Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Diputació de Girona subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa

Posted by lejarza en 9 marzo, 2015


Diputació de Girona subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 46 – 9 de març de 2015 Núm. 2635

DIPUTACIÓ DE GIRONA Medi Ambient i Territori

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data d’avui, ha aprovat l’acord, la part dispositiva del qual és del tenor literal següent:

PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa, del següent tenor literal: “CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE BIOMASSA PER A L’ANY 2015”.

Objecte Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per instal·lar, en equipaments de titularitat i/o gestió* municipal, calderes de biomassa llenyosa forestal, en forma d’estella, i/o xarxes de calor que utilitzin aquest combustible que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple municipal.

Aquesta convocatòria s’aprova a l’empara del que estableixen les bases especifiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa aprovades en sessió del ple de data 17 de febrer de 2015.

Línia 1: Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa llenyosa forestal per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes amb empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics**

Línia 2: Execució d’inversions per instal·lar xarxes de calor que utilitzin biomassa llenyosa forestal per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes amb empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics.

Les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme en el període que comença a partir de l’1 de gener de 2015 i fins a la data de venciment del termini de justificació de les subvencions.

2. Destinataris Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.

3. Crèdits pressupostaris. Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:

Línia 1: Inversió en instal·lació de calderes: Aplicació pressupostària 400/1700/76200, del pressupost de 2015 amb una dotació màxima de 100.000,00 euros.

Línia 2: Inversió en instal·lació de xarxes de calor: Aplicació pressupostària 400/1700/76200, del pressupost de 2015 amb una dotació màxima de 300.000,00 euros.

Les dotacions màximes tenen la consideració d’estimades. En cas necessari, es podran redimensionar aquestes dotacions en funció de les sol·licituds rebudes, prèvia modificació pressupostària, si s’escau.

4. Termini de presentació de sol·licituds i documentació a presentar El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 20 d’abril de 2015.

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que que s’indica a l’apartat 7è de les bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.

En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el sol·licitant, en el termini de 10 dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació reclamada, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. La documentació a presentar és la següent:

A) Sol·licitud telemàtica B) Projecte executiu o, en el seu defecte, un avantprojecte signat per tècnic facultatiu competent on hi figurin, les dades descrites en el capítol 7é de les bases.

C) Els càlculs econòmics del període d’amortització i TIR, en funció de l’estalvi previst en el consum, en base al cost actual de subministrament energètic (d’acord amb les dades energètiques de la instal·lació) i de manteniment de la instal·lació. Aquests càlculs s’hauran d’entregar en format de full de càlcul en fitxer editable i hauran d’incorporar els conceptes previstos en el model disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). En cas de sol·licituds que s’acullin a la contractació agrupada:

D) Compromís d’encàrrec de gestió de la licitació. Els models d’aquests documents estaran disponibles al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat)

E) Compromís de signatura del conveni d’encàrrec de gestió amb la Diputació de Girona per a la licitació dels equipaments. Els models d’aquests documents estaran disponibles al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). En cas de sol·licituds que s’acullin al subministrament de l’estella estarà vinculat a actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible:

F) Justificació que el subministrament de l’estella estarà vinculat a actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible en l’àmbit local (D’acord amb els criteris de valoració). La memòria tècnica amb pressupost desglossat i la documentació addicional s’han d’adjuntar en format pdf o com a carpeta de fitxers comprimits a l’aplicatiu web de sol·licitud telemàtica o enviar mitjançant la plataforma eacat en el període dels 3 dies següents a la presentació de la sol·licitud.

5. Termini de resolució i notificació La present convocatòria té caràcter d’oberta, amb possibilitat de successius procediments de selecció. En el termini màxim de 6 mesos la Junta de Govern haurà de resoldre i notificar la primera resolució del procediment.

La resolució ha de ser notificada a tots els interessats, en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, i es farà pública de conformitat amb allò que disposa la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Les sol·licituds que, seguint els criteris de puntuació, no hagin estat beneficiàries en la primera resolució de la convocatòria, i que no hagin estat excloses específicament per no complir amb les bases, formaran part d’una llista de reserva, que les habilita per a la seva eventual inclusió en qualsevol de les següents resolucions de la convocatòria.

Les notificacions es faran per qualsevol mitjà que permeti a la Diputació tenir constància que l’interessat o el seu representant legal ha rebut la resolució, com també de la data, la identitat i el contingut de l’acte administratiu, sens perjudici de l’obligació de publicitat de les subvencions atorgades, d’acord amb el que estableix la normativa general de subvencions.

6. Règim de recursos La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.

7. Publicitat S’inseriran anuncis al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web corporatiu.

8. Termini de justificació de les subvencions La justificació de les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria es farà amb els següents terminis: Termini per adjudicar la contractació dels treballs i presentar el certificat de l’acord o decret d’adjudicació: 31 de desembre de 2015. Termini per finalitzar els treballs de construcció i posada en funcionament de la instal·lació i presentar el compte justificatiu simplificat acompanyat d’una memòria de les actuacions: 30 de novembre de 2016.

L’incompliment d’aquests terminis, comportarà la pèrdua del dret d’obtenir la subvenció, prèvia resolució de Presidència en els termes que estableix l’article 33 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.”

SEGON. Autoritzar la despesa de 400.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 400 /1700/ 76200 de l’any 2015.

TERCER. Determinar que el termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria al BOP i finalitzarà el 20 d’abril de 2015.

QUART. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web corporativa.

CINQUÈ. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a l’execució del present acord i per resoldre els recursos que

es puguin interposar contra la resolució de la convocatòria.”

*La despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament.

**Petites o mitjanes empreses (PIMES) locals especialitzades en biomassa o eficiència energètica d’edificis públics, empreses de manteniment

i/o subministrament, etc. La definició de PIME és la prevista al DO L 124 de 20.5.2003.

Girona, 3 de març de 2015 Joan Giraut Cot President

Anuncios

14 comentarios to “Diputació de Girona subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa”

 1. lejarza said

  Compra d’emissions de carboni als propietaris de noves calderes de biomassa

  La Garrotxa participa del Projecte BM-Rural, que pretén potenciar l’ús de l’energia renovable procedent de la biomassa forestal i marcar el camí de transformació del sistema productiu cap a un model baix en carboni. L’Associació ADRINOC i el Consorci SIGMA col·laboren en aquest programa, que promou l’associació Leader Ripollès Ges Bisaura junt amb altres grups d’acció local i la Generalitat de Catalunya, dins de la convocatòria del Projecte Clima del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

  L’objectiu d’aquesta actuació és donar un impuls i incentivar als propietaris de calderes de combustibles fòssils (gasoil i gas natural) perquè les substitueixin o bé n’instal·lin de noves que funcionin amb biomassa. Així, qualsevol particular o empresa (privada o pública), que s’hi vulgui acollir percebrà 9,70 euros per cada tona de CO2 que no s’hagi emès en comparació amb les emissions de la caldera d’origen. Al mateix temps, també disposarà d’un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2020 i una verificació anual de les emissions de la caldera.

  Des del territori LEADER de la zona Nord-Oriental de Catalunya (tota la comarca de laGarrotxa, part de l’Alt Empordà, del Pla de l’Estany i també d’Osona), per poder-se acollir a la convocatòria d’aquest any, la data d’instal·lació de la caldera ha d’estarcompresa entre el 15 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2016 i la potència mínima de la caldera a presentar és de 50kW, i preferiblement 100kW.
  Per inscriure’s cal posar-se en contacte amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, SIGMA -mitjançant el telèfon 972 274871-, per poder rebre informació dels passos a seguir. La data màxima per apuntar-se és el 30 de març i, en cas que se superi la demanda prevista, es prioritzaran les calderes amb més quilovats instal·lats, així com les empreses per davant dels particulars.

  Font:

  http://www.eldigitaldegirona.com/compra-demissions-de-carboni-als-propietaris-de-noves-calderes-de-biomassa/

 2. lejarza said

  La Garrotxa aposta per les energies renovables amb un projecte de compra d’emissions de carboni a les noves calderes de biomassa

  La Garrotxa aposta per les energies renovables. L’Associació Adrinoc i el Consorci SIGMA col·laboren en la convocatòria del projecte clima del Ministeri d’Agricultura pel qual es compraran emissions de carboni als propietaris de noves calderes que funcionin amb biomassa. Per inscriure’s cal trucar al consorci SIGMA amb data límit de 30 de març.

  El Projecte BM-Rural treballa per transformar el sistema productiu cap a un model baix en carboni i incentiva l’energia renovable de la biomassa forestal i això afecta de ple la Garrotxa per segon any consecutiu.
  Qui s’aculli al programa, percebrà 9 euros i 70 cèntims per cada tona de CO2 que no s’hagi emès en comparació a la caldera de gasoil o gas natural que tenia abans.
  El projecte té recursos limitats i està dirigit a empreses i particulars que hi poden participar si han instal·lat la seva caldera de biomassa entre el 15 de febrer de l’any passat i el 31 de desembre del 2015.
  El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, ha dit a OLOT TELEVISIÓ que “pels recursos limitats que té, es pot deixar fora algú i en aquest cas es prioritzaran les empreses” perquè generen més contaminació i si se sumen al projecte tindran més incidència. Així la Garrotxa aposta per la biomassa forestal, un dels punts forts de la comarca en l’àmbit de les energies renovables.

  http://www.olot.tv/noticies/la-garrotxa-aposta-per-les-energies-renovables-amb-un-projecte-de-compra-demissions-de-carboni-en-les-calderes-de-biomassa/

 3. lejarza said

  La Diputació obre una nova línia d´ajudes per a calderes de biomassa

  13.03.2015

  GIRONA | DDG La Diputació destinarà 400.000 euros a la construcció i instal·lació de calderes de biomassa i xarxes de calor als municipis gironins. La campanya inclou dues línies de subvencions per a l’execució d’inversions; l’una per a la instal·lació de calderes de biomassa llenyosa forestal, i l’altra per a la instal·lació de xarxes de calor, amb una dotació màxima de 100.000 euros i 300.000 euros, respectivament. Aquestes inversions s’han d’executar necessàriament mitjançant contractes amb empreses o microempreses de serveis energètics.
  Obtindran més puntuació les sol·licituds amb propostes que comportin més reducció anual d’emissions de CO2, o que comptin amb una estratègia a escala municipal o comarcal que vinculi la prevenció d’incendis o la gestió forestal sostenible amb l’aprofitament forestal de la biomassa. El termini per presentar les sol·licituds acabarà el 20 d’abril.

 4. lejarza said

  Recomendación

  Entrevista a Joan Martínez Alier: “El concepto de crecimiento verde es absurdo, es el súper oxímoron” .

  Un pequeño adelanto:

  “El concepto de crecimiento verde es el súper oxímoron. Es absurdo. Esto se debe a que en Bruselas en este momento hay un ambiente intelectualmente deplorable. La economía circular no puede existir porque no se puede quemar petróleo dos veces, es absurdo. La economía es entrópica, no es circular. Pero en Estados Unidos ocurren cosas peores: los republicanos niegan el cambio climático, es una especie de auge de la irracionalidad. Es como seguir con la especie de ilusión de que vamos a lograr decarbonizar nuestro modelo productivo con la tecnología. En Alemania, están haciendo un cambio energético real, pero claro esto es muy lento comparado al ritmo al que va el mundo. En cualquier caso, la irracionalidad con respecto a la ciencia es también un fenómeno de las sociedades ricas… La única energía que ha sido circular ha sido la energía del sol, que se puede consumir y al día siguiente hay más porque el sol vuelve a salir y a estar ahí emitiéndola, así ha sido durante los últimos 4.000 millones de años y va a estar ahí otros 4.000 millones de años más. Pero eso es la energía del sol. Pero el petróleo y el carbón, que son energía del sol embotellada, si tú la descorchas, esa energía se va y no puedes usarla otra vez. Esa economía circular en modelos económicos basados en el carbón, el gas y el petróleo no es una aspiración plausible. En Europa hay un debate entre grupos intelectualmente muy capaces sobre el decrecimiento o el postcrecimiento. Recientemente hubo un congreso en el que se dieron cita 3.000 expertos sobre este tema. Pero estas ideas no consiguen emerger y llegar por vía política a las instituciones, no se está logrando. Los Verdes alemanes antes eran internacionalistas y ahora son muy provincianos, un partido europeo provincianista, no tienen peso, no están liderando esto a nivel mundial, no quieren. En Alemania, Die Linke [La izquierda] sí que piensa un poco más en esto en un sentido amplio, pero poco más. Habrá que ver qué plantean y hacen Syriza y Podemos. A Syriza yo los veo más sólidos. Podemos tiende a simplificar demasiado la política: “O patria o Merkel”, suelen decir, y ese concepto de patria yo lo veo un poco simplista… La teoría económica clásica plantea sus modelos como si fueran leyes naturales. Se ponen sobre un papel los diferentes componentes de la economía: productores, consumidores, trabajadores, el mercado donde se compran bienes y servicios… y a partir de ahí se hacen modelos económicos teóricos con esos elementos. El modelo es como una máquina en perfecto movimiento hacia el infinito. Luego, puedes llenar ese modelo de ecuaciones y fórmulas y para que parezcan leyes naturales irrefutables pero no se piensa que en la realidad hay más cosas, por ejemplo, en ese modelo está entrando energía continuamente, se generan residuos y contaminación, hay daño medioambiental, etcétera. Los modelos teóricos no están mal, sirven para aprender y analizar la realidad pero no para sustituirla, no lo son todo. Ontológicamente hablando, tienen un enfoque equivocado, los modelos empiezan a plantear hipótesis y supuestos y acaban imaginando demasiadas cosas… Es que se trata de un esquema muy poderoso ideológicamente. Hay que hacer política para volver a que las cosas funcionen de nuevo, para racionalizar todo esto. Es lo que plantea la economía ecológica y el decrecimiento. En cuanto éste, hay que hacer mucha pedagogía. Hay muchos autores que la están haciendo. En Francia está Jean-Pierre Dupuy. Tiene un libro que a mí me ha gustado mucho, aunque su lectura es triste. Se llama El catastrofismo ilustrado [Pour un catastrophisme éclairé, en francés]. Dice que el ser humano sólo aprende a golpe de catástrofes, a golpe de Fukushima.”

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 110 – 9 de juny de 2015
  Administració Local Diputació
  Núm. 6414
  DIPUTACIÓ DE GIRONA
  Medi Ambient
  Edicte d’aprovació del Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa
  Forestal a les Comarques Gironines
  El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 26 de maig de 2015, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual és del
  tenor literal següent:
  “PRIMER. Aprovar el Pla de serveis per al foment de l’eficiència, l’estalvi energètic i la promoció de la biomassa forestal i
  altres energies renovables a les comarques gironines del següent tenor literal:
  “Pla de Serveis per al foment de l’eficiència, l’estalvi energètic i la promoció de la biomassa forestal i altres energies
  renovables a les comarques gironines– Medi Ambient – DDGI. Consideracions prèvies.
  L’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que són competències
  pròpies de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica dels municipis”.
  Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, té com una de les seves finalitats i competències
  assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis
  de l’administració local.
  La Diputació de Girona és Coordinador Territorial del Pacte d’alcaldes i més de 200 municipis de la demarcació s’han
  adherit a aquesta iniciativa que promou la Comissió Europea. Els municipis han redactat i aprovat el Pla d’acció local per
  a l’energia sostenible (PAES) on identifiquen un conjunt d’accions a dur a terme en l’àmbit ajuntament i en l’àmbit PAES
  (edificis residencials, sector terciari, transport urbà i gestió de residus).
  El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona treballa des de fa uns anys en la promoció de la producció i el consum
  de biomassa forestal local, certificada i de qualitat per la promoció de la gestió forestal sostenible del territori gironí, tant en
  campanyes d’ajuts a municipis com assistència tècnica en instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal.
  El programa BeenerG! del Servei de Medi Ambient, juntament amb els tècnics del servei que treballen en la promoció de
  la biomassa forestal, portaran a terme l’assistència tècnica en treballs qualificats que els ens locals del territori de Girona
  encomanen al Servei de Medi Ambient en matèries d’eficiència energètica i instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal.
  El pla de Serveis s’estructura de la següent manera:
  Serveis a prestar als municipis gironins
  a.1.) Assistència tècnica necessària per a la contractació de la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
  exterior a través d’un contracte amb empreses de serveis energètics (ESE) o altres fórmules de finançament.
  Estudis de viabilitat per a la contractació de la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior a través de
  contractes amb empreses de serveis energètics (ESE), a nivell municipal i supramunicipal.
  Auditoria energètica de l’enllumenat públic (redacció i actualització) amb la finalitat d’obtenir les dades necessàries per
  avaluar la viabilitat de la implantació de mesures d’eficiència energètica per a la posterior contractació amb ESE o altres
  mecanismes de finançament.
  Inventaris de punts de llum i mapes lumínics.
  Altres instruments de planificació similars.
  a.2.) Assistència tècnica necessària per a la contractació de la millora de l’eficiència energètica d’edificis públics a través
  d’un contracte amb empreses de serveis energètics o altres fórmules de finançament.
  Visita energètica preliminar de l’equipament municipal.
  Proposta de planificació de mesures d’eficiència energètica.
  Estudis de viabilitat per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis municipals a través de contractes amb empreses de
  serveis energètics, a nivell municipal i supramunicipal.
  Projectes bàsics i avantprojectes complerts per a la substitució de calderes que funcionen amb combustibles fòssils per
  calderes de biomassa.
  Altres instruments de planificació similars.
  a.3.) Assistència tècnica necessària per tal d’instal·lar calderes o xarxes de calor de biomassa forestal i/o combinades amb
  altres fonts d’energia renovable i d’altres instal·lacions per a la eficiència energètica d’edificis.
  Estudi de viabilitat per a la creació i ampliació de xarxes de calor.
  Projectes bàsics i avantprojectes complerts per a la creació i ampliació de xarxes de calor substitució de calderes que
  funcionen amb combustibles fòssils per calderes de biomassa.Altres documents necessaris per l’estudi de viabilitat.
  a.4.) Assessorament jurídic i tècnic en el procés de contractació de la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
  i d’edificis públics a través de contractes amb empreses de serveis energètics.
  Assessorament en la definició de la tipologia de contracte a dur a terme (ESC, EPC, etc.)
  Assessorament jurídic i tècnic en l’elaboració de plecs de clàusules tècniques i administratives per tal de dur a terme
  inversions sostenibles a través de contractes amb empreses de serveis energètics.
  Participació en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de propostes.
  Altres documents necessaris per l’estudi de viabilitat.
  a.5.) Assistència tècnica per elaborar d’instruments de planificació de la producció i distribució de biomassa forestal.
  Assessorament tècnic en la redacció i avaluació de plans estratègics de biomassa forestal.
  Assessorament tècnic en la redacció i avaluació de plans d’aprofitaments forestals i per a subministrament de biomassa.
  Assessorament tècnic en la redacció de projectes de logística per l’auto subministrament d’instal·lacions de biomassa a
  partir de fusta local.
  Assessorament tècnic en la redacció de projectes de centres logístics i de distribució d’estella forestal local.
  Assistència tècnica en la cadena de producció d’estella local de qualitat.
  Altres documents complementaris per a la promoció de biomassa forestal.
  Beneficiaris del Pla
  Podran sol·licitar aquesta assistència tècnica els ens locals de les comarques de Girona que s’hagin adherit al Pacte d’alcaldes
  i que tinguin el PAES aprovat. L’assistència tècnica que sol·liciten ha d’estar vinculada a les accions definides al PAES
  aprovat o posteriors informes de seguiment, aprovats per Ple o amb Decret d’alcaldia a ratificar pel Ple i sempre en edificis
  públics municipals.
  Criteris de selecció
  A priori s’atendran les sol·licituds presentades per ordre d’entrada al registre de la Diputació de Girona. En funció de la
  capacitat del servei en atendre les sol·licituds, per a la determinació d’ordre d’atenció es tindran en compte els següents
  criteris:
  Reducció d’emissions de les instal·lacions (es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui una major reducció
  d’emissions i la resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: emissions estalviades de la sol·licitud
  analitzada x 5/màximes emissions estalviades presentades).
  Nombre d’habitants del municipi beneficiari (municipis de menys de 1.000 habitants: 2 punts, municipis de 1.001 a 5.000
  habitants: 1,5 punts, municipis de 5.001 a 10.000 habitants: 1 punt i municipis de més de 10.001 habitants: 0,5 punts).
  Capacitat tècnica de l’ajuntament: (en el cas que l’ajuntament acrediti la no capacitat tècnica i econòmica per a realitzar les
  actuacions sol·licitades: 2 punts).
  La materialització final dels serveis d’assistència tècnica estarà condicionada a criteri del Servei de Medi Ambient i a la
  disponibilitat de recursos humans i/o econòmics.
  Compromisos dels beneficiaris
  d.1) En el cas del servei d’assistència tècnica per a dur a terme inversions de millora de l’eficiència energètica de
  l’enllumenat exterior i d’edificis públics cal que l’ens local es comprometi a dur a terme la licitació a través d’un contracte
  amb Empreses de Serveis Energètics en cas que sigui viable. En els casos que el servei realitzat hagi estat la redacció de
  projectes, avantprojectes o d’inventaris de punts de llum, quan l’ens local no dugui a terme aquesta inversió en el termini
  de dos anys caldrà que aquest aboni a la Diputació 2.500 € en concepte d’incompliment dels compromisos En alguns casos
  la viabilitat dependrà de l’obtenció de subvencions per tal de disminuir el període de retorn de la inversió, en aquests
  casos el compromís es vincularà a la sol·licitud i acceptació de la subvenció en properes convocatòries sempre i quan l’ens
  compleixi els requisits per ser-ne beneficiari.
  d.2) Fer constar expressament el suport tècnic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels
  programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció, així com els cartells que es puguin col·locar
  amb motiu de les actuacions
  Cost del servei
  Tots els serveis d’aquest pla són gratuïts per als beneficiaris del mateix.
  Sol·licitud i acceptació del servei
  Els ens locals beneficiaris que reuneixin els requisits esmentats en els apartats 3 del present Pla, ho hauran de sol·licitar
  preferentment a través de l’EACAT especificant quina és l’assistència tècnica que es sol·licita. Aquesta sol·licitud l’haurà de
  fer l’alcalde/essa o el/la president/a d o bé el/la secretaria de l’ens local.
  La sol·licitud també es podrà fer per escrit, degudament signat per l’alcalde/essa o el/la president/a o bé el/la secretari/
  ària de l’ens local, dirigit al Servei de Medi Ambient.
  Quan l’àmbit de la petició no superi el de la mera consulta verbal, o bé quan es donin raons d’urgència, l’ens local podrà
  trametre la petició directament per via telefònica i telemàtica, sense perjudici de la posterior remissió del document si es
  tractés d’una petició d’assistència més enllà de la consulta verbal puntual.
  L’estructura que gestiona el Pla de Servei serà la responsable d’analitzar les sol·licitud i d’acceptar el servei.
  Justificació del servei
  Els ens locals beneficiaris d’aquest pla de servei hauran de presentar una memòria justificativa dels serveis obtinguts que
  descrigui l’assistència tècnica rebuda i l’impacte d’aquesta sobre les actuacions realitzades.”
  SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de Província de Girona.
  TERCER. Traslladar el present acord a tots els ajuntaments de les comarques gironines i a la Intervenció de Fons.”
  Girona, 3 de juny de 2015
  Joan Giraut i Cot
  President

 6. lejarza said

  El PSC estudia una central de biomassa per a un barri d´Olot
  03.11.2015
  OLOT | DDG

  Josep Guix (regidor de Medi Ambient del PSC a Olot) va indicar que la seva àrea estudia la creació d’una central de biomassa per al barri de Sant Roc. Segons ell, la central generaria energia per a tot el barri. Va enumerar: «la parròquia, la casa d’Andalusia i l’institut Bosc de la Coma». La idea -va explicar- és fer-hi un sistema de creació d’energia renovable com el que ha de proveir la plaça Mercat i s’ha d’expandir primer pels edificis públics i després pels privats del centre d’Olot.
  En el mateix context d’energies renovables, Guix va indicar que l’Ajuntment té pressupostat posar 2 càrregadors per a cotxes elèctrics a la plaça Mercat.
  També va explicar que posaran contenidors per a material de biomassa a les zones d’horts.

 7. lejarza said

  Besalú aprova les condicions per a una xarxa de calor d´energies naturals

  DdG 11.11.2015

  BESALÚ | X.V. L’Ajuntament de Besalú – en el seu darrer ple- va aprovar el plec de condicions per a la compra d’una caldera d’estella de biomassa. El preu de sortida és de 325.428 € amb l’IVA exclòs. Per fer la compra l’Ajuntament compta amb una subvenció de 50.o00 € d’un programa energètic de la Diputació de Girona.
  La caldera ha de ser el nucli d’una xarxa de calor que ha de ser capaç d’abastir l’edifici de l’Institut Escola i els seus mòduls. Estarà prevista per poder donar calor a l’ampliació de l’Institut.
  A més, abastirà el pavelló municipal d’esports. La voluntat de l’Ajuntament és reduir el consum de combustibles minerals i també reduir la factura del consum energètic.
  L’aposta per les renovables -des de fa anys- és seguida per localitats de la Garrotxa, com Sant Feliu de Pallerols, Besalú i Olot.
  A Sant Feliu van apostar per la biomassa per escalfar l’Ajuntament i el Centre de Dia, a Sant Esteve d’en Bas preveuen posar una caldera per escalfar el Museu del Camp i a Olot treballen en un projecte de renovables que consta de 2 calderes i de pous de geotèrmia.

 8. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 221 – 17 de novembre de 2015

  Núm. 10810 AJUntAment de LA VALL d’en BAs

  Anunci sobre la convocatòria del procediment per a l’adjudicació d’un contracte

  De conformitat amb l’acord del Ple de data 10 de novembre de 2015, mitjançant aquest Anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmica més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, per l’adjudicació del contracte d’obra, subministrament d’energia i servei de manteniment integral per a la instal·lació d’una caldera alimentada amb estella forestal per al subministrament tèrmic al Centre de serveis per a la gent gran del municipi de la Vall d’en Bas, conforme a les dades següents:
  1. Entitat adjudicadora: a) Organisme: ajuntament de la Vall d’en Bas b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria c) Obtenció de documentació i informació: 1. Dependència: secretaria 2. Domicili: carrer sant Esteve, núm. 3 3. Localitat i Codi Postal: 17176 sant Esteve d’en Bas 4. Telèfon: 972 69 02 25 5. Telefax: 972 69 03 26 6. Correu electrònic: nuria@vallbas.cat 7. Adreça d’Internet del Perfil del contractant: http://www.vallbas. cat 8. Data límit obtenció informació: No n’hi ha
  2. Objecte del contracte; contractació d’obra, subministrament d’energia i servei de manteniment integral per a la instal·lació d’una caldera alimentada amb estella forestal per al subministrament tèrmic al Centre de serveis per a la gent gran del municipi de la Vall d’en Bas, a) Tipus: obra b) Descripció: obra, subministrament d’energia i servei c) Divisió lots: no d) Lloc d’execució: Centre de serveis per a la gent gran de la Vall d’en Bas. e) Termini d’execució: 7 mesos f) Admissió pròrroga: No g) CPV: 42160000-8 i 50531100-7
  3. Tramitació i procediment: a) Tramitació: ordinària b) Procediment: obert, varis criteris adjudicació c) Subhasta electrònica: no d) Criteri d’adjudicació: preu, reducció durada contracte, major velocitat de resposta cas d’incidències i petjada de carboni.
  4. Pressupost base licitació: 152.713,76 euros més IVa, 32.069,89 euros, total de 184.783,65 euros.
  5. Garanties exigides: Definitiva, 5% import d’adjudicació.
  6. Requisits del contractista: solvència tècnica
  7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació: a) Data límit de presentació: 26 dies naturals des del dia següent a la publicació en el BOP i en el Perfil del contractant (abans de les 14 hores).. b) Modalitat de presentació: les que preveu la Llei c) Lloc de presentació. Oficines Ajuntament de la Vall d’en Bas 1. Dependència: secretaria 2. Domicili: carrer sant Esteve, número 3 3. Localitat i codi postal: 17176 sant Esteve d’en Bas 4. Adreça electrònica: nuria@vallbas.cat
  8. Obertura d’ofertes: 2n dia hàbil següent després de la finalització del termini de presentació de documentació. a) Lloc. Dependències ajuntament b) adreça: carrer sant Esteve, 3 c) Localitat i Codi Postal: 17176 sant Esteve d’en Bas d) Hora: 12 hores
  9. Despeses de publicitat: 1000 euros.
  La Vall d’en Bas, 12 de novembre de 2015
  Lluís amat Batalla alcalde

 9. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 222 – 18 de novembre de 2015
  Núm. 10826 AJUntAment de LA VALL d’en BAs
  Anunci d’aprovació inicial d’un projecte
  El Ple de l’Ajuntament de data 10 de novembre de 2015 ha aprovat inicialment el Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa per a l’edifici del Centre de Serveis per a la Gent Gran de la Vall d’en Bas, el qual s’exposa al públic pel termini d’un mes als efectes d’al·legacions. en cas de no haver-n’hi, s’entendrà aprovat definitivament.
  La Vall d’en Bas, 16 de novembre de 2015
  Lluís Amat Batalla Alcalde

 10. lejarza said

  DIPUTACIÓ DE GIRONA

  Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 243 – 18 de desembre de 2015 Núm. 11809

  El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 15 de desembre de 2015, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual és del tenor literal següent: “PRIMER. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, que presenten el tenor literal següent: “BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I XARXES DE CALOR DE BIOMASSA MUNICIPALS 1. Objecte Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per instal·lar, en equipaments de titularitat i/o gestió municipal* a calderes i xarxes de calor de biomassa municipals. *La despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a l’ajuntament. Les subvencions es defineixen en dues línies: Línia 1: Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o microxarxes de calor, de potències menors a 70 kW per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contracte innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. Línia 2: Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, xarxes o microxarxes de calor, de potències majors a 70 kW que utilitzin biomassa per la millora de l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. En ambdues línies, en cas que la Diputació de Girona ho determini, els criteris de puntuació dels projectes presentats s’utilitzaran per seleccionar els projectes que la Diputació de Girona podrà presentar de forma agrupada pels municipis a les properes convocatòries de l’eix prioritari 4 del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020, de la convocatòria d’IDAE de Proyectos singulares en economia baja en carbono o convocatòries similars. L’atorgament de subvencions en el marc d’aquestes bases serà compatible amb altres ingressos que tinguin la mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobre finançament i/o no procedeixin del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. Això no obstant, en cas de cofinançament amb altres subvencions atorgades per la Diputació de Girona, el cofinançament màxim del total de subvencions de la Diputació no podrà superar el 95% de la despesa. Les activitats subvencionades podran ser subcontractades. 2. Naturalesa i forma de concessió Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació o en aquestes bases. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva. 3. Destinataris Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES. Quan ho estableixi la convocatòria, tan sols podran ser beneficiaris els ajuntaments que compleixin el que estableix la disposició addicional sisena de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 4. Conceptes subvencionables Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases. Les actuacions hauran de ser realitzades a partir de l’1 de gener de l’any corresponent a cada convocatòria i fins a
  Administració Local Diputació
  Pàg. 22Núm. 243 – 18 de desembre de 2015
  l’acabament del termini que s’hi estableixi. Les accions hauran d’estar directament dirigides a l’execució d’inversions en instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic de biomassa, i que hagin estat planificades al PAES del municipi. En concret, es consideren cost d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació: a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips. b) Sistema d’emmagatzematge de la biomassa. c) Sistema d’alimentació de la caldera. d)Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i accessoris). e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici. f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge. g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a f) anteriors. h) Direcció d’Obra. En el cas de les calderes es requereix una eficiència energètica mínima del 90% i a excepció de les calderes de llenya, les calderes han de ser automàtiques. Per a la línia 1, Les calderes hauran de ser d’estella forestal o llenya procedent de la gestió forestal sostenible i amb mínima petjada de carboni en el seu transport i / o de pellet. Es podran acceptar altres tipus de biomassa d’origen agrícola sempre i quan es garanteixi la qualitat i mínima petjada de carboni en el seu transport. Per a la línia 2, Les calderes hauran de ser d’estella forestal procedent de la gestió forestal sostenible i la mínima petjada de carboni en el seu transport. Es podran acceptar altres tipus de biomassa d’origen agrícola sempre i quan es garanteixi la qualitat i mínima petjada de carboni en el seu transport. No tenen la consideració de cost subvencionable els següents conceptes: a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.). b) La redacció de projectes, estudis o documents tècnics. c) En general, les inversions que, un cop analitzades, resultin no adequades des del punt de vista tècnic o el període d’amortització de les quals en termes d’estalvi superi la seva vida útil. Caldrà que les instal·lacions es destinin a la funció per a la qual han estat subvencionades durant un període mínim de 6 anys. 5. Condicions d’execució Les activitats objecte de l’ajut s’hauran d’executar en tots els casos a través de contractes innovadors. Els ajuntaments poden optar per la contractació agregada encarregant a la Diputació de Girona que liciti la compra i instal·lació dels equipaments objecte d’aquestes bases reguladores. Els ajuntaments delegaran aquesta competència a través de la formalització d’un conveni d’encàrrec de gestió, el model del qual estarà disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). Caldrà que les instal·lacions es destinin a la funció per a la qual han estat subvencionades durant un període mínim de 6 anys. 6. Import màxim de la subvenció Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a continuació: Línia 1: Per a calderes o xarxes de menys de 70 kW, l’import màxim de la subvenció serà de 50.000 euros. Línia 2: Per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW, l’import màxim serà de 100.000 euros. Per als municipis de fins a 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 85% de les despeses subvencionables. Per als municipis de més de 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 75% de les despeses subvencionables. El càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada acció que corresponguin al que especifica l’article 4. En cas de manca de dotació pressupostària per tal de poder assolir els imports sol·licitats es podrà reduir l’import màxim de subvenció per tal que el període de retorn de la inversió no sigui inferior a 6 anys. La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el pressupost disponible entre les diferents accions que gaudeixin de la mateixa puntuació. Si el repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació representés una disminució de l’import per atorgar que donés com a resultat menys del 70 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podrà no atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants, en analitzar-ne els efectes directes de reducció d’emissions en relació amb la inversió. En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en
  Administració Local Diputació
  Pàg. 23Núm. 243 – 18 de desembre de 2015
  la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, es mantindrà l’import subvencionat sempre que es garanteixi l’acompliment de l’objecte de la subvenció i aquest no superi els percentatges d’ajut establerts en l’article 6 d’aquestes bases. 7. Sol·licituds Els sol·licitants poden presentar una sola sol·licitud; la presentació de més d’una sol·licitud per a conceptes diferents suposarà l’exclusió de totes elles. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC. La petició ha d’anar acompanyada necessàriament de la documentació següent: A) Projecte executiu signat per tècnic facultatiu competent on hi figurin, com a mínim, les dades que es descriuen a l’Annex. El projecte amb pressupost desglossat s’ha d’adjuntar en format pdf, enllaç descarregable o com a carpeta de fitxers comprimits a l’aplicatiu web de sol·licitud telemàtica o enviar mitjançant la plataforma eacat en el període dels 3 dies següents a la presentació de la sol·licitud. B) Les factures dels combustibles dels últims 3 anys així com les partides de manteniment si s’escau, en format resum i certificades pel secretari/interventor. En cas de sol·licituds que s’acullin a la contractació agrupada: C) Compromís d’encàrrec de gestió de la licitació. Els models d’aquests documents estaran disponibles al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). D) Compromís de signatura del conveni d’encàrrec de gestió amb la Diputació de Girona per a la licitació dels equipaments. Els models d’aquests documents estaran disponibles al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). En cas de sol·licituds que s’acullin al subministrament de l’estella estarà vinculat a actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible: E) Justificació que el subministrament de l’estella estarà vinculat a actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible en l’àmbit local. F) Certificat de la titularitat i/o gestió municipal dels béns i serveis municipals en els quals s’instal·larà la caldera. En cas que la convocatòria així ho estableixi: a) Certificat de l’interventor municipal conforme concorren les següents circumstàncies b) Que l’ajuntament compleix i no supera els límits que fixa la legislació reguladora de les Hisendes Locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament. c) Que l’ajuntament presenta en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament que s’instrumenten en el marc de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. d) Que el període mig de pagament als proveïdors de l’ajuntament, d’acord amb les dades publicades, no supera el e) Que la inversió objecte de la subvenció no compromet durant la seva vida útil, la sostenibilitat financera de l’ajuntament i que la inversió genera en exercicis futurs augment d’ingressos o reducció de despeses no financeres de l’ajuntament. O bé, sense complir algun o cap dels punts a) a d) anteriors, que la inversió no comportarà despeses de manteniment i que així queda acreditat en el Pla econòmic i financer aprovat. Quan sigui el cas, el certificat s’ha d’adjuntar en format pdf o com a carpeta de fitxers comprimits a l’aplicatiu web de sol·licitud telemàtica o enviar mitjançant la plataforma eacat en el període dels 3 dies següents a la presentació de la sol·licitud. L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida, sens perjudici del que estableix el paràgraf anterior, s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 8. Criteris de valoració Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es relacionen més avall.
  Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts Municipis de menys de 1.000 habitants 2 Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 1,5 Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 1 Municipis de més de 10.001 habitants 0,5
  Administració Local Diputació
  Pàg. 24Núm. 243 – 18 de desembre de 2015
  Criteris tècnics ambientals i econòmics Puntuació màxima Període d’amortització de les inversions de 6 anys o inferior (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un període d’amortització en anys més baix, amb el llindar mínim de 6 anys, i la resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: període mínim presentat x 2 / període de la sol·licitud analitzada). 2 Municipi que disposi d’un model de comptabilitat i seguiment energètic 1 Instal·lació combinada amb altres fonts d’energia renovable. Degudament quantificades a nivell d’inversions econòmiques i d’estalvi energètic i/o emissions. Fòrmula:((inversió econòmica/màxima inversió econòmica)+ (estalvi energètic/màxim estalvi energètic)) 2 Instal·lació combinada amb inversions de millora de l’eficiència energètica. Degudament quantificades a nivell d’inversions econòmiques i d’estalvi energètic i/o emissions. Fòrmula:((Inversió econòmica/ màxima inversió econòmica)+ (estalvi energètic/màxim estalvi energètic)) 2 Realització de contractació agregada amb la intermediació de la Diputació de Girona que tramitarà la licitació dels contractes. 2 Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui una major reducció d’emissions i la resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: emissions estalviades de la sol·licitud analitzada x 3 / màximes emissions estalviades presentades**). En cas de nous sistemes de calefacció que no incorporin sistemes preexistents, la puntuació d’aquest apartat serà 0 pel fet que no comporten estalvi energètic sobre la despesa actual. 3 Actuacions de prevenció d’incendis i/o gestió forestal sostenible en l’àmbit local. La justificació es valorarà en funció del l’existència d´una estratègia a nivell municipal o comarcal que vinculi la prevenció d´incendis o la gestió forestal sostenible amb l’aprofitament forestal de la biomassa . 2 **En cas de grans instal·lacions que descompensin la proporció, a aquestes se’ls assignaran 3 punts i es prendran com a màximes les restants. Les sol·licituds seran seleccionades seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca de disponibilitat pressupostària. Per tal d’assolir un major impacte sobre el territori rebran dos punts complementaris aquelles sol·licituds dels municipis que no hagin percebut cap subvenció del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona durant els anys 2014 i 2015 per a instal·lació de calderes o xarxes de biomassa forestal. 9. Instrucció de l’expedient La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al centre gestor de Medi Ambient, sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora, que queda definida en aquestes bases. L’òrgan competent per a la resolució del procediment d’atorgament de les subvencions és la Junta de Govern de la Diputació de Girona. 10. Composició de la Comissió Qualificadora President: sense perjudici que el President de la Diputació assumeixi la presidència de la Comissió Qualificadora, aquesta presidència podrà ser assumida per part del diputat que la Diputació designi i anomeni per l’assumpció d’aquesta funció. Vocals: el cap de Medi Ambient i el tècnic de biomassa de medi ambient Secretari: el secretari general de la corporació o el funcionari que delegui. Interventor: l’interventor general de la corporació o el funcionari que delegui. 11. Selecció La comissió qualificadora, en funció del pressupost disponible i la puntuació obtinguda per les sol·licituds, farà una selecció de les que poden ser atorgades. 12. Resolució i notificació La Junta de Govern ha d’adoptar la primera resolució en el termini màxim de sis mesos, que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, sense perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies, comptadors des de la data en què s’adopti, i haurà d’incloure, per a cada subvenció atorgada: l’import concedit, la despesa subvencionable, l’import a justificar i el percentatge de subvenció.
  Administració Local Diputació
  Pàg. 25Núm. 243 – 18 de desembre de 2015
  Les sol·licituds que, seguint els criteris de puntuació, no hagin estat beneficiàries en la primera resolució de la convocatòria, i que no hagin estat excloses específicament per no complir amb les bases, formaran part d’una llista de reserva, que les habilita per a la seva eventual inclusió en qualsevol de les següents resolucions de la convocatòria, si és el cas. 13. Acceptació Per als beneficiaris serà suficient la recepció de la comunicació electrònica, del qual quedarà constància en el corresponent assentament, sempre que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes. 14. Obligacions del beneficiari 1. Caldrà que els beneficiaris aportin, en el termini d’un mes des de la notificació, la següent documentació: – Si s’escau, document de disponibilitat del cofinançament – En cas d’escoles o altres edificis de titularitat de la Generalitat de Catalunya, autorització de l’òrgan de la Generalitat de Catalunya que correspongui per raó de propietat de l’edifici. En cas de sol·licituds que s’acullin a la contractació agrupada: – Model d’encàrrec de gestió i model de conveni d’encàrrec de gestió degudament formalitzat per l’òrgan competent de l’ajuntament amb el compromís d’encarregar la licitació dels equipaments a la Diputació de Girona, condicionada la seva eficàcia a que l’ajuntament finalment resulti beneficiari. Els models d’aquests documents estaran disponibles al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) 2. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. 3. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. 4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan competent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 5. Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment, i en tot cas abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. 6. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores específiques. 7. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 8. Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció, així com els cartells que es puguin col·locar amb motiu de les actuacions i durant el període de vigència de l’obligatorietat de destinar els espais a les funcions subvencionades, segons el que estableix l’article 4 d’aquestes bases. 9. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 15. Justificació i pagament Les subvencions atorgades es faran efectives segons el que segueix: 1. Es pagarà el 95% de l’import de la subvenció, en concepte de bestreta. 2. Una vegada adjudicada la contractació de la inversió i dins del termini que estableixi la convocatòria, si s’escau l’ajuntament haurà de presentar la documentació de l’adjudicació, com a justificant provisional. 3. Un cop les obres hagin estat finalitzades i dins del termini que estableixi la convocatòria, l’ajuntament haurà de presentar el certificat final d’obra signat pel tècnic competent i el compte justificatiu simplificat acompanyat de la memòria de les actuacions. Els terminis màxims per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinaran en la convocatòria corresponent. Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de justificació. La documentació que caldrà presentar és la següent: El compte justificatiu simplificat, emplenat degudament, segons el model normalitzat, el qual ha de contenir la informació següent: – Una breu explicació del compliment de l’activitat o projecte. – Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte que siguin clarament imputables a edificis o equipaments de titularitat i/o gestió municipal. – Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte, amb identificació de l’import i la seva procedència. Documentació complementària:
  Administració Local Diputació
  Pàg. 26Núm. 243 – 18 de desembre de 2015
  1. Contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics on es defineixi el cost de la inversió realitzada, el període de durada del contracte i la tipologia i cost de les quotes d’aquest. 2. Una memòria explicativa de les actuacions fetes i els resultats obtinguts. – Un exemplar o còpia de tots els materials de difusió o publicitat de les accions realitzades. – Còpia del contracte de manteniment de les instal·lacions o bé contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics on es defineixi el manteniment. – Còpia del contracte de subministrament d’estella forestal en que consti que disposa de certificat de gestió forestal sostenible i de qualitat (granulometria i humitat), que inclogui la penalització per les emissions de CO2 en el transport o bé contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics on es defineixin les citades condicions. 3. Certificat d’eficiència energètica dels edificis on s’ha realitzat el canvi de combustible amb una superfície útil total superior a 250 m2 La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de les despeses justificades. En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució, es modificarà l’import de la subvenció de forma proporcional a la despesa justificada correctament, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa no justificada i estarà obligat a reintegrar la part proporcional dels fons rebuts en concepte de bestreta. 16. Modificació i nul·litat Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, s’atindrà al que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. Els beneficiaris podran demanar un únic canvi de destinació de la subvenció, que podrà ser concedit, amb caràcter excepcional, si el nou concepte té una puntuació igual o superior a la del concepte subvencionat inicialment i si la motivació del canvi està suficientment justificada per causa sobrevinguda. El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert i haurà de justificar la seva necessitat per causa no imputable a l’ajuntament. La Diputació ha d’atorgar o desestimar la proposta, d’acord amb el que preveu l’Ordenança general de subvencions. La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’ordenança general de subvencions i, en tot cas: 1. En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució. 2. En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar. En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament. El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre els recursos que s’interposin. 17. Verificació i control Les subvencions atorgades per la Diputació de Girona estan sotmeses a verificació i control segons el que estableix l’Ordenança general de subvencions. A més, la Diputació es reserva el dret de fer una verificació de l’eficàcia de les accions al cap d’un temps d’haver estat executades i de la cura per part de l’ajuntament en el seu correcte funcionament, sempre dins dels terminis establerts en l’article 4, i penalitzar amb un punt negatiu en la següent convocatòria aquells ajuntaments que hagin mostrat una clara manca de diligència en la gestió de l’acció. 18. Reintegrament de les subvencions Els supòsits i procediment de reintegrament es regulen en l’Ordenança general de subvencions. L’incompliment de l’obligació de licitar l’execució de les obres dins dels terminis establerts per aquestes bases comportarà l’obligació de reintegrament dels fons rebuts en concepte de bestreta i/o de l’import corresponent a l’encàrrec d’assistència tècnica que hagi fet la diputació per a l’ajuntament, quan sigui el cas. 19. Difusió i publicitat Les bases específiques reguladores de subvencions se sotmetran a informació pública durant el termini del vint dies hàbils, mitjançant la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la Diputació i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. Transcorregut el termini sense que s’hagin presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades, i es publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona en què se’n farà constar el caràcter definitiu. 20. Règim jurídic En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei
  Administració Local Diputació
  Pàg. 27Núm. 243 – 18 de desembre de 2015
  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant. Disposició addicional primera Les convocatòries que es regeixin per aquestes bases podran ser aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona. Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Disposició addicional segona En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les bases o que una vegada aprovades definitivament s’interposi recurs, el president de la Diputació serà l’òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent. ANNEX – GLOSSARI – Xarxa de calor S’entén com a xarxa la que distribueix energia tèrmica i/o ACS a varis edificis. – Càlcul de petjada del carboni Garantia amb l’empresa de subministrament d’estella que aquesta estella tindrà en el seu transport des del lloc d’estellat o magatzem i/o des del bosc d’origen fins a la caldera (transport d’anada), una petjada de carboni mitjana per càrrega inferior a 10 kg de CO2 per tona d’estella subministrada. L’empresa subministradora/transportista justificarà aquesta petjada de carboni a partir de la distància recorreguda des del magatzem d’estella i/o del bosc d’origen per cada lliurament, durant tota la durada del contracte. En cas de canvi d’empresa de subministrament d’estella les característiques de justificació de la petjada de carboni de l’estella subministrada s’hauran de mantenir. – Què és una MESE? Una petita o mitjana empresa (PIMES) o una UTE, especialitzada en el manteniment de l’enllumenat públic, edificis municipals, empreses de subministrament d’energia renovable, instal·ladors, enginyeries, etc.) que ofereixin tots els serveis necessaris per implantar un projecte integral d’eficiència energètica en les instal·lacions municipals, des de la fase de projectació fins a la fase de mesura i verificació els estalvis del projecte. Així i doncs les MESES són PIMES que poden: • Desenvolupar millores amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència energètica dels edificis i/o instal·lacions municipals. • Garantir l’obtenció dels estalvis energètics proposats i/ o subministraments d’energia • Recuperar tot o part del capital invertit en les millores a partir de l’estalvi d’energia, i econòmic, aconseguit. • Tenir capacitat per formalitzar contractes de llarga durada • Cercar aliances amb altres figures professionals per poder oferir un servei de gestió energètica integral. – Contractes innovadors en energia sostenible. Exemples de contractes innovadors: a) EPC: Energy Perfomance Contracting o contracte de rendiment energètic > L’ESE i l’ajuntament formalitzen a través d’un contracte les condicions tècniques i econòmiques en que es s’executarà el servei energètic, assumint l’ESE l’obligació de proporcionar uns resultats determinats (estalvis energètics). > Objectiu • Reducció dels costos operacionals de les instal·lacions • Per obtenir un romanent que li permetrà invertir en d’altres partides pressupostàries > Es basa en els futurs estalvis garantits per fer front a la inversió inicial b) ESC: Energy Supply Contract o contracte de subministrament energètic > Basat en el subministrament d’energia útil (MWh) > L’ESE pot : o Contractar el subministrament d’energia amb la comercialitzadora corresponent o Comercialitzar directament > Valor afegit de l’ESE: gestió tècnica de les instal·lacions i gestió d’aprovisionament d’energies finals > No inclou inversió de noves instal·lacions > L’ESE assumeix el risc del preu de l’energia i del rendiment de la instal·lació c) IEC: Integrated Energy Contracts o contractes energètics integrals Combina l’objectiu de reducció de demanda d’energia mitjançant aplicació de MAES amb l’aprovisionament eficient d’energia útil. – Com es poden finançar o cofinançar les inversions en eficiència energètica en els contractes amb garantia d’estalvis? L’ajuntament pot finançar total o parcialment les inversions o bé la ESE o MESE pot encarrerregar-se del finançament del projecte a llarg termini, igualment la inversió també pot finançar-se mitjançant crèdit bancari. – Certificat d’eficiència energètica d’edificis municipals La certificació energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents. En el cas d’edificis
  Administració Local Diputació
  Pàg. 28Núm. 243 – 18 de desembre de 2015
  públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica en els edificis, els edificis ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic, han de constituir un exemple que els factors mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte periòdicament de certificació energètica. Els edificis que tenen l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica són: a) Els edificis o parts d’edificis de nova construcció. b) Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor. c) Els edificis o parts d’edificis en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic. Més informació: http://icaen.gencat.cat/ca/pice_ambits_tematics/pice_l_energia_als_edificis_i_serveis/pice_certificacio_ edificis/pice_tramit/ – Contingut mínim del Projecte executiu: El projecte ha d’acomplir amb els continguts d’un projecte executiu, tot i que com a mínim, es demana que contingui el següent: 1 Introducció i objectius 1.1 Dades Bàsiques del promotor 1.2 Equip tècnic del projecte 1.3 Antecedents 1.4 Objectius 1.5 Contingut i abast 1.6 Normativa d’aplicació 2 Informació general 2.1 Emplaçament i informació urbanística 2.2 Estimació de les càrregues tèrmiques dels edificis a calefactar 2.3 Característiques tècniques de les instal·lacions existents (potència, circuits i control actual) 2.4 Característiques tècniques de les instal·lacions futures a calefactar (si s’escau) 2.5 Ocupació i horari de funcionament de les instal·lacions a calefactar 2.6 Consum energètic previst de les dependències a calefactar 2.6.1 Consums energètics de les dependències dels últims tres anys 2.6.2 Estimació i justificació de consums energètics d’instal·lacions o ampliacions futures 2.6.3 Consum tèrmics previstos amb biomassa 3 Descripció del projecte 3.1 Descripció general del projecte i de la solució adoptada. Descripció de la proposta per fases del projecte, si s’escau 3.2 Generadors de calor. Dimensionament i Característiques 3.3 Combustible, sistema d’alimentació i sistema d’emmagatzematge 3.3.1 Característiques de la biomassa a utilitzar 3.3.2 Demanda de biomassa prevista 3.3.3 Sistema d’emmagatzematge previst, autonomia 3.3.4 Sistema d’alimentació de biomassa 3.4 Sala/es de calderes de biomassa 3.5 Sistemes hidràulics. Xarxa i connexió amb sales tècniques existents 3.6 Sistema de control. Descripció del sistema de control 4 Dades energètiques i ambientals 4.1 Consums energètics i emissions estalviades 5 Dades econòmiques 5.1 Inversió. Pressupost desglossat per capítols 5.2 Estalvis econòmics previstos en combustible fòssil 5.3 Anàlisi de viabilitat i vida útil de la instal·lació 5.3.1 Paràmetres financers emprats 5.3.2 Flux de caixa de projecte 6 Calendari d’execució 7 Conclusions ANNEX AMIDAMENTS I PRESSUPOST DETALLAT I SEPARAT PER CAPITOLS I SUBCAPITOLS SEGÜENTS 1 Condicionament de les sales de caldera i construcció de la sitja 2 Xarxa de calor i abastament de serveis
  Administració Local Diputació
  Pàg. 29Núm. 243 – 18 de desembre de 2015
  3 Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris a) Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris b) Sistema d’alimentació d’estella i ompliment sitja c) Equip generador de calor d) Xemeneia i components hidràulics e) Instal·lació elèctrica i de control f) Instal·lació de protecció contra incendis 4 Instal·lació i connexió a la sala de calderes dels diferents edificis existents 5 Seguretat i salut 6 Direcció d’obra PLÀNOLS MÍNIMS 1. Plànol de situació i paràmetres urbanístics 2. Emplaçament 3. Recorregut de canonades (indicant diàmetre de trams i distància de recorreguts) 4. Sitja i Sala de calderes. Planta. 5. Sitja i Sala de calderes. Alçat. 6. Esquema hidràulics de sala de calderes de biomassa i interconnexions amb sales de calderes existents (indicant diàmetre, materials i aïllaments) 7. Esquema de control. 8. Planta. Instal·lacions de la sala de calderes 9. Accés vehicle descàrrega 10. Incendis. Justificació mesures protecció contra-incendis SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament. TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a l’execució dels presents acords i en especial per ordenar la publicació de l’anunci de l’aprovació definitiva de les bases específiques.” Girona, 15 de desembre de 2015 Pere Vila i Fulcarà President

 11. lejarza said

  Diputació de Girona

  Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de la campanya “Del pla a l’acció”

  Núm. 243 – 18 de desembre de 2015 Núm. 11810 Medi Ambient

  Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de la campanya “Del pla a l’acció”

  El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 15 de desembre de 2015, ha aprovat l’acord, la part dispositiva del qual és del tenor literal següent:

  “PRIMER. Aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli. El tenor literal de les bases és el següent:

  “BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS EN EL MARC DEL PROGRAMA “DEL PLA A L’ACCIÓ”

  1. Objecte Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per executar accions per a la millora de l’eficiència energètica i reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que hagin estat prèviament planificades en Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), aprovats pel Ple. Les subvencions es defineixen en quatre línies: Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques en municipis de menys de 20.000 habitants. Línia 2: Redacció d’informes de seguiment dels PAES per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Línia 3: Execució d’accions per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Línia 4: Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les mesures necessàries. En el cas de la Línia 4, si la Diputació de Girona ho determina, els criteris de puntuació dels projectes presentats s’utilitzaran per seleccionar els projectes que la Diputació de Girona podrà presentar de forma agrupada pels municipis a les properes convocatòries de l’eix prioritari 4 del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020, de la convocatòria d’IDAE de Proyectos singulares en economia baja en carbono o convocatòries similars L’atorgament de subvencions en el marc del programa “Del pla a l’acció” serà compatible amb altres ingressos que tinguin la mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobrefinançament i/o no procedeixin del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona. Això no obstant, en cas de cofinançament amb altres subvencions atorgades per la Diputació de Girona, el cofinançament màxim del total de subvencions de la Diputació no podrà superar el 90% de la despesa. Les activitats subvencionades podran ser subcontractades. 2. Naturalesa i forma de concessió Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació o en aquestes bases. No generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva. 3. Destinataris Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases: Línia 1: Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli, i que tinguin implantat o vulguin implantar un sistema de comptabilitat i gestió energètica. Línia 2: Els ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic i que faci dos anys o més que hagin aprovat el PAES definitivament i que la Diputació de Girona l’hagi validat, en relació a la data de sol·licitud.

  Línia 3: Els ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli. Línia 4: Els ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli i que no hagin estat beneficiaris d’aquesta línia d’ajut en la convocatòria del Pla a l’acció del 2015. 4. Conceptes subvencionables Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases. Les actuacions hauran de ser realitzades a partir de l’1 de gener de l’any corresponent a cada convocatòria i fins a l’acabament del termini que s’hi estableixi. Les accions hauran d’estar directament dirigides a algun dels aspectes que es relacionen a continuació: Línia 1: Serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals en municipis de menys de 20.000 habitants. Gestió de sistemes de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals mitjançant contractació de serveis. Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades energètiques. Els sistemes adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació de Girona en format digital, a efectes de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, d’acord amb els compromisos del Pacte d’Alcaldes. Línia 2: Redacció d’informes de seguiment de PAES, d’acord amb la metodologia aprovada per la Diputació de Girona. Línia 3: Execució d’accions planificades al PAES. Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH): Instal·lació de sistemes de producció d’energia renovable en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres de titularitat pública, la despesa energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. Seran subvencionables les instal·lacions i equipaments generadors d’energia elèctrica o tèrmica. S’exclou la substitució de calderes. Accions de millora de l’eficiència energètica en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres de titularitat pública, la despesa energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. S’inclouen sistemes de telegestió, dels quals es justifiqui l’estalvi energètic aconseguit a través d’ells mitjançant informes anuals. S’exclou la substitució de calderes. Accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior. Es consideren com a conceptes subvencionables exclusivament l’adquisició i instal·lació (substitució) de lluminàries i bombetes més eficients que les existents (únicament per tecnologia LED o halogenurs metàl·lics), la instal·lació de reguladors de flux en capçalera, rellotges astronòmics i/o altres inversions que millorin l’eficiència energètica de l’enllumenat degudament justificats (s’exclouen els elements vinculats a la gestió de l’enllumenat exterior). Només es subvencionaran lluminàries LED que donin compliment al document de l’IDAE “Requeriments tècnics exigibles per lluminàries amb tecnologia LED d’enllumenat exterior.” Adquisició de vehicles impulsats per energia elèctrica o híbrids, o per energies renovables, que substitueixin vehicles convencionals de propietat de l’ajuntament. Els vehicles s’hauran de destinar al servei per al qual han estat finançats durant un període de 5 anys com a mínim. Totes les accions hauran d’adjuntar un indicador d’eficàcia de la mesura aconseguida amb la millora de l’eficiència energètica. Aquest indicador serà l’estalvi d’emissions de CO2 en el període d’un any. Quedaran exclosos de la línia 3, en general, els conceptes no especificats com a conceptes subvencionables i, específicament, la redacció de projectes, estudis o documents tècnics. Línia 4: Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. En concret, es consideren com a conceptes subvencionables exclusivament l’adquisició i instal·lació (substitució) de lluminàries i bombetes més eficients que les existents, la instal·lació de reguladors de flux en capçalera, rellotges astronòmics i/o altres inversions que millorin l’eficiència energètica de l’enllumenat degudament justificats (s’exclouen els elements vinculats a la gestió). Quedaran exclosos de la línia 4, en general, els conceptes no especificats com a conceptes subvencionables i, específicament, la redacció de projectes, estudis o documents tècnics. Pel conjunt de les línies, s’exclouen d’aquesta convocatòria, en general, les despeses d’obra civil: obertura de rases, moviments de terres, pavimentació de vials afectats per la instal·lació de línies elèctriques o canonades, etc. En cap cas seran subvencionables les despeses de sou o dietes del personal de la plantilla ordinària de l’ajuntament, tret que es tracti de personal de nova contractació per desenvolupar l’acció subvencionada. 5. Condicions d’execució En el cas de la línia 3 i 4 els ajuntaments poden optar per la contractació agregada encarregant a la Diputació de Girona que liciti la compra i instal·lació dels equipaments objecte d’aquestes bases reguladores. Els ajuntaments delegaran aquesta competència a través de la formalització d’un conveni d’encàrrec de gestió, el model del qual està disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). Les accions, de la línia 4, objecte de l’ajut s’hauran d’executar a través de contractes amb empreses o micro-empreses de serveis energètics.

  L’import de la compra i instal·lació dels equipaments objecte d’aquestes bases el pagarà l’ajuntament beneficiari directament als proveïdors, prèvia factura detallada, i en el cas de la línia 4, mitjançant contracte amb empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics, i es podrà justificar d’acord amb el que indiquen aquestes bases. Caldrà que les instal·lacions es destinin a la funció per a la qual han estat subvencionades durant un període mínim de 5 anys. 6. Import màxim de la subvenció Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a continuació: Línia 1: de serveis de comptabilitat i gestió de subministres energètics municipals en municipis de menys de 20.000 habitants: Per a la implantació de sistemes de comptabilitat i gestió energètica s’estableixen els següents preus unitaris i subvencions màximes:
  Nombre de pòlisses Preu unitari per pòlissa Subvenció unitària per pòlissa Subvenció màxima 1-25 2,00 euros/mes 1,80 euros/mes 540,00 euros 26-50 2,00 euros/mes 1,80 euros/mes 1.080,00 euros 51-100 2,00 euros/mes 1,80 euros/mes 1.750,00 euros Més de 100 2,00 euros/mes 1,80 euros/mes 2.000,00 euros El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim al 90% de les despeses. Línia 2: de redacció d’informes de seguiment de PAES: Per a la redacció d’informes de seguiment de PAES s’estableixen els següents preus màxims unitaris, que serviran per calcular la subvenció màxima, com a percentatge d’aquests: municipis de menys de 10.000 habitants: 600 euros municipis de 10.000 o més habitants: 1.000 euros El percentatge màxim de subvenció de la redacció de l’informe de seguiment del PAES serà del 90%. Línia 3: d’execució d’accions del PAES: Per als municipis de fins a 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi serà de 10.000,00 euros. Per als municipis de més de 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi serà de 7.000,00 euros. Per a l’enllumenat exterior s’estableixen els següents preus màxims unitaris, que serviran per calcular la subvenció màxima, com a percentatge d’aquests: Substitució de punt de llum (lluminària i/o bombeta): 250,00 euros per halogenurs metàl·lics i 400,00 euros per leds. Instal·lació de regulador de flux en capçalera: 3.000,00 euros. Instal·lació de rellotges astronòmics: 400 euros. El percentatge màxim de subvenció per a l’execució d’accions del PAES serà del 90% de les despeses. Línia 4: d’execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior a través de contractes amb garantia d’estalvis. La subvenció es dimensionarà per tal de reduir el període de retorn de les inversions fins a un mínim de 5 anys. L’import màxim de la subvenció serà de 30.000 euros per municipi. Per als municipis de fins a 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 75% de les despeses subvencionables. Per als municipis de més de 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 50% de les despeses subvencionables. El càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada acció que corresponguin al que especifica l’article 4. La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir proporcionalment el pressupost disponible entre accions que gaudeixin de la mateixa puntuació. Si el repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació representés una disminució de l’import per atorgar que donés com a resultat menys del 70% del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podrà no atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants, en analitzar-ne els efectes directes de reducció d’emissions en relació amb la inversió. En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió a l’efecte del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa a justificar, es lliurarà la quantia que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en la resolució corresponent d’atorgament, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. 7. Sol·licituds Els sol·licitants poden presentar una sol·licitud per a cada línia de subvenció. Les subvencions de la línia 3 poden ser per a una actuació o un conjunt homogeni d’actuacions previstes als PAES aprovats, entenent com a actuacions homogènies cada grup d’accions definides al punt 4 d’aquestes bases. En cas que un municipi sol·liciti la subvenció de la línia 4, el mateix sol·licitant no podrà demanar la subvenció de millores de l’enllumenat exterior en la línia 3. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC. La petició ha d’anar acompanyada necessàriament de la memòria valorada, amb pressupost desglossat de les actuacions a realitzar i, quan sigui el cas, càlculs energètics justificant l’estalvi energètic aconseguit. Per la línia 3, la memòria també especificarà els indicadors d’eficàcia. En el cas de sol·licitar millores de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior a través de la línia 3 que impliquin modificacions dels nivells d’il·luminació, luminància o uniformitat, caldrà adjuntar un estudi luminotècnic justificant el compliment de la normativa vigent. En cas de sol·licitar la subvenció de la línia 4 cal una auditoria energètica de l’enllumenat públic exterior o document similar que permeti quantificar el potencial d’estalvi energètic i d’emissions de GEH, així com un estudi econòmic de la viabilitat de la inversió i del seu període d’amortització. Tot aquesta documentació requerida en funció de cada cas, s’ha d’adjuntar en format pdf a l’aplicatiu web. L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida, , s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 8. Criteris de valoració Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es relacionen més avall. Línia 1 i 2: Criteri Nombre de punts Municipis de menys de 1.000 habitants 5 Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 4 Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 3 Municipis de 10.001 a 20.000 habitants 2 Línia 3: Per valorar les sol·licituds, es tindrà en compte el concepte de major magnitud econòmica entre els criteris objectius següents: Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts Municipis de menys de 1.000 habitants 2 Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 1,5 Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 1 Municipis de més de 10.001 habitants 0,5 Criteris Nombre de punts Accions de millora de l’eficiència energètica d’edificis públics 2 Accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 1 Punts addicionals Nombre de punts – Municipis que tinguin implantat un sistema de comptabilitat energètica 1 – Realització de la compra o contractació agregada amb la intermediació de la Diputació de Girona que tramitarà la licitació dels contractes. 2 – Accions de millora de l’eficiència energètica d’edificis públics que incloguin un contracte innovador 3 Línia 4: Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es relacionen més avall. Criteri de dimensió dels municipis Nombre de punts Municipis de menys de 1.000 habitants 2 Municipis de 1.001 a 5.000 habitants 1,5 Municipis de 5.001 a 10.000 habitants 1 Municipis de més de 10.001 habitants 0,5 Criteris tècnics ambientals i econòmics Puntuació màxima Període d’amortització de les inversions (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un període d’amortització en anys més alt i la resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: període de la sol·licitud analitzada x 2 / període màxim presentat). 2

  Percentatge d’estalvi energètic aconseguit (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui un major percentatge d’estalvi i la resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: estalvi de la sol·licitud analitzada x 2 / màxim estalvi energètic presentat).
  2
  Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui una major reducció d’emissions i la resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: emissions estalviades de la sol·licitud analitzada x 2 / màximes emissions estalviades presentades). (En cas de grans actuacions que descompensin la proporció, a aquestes se’ls assignaran 2 punts i es prendran com a màximes les restants)
  2
  Realització de contractació agregada amb la intermediació de la Diputació de Girona que tramitarà la licitació dels contractes. 3 Per cadascuna de les Línies, les sol·licituds seran seleccionades seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera que les que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca de disponibilitat pressupostària. 9. Instrucció de l’expedient La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al centre gestor de Medi Ambient, sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora, que queda definida en aquestes bases. L’òrgan competent per a la resolució del procediment d’atorgament de les subvencions és la Junta de Govern de la Diputació de Girona. 10. Composició de la Comissió Qualificadora President: sense perjudici que el President de la Diputació assumeixi la presidència de la Comissió Qualificadora, aquesta presidència podrà ser assumida per part del diputat que la Diputació designi i anomeni per l’assumpció d’aquesta funció. Vocals: el cap de Medi Ambient i un tècnic de Medi Ambient. Secretari: el secretari general de la corporació o el funcionari que delegui. Interventor: l’interventor general de la corporació o el funcionari que delegui. La Junta de Govern ha d’adoptar la primera resolució en el termini màxim de sis mesos, que computen a partir de la publicació de la convocatòria corresponent, sense perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies, comptadors des de la data en què s’adopti, i haurà d’incloure, per a cada subvenció atorgada, la subvenció atorgada, l’import a justificar i el percentatge de subvenció. Les sol·licituds que, seguint els criteris de puntuació, no hagin estat beneficiàries en la primera resolució de la convocatòria, i que no hagin estat excloses específicament per no complir amb les bases, formaran part d’una llista de reserva, que les habilita per a la seva eventual inclusió en qualsevol de les següents resolucions de la convocatòria. Els ajuntaments beneficiaris de les línies 3 i 4 que hagin optat participar en un procés de compra o contractació agregada, hauran de presentar en el termini d’un mes, l’encàrrec i el conveni de gestió, aprovat per l’òrgan competent. Els models d’aquests documents estan disponibles al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). En el supòsit de no presentar tota la documentació sol·licitada en el termini establert, es revocarà la subvenció concedida i, al seu lloc, es concedirà a l’ajuntament que correspongui per ordre de puntuació a la llista d’espera. 12. Acceptació Per als beneficiaris serà suficient la recepció de la comunicació electrònica, del qual quedarà constància en el corresponent assentament, sempre que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes. 13. Obligacions del beneficiari Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. En el cas de rebre subvenció de la línia 1, passar les dades de consums energètics anuals a la Diputació de Girona en format digital, a efectes de poder elaborar els inventaris de seguiment d’emissions, d’acord amb els compromisos del Pacte d’Alcaldes Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment, i en tot cas abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

  Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores específiques. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció, així com els cartells que es puguin col·locar amb motiu de les actuacions i durant el període de vigència de l’obligatorietat de destinar els espais a les funcions subvencionades, segons el que estableix l’article 4 d’aquestes bases. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. Possibilitat de subcontractar l’execució total i parcial de l’activitat subvencionada. Prohibir concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculades a l’entitat beneficiaria. 14. Justificació i pagament La justificació de despesa es farà en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció. El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà en la convocatòria corresponent. Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst encara que no hagi estat efectivament pagada abans de l’acabament del període de justificació. Per a les línies 1, 2 i 3: La documentació que cal presentar és la següent: El compte justificatiu simplificat, emplenat degudament, segons el model normalitzat, el qual ha de contenir la informació següent: Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte. Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura. Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte, amb identificació de l’import i la seva procedència. Documentació complementària: Un exemplar o còpia de tots els materials de difusió o publicitat de les accions realitzades. Si és el cas, còpia del contracte amb garantia d’estalvi o informe justificatiu de l’estalvi aconseguit en edificis a través del sistema de telegestió. En cas de redacció d’informes de seguiment de PAES, una còpia digital editable i una en PDF dels informes i dels annexos, redactats d’acord amb la metodologia aprovada per la Diputació de Girona. En el cas de la Línia 3 i per accions relacionades amb l’eficiència energètica dels edificis amb una superfície útil total superior a 250 m2 caldrà presentar el certificat d’eficiència energètica. Per a la línia 4: El compte justificatiu simplificat, emplenat degudament, segons el model normalitzat, el qual ha de contenir la informació següent: Una breu explicació del compliment de l’activitat o projecte. Una relació classificada de les despeses subvencionades corresponent a l’import subvencionat, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura . Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte, amb identificació de l’import i la seva procedència. Documentació complementària: 1. Contracte amb empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics on es defineixi el cost de la inversió realitzada, el període de durada del contracte i la tipologia i cost de les quotes d’aquest. 2. Una memòria explicativa de les actuacions fetes i els resultats obtinguts. – Un exemplar o còpia de tots els materials de difusió o publicitat de les accions realitzades. – Còpia del contracte de manteniment de les instal·lacions o bé contracte amb empreses de serveis energètics o micro-empreses de serveis energètics on es defineixi el manteniment. La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de les despeses justificades. En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució, es farà el pagament de forma proporcional a la despesa justificada, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar comportarà la renúncia del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa no justificada. En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament. Bestreta Es podrà atorgar una bestreta de la subvenció del 75% per a la línia 3 i del 100 % per a la línia 4, prèvia la sol·licitud del beneficiari.

  Tret d’aquests casos, la subvenció es farà efectiva en un sol pagament, una vegada justificada la subvenció. 15. Modificació i nul·litat Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, s’atindrà al que disposa l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. Els beneficiaris podran demanar un únic canvi de destinació de la subvenció, que podrà ser concedit, amb caràcter excepcional, si el nou concepte té una puntuació igual o superior a la del concepte subvencionat inicialment i si la motivació del canvi està suficientment justificada per causa sobrevinguda o impossibilitat pressupostària. El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui establert. La Diputació ha d’atorgar o desestimar la proposta, d’acord amb el que preveu l’Ordenança general de subvencions. La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’ordenança general de subvencions i, en tot cas: En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que estableixi l’acord de resolució. En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar. En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament. El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre els recursos que s’interposin. 16. Verificació i control Les subvencions atorgades per la Diputació de Girona estan sotmeses a verificació i control segons el que estableix l’Ordenança general de subvencions. A més, la Diputació es reserva el dret de fer una verificació de l’eficàcia de les accions al cap d’un temps d’haver estat executades i de la cura per part de l’ajuntament en el seu correcte funcionament, sempre dins dels terminis establerts en l’article 4, i penalitzar amb un punt negatiu en la següent convocatòria aquells ajuntaments que no hagin justificat correctament la subvenció concedida en el termini establert. 17. Reintegrament de les subvencions Els supòsits i procediment de reintegrament es regulen en l’Ordenança general de subvencions. 18. Difusió i publicitat Les bases específiques reguladores de subvencions se sotmetran a informació pública durant el termini del vint dies hàbils, mitjançant la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la Diputació i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. Transcorregut el termini sense que s’hagin presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades, i es publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona en què se’n farà constar el caràcter definitiu. 19. Règim jurídic En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant. Disposició addicional primera Les convocatòries que es regeixin per aquestes bases podran ser aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona. Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Disposició addicional segona En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les bases o que una vegada aprovades definitivament s’interposi recurs, el president de la Diputació serà l’òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent. Annex I: Glossari de conceptes Informes de seguiment dels PAES Els municipis signataris del Pacte d’Alcaldes tenen l’objectiu de reduir les seves emissions deCO2 en més d’un 20%, el 2020 a través de l’eficiència energètica i les energies renovables. Per aconseguir aquest objectiu, les entitats locals es comprometen a elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, els informes d’implantació del PAES que indiquin el grau d’execució del programa (cada dos anys després de l’aprovació definitiva del PAES validat per la Diputació de Girona) i els informes d’acció amb els resultats provisionals (cada quatre anys). Aquests darrers informes hauran d’incloure l’inventari de seguiment de les emissions (ISE). S’entén per informe de seguiment dels PAES tant l’Informe d’implantació com l’Informe d’acció.

  Els municipis poden consultar el termini de presentació de l’Informe d’implantació i de l’informe d’acció a la secció de recursos tècnics de la pàgina web del Pacte d’alcaldes a les comarques gironines (http://www.ddgi.cat/pactedelsalcaldes/). En aquest mateix enllaç també es pot consultar la Metodologia per a l’elaboració dels informes de seguiment. Contractes innovadors en energia sostenible. Exemples de contractes innovadors: EPC: Energy Perfomance Contracting o contracte de rendiment energètic L’ESE i l’ajuntament formalitzen a través d’un contracte les condicions tècniques i econòmiques en que es s’executarà el servei energètic, assumint l’ESE l’obligació de proporcionar uns resultats determinats (estalvis energètics). Objectiu Reducció dels costos operacionals de les instal·lacions Per obtenir un romanent que li permetrà invertir en d’altres partides pressupostàries Es basa en els futurs estalvis garantits per fer front a la inversió inicial ESC: Energy Supply Contract o contracte de subministrament energètic Basat en el subministrament d’energia útil (MWh) L’ESE pot : Contractar el subministrament d’energia amb la comercialitzadora corresponent Comercialitzar directament Valor afegit de l’ESE: gestió tècnica de les instal·lacions i gestió d’aprovisionament d’energies finals No inclou inversió de noves instal·lacions L’ESE assumeix el risc del preu de l’energia i del rendiment de la instal·lació IEC: Integrated Energy Contracts o contractes energètics integrals Combina l’objectiu de reducció de demanda d’energia mitjançant aplicació de MAES amb l’aprovisionament eficient d’energia útil. Altres modalitats contractuals que siguin innovadores en l’obtenció del finançament complementari: finançament col·lectiu, fondo nacional d’eficiència energètica, etc. Línia 4 – Contractes amb garantia d’estalvis Els contractes amb garantia d’estalvis, Energy Performance Contracting – EPC, poden proporcionar un elevat estalvi d’energia mitjançant les inversions realitzades en eficiència energètica a través d’un contracte amb una empresa de serveis energètics (ESE) o microempresa de serveis energètics (MESE). En aquesta tipologia de contractes la ESE o MESE ofereix la garantia de que els estalvis produïts en el projecte seran suficients per cobrir el cost de finançament del projecte durant el temps de vida del projecte. Com es poden finançar o cofinançar les inversions en eficiència energètica en els contractes amb garantia d’estalvis? La ESE o MESE generalment s’encarrega del finançament del projecte a llarg termini, la inversió també es pot fer amb recursos propis o proporcionats per un tercer en forma de crèdit bancari. Què és una MESE? Una petita o mitjana empresa (PIMES) o una UTE, especialitzada en el manteniment de l’enllumenat públic, edificis municipals, empreses de subministrament d’energia renovable, instal·ladors, enginyeries etc.) que ofereixin tots els serveis necessaris per implantar un projecte integral d’eficiència energètica en les instal·lacions municipals, des de la fase de projectació fins a la fase de mesura i verificació els estalvis del projecte. Així i doncs les MESES són PIMES que han de: Desenvolupar millores amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència energètica dels edificis i/o instal·lacions municipals. Garantir l’obtenció dels estalvis energètics proposats i/ o subministraments d’energia Recuperar tot o part del capital invertit en les millores a partir de l’estalvi d’energia, i econòmic, aconseguit. Tenir capacitat per formalitzar contractes de llarga durada Cercar aliances amb altres figures professionals per poder oferir un servei de gestió energètica integral. Certificat d’eficiència energètica d’edificis municipals La certificació energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents. En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica en els edificis, els edificis ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic, han de constituir un exemple que els factors mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte periòdicament de certificació energètica. Els edificis que tenen l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica són: a) Els edificis o parts d’edificis de nova construcció. b) Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor. c) Els edificis o parts d’edificis en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic. Més informació: http://icaen.gencat.cat/ca/pice_ambits_tematics/pice_l_energia_als_edificis_i_serveis/pice_certificacio_ edificis/pice_tramit/”

  SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament. TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a l’execució dels presents acords i en especial per ordenar la publicació de l’anunci de l’aprovació definitiva de les bases específiques.”

  Girona, 15 de desembre de 2015 Pere Vila i Fulcarà President

 12. lejarza said

  Besalú aposta per escalfar-se amb biomassa

   L’Ajuntament treu a concurs les noves instal·lacions, que només podran fer servir estella de boscos de la Garrotxa

  Ramon Estéban – BESALÚ

  La tardor vinent, el pavelló i l’institut escola de Besalú s’escalfaran amb biomassa. L’Ajuntament acaba de treure a concurs la construcció i el manteniment d’una caldera alimentada amb restes forestals, amb un pressupost de 325.000 euros. Aquesta despesa es cobrirà, en part, amb recursos d’una línia d’ajudes de la UE que gestiona la Diputació, i que en el cas de Besalú puja a 60.000 euros. La resta de la inversió s’amortitzarà en pocs anys gràcies a l’estalvi en combustible que implicarà el nou sistema, segons els càlculs del consistori.

  El nou centre escolar

  Les noves instal·lacions es construiran en l’espai que hi ha entre el pavelló i el recinte escolar. En el plec de condicions s’especifica que, a mitjà termini, s’haurà de donar servei al nou edifici de l’institut escola, que s’aixecarà allà mateix on ara hi ha l’edifici vell i els mòduls prefabricats. Una altra petició inclosa en el plec de condicions és que el combustible ha de ser estella procedent dels boscos de la comarca de la Garrotxa.

  El pas del gasoil a la biomassa, a Besalú serà possible gràcies a l’esmentada ajuda de la UE que tramita la Diputació. Els recursos corresponen al programa BEenerGI (Building Sustainable Energy Investments for Girona’s Municipalities) destinat a inversions en energia sostenible. Es va posar en marxa el mes d’abril de l’any passat i fins ara se n’han beneficiat 24 municipis de la demarcació, tots adherits al pacte d’alcaldes. En els primers mesos d’aquest any, es faran inversions d’aquesta mena a les comarques de Girona per un import de 2,9 milions d’euros. Al marge de facilitar recursos econòmics, el programa preveu també assistència i assessorament tècnic als municipis.

  LA XIFRA 325.000 euros és el pressupost per fer les noves instal·lacions, que hauran d’estar enllestides a la tardor.

 13. lejarza said

  Treballadors de Xaloc es van «sentir pressionats» per Recursos Humans

  Es queixen del document que va llegir el president de l’ens autònom i que aquest no estava consensuat pel personal

  GIRONA | MARTÍ SANTIAGO

  No tots els treballadors de Xaloc es van sentir representats en el manifest llegit pel president de l’organisme autònom -el diputat provincial Jordi Camps (CDC)- durant el Consell Rector celebrat dimarts. En aquell escrit es lamentava que s’hagués informat sobre l’adjudicació d’un contracte de més de 800.000 euros a l’empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos SA (CGI), la qual emplea a l’exapoderat de GRS Arc Local, Josep Maria Franch, detingut el 14 de febrer de 2013 en l’operació Manga per les seves implicacions en una presumpta trama corrupta dedicada a l’obtenció de contractes de les Administracions Públiques, principalment vinculades a Convergència.
  Als treballadors ofesos se’ls va permetre l’entrada a la reunió del Consell Rector durant el torn de precs i preguntes però com aquests no representaven la majoria del personal que hi ha a l’organisme autònom, altres treballadors han elaborat un manifest alternatiu per desvincular-se del llegit pel president per tres raons fonamentals: la primera és que no era un document consensuat entre tota la plantilla; la segona, que alguns «es van sentir pressionats» per part del servei de recursos humans de Xaloc; i la darrera, i no menys important, és que hi ha «desig de fer net» -vegin el manifest íntegre en la peça adjunta.
  En el manifest alternatiu, part dels treballadors que no van fer acte de presència durant la celebració del Consell Rector i van seguir desenvolupant la seva tasca habitual deixen clar que se senten «orgullosos de la nostra feina i no tenim res a amagar» i, en conseqüència, «no ens fa por que un òrgan superior i democràtic fiscalitzi la nostra feina».
  Respecte que alguns empleats es van «sentir pressionats» pel servei de recursos humans, Diari de Girona ha tingut accés a alguns dels correus electrònics remesos per aquesta àrea on s’informava al personal de la celebració del Consell Rector perquè hi poguessin assistir i se’ls remetia una «Nota Informativa» així com el manifest que va llegir el president, el qual «aquelles persones que vulguin signar-ho» el tenien disponible, precisament, a l’àrea de recursos humans. Els correus portaven el segell de l’àrea però no la firma de la persona que els enviava.

  D’on ve el malestar?
  La publicació del substanciós contracte adjudicat a CGI, que va obtenir en ser l’única empresa que hi podia optar -a les altres dues que s’hi van presentar se les va descartar per qüestions tècniques-, i el fet que oferís com a formador del personal a l’imputat en el cas Manga i exapoderat de GRS Arc Local, Josep Maria Franch, no va agradar tothom. Tenint en compte també que en el sumari del cas Manga hi ha converses enregistrades on es posa de manifest que GRS pretenia aconseguir que Xaloc la subcontractés quan la Diputació decidís assumir la recaptació dels municipis inferiors a 20.000 habitants.
  La CUP va demanar explicacions del contracte durant el Consell Rector i els responsables de Xaloc van defensar que es tractava d’un concurs lícit i transparent, encara que tenen pendent de celebrar una altra reunió al voltant d’aquest assumpte. De fet, la formació assambleària també va detectar que Xaloc ja havia fet tractes amb CGI l’any 2013 en adjudicar-li un contracte menor de 17.990 euros -només 10 euros per sota del que la llei permet per fer adjudicacions sense concurs- set mesos després que esclatés el cas Manga i fossin detinguts els responsables de GRS Arc Local.

 14. lejarza said

  DIPUTACIÓ DE GIRONA Servei de Contractació Anunci de formalització de contracte

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 140 – 22 de juliol de 2016 Núm. 6337

  Anunci de formalització de contracte Exp. 11/2016

  Entitat adjudicadora: A) Diputació de Girona B) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació C) Número d’expedient: 11/2016 D) Direcció web del Perfil de contractant: http://www.ddgi.cat/perfil de contractant
  Objecte del contracte: A) Tipus: Contracte de servei. B) Descripció: Serveis per a la realització d’inventaris de punts de llum, elaboració de mapes lumínics, redacció d’auditories energètiques de l’enllumenat exterior i redacció de projectes executius per a la instal·lació de calderes de biomassa en diferents municipis de les comarques gironines C) Classificació estadística del contracte (Codi CPV): 71242000-6 D) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: BOP núm. 35 E) Data de publicació de l’anunci de licitació: 22 de febrer de 2016.
  Tramitació i procediment: A) Tramitació: Urgent B) Procediment: Obert Valor estimat del contracte: 56.320,74 euros Pressupost base de licitació:
  LOT A : Realització d’inventaris de punts de llum, elaboració de mapes lumínics i redacció d’auditories energètiques Sublots Pressupost base (sense IVA)
  Sublot A1
  Avinyonet de Puigventós 623,55 € Navata 1.446,69 € Sant Jordi Desvalls 1.221,36 € Sant Julià de Ramis 3.694,09 € Sublot A2 Cassà de la Selva 6.786,82 € Sant Hilari Sacalm 1.163,97 € Sublot A3 Fontanals de Cerdanya 2.084,26 € Pals 6.300,00 €

  LOT B: Redacció de projectes executius per a la instal·lació de calderes de biomassa Sublots Pressupost base (sense IVA) Sublot B1 Breda 4.000,00 € Sant Hilari Sacalm 4.000,00 € Sublot B2 La Cellera de Ter 4.000,00 € Vidreres 4.000,00 € Sublot B3 Begur 4.000,00 € Cassà de la Selva 4.000,00 € Sublot B4 Bordils 3.000,00 € Fontanals de Cerdanya 2.000,00 € Vilobí d’Onyar 4.000,00 € Formalització del contracte:
  A) Data d’adjudicació:
  Philae Enginyeria de Serveis SL: 12/04/2016 Energètica Gironina SL: 12/04/2016 Dekra Ambio SAU: 12/04/2016 Eurocontrol SA: 04/05/2016
  B) Data de formalització del contracte:
  Philae Enginyeria de Serveis SL: 21/04/2016 Energètica Gironina SL: 27/04/2016 Dekra Ambio SAU: 02/05/2016 Eurocontrol SA: 30/05/2016
  C) Sublots i imports:
  Sublot A1 (Avinyonet de Puigventós, Navata, Sant Jordi Desvalls i Sant Julià de Ramis) a Eurocontrol SA (NIF: A28318012) per import de 4.558,40 €, amb la repercussió de la quantitat de 957,26 € en concepte d’IVA, totalitzant el preu de 5.515,66 € ( IVA inclós).
  Sublot A2 (Cassà de la Selva, Sant Hilari Sacalm): Philae Enginyeria de Serveis SL, per import de 4372,93 € i 918,32 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 5291,25 € ( IVA inclós).
  Sublot A3 (Fontanals de Cerdanya, Pals): Philae Enginyeria de Serveis SL, per import de 4.611,34 € i 968,38 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 5.579,72 € ( IVA inclós)

  Sublot B1 (Breda i Sant Hilari Sacalm): Dekra Ambio S.A.U per un import de 5520,00 € i 1159,20 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 6679,20 € (IVA inclós).
  Sublot B2 (La Cellera de Ter, Vidreres): Energètica Gironina SL, per un import de 4392,00 € i 922,32 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 5314,32 € (IVA inclós).
  Sublot B3 (Begur Cassà de la Selva): Philae Enginyeria de Serveis SL, per import de 5200,00 € i 1092, 00 € en concepte d’IVA, totalitzant un import de 6292,00 € (IVA inclós).
  Sublot B4 (Bordils, Fontanals de Cerdanya, Vilobí d’Onyar): Energètica Gironina SL, per un import de 4059,00 € i 1037,61 € totalitzant un import de 5096,61 € (IVA inclós).”
  E) Termini de prestació del servei: un (1) mes a partir de la data de signatura del contracte.
  F) Avantatges de l’oferta adjudicada: Criteris: Preu més baix.
  Girona, 17 de juny de 2016
  Pere Vila i Fulcarà President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: