Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sales de Llierca conveni de cessió del camí de Can Font a Can Serola

Posted by lejarza en 7 abril, 2015


Ajuntament de Sales de Llierca conveni de cessió del camí de Can Font a Can Serola

Argelaguer Vall del Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 66 – 7 d’abril de 2015 Núm. 3615

Anunci referent a l’aprovació del conveni de cessió del Camí de Can Font a Can Serola del terme municipal de Sales de Llierca

El Ple de l’ajuntament de data 29-01-2015, va aprovar per unanimitat, el conveni de cessió del camí de Can Font a Can Serola, següent:

Les finques de Can Font, Can Serola i Can Cruanyes ténen l’accés a través del camí veïnal que comença al camí públic de Can Subirós i acaba a la finca de Can Sarola, i que té les característiques següents:

Llargada: 1 quilòmetre aproximat Amplada: entre 3 i 4 metres Estat: camí de terra sense pavimentar.

En diferents ocasions els veïns d’aquesta zona havien manifestat la voluntat de què aquest camí fos inclòs en l’ inventari de camins municipals perquè l’ajuntament es pogués encarregar de fer el manteniment i conservació del camí, però no s’havia pogut formalitzar l’acord per manca d’unanimitat entre tots els propietaris de les finques.

Ara, atès que tots els propietaris de les finques de la zona han manifestat la voluntat de formalitzar la cessió d’aquet camí de Can Font a Can Serola, s’ha procedit a la redacció d’un conveni.

Vist el conveni de cessió del camí de Can Font a Can Serola, signat pel Sr. Enric Jane i Calleja, propietari de Can Font; Haimgilbert Bohbot, en representació de Hecinemax, SA, propietari de la finca de Can Serola; Anna Alavedra i Cabeza, propietària de la finca de Can Cruanyes de Baix; i, Donnchadh Lucey, en representació del propietari de la finca Can Cruanyes de Dalt.

L’alcalde proposa al Ple:

PRIMER.- APROVAR el conveni de cessió del camí de Can Font a Can Serola, signat en data 11-12-2014 pel Sr. Enric Jane i Calleja, propietari de Can Font; Haimgilbert Bohbot, en representació de Hecinemax, SA, propietari de la finca de Can Serola; Anna Alavedra i Cabeza, propietària de la finca de Can Cruanyes de Baix; i, Donnchadh Lucey, en representació del propietari de la finca Can Cruanyes de Dalt.

SEGON.- ACCEPTAR la cessió del camí descrit anteriorment, i que dóna accés a les finques de Can Font, Can Cruanyes de Baix, Can Cruanyes de Dalt i Can Serola, per tal d’incorporar-lo a l’inventari de camins públics municipis de l’ajuntament de Sales de Llierca i al cadastre.

TERCER.- QUALIFICAR el camí cedit com a bé de domini públic afectat a l’ús públic.

QUART.- PUBLICAR aquest acord al BOP.

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als propietaris que han cedit el camí”. La qual cosa es fa pública de conformitat amb l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per al seu coneixement general se sotmet a exposició pública, per un termini de 30 dies a comptar a partir del dia següent d’aquesta publicació. Durant aquest termini d’exposició pública l’expedient podrà ser examinat per qualsevol ciutadà interessat en les dependències municipals, per a la formulació de les al·legacions i observacions que s’estimin pertinents.

Sales de Llierca, 26 de març de 2015 Miquel Palomeras Anglada Alcalde

Anuncios

Una respuesta to “Ajuntament de Sales de Llierca conveni de cessió del camí de Can Font a Can Serola”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 71 – 14 d’abril de 2015
  Núm. 4055
  AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
  Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2014
  Formulats els comptes generals del pressupost d’administració i del
  patrimoni corresponents a l’any 2014, s’exposen al públic junt amb
  els seus justificants i els informes de la Comissió de Comptes durant
  el termini de quinze dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació
  de reclamacions i observacions que es considerin adients
  contra els esmentats comptes de conformitat amb l’article 212 del
  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
  reguladora de les hisendes locals.
  Sales de Llierca, 9 d’abril de 2015
  Miquel Palomeras i Anglada
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: