Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer ordenança reguladora de fitxers de dades de carácter personal

Posted by lejarza en 22 diciembre, 2014


Ajuntament d´Argelaguer ordenança reguladora de fitxers de dades de carácter personal

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 243 – 22 de desembre de 2014 Núm. 14102

Edicte sobre l’aprovació definitiva d’una ordenança

El Ple de la corporació, en sessió ordinària de 9 d’octubre de 2014, va aprovar inicialment “l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal”. Havent estat sotmès l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, sense haver-se presentat cap reclamació a l’esmentat acord, aquest esdevé definitivament aprovat sense cap tràmit posterior.

D’acord amb el que estableix l’article 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’ordenança no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat íntegrament el text en el BOP (text que s’adjunta com a annex al present anunci) i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació.

Argelaguer, 16 de desembre de 2014 Josep Dorca Serrat Alcalde

ANNEX:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ I LA SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

La Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, i estableix que la Llei limitarà l’us de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. El mateix article protegeix el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental.

L’article 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions publiques només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, havent-se d’aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter previ a la creació o modificació dels fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’acces, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal que la mateixa llei preveu.

De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades. En aquest termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran i suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general en els termes previstos a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim i, en el seu cas, en la legislació autonòmica.

Article 1.- Inscripció

Els fitxers creats o suprimits mitjançant aquesta ordenança s’inscriuran en el Registre General de Protecció de Dades de Catalunya, depenent de l’Agència Catalana de Protecció de dades.

Article 2.- Fitxers de nova creació i objecte de supressió

A l’annex I d’aquesta ordenança es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter personal de nova creació.

A l’annex II d’aquesta ordenança es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter personal objecte de supressió.

Article 3. – Nivell de seguretat adoptat

Els fitxers que per la present ordenança es creïn, compleixen les Nivells de seguretat establerts al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 4.- Publicació i entrada en vigor

La present ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació i transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

Disposició addicional primera. Derogació normativa

A l’entrada en vigor de la present Ordenança, queden derogades les normes i acords adoptats amb anterioritat per l’Ajuntament, reguladors de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.

Argelaguer, a 2 de desembre de 2014 Secretària, Alcalde Adriana Prat Vilalta Josep Dorca Serrat

ANNEX I

Fitxers de nova creació

1 Fitxer Padró municipal d’habitants

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Padró municipal d’habitants

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del padró municipal d’habitants per determinar la població del municipi, constituir prova de la residència i el domicili de cada veí, elaborar el cens electoral i les estadístiques oficials.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que es troben empadronades en el municipi.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer:

Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon.

Dades de característiques personals: Data de naixement; lloc de naixement; Edat; Sexe; Nacionalitat; Llengua materna.

Dades acadèmiques i professionals: Nivell d’estudis.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Institut Nacional d’Estadística; Institut d’Estadística de Catalunya; Altres Administracions Públiques segons estableix l’article 16 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

2 Fitxer Registre d’entrada i sortida

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Registre d’entrada i sortida

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del registre d’entrada i sortida de documents a l’Ajuntament, en els termes previstos en l’article 45 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es dirigeixen a o reben comunicacions de l’Ajuntament. Personal de l’Ajuntament destinatari o que remet comunicacions.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer:

Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes. Altre tipus de dades: Dades relacionades amb la documentació presentada.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de l’Administració de l’Estat, Órgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya i Altres òrgans de l’Administració Local, segons estableix l’article 38 de la Llei 30/1992.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

3 Fitxer Tercers

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Tercers

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de dades de contacte de persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es relacionen per diversos motius amb l’Ajuntament. Transmissió de béns i drets entre l’Ajuntament i tercers.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques; D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; De registres públics.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es relacionen amb l’Ajuntament i/o transmeten o adquireixen béns i drets.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer:

Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes. Dades de característiques personals: Dades familiar; Data de naixement; Lloc de naixement. Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; experiencia profesional. Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

4 Fitxer Gestió de nòmina i recursos humans

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Gestió de nòmina i recursos humans

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Elaboració i gestió de la nòmina del personal funcionari i laboral, i obtenció de tots els productes derivats de la mateixa. Gestió interna i del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament (control horari, formació, absentisme, hores sindicals, selecció de personal, prevenció de riscos laborals, etc.).

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques.

b.2) Col·lectius d’interessats: Treballadors del propi Ajuntament i persones implicades en procesos de selecció.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer:

Dades especialment protegides: Afiliació sindical; Salut. Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o Mutualitat; Número de registre personal; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu. Dades de característiques personals: Estat civil; Data de naixement; Característiques físiques. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos, etc. Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional. Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina; Dades de control de presència: motiu d’absència. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries; Assegurances; Dades de nòmina; Impostos, deduccions; Plans de pensió, jubilació. Dades de transaccions: Transacciones financeres; Compensacions, indemnitzacions.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya; Tresoreria General de la Seguretat Social; Entitats Bancàries; Institut Nacional de la Seguretat Social; Servei aliè de prevenció de riscos; Mutualitats de funcionaris; Organismes que convoquin activitats de formació per a empleats públics amb consentiment de l’interessat.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

5 Fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Càrrecs polítics i òrgans de govern

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades en relació als bèns, activitats i causes de possible incompatibilitat dels regidors/res de l’Ajuntament. Sessions del ple, juntes de govern, decrets d’alcaldia, etc.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que formen part de la corporació municipal i que assisteixen o formen part dels plens, comissions i juntes de govern municipals.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic; Sistemes d’enregistrament de veu.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer:

Dades especialment protegides: Ideologia (s’acull a les excepcions de l’article 81 RLOPD). Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Imatge o veu; Signatura o empremtes. Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos, etc. Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Hipoteques; Crèdits, préstecs, avals; Inversions, patrimoni; Dades de nòmina; Dades bancàries.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: juntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona)

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

6 Fitxer Gestió econòmica

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Gestió econòmica

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió econòmica i comptable de l’Ajuntament amb la finalitat de fiscalitzar i comptabilitzar els ingressos i despeses del mateix i realitzar els pagaments corresponents; gestió de facturació, control pressupostari i gestió fiscal. Gestió i tramitació d’expedients de contractació.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques; D’entitats privades.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que tinguin relacions econòmiques amb l’Ajuntament i que participin en processos de licitació pública.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer:

Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu. Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries. Dades de transaccions: Béns subministrats; Béns rebuts; Transaccions financeres.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Sindicatura de Comptes; Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya; Entitats Bancàries.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

7 Fitxer Taxes i impostos municipals

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Taxes i impostos municipals

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives al seguiment, gestió i cobrament de les diverses taxes i impostos municipals. Gestió de la recaptació en termini voluntari i d’expedients de recaptació executiva.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’entitats privades; D’Administracions públiques.

b.2) Col·lectius d’interessats: Dades de persones físiques o representants d’entitats jurídiques necessàries per a la gestió, tramitació i cobrament de taxes i impostos municipals. Persones físiques obligades al pagament d’algun impost o taxa municipal.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives. Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement. Dades de circumstancies socials: Allotjaments o habitatge; Propietats o possessions. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Inversions, patrimoni; Impostos, deduccions. Dades de transaccions: Béns subministrats; Béns rebuts; Transaccions financeres.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Órgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya; Entitats Bancàries; Òrgans judicials; Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.

8 Fitxer Registres municipals

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Registres municipals

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques que sol·liciten la seva inscripció en els diferents registres mantinguts per l’Ajuntament (registre d’animals, registre de parelles de fet i matrimonis civils, etc.).

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que sol·liciten la seva inscripció en els registres mantinguts per l’Ajuntament.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer:

Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu. Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Porpietats o possessions; Clubs i associacions; Llicències, premisos…. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Forces i Cossos de Seguretat; Interessats legítims.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

9 Fitxer Llicències i permisos

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Llicències i permisos

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques per a la tramitació de les diferents llicències i permisos municipals.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques; D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que sol·liciten o són part interessada en llicències i permisos municipals.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu. Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos …. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Altres administracions públiques competents en la matèria.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

10 Fitxer Expedients administratius comuns

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Expedients administratius comuns

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es troben inclosos en els expedients administratius gestionats i tramitats per l’Ajuntament. Gestió d’expedients de responsabilitat patrimonial.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques; D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’entitats privades.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que formen part dels expedients administratius comuns.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades especialment protegides: Salut (informes mèdics adjunts a expedients administratius). Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives. Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.

Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos …. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

11 Fitxer Expedients sancionadors

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Expedients sancionadors

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Tramitació i gestió dels expedients sancionadors oberts per infraccions tipificades en les ordenances municipals i altra normativa sancionadora dins de l’àmbit de competències de l’Ajuntament.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques; D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que formen part dels expedients sancionadors.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives. Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Imatge o veu. Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement. Dades de circumstàncias socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos…. Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis: Llicències comercials. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria; Òrgans judicials.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.

12 Fitxer Serveis municipals

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Serveis municipals

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques que sol·liciten i participen en els diferents serveis municipals, inclosos aquells prestats telemàticament.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques sol·licitants i/o beneficiaris dels diferents serveis municipals.

b.3 Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI/NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu. Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement; Edat. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Clubs i associacions. Dades acadèmiques y professionals: Formació i titulacions. Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Altres administracions públiques competents en la matèria.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

13 Fitxer Cultura i esports

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Cultura i esports

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d’informació de caràcter personal necessària per resoldre les sol·licituds i complir amb les obligacions municipals en matèria de cultura i esports. Organització d’activitats vinculades a ambdues àrees.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques sol·licitants o beneficiàries dels serveis municipals relacionats amb cultura i esports.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o mutualitat; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu. Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida. Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions. Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques amb competents en la matèria.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.

14 Fitxer Arxiu municipal

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Arxiu municipal

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Organització i localització d’expedients o registres de l’Ajuntament que han passat a l’Arxiu Municipal per facilitar la seva consulta. Control de les consultes, còpies o documents extrets de l’Arxiu.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’administracions publiques.

b.2) Col·lectius d’interessats: Titulars d’expedients o registres que passen a l’Arxiu Municipal. Persones que realitzen consultes o extreuen informació de l’Arxiu Municipal.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

15 Fitxer Vigilància d’edificis i instal·lacions municipals

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Vigilància d’edificis i instal·lacions municipal

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Garantir la seguretat i protecció interior i exterior dels immobles, dependències, instal·lacions i béns pròpies de l’Ajuntament. El fitxer se sotmet a la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres de vídeo i a la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb finalitats de vigilància.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que circulen per la zona de seguretat perimetral o interna.

b.3) Procediment de recollida: Gravació d’imatges.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Imatge o veu.

c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.

d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Forces i cossos de seguretat.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

16 Fitxer Cementiri municipal

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Cementiri municipal

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels titulars i/o arrendataris de les sepultures i nínxols dels cementiris municipals; dades dels familiars dels difunts ocupants dels mateixos. Control i gestió del funcionament del Cementiri.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques titulars o arrendataris de sepultures, nínxols. Dades de familiars relacionats amb els serveis prestats pel cementiri municipal.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

17 Fitxer Subvencions i ajudes

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Subvencions i ajudes

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Sol·licitud, tramitació i control sobre les subvencions, beques i ajudes prestades als diferents programes o línies de subvenció de l’Ajuntament.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques sol·licitants o beneficiaris de subvencions o ajudes municipals.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu. Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions. Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions. Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials. Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Subsidis, beneficis; Dades bancàries.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: Intervenció General de l’Administració de l’Estat; Altres òrgans de l’Administració de l’Estat; Órgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

18 Fitxer Gestió interna

a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:

a.1) Denominació: Gestió interna

a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió relativa a les persones físiques usuàries dels sistemes d’informació de l’Ajuntament necessaris per a l’administració interna i les laborals de control i monitoratge. Gestió de correu electrònic, perfils d’usuari, logs d’accés als sistemes, certificat i signatura digital, document de seguretat, control de claus, etc.

b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.

b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques empleades a l’Ajuntament.

b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica, via página web o correu electrònic.

c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:

c.1) Estructura básica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número de registre personal; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu; Signatura electrónica. Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional. Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball. Altres tipus de dades: Dades sobre navegació i ús de la xarxa.

c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.

e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer.

g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853 Argelaguer (Girona).

h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.

ANNEX II

Supressió de fitxers existents

1. Fitxer Padrón agua Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Taxes i impostos municipals

2. Fitxer Comptabilitat Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Gestió econòmica

3. Fitxer Fitxer d’actes de plens Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer càrrecs polítics i òrgans de govern

4. Fitxer Gestió d’arbitris Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Taxes i impostos municipals

5. Fitxer Gestió d’expedients d’obres Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Llicències i permisos Fitxer Expedients administratius comuns

6. Fitxer Gestió del padró d’aigües Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Taxes i impostos municipals

7. Fitxer Gestió del padró municipal d’habitants Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Padró municipal d’habitants

8. Fitxer Gestió tributària delegada Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Taxes i impostos municipals

9. Fitxer Llicències d’activitats Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Llicències i permisos

10. Fitxer Personal Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Gestió de nòmina i recursos humans Fitxer Gestió interna

Xavier Quintana Ricart del Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC segrestant la llibertat d'expressió de la Associació de Veïns d'Argelaguer (AVA) que diu: ¡¡Enderroc Ja Dignifiquem la plaça!! de la Generalitat

Xavier Quintana Ricart del Govern Municipal de l´Ajuntament CiU-ERC segrestant la llibertat d’expressió de la Associació de Veïns d’Argelaguer (AVA) que diu: ¡¡Enderroc Ja Dignifiquem la plaça!! de la Generalitat

11. Fitxer Wtram Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers. Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Serveis municipals

4 comentarios para “Ajuntament d´Argelaguer ordenança reguladora de fitxers de dades de carácter personal”

 1. lejarza said

  El Consell Comarcal de la Garrotxa afrontarà el 2015 amb un pressupost de 14.469.000 euros

  És una quantitat inferior en un 4,3% als comptes del 2014 (652.000 euros en números absoluts), els quals van arribar fins a 15.121.384 euros. Segons va explicar Josep Gelis (Conseller d’Hisenda per CiU) la reducció es del 10% respecte als del primer any del mandat (el 2011), quan el compte va pujat fins a 15.757.517 euros.

  Els comptes van tirar endavant amb els vots de CiU i les abstencions d’ERC i del PSC.

  Les causes de la davallada són la progressiva reducció econòmica dels convenis de gestió i de les aportacions dels serveis delegats al Consell per part dels ajuntaments. i d’altres administracions, sobretot de la Generalitat.

  Medi ambient amb 8.622.022 euros, un any més, és l’àrea del pressupost del Consell amb una partida més important. Inclou el cost de la recollida de deixalles, eltractament dels residus, la gestió de l’aigua i el servei de recollida dels animals domèstics.

  En tant que excepcionalitat, el compte inclou l’ajut d’1,3 MEUR que la Generalitat va atorgar per l’adequació de l’abocador de Beuda.
  Educació i Joventut és la segona àrea a l’escal del pressupost. Comptarà amb 2.246.105 euros. Estaran destinats al transport i al menjador escolars i a projectes de joventut als municipis.

  Acció social amb 894.702 euros i promoció econòmica amb 840.013 euros són altres de les partides destacades del pressupost del 2015. La puja de la promoció econòmica és pels projecte turístics privats.

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 244 – 23 de desembre de 2014
  Núm. 14002
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació definitiva d’una disposició de caràcter general reguladora de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter
  personal
  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 16 d’octubre de 2014, va aprovar el
  document, mitjançant una disposició de caràcter general reguladora de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter
  personal. Els fitxers que per la present disposició de caràcter general es creen, compleixen els Nivells de seguretat establerts
  al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de
  protecció de dades de caràcter personal.
  Els acords d’aprovació provisional varen ser sotmesos a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
  núm. 202, de 6 de novembre de 2014.
  Un cop transcorregut el termini d’exposició al públic i no havent-se presentat cap al·legació, ha esdevingut aprovada amb
  caràcter definitiu. Es publica íntegrament el text als efectes de la seva entrada en vigència, tot de conformitat amb l’article 65.2
  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
  Això és el que es fa públic als efectes oportuns.
  Olot, la Garrotxa, 15 de desembre de 2014
  Joan Espona i Agustín
  President
  DISPOSICIÓ DE CARÀCTER GENERAL DE 16 D’OCTUBRE DE 2014, DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  REGULADORA DE LA CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
  La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), té per objecte, entre
  uns altres, garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets
  fonamentals de les persones físiques i, especialment, del seu honor i intimitat personal i familiar.
  L’article 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions publiques només
  podran fer-se per mitjà de disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, havent-se
  d’aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter previ a la creació o modificació dels fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20
  de la LOPD es detalla la información mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers, en ordre
  a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’acces, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal
  que la mateixa llei preveu.
  De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de
  Protecció de Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de
  Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades. En aquest termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran i
  suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent disposició de caràcter general en els termes previstos a la Llei 7/1985,
  de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim i, en el seu cas, en la legislació autonòmica.
  Article 1.- Inscripció
  Els fitxers creats o suprimits mitjançant aquesta disposició de càcter general s’inscriuran en el Registre General de Protecció
  de Dades de Catalunya, depenent de l’Agència Catalana de Protecció de dades.
  Article 2.- Fitxers de nova creació i objecte de supressió
  A l’annex I d’aquesta disposició de càcter general es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter personal de nova
  creació.
  A l’annex II d’aquesta disposició de càcter general es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter personal objecte
  de supressió.
  Article 3. – Nivell de seguretat adoptat
  Els fitxers que per la present disposició de càcter general es creïn, compleixen les Nivells de seguretat establerts al Reial Decret
  1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de
  dades de caràcter personal.
  Article 4.- Publicació i entrada en vigor
  La present disposició de càcter general es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i entrarà en vigor al dia
  següent de la seva publicació i transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
  Disposició addicional primera. Derogació normativa
  A l’entrada en vigor de la present disposició de càcter general, queden derogades les normes i acords adoptats amb anterioritat
  per le Consell Comarcal de la Garrotxa, reguladors de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter
  personal.
  Olot, __ de ___________ de 201_
  Secretari, President,
  Signat. Signat.
  ANNEX I
  Fitxers de nova creació
  Fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Registre d’entrada i sortida
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del registre d’entrada i sortida de documents al Consell, en els termes
  previstos en l’article 45 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
  Administratiu Comú. S’inclou el registre telemàtic de l’EACAT (Intranet de les Administracions Catalanes) i altres
  registres de caràcter intern existents a les àrees/departaments del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es dirigeixen a o reben
  comunicacions del Consell. Personal del Consell destinatari o que remet comunicacions.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Altre tipus de dades: Dades relacionades amb la documentació presentada.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de l’Administració de l’Estat, Órgans de la Diputació de Girona o de la
  Generalitat de Catalunya i Altres òrgans de l’Administració Local, segons estableix l’article 38 de la Llei 30/1992.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ D’ARXIU
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió d’Arxiu
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Organització i localització d’expedients o registres del Consell que han
  passat a l’Arxiu del Consell Comarcal de la Garrotxa per facilitar la seva consulta. Control de les consultes, còpies o
  documents extrets de l’Arxiu.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de
  l’interessada o del seu representant; D’administracions publiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Titulars d’expedients o registres que passen a l’Arxiu del Consell. Persones que realitzen
  consultes o extreuen informació de l’Arxiu del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ DE NÒMINA I RECURSOS HUMANS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió de nòmina i recursos humans
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Elaboració i gestió de la nòmina del personal funcionari i laboral, i obtenció de
  tots els productes derivats de la mateixa. gestió de recursos humans, inclosa la relativa al control d’incompatibilitats,
  situació laboral, formació de personal, gestió hores sindicals, control horari i absentisme laboral, prevenció de riscos
  laborals, gestió accidentis laborals, promoció i selecció de personal.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Treballadors del propi Consell i persones implicades en procesos de selecció.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut.
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o Mutualitat; Número de registre personal;
  Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Data de naixement; Característiques físiques.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos, etc.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina; Dades de
  control de presència: motiu d’absència.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries; Assegurances; Dades de nòmina;
  Impostos, deduccions; Plans de pensió, jubilació.
  Dades de transaccions: Transacciones financeres; Compensacions, indemnitzacions.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya;
  Tresoreria General de la Seguretat Social; Entitats Bancàries; Institut Nacional de la Seguretat Social; Servei aliè de
  prevenció de riscos; Mutualitats de funcionaris; Organismes que convoquin activitats de formació per a empleats públics
  amb consentiment de l’interessat; Empreses renting de vehicles.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer TERCERS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Tercers
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de dades de contacte de persones físiques o representants d’entitats
  jurídiques que es relacionen per diversos motius amb el Consell. Transmissió de béns i drets entre el Consell i tercers.
  Gestió d’Associacions i entitats de la Garrotxa.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; De registres públics.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es relacionen amb el Consell i/o
  transmeten o adquireixen béns i drets.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades de característiques personals: Dades familiar; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; experiencia profesional.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer SUPORT AL GOVERN
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Suport al Govern
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: mantenir al dia la informació necessària per poder executar les polítiques
  públiques dissenyades pels càrrecs de govern. Procediments administratius, atenció al ciutadà, foment d’activitats,
  culturals, patrimoni històric, artístic. Gestió de convenis formalitzats pel Consell amb terceres entitats.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; De registres públics; Diaris Oficials; Mitjans de
  comunicación; Fonts accessibles al públic.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es relacionen amb el Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Altres tipus de dades: patit polític amb el qual s’han presentat a les eleccions els regidors, alcaldes o altres càrrecs
  públics, mèrits esportius, culturals, polítics.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer REGISTRE D’INTERESSOS I ACTIVITATS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Registre d’interessos i activitats
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades dels membres de la corporació del Consell la finalitat del qual és el
  control d’incompatibilitats així com la gestió i custòdia d’interessos dels mateixos.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Totes les persones que ocupen o han ocupat un càrrec polític dins del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic; Sistemes d’enregistrament de veu.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Ideologia (s’acull a les excepcions de l’article 81 RLOPD).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades de circumstàncies socials: Propietats o possessions.
  Dades d’ocupació laboral: llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Inversions, patrimoni; Dades bancàries.
  Altres tipus de dades: Informació sobre incompatibilitats del càrrec
  c.2) Sistema de tractament: Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió comptable i pressupostària
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió econòmica i comptable del Consell amb la finalitat de fiscalitzar i
  comptabilitzar els ingressos i despeses del mateix i realitzar els pagaments corresponents; gestió de facturació, control
  pressupostari i gestió fiscal. Gestió de taxes per serveis prestats per part del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que tinguin relacions econòmiques
  amb el Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries.
  Dades de transaccions: Béns subministrats; Béns rebuts; Transaccions financeres.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Sindicatura de Comptes; Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència
  Tributària de Catalunya; Entitats Bancàries.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer ACORDS D’ÒRGANS DE GOVERN
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Acords d’òrgans de govern
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Arxiu històric del desenvolupament de les sessions del ple, acords i actes del
  Consell. Enregistrament de les sessions..
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que assisteixen o formen part dels plens i comissions del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: A través de sistemes d’enregistrament de veu.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; adreça; Imatge o veu.
  Altres tipus de dades: Altre tipus d’informació continguda en les actes.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Publicació de les actes.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Expedients administratius
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques
  que es troben inclosos en els expedients administratius gestionats i tramitats pel Consell. Gestió d’expedients jurídics
  i de responsabilitat patrimonial.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que formen part dels expedients
  administratius.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (informes mèdics adjunts a expedients administratius).
  Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Companyies asseguradores; Òrgans judicials.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Subvencions i ajudes
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Sol·licitud, tramitació i control sobre les subvencions, beques i ajudes
  prestades als diferents programes o línies de subvenció del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques sol·licitants o beneficiaris de
  subvencions o ajudes del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Subsidis, beneficis; Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Intervenció General de l’Administració de l’Estat; Altres òrgans de l’Administració
  de l’Estat; Órgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer CONTRATACIONS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: CONTRATACIÓNS
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades de persones físiques i representants d’entitats jurídiques que participen en processos de licitació pública i ofertes per a la contractació d’obres, productes i serveis per part del Consell. Gestió
  i control dels adjudicataris.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; Altres persones físiques; Entitat
  privada.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques i representants d’entitats jurídiques que participen en processos de licitació
  pública.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Sindicatura de Comptes Ministerio Economia y Hacienda.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer SERVEIS TELEMÀTICS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Serveis Telemàtics
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d’usuaris dels serveis telemàtics oferts pel Consell a la ciutadania i a
  entitats. Gestió dels serveis electrònics per a la remissió de comunicacions i informació.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques usuàries dels serveis telemàtics del
  Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Signatura electrónica.
  Altres tipus de dades: Dades sobre les preferències i ús dels serveis telemàtics..
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer JOVENTUT
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Joventut
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de persones sol·licitants i beneficiàries dels diferents serveis,
  programes i activitats desenvolupades des de l’àrea de joventut del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques sol·licitants o beneficiàries dels serveis, programes i activitats relacionats
  amb joventut.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d’informació necessària per a la correcta
  atenció de les persones sol·licitants i beneficiàries dels serveis).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o mutualitat; Adreça postal; Adreça
  electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Altres administracions públiques competents en la materia;
  Publicacions (revistes, pàgina web, xarxes socials, etc).
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer EDUCACIÓ
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Educació
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de persones sol·licitants i beneficiàries dels diferents serveis,
  programes i activitats desenvolupades des de l’àrea de educació del consell. Gestió de les ajudes per al servei de
  menjador i transport escolar.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques sol·licitants o beneficiàries dels serveis, programes i activitats relacionats
  amb educació.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d’informació necessària per a la correcta
  atenció de les persones sol·licitants i beneficiàries dels serveis).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Nacionalitat; edat; Lloc de
  naixement.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades d’ocupació laboral: llocs de treball.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos; Rendes; Dades bancàries; Dades de nòmina; Impostos;
  deduccions; Subsidis, Beneficis.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer CONSUM GARROTXA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Consum Garrotxa
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades dels consumidors que sol·liciten informació, assessorament o
  presenten reclamacions o denúncies davant l’oficina de Consum de la Garrotxa. Avaluació de productes i serveis.
  Inspecció d’empreses i comerços.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; Administracions públiques;
  Entitat privada.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que presenten reclamacions o sol·liciten assessorament jurídic en matèria
  de consum. Persones físiques representants d’entitats jurídiques denunciades o inspeccionades.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (Dades de salut incloses que les reclamacions presentades).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Altres tipus de dades: Motius de la reclamació o denúncia.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Junta Arbitral.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer VIDEOVIGILÀNCIA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Videovigilància
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Garantir la seguretat i protecció interior i exterior dels immobles,
  dependències, instal·lacions i béns pròpies del Consell.
  El fitxer se sotmet a la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el
  tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres de vídeo i a la Instrucció
  1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter
  personal mitjançant càmeres amb finalitats de vigilància.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que accedeixen a les zones videovigilades.
  b.3) Procediment de recollida: Gravació d’imatges i veu.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Imatge o veu.
  c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Forces i cossos de seguretat.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ INTERNA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió interna
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió relativa a les persones físiques usuàries dels sistemes d’informació
  del Consell necessaris per a l’administració interna i les laborals de control i monitoratge. Gestió de correu electrònic,
  perfils d’usuari, logs d’accés als sistemes, certificat i signatura digital, document de seguretat, control de claus, etc.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques empleades en el Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número de registre personal; Adreça postal; Adreça
  electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu; Signatura electrónica.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball.
  Altres tipus de dades: Dades sobre navegació i ús de la xarxa.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.
  Fitxer SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Sistemes d’informació i comunicacions
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades de caràcter personal emmagatzemats i/o transmesos a través dels
  sistemes d’informació i comunicacions del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; Altres persones físiques;
  Entitats privades; Administracions Públiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que es comuniquen a través de mitjans electrònics per a l’intercanvi
  d’informació amb del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: A través dels sistemes d’informació i comunicacions habilitats per part del Consell.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; Adreça; Telèfon; Correu electrònic.
  Altres tipus de dades: Informació adjuntada a través dels mitjans electrònics.
  c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: Estan previstes comunicacions de dades a Google Inc. (EE.UU. Port Segur).
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  ANNEX II
  Supressió de fitxers existents
  1 Fitxer ADJUDICACIONS I CONTRATACIONS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer CONTRATACIÓNS
  2 Fitxer COMPTABILITAT
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer GESTIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
  3 Fitxer CONTROL D ENTRADA
  Motiu supressió: Cessament en el tractament.
  Destinació de les dades del fitxer: supressió del fitxer
  4 Fitxer GESTIO DEL PERSONAL I REPRESENTANTS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer GESTIÓ DE NÒMINA I RECURSOS HUMANS
  5 Fitxer REGISTRE D ENTRADA I SORTIDA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA
  6 Fitxer SUBVENCIONS I CONVENIS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES
  Fitxer SUPORT AL GOVERN
  7 Fitxer USUARIS DE L ARXIU
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer GESTIÓ D’ARXIU
  8 Fitxer SUPORT AL GOVERN
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SUPORT AL GOVERN
  9 Fitxer WTRAM
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SERVEIS TELEMÀTICS
  10 Fitxer AJUTS DE MENJADOR I TRANSPORT
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES
  Fitxer EDUCACIÓ
  11 Fitxer ENS JOVENTUT
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer JOVENTUT
  12 Fitxer GARROTXAJOVE ORG
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer JOVENTUT
  13 Fitxer GUIA D ENTITATS I RECURSOS DE LA GA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer TERCERS
  14 Fitxer USUARIS DEL TELECENTRE
  Motiu supressió: Cessament en el tractament.
  Destinació de les dades del fitxer: supressió del fitxer
  15 Fitxer GESTIO CONSUM GARROTXA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer CONSUM GARROTXA
  16 Fitxer REGISTRE D INTERESSOS I ACTIVITATS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer REGISTRE D’INTERESSOS I ACTIVITATS
  17 Fitxer EXPEDIENTS JURIDICS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
  18 Fitxer REGISTRE D IMATGES DE VIGILANCIA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer VIDEOVIGILÀNCIA

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 29 – 12 de febrer de 2015
  Núm. 1313
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació del Document de Seguretat de protecció de dades de caràcter personal
  Es fa públic que el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa reunit en data 22 de gener de 2015 va aprovar els acords següents:
  1. Aprovar el Document de Seguretat del Consell Comarcal de la Garrotxa que conté tota la política de protecció de dades de
  caràcter personal, normes i procediments pels quals es regirà el Consell en el tractament de les dades de caràcter personal.
  2. Delegar en el Consell de Presidència la Constitució del Comitè de Seguretat de la Informació i nomenament dels membres
  que en formaran part, així com la competència específica per a l’aprovació dels protocols interns de funcionament resultants
  de l’aplicació del Document de Seguretat.
  Això és el que es fa públic als efectes oportuns.
  Olot, la Garrotxa, 4 de febrer de 2015
  Joan Espona i Agustín
  President
  DISPOSICIÓ DE CARÀCTER GENERAL DE 16 D’OCTUBRE DE 2014, DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  REGULADORA DE LA CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
  La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), té per objecte, entre
  uns altres, garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets
  fonamentals de les persones físiques i, especialment, del seu honor i intimitat personal i familiar.
  L’article 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions publiques només
  podran fer-se per mitjà de disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, havent-se
  d’aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter previ a la creació o modificació dels fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20
  de la LOPD es detalla la información mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers, en ordre
  a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’acces, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal
  que la mateixa llei preveu.
  De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de
  Protecció de Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de
  Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades. En aquest termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran i
  suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent disposició de caràcter general en els termes previstos a la Llei 7/1985,
  de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim i, en el seu cas, en la legislació autonòmica.
  Article 1.- Inscripció
  Els fitxers creats o suprimits mitjançant aquesta disposició de càcter general s’inscriuran en el Registre General de Protecció
  de Dades de Catalunya, depenent de l’Agència Catalana de Protecció de dades.
  Article 2.- Fitxers de nova creació i objecte de supressió
  A l’annex I d’aquesta disposició de càcter general es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter personal de nova creació.
  A l’annex II d’aquesta disposició de càcter general es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter personal objecte
  de supressió.
  Article 3. – Nivell de seguretat adoptat
  Els fitxers que per la present disposició de càcter general es creïn, compleixen les Nivells de seguretat establerts al Reial Decret
  1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de
  dades de caràcter personal.
  Article 4.- Publicació i entrada en vigor
  La present disposició de càcter general es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i entrarà en vigor al dia
  següent de la seva publicació i transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
  Disposició addicional primera. Derogació normativa
  A l’entrada en vigor de la present disposició de càcter general, queden derogades les normes i acords adoptats amb anterioritat
  per le Consell Comarcal de la Garrotxa, reguladors de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter
  personal.
  Olot, __ de ___________ de 201_
  Secretari, President,
  Signat. Signat.
  ANNEX I
  Fitxers de nova creació
  Fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Registre d’entrada i sortida
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del registre d’entrada i sortida de documents al Consell, en els termes
  previstos en l’article 45 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
  Administratiu Comú. S’inclou el registre telemàtic de l’EACAT (Intranet de les Administracions Catalanes) i altres
  registres de caràcter intern existents a les àrees/departaments del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es dirigeixen a o reben
  comunicacions del Consell. Personal del Consell destinatari o que remet comunicacions.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Altre tipus de dades: Dades relacionades amb la documentació presentada.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de l’Administració de l’Estat, Órgans de la Diputació de Girona o de la
  Generalitat de Catalunya i Altres òrgans de l’Administració Local, segons estableix l’article 38 de la Llei 30/1992.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ D’ARXIU
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió d’Arxiu
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Organització i localització d’expedients o registres del Consell que han
  passat a l’Arxiu del Consell Comarcal de la Garrotxa per facilitar la seva consulta. Control de les consultes, còpies o
  documents extrets de l’Arxiu.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de
  l’interessada o del seu representant; D’administracions publiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Titulars d’expedients o registres que passen a l’Arxiu del Consell. Persones que realitzen
  consultes o extreuen informació de l’Arxiu del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ DE NÒMINA I RECURSOS HUMANS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió de nòmina i recursos humans
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Elaboració i gestió de la nòmina del personal funcionari i laboral, i obtenció de
  tots els productes derivats de la mateixa. gestió de recursos humans, inclosa la relativa al control d’incompatibilitats,
  situació laboral, formació de personal, gestió hores sindicals, control horari i absentisme laboral, prevenció de riscos
  laborals, gestió accidentis laborals, promoció i selecció de personal.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Treballadors del propi Consell i persones implicades en procesos de selecció.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut.
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o Mutualitat; Número de registre personal;
  Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Data de naixement; Característiques físiques.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos, etc.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina; Dades de
  control de presència: motiu d’absència.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries; Assegurances; Dades de nòmina;
  Impostos, deduccions; Plans de pensió, jubilació.
  Dades de transaccions: Transacciones financeres; Compensacions, indemnitzacions.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya;
  Tresoreria General de la Seguretat Social; Entitats Bancàries; Institut Nacional de la Seguretat Social; Servei aliè de
  prevenció de riscos; Mutualitats de funcionaris; Organismes que convoquin activitats de formació per a empleats públics
  amb consentiment de l’interessat; Empreses renting de vehicles.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer TERCERS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Tercers
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de dades de contacte de persones físiques o representants d’entitats
  jurídiques que es relacionen per diversos motius amb el Consell. Transmissió de béns i drets entre el Consell i tercers.
  Gestió d’Associacions i entitats de la Garrotxa.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; De registres públics.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es relacionen amb el Consell i/o
  transmeten o adquireixen béns i drets.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades de característiques personals: Dades familiar; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; experiencia profesional.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

  Fitxer SUPORT AL GOVERN
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Suport al Govern
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: mantenir al dia la informació necessària per poder executar les polítiques
  públiques dissenyades pels càrrecs de govern. Procediments administratius, atenció al ciutadà, foment d’activitats,
  culturals, patrimoni històric, artístic. Gestió de convenis formalitzats pel Consell amb terceres entitats.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; De registres públics; Diaris Oficials; Mitjans de
  comunicación; Fonts accessibles al públic.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es relacionen amb el Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Altres tipus de dades: patit polític amb el qual s’han presentat a les eleccions els regidors, alcaldes o altres càrrecs
  públics, mèrits esportius, culturals, polítics.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer REGISTRE D’INTERESSOS I ACTIVITATS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Registre d’interessos i activitats
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades dels membres de la corporació del Consell la finalitat del qual és el
  control d’incompatibilitats així com la gestió i custòdia d’interessos dels mateixos.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Totes les persones que ocupen o han ocupat un càrrec polític dins del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic; Sistemes d’enregistrament de veu.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Ideologia (s’acull a les excepcions de l’article 81 RLOPD).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades de circumstàncies socials: Propietats o possessions.
  Dades d’ocupació laboral: llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Inversions, patrimoni; Dades bancàries.
  Altres tipus de dades: Informació sobre incompatibilitats del càrrec
  c.2) Sistema de tractament: Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió comptable i pressupostària
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió econòmica i comptable del Consell amb la finalitat de fiscalitzar i
  comptabilitzar els ingressos i despeses del mateix i realitzar els pagaments corresponents; gestió de facturació, control
  pressupostari i gestió fiscal. Gestió de taxes per serveis prestats per part del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que tinguin relacions econòmiques
  amb el Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries.
  Dades de transaccions: Béns subministrats; Béns rebuts; Transaccions financeres.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

  d) Cessions o comunicacions de dades: Sindicatura de Comptes; Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència
  Tributària de Catalunya; Entitats Bancàries.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer ACORDS D’ÒRGANS DE GOVERN
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Acords d’òrgans de govern
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Arxiu històric del desenvolupament de les sessions del ple, acords i actes del
  Consell. Enregistrament de les sessions..
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que assisteixen o formen part dels plens i comissions del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: A través de sistemes d’enregistrament de veu.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; adreça; Imatge o veu.
  Altres tipus de dades: Altre tipus d’informació continguda en les actes.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Publicació de les actes.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Expedients administratius
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques
  que es troben inclosos en els expedients administratius gestionats i tramitats pel Consell. Gestió d’expedients jurídics
  i de responsabilitat patrimonial.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que formen part dels expedients
  administratius.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (informes mèdics adjunts a expedients administratius).
  Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Companyies asseguradores; Òrgans judicials.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Subvencions i ajudes
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Sol·licitud, tramitació i control sobre les subvencions, beques i ajudes
  prestades als diferents programes o línies de subvenció del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques sol·licitants o beneficiaris de
  subvencions o ajudes del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Subsidis, beneficis; Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Intervenció General de l’Administració de l’Estat; Altres òrgans de l’Administració
  de l’Estat; Órgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer CONTRATACIONS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: CONTRATACIÓNS
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades de persones físiques i representants d’entitats jurídiques que participen
  en processos de licitació pública i ofertes per a la contractació d’obres, productes i serveis per part del Consell. Gestió
  i control dels adjudicataris.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; Altres persones físiques; Entitat
  privada.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques i representants d’entitats jurídiques que participen en processos de licitació
  pública.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional.

  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Sindicatura de Comptes Ministerio Economia y Hacienda.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer SERVEIS TELEMÀTICS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Serveis Telemàtics
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d’usuaris dels serveis telemàtics oferts pel Consell a la ciutadania i a
  entitats. Gestió dels serveis electrònics per a la remissió de comunicacions i informació.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques usuàries dels serveis telemàtics del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Signatura electrónica.
  Altres tipus de dades: Dades sobre les preferències i ús dels serveis telemàtics..
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer JOVENTUT
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Joventut
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de persones sol·licitants i beneficiàries dels diferents serveis,
  programes i activitats desenvolupades des de l’àrea de joventut del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques sol·licitants o beneficiàries dels serveis, programes i activitats relacionats
  amb joventut.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d’informació necessària per a la correcta
  atenció de les persones sol·licitants i beneficiàries dels serveis).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o mutualitat; Adreça postal; Adreça
  electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Altres administracions públiques competents en la materia;
  Publicacions (revistes, pàgina web, xarxes socials, etc).
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer EDUCACIÓ
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Educació
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de persones sol·licitants i beneficiàries dels diferents serveis,
  programes i activitats desenvolupades des de l’àrea de educació del consell. Gestió de les ajudes per al servei de
  menjador i transport escolar.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques sol·licitants o beneficiàries dels serveis, programes i activitats relacionats
  amb educació.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d’informació necessària per a la correcta
  atenció de les persones sol·licitants i beneficiàries dels serveis).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Nacionalitat; edat; Lloc de
  naixement.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades d’ocupació laboral: llocs de treball.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos; Rendes; Dades bancàries; Dades de nòmina; Impostos;
  deduccions; Subsidis, Beneficis.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer CONSUM GARROTXA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Consum Garrotxa
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades dels consumidors que sol·liciten informació, assessorament o
  presenten reclamacions o denúncies davant l’oficina de Consum de la Garrotxa. Avaluació de productes i serveis.
  Inspecció d’empreses i comerços.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; Administracions públiques;
  Entitat privada.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que presenten reclamacions o sol·liciten assessorament jurídic en matèria
  de consum. Persones físiques representants d’entitats jurídiques denunciades o inspeccionades.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.

  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (Dades de salut incloses que les reclamacions presentades).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Altres tipus de dades: Motius de la reclamació o denúncia.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Junta Arbitral.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer VIDEOVIGILÀNCIA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Videovigilància
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Garantir la seguretat i protecció interior i exterior dels immobles,
  dependències, instal·lacions i béns pròpies del Consell.
  El fitxer se sotmet a la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el
  tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres de vídeo i a la Instrucció
  1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter
  personal mitjançant càmeres amb finalitats de vigilància.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que accedeixen a les zones videovigilades.
  b.3) Procediment de recollida: Gravació d’imatges i veu.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Imatge o veu.
  c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Forces i cossos de seguretat.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ INTERNA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió interna
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió relativa a les persones físiques usuàries dels sistemes d’informació
  del Consell necessaris per a l’administració interna i les laborals de control i monitoratge. Gestió de correu electrònic,
  perfils d’usuari, logs d’accés als sistemes, certificat i signatura digital, document de seguretat, control de claus, etc.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques empleades en el Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número de registre personal; Adreça postal; Adreça
  electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu; Signatura electrónica.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball.
  Altres tipus de dades: Dades sobre navegació i ús de la xarxa.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.
  Fitxer SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Sistemes d’informació i comunicacions
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades de caràcter personal emmagatzemats i/o transmesos a través dels
  sistemes d’informació i comunicacions del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; Altres persones físiques;
  Entitats privades; Administracions Públiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que es comuniquen a través de mitjans electrònics per a l’intercanvi
  d’informació amb del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: A través dels sistemes d’informació i comunicacions habilitats per part del Consell.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; Adreça; Telèfon; Correu electrònic.
  Altres tipus de dades: Informació adjuntada a través dels mitjans electrònics.
  c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: Estan previstes comunicacions de dades a Google Inc. (EE.UU. Port Segur).
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  ANNEX II
  Supressió de fitxers existents
  1 Fitxer ADJUDICACIONS I CONTRATACIONS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer CONTRATACIÓNS
  2 Fitxer COMPTABILITAT
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer GESTIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
  3 Fitxer CONTROL D ENTRADA
  Motiu supressió: Cessament en el tractament.
  Destinació de les dades del fitxer: supressió del fitxer
  4 Fitxer GESTIO DEL PERSONAL I REPRESENTANTS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer GESTIÓ DE NÒMINA I RECURSOS HUMANS
  5 Fitxer REGISTRE D ENTRADA I SORTIDA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA
  6 Fitxer SUBVENCIONS I CONVENIS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES
  Fitxer SUPORT AL GOVERN

  7 Fitxer USUARIS DE L ARXIU
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer GESTIÓ D’ARXIU
  8 Fitxer SUPORT AL GOVERN
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SUPORT AL GOVERN
  9 Fitxer WTRAM
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SERVEIS TELEMÀTICS
  10 Fitxer AJUTS DE MENJADOR I TRANSPORT
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES
  Fitxer EDUCACIÓ
  11 Fitxer ENS JOVENTUT
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer JOVENTUT
  12 Fitxer GARROTXAJOVE ORG
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer JOVENTUT
  13 Fitxer GUIA D ENTITATS I RECURSOS DE LA GA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer TERCERS
  14 Fitxer USUARIS DEL TELECENTRE
  Motiu supressió: Cessament en el tractament.
  Destinació de les dades del fitxer: supressió del fitxer
  15 Fitxer GESTIO CONSUM GARROTXA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer CONSUM GARROTXA
  16 Fitxer REGISTRE D INTERESSOS I ACTIVITATS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer REGISTRE D’INTERESSOS I ACTIVITATS
  17 Fitxer EXPEDIENTS JURIDICS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
  18 Fitxer REGISTRE D IMATGES DE VIGILANCIA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer VIDEOVIGILÀNCIA

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 47 – 10 de març de 2015
  Núm. 2425
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Anunci sobre l’aprovació inicial d’una ordenança
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de febrer de
  2015, aprovà, inicialment, l’ordenança reguladora de la creació i supressió
  de fitxers de dades de caràcter personal.
  De conformitat amb el que disposa l’article 63 del Decret 179/1995,
  de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
  serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública, per un termini
  de trenta dies hàbils, l’ordenança de referència perquè qualsevol
  pugui examinar l’expedient i formular reclamacions i al·legacions.
  L’expedient es pot consultar a la secretaria de l’Ajuntament en horari
  d’atenció al públic.
  En el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació l’acord
  d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
  Montagut, 2 de març de 2015
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: