Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

L’empresa d´Argelaguer d’electricitat Bassols Energia SA a instal·lat 8.300 comptadors intel·ligents

Posted by lejarza en 25 febrero, 2015


L’empresa d´Argelaguer d’electricitat Bassols Energia SA a instal·lat 8.300 comptadors intel·ligents

Juan R Lejarza

L’empresa distribuïdora d’electricitat Bassols Energia SA va tancar l’any 2014 amb la instal·lació de 8.300 comptadors intel·ligents a diverses zones de la Garrotxa i del Pla de l’Estany (Banyoles).

Els nous equips de mesura porten incorporat un sistema de telegestió que permet, entre altres funcions, una lectura més detallada del consum elèctric dels clients.

Amb la instal·lació dels comptadors nous, Bassols Energia SA ha assolit la modernització del 40% del seu parc de comptadors.

El grup Bassols va iniciar la seva activitat de generació i distribució elèctrica l’any 1905 a la zona de Banyoles, on es distribuïa l’energia procedent bàsicament de las centrals hidroelèctricas de Molí Nou i Molí Carlot pertanyen al municipi d’Argelaguer.

Posteriorment es va anar ampliant la cobertura del subministrament a diverses zones de la comarca de la Garrotxa, alhora que es construïen noves centrals hidroelèctriques, tant al riu Fluvià com al curs alt del Ter, i també noves centrals tèrmiques.

Fins a mitjan segle XX el territori de distribució de Bassols constituïa una zona aïllada, on tota l’energia distribuïda la produïa l’empresa a la mateixa zona.

A partir de l’any 1952, amb la implementació de les Tarifes Màximes Unificades (TMU), que obligava a les distribuïdores a connectar-se a les xarxes peninsulars, es va fer un salt qualitatiu important: es va millorar la qualitat del servei i alhora va fer innecessari el funcionament de centrals tèrmiques de baix rendiment.

A principis de la dècada del 1960 es va construir la nova línia de Girona-Banyoles-Argelaguer-Olot de 66 kV connectada a la xarxa d’Enher.

Aquesta infraestructura va permetre accedir a un major volum d’energia procedent de les principals xarxes d´Espanya i va possibilitar atendre la demanda creixent de la zona.

A finals de la mateixa dècada es va construir una línia de 132 kV entre Olot i Girona i la conseqüent estació receptora d’Olot.

A l´octubre de l´any 2011, Endesa i Bassols Energia S. L. van posar en servei la línia d’alta tensió de 132 kilovolts Serinyà-Argelaguer-Olot, té una longitud de 29 quilòmetres, 4 al municipi d´Argelaguer al llarg dels quals es reparteixen 95 torres.

En 5,8 quilòmetres passa per dins dels límits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), per Argelaguer creua el espai protegit de la Xarxa Natura 2000 del Plà de Tapioles i el riu Llierca, un fet, on no sa fet, cap esforç desde l´Ajuntament d´Argelaguer (CiU-ERC) per minimitzar l’impacte medi-ambiental.

La nova línia està connectada amb la línia de Molt Alta Tensió (MAT) a través de les estacions transformadores de Vic i Santa Llogaia Algemà, rep l’energia de la planta de cogeneració de Torraspapel del Ajuntament de Sant Joan les Fonts, rep elècticitat de la càrnia Noel, tambè de Sant Joan les Fonts i de la paperera La Confianza de Besalú.

El conseller delegat de Bassols Energia S. L. (Elèctrica Curós), Tomàs Feliu de Cendra, va comptabilitzar que la cogeneració aportà el 30% del total del consum elèctric de la Garrotxa.

Foto Lejarza: Infraestructura elèctrica abandonada a la riera del Vinyot Plaça Generalitat d’Argelaguer per Bassols Energia SL

Foto Lejarza: Infraestructura elèctrica abandonada a la riera del Vintot, Plaça Generalitat d'Argelaguer per Bassols Energia SL

Foto Lejarza: Infraestructura elèctrica abandonada a la riera del Vinyot, Plaça Generalitat d’Argelaguer per Bassols Energia SL

4 comentarios para “L’empresa d´Argelaguer d’electricitat Bassols Energia SA a instal·lat 8.300 comptadors intel·ligents”

 1. lejarza said

  El 40% dels clients de Bassols ja tenen els nous comptadors intel·ligents instal·lats, superant així la xifra fixada pel Govern espanyol del 35%

  http://www.olot.tv/noticies/el-40-dels-clients-de-bassols-ja-tenen-els-nous-comptadors-intel%C2%B7ligents-instal%C2%B7lats-superant-aixi-la-xifra-fixada-pel-govern-espanyol-del-35/

  Bassols Energia ja ha instal·lat nous comptadors intel·ligents al 40% dels seus clients. Aquests nous equips haurien de permetre una lectura més detallada de la despesa elèctrica dels consumidors. Bassols supera així el percentatge del 35% fixat pel Ministeri d’Indústria l’any 2014.

  L’empresa distribuïdora d’electricitat Bassols Energia va tancar el 2014 amb la instal·lació de 8.300 comptadors intel·ligents a la seva zona de servei de la Garrotxa i el Pla de l’Estany. La xifra indica que dos de cada cinc clients de Bassols disposen ja d’aquests comptadors, un 40%; un percentatge superior a l’establert pel Ministeri d’Indústria del 35%. Aquests nous comptadors han de comportar diversos avantatges respecte als tradicionals, permetent als clients una informació més detallada del seu consum d’energia.

  On més comptadors s’han canviat és a Olot. El 50% dels clients de la capital garrotxina ja disposen dels nous equips de mesura. La companyia té temps fins el 2018 per canviar el 100% del parc de comptadors segons la normativa. La previsió de Bassols Energia és que tanqui el 2015 amb prop del 60% d’aparells nous.

 2. lejarza said

  PROPUESTA DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES DE APORTACIÓN AL FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL AÑO 2015

  La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
  2012, relativa a la eficiencia energética, (en adelante la Directiva) por la que se
  modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las
  Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la eficiencia
  energética dentro de la Unión y establece acciones concretas a fin de alcanzar el
  considerable potencial de ahorro de energía no realizado.
  La Directiva establece en su artículo 7 la obligación de justificar una cantidad de
  ahorro de energía para 2020. En cumplimiento de esta obligación, España ha
  comunicado a la Comisión Europea un objetivo de 15.320 ktep de ahorro energético
  acumulado para el periodo 2014 a 2020, objetivo que se ha incrementado hasta los
  15.979 ktep según la última revisión de la metodología realizada por la Comisión
  Europea.
  Por otra parte, el artículo 7 de la Directiva, determina que cada Estado miembro
  establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética, mediante el cual los
  distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía quedarán
  obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo de ahorro indicado mediante la
  consecución anual, a partir del año 2014, de un ahorro equivalente al 1,5 % de sus
  ventas anuales de energía.
  En consecuencia, el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas
  urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia, tramitado como Proyecto
  de Ley y aprobado como Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
  urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia, establece un sistema
  nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asignará a las
  empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos
  petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por
  mayor, en adelante, sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual de
  ahorro energético de ámbito nacional, denominada obligaciones de ahorro.
  Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético,
  los sujetos obligados deberán realizar una contribución financiera anual al Fondo
  Nacional de Eficiencia Energética, a ingresar en tres pagos a lo largo de 2015, no más
  tarde del 28 de febrero, del 30 de abril y del 30 de junio de cada año, por el importe
  resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera
  correspondiente.
  Este Fondo, creado sin personalidad jurídica propia, permitirá la puesta en marcha de
  mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e
  información u otras medidas que permitan aumentar la eficiencia energética en los
  diferentes sectores y ayudar a conseguir el objetivo de ahorro establecido.
  Asimismo, en la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre, se establece el procedimiento
  de gestión del citado Fondo y la forma en que será dotado económicamente.
  Por tanto, la presente orden da cumplimiento al artículo 70.1 de la citada Ley 18/2014,
  de 15 de octubre, mediante el establecimiento de:
  a) La obligación de ahorro energético en el año 2015.
  b) Los porcentajes de reparto de esta obligación entre los correspondientes
  sujetos obligados.
  c) Las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia económica.
  Para fijar los porcentajes de reparto de la obligación para los sujetos obligados se ha
  tenido en cuenta la información remitida por dichos sujetos sobre sus datos de ventas
  de energía correspondientes al año 2013, expresados en GWh, así como la
  información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la
  Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. En aquellos casos
  en los que los sujetos obligados no han remitido la información solicitada, se ha tenido
  en cuenta para los cálculos la información disponible en las mencionadas Comisión y
  Corporación.
  Cabe señalar que, tal y como se establece en el artículo 75.5 de la anteriormente
  mencionada Ley 18/2014, de 15 de octubre, se han tenido en cuenta las variaciones
  que se derivan de los datos suministrados por los sujetos obligados correspondientes
  al año 2012 relativos a dichos sujetos obligados, porcentajes, ventas y demás
  variables, y los fijados en el anexo XII de la citada ley.
  De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, lo
  dispuesto en la presente orden ha sido informado al Instituto para la Diversificación y
  Ahorro de la Energía.
  En la elaboración de esta orden se ha realizado el preceptivo trámite de audiencia
  mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado con fecha XX de XX de XXXX.
  Con fecha XXXX el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía ha emitido
  informe sobre la presente Orden.
  Mediante Acuerdo de XX de XXXX 2015, la Comisión Delegada del Gobierno para
  Asuntos Económicos se ha autorizado al Ministro de Industria, Energía y Turismo a
  dictar la presente orden.
  En su virtud, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
  Económicos, resuelvo:
  Primero. Obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia en 2015
  1. Para el año 2015 se establece un objetivo de ahorro agregado de 262 kteps o
  3.046,51 GWh.
  2. La equivalencia financiera se establece para el año 2015 en 0,789728 millones de
  euros por ktep ahorrado, ó 67.916,58 euros por GWh ahorrado.
  3. En la tabla del anexo I de la presente orden, se establece la metodología
  empleada para asignar las obligaciones de ahorro y su equivalencia económica
  para el año 2015.
  4. Por su parte, en la tabla del nexo II se establecen los sujetos obligados, las
  cuotas respectivas de obligaciones de ahorro y su equivalencia económica para el
  periodo de aplicación correspondiente al año 2015, resultantes de aplicar los
  criterios establecidos en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
  medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia, todo ello sin
  perjuicio del régimen sancionador aplicable en el caso de incumplimiento de las
  obligación exigibles a los sujetos obligados.
  Segundo. Eficacia
  La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el
  «Boletín Oficial del Estado».
  Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
  contencioso-administrativo con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
  Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a
  contar desde el día siguiente al de su publicación, o potestativamente y con carácter
  previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo
  órgano que lo dictó.
  Madrid,

  ANEXO I
  Metodología empleada para asignar las obligaciones de ahorro y el importe
  equivalente para el año 2015
  Tal y como se establece en el artículo 75.5 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
  aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia, para
  la asignación de las obligaciones de ahorro y su importe económico equivalente, para
  cada uno de los sujetos obligados en el periodo de aplicación correspondiente al año
  2015, se han tenido en cuenta las variaciones derivadas de los datos suministrados
  por los citados sujetos correspondientes al año 2012 y los fijados en el anexo XII de la
  citada Ley.
  Los cálculos han sido realizados con base en la siguiente metodología:
  1. Se ha calculado la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética de los
  sujetos obligados en el año 2015 sin tener en cuenta los posibles ajustes
  correspondientes a las obligaciones del año 2014.
  Para ello, se ha repartido el objetivo de ahorro anual del año 2015 (262 kteps)
  entre los sujetos obligados proporcionalmente, en el caso de las
  comercializadoras de gas y electricidad, al volumen de sus ventas de energía final
  a nivel nacional a consumidores finales, y en el caso de los operadores al por
  mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, al volumen de sus
  ventas de energía final a nivel nacional para su posterior distribución al por menor
  y a consumidores finales, durante el año 2013. Cabe señalar que en aquellos
  casos en los que los sujetos obligados no hayan remitido la información solicitada,
  se ha tenido en cuenta para los cálculos la información disponible en la Comisión
  Nacional de los Mercados y la Competencia y la Corporación de Reservas
  Estratégicas de Productos Petrolíferos.
  La equivalencia financiera para el año 2015 considerada, de acuerdo con el
  apartado primero de la presente orden, corresponde a 0,789728 millones de euros
  por ktep ahorrado o 67.916,58 euros por GWh ahorrado.
  2. A partir de los datos suministrados por los citados sujetos obligados con respecto
  a sus ventas de energía en el año 2012, y habiendo sido éstos comparados con la
  información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
  (CNMC) y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos
  (CORES), se han determinado las desviaciones con respecto a las ventas de
  energía del año 2012 de dichos sujetos, que habían sido fijadas en el anexo XII de
  la citada Ley 18/2014, de 15 de octubre. Cabe señalar que en aquellos casos en
  los que los sujetos obligados no hayan remitido la información, se ha tenido en
  cuenta para los cálculos la información disponible en las mencionadas Comisión y
  Corporación.
  Con esta información se ha calculado, para cada uno de los sujetos obligados, las
  variaciones de los importes económicos equivalentes a las correspondientes
  obligaciones de ahorro establecidas en la Ley 18/2014, de acuerdo con lo
  establecido en el artículo 75.5 de la citada Ley (0,789728 millones de euros por
  ktep ahorrado o 67.916,58 euros por GWh ahorrado) y manteniendo el mismo
  objetivo de ahorro anual (131 kteps o 1.523,26 GWh).
  3. Por último, se fijan las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia
  Energética de los sujetos obligados en el año 2015 considerando los ajuste de
  2014.
  Para ello se ha calculado la diferencia entre la aportación al Fondo Nacional de
  Eficiencia Energética de los sujetos obligados en el año 2015 sin tener en cuenta
  los ajustes conforme el apartado 1 y los ajustes de 2014 resultantes conforme al
  apartado 2.
  Cabe señalar que en la tabla del anexo II, a aquellos sujetos obligados que como
  consecuencia de las variaciones calculadas les corresponda una aportación al Fondo
  Nacional de Eficiencia Energética negativa, se les ha asignado en el citado anexo el
  valor cero como importe económico equivalente a su obligación para el año 2015.
  Figuran sin datos aquellos sujetos obligados que no han aportado información y
  tampoco se dispone de ella en la CNMC ni en CORES.
  ANEXO II
  Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2015
  Tipo de sujeto obligado:
   ee- Comercializador de energía eléctrica
   g- Comercializador de gas
   pp- Operador de Productos Petrolíferos al por mayor
   glp- Operador de gases licuados de petróleo al por mayor
  (*)Sujetos que no han cumplido con la obligación establecida en el artículo 70.2 de la Ley 18/2014

  Tipo de
  sujeto
  obligado
  Denominación del Sujeto
  obligado
  AJUSTES 2014
  (€)
  Ventas 2013
  (GWh)
  Cuota sobre
  objetivo de
  ahorro anual
  2015 (%)
  Obligación de
  ahorro (GWh)
  Importe económico
  equivalente a la obligación
  de ahorro 2015 -sin tener
  en cuenta los ajustes 2014
  (€)
  Importe económico
  equivalente a la obligación
  2015 – teniendo en cuenta
  ajustes 2014 (€)
  Bassols Energía Comercial, S.L. -16.350,43 145,36000 0,01979% 0,60290 40.947,15 57.297,58€

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 195 – 8 d’octubre de 2015
  Núm. 9381
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Edicte d’adjudicació d’un contracte de subministrament
  Expedient núm, CCS12015000011
  Als efectes previstos en l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003,
  de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i
  de Règim Local de Catalunya, es publica l’adjudicació del següent
  contracte:
  1.- Entitat adjudicadora:
  – Organisme: Ajuntament d’Olot
  – Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Contractació
  2.- Objecte del contracte:
  – Tipus de contracte:
  – Descripció de l’objecte: Subministrament de l’energia elèctrica
  de l’Ajuntament d’Olot .
  – Anunci de licitació: DOUE núm. S90 del 09/05/2015, BOP núm.
  92 de 14/05/2015, DOGC núm. 6871 de 14/05/2015 i BOE
  núm. 127 de 28/05/2015.
  3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
  – Tramitació: Ordinària
  – Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada
  4.- Pressupost de licitació: Base: 950.413,22 € + IVA: 199.586,78 €/
  any
  5.- Adjudicació:
  Data: Acord de JG del dia: 23 de juliol de 2015
  Contractista: BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL
  Nacionalitat : Espanyola
  Import de l’adjudicació: Base: 896281.14€ + IVA: 188.219,04€/
  any
  Olot, 24 de setembre de 2015
  Josep Maria Corominas i Barnadas
  Alcalde

 4. lejarza said

  Pràcticament el 100% dels clients de Bassols Energia ja tenen comptadors intel·ligents

  Data: 6 octubre, 2016

  L’empresa distribuïdora d’electricitat Bassols Energia SA tancarà l’any 2016 amb la instal·lació de 20.600 nous comptadors intel·ligents a diverses zones de la comarca de la Garrotxa i el Pla de l’Estany.
  Amb la instal·lació d’aquests comptadors, Bassols Energia SA assolirà la modernització del 96% del seu parc de comptadors, un percentatge molt superior a l’objectiu legal establert pel Ministeri d’Indústria, que està fixat en un 70% per a desembre de 2016.

  Els nous equips de mesura porten incorporat un sistema de telegestió que permet, entre altres funcions, una lectura més detallada del consum elèctric dels clients. La campanya de substitució serà vigent fins que es completi la renovació total dels comptadors de fins a 15kw de potència contractada. La normativa vigent obliga a renovar el 100% dels comptadors l’any 2018.
  La instal·lació d’aquests nous equips ha suposat una important inversió econòmica per a Bassols Energia SA en matèria de desenvolupament de telecomunicacions i sistemes informàtics per poder llegir els comptadors de forma remota. Amb aquesta nova operativa, el client podrà conèixer, a través de la pàgina web de l’empresa i de la nova Oficina Virtual, el consum detallat horàriament. Aquesta informació permetrà que el client pugui optimitzar els seus hàbits de consum i les potències a contractar.
  Gestió més eficient
  El sistema de telegestió és un clar exemple de la revolució digital que està experimentant la societat i ja està plenament implementat en països com Suècia, Finlàndia, Noruega, Dinamarca i Anglaterra. El nou sistema facilita la interacció entre els clients i la companyia perquè s’agiliten els processos administratius i facilita la resolució de gestions en els punts de subministrament des del control remot.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: