Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca urbanització de la benzinera PE-4 promogut per Agropecuaria Llutxent 2010, SL

Posted by lejarza en 4 marzo, 2015


Ajuntament de Sant Jaume de Llierca urbanització de la benzinera PE-4 promogut per Agropecuaria Llutxent 2010, SL

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 43 – 4 de març de 2015 Núm. 2178

Edicte d’informació pública d’un projecte d’urbanització

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 12 de febrer de 2015, va prendre l’acord que literalment diu el següent:

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la benzinera PE-4, sector sud, Sant Jaume de Llierca, redactat pels Srs. Marc Avellana Casi i Miquel Fradera Arroyo, enginyers industrials de l’enginyeria SERTTEC (SERCONSTTEC GARROTXA, SL), de data novembre del 2014, referència 327-210-1, i promogut per la mercantil AGROPECUARIA LLUTXENT 2010, SL.

Segon.- Supeditar la continuació del tràmit d’aprovació d’aquest projecte a la introducció dels requeriments detallats a l’informe emès per l’arquitecte senyor Joan Carles i Roqué en data 13 de gener de 2015, transcrits en els antecedents d’aquest acord, i dels que es puguin derivar dels informes sectorials i del tràmit d’informació pública, que s’incorporaran en un text refós que caldrà aportar abans de l’aprovació definitiva de l’expedient.

Tercer.- Sotmetre a informació pública l’esmentat projecte, durant el termini d’un mes, publicant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un dels diaris de premsa periò- dica de més divulgació en l’àmbit municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Així mateix, donar publicitat de la convocatòria d’informació pública i dels acords que s’adoptin en llur tramitació en la pàgina web de l’Ajuntament. L’esmentat projecte i la documentació integrant de l’expedient es podrà consultar a les oficines municipals, carrer Àngela Brutau, 1, de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores i els dijous de 17.00 a 20.00 hores, i el projecte, també a la pàgina web municipal http:// http://www.santjaumedellierca.cat/.

Quart.- Concedir tràmit d’audiència a les persones interessades, mitjançant la notificació individualitzada del present acord, per un termini d’un mes a comptar des de la recepció de la mateixa.

Cinque.- Sol·licitar informe als organismes públics afectats i establir un termini d’un mes per tal que les empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte d’urbanització.”

El que es fa públic per a coneixement general i als efectes del tràmit d’exposició pública acordat en el punt dispositiu tercer, a comptar des de la darrera publicació de les previstes.

Sant Jaume de Llierca, 13 de febrer de 2015 Ferran Puig Estartús Alcalde

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Anuncios

4 comentarios to “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca urbanització de la benzinera PE-4 promogut per Agropecuaria Llutxent 2010, SL”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 43 – 4 de març de 2015
  Núm. 2181
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Edicte d’informació pública d’un projecte de reparcel·lació
  La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 12 de febrer de 2015,
  va prendre l’acord que literalment diu el següent:
  “Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació del Pla
  especial de la Benzinera PE-4 de Sant Jaume de Llierca, redactat per
  l’arquitecte Sr. Xevi Llagostera Gelis, l’enginyer industrial Sr. Marc
  Avellana Casi i l’advocat Sr. Albert Arrey Montañola, i promogut
  per la mercantil AGROPECUARIA LLUTXENT 2010, SL, que té per
  objecte adequar les finques existents a les previsions contingudes al
  Pla especial de la Benzinera (PE4) de Sant Jaume de Llierca, aprovat
  per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 3
  de desembre de 2003 (DOGC núm. 4271, de 30.11.2004).
  Segon.- Supeditar la continuació del tràmit d’aprovació d’aquest
  projecte a la introducció dels requeriments detallats a l’informe
  emès per l’arquitecte senyor Joan Carles i Roqué en data 16 de gener
  de 2015, transcrits en els antecedents d’aquest acord, i dels que es
  puguin derivar del tràmit d’informació pública, que s’incorporaran
  en un text refós que caldrà aportar abans de l’aprovació definitiva
  de l’expedient.
  Tercer.- Sotmetre a informació pública l’esmentat projecte, durant
  el termini d’un mes, publicant els corresponents edictes al Butlletí
  Oficial de la Província de Girona, a un dels diaris de premsa periò-
  dica de més divulgació en l’àmbit municipal i al tauler d’anuncis
  de l’Ajuntament. Així mateix, donar publicitat de la convocatòria
  d’informació pública i dels acords que s’adoptin en llur tramitació
  en la pàgina web de l’Ajuntament.
  L’esmentat projecte i la documentació integrant de l’expedient es
  podrà consultar a les oficines municipals, carrer Àngela Brutau, 1,
  de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores i els dijous de 17.00 a
  20.00 hores.
  Quart.- Donar audiència als interessats que consten en la documentació
  del projecte i als titulars registrals de les finques doblement
  immatriculades i de drets que poden resultar afectats, anteriorment
  identificats, mitjançant la notificació individualitzada del present
  acord, per un termini d’un mes a comptar des de la recepció de la
  mateixa, amb el benentès que pel que fa als diferents interessats als
  quals s’hagi intentat la notificació i no s’hagi pogut efectuar o tinguin
  domicili desconegut, la corresponent publicació de l’anunci,
  amb el seu annex de la relació d’interessats, en els diaris oficials i la
  seva exhibició en els taulells d’anuncis dels respectius Ajuntaments
  produirà, a més a més, els efectes previstos, per aquests supòsits, en
  l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
  de les administracions públiques i del procediment administratiu
  comú, i en l’article 58.4 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
  i de procediment de les administracions públiques catalanes.”
  El que es fa públic per a coneixement general i als efectes del tràmit
  d’exposició pública acordat en el punt dispositiu tercer, a comptar
  des de la darrera publicació de les previstes.
  Sant Jaume de Llierca, 13 de febrer de 2015
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde
  Annex
  A) Propietaris de finques aportades i adjudicades que consten en el
  projecte inicialment aprovat:
  Titular: Agropecuaria Llutxent 2010, SL
  Adreça: 46838 Llutxent
  Aporta el 100% de les finques núm. 1 i 3
  Titular: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  Adreça: 17854 Sant Jaume de Llierca
  Aporta el 100% de les finques núm. 2 i 4
  Titular: Diputació de Girona
  Adreça: 17004 Girona
  Aporta el 100% de les finca núm. 5
  Titular: Generalitat de Catalunya. Servei Territorial de Carreteres a
  Girona
  Adreça: 17002 Girona
  Se li adjudica el 100% de la finca aportada núm. 3
  Titular: Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya
  Adreça: 17001 Girona
  Titular d’expropiació ja executada
  B) Titulars dels drets sobre la condició resolutòria de substitució que
  consten en el projecte inicialment aprovat:
  Titular: José Blanch Sala (hereus)
  Adreça: 17800 Olot
  Titular: Pedro Blanch Roura
  Adreça: 17800 Olot
  Titular: Jaume Blanch Roura
  Adreça: 17800 Olot
  Titular: Joan Blanch Roura
  Adreça: 17800 Olot
  C) Titulars de drets hipotecaris i servituds que consten en el projecte
  inicialment aprovat:
  Titular: Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée,
  Ariège et Pyrénéees Orientales. Sucursal Barcelona.
  Adreça: 08008 Barclelona
  Titular: José Blanch Sala (hereus)
  Adreça: 17800 Olot
  Titular: Embotits Puliger, SA
  Adreça: 17854 Sant Jaume de Llierca
  D) Titulars d’altres drets no inclosos en el projecte inicialment aprovat:
  Titular: Puliger Industrial, SL
  Adreça: 17005 Girona
  Titular de finca parcialment doblement immatriculada amb les finques
  núm. 1, 2 i 4
  Titular: Banco Santander Central Hispano, SA. Sucursal Olot.
  Adreça: 17800 Olot
  Titular de finca parcialment doblement immatriculada amb les finques
  núm. 1 i 2
  Titular: Gas Natural, SDG, SA
  Adreça: 08003 Barcelona
  Titular de possible dret de servitud de pas de gaseoducte

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 106 – 3 de juny de 2015
  Núm. 6114
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci d’informació pública de sol·licitud d’una llicència ambiental
  AGROPECUARIA LLUTXENT 2010, S.L

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 220 – 16 de novembre de 2015

  Núm. 10753 AJUntAment de sAnt JAUme de LLiercA

  Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació
  La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 1 d’octubre de 2015, va prendre l’acord que literalment diu el següent:
  “Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del Pla especial de la Benzinera PE-4 de Sant Jaume de Llierca, redactat per l’arquitecte Sr. Xevi Llagostera Gelis, l’enginyer industrial Sr. Marc Avellana Casi i l’advocat Sr. Albert Arrey Montañola, de data juliol del 2015, referència 327-210-1-B, i promogut per la mercantil AGROPECUARIA LLUTXENT 2010, SL, text refós que incorpora un conveni de manteniment de les zones verdes i la vialitat, així com part dels requeriments detallats en l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 16 de gener de 2015, i que té per objecte adequar les finques existents a les previsions contingudes al Pla especial de la Benzinera (PE4) de Sant Jaume de Llierca, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 3 de desembre de 2003 (DOGC núm. 4271, de 30.11.2004).
  Segon.- Disposar la publicació d’un anunci, amb el seu annex, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva.
  Tercer.- Procedir, un cop el present acord hagi adquirit fermesa en via administrativa, a expedir la corresponent certificació per part del secretari de la corporació, d’acord amb el que estableix la legislació hipotecaria i de conformitat amb l’article 152 del RLU, amb vista a la inscripció del projecte en el Registre de la Propietat.
  Quart.- Notificar aquests acords a la societat promotora del projecte de reparcel·lació i a la resta de persones interessades que consten en l’expedient.”
  Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar els següents recursos:
  a) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’alcalde, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci.
  b) O bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant els Jutjats contenciosos administratius de Girona.
  No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.
  Aquest projecte pot ésser consultat a la secretaria de l’Ajuntament, al carrer Àngela Brutau, 1, qualsevol dia laborable, de dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 hores, i els dijous, també de 17:00 a 20:00 hores, i a la web oficial de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (www.santjaumedellierca.cat).
  Sant Jaume de Llierca, 3 de novembre de 2015
  Jordi Cargol i Cros Alcalde

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 220 – 16 de novembre de 2015

  Núm. 10754 AJUntAment de sAnt JAUme de LLiercA

  Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització
  La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 1 d’octubre de 2015, va prendre l’acord que literalment diu el següent:
  “Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de la benzinera PE-4, sector sud, Sant Jaume de Llierca, redactat pels Srs. Marc Avellana Casi i Miquel Fradera Arroyo, enginyers industrials de l’enginyeria SERTTEC (SERCONSTTEC GARROTXA, SL), de data juliol del 2015, referència 327-210-2-B, i promogut per la mercantil AGROPECUARIA LLUTXENT 2010 SL, text refós que dóna compliment als requeriments detallats en l’informe emès el 13 de gener de 2015 per l’arquitecte municipal i als informes sectorials emesos pel Servei Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat i per la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya.
  Segon.- Disposar la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva.
  Tercer.- Notificar aquests acords a la societat promotora del projecte d’urbanització i a la resta de persones interessades.”
  Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar els següents recursos:
  a) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’alcalde, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci.
  b) O bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant els Jutjats contenciosos administratius de Girona.
  No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.
  Aquest projecte pot ésser consultat a la secretaria de l’Ajuntament, al carrer Àngela Brutau, 1, qualsevol dia laborable, de dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 hores, i els dijous, també de 17:00 a 20:00 hores, i a la web oficial de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (www.santjaumedellierca.cat).
  Sant Jaume de Llierca, 3 de novembre de 2015
  Jordi Cargol i Cros Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: