Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Diputació de Girona convocatòria de subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies, Argelaguer 744,56€

Posted by lejarza en 26 febrero, 2015


Diputació de Girona convocatòria de subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies, Argelaguer 744,56€

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 39 – 26 de febrer de 2015 Núm. 2194

DIPUTACIÓ DE GIRONA Sistemes i Tecnologies de la Informació

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, per a l’any 2015

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del 17 de febrer de 2015, va aprovar el següent acord:

Des de fa anys aquesta Diputació disposa d’una línia especifica d’ajuts als ajuntaments de les comarques gironines destinada al finançament de despeses en noves tecnologies.

L’aparició d’Internet i del concepte e-administració fa que els sistemes d’informació que necessita qualsevol ajuntament siguin extremadament complexos.

La Diputació de Girona vol donar suport als ajuntaments per fer aquesta adaptació, ajudant-los a utilitzar i integrar les solucions que ofereixen diferents ens de l’Administració com són l’AOC, CATCert, Red.es, Xaloc o la mateixa Diputació, entre altres.

Per tal que aquesta ajuda sigui possible i l’ús de les diferents solucions siguin viables, cal que els ajuntaments disposin d’equipaments informàtics actualitzats i correctament dimensionats.

Per tot això, i de conformitat amb allò que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 997/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de l’esmentada llei i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, i vistos els informes de la Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la ICI aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en data vint de maig de 2014, el diputat delegat de Sistemes i Tecnologies de la Informació proposa a la Junta de Govern que adopti l’acord següent:

PRIMER. Aprovar la convocatòria de l’any 2015 de les subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, que es transcriu literalment tot seguit:

CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE RÈGIM ECONÒMIC I NOVES TECNOLOGIES DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA ALS AJUNTAMENTS DE LES COMARQUES GIRONINES DE FINS A 30.000 HABITANTS PER FINANÇAR PROJECTES PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES. ANY 2015.

Article 1. Objecte:

L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, destinades als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines, aprovades pel Ple de la corporació el dia 19 de febrer de 2013 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 48, 8 de març de 2013, edicte 2417. Les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2015.

Article 2. Crèdit pressupostari:

Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec de l’aplicació pressupostària 320 4910 76202 “Programa de noves tecnologies als ajuntaments”.

Article 3. Criteris de repartiment i imports resultants:

L’import global que es destina a la convocatòria és de 328.000€. El percentatge d’aquest import que es destina a la part fixa de la subvenció és d’un 36,50%. A l’annex I d’aquesta convocatòria es publica el resultat d’aplicar la fórmula establerta al punt 2 de les bases reguladores per a cadascun dels ajuntaments que hi poden participar, així com el cens de població utilitzat per als càlculs (INE 2014).

Article 4. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà el 30 de març de 2015 Les sol·licituds s’han de presentar emplenant el model normalitzat que s’adjunta com a annex II d’aquesta convocatòria utilitzant l’aplicatiu disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

Article 5. Termini de resolució i notificació:

La Junta de Govern ha d’adoptar una resolució respecte a les sol·licituds en un termini màxim de quatre mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria, sens perjudici que aquest òrgan en posposi els efectes a una data posterior. Un cop transcorregut aquest termini sense que se n’hagi adoptat una resolució, el sol·licitant pot entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu. La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució.

Article 6. Règim de recursos:

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació formal.

Article 7. Publicitat:

La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web de la Diputació.

Article 8. Termini de justificació de les subvencions:

El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 30 de novembre de 2015”.

SEGON. En cas que es presentin al·legacions a les bases reguladores que s’indiquen a l’article 1 de la convocatòria, aquesta quedarà sense efecte.

TERCER. Aprovar els annexos I i II d’aquesta convocatòria, que s’incorporen a la present proposta diligenciats per la Junta de Govern i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals.

QUART. Aprovar la despesa de la convocatòria amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320 4910 76202, «Programa de noves tecnologies», del pressupost corporatiu de l’exercici 2015.

CINQUÈ. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web corporativa.

ANNEX I Subvenció als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies.

MUNICIPI ARGELAGUER NIF P1701000-J Cens població 425 import fix 556,84€ Import variable segons cens 187,72€ Subvenció final 744,56€

Girona, 19 de febrer de 2015 Joan Giraut i Cot President

Argelaguer 50km (by Lejarza)

Argelaguer 50km (by Lejarza)

Anuncios

3 comentarios to “Diputació de Girona convocatòria de subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies, Argelaguer 744,56€”

 1. lejarza said

  ANNEX I
  Subvenció als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar l’accés a
  les noves tecnologies.
  MUNICIPI NIF Cens població import fix Import variable Subvenció
  (INE 2014) segons cens final
  AGULLANA P1700100-I 826 556,84 € 364,84 € 921,67 €
  AIGUAVIVA P1700200-G 783 556,84 € 345,84 € 902,68 €
  ALBANYÀ P1700300-E 155 556,84 € 68,46 € 625,30 €
  ALBONS P1700400-C 727 556,84 € 321,11 € 877,95 €
  ALP P1700600-H 1.661 556,84 € 733,65 € 1.290,48 €
  AMER P1700700-F 2.281 556,84 € 1.007,50 € 1.564,33 €
  ANGLÈS P1700800-D 5.606 556,84 € 2.476,12 € 3.032,95 €
  ARBÚCIES P1700900-B 6.481 556,84 € 2.862,60 € 3.419,43 €
  ARGELAGUER P1701000-J 425 556,84 € 187,72 € 744,56 €
  ARMENTERA, L’ P1701100-H 901 556,84 € 397,96 € 954,80 €
  AVINYONET DE PUIGVENTÓS P1701200-F 1.581 556,84 € 698,31 € 1.255,15 €
  BANYOLES P1701600-G 19.343 556,84 € 8.543,62 € 9.100,45 €
  BÀSCARA P1701800-C 949 556,84 € 419,16 € 976,00 €
  BEGUR P1701400-B 3.994 556,84 € 1.764,11 € 2.320,95 €
  BELLCAIRE D’EMPORDÀ P1702100-G 650 556,84 € 287,10 € 843,94 €
  BESALÚ P1702200-E 2.400 556,84 € 1.060,06 € 1.616,89 €
  BESCANÓ P1702300-C 4.874 556,84 € 2.152,80 € 2.709,64 €
  BEUDA P1702400-A 200 556,84 € 88,34 € 645,18 €
  BISBAL D’EMPORDÀ, LA P1702500-H 10.761 556,84 € 4.753,03 € 5.309,87 €
  BIURE P1724900-D 245 556,84 € 108,21 € 665,05 €
  BOADELLA I LES ESCAULES P1703200-D 248 556,84 € 109,54 € 666,38 €
  BOLVIR P1702700-D 373 556,84 € 164,75 € 721,59 €
  BORDILS P1702800-B 1.690 556,84 € 746,46 € 1.303,29 €
  BORRASSÀ P1702900-J 728 556,84 € 321,55 € 878,39 €
  BREDA P1703000-H 3.751 556,84 € 1.656,78 € 2.213,62 €
  BRUNYOLA P1703100-F 391 556,84 € 172,70 € 729,54 €
  CABANELLES P1703400-J 243 556,84 € 107,33 € 664,17 €
  CABANES P1703300-B 921 556,84 € 406,80 € 963,63 €
  CADAQUÉS P1703500-G 2.820 556,84 € 1.245,57 € 1.802,40 €
  CALDES DE MALAVELLA P1703700-C 7.130 556,84 € 3.149,25 € 3.706,09 €
  CALONGE P1703800-A 10.541 556,84 € 4.655,86 € 5.212,70 €
  CAMÓS P1703900-I 686 556,84 € 303,00 € 859,84 €
  CAMPDEVÀNOL P1704000-G 3.395 556,84 € 1.499,54 € 2.056,38 €
  CAMPELLES P1704100-E 132 556,84 € 58,30 € 615,14 €
  CAMPLLONG P1704200-C 515 556,84 € 227,47 € 784,31 €
  CAMPRODON P1704300-A 2.359 556,84 € 1.041,95 € 1.598,78 €
  CANET D’ADRI P1704400-I 644 556,84 € 284,45 € 841,29 €
  CANTALLOPS P1704500-F 324 556,84 € 143,11 € 699,94 €
  CAPMANY P1704600-D 612 556,84 € 270,31 € 827,15 €
  CASSÀ DE LA SELVA P1704900-H 9.922 556,84 € 4.382,45 € 4.939,29 €
  CASTELLFOLLIT DE LA ROCA P1705100-D 1.013 556,84 € 447,43 € 1.004,27 €
  CASTELLÓ D’EMPÚRIES P1705200-B 11.473 556,84 € 5.067,51 € 5.624,35 €
  CASTELL-PLATJA D’ARO P1705300-J 10.721 556,84 € 4.735,36 € 5.292,20 €
  CELLERA DE TER, LA P1720100-E 2.071 556,84 € 914,74 € 1.471,58 €
  CELRÀ P1705400-H 5.053 556,84 € 2.231,86 € 2.788,70 €
  CERVIÀ DE TER P1705500-E 934 556,84 € 412,54 € 969,38 €
  CISTELLA P1705600-C 293 556,84 € 129,42 € 686,25 €
  COLERA P1705900-G 532 556,84 € 234,98 € 791,82 €
  COLOMERS P1706000-E 195 556,84 € 86,13 € 642,97 €
  CORÇÀ P1706200-A 1.257 556,84 € 555,20 € 1.112,04 €
  CORNELLÀ DEL TERRI P1706100-C 2.235 556,84 € 987,18 € 1.544,02 €
  CRESPIÀ P1706300-E 245 556,84 € 108,21 € 665,05 €
  CRUÏLLES-MONELLS-SANT SADURNÍ DE L’HEURA P1706400-G 1.284 556,84 € 567,13 € 1.123,97 €
  DARNIUS P1706500-D 534 556,84 € 235,86 € 792,70 €
  DAS P1706600-B 220 556,84 € 97,17 € 654,01 €
  ESCALA, L’ P1706800-H 10.143 556,84 € 4.480,07 € 5.036,90 €
  ESPINELVES P1706900-F 196 556,84 € 86,57 € 643,41 €
  ESPOLLA P1707000-D 417 556,84 € 184,18 € 741,02 €
  ESPONELLÀ P1707100-B 458 556,84 € 202,29 € 759,13 €
  FAR D’EMPORDÀ, EL P1700500-J 563 556,84 € 248,67 € 805,51 €
  FLAÇÀ P1707300-H 1.041 556,84 € 459,80 € 1.016,64 €
  FOIXÀ P1707000-F 320 556,84 € 141,34 € 698,18 €
  FONTANALS DE CERDANYA P1703600-E 443 556,84 € 195,67 € 752,51 €
  FONTANILLES P1707500-C 160 556,84 € 70,67 € 627,51 €
  FONTCOBERTA P1707600-A 1.442 556,84 € 636,92 € 1.193,75 €
  FORALLAC P1725000-B 1.729 556,84 € 763,68 € 1.320,52 €
  FORNELLS DE LA SELVA P1707800-G 2.479 556,84 € 1.094,95 € 1.651,79 €
  FORTIÀ P1707900-E 710 556,84 € 313,60 € 870,44 €
  GARRIGÀS P1708100-A 398 556,84 € 175,79 € 732,63 €
  GARRIGOLES P1708200-I 159 556,84 € 70,23 € 627,07 €
  GARRIGUELLA P1708300-G 857 556,84 € 378,53 € 935,37 €
  GER P1708400-E 432 556,84 € 190,81 € 747,65 €
  GOMBRÈN P1708600-J 195 556,84 € 86,13 € 642,97 €
  GUALTA P1708700-H 362 556,84 € 159,89 € 716,73 €
  GUILS DE CERDANYA P1708800-F 536 556,84 € 236,75 € 793,58 €
  HOSTALRIC P1708900-D 4.010 556,84 € 1.771,18 € 2.328,02 €
  ISÒVOL P1709000-B 301 556,84 € 132,95 € 689,79 €
  JAFRE P1709100-J 396 556,84 € 174,91 € 731,75 €
  JONQUERA, LA P1709300-F 3.115 556,84 € 1.375,87 € 1.932,70 €
  JUIÀ P1709400-D 340 556,84 € 150,17 € 707,01 €
  LLADÓ P1709500-A 767 556,84 € 338,78 € 895,61 €
  LLAGOSTERA P1709600-I 8.198 556,84 € 3.620,98 € 4.177,82 €
  LLAMBILLES P1709700-G 738 556,84 € 325,97 € 882,80 €
  LLANARS P1709800-E 509 556,84 € 224,82 € 781,66 €
  LLANÇÀ P1709900-C 4.970 556,84 € 2.195,20 € 2.752,04 €
  LLERS P1710000-I 1.242 556,84 € 548,58 € 1.105,42 €
  LLÍVIA P1710100-G 1.536 556,84 € 678,44 € 1.235,27 €
  LLOSSES, LES P1710300-C 211 556,84 € 93,20 € 650,03 €
  MAÇANET DE CABRENYS P1710800-B 781 556,84 € 344,96 € 901,80 €
  MAÇANET DE LA SELVA P1710900-J 6.963 556,84 € 3.075,49 € 3.632,33 €
  MADREMANYA P1710400-A 283 556,84 € 125,00 € 681,84 €
  MAIÀ DE MONTCAL P1711000-H 443 556,84 € 195,67 € 752,51 €
  MASARAC P1710600-F 284 556,84 € 125,44 € 682,28 €
  MASSANES P1710700-D 723 556,84 € 319,34 € 876,18 €
  MERANGES P1710500-H 94 556,84 € 41,52 € 598,36 €
  MIERES P1711200-D 326 556,84 € 143,99 € 700,83 €
  MOLLET DE PERALADA P1711300-B 182 556,84 € 80,39 € 637,22 €
  MOLLÓ P1711400-J 339 556,84 € 149,73 € 706,57 €
  MONTAGUT P1711600-E 970 556,84 € 428,44 € 985,28 €
  MONT-RAS P1711700-C 1.739 556,84 € 768,10 € 1.324,94 €
  NAVATA P1711800-A 1.262 556,84 € 557,41 € 1.114,25 €
  OGASSA P1711900-I 245 556,84 € 108,21 € 665,05 €
  ORDIS P1712200-C 380 556,84 € 167,84 € 724,68 €
  OSOR P1712300-A 452 556,84 € 199,64 € 756,48 €
  PALAFRUGELL P1712400-I 22.763 556,84 € 10.054,20 € 10.611,04 €
  PALAMÓS P1712500-F 17.805 556,84 € 7.864,30 € 8.421,14 €
  PALAU DE SANTA EULÀLIA P1712600-D 98 556,84 € 43,29 € 600,12 €
  PALAU-SATOR P1712900-H 305 556,84 € 134,72 € 691,55 €
  PALAU SAVARDERA P1712700-B 1.437 556,84 € 634,71 € 1.191,55 €
  PALOL DE REVARDIT P1713100-D 474 556,84 € 209,36 € 766,20 €
  PALS P1713200-B 2.533 556,84 € 1.118,80 € 1.675,64 €
  PARDINES P1713300-J 155 556,84 € 68,46 € 625,30 €
  PARLAVÀ P1713400-H 410 556,84 € 181,09 € 737,93 €
  PAU P1713600-C 569 556,84 € 251,32 € 808,16 €
  PEDRET I MARZÀ P1713700-A 189 556,84 € 83,48 € 640,32 €
  PERA, LA P1713800-I 467 556,84 € 206,27 € 763,11 €
  PERALADA P1714000-E 1.859 556,84 € 821,10 € 1.377,94 €
  PLANES D’HOSTOLES, LES P1714200-A 1.694 556,84 € 748,22 € 1.305,06 €
  PLANOLES P1714300-I 300 556,84 € 132,51 € 689,34 €
  PONT DE MOLINS P1714400-G 529 556,84 € 233,65 € 790,49 €
  PONTÓS P1714500-D 223 556,84 € 98,50 € 655,33 €
  PORQUERES P1714600-B 4.529 556,84 € 2.000,42 € 2.557,25 €
  PORT DE LA SELVA, EL P1714900-F 980 556,84 € 432,86 € 989,69 €
  PORTBOU P1714700-J 1.214 556,84 € 536,21 € 1.093,05 €
  PRESES, LES P1714800-H 1.772 556,84 € 782,68 € 1.339,51 €
  PUIGCERDÀ P1715000-D 8.761 556,84 € 3.869,65 € 4.426,49 €
  QUART P1715100-B 3.441 556,84 € 1.519,86 € 2.076,69 €
  QUERALBS P1704700-B 182 556,84 € 80,39 € 637,22 €
  RABÓS P1715200-J 182 556,84 € 80,39 € 637,22 €
  REGENCÓS P1715300-H 291 556,84 € 128,53 € 685,37 €
  RIBES DE FRESER P1715400-F 1.859 556,84 € 821,10 € 1.377,94 €
  RIELLS I VIABREA P1715500-C 4.000 556,84 € 1.766,76 € 2.323,60 €
  RIPOLL P1715600-A 10.751 556,84 € 4.748,61 € 5.305,45 €
  RIUDARENES P1715700-I 2.148 556,84 € 948,75 € 1.505,59 €
  RIUDAURA P1715800-G 463 556,84 € 204,50 € 761,34 €
  RIUDELLOTS DE LA SELVA P1715900-E 2.026 556,84 € 894,86 € 1.451,70 €
  RIUMORS P1716000-C 244 556,84 € 107,77 € 664,61 €
  ROSES P1716100-A 19.600 556,84 € 8.657,13 € 9.213,97 €
  RUPIÀ P1716200-I 246 556,84 € 108,66 € 665,49 €
  SALES DE LLIERCA P1716300-G 133 556,84 € 58,74 € 615,58 €
  SANT ANDREU SALOU P1716600-J 155 556,84 € 68,46 € 625,30 €
  SANT ANIOL DE FINESTRES P1719500-I 351 556,84 € 155,03 € 711,87 €
  SANT CLIMENT SESCEBES P1716700-H 590 556,84 € 260,60 € 817,43 €
  SANT FELIU DE BUIXALLEU P1716900-D 776 556,84 € 342,75 € 899,59 €
  SANT FELIU DE GUÍXOLS P1717000-B 21.810 556,84 € 9.633,27 € 10.190,11 €
  SANT FELIU DE PALLEROLS P1717100-J 1.353 556,84 € 597,61 € 1.154,44 €
  SANT FERRIOL P1717200-H 240 556,84 € 106,01 € 662,84 €
  SANT GREGORI P1717300-F 3.464 556,84 € 1.530,02 € 2.086,85 €
  SANT HILARI SACALM P1717400-D 5.681 556,84 € 2.509,24 € 3.066,08 €
  SANT JAUME DE LLIERCA P1717500-A 812 556,84 € 358,65 € 915,49 €
  SANT JOAN DE LES ABADESSES P1717700-G 3.413 556,84 € 1.507,49 € 2.064,33 €
  SANT JOAN DE MOLLET P1717800-E 509 556,84 € 224,82 € 781,66 €
  SANT JOAN LES FONTS P1719700-E 2.919 556,84 € 1.289,29 € 1.846,13 €
  SANT JORDI DESVALLS P1717600-I 708 556,84 € 312,72 € 869,55 €
  SANT JULIÀ DE RAMIS P1717900-C 3.434 556,84 € 1.516,76 € 2.073,60 €
  SANT JULIÀ DEL LLOR-BONMATÍ P1725100-J 1.264 556,84 € 558,30 € 1.115,13 €
  SANT LLORENÇ DE LA MUGA P1718000-A 249 556,84 € 109,98 € 666,82 €
  SANT MARTÍ DE LLÉMENA P1718100-I 626 556,84 € 276,50 € 833,34 €
  SANT MARTÍ VELL P1718200-G 242 556,84 € 106,89 € 663,73 €
  SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR P1718300-E 232 556,84 € 102,47 € 659,31 €
  SANT MIQUEL DE FLUVIÀ P1718400-C 798 556,84 € 352,47 € 909,31 €
  SANT MORI P1718500-J 177 556,84 € 78,18 € 635,02 €
  SANT PAU DE SEGÚRIES P1718600-H 674 556,84 € 297,70 € 854,54 €
  SANT PERE PESCADOR P1718700-F 2.138 556,84 € 944,33 € 1.501,17 €
  SANTA COLOMA DE FARNERS P1719100-H 12.601 556,84 € 5.565,74 € 6.122,58 €
  SANTA CRISTINA D’ARO P1719200-F 5.194 556,84 € 2.294,14 € 2.850,98 €
  SANTA LLOGAIA D’ÀLGUEMA P1719400-B 341 556,84 € 150,62 € 707,45 €
  SANTA PAU P1719600-G 1.567 556,84 € 692,13 € 1.248,97 €
  SARRIÀ DE TER P1719800-C 4.937 556,84 € 2.180,63 € 2.737,46 €
  SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES P1719900-A 815 556,84 € 359,98 € 916,81 €
  SELVA DE MAR, LA P1720000-G 181 556,84 € 79,95 € 636,78 €
  SERINYÀ P1720200-C 1.123 556,84 € 496,02 € 1.052,86 €
  SERRA DE DARÓ P1720300-A 211 556,84 € 93,20 € 650,03 €
  SETCASES P1720400-I 195 556,84 € 86,13 € 642,97 €
  SILS P1720500-F 5.851 556,84 € 2.584,33 € 3.141,17 €
  SIURANA P1705700-A 150 556,84 € 66,25 € 623,09 €
  SUSQUEDA P1720600-D 95 556,84 € 41,96 € 598,80 €
  TALLADA D’EMPORDÀ, LA P1720700-B 454 556,84 € 200,53 € 757,36 €
  TERRADES P1720900-H 288 556,84 € 127,21 € 684,04 €
  TORRENT P1721000-F 170 556,84 € 75,09 € 631,92 €
  TORROELLA DE FLUVIÀ P1721100-D 704 556,84 € 310,95 € 867,79 €
  TORROELLA MONTGRÍ P1721200-B 11.381 556,84 € 5.026,88 € 5.583,72 €
  TORTELLÀ P1721300-J 772 556,84 € 340,99 € 897,82 €
  TOSES P1721400-H 150 556,84 € 66,25 € 623,09 €
  TOSSA DE MAR P1721500-E 5.681 556,84 € 2.509,24 € 3.066,08 €
  ULLÀ P1721700-A 1.053 556,84 € 465,10 € 1.021,94 €
  ULLASTRET P1721800-I 289 556,84 € 127,65 € 684,49 €
  ULTRAMORT P1721600-C 204 556,84 € 90,10 € 646,94 €
  URÚS P1722000-E 185 556,84 € 81,71 € 638,55 €
  VAJOL, LA P1701500-I 86 556,84 € 37,99 € 594,82 €
  VALL DE BIANYA, LA P1722100-C 1.305 556,84 € 576,41 € 1.133,24 €
  VALL D’EN BAS, LA P1701700-E 2.965 556,84 € 1.309,61 € 1.866,45 €
  VALLFOGONA DE RIPOLLÈS P1722200-A 215 556,84 € 94,96 € 651,80 €
  VALL-LLOBREGA P1722300-I 901 556,84 € 397,96 € 954,80 €
  VENTALLÓ P1722400-G 836 556,84 € 369,25 € 926,09 €
  VERGES P1722500-D 1.195 556,84 € 527,82 € 1.084,66 €
  VIDRÀ P1722600-B 169 556,84 € 74,65 € 631,48 €
  VIDRERES P1722700-J 7.702 556,84 € 3.401,90 € 3.958,74 €
  VILABERTRAN P1722800-H 913 556,84 € 403,26 € 960,10 €
  VILABLAREIX P1722900-F 2.529 556,84 € 1.117,04 € 1.673,87 €
  VILADAMAT P1723100-B 440 556,84 € 194,34 € 751,18 €
  VILADASENS P1723000-D 216 556,84 € 95,41 € 652,24 €
  VILADEMULS P1723200-J 787 556,84 € 347,61 € 904,45 €
  VILADRAU P1723400-F 1.037 556,84 € 458,03 € 1.014,87 €
  VILAFANT P1723500-C 5.481 556,84 € 2.420,91 € 2.977,74 €
  VILAJUÏGA P1723700-I 1.190 556,84 € 525,61 € 1.082,45 €
  VILALLONGA DE TER P1723800-G 421 556,84 € 185,95 € 742,79 €
  VILAMACOLUM P1724000-C 307 556,84 € 135,60 € 692,44 €
  VILAMALLA P1724100-A 1.103 556,84 € 487,18 € 1.044,02 €
  VILAMANISCLE P1724200-I 170 556,84 € 75,09 € 631,92 €
  VILANANT P1724300-G 399 556,84 € 176,23 € 733,07 €
  VILA-SACRA P1724500-B 681 556,84 € 300,79 € 857,63 €
  VILAÜR P1723600-A 153 556,84 € 67,58 € 624,42 €
  VILOBÍ D’ONYAR P1724800-F 3.136 556,84 € 1.385,14 € 1.941,98 €
  VILOPRIU P1724700-H 209 556,84 € 92,31 € 649,15 €

  Total 471.552 119.720 € 208.280 € 328.000,00€

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 39 – 26 de febrer de 2015
  Núm. 2195
  DIPUTACIÓ DE GIRONA
  Sistemes i Tecnologies de la Informació
  Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de més de 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar
  projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, per a l’any 2015
  La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del 17 de febrer de 2015, va aprovar el següent acord:

  Des de fa anys aquesta Diputació disposa d’una línia especifica d’ajuts als ajuntaments de les comarques gironines destinada
  al finançament de despeses en noves tecnologies.
  L’aparició d’Internet i del concepte e-administració fa que els sistemes d’informació que necessita qualsevol ajuntament siguin
  extremadament complexos. La Diputació de Girona vol donar suport als ajuntaments per fer aquesta adaptació, ajudant-los
  a utilitzar i integrar les solucions que ofereixen diferents ens de l’Administració com són l’AOC, CATCert, Red.es, Xaloc o la
  mateixa Diputació, entre altres. Per tal que aquesta ajuda sigui possible i l’ús de les diferents solucions siguin viables, cal que
  els ajuntaments disposin d’equipaments informàtics actualitzats i correctament dimensionats.
  Per tot això, i de conformitat amb allò que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial
  Decret 997/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de l’esmentada llei i l’Ordenança general de subvencions de
  la Diputació de Girona, i vistos els informes de la Secretaria General i la fiscalització realitzada segons la ICI aprovada pel
  Ple de la Diputació de Girona en data vint de maig de 2014, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de Sistemes i
  Tecnologies de la Informació, per unanimitat ACORDA:
  PRIMER. Aprovar la convocatòria de l’any 2015 de les subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de més de
  30.000 habitants per finançar projectes i per facilitar l’accés a les noves tecnologies, que es transcriu literalment tot seguit:
  “CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE RÈGIM ECONÒMIC I NOVES TECNOLOGIES DE LA DIPUTACIÓ
  DE GIRONA ALS AJUNTAMENTS DE LES COMARQUES GIRONINES DE MÉS DE 30.000 HABITANTS PER FINANÇAR
  PROJECTES PER FACILITAR L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES. ANY 2015.
  Article 1. Objecte
  L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases específiques reguladores de les subvencions
  als municipis de més de 30.000 habitants de les comarques gironines per finançar projectes i per facilitar l’accés a les noves
  tecnologies, aprovades pel Ple de la corporació el dia 28 de gener de 2014 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de
  Girona núm. 23, 4 de febrer de 2014, edicte 1139.
  Les activitats subvencionades s’hauran de portar a terme entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2015.
  Article 2. Crèdit pressupostari
  Els pagaments de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es faran a càrrec de l’aplicació pressupostària 320 4910 76202
  “Programa de noves tecnologies als ajuntaments”.
  Article 3. Criteris de repartiment i imports resultants
  L’import global que es destina a la convocatòria és de 69.000 €.
  A l’annex I d’aquesta convocatòria es publica el resultat d’aplicar els criteris de distribució establers al punt 2 de les bases
  reguladores on es divideix l’import de la convocatòria pel nombre d’ajuntaments de més de 30.000 habitants, així com el cens
  de població utilitzat per als càlculs (INE 2014).
  Article 4. Termini de presentació de sol·licituds
  El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i
  finalitzarà el 30 de març de 2015.
  Les sol·licituds s’han de presentar emplenant el model normalitzat que s’adjunta com a annex II d’aquesta convocatòria
  utilitzant l’aplicatiu disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
  Article 5. Termini de resolució i notificació
  La Junta de Govern ha d’adoptar una resolució respecte a les sol·licituds en un termini màxim de quatre mesos, comptadors
  des de l’endemà de la publicació de la convocatòria, sens perjudici que aquest òrgan en posposi els efectes a una data posterior.
  Un cop transcorregut aquest termini sense que se hagi adoptat una resolució, el sol·licitant pot entendre desestimada la seva
  sol·licitud per silenci administratiu.
  La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera individualitzada en el termini màxim de deu
  dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució.
  Article 6. Règim de recursos
  La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu
  davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
  notificació. Alternativament i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició davant el president de la Diputació
  de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació formal.
  Article 7. Publicitat
  La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web de la
  Diputació.
  Article 8. Termini de justificació de les subvencions
  El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 30 de novembre de 2015».
  SEGON. En cas que es presentin al·legacions a les bases reguladores que s’indiquen a l’article 1 de la convocatòria, aquesta
  quedarà sense efecte.
  TERCER. Aprovar els annexos I i II d’aquesta convocatòria, que s’incorporen a la present proposta diligenciats per la Junta de
  Govern i s’integren en aquest acord a tots els efectes legals.
  QUART. Autoritzar la despesa de 69.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320 4910 76202, «Programa de noves
  tecnologies», del pressupost corporatiu de l’exercici 2015.
  CINQUÈ. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació mitjançant
  la inserció dels corresponents anuncis al Tauler d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la
  web corporativa”.

  ANNEX I
  Subvenció als ajuntaments de les comarques gironines de més de 30.000 habitants per finançar projectes per facilitar l’accés
  a les noves tecnologies.

  AJUNTAMENT NIF Habitants import fix per ajuntament

  BLANES P1702600F 39.293 11.500,00 €
  FIGUERES P1707200J 45.444 11.500,00 €
  GIRONA P1708500B 97.227 11.500,00 €
  LLORET DE MAR P1710200E 38.624 11.500,00 €
  OLOT P1712100E 33.913 11.500,00 €
  SALT P1716400E 30.103 11.500,00 €

  Total 69.000,00€

  Girona, 19 de febrer de 2015
  Joan Giraut i Cot
  President

 3. lejarza said

  La Diputació destina 400.000 euros a ajuts per accedir a noves tecnologies
  03.03.2015
  GIRONA | DDG La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha aprovat la convocatòria de subvencions per facilitar als ajuntaments l’accés a les noves tecnologies. La subvenció, que ascendeix a prop de 400.000 euros, es divideix entre 328.000 euros per als municipis de menys de 30.000 habitants, i 69.000 euros per als de més de 30.000 habitants.
  Amb aquesta línia d’ajuts, els ajuntaments de les comarques gironines poden adquirir equipaments informàtics actualitzats i correctament dimensionats, ja sigui maquinària o bé programari, així com millorar les xarxes.
  La Diputació vol facilitar que els ajuntaments s’adaptin a la societat de la informació i duguin a terme l’administració electrònica. Mitjançant l’ajut, l’ens provincial dóna suport a la utilització i la integració de les solucions que ofereixen diferents ens de l’Administració, com són ara l’AOC, CATCert, Red.es, XALOC o la mateixa Diputació, entre d’altres.
  El 30 de març és el termini màxim que tenen els ajuntaments per presentar les sol·licituds en relació amb aquesta convocatòria d’ajuts.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: