Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consorci D`Accio Social de la Garrotxa establiment del servei de menjador social a Olot

Posted by lejarza en 27 abril, 2015


Consorci D`Accio Social de la Garrotxa establiment del servei de menjador social a Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 80 – 27 d’abril de 2015 Núm. 4460 Consorci D`Accio Social de la Garrotxa.

Edicte sobre l’aprovació inicial de l’establiment del servei de menjador social de la Garrotxa.

La Junta General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 31 de març de 2015, va aprovar inicialment l’expedient per l’establiment del servei de menjador social de la Garrotxa, d’acord amb la Memòria Justificativa, el projecte d’establiment i el Reglament que el regula.

L’expedient se sotmet a informació pública, per un termini de trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes del Consorci, a l’efecte els interessats/interessades, puguin formular les observacions i al·legacions que estimin pertinents.

El termini de 30 dies es comptarà a partir del següent de la darrera publicació.

En cas de no presentar-se cap al·legació ni reclamació, l’expedient es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat de cap nou acord.

L’aprovació definitiva de l’expedient i el reglament del servei s’hauran de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’edicte i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i els acords que s’hi contenen entraran en vigor als quinze dies hàbils següents de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, els quals fa referència l’article 70.2, en relació a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Olot, la Garrotxa, 9 d’abril de 2015 Josep Maria Corominas Barnadas President

Anuncios

Una respuesta to “Consorci D`Accio Social de la Garrotxa establiment del servei de menjador social a Olot”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 84 – 4 de maig de 2015
  Administració Local Consorcis
  Núm. 4809
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria d’un concurs oposició per
  a la provisió d’un lloc de treball
  D’aprovació de les bases i la convocatòria del Concurs oposició per
  a la provisió, mitjançant contracte laboral temporal, d’un lloc de treball
  d’administratiu al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
  Mitjançant Decret de Presidència de data 20 d’abril de 2015, s’acorda
  l’aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió,
  per concurs lliure mitjançant contracte laboral, temporal, d’un
  lloc de treball d’administratiu a adscriure al Consorci d’Acció Social
  de la Garrotxa.
  En el mateix decret, s’obre la convocatòria per la presentació de
  sol·licituds de vint dies naturals, comptadors a partir de l’endemà
  de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis i a la pàgina
  web del Consorci. http://www.casg.cat (seu electrònica –ofertes de treball),
  d’acord amb les bases reguladores.
  Recursos
  Contra aquest acord, que és definitiu en la via administrativa, es pot
  interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós
  administratiu de Girona, en un termini de 2 mesos comptats
  des del dia següent al de la recepció de la present notificació. Potestativament
  es pot interposar prèviament recurs de reposició davant
  del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un més,
  a comptar a partir del dia següent al de la reposició de la present
  notificació. Si transcorre el termini d’un mes, a comptar des del dia
  següent al de la data d’interposició del recurs de reposició, sense
  que hagi estat dictada i notificada cap resolució expressa s’entendrà
  desestimat. En aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà
  interposar-se en el termini de 6 mesos a comptar des del dia següent
  al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de
  reposició. Tot això sens perjudici del què es pugui interposar qualsevol
  altre recurs que s’estimi pertinent.
  Olot, la Garrotxa, 21 d’abril de 2015
  Josep M. Corominas i Barnadas
  President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: