Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Argelaguer canviarà d’alcalde Josep Dorca Serrat no es presentarà a la reelecció

Posted by lejarza en 2 abril, 2015


Argelaguer canviarà d’alcalde Josep Dorca Serrat no es presentarà a la reelecció

Jordi Altesa/Argelaguer-Vall del Llierca

Argelaguer canviarà d’alcalde aquest mes de maig. Després de 12 anys, Josep Dorca no es presentarà a la reelecció.

D’aquesta manera se suma als de Castellfollit de la Roca, Riudaura i Tortellà que ja havien anunciat el seu punt i final al capdavant dels ajuntaments dels seus municipis.

En declaracions a Ràdio Olot, Josep Dorca creu que és el moment de fer canvis després de 3 mandats.

El primer mandat del govern de dretes va tenir el suport de Montserrat Mallol Soler i Francesc Tomàs “Panxito” d’ERC-Argelaguer.

El segon…, el segon va seguir sent d’comandita amb ERC, Antonio Anaya Romero “Naka” (Bar el Casal) i el fill del forner d’Argelaguer.

CiU-Argelaguer presento per a l’actual mandat, a punt de finalitzar la següent llista electotal:

JOSEP DORCA SERRAT, CÈLIA ROCA ROCA, XAVIER QUINTANA RICART, DAVID PALOMERAS RODRÍGUEZ, VALENTÍ LLAGUNO LOBATO, OLGA PICART PALOMERAS, DOLORS FIGUERAS JANÉ.

Suplents: MARIA DOLORS GIMÉNEZ MÁRQUEZ, MARIA JOSEP CARMONA SERRANO, MARGARITA VILAR BADOSA, MARIA ÀNGELS GRABULEDA CASALS, JIM GINESTA MAYORAL, JOAN QUINTANA CAMPULIER, MIQUEL ORELLANA SERRAT, MARIA ÀNGELS JUANOLA FERRERONS i MARIA LLUÏSA OLIVERAS FERRÉS.

ERC-Argelaguer presento per a l’actual mandat, a punt de finalitzar la següent llista electotal:

MARTA SOLANICH PIÉ, MIRNA VILASÍS CAMARASA, MONTSERRAT SOLANICH PIÉ, CARLES BATLLE JORDÀ, MIQUEL TORT SANTOS, FRANCESC TOMÂS “PANXITO” i ANTONIO ANAYA ROMERO “ÑAKA o TONI”

Suplents: SEBASTIÀ ULLOA ESCOBAR, XAVI MÚRCIA SÀNCHEZ, MARTA RIUS ALCAY, JAVI GARRIGÓS DIÉGUEZ, MARIUS SALA LÓPEZ, PEREPAU JIMÉNEZ HUERTAS, GUILLEM BALLAZ BOGUNYÀ i GERARD CAMPOLIER CARRERAS

El tercer govern de Coalició de dretes CiU-ERC, va tenir una “crisi” en abandonar, al setembre de 2011, la Sra. Mirna Vilasís Camarasa, de professio cantant, que va nèixer a Sabadell el 5 de maig de l´any 1970, ocupava el Càrrec de l’Àrea de Cultura, con responsabilitats a: Activitats culturals (exposicions, concerts, festivals, Mercats, semanas culturals …), Festes i diades, Sala de lectura (Biblioteca), i de la Revista municipal L’Argelaga de Convergència i Unió. Va ser substituïda per Carles Batlle Jordà, escriptor de literatura de ficció i obres de teatre.

L’Alcalde patiria també una “crisi” en abandonar el seu càrrec el regidor d´Urbanisme, Valentí Llaguno Lobato.

L’actual alcalde ho argumenta perquè els temps han canviat, per evitar acomodaments i aconseguir un nou ajuntament amb “sàvia nova”.

Dorca també admet que els canvis tecnològics i de comunicació demanen una altra manera de treballar i creu que això passa per un nou ajuntament.

Dorca preferia no dir res als veïns d´Argelaguer, per donar temps a la nova candidatura de CiU per a formar-se.

Diuen …, diuen … que serà substituït per Xavier Quintana Ricart “el pancartes”.

A dia d’avui ERC no ha manifestat al veïns del poble, si tornaran a presentar-se a les eleccions municipals, al Ajuntament d´Argelaguer, per seguir donant suport a la dreta del partit de Jordi Pujol CiU.

A banda de Dorca, els alcaldes de Castellfollit de la Roca, Riudaura i Tortellà tampoc es tornen a presentar.

En aquests dos últims casos, els alcaldes també han decidit plegar 12 anys després.

Els de Mieres, Montagut i Oix i Olot sí que es tornen a presentar però ja anuncien que serà el darrer cop que ho fan.

Josep Dorca ha estat en govern de coalició amb ERC al poble tot i que per majories no li fa falta.

Diuen ..., diuen ... que Josep Dorca Serrat serà substituït per Xavier Quintana Ricart "el pancartes" Xavier Quintana Ricart del Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC

Diuen …, diuen … que Josep Dorca Serrat serà substituït per Xavier Quintana Ricart “el pancartes”
Xavier Quintana Ricart del Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC

Anuncios

Una respuesta to “Argelaguer canviarà d’alcalde Josep Dorca Serrat no es presentarà a la reelecció”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 80 – 27 d’abril de 2015 Núm. 4679

  DIPUTACIÓ DE GIRONA

  Assistència i Cooperació als Municipis

  Edicte d’aprovació de les bases i convocatòria de les subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles, per a l’any 2015 El Ple d’aquesta Diputació, en sessió del 21 d’abril de 2015, va aprovar les bases específiques reguladores i la convocatòria de les subvencions als ajuntaments dins el Pla d’Inversions Sostenibles per a l’any 2015, que tot seguit es relacionen: BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DEL PLA ESPECIAL D’INVERSIONS SOSTENIBLES PER A L’ANY 2015 1. OBJECTE Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions del Pla Especial d’Inversions Sostenibles per a l’any 2015, destinat a atorgar ajuts econòmics als ajuntaments per al finançament d’inversions financerament sostenibles. 2. NATURALESA I PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació o en aquestes Bases. Altrament, les subvencions atorgades tenen caràcter finalista, per tant, no generen cap dret d’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 3. DESPESES SUBVENCIONABLES 1. Es consideren despeses subvencionables les inversions financerament sostenibles, segons es preveu a la disposició addicional 6a de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i a la disposició addicional 16a del Reial decret legislatiu 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i que compleixin els requisits legalment establerts, entre els quals s’assenyalen els següents. a) Que pressupostàriament les actuacions subvencionables es reflecteixin en alguns dels grups de programes recollits a l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març i que es detallen tot seguit: 133 Ordenació del trànsit i de l’estacionament 153 Vies públiques 160 Clavegueram 161 Abastament domiciliari d’aigua potable 162 Recollida, gestió i tractament de residus 165 Enllumenat públic 171 Parcs i jardins 172 Protecció i millora del medi ambient 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 425 Energia 432 Informació i promoció turística 441 Transport de viatgers 442 Infraestructures del transport 452 Recursos hidràulics 453 Carreteres 454 Camins veïnals 491 Societat de la informació 492 Gestió del coneixement 933 Gestió del patrimoni: construcció, millora i conservació d’edificis oficials d’ús múltiple.

  b) Que la inversió tingui una vida útil igual o superior a cinc anys. c) Que la despesa s’imputi al capítol 6 de l’estat de despeses del pressupost de l’ajuntament. d) Que la inversió permeti durant l’execució, manteniment i liquidació acomplir els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Amb aquesta finalitat es valorarà la despesa de manteniment, els possibles ingressos o la reducció de despeses que generi la inversió durant la seva vida útil. e) Que les obligacions derivades de la inversió es reconeguin en els exercicis 2015 i/o 2016, fins a la data límit de la justificació, si bé podran tenir el seu origen o contractació, de manera total o parcial, en exercicis anteriors al de la justificació. El termini màxim, de caràcter improrrogable, per a l’adjudicació és el 31 de desembre de 2015. El termini màxim improrrogable per a l’execució i justificació és el 30 de novembre de 2016. 2. No es consideren despeses subvencionables les adquisicions de mobiliari, utillatge i vehicles, llevat que es destinin a la prestació del servei públic de transport. 4. DESTINATARIS Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases tots els ajuntaments de la província de Girona que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i que: 1. Compleixin tots els requisits següents: 1. Ràtio legal de deute viu no superior al 110 %. 2. Romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2014 de signe positiu, després de deduir el capital pendent dels préstecs del mecanisme de pagament de proveïdors. 3. Superàvit en termes de comptabilitat nacional en l’exercici 2014. 4. Període mitjà de pagament als proveïdors, d’acord amb les dades publicades, no superior al termini màxim de pagament previst a la normativa sobre morositat. En aquest cas, la inversió podrà generar increment de les despeses de manteniment (capítols 1 i 2 de despesa), sempre que compleixi amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i deute públic durant la vida útil de la inversió. 2. No compleixin amb algun dels requisits de l’apartat anterior. En aquest supòsit, els ajuntaments hauran d’acreditar que la inversió no comporta augment de les despeses de manteniment (capítols 1 i 2 de despesa) durant la seva execució i la seva vida útil. 5. CRITERIS PER A LA FIXACIÓ DE L’IMPORT DE LES SUBVENCIONS L’import de la convocatòria determinarà l’import màxim a distribuir entre tots els ajuntaments beneficiaris, sense que aquest pugui superar la quantitat de 3.416.500,42 €. El crèdit assignat es distribuirà entre els ajuntaments beneficiaris en funció dels criteris objectius següents: a) A cada ajuntament se li assignarà una subvenció mínima fixa de 10.000,00 €, excepte a l’Ajuntament de Girona que se li assignarà una subvenció màxima de 100.000,00 €. b) Un cop descomptats els imports establerts en el punt anterior, el crèdit restant es distribuirà entre tots els ajuntaments, llevat el de Girona, en funció de la població de cada municipi, segons les xifres oficials de població d’1 de gener de 2014. La quantitat resultant per cada municipi es publicarà com a annex de la corresponent convocatòria. 6. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE LES SUBVENCIONS Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució d’aprovació de cada subvenció, i podran finançar fins al 90% del cost previst de les diferents actuacions subvencionades. En cas que se’n produeixin rebaixes en l’adjudicació, s’aplicarà el benefici de la rebaixa de la licitació a favor de l’aportació municipal fins a cobrir l’import total de la subvenció atorgada i sense que es pugui superar el del cost final de l’actuació. Si el cost de qualsevol actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment atorgada. 7. SOL·LICITUDS 1. Només es podrà presentar una sol·licitud per ajuntament. La sol·licitud podrà contenir fins a dues actuacions subvencionables, que hauran de complir els requisits de la base 3a “Despeses subvencionables”.

  2. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria a través de l’aplicació informàtica disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). Caldrà signar electrònicament la sol·licitud, que quedarà admesa automàticament per la Diputació de Girona, i s’acceptaran tots els certificats digitals que valida la plataforma PSIS del Consorci AOC. Les sol·licituds també es podran presentar, dins el termini que estableixi la convocatòria, mitjançant el model normalitzat, al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm.; 4,17004 Girona), així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38-4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 3. A la sol·licitud estandarditzada, caldrà adjuntar la documentació següent: a) Informe d’Intervenció relatiu al compliment de la ràtio i les magnituds esmentades a l’apartat 4.1. En el supòsit que s’incompleixi un dels indicadors, caldrà, d’una banda, acreditar en el mateix informe d’Intervenció que la inversió no comporta increment de les despeses de manteniment durant la seva vida útil, i d’una altra, aportar el pla econòmic financer, convenientment aprovat, en el cas que no es compleixi l’objectiu d’estabilitat pressupostària. b) Memòria tècnica o projecte que permeti identificar l’actuació, el cost de la inversió, les despeses de manteniment, la vida útil de la inversió i el calendari previst per a l’execució. c) Memòria econòmica específica signada per l’alcalde o alcaldessa, en què s’estableixi: c.1) La projecció dels efectes pressupostaris derivats de la inversió que s’acreditarà mitjançant el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i deute públic durant la seva vida útil. c.2) La projecció dels efectes econòmics derivats de la inversió durant la seva vida útil: despeses de manteniment, possibles ingressos o la reducció de despeses que es generin en relació amb els produïts en liquidacions anteriors. La Memòria econòmica ha de comptar amb la conformitat de l’interventor sobre la consistència i el suport de les projeccions pressupostàries i econòmiques que s’hi estableixin. d) Certificat de la titularitat dels béns i serveis municipals en els quals s’executarà la inversió. 4. L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de la documentació requerida s’ha de realitzar, desprès del requeriment i amb advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb resolució prèvia, que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. Si l’últim dia de la presentació de la documentació d’esmena coincideix amb dissabte, el termini finalitzarà el dia hàbil següent. 8. INSTRUCCIÓ DE L’EXPEDIENT El Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona portarà a terme la instrucció i ordenació de l’expedient per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases, i comptarà amb l’assessorament tècnic i econòmic d’altres serveis de la Diputació quan sigui necessari. La proposta de resolució de les sol·licituds l’elaborarà una comissió qualificadora, que tindrà la composició següent: President: El president de l’Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social Vocals: El diputat delegat de Cooperació amb Municipis Petits. El cap del Servei de Cooperació Municipal Un funcionari/ària encarregat/ada de la gestió de les subvencions El secretari general o la persona en qui delegui La interventora general o la persona en qui delegui 9. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DE LES SOL·LICITUDS La proposta de resolució que elabori la comissió qualificadora se sotmetrà a la consideració de la Junta de Govern, que és l’òrgan que resoldrà definitivament, en un o en diversos actes, l’atorgament de les subvencions. Les subvencions atorgades a cada ajuntament podran referir-se fins a dues actuacions diferents, però el seu import màxim total es determinarà d’acord amb l’establert a la base 5a. La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada. 10. TERMINI DE RESOLUCIÓ La Junta de Govern haurà d’aprovar la corresponent resolució en el termini màxim de sis mesos, que computen a partir de la publicació de la convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que aquest òrgan hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 11. ACCEPTACIÓ Una vegada comunicada la concessió de les subvencions, o les seves modificacions, si en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la publicació de la resolució l’ajuntament beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà que han estat acceptades, com també les condicions general i específiques fixades que hi siguin d’aplicació. 12. ADJUDICACIÓ I EXECUCIÓ. La contractació de les actuacions subvencionades s’ha de fer d’acord amb el que estableix la legislació de contractes del sector públic i la normativa patrimonial. El termini màxim, de caràcter improrrogable, per a l’adjudicació és el 31 de desembre de 2015. El termini màxim improrrogable per a l’execució i justificació és el 30 de novembre de 2016. 13. JUSTIFICACIÓ 1. El termini per justificar l’adjudicació de les obres és el 15 de gener de 2016, i l’acreditació es durà a terme mitjançant la presentació del certificat de l’acord d’adjudicació. 2. El termini per justificar l’execució de la totalitat de les accions subvencionades finalitza el 30 de novembre de 2016. Amb aquesta finalitat, els beneficiaris hauran de presentar el corresponent compte justificatiu: a) Quan es tracti de subvencions inferiors a 60.000,00 € els beneficiaris hauran de presentar un compte justificatiu simplificat. b) Quan es tracti de subvencions iguals o superiors a 60.000 € els beneficiaris hauran de presentar un compte justificatiu normal, segons els models aprovats per la Diputació. 3. Els ajuntaments beneficiaris podran presentar diferents comptes justificatius parcials a mesura que s’executi la despesa subvencionada. En aquest cas, caldrà presentar fins al 30 de novembre de 2016 un certificat del finançament final que inclogui el resultat global de l’actuació. 4. A l’efecte de la justificació de l’execució no s’atendrà a la data en què l’ajuntament efectuï el pagament, sinó que serà suficient el reconeixement a càrrec seu de les obligacions corresponents. 14. IMPRORROGABILITAT DELS TERMINIS I PÈRDUA DE LA SUBVENCIÓ Els terminis d’adjudicació i d’execució previstos en aquestes bases són improrrogables, i el seu incompliment comportarà la pèrdua del dret a la subvenció i, en el seu cas, al reintegrament de la subvenció percebuda. 15. PAGAMENT Un cop acceptada cada subvenció, sigui de manera expressa o tàcita, la Diputació procedirà a efectuar els pagaments totals o parcials de l’import atorgat en proporció als justificants de la despesa que es presentin, fins al límit de l’import de la subvenció assignada per a la despesa justificada. No s’efectuaran pagaments en concepte de bestretes. 16. COMPATIBILITAT DE SUBVENCIONS Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, bé siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi el cost total de l’actuació, servei o inversió subvencionats. 17. SUBCONTRACTACIÓ Es permet que els ajuntaments beneficiaris subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques que se’n deriven hauran d’anar a càrrec de l’ajuntament respectiu. 18. MODIFICACIÓ Els beneficiaris poden sol·licitar un canvi de la destinació de les subvencions atorgades, però per a la seva aprovació és requisit imprescindible el compliment de les previsions i terminis establerts en aquestes bases per al seu atorgament, adjudicació i justificació. Les sol·licituds de canvis de destinació s’hauran de presentar mitjançant el model establert per la Diputació, acompanyades de la mateixa informació o documentació requerida per a les sol·licituds inicials, i la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan que resoldrà. 19. INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT El Servei de Cooperació Municipal tramitarà els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern de la Diputació adoptarà els acords de revocació o reintegrament. 20. PROHIBICIÓ DE CONTRACTACIÓ AMB PERSONES VINCULADES Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de la Diputació de Girona. Tampoc es podrà concertar l’execució en els supòsits previstos a l’article 29-7 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 21. VERIFICACIÓ I CONTROL Els comptes justificatius que compleixin els requisits que estableix la Diputació s’entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 22. OBLIGACIÓ DE DIFUSIÓ I CONTROL Els ajuntaments beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de subvenció. En el cas de subvencions de més de 50.000,00 € per a inversions en obres, caldrà incloure el logotip de la Diputació de Girona en els corresponents cartells anunciadors de l’obra. 23. ALTRES OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també realitzar l’activitat i complir la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i en tot cas amb la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació que hi sigui aplicable. 24. RÈGIM JURÍDIC El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions està constituït per: – L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. – Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona. – La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. – El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions. – El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. – La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. – La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. – La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. – El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
  Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 25. INTERPRETACIÓ, GESTIÓ I EXECUCIÓ La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució dels actes i les incidències que es requereixin o es produeixin en la gestió i execució de les bases, llevat de l’aprovació dels actes que aquestes bases atribueixin expressament a la competència d’altres òrgans. 26. VIGÈNCIA Aquestes bases són vigents mentre no es modifiquin o deroguin. DISPOSICIÓ ADDICIONAL En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades definitivament s’hi interposi recurs, el president de la Diputació serà l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent. D’aquestes resolucions del president se’n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació. Les bases anteriorment relacionades se sotmeten a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci en el BOP, en el tauler d’anuncis de la Diputació i per referència en el DOGC. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament. CONVOCATÒRIA OBERTA EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA I CONVOCATÒRIA ÚNICA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PLA ESPECIAL D’INVERSIONS SOSTENIBLES PER L’ANY 2015. a) Objecte de la convocatòria: Subvencions del programa anomenat Pla Especial d’Inversions Sostenibles per l’any 2015 segons les bases aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 21 d’abril de 2015. b) Crèdits pressupostaris: El crèdit total màxim a distribuir en aquesta convocatòria es fixa en 3.416.500,42 €, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 200 9420 76202, “Ajuts a ajunt. inversions financ. sostenibles 2015 As. Mun.”, del pressupost de l’exercici de 2015. La quantitat resultant per a cada municipi d’acord amb els criteris recollits a la base 5a s’adjunta com a annex a la present convocatòria. c) Termini per presentar les sol·licituds: Les sol·licituds de subvenció es podran presentar en el període que comença el dia 4 de maig de 2015 i acaba el 30 de juny de 2015, mitjançant el model disponible a la pàgina web de la Diputació de Girona, al qual caldrà adjuntar la documentació que s’estableix en les bases específiques. d) Termini per a la resolució i notificació: La Junta de Govern de la Diputació haurà d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu. La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies, a comptar des de la data en què s’adopti la resolució. e) Règim de recursos: L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa. S’hi podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la notificació. Alternativament, i de manera potestativa, es podrà interposar un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la notificació. f) Publicitat: Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la pàgina web de la Diputació. ANNEX Resultat repartiment subvencions PEIS 2015

  17853 GA ARGELAGUER 10.720,13€

  Girona, 22 d’abril de 2015 Joan Giraut i Cot President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: