Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer imposició d’ordenances fiscals per a l’exercici any 2015

Posted by lejarza en 29 diciembre, 2014


Ajuntament d´Argelaguer imposició d’ordenances fiscals per a l’exercici any 2015

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 246 – 29 de desembre de 2014 Núm. 14349

Anunci d’aprovació definitiva de modificació i imposició d’ordenances fiscals per a l’exercici any 2015

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació i imposició d’ordenances fiscals per l’exercici 2015, no s’han presentat reclamacions.

Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora de les Hisendes Locals queden aprovats definitivament els acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de novembre de 2014, del contingut següent:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents, la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen

Respecte als impostos:

En compliment de l’acord de Ple d’aquest ajuntament de data 28-05- 2014 on es va aprovar demanar a la Direcció General del Cadastre l’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles urbans per aplicació dels coeficients previstos a la llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici de 2015, d’acord amb la modificació de l’article 32.2 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Vist l’escrit del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de data 1-10-2014, en el qual hi consta la proposta de coeficients pel 2015, i que pel municipi d’Argelaguer ens correspondria un coeficient del 1,13.

Vist l’estudi fet pels serveis de Xaloc,

Els tipus de gravamen aplicable en aquest municipi pels béns de naturalesa urbana serà el 0,54 %

Respecte a les taxes:

S’han incrementat les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries:

Domicilis:

-Habitatge 136,82€ -Habitatge amb una persona jubilada 71,69€ -Habitatge de temporada o deshabitat 136,82€

Establiments:

-Botigues (fleca, queviures… ) 136,82€ -Bars i restaurants 532,62€ -Cases de turisme rural 495,17€

Fàbriques:

-Desconnectades del servei 136,82€ -No desconnectades del servei: Categoria 1ª 488,15€ Categoria 2ª 671,88€ Categoria 3ª 1.213,95€

SEGON.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els punts anteriors, continuaran vigents fins que no se n’acordi la modificació o derogació.

TERCER.- Aquestes tarifes seran aplicables a partir del dia 1 de gener de 2015, i el seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació expressa.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Argelaguer, 22 de desembre de 2014 Josep Dorca Serrat Alcalde

Restes de les sepultures  de la Necropolis destruïda pel govern CiU-ERC d'Argelaguer

Restes de les sepultures de la Necropolis destruïda pel govern CiU-ERC d’Argelaguer

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: