Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

El Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals (CTXAC) aprova el pressupost de l`any 2015

Posted by lejarza en 26 marzo, 2015


El Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals (CTXAC) aprova el pressupost de l`any 2015

C/ Sant Esteve, 29 Olot “Can Trincheria” Telèfon: 972272777 Fax: 972268101 CIF: P1700057A

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 59 – 26 de març de 2015 Núm. 3386

Edicte d’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2015.

Aprovat inicialment pel Consell Directiu, en sessió de data 20 de març de 2015, el Pressupost general de la corporació per l’exercici 2015, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, perquè es pugui examinar i els interessats hi puguin fer les reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns.

Si en el termini expressat no se’n presenta cap, es considerarà efectivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord al respecte.

Olot, 20 de març de 2015 Josep Berga Vayreda”Pep” President

L’últim Plenari Transversal de la legislatura

El passat divendres 20 de març el Museu de Tortosa va ser la seu d’aquesta reunió de les ciutats membres del Consorci: fundada el 2005, “Transversal, xarxa d’activitats culturals” és una xarxa que aplega ciutats mitjanes no metropolitanes d’arreu de Catalunya: Olot Figueres, Girona, Granollers, La Seu d’Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa, Vic i Vilanova i la Geltrú.

Es tractava d’una trobada, en la que es van presentar projectes a desenvolupar conjuntament per aquesta temporada 2015/2016, a banda d’altres temes organitzatius, com aprovar els comptes i la memòria de projecte del 2014 o el pressupost per aquest 2015.

Codi oficial estadístic: 9826880001

Els regidors Estanys Vayreda i Josep Berga Vayreda presentant la Cua del Drac Foto Ajuntament d'Olot El Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals (CTXAC) aprova el pressupost de l`any 2015 Adreça: C/ Sant Esteve, 29 Olot “Can Trincheria” Telèfon: 972272777 Fax: 972268101 CIF: P1700057A

Els regidors Estanys Vayreda i Josep Berga Vayreda presentant la Cua del Drac Foto Ajuntament d’Olot
El Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals (CTXAC) aprova el pressupost de l`any 2015
Adreça: C/ Sant Esteve, 29 Olot “Can Trincheria” Telèfon: 972272777 Fax: 972268101 CIF: P1700057A

7 comentarios to “El Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals (CTXAC) aprova el pressupost de l`any 2015”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 61 – 30 de març de 2015

  Núm. 3493

  CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS

  Anunci sobre l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals

  Aprovada inicialment la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals per Acord del Consell Directiu del Consorci de data 20 de març de 2015, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l’article 15.1 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, es sotmet a informació pública d’acord amb el que disposa l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
  activitats i serveis dels ens locals, pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació del present anunci en
  el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al DOGC i al tauler d’anuncis.

  Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals del Consorci perquè es formulin les
  al·legacions que s’estimin pertinents.

  Olot, 23 de març de 2015
  Josep Berga Vayreda

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 78 – 23 d’abril de 2015
  Núm. 4484
  CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS
  Edicte d’aprovació definitiva del pressupost
  Atès que no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial
  del pressupost de la corporació per l’exercici 2015, adoptat pel
  Consell Directiu en sessió de data 20 de març de 2015, aquest esdevé
  definitiu i es procedeix a la seva publicació a l’efecte de la seva entrada
  en vigor:

  PRESSUPOST CORPORACIÓ

  Pressupost d’ingressos

  Capítol Descripció Any 2015

  I IMPOSTOS DIRECTES 0,00
  II IMPOSTOS INDIRECTES 0,00
  III TAXES I ALTRES INGRESSOS 5.000,00
  IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 175.320,00
  V INGRESSOS PATRIMONIALS 2,00
  VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00
  VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
  VIII ACTIUS FINANCERS 0,00
  IX PASSIUS FINANCERS 0,00
  TOTAL: 180.322,00€

  Pressupost de despeses

  Capítol Descripció 2015

  I DESPESES DE PERSONAL 44.871,59
  II DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS 123.588,84
  III DESPESES FINANCERES 2.283,89
  IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
  VI DESPESES DE CAPITAL 9.577,68
  VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
  VIII ACTIUS FINANCERS 0,00
  IX PASSIUS FINANCERS 0,00
  TOTAL: 180.322,00

  Contra l’aprovació definitiva del pressupost es pot interposar recurs
  contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar de
  l’endemà de la publicació del present anunci al BOP de Girona, davant
  la Sala de lo Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de
  Justícia de Catalunya.

  Olot, 20 d’abril de 2015
  Josep Berga i Vayreda
  President

 3. lejarza said

  Mataró en la direcció del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals

  Mataró ha pres el relleu a Olot de la direcció del Consorci Transversal, xarxa d’activitats culturals. Divendres a Vilanova i la Geltrú es va reunir el consell directiu de l’entitat per efectuar el relleu. La nova junta la integren també quatre vicepresidències que recauen sobre Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès i Vilanova. L’entitat es va crear l’any 2005 entre deu ciutats mitjanes de Catalunya amb l’objectiu de treballar juntes en iniciatives d’àmbit cultural. La reunió, a la que hi van assistir els regidors de cultura de les deu ciutats que formen part de l’entitat, va servir també per posar sobre la taula diferents iniciatives que es volen tirar endavant.

  ORGANIGRAMA

  CONSELL DIRECTIU

  L’òrgan màxim de gestió del consorci Transversal, xarxa d’activitats culturals és el Consell Directiu format pels catorze alcaldes dels ajuntaments consorciats:

  Exma. Sra. Marta Felip – Alcaldessa de Figueres
  Exm. Sr. Albert Ballesta – Alcalde de Girona
  Exm. Sr. Josep Mayoral i Artigas – Alcalde de Granollers
  Exm. Sr. Valentí Junyent – Alcalde de Manresa
  Exm. Sr. David Bote – Alcalde de Mataró
  Exm. Sr. Josep Maria Corominas – Alcalde d’Olot
  Exm. Sr. Carles Pellicer – Alcalde de Reus
  Exma. Sra. Mercè Conesa – Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès
  Exm. Sr. Ferran Bel Accensi – Alcalde de Tortosa
  Exma. Sra. Neus Lloveras i Massana– Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

  Que han delegat en els respectius regidors de cultura:

  Sr. Alfons Martínez – Regidor de Cultura de Figueres
  Sr. Carles Ribas – regidor delegat de Cultura de Girona
  Sra. Mireia López – Regidora de Cultura de Granollers
  Sra. Anna Crespo Obiols – Regidora delegada de Cultura i Joventut de Manresa
  Sr. Joaquim Fernàndez i Oller – Regidor de Cultura de Mataró
  Sr. Josep Berga – Regidor de Cultura d’Olot
  Sra. Montserrat Caelles – Regidora de Cultura de Reus
  Sra Carmela Fortuny– Tinència d’alcaldia de Cultura, Coneixement i Promoció de la Ciutat de Sant Cugat del Vallès
  Sra. Dolors Queralt – Regidora de Cultura de Tortosa
  Sra. Teresa Llorens – Regidora de Cultura de Vilanova i la Geltrú.

  PRESIDÈNCIA
  El president del Consorci Transversal és el senyor Josep Berga i Vayreda, regidor de cultura de la ciutat d’Olot

  COORDINACIÓ / OFICINA TÈCNICA
  Núria Pascal Pujadas

  info@txac.cat 972 27 27 77 Sant Esteve, 29 – 17800 Olot (Girona)

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 49 – 11 de març de 2016 Núm. 1949

  CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS Edicte d’aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l’exercici 2016

  Aprovat inicialment pel Consell Directiu, en sessió de data 4 de març de 2016, el Pressupost general de la corporació per l’exercici 2016, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, perquè es pugui examinar i els interessats hi puguin fer les reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns. Si en el termini expressat no se’n presenta cap, es considerarà efectivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord a respecte.

  Olot, 4 de març de 2016 Josep Berga Vayreda President

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 52 – 16 de març de 2016 Núm. 2092

  CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS Anunci sobre l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci

  Anunci sobre l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci

  Aprovada inicialment la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals per Acord del Consell Directiu del Consorci de data 4 de març de 2016, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l’article 15.1 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, es sotmet a informació pública d’acord amb el que disposa l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la darrera publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al DOGC i al tauler d’anuncis. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals del Consorci perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

  Olot, 4 de març de 2016 Josep Berga Vayreda President

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 68 – 11 d’abril de 2016 Núm. 2827

  CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS Edicte d’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2016

  Edicte d’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2016

  Atès que no s’han presentat al·legacions a l’acord d’aprovació inicial del pressupost de la corporació per l’exercici 2016, adoptat pel Consell Directiu en sessió de data 4 de març de 2016, aquest esdevé definitiu i es procedeix a la seva publicació a l’efecte de la seva entrada en vigor:

  PRESSUPOST CORPORACIÓ

  Pressupost d’ingressos

  I IMPOSTOS DIRECTES 0,00 II IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.000,00 IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 167.280,00 V INGRESSOS PATRIMONIALS 2,00 VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00 VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 IX PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL: 168.282,00

  I DESPESES DE PERSONAL 45.232,43 II DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS 121.549,57 III DESPESES FINANCERES 1.500,00 IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 VI DESPESES DE CAPITAL 0,00 VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 IX PASSIUS FINANCERS 0,00 TOTAL: 168.282,00

  Contra l’aprovació definitiva del pressupost es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci al BOP de Girona, davant la Sala de lo Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

  Olot, 1 d’abril de 2016 Joaquim Fernàndez Oller President

 7. lejarza said

  CONSORCI TRANSVERSAL, XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS Anunci d’aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 138 – 20 de juliol de 2016 Núm. 6101

  Administració Local Consorcis

  Anunci d’aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball

  El Consell Directiu del Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals, en sessió celebrada el dia 25 de maig de 2016, ha aprovat la següent modificació de la Plantilla del Consorci :

  A) PERSONAL FUNCIONARI Escala/Subsescala/Classe PLACES GRUP VACANT Habilitació Nacional Secretari-Interventor 1 A1 1 B) PERSONAL LABORAL Categoria PLACES GRUP VAC. Tècnic Superior 2 A1 2 Tècnic 1 A2 0

  En aquesta mateixa sessió es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball següent:
  Lloc de treball Jornada GRUP Total anual Règim Categoria Provisió Secretari-Interventor A1 – Funcionari Secretari-Interventor LLD Tècnic de gestió econòmica T.parcial A1 3.792,37 Laboral Tècnic Superior CM Tècnic d’administració T.parcial A1 3.792,37 Laboral Tècnic Superior CM Tècnic de gestió cultural T.complert A2 26.937,16 Laboral Tècnic CM

  Mataró, 4 de juliol de 2016 Joaquim Fernàndez i Oller President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: