Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer pressupost de la corporació i de la plantilla de personal per a l’exercici any 2015

Posted by lejarza en 19 diciembre, 2014


Ajuntament d´Argelaguer pressupost de la corporació i de la plantilla de personal per a l’exercici any 2015

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 242 – 19 de desembre de 2014 Núm. 14043

Anunci d’aprovació inicial del pressupost de la corporació i de la plantilla de personal per a l’exercici 2015

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 16 de desembre de 2014, el Pressupost general de la Corporació per l’exercici any 2015, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, perquè es pugui examinar i els interessats hi puguin fer les reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns.

Si transcorregut el termini no se n’han presentat, esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.

Argelaguer, 16 de desembre de 2014 Josep Dorca Serrat Alcalde

Ajuntament d´Argelaguer pressupost de la corporació i de la plantilla de personal per a l’exercici any 2015

Ajuntament d´Argelaguer pressupost de la corporació i de la plantilla de personal per a l’exercici any 2015

2 comentarios para “Ajuntament d´Argelaguer pressupost de la corporació i de la plantilla de personal per a l’exercici any 2015”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 242 – 19 de desembre de 2014
  Núm. 13847
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 16 d’octubre de 2014, va acordar aprovar
  entre d’altres, l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances següents:
  • Ordenança P003, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars.
  • Ordenança fiscal T002, reguladora de la taxa per a la gestió dels serveis de cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics.
  • Ordenança fiscal T003, reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa.
  • Ordenança fiscal T004, reguladora de la taxa pel tractament de residus industrials assimilables a residus municipals
  comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa.
  Els acords d’aprovació provisional varen ser sotmesos a informació pública en el diari “El Punt” de data 30 d’octubre de 2014
  i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 209, de 3 de novembre de 2014.
  Un cop transcorregut el termini d’exposició al públic i no havent-se presentat cap al·legació, les modificacions que consten a
  l’annex han esdevingut aprovades amb caràcter definitiu. Es publiquen íntegrament d’acord amb el que disposa l’art. 17.4 del
  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i als
  efectes de la seva entrada en vigència.
  Això és el que es fa públic als efectes oportuns.
  Olot, la Garrotxa, 11 de desembre de 2014
  Joan Espona i Agustín
  President
  ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS
  ESCOLARS
  Article 1.- Fonament legal
  De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei
  sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret
  Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell
  Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars de la comarca que gestiona i
  presta el Consell Comarcal de la Garrotxa.
  Article 2.- Naixement de l’obligació
  L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei de menjador escolar, si bé el Consell
  Comarcal podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
  de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  Article 3.- Exempcions
  Queden exempts de pagar la taxa del servei de menjador escolar:
  • Aquells alumnes, considerats alumnes amb necessitats educatives específiques, que no van al centre que els correspon per mapa escolar i així ho determina la resolució del Departament d’Educació.
  Article 4.- Obligats al pagament
  Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que siguin usuàries o beneficiaries del menjador escolar,
  tant si són alumnes com si són mestres o altra persona degudament autoritzada que sol·liciti el servei.
  En el cas dels alumnes, pel fet d’ésser menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als representants legals
  o als responsables dels beneficiaris.
  Article 5.- Quantia
  El preu públic es determinarà en funció dels imports fixats pels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el
  Consell Comarcal de la Garrotxa pel curs escolar 2014/2015:
  ESCOLA LES ESCOMES de Sant Jaume de Llierca
  1. L’alumne habitual o fix 6,33 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 8,23 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan
  ús del servei habitualment 4,12 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan
  ús del servei habitualment 5,36 €
  ESCOLES BRESSOL EL LLEDONER de Sant Jaume de Llierca
  1. Dinar 3,70 €
  2. Berenar 0,35 €
  ESCOLES BRESSOL MUNICIAPALS d’Olot
  1. Dinar 4,01 €
  2. Berenar 0,35 €
  ESCOLA EL MORROT d’Olot
  1. L’alumne habitual o fix 5,70 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan
  ús del servei habitualment 3,72 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan
  ús del servei habitualment 4,84 €
  ESCOLA LLAR LLUÍS MARIA MESTRES I MARTÍ d’Olot
  1. L’alumne habitual o fix 5,56 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan
  ús del servei habitualment 4,02 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan
  ús del servei habitualment 5,23 €
  ESCOLA MONTPALAU d’Argelaguer
  1. L’alumne habitual o fix 7,16 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 9,30 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan
  ús del servei habitualment 4,70 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan
  ús del servei habitualment 6,11 €
  ESCOLA CASTANYER de Sant Joan Les Fonts
  1. L’alumne habitual o fix 5,38 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan
  ús del servei habitualment 3,52 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan
  ús del servei habitualment 4,58 €
  ESCOLA SANT ROC d’Olot
  1. L’alumne habitual o fix 5,65 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan
  ús del servei habitualment 3,71 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan
  ús del servei habitualment 4,82 €
  ESCOLA LA BÒBILA de Les Preses
  1. L’alumne habitual o fix 5,65 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 6,80 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan
  ús del servei habitualment 3,72 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan
  ús del servei habitualment 4,82 €
  IES MONTSACOPA d’Olot
  1. L’alumne habitual o fix 3,70 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 4,80 €
  IES BOSC DE LA COMA d’Olot
  1. L’alumne habitual o fix 3,70 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei 4,80 €
  Segons el reglament de funcionament del servei de menjadors escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa es considera
  usuari fix aquell que fa ús del servei com a mínim 3 dies a la setmana i usuari esporàdic aquell que fa ús del servei i ho
  comunica al centre el mateix dia abans de les 10 del matí, entenent que poden gaudir d’aquest servei gràcies a que hi ha
  d’altres alumnes que en fan ús de forma fixa i que la gestió de la seva assistència té un cost afegit, és difícil determinar
  l’increment que s’ha d’afegir al preu del servei.
  Com a criteri s’estableix que aquest recàrrec sigui del 30% sobre el preu de menjador el qual correspon al percentatge que han
  de pagar els usuaris fixos en cas d’absència.
  En cas d’absència d’un usuari fix es cobrarà el 30% del preu del menú per cada dia que l’usuari falti al menjador en concepte
  de despeses fixes del servei i amb un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 4rt dia ja no es cobrarà.”
  Article 6.- Bonificacions
  Per acollir-se a les bonificacions, caldrà haver presentat al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud d’ajuts dins el termini
  que estableix la convocatòria anual .
  • A l’usuari que se li hagi concedit alguna de les modalitats d’ajut de menjador se li descomptarà l’import subvencionat de la tarifa que li correspondria pagar.
  • Igualment es descomptarà, si s’escau i a qui li pertoqui, l’import de les possibles aportacions d’altres administracions i/o
  entitats.
  Article 7.-Normes de gestió
  L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei, que es fixa en el moment que es concedeix
  l’autorització. El beneficiari del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal l’autorització necessària per fer
  efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària .
  El cobrament del preu públic de menjador escolar es farà per rebut bancari repartit durant el curs escolar amb 9 quotes de
  mateix import. El retorn de les absències es realitzarà trimestralment.
  Article 8.- Impagament
  En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment de constrenyiment en via executiva
  prevista en el Reglament General de Recaptació.
  Article 9.- Publicitat
  L’acord d’establiment d’aquests preus públic es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Girona i es faran públics en el
  tauler d’anuncis de la Corporació i als centres educatius corresponents.
  Article 10.- Vigència
  El preu públic entrarà en vigor definitivament quan esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança
  en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa.
  Article 11.- Remissió normativa
  En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
  pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’ abril de taxes i preus públics,
  i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
  DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ:
  – L’acord d’establiment i ordenació d’aquests preus públics va ser adoptada i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del
  Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007.
  – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 16 d’octubre
  de 2014.
  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE CESSIÓ, RECOLLIDA I
  CUSTÒDIA D’ANIMALS DOMÈSTICS
  Article 1.- Fonament legal
  En ús de les potestats que confereixen a la comarca, com a ens local de caràcter territorial, els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret
  Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article
  39.1b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
  Catalunya; per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós
  de la Llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que preveu la llei 22/2003 de protecció dels animals, i l’ordenança
  de control i tinença d’animals domèstics, aprovada pel Consell comarcal de la Garrotxa en assistència tècnica dels municipis
  que li han delegat la competència del servei, s’ estableix la “Taxa per a la cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics”.
  La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació
  de la “Taxa per a la cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics”
  Article 2.- Fet imposable
  Constitueix fet imposable d’aquesta taxa:
  • La cessió de l’animal a les instal·lacions de les gosseres públiques o concertades, de manera permanent i perdent els drets
  posteriors sobre el mateix.
  • La recollida a la via pública o en espais públics d’un animal considerat abandonat. També la recollida en espais privats
  d’un animal considerat abandonat, en aquest cas caldrà l’autorització de l’autoritat competent.
  • Els costos de manutenció i manteniment de l’animal ocasionats per la seva estada en les instal·lacions de les gosseres
  públiques o concertades.
  • Els costos de xipatge dels animals com a condició indispensable a la seva sortida de les instal·lacions, aquest fet és
  imputable en els casos que els animals recollits amb propietari identificat no tinguin instal·lat el corresponent xip.
  • Els costos d’adopció dels animals, entesos com els d’instal·lació del xip identificador, l’esterilització i el control veterinari
  previs a l’adopció efectiva dels animals.
  Neix el fet imposable en el moment en que es fa la recollida de l’animal o la seva entrada a les instal·lacions públiques o
  concertades.
  Article 3.- Exempcions i reduccions
  Son causes considerades d’exempció de la taxa de cessió:
  a)el nivell de renda de la unitat familiar anual inferior a l’índex de renda de suficiència de Catalunya de l’any vigent.
  b)l’estat de salut greu i manifest del titular de l’animal domèstic que l’impossibiliti tenir-lo al seu càrrec en condicions de
  benestar òptimes. Aquesta causa s’acreditarà mitjançant la presentació del corresponent informe, volant o certificació metge.
  c)la defunció del titular de l’animal domèstic. Aquesta causa s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat de defunció
  Els beneficis fiscals descrits seran d’aplicació sempre i quan en el moment de la cessió els animals estiguin degudament xipats
  i vacunats d’acord amb la cartilla veterinària. En cas de no complir aquestes condicions, i com a requisit previ indispensable
  per a gaudir del benefici fiscal sol·licitat, el servei públic xiparà i vacunarà l’animal repercutint-ne seu cost al sol·licitant.
  Fora de les causes descrites, no es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors
  al text refós que aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals.”
  Article 4.- Subjectes passius
  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques que siguin propietaris o posseïdors dels animals
  abandonats o cedits, i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària.
  Article5.- Responsables tributaris
  Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles
  41 a 43 de la Llei General Tributària.
  Article 6.- Base imposable
  La base imposable es correspon amb el cost de la recollida dels animals i els costos derivats de la seva estada en les instal·lacions
  públiques o concertades.
  Article 7.- Base liquidable
  Amb caràcter general serà igual a la base imposable.
  Article 8.- Quota tributària
  La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa del servei i la base imposable;
  d’acord amb la tarifa que s’estableix.
  Article 9.- Tarifes
  Les tarifes a què es refereix l’article anterior s’estructuren en els apartats següents:
  Gossos o altres animals Gats o altres animals
  de 20 o més kg de menys de 20 kg
  Per a la recollida 181,57 108,94
  Pel manteniment d’un animal a les gosseres / instal·lacions 2,25/dia 2,25/dia
  Per la cessió d’un animal 425,60 229,90
  Pel xipat d’un animal 76,21 48,99
  Per l’adopció d’un animal 381,05 185,08
  Article 10.- Bonificacions
  Es consideren bonificacions en determinats aspectes de la present ordenança fiscal:
  Gossos o altres animals Gats o altres animals
  de 20 o més kg de menys de 20 kg
  Per a la recollida
  • Per la primera vegada 48,47 29,08
  • Per segona vegada 16,15 9,69
  • Per tenir l’animal xipat 64,63 38,78
  • Per respondre a la pèrdua en menys de 24 hores 48,47 29,08
  • Per respondre a la pèrdua en menys de 48 hores 32,31 19,39
  Per les adopcions
  • Per l’adopció d’un animal 261,05 126,78
  • Per d’adopció dels següents animals dins el mateix any 331,05 160,83
  • Adopció per part d’associacions protectores d’animals o entitats sense ànim de lucre 381,05 185,08
  • Adopció d’animals amb dificultat per l’adopció amb certificat veterinari acreditatiu 381,05 185,08
  Per la cessió d’animals
  • Per la cessió d’animals Màxim del 90% previ informe tècnic
  Aquestes bonificacions són acumulables. A banda de les previstes no es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes
  tributàries que s’assenyalen a les tarifes d’aquesta taxa.
  Article 11.- Meritament i període impositiu
  La taxa es merita amb caràcter general, en el moment de la cessió de l’animal en les instal·lacions públiques o concertades, o
  en el moment de la seva recollida en aquestes.
  Article 12- Normes de gestió
  12.1 Gestió:
  La gestió de la taxa la faran els serveis de tresoreria i d’administració del Consell Comarcal, d’acord amb els seus procediments
  administratius ordinaris.
  12.2 Liquidació:
  La liquidació de la taxa es farà prèvia a l’entrada de l’animal a les instal·lacions per les cessions i prèviament a la seva retirada
  en els altres casos, sempre contra presentació del corresponent document justificatiu.
  Es concedirà el fraccionament omplint una instància manifestant la sol·licitud i complint les següents condicions:
  S’hauran de domiciliar els rebuts per al cobrament de les fraccions de la taxa.
  L’import a fraccionar ha de ser superior a 100,00 €
  El termini màxim de pagament serà de 3 mesos i no comportarà interessos de demora.
  El fraccionament s’entendrà efectiu a partir de la data de la sol·licitud i serà vàlid fins que es presenti una nova instància que
  sol·liciti el contrari.
  La devolució d’una fracció comportarà deixar sense efecte la sol·licitud de fraccionament i la impossibilitat de tornar-lo a
  demanar per aquest mateix concepte.
  Article 13- Vigència
  La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de
  l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms
  i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui
  de forma expressa.
  Article 14.- Remissió normativa
  En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
  març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
  Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
  DILIGENCIA D’APROVACIÓ
  – L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell
  Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007.
  – Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 16 d’octubre de 2014.
  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE MATÈRIA ORGÀNICA A LA PLANTA DE
  COMPOSTATGE DE LA GARROTXA
  Article 1.- Fonament legal i naturalesa
  En ús de les potestats que confereixen a la comarca, com a ens local de caràcter territorial, els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret
  Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article
  39.1b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
  Catalunya; per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text
  refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Garrotxa estableix la taxa per l’entrada de matèria
  orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa
  La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat
  amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació
  de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa.
  Article 2.- Fet imposable
  Constitueix fet imposable d’aquesta taxa l’entrada de matèria orgànica, ja sigui recollida selectivament en les recollides municipals, ja sigui d’origen industrial privat, ja sigui d’origen de poda o restes de jardineria o de qualsevol altre origen que
  permeti el seu compostatge amb les màximes garanties.
  Neix el fet imposable en el moment en que es produeix l’entrada del material en la planta de compostatge de la Garrotxa.
  Article 3.- Exempcions
  No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les
  Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals.
  Article 4.- Subjectes passius
  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General
  Tributària que actuïn com a productors de residus que estiguin tipificats i catalogats d’acord amb el catàleg europeu de
  residus com a materials susceptibles de ser compostats.
  1. Com a substituts dels contribuents:
  Els ajuntaments en el terme municipal dels quals es produeixen aquests materials, sempre que aquests siguin recollits pels
  serveis municipals de recollida de residus.
  Article 5.- Responsables tributaris
  Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles
  41 a 43 de la Llei General Tributària.
  Article 6.- Base imposable
  La base imposable és depenent de la tipologia i origen dels materials entrats en la planta de compostatge, d’aquesta manera
  es poden entendre tres tipologies diferents de materials:
  6.1 Fracció orgànica dels residus municipals, matèria orgànica dels residus recollits de manera selectiva, tant de la comarca
  com d’altres recollides públiques.
  6.2 Materials orgànics procedents d’empreses que per les seves característiques i tipologia puguin ser admesos en els processos
  de compostatge de la planta. Aquestes entrades queden restringides a les capacitats de la planta per poder-les assumir amb
  garanties, tot i això caldrà l’aprovació dels serveis tècnics del Consorci públic SIGMA que ha de garantir el bon funcionament
  de la instal·lació en tot moment.
  6.3 Podes i restes de jardineria, que poden ser públiques o privades. La poda per les seves característiques estructurants és
  necessària pel funcionament de la planta, mentre que les altres restes de jardineria s’han d’entendre com matèria orgànica
  per compostar.
  Article 7.- Base liquidable
  Amb caràcter general serà igual a la base imposable
  Article 8.-Quota tributària
  La quota tributària s’establirà en funció de la tipologia i l’origen del material a tractar.
  Article 9.- Tarifes
  Tenint en compte la matèria a tractar:
  Tenint en compte la matèria a tractar:
  9.1 MATÈRIA ORGÀNICA PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA:
  Preu fix 57,03 euros/tona
  Preu variable establert segons el quadre següent
  Percentatges d’impropis Preu per la gestió del rebuig
  0-5% 10,36 euros/tona
  5-10% 20,72 euros/tona
  10-15% 31,09 euros/tona
  15-20% 41,45 euros/tona
  20-25% 51,81 euros/tona
  25-30% 68,39 euros/tona
  30-50% 124,35 euros/tona
  més del 50% 207,25 euros/tona
  Els valors d’aplicació per un determinat valor d’impropis, s’entendran des del moment d’una caracterització fins al següent
  mostreig i caracterització, tot i que les característiques del material puguin millorar durant aquest temps.
  9.2 FANGS DE DEPURACIÓ PÚBLICS:
  Preu fix 41,27 euros/tona
  9.3 MATÈRIA ORGÀNICA PROCEDENT DE RESIDUS INDUSTRIALS:
  Preu fix 59,53 euros/tona
  9.4 RESTES DE JARDINERIA D’ORIGEN COMPOSTABLES:
  Preu fix 53,19 euros/tona
  9.5 MATERIALS ORGÀNICS ESTRUCTURANTS:
  Preu fix 0,00 euros/tona
  9.6 RESTES DE PODA D’ARBRES PÚBLICS:
  Preu fix 0,00 euros/tona
  Article 10.- Bonificacions
  No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la tarifa d’aquesta taxa.
  Article 11.- Meritament i període impositiu
  La taxa es merita amb caràcter general, per l’entrada de material a la planta de compostatge de la Garrotxa.
  Article 12.- Normes de gestió
  12.1 La gestió de la taxa la faran els serveis d’administració i de tresoreria del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  12.2 La liquidació de la taxa per part dels particulars i les entitats locals al Consell Comarcal, es farà un cop presentades les
  corresponents factures mensuals per l’entrada de materials a la planta de compostatge.
  Article 13.- Vigència
  La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de
  l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui
  de forma expressa.
  Article 12.- Remissió normativa
  En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
  març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
  Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
  DILIGENCIA D’APROVACIÓ
  – L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell
  Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007.
  – Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 16 d’octubre
  de 2014.
  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL TRACTAMENT DE RESIDUS INDUSTRIALS ASSIMILABLES A
  RESIDUS MUNICIPALS COMERCIALS A L’ABOCADOR COMARCAL DE LA GARROTXA
  Article 1.- Fonament legal i naturalesa
  En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
  reguladora de les bases de règim local, per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
  pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i per l’article 39.1.b) del Decret Legislatiu 4/2003 de
  4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de
  la Garrotxa estableix la taxa per a la prestació del servei comarcal de tractament de residus industrials assimilables a residus
  municipals comercials a l’abocador comarcal de la Garrotxa.
  La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat
  amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació
  de la taxa per la prestació del servei de tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials a
  l’abocador comarcal de la Garrotxa. per part d’aquest ens comarcal i dins el seu àmbit i territorial.
  Article 2.- Fet imposable
  Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa el tractament dels residus industrials assimilables a residus municipals comercials,
  produïts dins l’àmbit territorial de la Comarca i que s’aboquen amb caràcter voluntari al dipòsit controlat de la Garrotxa.
  Es consideraran residus industrials assimilables a residus municipals comercials, els tipificats en l’article 8 d’aquesta
  ordenança o aquells que disposin dels permisos pertinents, de conformitat amb la legislació vigent i amb les condicions
  tècniques d’explotació.
  Neix el fet imposable en el moment que tenen entrada els residus industrials assimilables a residus municipals comercials al
  dipòsit controlat de la Garrotxa.
  Article 3.- Exempcions
  No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les
  Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals.
  Article 4.- Subjectes passius
  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General
  Tributària que realitzin abocaments de residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials al
  dipòsit controlat de la Garrotxa.
  4.1 Com a substituts dels contribuents
  a) Els concessionaris que efectuen la recollida de residus sòlids industrials assimilables a residus municipals comercials,
  que podran repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els productors.
  b) Els transportistes de residus particulars que realitzin abocaments de residus sòlids originats a la indústria assimilables
  a residus municipals comercials.
  Article 5.- Responsables tributaris
  Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles
  41 a 43 de la Llei General Tributària.
  Article 6.- Base imposable
  El pes dels residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials que s’aboquin al dipòsit
  controlat de la Garrotxa.
  Article 7.- Base liquidable
  Amb caràcter general serà igual a la base imposable.
  Article 8.- Quota tributària
  La quota tributària consistirà en una quantitat fixada per a l’eliminació dels residus sòlids industrials assimilables a residus
  municipals comercials, relacionats en el llistat que es troba en la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya.
  Article 9.- Tarifa
  9.1 S’estableixen a l’efecte la tarifa següent per cada tona abocada:
  a) Per tots els subjectes passius 90,311699 euros/tona
  9.2 Els residus no identificables per simple observació que necessitin una caracterització analítica per esbrinar la seva
  composició, queden excloses de la llista de residus industrials admissibles al dipòsit controlat de la Garrotxa. Per tant, serà
  necessària la seva caracterització i les autoritzacions pertinents per permetre el seu abocament. Tots els costos derivats
  d’aquestes actuacions seran a càrrec del promotor.
  Article 10.- Bonificacions
  No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la tarifa d’aquesta taxa.
  Article 11.- Meritament i període impositiu
  La taxa es merita amb caràcter general, per als abocaments realitzats pel particular, en el moment d’entrada dels residus sòlids
  originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa.
  Article 12.- Normes de gestió
  12.1 Gestió:
  Per als abocaments que realitzin els particulars o empreses, com a subjectes passius, d’acord amb el que s’estableix en l’article
  4, es procedirà en el moment de l’entrada al dipòsit controlat de la Garrotxa a pesar el vehicle que transporta els residus a
  abocar, i a registrar i verificar les dades d’identificació de l’usuari del servei i del tipus de residus que pretén abocar.
  Si s’autoritza l’abocament, una vegada realitzat -a la sortida de l’abocador- es torna a pesar el vehicle i s’obté la tara, que
  deduïda del pes total anterior donarà el pes dels residus abocats.
  Es lliurarà a l’usuari un tiquet de la pesada i se’n trametrà còpia al Consell Comarcal de la Garrotxa.
  12.2 Liquidació:
  La liquidació serà el resultant de la suma dels abocaments realitzats durant el mes, d’acord amb les dades d’entrada al dipòsit
  controlat de la Garrotxa, multiplicat per la tarifa, per tal d’obtenir la quota tributària a ingressar.
  El Consell Comarcal de la Garrotxa liquidarà mensualment al productor mitjançant rebut bancari el qual es girarà a 60 dies
  des de la data d’expedició. Els productors que no vulguin domiciliar aquests rebuts també hauran de liquidar la taxa en el
  termini de 60 dies a través de transferència bancària al compte que determini el Consell Comarcal o enviant un xec nominatiu
  al Consell Comarcal.
  Article 13.- Vigència
  La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de
  l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms
  i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui
  de forma expressa.
  Article 14.- Remissió normativa
  En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
  març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
  Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
  DILIGENCIA D’APROVACIÓ
  – L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell
  Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007.
  – Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 16 d’octubre
  de 2014.

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 242 – 19 de desembre de 2014
  Núm. 13993
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’exposició pública d’un expedient de modificació del pressupost
  general
  Aprovat pel Ple de la Corporació del dia 11 de desembre 2014
  l’expedient 08/14 de modificació de crèdit del pressupost d’enguany
  amb un origen de fons i aplicació de fons provinents d’aplicació de
  partides ampliables, generació de crèdit, transferències de partides,
  i aplicació de romanent de tresoreria per a despeses generals per a
  inversions financerament sostenibles.
  El pressupost modificat queda resumit a nivell de capítols de la següent
  manera:

  INGRESSOS
  CAPITOL
  Capítol III Taxes i altres ingressos 8.427.337,60
  Capítol IV Transferències corrents 6.801.396,29
  Capítol V Ingressos patrimonials 5.000,00
  Capítol VII Transferències de capital 3.826.406,07
  Capítol VIII Actius financers 1.160.424,37
  20.220.564,33

  DESPESES
  CAPITOL
  Capítol I Despeses de personal 1.469.003,83
  Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 11.249.321,59
  Capítol III Despeses financeres 16.875,00
  Capítol IV Transferències corrents 2.837.396,23
  Capítol VI Inversions reals 3.838.080,16
  Capítol VII Transferències de capital 809.917,52
  20.220.564,33

  S’exposa al públic durant 15 dies a efectes de presentació
  d’al·legacions i suggerències. Passat aquest termini sense que se
  n’hagin presentat, la modificació quedarà definitivament aprovada.
  Olot, la Garrotxa, 15 de desembre de 2014
  Joan Espona i Agustin
  President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: