Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Diputació de Girona aprovació inicial de modificació dels Estatuts de XALOC

Posted by lejarza en 31 diciembre, 2014


Diputació de Girona aprovació inicial de modificació dels Estatuts de XALOC

Vall del Llierca, Argelaguer – Girona

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 248 – 31 de desembre de 2014 Núm. 14677

Secretaria General

Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de modificació dels Estatuts de XALOC de la Diputació de Girona

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 16 de desembre de 2014, ha aprovat inicialment l’acord de modificació dels articles 1, 2, 5, 9, 18 i 19 dels Estatuts de l’organisme autònom Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona, i es disposa que l’expedient se sotmeti a informació pública als efectes d’examen i presentació d’al·legacions o suggeriments.

L’expedient es podrà consultar a les dependències de la Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de Girona, a l’avinguda Sant Francesc, 29, tots els dies feiners de 9 a 14 hores, durant el termini d’informació pública, que serà de trenta dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci.

Les al·legacions i suggeriments, si s’escau, s’hauran de presentar davant la Diputació de Girona dintre del termini d’informació pública esmentat, per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat al·legacions o suggeriments, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

Girona, 29 de desembre de 2014 Joan Giraut Cot President

8 comentarios para “Diputació de Girona aprovació inicial de modificació dels Estatuts de XALOC”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 10 – 16 de gener de 2015
  Núm. 354
  DIPUTACIÓ DE GIRONA
  Secretaria General
  Anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC de la Diputació de
  Girona
  La Diputació de Girona en sessió plenària de data 21 d’octubre de 2014, va aprovar provisionalment la modificació de
  l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC de la Diputació de Girona.
  L’esmentat acord va ser sotmès a informació pública. El termini d’informació pública ha transcorregut sense que s’hagin
  presentat reclamacions, al·legacions, o suggeriments, i en atenció al que disposa el punt segon de l’acord d’aprovació inicial,
  els acords provisionals han esdevingut definitius.
  D’acord amb el que preveu l’article 17 del RDLeg 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
  locals, es publica íntegrament el text de les modificacions de l’esmentada Ordenança, amb l’advertència que entrarà en vigor
  l’endemà de la seva publicació, i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
  Contra l’anterior acord, que esgota la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós-administratiu
  davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
  de l’endemà de la seva publicació.
  Girona, 12 de gener de 2015
  Joan Giraut i Cot
  President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 10 – 16 de gener de 2015
  Administració Local Organismes Autònoms
  Núm. 326
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte de notificació de sancions imposades d’acord amb el decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació
  als àmbits de competència de la Generalitat
  La Diputació de Girona, en ús de les facultats que té conferides per delegació de l’Ajuntament de JONQUERA (LA), les quals
  es realitzen mitjançant el seu organisme autònom XALOC (Xarxa local de municipis de la Diputació de Girona), d’acord amb
  el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
  i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 30 de gener (en endavant, Llei RJAPIPAC), es notifica
  a les persones que es relacionen a continuació, les sancions imposades per infraccions a les ordenances municipals de JONQUERA
  (LA) i legislació reguladora de la matèria en l’àmbit autonòmic, ja que no s’han pogut notificar directament, malgrat
  haver-se intentat individualment.

  NOM NIF EXPEDIENT DATA_INFRACCIO INFRACCIO PROCEDIMENT IMPORT

  C. HRISTU 553849… 2014/00002237 20/12/2013 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  M. DOBRE 403446… 2014/00002243 20/12/2013 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  S. ONA X275922… 2014/00002496 17/10/2013 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  E. JOULANE X630295… 2014/00002632 31/10/2013 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  N. MONOUAR X729876… 2014/00003361 30/08/2013 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  B. BAUDIERE 1100029… 2014/00003369 02/11/2013 OCJ 41 7 ABREUJAT 100€
  G. ARRIBAT 1205343… 2014/00003376 02/11/2013 OCJ 41 7 ABREUJAT 100€
  Y. GADDOUR X895035… 2014/00003404 09/09/2013 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  E. MIDADI X286463… 2014/00003407 06/09/2013 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  S. ONA X275922… 2014/00003415 03/09/2013 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  S. ONA X275922… 2014/00003571 19/09/2013 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  V. DEACONU 5083403… 2014/00003577 03/01/2014 OCJ 39 1 ABREUJAT 100€
  A. BECHES 2900105… 2014/00007064 03/02/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  O. CUBJA 2871008… 2014/00007073 03/02/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  T. DIMITROVA 1817152… 2014/00007076 03/02/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  A. BECHES 2900105… 2014/00007077 24/01/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  M. PARASCHIV RT54807… 2014/00007107 24/01/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  R. FRUNZA KT29894… 2014/00007111 24/01/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  B. IVANOVA 6416380… 2014/00007120 22/01/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  V. DEACONU 5083403… 2014/00007134 22/01/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  C. PAMBLICA KL31199… 2014/00007139 22/01/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  A. GIUREA NR57386… 2014/00007143 22/01/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  A. MERCHICHE X751705… 2014/00007147 24/01/2014 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  I. MILEVA 1964513… 2014/00007783 06/02/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  I. ANGELOVA 6401361… 2014/00007784 06/02/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  J.CRUZ LUCIANO Y063695… 2014/00007857 05/02/2014 OCJ 39 1 ABREUJAT 100€
  R. TORRES 4163612… 2014/00009768 05/02/2014 OCJ 39 1 ABREUJAT 100€
  C. PAMBLICA 2930916… 2014/00009769 18/02/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  C. TACHE 8577461… 2014/00009770 18/02/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  P. BUCURESTI 2830906… 2014/00011508 28/02/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  A. BELAHRACH 8010255… 2014/00011670 19/02/2014 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  A. BECHES 2900105… 2014/00011684 28/02/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  S. OULAD MIMOUN 5023430… 2014/00011696 28/02/2014 OCJ 52 6 II ABREUJAT 300€
  M. PARASCHIV 2820604… 2014/00011700 28/02/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  A. REBROUB X074632… 2014/00011761 28/02/2014 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  M. EL HARSI X759781… 2014/00011762 28/02/2014 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  D. IONITA 2860511… 2014/00013077 04/03/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  M. IGNASZAK AXB9241… 2014/00013078 04/03/2014 OCJ 52 6 I ABREUJAT 300€
  S.SAN EMETERIO 1003113… 2014/00013364 07/03/2014 OCJ 41 7 ABREUJAT 100€
  A. IMADRANE 8071130… 2014/00013365 07/03/2014 OCJ 41 7 ABREUJAT 100€
  C. CEAUSU Y197699… 2014/00013367 07/03/2014 OCJ 51 2 A ABREUJAT 100€
  J. XIMENEZ 7016620… 2014/00013369 07/03/2014 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  A. ESSIDIKI X747948… 2014/00020873 28/03/2014 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  A. REBROUB X074632… 2014/00020874 28/03/2014 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€
  M. DOBRE 403446… 2014/00027149 23/04/2014 OCJ 52 6 IV ABREUJAT 300€
  A. REBROUB X074632… 2014/00027155 24/04/2014 OCJ 83 1 ABREUJAT 300€

  El que es notifica a les persones interessades, i se’ls fa saber que:
  – Per tenir coneixement íntegre de les sancions imposades, en virtut de l’article 60 de la Llei LLRJAPIPAC, se’ls cita a
  compareixença en el termini de 10 dies a comptar des de l’endemà de la present publicació, a l’oficina de Xaloc més
  propera, passat el termini indicat sense haver comparegut se’ls donarà per notificat.
  – Les sancions han estat imposades per L’ALCALDESSA autoritat competent de conformitat amb l’article 21.1.n) de la
  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 2.3 del Decret 278/1993 de 9 de novembre,
  sobre procediment sancionador d’aplicació en àmbits de competència de la Generalitat.
  – Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
  El recurs de reposició s’entendrà desestimat presumptament si transcorre un mes des del dia següent de la seva
  interposició sense ser-vos notificada resolució expressa.
  – Contra la resolució expressa del recurs de reposició, podeu interposar RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
  davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona o del Jutjat Contenciós Administratiu de la província del domicili
  de l’interessat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de notificació de la resolució del
  recurs de reposició.
  Lloc de pagament:
  El pagament haurà d’efectuar-se, mitjançant l’obtenció d’una carta de pagament, adreçant-se a qualsevol de les oficines de
  Xaloc. Consultant a la web http://www.xalocgirona.cat/index.
  Abreviatures:
  LEGISLACIO DESCRIPCIÓ
  OCJ: Ord general de convivència ciutadana i via pública
  Girona, 13 de gener de 2015
  Núria Prado Andreu
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 15 – 23 de gener de 2015
  Núm. 737
  DIPUTACIÓ DE GIRONA
  Secretaria General
  Anunci sobre l’aprovació definitiva de modificació d’estatuts
  El Ple de la Diputació de Girona, en sessió plenària de 18 de novembre
  de 2014, va aprovar inicialment l’acord de modificació de
  l’article 11 dels Estatuts de l’entitat pública empresarial SERVEIS
  DE MILLORA I EXPANSIÓ RAMADERA I GENÈTICA APLICADA
  (SEMEGA), i va sotmetre l’expedient a informació pública.
  El termini d’informació pública ha transcorregut sense que s’hagin
  presentat reclamacions, al·legacions o suggeriments, i en atenció
  al que disposa el punt segon de l’acord d’aprovació inicial, aquest
  s’entén definitivament aprovat.
  En annex al present anunci es fa públic el text de la modificació
  aprovada.
  Contra el referit acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar
  recurs contenciós administratiu davant la sala d’aquesta
  jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
  termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
  ANNEX
  MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 11 DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT
  PÚBLICA EMPRESARIAL SERVEIS DE MILLORA I EXPANSIÓ
  RAMADERA I GENÈTICA APLICADA (SEMEGA)
  “Article 11
  1. El Consell d’Administració estarà integrat per:
  a) el president o presidenta
  b) el vicepresident o vicepresidenta
  c) els vocals següents:
  – un mínim de quatre i un màxim de set diputats de la Diputació
  de Girona, elegits proporcionalment entre els seus grups polítics,
  amb presència de tots els grups
  – dos representants del Departament de la Generalitat de Catalunya
  competent en l’àmbit de l’agricultura i la ramaderia, a proposta del
  seu conseller o consellera
  – un representant de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
  (IRTA)
  – tres representants del sector ramader de les comarques gironines,
  designats d’entre els o les professionals que la Diputació consideri
  idonis
  2. El càrrec de vocal no serà retribuït.”
  Girona, 20 de gener de 2015
  Joan Giraut i Cot
  President

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 36 – 23 de febrer de 2015
  Núm. 1981
  DIPUTACIÓ DE GIRONA
  Secretaria General
  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis (XALOC)
  La Diputació de Girona en sessió plenària de data 16 de desembre de 2014, va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts
  de l’organisme autònom Xarxa Local de municipis (XALOC) de la Diputació de Girona.
  L’esmentat acord va ser sotmès a informació pública. El termini d’informació pública ha transcorregut sense que s’hagin
  presentat reclamacions, al·legacions, o suggeriments, i en atenció al que disposa el punt segon de l’acord d’aprovació inicial,
  els acords provisionals han esdevingut definitius.
  D’acord amb el que preveu l’article 201 del Reglament d’activitats, obres i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret
  179/1995, de 13 de juny, es publica íntegrament el text de les modificacions dels esmentats Estatuts, amb l’advertència que
  entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació, i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
  Contra l’anterior acord, que esgota la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós-administratiu
  davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
  de l’endemà de la seva publicació.
  Girona, 17 de febrer de 2015
  Joan Giraut i Cot
  President

  ANNEX
  Els articles que es relacionen passen a tenir la redacció següent:
  • Article 1.- Naturalesa i personalitat jurídica
  1. La Xarxa Local de Municipis Gironins, en acrònim “XALOC”, és un organisme autònom local creat per la Diputació
  de Girona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al
  compliment dels seus objectius, que són gestionar les diverses facultats que li corresponen en matèria de gestió, liquidació,
  inspecció, comprovació i recaptació de tota mena de tributs i altres ingressos de les entitats locals i d’altres administracions
  i ens de dret públic, així com assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació
  de serveis, en els àmbits propis de l’administració local.
  2. L’organisme autònom està adscrit a l’àrea de Presidència de la Diputació de Girona.
  3. L’àmbit d’actuació de l’organisme autònom coincideix amb l’àmbit territorial en el qual la Diputació de Girona exerceix
  les seves competències, realitzant les activitats que constitueixen les seves finalitats.
  • Article 2.- Règim jurídic
  1. La Xarxa Local de Municipis Gironins “XALOC”, atesa la seva condició, es regirà pels presents Estatuts, pel Reglament
  orgànic de la Diputació de Girona i per les disposicions i resolucions dels seus òrgans, així com també per la legislació
  de règim local, i, particularment, pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el
  Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; el Decret
  Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reglament
  d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny); la Llei 30/1992, de 26
  de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 26/2010, de
  3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; el RD Legislatiu 3/2011, de 14
  de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; i altres disposicions concordants i de
  desenvolupament en matèria de règim local.
  2. Així mateix, XALOC es regirà pel seu Reglament orgànic i funcional i per l’Ordenança general de gestió, inspecció i
  recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Girona.
  3. Altrament, en l’actuació de l’organisme resultaran d’aplicació la Llei General Tributària, els Reglaments d’aplicació i la
  Llei General Pressupostària.
  • Article 5.- Competències i finalitats
  Les competències i finalitats de la Xarxa Local de Municipis Gironins són:
  a) Formar i mantenir els padrons de tributs municipals, amb l’abast i les condicions que es convinguin.
  b) Practicar les liquidacions per a determinar els deutes tributaris i altres actes de gestió que hagin estat delegats en
  l’organisme.
  c) Recaptar tota mena de tributs i altres ingressos de les entitats locals i altres ens de dret públic de la demarcació de Girona.
  d) Realitzar tasques d’inspecció dels tributs locals, en règim de delegació de funcions, o de col·laboració interadministrativa
  e) Assessorar els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits
  propis de l’administració local i en matèries tals com organització, suport jurídic, econòmic-comptable i de recursos
  humans
  f) Col·laborar en el procés de modernització de les administracions locals i millorar la qualificació empleats públics
  mitjançant l’organització de cursos de formació i jornades sobre novetats legislatives i d’altres d’interès municipal.
  g) Exercir les accions administratives i judicials en defensa i representació de l’organisme autònom, i de les entitats locals
  en aquelles matèries respecte de les quals hagin delegat la seva gestió en l’organisme
  h) Oferir suport tècnic als ens locals mitjançant la implantació, manteniment i actualització d’un Sistema d’Informació
  Territorial que aprofiti i gestioni les bases cartogràfiques i la tecnologia utilitzada en la gestió tributària cadastral
  i) Col·laborar amb altres Administracions públiques de diferents àmbits territorials en la consecució d’una millor i més
  eficaç prestació dels serveis respectius en matèria tributària, recaptatòria i cadastral
  j) Prestar qualsevol altra activitat o servei connex, derivat o necessari per a la millor efectivitat dels anteriors
  k) La gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic d’altres administracions, en virtut de les
  diverses formes d’actuació i relació entre administracions públiques
  • Article 9.- Competències
  Correspon al Consell Rector:
  1) Aprovar el programa d’actuació
  2) Aprovar la memòria de la gestió feta durant l’any
  3) Proposar l’aprovació dels pressupostos i les seves modificacions, d’acord amb les respectives Bases d’Execució del
  Pressupost de la Diputació de Girona.
  4) Proposar l’aprovació dels Comptes generals i Inventari de béns
  5) Proposar l’aprovació de la modificació d’Estatuts
  6) Aprovar la política de personal, la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu dins dels límits legals, a
  proposta del President.
  7) Aprovar els criteris de distribució dels complements de productivitat i incentius al personal a proposta del President
  8) Aprovar els convenis col·lectius i els acords marc.
  9) Proposar l’aprovació de la modificació del Reglament orgànic i funcional i de l’Ordenança general de gestió, inspecció i
  recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels quals s’hagi delegat a la Diputació de Girona.
  10) Proposar l’aprovació de les taxes que, si escau, hagi de percebre XALOC
  11) Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’organisme.
  12) Declarar la nul·litat dels actes dictats pels òrgans de XALOC quan concorrin els motius
  previstos a l’article 217 de la Llei General Tributària.
  13) Declarar la lesivitat per a l’interès públic dels actes dictats pels òrgans de XALOC en els supòsits previstos a l’article
  218 de la Llei General Tributària.
  14) Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies de l’organisme autònom, la Llei 7/1985
  atribueixi al ple de l’entitat local amb el caràcter de delegable i no hagin estat reservades al Ple de la Diputació de Girona
  o assignades a un altre òrgan.
  15) Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent el Consell Rector per a la seva contractació
  16) Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades, i l’autorització i la disposició de despeses que se’n
  derivin, incloses les plurianuals.
  17) Aprovar convenis de col·laboració amb altres organismes tributaris, que pertanyin a Administracions públiques
  d’àmbits territorials diferents
  18) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit i de tresoreria
  • Article 18.- Competències i funcions
  Correspon a la Gerència:
  a) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor
  compliment
  b) Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de XALOC de conformitat amb les directrius dels
  òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius i de gestió
  c) Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes de plantilla i la relació i la classificació
  de llocs de treball
  d) Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l’organisme, formular propostes a la
  Presidència i exercir el control del personal
  e) En matèria de personal, exercir les competències següents:
  1) Proposar el nomenament i la remoció dels càrrecs de comandament
  2) Adscriure el personal als diferents llocs previstos a les relacions de lloc de treball, tant si suposa mobilitat funcional
  com geogràfica, i d’acord amb les normes de provisió de llocs aprovades
  3) Autoritzar l’assistència a cursos, congressos i altres convocatòries, per formar i perfeccionar tot el personal de
  l’organisme autònom
  4) Autoritzar el pla anual de vacances
  5) Autoritzar la realització d’hores extraordinàries de tot el personal de l’organisme autònom
  6) Aquelles altres atribucions no assignades a altres òrgans
  f) En matèria de gestió d’ingressos de dret públic, exercir les competències següents:
  1) Dictar els actes administratius que amb relació a l’exercici de funcions de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i
  altres ingressos de dret públic li corresponguin, segons el Reglament orgànic i funcional de l’organisme
  2) Autoritzar les transferències de fons des dels comptes de XALOC a les entitats delegants per l’import que els
  correspongui
  3) Autoritzar i donar conformitat, si escau, als informes i als comunicats dirigits als ajuntaments i altres entitats, els
  ingressos de dret públic dels quals gestiona l’organisme
  g) Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments
  h) Obrir i cancel·lar tota mena de comptes corrents
  i) En matèria de despeses, l’autorització de les següents:
  1) Les d’assistència, locomoció i dietes que puguin acreditar-se per part del personal
  2) Qualsevol altra prèvia delegació del President.
  j) En matèria de contractació:
  1) aprovar, autoritzar la despesa i adjudicar contractes menors d’obres, serveis, subministres o qualsevol altre tipus de
  contracte establert a la legislació vigent
  2) autoritzar la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
  k) Elaborar i elevar, a la consideració del Consell Rector, la memòria anual de gestió de l’organisme autònom
  l) Col·laborar amb el President en la convocatòria i fixació de l’ordre del dia de les sessions del Consell Rector
  m) Aquelles que li siguin delegades expressament pel seu president
  n) Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern
  • Article 19.- Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern
  1.1 Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d’ingressos de dret públic locals, els interessats
  podran formular recurs de reposició preceptiu davant l’òrgan que els hagi dictat.
  1.2 Contra els actes sobre aplicació i efectivitat d’altres ingressos de dret públic serà aplicable el règim d’impugnació que
  correspongui, segons la normativa aplicable de l’ens titular del crèdit.
  2. Contra els actes i els acords relatius a les matèries no incloses al paràgraf primer, els interessats podran formular recurs
  d’alçada davant la Presidència de la Diputació de Girona.
  3. En els supòsits que, per raó d’urgència, la Presidència de la Diputació exerceixi competències atribuïdes a òrgans
  col·legiats de la XALOC, els interessats podran formular recurs de reposició potestatiu davant d’aquella Presidència.
  Contra l’acord de ratificació del decret de la Presidència de la Diputació, adoptat per l’òrgan col·legiat de l’organisme, els
  interessats podran formular recurs de reposició potestatiu.

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 75 – 20 d’abril de 2015
  Núm. 4106
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte de citació a compareixença per notificar la provisió de constrenyiment

  La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament la provisió de constrenyiment
  dictada en el seu dia a les persones que a continuació es detallen i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en
  període executiu.
  De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present
  anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el termini que a
  continuació s’indiquen, per tal de notificar-los la provisió de constrenyiment dictada en el procediment de constrenyiment.
  Acte notificat: Provisió de constrenyiment
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació
  de Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es
  considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  – Oficina Central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  – Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A, Girona
  – Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  – Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  – Oficina Puigcerdà: Plaça de l’Ajuntament, 1
  – Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  – Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  – Oficina Olot: Avda. Onze de setembre, 22
  – Oficina La Bisbal d’Empordà: C/Folch i Torres, 15 baixos 2
  – Oficina Cassà de la Selva: Rbla. Onze de setembre, 107

  Ajuntament de Castellfollit de la Roca
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  7929545… F. CASAPONSA 3833548 2014 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 451,67 €
  4024901… M. CASAPONSA 3820353 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 127,80 €
  4024901… M. CASAPONSA 3820353 2012 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 143,79 €
  4024901… M. CASAPONSA 3820353 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 147,35 €
  4024901… M. CASAPONSA 3820353 2014 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 154,05 €
  4024901… M. CASAPONSA 3833547 2014 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 56,41 €

  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
  de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom íntegrament.
  Recursos: De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l’acte notificat
  es pot interposar recurs de reposició preceptiu davant del Tresorer de XALOC en el termini d’un (1) mes a comptar des de
  l’endemà que s’entengui produïda la notificació. Contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els motius
  d’oposició regulats a l’article 167.3 de la Llei 58/2003, general tributària.
  Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el
  termini de dos (2) mesos a comptar des de la data de notificació quan hi hagi resolució expressa del recurs o sis (6) mesos a
  comptar des de la data en què s’entén desestimat el recurs per silenci administratiu; tot sense perjudici que interposeu qualsevol
  altre recurs que estimeu oportú.
  Suspensió del procediment: La interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment de constrenyiment en
  els casos i condicions previstos a l’article 165 de la Llei general tributària.
  Girona, 9 d’abril de 2015
  Núria Prado i Andreu
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 75 – 20 d’abril de 2015
  Núm. 4304
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte de notificació per compareixença de deutes en període voluntari

  La directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC),
  FAIG SABER

  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar les liquidacions tributàries a les persones que a
  continuació es detallen, i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en període de pagament voluntari.
  De conformitat amb allò que disposen els articles 109 i 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant
  el present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el termini
  que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los les liquidacions que consten pendent de pagament en període voluntari.
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT).
  Si no han comparegut en aquest termini, la notificació es considerarà produïda a tots els efectes i s’iniciarà el període executiu
  i la recaptació del deute s’efectuarà pel procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  – Oficina central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  – Oficina Gironès: C/ Riera de Mus 1-A – Girona
  – Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  – Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  – Oficina la Bisbal d’Empordà: C/ Folch i Torres, 15, baixos 2
  – Oficina Puigcerdà: Placeta dels Bombers, 13, local 5

  RELACIÓ DE CONTRIBUENTS I DEUTES PENDENTS PER AJUNTAMENT

  Ajuntament de Besalú

  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  3769878… E. ABAD 3886135 2015 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 371,47 €
  3836215… J. AUBERT 3886402 2015 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 968,93 €
  4094667… J. CUSI 3886389 2015 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 1.046,95 €
  A17011735 TIBESA 3886171 2015 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 3.964,55 €

  Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4016374… E. COSTA 3886485 2015 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 714,84 €
  3684451… J. RIBAS 3886521 2015 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 271,37 €
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 3886492 2015 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 908,57 €
  4016397… L. VILA 3886902 2015 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 252,07€
  3744472… M. VILA 3886458 2015 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 1.220,62€

  Girona, 14 d’abril de 2015
  Núria Prado i Andreu
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
  de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom íntegrament.

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 85 – 5 de maig de 2015
  Núm. 4986
  DIPUTACIÓ DE GIRONA
  Secretaria General
  Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de modificació de
  l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC de la Diputació
  de Girona
  En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei
  reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu
  2/2004, de 5 de març, s’anuncia que la Diputació de Girona en
  sessió del Ple de data 21 d’abril de 2015 ha aprovat, entre d’altres,
  l’acord següent:
  “PRIMER. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de
  l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
  de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació
  de Girona, afegint un supòsit nou en l’apartat 4 de l’article 84,
  i modificant el títol de l’article 85, en els termes que s’indiquen a
  continuació: (…).
  SEGON. Sotmetre a informació pública el present acord i les modificacions
  efectuades en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
  dels ingressos de dret públic municipals delegats a XALOC
  de la Diputació de Girona durant un termini de trenta (30) dies, mitjançant
  l’exposició al tauler d’anuncis de l’organisme autònom, en
  un diari dels de més difusió a la província i la inserció al Butlletí
  Oficial de la Província de Girona. Les modificacions s’entendran
  aprovades definitivament si en aquest termini no es formulen reclamacions
  ni al·legacions.
  TERCER. Publicar el text íntegre de les modificacions de l’Ordenança
  Fiscal reguladora general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
  de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació
  de Girona al Butlletí Oficial de la Província de Girona, una
  vegada s’hagi produït la seva aprovació definitiva, i inserir-ne una
  referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  QUART. Facultar al President de la Diputació per al desplegament
  del present acord i per la formalització de la documentació que sigui
  necessària.”
  Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès
  directe o resultin afectats en els termes previstos a l’article 18 del
  Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
  l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
  Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
  reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
  En cas contrari, un cop finalitzat el termini d’exposició pública,
  el Ple adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent les reclamacions
  que s’haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva
  de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC.
  Girona, 28 d’abril de 2015
  Joan Giraut i Cot
  President

 8. lejarza said

  La Diputació adjudica un contracte a l´empresa que acull un imputat del cas Manga

  Xaloc ha entregat a Coordinadora de Ingresos SA un servei per més de 800.000 euros

  24.02.2016

  GIRONA | MARTÍ SANTIAGO

  Potser només és una coincidència que ningú podia preveure ni evitar però resulta que l´organisme autònom de la Diputació encarregat de la gestió de tributs, la Xarxa Local de Municipis (Xaloc), ha adjudicat un contracte per valor de 801.003,14 euros (IVA exclòs) a l´empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos SA (CGI), on treballa qui va ser l´apoderat de GRS Arc Local, Josep Maria Franch Carcereny, detingut el 14 de febrer de 2013 en l´operació Manga del Servei de Vigilància Duanera per les seves implicacions en una presumpta trama corrupta dedicada a l´obtenció de contractes de les Administracions Públiques, principalment vinculades a Convergència.

  Es tracta d’un servei d’atenció telefònica es va licitar dues vegades. En la primera ocasió va quedar exclosa l’única empresa que s’hi havia presentat perquè no reunia «l’experiència professional mínima requerida». En la segona licitació es van presentar tres empreses: dues van quedar excloses i només CGI va poder seguir en el procediment, obtenint el substanciós contracte el 13 d’octubre de 2015. Xaloc nega que aquesta adjudicació tingui a veure amb el fet que l’exapoderat de GRS Arc Legal estigui vinculat a CGI i afegeix que «no se li va deixar posar els peus» a les oficines de l’organisme quan havia de fer la formació dels treballadors.

  Les investigacions del Servei de Vigilància Duanera sobre el cas Manga van posar de manifest com els responsables de Xaloc estaven aprofitant els seus contactes polítics per aconseguir que l’organisme autònom els adjudiqués contractes.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: