Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2014

Posted by lejarza en 12 febrero, 2015


Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2014

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 29 – 12 de febrer de 2015 Núm. 1316

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2014.

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 16 desembre de 2014, d’aprovació inicial de la segona modificació de crèdit del pressupost 2014, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 247, de 30 de desembre de 2014, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per capítols, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

INGRESSOS: Cap.I 170.400€ Cap.II 15.000€ Cap.III 90.000€ Cap.IV 131.720€ Cap.V 8.300€ Cap.VII 287.286€ Cap.VIII 73.000€ Cap.IX 52.000€ TOTAL 827.706€

DESPESES: Cap.I 107.520€ Cap.II 224.354€ Cap.III 150€ Cap.IV 11.982€ Cap.VI 483.700€ TOTAL 827.706€

Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Argelaguer, 23 de gener de 2015 Josep Dorca Serrat Alcalde

Argelaguer obres amb protestes a la Plaça de Bons nucli antic històric d'Argelaguer

Argelaguer obres amb protestes a la Plaça de Bons nucli antic històric d’Argelaguer

Anuncios

Una respuesta to “Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2014”

 1. lejarza said

  CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D‟ARGELAGUER QUE REGULA EL COFINANÇAMENT DELS SERVEIS D‟ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS

  ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

  Sessió núm.: 24 Data: 11 de desembre de 2014 Hora: 20:00 h. Caràcter de la sessió: ordinària Convocatòria: 1ª Lloc: Sala de Plens

  ASSISTENTS President : Sr. Joan Espona i Agustín (CIU) Consellers/es: Sr. Josep Berga i Vayreda (CIU) – portaveu Sr. Joan Casas i Carreras (CIU) Sr. Eduard Llorà i Cullet (CIU) Sra. Sònia Juanola i Vilarrasa (CIU) Sr. Santi Reixach i Garriga (CIU) Sr. Josep Dorca i Serrat (CIU) Sr. Moisès Coromina i Soler (CIU) Sr. Joan Gainza i Agustí (CIU) Sr. Lluís Guinó i Subirós (CIU) Sra. Esther Badosa i Romañó (CIU) Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CIU) Sr. Josep Gelis i Guix (CIU) Sra. Mònica Boix i Pagès (CIU) Sr. Josep Maria Cros i Roca (CIU) Sra. Núria Zambrano i Costejà (CIU) Sr. Josep Rovira i Reig (CIU) ( s’incorpora a partir del punt 2) Sr. Josep Guix i Feixas (PSC-PM) – portaveu Sr. Josep Juanola i Picart (PSC-PM) Sr. Jordi Valverde i Garcia (PSC-PM) Sr. Josep Serra i Puigvert (PSC-PM) Sr. Josep Maria Arnau i Bosch (PSC-PM) Sr. Narcís Feixas i Balcells (ERC-AM) – portaveu Sra. Clara Bayona i Lucena (ERC-AM) Sr. Agustí Llop i Miarons (ERC-AM)

  Secretari : Sr. Jordi Jové i Perich Interventor: Sr. Jordi Salvador i Culí També hi assisteix el gerent del Consell Comarcal, Sr. Sergi Martí i Arau amb veu i sense vot.

  9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D‟ARGELAGUER QUE REGULA EL COFINANÇAMENT DELS SERVEIS D‟ENSENYAMENT, CULTURA I ESPORTS

  Antecedents El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar, en data 12 de desembre 2013, el pressupost per a l’any 2014. Un pressupost amb una previsió d’ingressos inferior a la d’exercicis anteriors i que motiva al Consell Comarcal de la Garrotxa a realitzar ajustos en el finançament de determinats serveis comarcals.

  Una de les mesures d’ajust pressupostari previstes és la col·laboració dels ajuntaments de la comarca en el cofinançament dels serveis comarcals vinculats a l’àmbit de l’ensenyament, cultura i esports, que fins el moment, havia assumit en la seva integritat el Consell Comarcal de la Garrotxa, conjuntament amb l’Ajuntament d’Olot i altres administracions, com la Generalitat de Catalunya.

  Aquests serveis d’àmbit comarcal vinculats a ensenyament, cultura i esports als quals es fa referència són:

  – La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) – Conveni Institut Municipal d’Educació d’Olot. – Recursos Educatius – Conveni Institut Municipal d’Educació d’Olot. – Cantània – Conveni Institut Municipal d’Educació d’Olot. – Consorci per a la Normalització Lingüística – Oficina comarcal – Consell Esportiu de la Garrotxa – Arxiu Comarcal de la Garrotxa – Programa de Qualificació Professional Inicial – Pla de Transició al Treball (PQPI – PTT).

  En el Consell d’Alcaldes celebrat el 12 de juny del 2014, tots els ajuntaments de la comarca van aprovar, de forma voluntària, la proposta de cofinançament dels serveis d’ensenyament, cultura i esports pels anys 2014 i 2015.

  Aquesta acceptació suposa el finançament per part dels ajuntaments del 40% de la quantia total que fins el moment assumia íntegrament el Consell Comarcal de la Garrotxa.

  Així mateix, s’estableix com a criteri de distribució el nombre d’habitants de cada municipi. El cofinançament plantejat suposa que els ajuntaments realitzin una aportació establerta d’acord amb el nombre d’habitants de cada municipi, tot de conformitat amb el que preveu l’article 41 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Organització comarcal de Catalunya.

  A fi de poder regular i coordinar aquests compromisos de cofinançament, les parts han acordat vincular-ho a través d’un conveni interadministratiu de cooperació que reguli les obligacions assumides per les parts durant els anys 2014 i 2015.

  El 4 de desembre de 2014 la proposta d’aprovació ha estat informada per la Comissió Informativa General del Consell Comarcal de la Garrotxa. Fonaments de Dret Articles 107.4, 108.3 i 109 de la Llei 26/1010 de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya. Article 303 i següents del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals.

  Per tot l’anterior, Proposo al Ple:

  1. Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Argelaguer que regula el cofinançament dels serveis d’ensenyament, cultura i esports.

  2. Posar el conveni a disposició de l’Ajuntament a través de la plataforma SIGNA de l’EACAT durant 30 dies a fi que procedeixi a la seva signatura.

  3. Facultar el president per a la signatura de tota la documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

  4. Notificar aquests acords a l’àrea d’administració i suport als municipis del Consell Comarcal de la Garrotxa i a l’Ajuntament d’Argelaguer.

  El conseller subdelegat Sr. Gelis presenta la proposta explicant que les propostes que es recullen en el punt 9 a 18 són la mateixa aplicada als diferents municipis.

  El Sr. Guix, portaveu del grup del PSC-PM pregunta pels ajuntaments que no hi són.

  El Sr. Gelis recorda que en l’anterior ple ja es varen aprovar i per tant ara ja ho hauran aprovats tots els ajuntaments de la comarca.

  El president Sr. Espona recorda també que el Consell d’Alcaldes va consensuar que els esmentats serveis es cofinançarien pels ajuntaments durant els anys 2014 i 2015 i després a partir del nou mandat s’haurà de buscar la forma de finançar-ho.

  En aquest punt agraeix a tots els ajuntaments la voluntat de col.laborar atès que és necessitava per poder tirar endavant aquests serveis.

  Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: