Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca canvi de numeració dels carrers del municipi redactat per Joaquim Bartrina Masó

Posted by lejarza en 12 marzo, 2015


Ajuntament de Sant Jaume de Llierca canvi de numeració dels carrers del municipi redactat per Joaquim Bartrina Masó

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 49 – 12 de març de 2015 Núm. 2575

Edicte d’exposició pública d’un projecte de numeració i denominació de carrers

El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la seva sessió del dia 29 de gener de 2015, i amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, va prendre l’acord que literalment diu el següent:

Primer.- APROVAR inicialment el projecte “Canvi de numeració dels carrers del municipi”, redactat pel senyor Joaquim Bartrina i Masó, arquitecte tècnic, de data octubre del 2014, referència 2761/2014, que té per objecte:

a) La numeració de totes les finques ja construïdes, així com la previsió de numeració de les finques encara sense construir del nucli urbà de Sant Jaume de Llierca i del barri Hostal Nou.

b) Deixar sense efecte la denominació de l’avinguda Sant Francesc, passant a formar part de l’avinguda Girona.

c) Posar noms als vials de les diferents zones destinades a polígon industrial, amb les denominacions que tot seguit s’indiquen, així com la numeració de les finques existents:

Polígon industrial “Poliger sud sector I”: avinguda Can Coma de Dalt, carrer Cistell, carrer Dalla, carrer Arada, carrer Destral i carrer Jou. Polígon industrial “Poliger sud sector II”: carrer Esquella i carrer Aixada. Polígon industrial “Poliger nord”: carrer Rampí i carrer Garbell.

Segon.- SOTMETRE l’acord d’aprovació inicial i el projecte a un període d’informació pública, mitjançant un anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis de la corporació, per un termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, a l’efecte de poder ser examinats i, si s’escau, formular les reclamacions, les al·legacions i els suggeriments que es considerin pertinents. L’esmentat projecte i la documentació integrant de l’expedient es podrà consultar a les oficines municipals, carrer Àngela Brutau, 1, de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores i els dijous de 17.00 a 20.00 hores, i el projecte, també a la pàgina web municipal http:// http://www.santjaumedellierca.cat/.

Tercer.- DONAR audiència a les persones interessades, mitjançant la notificació del present acord, per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des de la recepció de la mateixa, perquè puguin formular les al·legacions i aportar els documents que considerin procedents.

Quart.- DISPOSAR que transcorreguts els terminis esmentats en els apartats segon i tercer d’aquest acord, sense que s’hagin presentat reclamacions, al·legacions i suggeriments, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, a tots els efectes, sense necessitat d’adoptar un nou acord, publicant-se l’aprovació definitiva i la relació dels noms oficials dels carrers i espais públics del municipi continguts en el projecte definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la Província, en la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis de la corporació.

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords, un cop definitius, al Departament de Governació i Relacions Institucionals, als serveis postals de Correus, a la Gerència del Cadastre, a la Xarxa Local de Municipis (Xaloc) – Oficina de la Garrotxa, a la Diputació de Girona – Servei per a la gestió informàtica del Padró d’habitants, a l’Institut Nacional d’Estadística, al Registre de la Propietat d’Olot, a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i a la resta d’administracions, entitats, empreses i organismes que puguin resultar interessats.

Sisè.- FACULTAR l’alcalde-president perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents.” El que es fa públic per a coneixement general i als efectes del tràmit d’exposició pública acordat en el punt dispositiu segon.

Sant Jaume de Llierca, 24 de febrer de 2015 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Pont Medieval d'Argelaguer i Sant Jaume de Llierca al riu Fluvià una de les cinc pilastres Foto: Lejarza

Pont Medieval d’Argelaguer i Sant Jaume de Llierca al riu Fluvià una de les cinc pilastres Foto: Lejarza

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: