Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa desafectació d’una peça de terreny pel servei públic de recollida i custòdia d’animals domèstics

Posted by lejarza en 17 enero, 2015


Consell Comarcal de la Garrotxa desafectació d’una peça de terreny pel servei públic de recollida i custòdia d’animals domèstics

Vall del Llierca – Argelaguer

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 10 – 16 de Gener de 2015 Núm. 128

Edicte sobre desafectació d’un be immoble i expedient de permuta.

Es fa públic l’inici de l’expedient de desafectació d’una peça de terreny d’aproximadament 1446m2 que s’ha de segregar de la finca registral número 12526 que coincideix amb la parcel.la 160 del polígon 27 del cadastre de rústica d’Olot.

L’esmentada finca actualment està afectada en la seva totalitat pel servei públic comarcal de recollida i custòdia d’animals domèstics, no obstant esdevé innecessària als efectes del seu aprofitament a favor del servei públic, i per tant és susceptible de desafectació.

La desafectació es realitza amb la voluntat de procedir a formalitzar una permuta de terrenys amb la propietat veïna a fi d’ordenar les propietats del sector i aconseguir un major aprofitament i funcionalitat a totes les peces de terreny sense necessitat de procedir a l’expropiació del camí privat que dóna accés a les instal·lacions públiques de les gosseres comarcal, el qual després de l’operació de permuta esdevindrà públic i serà qualificat de domini públic i inventariat a favor de l’Ajuntament d’Olot.

A efectes de permuta la finca propietat del Consell Comarcal de la Garrotxa té un valor de 5.117,26 euros i les finques propietat de J.C.V i E.P.R tenen un valor de 5.166,94 euros. D’acord amb l’informe tècnic de valoració que consta a l’expedient, es considera que el valor dels bens a permutar és tècnicament equivalent i per tant es pot procedir a la permuta sense cap compensació econòmica a favor de cap de les parts.

Simultàniament a l’acord de desafectació, també es sotmet l’expedient de permuta a informació pública mitjançant edictes al BOP, DOGC i en e-tauler d’anuncis del Consell Comarcal durant el termini d’un mes. Durant aquest termini qualsevol persona interessada podrà consultar l’expedient i presentar les al·legacions o

reclamacions que consideri oportunes. En cas que no es presentin al·legacions, els acords i la desafectació de la peça de terreny esdevindrà definitiva, sense perjudici que es requereixi la convalidació dels acords pel Ple de la Corporació.

Olot, la Garrotxa, 7 de gener de 2015 Joan Espona i Agustín President

Anuncios

3 comentarios to “Consell Comarcal de la Garrotxa desafectació d’una peça de terreny pel servei públic de recollida i custòdia d’animals domèstics”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 10 – 16 de gener de 2015
  Núm. 108
  CONSORCI DE L’ALTA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal
  per a l’exercici 2015
  De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85,
  de 2 d’abril, i els articles 166 i següents del Reial Decret Legislatiu
  2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic, per
  poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost
  general per a l’exercici 2015, aprovat pel Consell Plenari del Consorci
  de l’Alta Garrotxa en la sessió del dia 18 de desembre de 2014, que
  inclou el pressupost, i la plantilla de personal al servei del Consorci
  de l’Alta Garrotxa per a l’any 2015.
  Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions
  amb subjecció als tràmits següents:
  a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hà-
  bils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci
  en el Butlletí Oficial de la Província.
  b) Oficina de presentació: Registre General de la Corporació.
  c) Òrgan davant el qual es reclama: Consell Plenari del Consorci de
  l’Alta Garrotxa.
  En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
  considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació
  del resum dels capítols dels pressupostos de la Corporació
  i la inserció íntegra de la plantilla de personal, als efectes de la seva
  entrada en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article
  112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
  local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
  Olot, la Garrotxa, 7 de gener de 2015
  Santiago Reixach i Garriga
  President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 10 – 16 de gener de 2015
  Administració Local Consorcis
  Núm. 110
  CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)
  Edicte sobre l’aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l’exercici 2015
  Havent-se exposat al públic el Pressupost del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa per a l’exercici 2015 i la
  plantilla orgànica segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 233 de data 5 de desembre de 2014 i atès que
  durant el termini d’exposició, no s’ha presentat cap al·legació, es fan públics el Pressupost resumit per capítols i la plantilla
  orgànica del personal al servei de la corporació, un cop aprovats definitivament.
  ESTAT DE LES DESPESES (ECONÒMIC) ESTAT DELS INGRESSOS (ECONÒMIC)
  CAPÍT. EUROS CAPÍT. EUROS
  I DESPESES DE PERSONAL 1.002.668,53 III TAXES I ALTRES INGRESSOS 376.249,98
  II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 215.656,25 IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 847.573,80
  III DESPESES FINANCERES 500,00 V INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00
  VI INVERSIONS REALS 5.000,00
  SUMA 1.223.824,78 SUMA 1.223.824,78
  PLANTILLA DE PERSONAL
  PERSONAL DE REGIM LABORAL
  Denominació Grup assimilat Places Caràcter fix Caràcter fix Caràcter
  pendent procés selecció temporal
  Tècnic superior A-1 3 3 – –
  Tècnic mitjà A-2 18 10 5 3
  Tècnic laboratori C-1 3 3 – –
  Administratiu C-1 2 2 – –
  Tècnic especialista_sobrestant C-1 1 – 1 –
  Auxiliar administratiu C-2 3 3 – –
  PERSONAL FUNCIONARI PROVINENT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ADSCRIT FUNCIONALMENT AL CONSORCI
  DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA
  Denominació Grup Places Vacants Observacions
  Inspector C-1 1 –
  PERSONAL LABORAL PROVINENT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ADSCRIT FUNCIONALMENT AL CONSORCI DE
  MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA
  Denominació Grup Places Vacants Observacions
  Administratiu C-1 1 –
  Contra l’aprovació dels presents acords es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de
  la publicació d’aquest edicte, davant la Sala del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona .
  Olot, la Garrotxa, 7 de gener de 2015
  Joan Espona i Agustín
  President

 3. lejarza said

  La Garrotxa millorarà l´accés al servei de recollida d´animals

  El Consell Comarcal ha canviat un terreny que considera innecessari per tenir la titularitat del camí

  Diari de Girona » Comarques 18.01.2015

  OLOT | X.V.

  El Consell Comarcal de la Garrotxa ha començat el procés per a la desafectació d’una peça de terreny de 1.446 metres quadrats. La finca forma part de l’espai destinat al servei de recollida i custòdia d’animals domèstics comarcal. Això no obstat, està considerat com a innecessari per l’ens comarcal.

  Segons va explicar el president del Consell Comarcal de la Garrotxa per CiU, Joan Espona, es tracta d’un tràmit destinat a permetre una permuta de terrenys amb la propietat veïna al servei d’animals. El valor de les finques permutades és de 5.117 euros i de 5.166 euros, respectivament.

  L’objectiu de l’intercanvi és que el camí que comunica can Mali -la finca on es troba el servei-, que ara és de titularitat privada, passi a ser públic. Aquest fet propiciarà la intenció de l’ens comarcal d’arranjar el camí i de millorar, d’una manera global, els equipaments del servei.

  Al juliol, el Consell Comarcal de la Garrotxa va comprar la finca de can Mali, on ja feien el servei de recollida i custòdia d’animals domèstics, però dins d’un recinte privat. Amb aquesta adquisició, es va acabar el procés de recerca de terrenys per a una gossera comarcal i pública, que havia durat 30 anys. Ara, el servei d’acollida d’animals té uns 60 gossos en residència permanent i també gats.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: