Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consorci del riu Fluvià acord del Consell plenari sobre la dissolució i liquidació del consorci

Posted by lejarza en 17 enero, 2015


Consorci del riu Fluvià acord del Consell plenari sobre la dissolució i liquidació del consorci

Vall del Llierca – Argelaguer

Els municipis que integren el Consorci del Fluvià són: Argelaguer (Vall del Llierca), Bàscara, Besalú, Cabanelles, Crespià, Esponellà, Garrigàs, Maià de Montcal, Palau de Santa Eulàlia, Pontós, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Serinyà, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilaür i Vilademuls.

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 9 – 15 de gener de 2015 Administració Local Consorcis Núm. 264

Edicte relatiu a l’acord del Consell plenari del Consorci del Fluvià sobre la dissolució i liquidació del Consorci.

El Consell Plenari del Consorci del Fluvià, va acordar en sessió del dia 22 de desembre de 2014, proposar la dissolució i liquidació del Consorci del Fluvià.

Tanmateix aquest acord s’ha sotmès a ratificació dels plens dels respectius ajuntaments que integren el Consorci del Fluvià.

La qual cosa se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies.

Esponellà, 9 de gener de 2015 Rosa Teixidor i Planells Presidenta

Als 19 municipis del Consorci del Fluvià les arques estan buides

https://llierca.wordpress.com/2012/01/19/als-19-municipis-del-consorci-del-fluvia-les-arques-estan-buides/

Argelaguer riu Fluvià Les rescloses Horta d´en Molí Carlot riu Fluvià

Argelaguer riu Fluvià
Les rescloses Horta d´en Molí Carlot riu Fluvià

Anuncios

Una respuesta to “Consorci del riu Fluvià acord del Consell plenari sobre la dissolució i liquidació del consorci”

 1. lejarza said

  ESTATUTS DEL CONSORCI DEL FLUVIÀ
  TÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS
  Article 1. Creació del Consorci
  Amb el nom de Consorci del Fluvià i a l’empara dels articles 87 de la Llei
  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; els articles
  269 i següents del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de
  la llei municipal i de règim local de Catalunya; arts. 312 a 324 del
  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per D.
  179/1995 de 13 de juny i art. 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
  Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
  administratiu comú es constitueix una entitat supramunicipal per a
  l’acompliment de les finalitats assenyalades en els presents Estatuts.
  Article 2. Naturalesa i personalitat jurídica
  El Consorci del Fluvià és una entitat amb personalitat jurídica pròpia,
  plena capacitat per a l’acompliment dels seus fins i de durada indefinida,
  integrada voluntàriament i inicialment com a promotors pels següents
  Ajuntaments de la Conca del Fluvià: Argelaguer, Bàscara, Besalú,
  Cabanelles, Crespià, Esponellà, Garrigàs, Maià de Montcal, Palau de Santa
  Eulàlia, Pontós, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Miquel de Fluvià,
  Sant Mori, Serinyà, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilaür i Vilademuls, de
  conformitat amb els acords dels organismes respectius. Tanmateix, i en
  congruència amb els seus fins, podrà ser ampliat amb la incorporació per
  l’adhesió de qualsevol Ajuntament i/o administració pública tant de caràcter
  institucional com de base territorial amb competències sobre la conca del
  Riu Fluvià que mostri un interès comú amb les finalitats pròpies del Consorci
  així com per l’adhesió de qualsevol entitat privada sense afany de lucre que
  posi de manifest un interès concurrent amb les finalitats pròpies del
  Consorci.
  Article 3. Admissió de nous membres.
  L’admissió de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats
  i que vulguin col—laborar en la consecució dels seus objectius, efectuant
  aportacions i/o prestant serveis, requerirà, l’acompliment de les formalitats
  legalment establertes i en especial les que regulen la concreció de la
  voluntat dels ens que pretenguin la integració al Consorci i l’acord de
  l’Assemblea General amb el quòrum pertinent, d’acord amb el procediment
  previst en aquests Estatuts i que podrà ser formalitzat en un conveni
  d’adhesió on s’especificaran les condicions d’integració, les obligacions
  adquirides, així com l’acceptació dels presents Estatuts. Això no obstant, el
  procés d’adhesió tindrà en compte excepcionalment la previsió continguda a
  la disposició transitòria d’aquests Estatuts.
  Article 4. Seu social
  El Consorci del Fluvià tindrà el seu domicili de qui n’ostenti la presidència.
  Aquest domicili podrà ser modificat per acord de la majoria absoluta dels
  membres que componen l’Assemblea General.
  Article 5. Règim jurídic
  El Consorci, en tant que entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i
  constituïda per temps indefinit, és de naturalesa administrativa i té
  personalitat jurídica pròpia, i es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament
  Intern que concreti l’organització, funcionament i ordenació de les diverses
  activitats, i supletòriament per les disposicions legals que li siguin aplicables
  en atenció al seu caràcter local. En conseqüència, pot realitzar actes
  d’administració i disposició de béns, subscriure contractes, defensar
  judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en general, tots els actes
  necessaris per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els
  objectius establerts en els presents Estatuts.
  Article 6. Finalitats del Consorci
  Els objectius generals del Consorci són la preservació i revalorització del
  patrimoni paisatgístic, cultural i mediambiental de l’espai delimitat pels
  municipis integrants del Consorci i la promoció del desenvolupament
  sostenible de les activitats econòmiques que siguin compatibles amb les
  funcions que compleix dins dels termes municipals dels municipis
  integrants.
  Les finalitats del Consorci podran ser portades a terme o bé pel propi ens, o
  bé per altres persones o entitats mitjançant les formes de gestió de serveis
  establertes per la legislació de règim local. Amb aquesta fi, els objectius
  s’orientaran en quatre grans eixos:
  1) Protecció, restauració, millora i promoció del patrimoni natural i cultural
  dels municipis de la Conca del Fluvià integrants del Consorci.
  2) Desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població
  vinculada al Consorci, en particular de la població rural, basat en
  l’aprofitament sostenible dels seus recursos.
  3) Promoure l’ordenació dels usos de lleure.
  4) Foment de l’educació ambiental i la recerca científica.
  Així mateix un objectiu del Consoci serà la representació dels membres
  consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de cooperació,
  solidaritat i intercanvi entre municipis, prèvia autorització per part del
  Consell Plenari del Consorci.
  Aquests objectius s’han d’entendre subordinats a l’exercici de les
  competències que en cada àrea (urbanisme, economia, agricultura, medi
  ambient, etc.) la llei atribueix a cadascuna de les administracions implicades
  en l’àmbit territorial del Consorci i no s’hi inclou, en principi, la planificació
  hidrogràfica que correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Qualsevol
  actuació de desenvolupament dels objectius que afectin les competències de
  l’ACA requeriran l’informe previ d’aquesta o, si s’escau, la seva autorització
  administrativa.
  Article 7. Atribucions del Consorci
  En exercici de la seva plena capacitat jurídica de dret públic i privat, el
  Consorci per mitjà dels seus òrgans de representació assumeix
  particularment les atribucions següents:
  a) La capacitat d’organitzar-se internament, creant, modificant o
  suprimint els diversos serveis i establint la seva estructura i el seu
  règim de funcionament. A aquest efecte, el Consorci pot aprovar
  els reglaments que consideri necessaris.
  b) La capacitat tributària referida exclusivament a l’establiment de
  preus públics, taxes i contribucions especials. Alhora podrà
  proposar als municipis membres l’establiment de preus públics,
  taxes i contribucions especials, en els àmbit de competència del
  Consorci.
  c) La capacitat de programació i planificació de la seva activitat.
  d) L’exercici de la prerrogativa de la revisió d’ofici de llurs actes i
  acords.
  e) La contractació de personal funcionari o laboral, així com la
  separació del servei o l’acomiadament del dit personal, i qualsevol
  altra funció relacionada amb els recursos humans propis del
  Consorci.
  f) Les atribucions inherents a la redacció i aprovació de projectes,
  contractació i execució d’obres, establiment i prestació de serveis i
  contractació de subministraments que siguin adients.
  g) Portar a terme l’activitat financera necessària i, fins i tot, concertar
  les operacions de crèdit o endeutament i emetre les obligacions
  amb aval o sense, que siguin precises.
  h) Adquirir, posseir, disposar, arrendar i administrar tota mena de
  béns immobles i mobles, com també gravar-los, hipotecar-los,
  constituir penyora o altres garanties.
  i) Acceptar llegats, herències, donacions pures o oneroses,
  subvencions i ajuts provinents tant de persones públiques com
  privades físiques o jurídiques.
  j) L’exercici les accions judicials i administratives que calguin en
  defensa dels seus interessos.
  k) Participar legalment en altres entitats, públiques o privades fins i
  tot en societats mercantils, sempre que la seva activitat s’adigui
  amb les finalitats pròpies del Consorci.
  l) En general, assumir obligacions i exercir drets, portant a terme les
  accions que la llei preveu com a inherents a un ens amb plena
  capacitat jurídica i d’obrar.
  TÍTOL II. ÒRGANS I FUNCIONAMENT DEL CONSORCI
  CAPÍTOL PRIMER – ÒRGANS DEL CONSORCI
  Article 8. Òrgans d’existència necessària.
  1. El govern i la gestió del Consorci corresponen a:
  a) El Consell Plenari
  b) La Comissió Executiva
  c) El president
  d) Els vice-presidents
  2. Conformen l’organització complementària del Consorci:
  a) La Comissió especial de comptes
  b) El gerent, de creació potestativa per acord de la majoria absoluta
  del Consell Plenari.
  3. Per acord del Consell plenari que haurà d’adoptar-se, en tot cas per
  majoria absoluta, es podrà completar aquesta estructura organitzativa amb
  la creació d’òrgans complementaris que s’estimi oportú, en els termes
  establerts a la legislació de règim local vigent; o bé mitjançant l’aprovació
  del Reglament orgànic.
  Secció primera. Òrgans necessaris
  Article 9. El Consell Plenari
  1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i de decisió del
  Consorci. Està format per un membre de cada entitat que formi part del
  Consorci, el qual serà designat, juntament amb un substitut, pel Ple
  respectiu una vegada realitzada la constitució del Consistori.
  2. En cas d’admissió de nous membres al Consorci, se’ls assegurarà
  l’adequada representació en el Consell Plenari, en els termes establerts a
  l’apartat anterior.
  3. La renovació dels membres del Consell Plenari es farà d’acord amb la
  periodicitat que determinin les institucions, coincidint amb les renovacions
  que es produeixin al si de les institucions que representen d’acord amb els
  processos electorals, sens perjudici de la facultat de cada institució per
  remoure el seu representant i designar-ne un de nou sempre que ho
  consideri oportú.
  4. En tot cas, correspon al Consell Plenari l’exercici de les següents
  atribucions:
  a) L’elecció i la remoció, entre els seus membres, del president, dels
  vicepresidents i del Tresorer.
  b) El nomenament i la remoció dels membres de la Comissió Executiva.
  c) El nomenament i la destitució del gerent a proposta del president.
  d) L’aprovació i la modificació dels presents Estatuts, sens perjudici de la
  necessitat també de l’aprovació per part de cadascun dels ens
  consorciats.
  e) El control i fiscalització de la resta d’òrgans de govern del Consorci.
  f) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals;
  l’admissió de nous membres; creació d’òrgans desconcentrats; la
  modificació del nom o la seu social.
  g) L’aprovació del reglament orgànic, i de la resta d’ordenances i
  reglaments en els àmbits de l’organització o de les competències pròpies
  del Consorci.
  h) L’aprovació del pressupost, i el compte general; la plantilla de personal;
  dels plans i dels programes d’actuació anuals i de la memòria de gestió
  dels serveis. Alhora també serà competent per l’aprovació de les
  modificacions pressupostàries que suposin en més o en menys una
  quantitat superior al 30% dels recursos ordinaris del pressupost aprovat
  pel consell plenari.
  i) La dissolució i la liquidació del Consorci.
  j) La imposició i ordenació dels recursos de caràcter tributari (taxes i preus
  públics), així com l’aprovació de la seva regulació amb ordenança fiscal,
  d’acord amb el procediment establert a la normativa aplicable.
  k) Determinar les quotes, tant ordinàries com extraordinàries, que hagin
  d’aportar els membres consorciats per al manteniment en comú del
  Consorci.
  l) L’alienació del patrimoni del Consorci.
  m) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i
  demés Administracions Públiques.
  n) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la
  corporació en matèries de competència del Consell Plenari.
  o) La declaració de lesivitat dels actes del Consorci.
  p) Aquelles altres que li hagin de correspondre per exigir la legislació de
  règim local un quòrum de majoria qualificat per la seva aprovació.
  5. La convocatòria de les sessions del consell plenari es farà seguint les
  mateixes formalitats que la legislació de règim local imposa per l’òrgan
  plenari. Així mateix, regirà la mateixa normativa per l’establiment dels
  quòrums de constitució, celebració i votació.
  Article 10. El President
  1. El President serà escollit, pels membres del Consell Plenari, d’entre ells.
  En primera votació caldrà majoria absoluta; en cas de no assolir-se, serà
  suficient la majoria simple en segona votació; i en cas d’empat es designarà
  per sorteig entre tots els seus membres o candidats que es presentin. El
  càrrec de president serà coincident amb la legislatura municipal i, a més
  d’exercir la presidència del Consell Plenari i de la Comissió Executiva, serà
  també el president del Consorci.
  2. L’exercici del càrrec de president comportarà també les funcions
  següents:
  a) Representar, a tots els efectes, el Consorci. Així podrà comparèixer
  sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe
  d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com
  davant de tot tipus de persones públiques i privades, físiques i
  jurídiques.
  b) Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió
  Executiva, així com qualsevol altre òrgan col—legiat que es creï i que no
  es designi o delegui la seva presidència a cap altre membre.
  c) Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar contractes, sempre que
  no se superin les dotacions pressupostàries de l’any en curs, ni el 10%
  dels recursos ordinaris del pressupost.
  d) Aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per la
  seva contractació o concessió.
  e) Exercir la direcció superior de tot el personal del Consorci, acordar el
  nomenament i les sancions, inclosa la separació del servei dels
  funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, donant-ne compte al
  Ple en la primera sessió que se celebri.
  f) Ordenar la publicació i fer complir els acords adoptats pels òrgans del
  Consorci.
  g) Les funcions que li siguin delegades tant pel Consell Plenari com per la
  Comissió Executiva.
  Article 11. La Comissió Executiva
  1. La Comissió Executiva és un òrgan permanent d’administració, de gestió i
  de proposta. És nomenada pel Consell Plenari a proposta del President i
  estarà formada per un terç dels membres del consell plenari, entre els quals
  forçosament hi haurà el president del Consorci, que és membre nat de la
  Comissió Executiva. Caldrà assegurar que, com a mínim, hi haurà un
  representant de cada comarca entre els membres de la Comissió Executiva.
  2. Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents:
  a) Informar el Consell Plenari dels plans, programes d’actuació,
  d’inversions, propostes de gestió i de programes de gestió del Consorci.
  b) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
  aprovat, disposar de despesa superior al 10% dels recursos ordinaris
  del pressupost, concertar operacions de crèdit sempre que estiguin
  previstes en el pressupost, i les operacions de tresoreria.
  c) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb la plantilla i el
  pressupost aprovat pel Consell Plenari, aprovar les bases de les proves
  per la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de
  treballa i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i
  periòdiques.
  d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import sigui
  superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de
  caràcter plurianual, sempre i quan estiguin previstes en el pressupost.
  En el cas de ser necessària una modificació pressupostària, aquesta
  serà competència del Consell Plenari quan no superi el límit del 30%
  dels recursos ordinaris del pressupost.
  e) L’aprovació dels projectes d’obra i de serveis quan sigui competent per
  la seva contractació concessió i estiguin previstos en el pressupost.
  f) L’adquisició de béns i drets quan estigui expressament previst en el
  pressupost.
  Secció segona. Dels òrgans complementaris.
  Article 12. El gerent
  1. El gerent serà nomenat pel Consell Plenari a proposta del president.
  També correspondrà al Consell Plenari la seva destitució.
  2. Corresponen al gerent les funcions executives i les competències que
  específicament li encomani el President o li deleguin el Consell Plenari o la
  Comissió Executiva.
  3. El gerent podrà disposar d’un equip tècnic de gestió, les funcions del qual
  seran executar els acords dels òrgans de govern i d’acord amb les directrius
  del gerent.
  4. El gerent assistirà als Consells Plenaris quan sigui requerit pel President.
  Article 13. Del tresorer
  1. A proposta del Consell plenari es podrà crear el càrrec de tresorer que
  podrà recaure, o bé en funcionari de la pròpia corporació, o bé en membre
  electe del Consell Plenari.
  2. Correspondran al tresorer les funcions de maneig i custòdia dels fons,
  valors i efectes del Consorci, de conformitat amb l’establert per les
  disposicions legals vigents. El maneig i custòdia dels fons, valors i efectes
  comprèn:
  a) La realització dels cobraments i pagaments que sigui necessari, de
  conformitat amb la legislació vigent.
  b) L’organització de la custòdia de fons, valors i efectes de conformitat
  amb les directrius senyalades per la Presidència.
  c) Executar, conforme a les directrius marcades per la Corporació, les
  consignacions en bancs, caixa general de dipòsits i establiments
  anàlegs, autoritzant, junt amb l’ordenador de pagaments i
  l’interventor, els xecs i demés ordres de pagament que es girin
  contra els comptes oberts del Consorci.
  d) La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el
  temps les disponibilitats dineràries de l’entitat per la puntual
  satisfacció de les seves obligacions, atenent a les prioritats legalment
  establertes, conforme a les directrius marcades per la Corporació.
  e) Com a cap dels serveis de recaptació, li correspondrà dictar la
  providència de constrenyiment, autoritzar la subhasta dels béns
  embargats, tramitar els expedients de responsabilitat per perjudici de
  valors, autorització dels plecs de càrrecs de valors, entre d’altres que
  s’estableixi a la legislació vigent.
  3. D’acord amb la normativa de règim local el President serà qui ordenarà
  els pagaments, el Tresorer qui disposarà dels fons de la tresoreria i
  l’interventor qui efectuarà la fiscalització de l’acte de pagament. Així, serà
  necessària la intervenció de les tres signatures (clauers) per tal de procedir
  a l’autorització de pagaments del Consorci.
  Article 14. De la Comissió Especial de Comptes
  1. Estarà constituïda per representants dels ens consorciats, designats pel
  Consell Plenari, intentant garantir una representativitat de tot el territori del
  Consorci, amb com a màxim un número de membres no superior a un terç
  dels ens consorciats.
  2. La Comissió especial de comptes tindrà per objecte l’informe del compte
  general de la Corporació, abans de ser sotmès a informació pública. En el
  cas que es presentessin al—legacions en el tràmit de informació pública
  previst al RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la llei d’hisendes
  locals, aquestes hauran de ser informades per la Comissió Especial de
  Comptes.
  3. El compte general de la corporació, prèvia la tramitació i els informes
  preceptius establert per la legislació vigent, serà aprovat pel Consell Plenari.
  Article 15. De la secretaria – intervenció
  1. A la plantilla de personal funcionari del Consorci caldrà que hi hagi
  reservat un lloc de treball a funcionari d’administració local amb habilitació
  de caràcter estatal. Correspondrà a la Direcció general d’administració local
  de la Generalitat de Catalunya la classificació de l’escala i subescala de
  l’esmentat lloc de treball.
  2. Correspondrà al secretari – interventor, l’exercici de les funcions
  reservades de fe pública i assessorament legal preceptiu, en relació a la
  Secretaria; i de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera
  i pressupostària de l’ens, així com a la funció de comptabilitat, en
  relació a la Intervenció.
  3. Per la provisió d’aquest lloc de treball caldrà seguir algun dels
  procediments previstos a la legislació vigent (Decret 195/2008, de 7
  d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del
  personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals
  de Catalunya)
  Article 16. Dels vice-presidents
  En els casos de vacant, d’absència, de malaltia o per pèrdua de la condició
  de representant de l’entitat a la que representa, el President serà substituït
  pel vicepresident o pels vicepresidents designats per aquest mateix d’entre
  els membres de la Comissió Executiva.
  CAPÍTOL SEGON – FUNCIONAMENT DEL CONSORCI
  Article 17. Del funcionament
  1. El Consell Plenari celebrarà una sessió, que tindrà caràcter públic, com a
  mínim una vegada a l’any. Tanmateix es reunirà en sessió extraordinària
  totes les ocasions en què el president el convoqui, a iniciativa pròpia o a
  sol—licitud d’una tercera part dels seus membres.
  2. La Comissió Executiva es reunirà com a mínim cada tres mesos i serà
  convocada pel president. Tanmateix es poden celebrar les sessions
  extraordinàries que el President consideri necessari o a proposta d’un mínim
  de tres dels seus membres.
  3. De cada sessió en serà aixecada l’acta corresponent per part del
  Secretari, en la qual es farà constar, si s’escau, els vots particulars contraris
  a l’acord adoptat i els motius que els justifiquen.
  4. La convocatòria del Consell Plenari, tant ordinari com extraordinari es
  farà per escrit. La tramesa de la convocatòria es realitzarà per correu, fax,
  correu electrònic o portada en mà a cada membre del Consorci amb un
  mínim de vuit dies d’antelació. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el
  lloc de la reunió, com també l’ordre del dia. S’inclouran preceptivament en
  l’ordre del dia del Consell Plenari les qüestions suscitades a la Comissió
  Executiva i així com també l’Acta del Consell Plenari anterior.
  5. La convocatòria de la Comissió Executiva es farà amb quatre dies
  d’antelació per escrit mitjançant carta, per fax o per correu electrònic,
  malgrat que en cas d’urgència justificada es podrà realitzar telefònicament o
  per SMS.
  6. Per iniciar les sessions es considerarà que existeix quòrum en primera
  convocatòria si hi són presents la meitat més un dels seus components. En
  segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard, només serà
  necessària l’assistència d’un terç dels membres en el cas del Consell Plenari
  i de la meitat més un dels membres en el cas de la Comissió Executiva i en
  ambdós casos amb la presència del President i del Secretari.
  Article 18. Règim dels acords
  1. Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva seran aprovats
  per majoria dels assistents, llevat dels supòsits en què aquests Estatuts o la
  legislació de règim local estableixin un quòrum de majoria diferent. El
  President tindrà vot de qualitat en cas d’empat.
  2. En el Consell Plenari caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels
  seus components per a la validesa dels acords que s’adoptin sobre les
  matèries següents:
  a) Nomenament i la remoció del President i dels membres de la
  Comissió Executiva.
  b) Aprovació i modificació dels presents Estatuts.
  c) Aprovació dels reglaments interns de funcionament.
  d) Integració i separació dels membres del Consorci.
  e) Dissolució i liquidació del Consorci.
  f) D’altres expressament previstes en els articles d’aquests estatuts o
  en les normes de règim intern i funcionament que s’aprovin.
  3. L’alteració substancial dels estatuts que impliqui una modificació de la
  voluntat inicial o del nombre de membres fundacionals del Consorci,
  requerirà la ratificació d’aquests.
  Article 19. Rendició de comptes i treballs
  Dins el primer trimestre de cada any, la Comissió Executiva presentarà al
  Consell Plenari, per a la seva aprovació, una memòria de gestió i la
  liquidació del pressupost, de la qual se’n donarà compte.
  Article 20. Del personal del Consorci
  1. El personal del Consorci vindrà determinat a la plantilla de personal qeu
  anualment aprovarà el Consell Plenari. El personal podrà ser funcionari o
  laboral, d’acord amb el que convingui en funció de les tasques
  encomanades al lloc de treball, i podrà ser personal propi o bé podrà
  tractar-se de personal adscrit, que provindrà de les administracions que en
  són membres. Aquests últims s’adequaran a les normes de funcionament
  intern del Consorci i mantindran els seus drets i deures establerts en la
  normativa que els sigui d’aplicació i romandran en la situació administrativa
  o laboral que tinguin en les seves administracions d’origen.
  2. Les tasques desenvolupades al Consorci pel personal adscrit, tindran a
  tots els efectes la consideració de tasca pròpia del Consorci.
  3. L’adscripció de personal al Consorci es farà d’acord amb els procediments
  establerts en la legislació vigent i amb la necessària aprovació de la
  Comissió Executiva.
  CAPÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONSORCI
  Article 21. Recursos del Consorci
  Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos
  següents:
  a) Aportacions inicials, periòdiques i derrames de les entitats integrades
  al Consorci, en la quantitat i forma que siguin convingudes.
  b) Subvencions i aportacions de la Unió Europea, de l’Estat, de la
  Generalitat, de les corporacions municipals, d’altres administracions
  públiques, d’entitats o de particulars.
  c) Productes del seu patrimoni, de rendiments d’explotacions i de
  prestació de serveis.
  d) Contribucions especials, taxes i preus públics que s’estableixin per la
  prestació dels serveis del Consorci.
  e) El producte de multes i sancions que el Consorci imposi en exercici de
  les seves competències.
  f) Qualsevol que pugui correspondre-li d’acord amb les lleis.
  Article 22. Del pressupost
  1. El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual i desenvoluparà la
  seva activitat segons el pla d’actuacions.
  2. El procediment d’aprovació del pressupost de la Corporació serà el
  mateix que el RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la llei
  d’hisendes locals, preveu per la resta d’ens locals.
  3. El Consorci, en tant que administració pública institucional de naturalesa
  local, es troba subjecte al règim de comptabilitat pública.
  Article 23. De les aportacions dels membres consorciats.
  1. Les aportacions anuals per cobrir el pressupost de funcionament i
  d’activitats seran aprovades per acord del Consell Plenari.
  2. Les aportacions seran de tres tipus:
  a) Les que es determinin pel seu funcionament ordinari i que
  s’estableixin, d’acord amb el percentatge aprovat pel Consell Plenari i
  esmentat en l’apartat tercer d’aquest article. L’aportació individual a
  realitzar per cada ajuntament no superarà en cap cas el 25% de la
  suma total aportada per la totalitat d’ajuntaments.
  b) Les aportacions relatives a temes específics.
  c) Les derrames finalistes per a despeses extraordinàries o imprevistes.
  3. La distribució de les aportacions anuals destinades al funcionament
  ordinari es regiran per un barem que aprovarà el Consell Plenari serà,
  d’acord amb un percentatge sobre els recursos ordinaris del pressupost.
  Article 24. Del patrimoni del Consorci.
  1. El Consorci podrà tenir patrimoni propi afectat pels fins específics pels
  quals s’ha constituït i comprendrà els béns, les instal—lacions i els objectes
  adscrits al Consorci al moment de la seva constitució i els que adquireixi en
  el futur. Els béns de domini públic, els patrimonials que els ens associats
  adscriguin al Consorci per al compliment dels fins d’aquest, conserven la
  qualificació originària.
  2. El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal—lacions cedides pels
  seus membres unes facultats de disposició limitades a les finalitats
  estatutàries.
  TÍTOL TERCER. SEPARACIÓ DE MEMBRES I DISSOLUCIÓ DE
  L’ENTITAT
  Article 25. De la separació dels membres
  La separació del Consorci d’alguns dels seus membres, a petició de la part
  interessada, podrà realitzar-se amb un avís previ de sis mesos, sempre que
  no siguin perjudicats els interessos generals que el Consorci representa,
  que la institució que se’n separi estigui al corrent dels seus compromisos
  anteriors i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents i
  aprovades fins al moment de la separació.
  Article 26. De l’expulsió de membres
  1. El Consell Plenari, per majoria absoluta, podrà acordar l’expulsió del
  Consorci d’algun dels seus membres pels següents motius:
  a) Per incompliment dels seus compromisos econòmics.
  b) Per portar a terme polítiques municipals que vagin en contra dels
  objectius del Consorci.
  c) Per perjudicar la imatge i/o interessos del Consorci.
  2. L’acord d’expulsió serà adoptat per majoria absoluta del Consell Plenari,
  prèvia la tramitació d’un expedient contradictori on es determini la causa
  d’expulsió amb audiència als membres afectats.
  Article 27. De la dissolució del Consorci.
  1. El Consorci es dissoldrà per:
  a) Incompliment de l’objecte.
  b) Acord unànime dels membres que l’integren.
  c) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els
  membres
  restants.
  d) Impossibilitat legal o material d’acompliment de les finalitats del
  Consorci.
  e) Transformació del Consorci en una altra entitat, per acord de la
  majoria de 3/5 dels seus membres.
  2. L’acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci haurà de ser
  ratificat pels òrgans competents del seus membres i especificarà la forma
  de liquidar l’actiu i el passiu i de revertir les obres o instal—lacions a les
  administracions consorciades, basant-se en la ponderació dels criteris de
  preservació de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi
  efectuat cada ens consorciat al llarg de la duració del Consorci.
  Disposicions transitòries
  1. Per tot allò no previst en aquests Estatuts s’aplicarà el que disposa la Llei
  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel Decret
  Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
  municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny,
  pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i
  en general la normativa local vigent.
  2. En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna del Consorci, serà
  d’aplicació per al funcionament dels seus òrgans el que disposa la Llei
  30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
  públiques i del procediment administratiu comú.”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: