Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa contractes per obra i serveis per a diferents Ajuntaments

Posted by lejarza en 16 diciembre, 2014


Consell Comarcal de la Garrotxa contractes per obra i serveis per a diferents Ajuntaments

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 238 – 15 de desembre de 2014 Núm. 13573

Edicte sobre contractació de personal

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa va acordar, mitjançant decrets de data 21 i 27 de novembre de 2014, contractar les següents persones que es regiran sota el següent règim jurídic:

Mª Dolors Fernandez Serra – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei) a temps parcial, amb un 70% de la jornada completa, per un període de 7 mesos (24/11/14-23/06/15). – Jornada: Parcial, 70% de la jornada completa. – Categoria: Tècnic mig, assimilat al subgrup A2. – Treball a desenvolupar: projecte “Coordinació i Prospecció de Treball i Formació 2014, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

José Manuel Palacín Planella – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14-27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12056 – Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “Projecte d’Enjardinament dels nuclis de població del municipi de Beuda”, cofinançat d’acord

l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Oscar Herrera Lopez – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14-27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12612 – Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “conservació i manteniment de

parcs, jardins urbans, camins i vies rurals de Maià de Montcal”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Miguel Aguilar Espinosa – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14-27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12065 – Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “Neteja viària extraordinària i manteniment del servei d’abastament d’aigua i sanejament, a Sant Jaume de Llierca”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Edgar Sanchez Ramos – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14-27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12610 -Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “Manteniment de serveis públics i d’interès social, a Sant Ferriol”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Àngel Serrat Güell – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14-27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12093 – Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “d’Urbanització del carrer de

can Baguer i sanejament del Carrer del Torrent, a Les Planes d’Hostoles”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Francisco Diaz Perez – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14-27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12618 – Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “Conservació i manteniment

d’edificis i altres espais d’ús públic, a Mieres”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Isaac Mira Humbert – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14-27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12615 – Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “Arranjament i adequació

d’equipament i espais públics, a Tortellà”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Joaquin Palomeras Lopez – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14-27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12601 – Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “Besalú Vila Viva”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Antonio Serrano Pedrosa – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14-27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12601 – Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “Besalú Vila Viva”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Pau Feixas Mas – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social

(per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14 27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12614 – Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “Condicionament d’espais i edificis públics” a Santa Pau, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Santiago Badosa Molas – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei), a jornada completa, per un període de 6 mesos (28/11/14 27/05/15). – Nº d’oferta de treball: 09/2014/12617 – Jornada: completa. – Categoria: Oficial de segona – Treball a desenvolupar: projecte “Adequació de vials al municipi de Les Preses (Fase 2)”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol.

Això és el que s’informa als efectes oportuns.

Olot, la Garrotxa, 4 de desembre de 2014 Joan Espona i Agustín President

Anuncios

7 comentarios to “Consell Comarcal de la Garrotxa contractes per obra i serveis per a diferents Ajuntaments”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 240 – 17 de desembre de 2014
  Núm. 14001
  PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA
  Edicte referent a la resolució d’aprovació de la relació de persones admeses
  a la convocatòria del concur -oposició, per a la promoció interna de dos
  llocs de treball de nova creació de “responsable”, nomenament del tribunal
  i anunci del lloc, data i hora de les proves
  RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA Núm. 161/2014
  ANTECEDENTS
  Vist la resolució de presidència número 147/2014, de data 6 de novembre
  de 2014, en la que s’aprova la convocatòria i les bases, que
  tenen per objecte regular, el procés de selecció, mitjançant concursoposició
  de promoció interna per accedir a dues places de responsable,
  de nivell retributiu 9 i mòdul de carrera 3, denominades:
  • Responsable de Continguts i Estratègia on-line
  • Responsable de Productes i Clubs de Màrqueting
  Vist, que l’esmentada resolució es va publicar al Butlletí Oficial de
  la Província amb data 12 de novembre de 2014, i tal com preveu,
  el punt 3.3 de les bases, en que diu literalment: “El termini per a la
  presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals, comptats des de
  l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la
  Província”, el termini de presentació de sol·licituds va finalitzat el
  dia, 22 de novembre de 2014.
  D’acord amb les sol·licituds presentades dins el termini establert, i
  una vegada supervisada la correcció de les mateixes.
  Vist l’acord de delegació del Consell d’Administració de data 19 de
  juny de 2008.
  El sotasignat considera que la Presidència del Patronat en virtut
  de les facultats que li confereixen els vigents Estatuts del Patronat
  de Turisme Costa Brava Girona, SA i els acords del Consell
  d’Administració hauria d’aprovar la següent proposta de Resolució:
  PRIMER.- DECLARAR admeses per realitzar el procés selectiu a les
  següents persones,
  • Per la plaça de Responsable de Continguts i Estratègia on-line
  Inicials cognoms i nom Tres darrers números del DNI
  o SOG 529
  • Per la plaça de Responsable de Productes i Clubs de Màrqueting
  Inicials cognoms i nom Tres darrers números del DNI
  o VDA 345
  o BVA 993
  o PTS 269
  SEGON.- APROVAR la composició del tribunal qualificador, amb el
  següents membres,
  o President: Ramon Ramos i Argimon, Director General del Patronat
  de Turisme Costa Brava Girona
  o Vocals:
  o José Antonio Donaire i Benito, Professor de la Universitat de
  Girona i Director de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)
  o Pau Canaleta i Heras, expert en serveis relacionats amb la
  comunicació institucional, política i empresarial.
  o Secretari: Jordi Batllori i Nouvilas, Secretari General de la Diputació
  o funcionari en qui delegui.
  TERCER. – APROVAR que les proves, es realitzin, el dilluns, dia
  22 de desembre de 2014, a les 08:30 hores, a la seu del Patronat de
  Turisme Costa Brava Girona, Avinguda Sant Francesc, núm. 29, 3era
  planta, 17001, Girona.
  Girona, 12 de desembre de 2014
  Joan Giraut i Cot
  President

 2. lejarza said

  Beuda ha hagut d´avançar diners d´un pla ocupacional
  17.12.2014
  BEUDA | DDG

  L’alcalde de Beuda, Josep Serra (UPP-PM), va demanar al ple del Consell Comarcal de la Garrotxa pel fet que l’Ajuntament de Beuda ha hagut d’assumir el pagament d’una nòmina del darrer pla ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). “Van dir que els ajuntaments no hauríem de posar ni un euro i el primer mes ja hem hagut de pagar”, va protestar. Va demanar per si hauran de pagar cada mes.
  El gerent del Consell va explicar que des de fa uns 2 anys el Consell té la responsabilitat de coordinar la contractació dels plans ocupacionals. En el darrer pla van contractar 11 persones per 7 mesos. Va assenyalar que el conveni marca que els ajuntaments avancin de la tresoreria pròpia el pagament dels plans. “El Consell Comarcal -va dir- no pot assumir la tresoreria de suport a la contractaciò d’11 persones durant 7 mesos”. Va indicar que de seguida de rebre els diners del SOC tornaran la part avançada als ajuntaments.
  Lluís Guinó (alcalde de Besalú per CiU) va recordar que quan els plans eren gestionats de dret pels ajuntaments, els recursos arribaven amb celeritat.
  Joan Espona (president del Consell per CiU) va indicar que s’havia d’haver informat de les clàusules del conveni al Consell d’Alcaldes, però no es va fer perquè la major part dels ajuntaments repetien i ja les coneixien.

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 241 – 18 de desembre de 2014
  Núm. 13730
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Anunci d’aprovació de bases específiques reguladores de la concessió de
  subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’any 2015
  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada
  el dia 4 de desembre de 2014 va aprovar les bases específiques
  reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència
  competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament
  de les següents activitats per a l’any 2015:
  – activitats veïnals
  – activitats d’acció social
  – activitats culturals
  – activitats d’educació en el lleure
  – activitats esportives per a la temporada 2014/2015

  S’exposen al públic per un termini de vint dies, comptats des de
  l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin
  presentar reclamacions. En cas que no se’n presentin, s’entendran
  aprovades definitivament. Així mateix es publicarà en un diari comarcal
  i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament.
  Les bases es podran consultar, de dilluns a divendres, de 10 a 14h. a
  les següents adreces:
  – Bases de subvencions per a l’organització, participació i desenvolupament
  de l’organització d’activitats veïnals: Consorci d’Acció
  Social de la Garrotxa (CASG), Can Castellanes, plaça Palau, d’Olot.
  – Bases de subvencions per a l’organització, participació i desenvolupament
  de l’organització d’activitats d’acció social: Consorci
  d’Acció Social de la Garrotxa (CASG), Can Castellanes, plaça Palau,
  d’Olot.
  – Bases de subvencions per a l’organització, participació i desenvolupament
  d’activitats culturals: a l’Institut Municipal de Cultura
  d’Olot (IMCO), carrer sant Esteve, 29 d’Olot.
  – Bases de subvencions per a l’organització, participació i desenvolupament
  d’activitat d’educació en el lleure: Institut Municipal
  d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO), avinguda Sant Joan de les
  Abadesses, 20-22, d’Olot.
  – Bases de subvencions per a l’organització, participació i desenvolupament
  de l’activitat esportiva per a la temporada 2014/2015:
  Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO), avinguda
  República Argentina, 8, d’Olot.
  Simultàniament s’obre convocatòria pública per la concessió de
  subvencions de l’any 2015, en el benentès que s’ajornarà el temps
  que calgui en el supòsit que es formulin reclamacions.
  El període de presentació de sol·licituds serà de 21 dies hàbils, a
  comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al
  BOP. En cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi un
  dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent.
  Contra la resolució transcrita, es podrà interposar potestativament
  recurs de reposició davant aquest mateix òrgan o ser impugnat directament
  davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
  El termini per la interposició del recurs serà d’un mes pel de reposició
  i de dos mesos pel contenciós administratiu, a partir del dia
  següent al de la notificació d’aquesta resolució.
  El termini per resoldre el recurs de reposició és d’un mes. En cas de
  desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, el termini
  per impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa
  és de sis mesos.
  Es podrà interposar també qualsevol altre recurs o procediment
  d’impugnació o reclamació previst en la legislació vigent.
  Olot, 10 de desembre de 2014
  Alícia Vila Torrents
  Secretària

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 241 – 18 de desembre de 2014
  Núm. 13732
  INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT
  Anunci d’aprovació de bases per a la sol·licitud d’ajuts
  La Junta de Govern de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot
  del dia 9 de desembre de 2014, va aprovar les bases per a la sol·licitud
  d’ajuts per les quotes de les entitats esportives.
  Aquestes bases s’exposen al públic per un termini de vint dies,
  comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP,
  perquè s’hi puguin presentar reclamacions. En cas que no se’n presentin,
  s’entendran aprovades definitivament. Així mateix es publicarà
  al Taulell d’edictes de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure.
  Olot, 10 de desembre de 2014
  M. del Mar Roca i Reixach
  Presidenta

 5. senen said

  A Sant Joan les Fonts contracten portuguesos per fer les obres municipals ,algú sap a què es degut?

 6. lejarza said

  Servei de telecomunicacions per diferents ens de la comarca de la Garrotxa Tornar Òrgan de contractació: Consell Comarcal de la Garrotxa Codi d’expedient: B103/2014/041 Tipus d’expedient: Ordinari Tipus de contracte: Serveis Subtipus de contracte: Serveis de telecomunicació Procediment de licitació: Obert Dades del contracte Pressupost bàsic de licitació: 158.057,14 € sense IVA 191.249,14 € IVA inclòs (21,00%) Durada del contracte: 2 anys Àmbit geogràfic: Garrotxa Termini de presentació d’ofertes: 05/01/15 14:30 h Valor estimat del contracte: 158.057,14 € sense IVA Subhasta electrònica No Obertura de pliques: 14/01/15 12:00 Sala de Juntes del Consell Comarcal de la Garrotxa Dades de l’anunci 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. CLÀUSULA 1. OBJECTE Aquest Plec de clàusules administratives particulars té per objecte regular la contractació, mitjançant procediment obert del servei de telecomunicacions dels ajuntaments i ens locals adherits al procés de compra agregada del Consell Comarcal de la Garrotxa, d’acord amb les determinacions del present Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir aquest contracte. La present contractació es realitza en el marc de les obligacions assumides pel Consell Comarcal de la Garrotxa, com entitat responsable de promoure la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions per a diferents ens locals de la comarca. La relació d’ens i ajuntaments participants i que són beneficiaris de la contractació són els següents:  Consell Comarcal de la Garrotxa  Castellfollit de la Roca  Maià de Montcal  Mieres  Riudaura  Sant Aniol de Finestres  Sant Feliu de Pallerols  Sant Ferriol  Sant Jaume de Llierca  Santa Pau  Consorci Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa – Sigma  Consorci d’Acció Social de la Garrotxa Podran resultar igualment beneficiaris de la contractació els consorcis comarcals i els ajuntaments de la comarca signants del Conveni interadministratiu de col·laboració d’encàrrec de compres agregades, que acordin la seva adhesió durant la vigència del contracte. Així doncs, s’adverteix que durant la vigència del contracte, totes les entitats locals de la comarca de la Garrotxa (ajuntaments i consorcis locals) es podran acollir a les mateixes condicions contractuals i preus que regeixin el contracte. L’empresa adjudicatària del servei haurà de subscriure un contracte específic amb les entitats que sol·licitin l’adhesió al contracte. Aquesta contractació es realitza en un sol lot que conté:  Serveis de comunicació de telefonia fixa  Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades)  Serveis de comunicació de dades i accés a Internet Les necessitats administratives a satisfer amb la present contractació estan referides a:  Optimitzar la despesa de telecomunicacions tant de costs fixes com de costos de tràfic, sense que en cap cas impliqui una reducció dels actuals nivells de servei.  Mantenir i a ser possible millorar els actuals nivells del servei objecte de contracteAv. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E 1.2. CLÀUSULA 2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient. 1.3. CLÀUSULA 3. NATURALESA JURÍDICA I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE Aquest contracte es configura com a contracte de serveis d’acord amb el que disposa l’article 10 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP) Aquest contracte de serveis està codificat en l’Annex II del TRLCSP, amb la categoria 5 – Serveis de telecomunicació, número de referència CPC: 752 El codi de la CPV corresponent a aquest contracte és el 64200000-8 (Serveis de telecomunicacions). Els codis de la CPA corresponents a aquest contracte són: 61.10.20 Serveis d’operadors de telecomunicacions per cable. 61.20.1 Serveis de telecomunicacions mòbils. 61.10.41 Serveis bàsics d’Internet. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb l’article 150.1 del TRLCSP. Aquest contracte de servei té naturalesa administrativa, de conformitat amb allò que disposa l’art. 19.1a) del TRLCSP. El règim jurídic del contracte és el propi del dret administratiu, aplicant-se les normes relatives a la contractació administrativa, supletòriament s’aplicaran les normes del dret administratiu general i en el seu defecte les normes del dret privat, d’acord amb l’article 19.2 del TRLCSP. D’acord amb l’article 19.2 del TRLCSP aquest contracte es regirà:  per les disposicions d’aquest Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars i pel Plec de prescripcions tècniques particulars.  per les disposicions del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  per les disposicions del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.  per les disposicions que siguin d’aplicació del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques ( en endavant RGLC).  per les disposicions que siguin d’aplicació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local  per les disposicions que siguin d’aplicació del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  per les disposicions que siguin d’aplicació del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ( ROAS), aprovat per D 179/1995, de 13 de juny  així com per la resta de normativa legal aplicable. A més de la normativa esmentada, són també d’aplicació a aquest contracte – – Text refós de l’Ordre de Qualitat ITC/912/2006, de 29 de març, per la que es regulen les condicions relatives a la qualitat del servei de prestació de telecomunicacions electròniques i en qualsevol cas la normativa vigent que li sigui d’aplicació. 1.4. CLÀUSULA 4. SUBMISSIÓ DEL CONTRACTISTA I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL La documentació incorporada a l’expedient té naturalesa contractual, per tant, l’adjudicació del contracte implica, per part del contractista, la seva expressa submissió a les disposicions d’aquest plec de clàusules administratives, al plec de prescripcions tècniques i a les esmentades disposicions legals i reglamentàries. 1.5. CLÀUSULA 5. INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT. La interpretació del contracte, la resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment, llur modificació per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes d’aquesta seran resoltes per l’òrgan de contractació, d’acord amb l’article 210 del TRLCSP . Tot això, dintre dels límits i amb subjecció als requisits i efectes del TRLCSP i del RGLC. Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius, d’acord amb l’article 211 del TRLCSP. De conformitat amb l’article 21.1 del TRLCSP, les qüestions litigioses sorgides en relació a la preparació i adjudicació, així com a la interpretació, modificació, compliment, extinció i efectes d’aquest contracte administratiu seran resoltes per l’òrgan de contractació competent. Els seus acords posaran fi a la via administrativa, i en contra seva es podrà formular recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que preveu la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció. Això no obstant, els interessats podran interposar, amb caràcter previ, el recurs potestatiu de reposició previst als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, tal i com a l’efecte preveuen els articles 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. A l’efecte judicial el contractista, amb renúncia al seu propi fur i domicili, si fos un altre, se sotmet expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Girona. 2. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 2.1. CLÀUSULA 6. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. La contractació que es tramitarà mitjançant procediment obert i adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració en virtut d’allò que estableixen els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP . 2.2. CLÀUSULA 7. DURADA DEL CONTRACTE El contracte tindrà una durada de 2 anys a comptar des de la data d’inici del servei.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E L’inici del servei no superarà els 60 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la data de signatura del contracte. Abans de la finalització del contracte, el Consell Comarcal de la Garrotxa comunicarà a l’adjudicatari el resultat del nou procediment, i en cas de que aquest no hagués resultat nou adjudicatari, comunicarà a l’adjudicatari inicial el temps i forma en el que el nou adjudicatari efectuarà la migració del servei d’un operador a l’altre. En tot cas l’adjudicatari inicial es comprometrà a la prestació del servei amb la deguda continuïtat fins que el nou adjudicatari hagi assumit de forma íntegra la migració del servei, en un termini màxim de tres mesos. En aquest supòsit, ambdues parts continuaran vinculades a les condicions del contracte. 2.3. CLÀUSULA 8. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE. 2.3.1. Pressupost de licitació. D’acord amb l’article 87.2 del TRLCSP el contracte es licitarà sobre els preus unitaris relatius a diversos serveis i prestacions inclosos en el contracte. El pressupost estimatiu màxim de licitació de la contractació per a la durada de la contractació sense modificacions del contracte s’estima en 191.249,14 € (IVA del 21% inclòs) Ajuntament/ens Telefonia fixa anual Telefonia mòbil anual Servei de dades Total anual Total 2 anys Castellfollit de la Roca 5400 1640 960 8000 16000 Consell Comarcal de la Garrotxa 6255,32 4487,06 3430,49 14172,87 28345,74 Maià de Montcal 3000 NO* NO 3000 6000 Mieres 2200 1450 1350 5000 10000 Riudaura 0* 0 NO 2060 4120 Sant Aniol de Finestres 0 0 0 4500 9000 Sant Feliu de Pallerols 0 0 0 12000 24000 Sant Ferriol 0 NO 0 3000 6000 Sant Jaume de Llierca NO 600 NO600 1200 Santa Pau 3500 2500 1000 7000 14000 Consorci Sigma 3735,66 4444,94 511,83 8692,42 17384,84 CASG 0 0 0 27599,28 55198,56 TOTAL 95624,57 191249,14 * NO: indica que aquest ens no requereix aquest servei * 0: indica que sí que requereix aquest servei però que no té desglossats els imports Aquest import es desglossa. Període Import total Any 1 95.624,57 Any 2 95.624,57 El contractista haurà de consignar els preus unitaris de les diverses prestacions tal i com es detallen en els llistats següents. Atès que valor estimat del contracte és inferior a 207.000 euros, el contracte no es troba subjecte a regulació harmonitzada.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E 2.3.2. Preus unitaris del servei de telefonia de veu fixa i mòbil, serveis i prestacions a oferir En el serveis de telefonia de veu fixa i mòbil objecte d’aquesta licitació no es considerarà el concepte de “franquícia”. Tots els preus unitaris de les propostes es donaran sense IVA. En els preus unitaris es consideren incloses totes les despeses necessàries per a la correcta prestació dels serveis, no es facturarà cap concepte no inclòs en aquests preus unitaris Les trucades es facturaran per segons des del primer segon. No obstant, per simplificar la presentació de les ofertes i el seu estudi els licitadors, en les seves propostes, consignaran els preus unitaris dels servei de veu en euros/minut (€/minut). Independentment que els licitadors combinin en una mateixa plataforma/sistema els serveis de telefonia fixa i mòbil hauran de formalitzar els llistats de preus de telefonia de veu fixa i de telefonia de veu mòbil, encara que els preus siguin equivalents. A efectes informatius per a l’elaboració de la proposta de preus unitaris el tràfic de veu fixa i mòbil dels ajuntaments i ens locals adherits al procés de compra agregada del consell comarcal de la Garrotxa durant un mes de mostra de l’any 2013 ha estat el que es detalla en el Plec de prescripcions tècniques particulars d’aquesta licitació. No estan previstos increments significatius de tràfic de veu durant la vigència del contracte. Es consignaran preus en tots els conceptes. Els licitadors podran oferir millores a les demanades com a mínimes en aquest plec. El model de presentació de preus unitaris es troba detallat en els Annexes 1 a 3 del Plec de Prescripcions Tècniques particulars. El preus comprenen la totalitat de cadascuna de les prestacions del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència. L’IVA que correspon aplicar en la data d’elaboració d’aquest plec és del 21%. 2.3.3. Aplicació de preus sobre el servei inicialment previst i comprovació de la no superació de l’import de licitació. Els preus unitaris que proposarà el licitador seran els detallats en l’Annex 1 a 3 del Plec de Prescripcions Tècniques particulars El licitador haurà de comprovar i consignar en la seva oferta que l’aplicació dels preus unitaris que proposa al serveis que es demanen en el Plec de prescripcions tècniques no supera el límit establert. L’oferta inclourà el procediment de càlcul per autoavaluar l’oferta. Es comprovarà la correcció de l’aplicació dels preus.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E 2.4. CLÀUSULA 9. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE. APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES Es declara la plurianualitat de la despesa. La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació, possibles modificacions i IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les partides pressupostàries indicades a continuació del pressupost dels exercicis 2014, així mateix, les despeses pels anys 2015 i 2016 queden subordinades al crèdit que per a cada exercici autoritzin, d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i d’acord amb el següent desglossament: Ajuntament/ens Partida pressupost Total anual IVA inclòs. Castellfollit de la Roca 2014 01 920 22200 8.000,00 € Consell Comarcal de la Garrotxa 2014 20 920 2220 14.172,87 € Maià de Montcal 2014 920 22200 3.000,00 € Mieres 2014 920 22200 5.000,00 € Riudaura 920 22200 2.060,00 € Sant Aniol de Finestres 920 22200 4.500,00 € Sant Feliu de Pallerols 2014 9 22200 12.000,00 € Sant Ferriol 2014 00 920 22200 3.000,00 € Sant Jaume de Llierca 1 920 222 000 600,00 € Santa Pau 2014 1 920 22200 7.000,00 € Consorci Sigma 2014 01 920 22200 8.692,42 € CASG 2014 01 920 22200 27.599,28 € TOTAL 95.624,57 € 2.5. CLÀUSULA 10. PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ La present licitació es publicarà mitjançant anunci en el perfil de contractant (seu electrònica del Consell Comarcal de la Garrotxa (www.garrotxa.cat) i en el BOP i DOGC amb una antelació mínima de 20 dies hàbils a l’assenyalat com a últim per a la recepció de les proposicions. A partir de la publicació de l’anunci, els plecs de clàusules podran ésser examinats pels interessats/des a les oficines del Consell Comarcal de la Garrotxa en horari d’atenció al públic i mitjançant la seu electrònica durant el termini de presentació de proposicions. 2.6. CLÀUSULA 11. REQUISITS DE CAPACITAT, APTITUD I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS Estan capacitades per contractar amb el Consell Comarcal les persones físiques o jurídiques, amb condició d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L’activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d’una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E empresaris hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empresaris que es constitueixi temporalment a aquest efecte, d’acord amb els requisits que s’estableix enel TRLCSP, i hauran d’acreditar la seva solvència o classificació exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents. En el present contracte s’exigeix classificació, que s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s’especifiquen a continuació: GRUP SUBGRUP CATEGORIA Grup: V) Serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions 4 – Serveis de telecomunicacions A – anualitat mitjana inferior a 150.000,00 € 2.7. CLÀUSULA 12. DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR ELS LICITADORS, FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS 2.7.1. Lloc i termini de presentació. Les proposicions podran ésser presentades al registre del Consell Comarcal de dilluns a divendres, de 9 a 14:30 hores, fins el dilluns 5 de gener de 2015, o a través de correu certificat dins del mateix termini i horari essent necessari en aquest cas que el mateix dia de la presentació es trameti mitjançant correu electrònic (contractacio@garrotxa.cat) el justificant del dipòsit a l’Oficina de Correus de la proposició. D’acord amb l’article 87.2 del TRLCSP el contracte es licitarà sobre els preus unitaris relatius a diversos serveis i prestacions inclosos en el contracte. El pressupost estimatiu màxim de licitació de la contractació per a la durada de la contractació sense modificacions del contracte s’estima en 191.249,14 € (IVA del 21% inclòs) Si no es compleixen els anteriors requisits, les proposicions que es rebin fora del termini fixat a l’anunci de licitació no seran admeses. Una vegada presentada una proposició, no podrà ser retirada sota cap pretext. Les proposicions seran secretes i es presentaran en sobres, signats i tancats. A cada sobre, hi figurarà el número i el títol corresponents, la referència del contracte, i el nom i el domicili del concursant. Tots els documents presentats pels licitadors hauran d’ésser originals o còpies legalitzades notarialment o compulsades administrativament. A més en cada sobre s’hi haurà d’incorporar un USB que haurà de contenir tota la documentació escanejada que contingui el sobre al qual fa referència. Aquest USB haurà d’estar degudament identificat amb el nom del licitador, el contracte al qual es concorre i el sobre al qual es refereix. A més, en cada sobre s’haurà d’incloure una declaració responsable de la persona que tingui la representació en la qual s’indiqui que la documentació que conté l’USB és exactament la mateixa que es presenta en suport paper. Cada empresari podrà presentar una única proposició, sense que pugui concórrer simultàniament amb una sol·licitud individual i altre formant part d’una agrupació o unió temporal d’empreses. Cas que es presentés més d’una proposta, en el sentit manifestat, no serà admesa cap d’elles.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E Les empreses interessades podran examinar les condicions de la present licitació en els serveis competents esmentats als anuncis de licitació inserits en els butlletins oficials, també, a la pàgina web del Consell Comarcal de la Garrotxa (perfil del contractat). En el cas de sol·licitud de documentació serà d’aplicació l’article 78.1 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a la disposició dels interessats. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres mesos següents a la data que se’ls notifiqui l’adjudicació, l’administració no estarà obligada a seguir-la custodiant. 2.7.2. Acceptació incondicionada de clàusules La presentació de proposicions implica, per part dels licitadors, l’acceptació incondicionada de les clàusules d’aquest plec, del plec de prescripcions tècniques, i la resta de normativa aplicable a aquesta licitació. 2.7.3. Incorporació de dades personals La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per incorporar les dades personals en els sistemes d’informació del Consell Comarcal de la Garrotxa, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas, als efectes de la tramitació del present expedient de contractació. El Consell Comarcal de la Garrotxa garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que recull, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin per la seguretat d’aquestes dades. Per a l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/1999, LOPD, l’interessat/da podrà adreçar-se per escrit al Registre General d’aquesta entitat. 2.7.4. Documentació a presentar Els licitadors presentaran: les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats, designats respectivament amb els números 1 i 2 que hauran d’estar firmats per ells mateixos o per la persona que els representi, en els quals s’indicaran, a més de la raó social i la denominació de l’empresa, el títol del procediment i el número del sobre. – El sobre número 1 ha de contenir la documentació administrativa. – El sobre número 2 ha de contenir la documentació que haurà de ser valorada segons criteris avaluables per un judici de valor, detallats en la clàusula 14 d’aquest Plec. El contingut s’ajustarà a allò que estableix aquest Plec, d’acord amb l’article 145del TRLCSP. A l’interior de cada sobre s’incorporarà una relació, en full independent, en la que es faci constar els documents inclosos ordenats numèricament, així com la pròpia documentació que es detalla en el sobre. Les propostes s’han de presentar d’acord amb l’ordre establert als sobres següents de tal manera que es puguin identificar fàcilment: SOBRE NÚM. A DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (A l’exterior ha de figurar la menció següent: “ Sobre núm. A. Documentació administrativa per al procediment obert relatiu al contracte Servei de telecomunicacions del Consell Comarcal de la Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E Garrotxa presentada per__________ amb CIF/NIF___________, amb domicili a efectes de comunicacions ___________(adreça postal) , telèfon ___________, fax________, e-mail _________.” El sobre número 1 haurà de contenir obligatòriament els originals o fotocòpies legitimades per notari o fotocòpies compulsades per un funcionari d’aquesta entitat. El sobre número 1 ha de contenir la següent documentació, amb l’excepció que s’indica: – La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya eximeix de la presentació dels documents actualitzats que hi figurin assenyalats amb les lletres a), b.1), c), d), e) i f). A aquests efectes, El Consell Comarcal incorporarà a l’expedient diligència acreditativa dels documents vigents aportats pels empresaris i que figurin en l’esmentat Registre, sense perjudici de la presentació per part de l’empresari de la declaració esmentada a l’apartat g). i. Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari: a. Per a les persones físiques ( empresaris individuals i professionals), document nacional d’identitat o document que el substitueixi, i el número d’identificació fiscal ( NIF). b. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o documentació de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent. c. Per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 58 i 72del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. d. La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP . ii. Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona jurídica: a. Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent i validat per la Secretaria General d’aquesta entitat. b. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. iii. Documents que acrediten la classificació de l’empresa licitadora, espanyola o estrangera no comunitària, ajustada a l’objecte del contracte, en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es assenyalats en la clàusula 11 d’aquest Plec.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E Tanmateix, les empreses estrangeres d’Estats membre de la Unió Europea acreditaran la seva solvència a través d’un o alguns dels següents documents, justificatius de l’acompliment de les condicions mínimes requerides per accedir a l’adjudicació del contracte: – Per acreditar la solvència econòmica i financera, sense perjudici que per raons justificades puguin presentar qualsevol altra documentació considerada suficient per aquesta entitat, es podrà acreditar per qualsevol dels següents documents:  Declaracions apropiades d’entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.  Els comptes anuals dels dos últims exercicis presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.  Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que se disposi de les referències de dit volum de negocis. – Solvència professional o tècnica, es podrà acreditar per qualsevol dels següents documents:  Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.  Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat, acompanyada dels documents acreditatius corresponents.  Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures empleades per l’empresari per garantir la qualitat i els medis d’estudi i investigació de l’empresa.  Quan es tracti de serveis o treballs complexos o quan, excepcionalment, hagin de respondre a un fi especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nombre d’aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l’Estat en que estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi acord de l’esmentat organisme. El control ha de versar sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si fos necessari, sobre els medis d’estudi i recerca de que disposi i sobre les mesures de control de la qualitat.  Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E  Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.  Declaració indicant la maquinaria, material i equip tècnic del que es disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions, a la que s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.  Declaració responsable, signada pel legal representant, de què el licitador no es troba incorregut en cap prohibició per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model de l’annex III. Aquesta declaració haurà de contenir expressament el fet d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici de què la justificació acreditativa d’aquest requisit s’exigirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a rebre el requeriment, de conformitat amb la Llei de contractes del sector públic.  En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques ( IAE), si es tracta d’activitats que hi estan subjectes: Alternativament, un d’aquests documents: – o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que figura al Cens corresponent, amb indicació de l’epígraf, que ha d’ajustar-se a l’objecte del contracte. – o una certificació de l’Agència d’Administració Tributària sobre el contingut del Cens – o el document de declaració en el Cens corresponent. A més, només per a les persones jurídiques: – una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d’exempció legalment previst o, si no estan exempts, l’últim rebut de l’impost de l’epígraf que correspongui amb l’objecte del contracte; i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l’impost. – Només per a empreses estrangeres: declaració signada pel legal representant, de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. – Si escau, declaració responsable del representant legal de l’empresari conforme les circumstàncies reflectides en el certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades o, en el seu cas, en un certificat comunitari de classificació, no han experimentat cap variació. – Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris: En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels noms i circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E 1. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència conforme als apartats anteriors. 2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, cas de resultar adjudicataris. 3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat. 4. Podran constituir la garantia provisional, si resulta exigible, una o vàries de les empreses participants en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia exigida en aquest plec, però en ambdós supòsits la/es garantia/es hauran de garantir de forma solidària les empreses que han d’integrar la UTE. 5. Declaració responsable de reunir algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació en la puntuació de les ofertes, especificats en la clàusula 16 d’aquests plecs, si escau. iv. Declaració responsable de vigència de les circumstàncies que donaren lloc a la declaració, per part de l’Administració Tributària, d’exempció d’IVA, si escau. v. Compromís de subscriure amb una companyia d’assegurances una pòlissa de Responsabilitat Civil per quantia no inferior a 1.000.000 d’euros i mantenir-la en vigència durant la vigència del contracte. vi. Document, signat pel representant legal, de designació i consentiment d’utilització de l’adreça de correu electrònic com a mitjà preferent per a totes les notificacions i comunicacions derivades d’aquest expedient de contractació, d’acord amb el model annex núm III. vii. Declaració dels serveis a subcontractar, de les possibles empreses subcontractistes i del seu perfil d’acord amb l’article 227 del TRLCSP. Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, aquestes hauran d’estar legitimades per notari o compulsades amb el seu original per l’òrgan de contractació o per un funcionari d’aquesta entitat. SOBRE NÚM. B PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LESREFERÈNCIES TÈCNIQUES PER A LA PONDERACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICAAv. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E A l’exterior ha de figurar la menció següent “ Sobre núm. B Proposició per al procediment obert relatiu al contracte Servei de telecomunicacions del Consell Comarcal de la Garrotxa presentada per __________ amb CIF/NIF___________, amb domicili a efectes de comunicacions ___________( adreça postal) , telèfon ___________, fax________, e-mail _________. Proposició econòmica/Documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.” Aquest sobre ha de contenir: – L’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi. La proposició econòmica s’ha d’ajustar al model que s’adjunta com a annex II d’aquest Plec. – La documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables per assenyalats en la clàusula 14 “ Criteris a tenir en compte en l’adjudicació” d’aquests Plecs. – La descripció tècnica dels sistemes, equips i elements proposats. – La declaració dels serveis a subcontractar, les empreses subscontractistes i la previsió de l’import dels serveis subcontractats d’acord amb l’article 227 del TRLCSP. – Així mateix, per a les prestacions que es proposin en modalitat de “tecnologia equivalent” s’haurà d’adjuntar una declaració del compliment de les prestacions de la “tecnologia equivalent” proposada, que en qualsevol cas no serà inferior a la de referència. 2.8. CLÀUSULA 13. GARANTIA PROVISIONAL No està prevista garantia provisional. 2.9. CLÀUSULA 14. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES L’oferta mes avantatjosa per a l’interès públic d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una pluralitat de criteris de valoració. Dins d’aquest criteris amb una ponderació màxima de 100 punts, cal distingir els criteris que depenen d’un judici de valor ( ponderació màxima de 30 punts ) i els criteris avaluables de forma automàtica ( ponderació màxima de 70 punts ). a) Criteris avaluables automàticament ( Total 70 punts ).  Segons l’import anual de l’oferta econòmica presentada ( 70 punts). Punts = 70 * Pe/Pv On: Punts = Puntuació de l’oferta a valorar Pe = Preu anual de l’oferta més econòmica. Pv = Preu anual de l’oferta que es valora. b) Criteris que depenen d’un judici de valor ( 30 punts ). B.1 PLA DE DESPLEGAMENT DE TECNOLOGIES D’ALTA VELOCITAT A LA COMARCA. Fins a 10 punts.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E Per a cada tecnologia d’accés a Internet d’alta velocitat que el licitador disposi o tingui previst instal·lar a la comarca, haurà d’indicar el percentatge de cobertura geogràfica actual i la evolució del desplegament que es compromet a realitzar en els propers 2 anys: B.1.1. DESPLEGAMENT DE TECNOLOGIA 4G PER A MÒBIL.(5 punts)  4G al 100% dels nuclis dels municipis de la comarca durant l’execució del primer any del contracte: 5 punts; en cas d’incompliment del compromís ofertat pel licitador en el termini expressat s’haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal de la Garrotxa en la quantitat de 4.000 Euros.  4G al 75 % dels nuclis dels municipis de la comarca durant l’execució del primer any del contracte. 4 punts; en cas d’incompliment del compromís ofertat pel licitador en el termini expressat s’haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal de la Garrotxa en la quantitat de 3.000 Euros.  4G al 50 % dels nuclis dels municipis de la comarca durant l’execució del primer any del contracte. 3 punts; en cas d’incompliment del compromís ofertat pel licitador en el termini expressat s’haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal de la Garrotxa en la quantitat de 2.000 Euros.  4G al 25 % dels nuclis dels municipis de la comarca durant l’execució del primer any del contracte. 2 punts; en cas d’incompliment del compromís ofertat pel licitador en el termini expressat s’haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal de la Garrotxa en la quantitat de 1.000 Euros.  4G en un territori entre el 10 i el 24% dels nuclis dels municipis de la comarca habitat durant l’execució del primer any del contracte. 1 punt, en cas d’incompliment del compromís ofertat pel licitador en el termini expressat s’haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal de la Garrotxa en la quantitat de 500 Euros. Únicament serà puntuada la millor opció de les anteriors d’acord amb l’oferta del licitadors. B.1.2. DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA / FTTH. (5 punts)  Desplegament de Fibra Òptica /FTTH al 100% dels nuclis dels municipis de la comarca durant l’execució del primer any del contracte: 5 punts. En cas d’incompliment del compromís ofertat pel licitador en el termini expressat s’haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal de la Garrotxa en la quantitat de 4.000 Euros.  Desplegament de Fibra Òptica /FTTH al 75% dels nuclis dels municipis de la comarca durant l’execució del primer any del contracte: 4 punts. En cas d’incompliment del compromís ofertat pel licitador en el termini expressat s’haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal de la Garrotxa en la quantitat de 3.000 Euros.  Desplegament de Fibra Òptica /FTTH al 50% dels nuclis dels municipis de la comarca durant l’execució del primer any del contracte: 3 punts. En cas d’incompliment del compromís ofertat pel licitador en el termini expressat s’haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal de la Garrotxa en la quantitat de 2.000 Euros.  Desplegament de Fibra Òptica /FTTH al 25% dels nuclis dels municipis de la comarca durant l’execució del primer any del contracte: 2 punts. En cas d’incompliment del compromís ofertat pel licitador en el termini expressat s’haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal de la Garrotxa en la quantitat de 1.000 Euros.  Desplegament de Fibra Òptica /FTTH en un territori entre el 10 i el 24% dels nuclis dels municipis de la comarca durant l’execució del primer any del contracte: 1 punt. En cas Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E d’incompliment del compromís ofertat pel licitador en el termini expressat s’haurà d’indemnitzar al Consell Comarcal de la Garrotxa en la quantitat de 500 Euros. Únicament serà puntuada la millor opció de les anteriors d’acord amb l’oferta del licitadors. B2. ALTRES MILLORES: Fins a 20 punts B.2.1. MILLORA EN LA QUANTITAT DELS TERMINALS MÒBILS SMARTPHONES DE LES CARACTERÍSTIQUES INDICADES EN ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. [Màxim 7 punts] Per cada dispositiu: 0,30 punts. També es poden incloure tauletes (tablets). B.2.1. MILLORA EN LA QUANTITAT DELS TERMINALS DE TELEFONIA FIXA DE LES CARACTERÍSTIQUES INDICADES EN ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. [Màxim 3 punts] Per cada dispositiu: 0,10 punts. B.2.3. ALTRES MILLORES EN SERVEIS NO IDENTIFICATS EN AQUEST PLEC I QUE REDUNDIN EN LA MILLORA DE LES SOLUCIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE.[5 punts] Millora en la velocitat/ample de banda de les comunicacions: 2 punts. Millora en la tarifa de dades dels terminals mòbils: 2 punts. Millora en el preu i qualitat dels terminals de telefonia mòbil oferts: 1 punt. B.2.4. BONIFICACIÓ PEL SERVEI DE GESTIÓ. [màxim 5 punts] Bonificació econòmica anual per les despeses derivades de la realització de projecte i el seu posterior seguiment per part del Consell Comarcal de La Garrotxa, que tindrà com a funcions principals:  Donar suport als ens locals en la implantació i, si fos el cas, en la migració dels serveis derivats del nou contracte  Seguiment de la correcta execució del contracte  Validació de la facturació  Suport a la resolució d’incidències entre els ens locals i les operadores – Bonificació del 3% sobre el preu de licitació inicial ofertat sense IVA: 5 punts. – Bonificació del 2% sobre el preu de licitació inicial ofertat sense IVA: 2,5 punts. – Bonificació del 1% sobre el preu de licitació inicial ofertat sense IVA: 1 punt. 2.10. CLÀUSULA 15. PROPOSICIONS ANORMALS O DESPROPORCIONADES De conformitat amb l’article 90 del R.D. 1098/2001 de 12 d’octubre, no són aplicables al present procediment de licitació els preceptes que s’estableixen a l’article 85 de l’esmentat reglament. 2.11. CLÀUSULA 16. CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONSAv. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E En els cas que es produís igualtat de puntuacions en aquest procés de licitació el Consell Comarcal de la Garrotxa es reserva la potestat de adjudicar a l’empresa que assoleixi un major nivell de compliment de clàusules socials, de conformitat amb allò disposat a les directives europees sobre contractació pública, i a la normativa espanyola i catalana de contractació de les administracions públiques. Els licitadors estaran obligats a adoptar aquelles mesures que normativament resultin obligatòries, i podran aportar la documentació justificativa per via electrònica a l’adreça contractació@garrotxa.cat en relació als següents aspectes: • Mesures d’impuls en la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral i empresarial. • Mesures de conciliació de la vida personal i familiar. • Mesures per combatre l’atur. • Mesures per afavorir la formació en el lloc de treball. • Mesures d’impuls a la contractació de persones amb discapacitats o amb dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral. • Mesures d’impuls per la contractació persones pertanyents a col·lectius en situació de risc. 2.12. CLÀUSULA 17. MESA DE CONTRACTACIÓ Atès el procediment d’adjudicació, es constitueix Mesa de contractació. La Mesa de contractació estarà constituïda per : – El president del Consell Comarcal o persona en qui delegui, que actuarà com a President/a de la Mesa de Contractació. – Un representant de cada un dels ajuntaments i ens que concorren, que actuaran com a vocal. – Responsable de LOCALRET o persona en qui delegui – Un tècnic de l’Àrea d’Innovació i Suport Informàtic del Consell Comarcal de la Garrotxa que actuarà com a vocal, que podrà ser substituït per un altre tècnic del mateix departament. – Un tècnic de l’Àrea d’Administració i Suport a Municipis del Consell Comarcal de la Garrotxa que actuarà com a vocal. – El secretari del Consell Comarcal, que actuarà de Secretaria de la Mesa o, en el seu cas, un funcionari de la corporació. 2.13. CLÀUSULA 18. OBERTURA PROPOSICIONS La Mesa de contractació, que es reunirà el primer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de proposicions en sessió privada, examinarà i qualificarà prèviament la documentació integrant del sobre núm. A. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada pels licitadors, els ho comunicarà en cada cas poden concedir un termini no superior a 3 dies hàbils per esmenar-los. Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E Tanmateix, si a l’examen de la documentació d’un licitador s’observessin defectes substancials o deficiències materials no esmenables, no serà admès a la licitació. Així mateix, sota els principis d’igualtat i no discriminació, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels empresaris aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, que hauran de presentarse en un termini no superior a 5 dies naturals, sense que puguin presentar-se després haver-se declarat admeses les ofertes. En cap cas els documents aportats als efectes de l’aclariment pot suposar una variació dels elements de l’oferta presentada. Un cop qualificada la documentació i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions de la documentació presentada es declararà els licitadors admesos i els exclosos juntament amb les causes de la seva exclusió. Posteriorment, en un termini no superior a set dies naturals a comptar des de l’obertura de la documentació administrativa, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a l’obertura del sobre núm. B excepte les proposicions rebutjades, i a la valoració dels criteris automàtics, elevant a continuació, a l’òrgan de contractació, la proposta de classificació per ordre decreixent de les proposicions presentades i acceptades, i d’adjudicació a favor del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. L’acte públic d’obertura del sobre tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa (Avda. Onze de Setembre 22 d’Olot). La informació referent al dia i hora de l’acte públic d’obertura del sobre es publicarà oportunament en el perfil del contractant d’aquesta entitat (www.garrotxa.cat). 2.14. CLÀUSULA 19. RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ ALS LICITADORS Un cop finalitzat el procés de licitació i després de l’adjudicació del contracte, els licitadors als quals se’ls desestimi les seves ofertes podran sol·licitar el retorn de la documentació presentada. En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, aquesta entitat procedirà a la destrucció total de la documentació presentada un cop transcorregut un any del termini de l’adjudicació sempre i quan sigui ferma la resolució. 2.15. CLÀUSULA 20. ADJUDICACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE Prèviament a l’adjudicació, es requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment presenti la següent documentació:  La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social  Qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte  Constituir la garantia definitiva o la documentació acreditativa d’haver-ho fet.  Acreditació d’haver constituït i el rebut corresponent en vigència d’una pòlissa de Responsabilitat Civil d’un import mínim de 1.000.000,00 d’euros.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E  En cas que el contracte fos adjudicat a una agrupació d’empreses, aquestes hauran d’acreditar la constitució de la UTE, en escriptura pública, així com el NIF assignat a la UTE.  Acreditació del pagament del cost dels anuncis de licitació i adjudicació preceptius fets públics al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP). Aquestes despeses seran repercutides amb un import màxim de 500 euros. Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s’adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de l’esmentada documentació. Si el licitador no presenta la documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins el termini assenyalat s’entendrà retirada la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador segons l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes 2.16. CLÀUSULA 21. GARANTIA DEFINITIVA El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del pressupost base de licitació IVA exclòs dins el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment. La garantia s’ha de constituir a la Tresoreria d’aquest Consell Comarcal en una de les formes previstes a l’article 84 i 85 de la LCSP. En cas d’incompliment d’aquest requisit per causes imputables al licitador, aquesta entitat declararà decaiguda l’adjudicació a favor seu i s’estarà al que disposa aquests Plecs i l’article 151 de la LCSP. Quan com a conseqüència de la modificació del contracte es produeixi una variació en el preu, es reajustarà la garantia en el termini de 15 dies naturals, comptats des de la data en què es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de modificació, amb la finalitat que mantingui la deguda proporció amb el preu del contracte resultant de la modificació. La garantia definitiva respondrà de tots els conceptes esmentats a l’article 100 del TRLCSP. Per fer efectiva la garantia, aquesta entitat té preferència sobre qualsevol altre creditor, sigui quin sigui la naturalesa d’aquest i el títol del qual derivi el seu crèdit. Quan la garantia no sigui suficient per cobrir les responsabilitats a les quals està afectada, aquesta entitat cobrarà la diferència mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment. La devolució i cancel·lació de la garantia es produirà de conformitat amb allò que disposa l’article 102 del TRLCSP però mai abans de que s’hagi complert satisfactòriament el contracte o fins que no es declari la resolució d’aquest sense culpa del contractista. 2.17. CLÀUSULA 22. NOTIFICACIÓ, FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTEAv. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E L’adjudicació del contracte serà notificada als participants en la licitació. El contracte es formalitzarà en document públic administratiu de conformitat amb el que disposa l’article 156 del TRLCSP dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, i l’esmentat document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a escriptura pública si ho sol·licita l’adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec. Si l’adjudicatari impedís la formalització del contracte en el termini assenyalat s’estarà al que disposa la Llei de contractes del sector públic. La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant ( http://www.garrotxa.cat) i en el DOGC en un termini no superior a 48 dies naturals a comptar de la data de formalització. 3. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 3.1. CLÀUSULA 23. INICI D’EXECUCIÓ I LLOC D’ENTREGA. El termini d’inici d’execució del contracte i, per tant, del servei no serà superior a 60 dies naturals a partir de la data de signatura del contracte. Aquesta data és vàlida per a tots els emplaçaments on es prestarà servei que es consideren llocs d’entrega, per a la telefonia mòbil i per als serveis de dades. Es considerarà formalitzat l’inici de l’execució quan funcionin tots els serveis contractats en tots els emplaçaments. 3.2. CLÀUSULA 24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE. Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, al tècnic de l’Àrea d’Innovació Tecnològica i Suport Informàtic de l’entitat, Sr. Ivan Bea. El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en que aquest o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors. 3.3. CLÀUSULA 25. FORMA DE PAGAMENT L’adjudicatari presentarà factures mensuals i el seu pagament es realitzarà dins del termini de 30 dies des de la data d’entrada de la factura al Registre, prèvia conformitat del tècnic/a promotor/a o responsable del contracte si s’escau. L’import de la factura es calcularà sobre els serveis realment prestats, aplicant els preus unitaris del contracte, que seran els oferits per l’adjudicatari en la seva oferta. Abans de la tramitació es contrastaran els serveis facturats amb les dades obtingudes dels tarificadors que s’incorporin en els diferents emplaçaments. 3.4. CLÀUSULA 26. REVISIÓ DE PREUSAv. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E Per la pròpia durada del contracte no procedeix la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 89.1 del TRLCSP. Els preus no es revisaran durant les dues anualitats del contracte. 3.5. CLÀUSULA 27. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les disposicions d’aquest Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, a la normativa, general o sectorial, que li sigui d’aplicació, al contingut de la proposició formulada per l’adjudicatari en allò que concreti l’objecte o el preu del contracte, i d’acord amb les normes i instruccions que, en desenvolupament o interpretació dels plecs de clàusules que escomuniquin al contractista. Si aquestes instruccions es formulessin verbalment, hauran de ser ratificades per escrit a la major brevetat. Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable. A més de les obligacions generals i de les demés derivades de les previsions específiques d’aquest Plec, el contractista tindrà les següents obligacions específiques: Obligacions del contractista: – El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, de la documentació que l’integra, de la normativa aplicable o de les instruccions o normes dictades pel Consell Comarcal no eximeixen el contractista de l’obligació de complir-lo. – Complir les determinacions que figurin a la seva documentació tècnica i disposar, per a l’execució del contracte, dels mitjans materials i/o personals que hi ha reflectits. Això no obstant, si aquests fossin insuficients o inadequats, el contractista té l’obligació d’ampliarlos o de modificar-los per assegurar el compliment de les seves obligacions contractuals. – El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions vigents en qualsevol dels esmentats àmbits per part del personal depenent d’ell, no implicarà cap responsabilitat per l’Administració contractant. Sens perjudici d’això, l’Administració podrà requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions. – L’empresa adjudicatària haurà de contractar el personal necessari per prestar el servei. El contractista és el responsable del seu personal i el coordinarà i l’organitzarà de tal manera que el contracte es compleixi correctament. El contractista haurà de garantir en tot moment la correcta prestació contractada, disposant, a aquests efectes, d’un nombre suficient de treballadors/es en plantilla per poder fer front a qualsevol situació que pugui originar-se com a conseqüència de vagues legals, baixes, vacances, Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E permisos del personal o qualsevol altre causa, que intervingui en l’execució del contracte. Per tant, el contractista ha de prestar el servei contractat en tots els seus termes i proveir les vacants que es puguin produir per malaltia, absència, vacances o qualsevol altra causa El canvi de personal del contractista no podrà tenir com a conseqüència el menysteniment o el desistiment de cap de les funcions que li corresponen ni de les habilitats del seu personal per prestar el contracte. El Consell Comarcal es reserva el dret de demanar la substitució de qualsevol membre d’aquest personal. El contractista es farà càrrec de la despesa econòmica que es pugui derivar d’aquest fet. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o funcionarial entre el personal del contractista o dels seus subcontractistes, i el Consell Comarcal. L’esmentat personal dependrà exclusivament de l’adjudicatari, per tant aquest tindrà tots els drets i deures vigents en matèria laboral, i altres disposicions vigents de seguretat i higiene en el treball, referida al personal al seu càrrec. En cas d’accident o perjudici de qualsevol tipus que patissin els/les treballadors/es en l’exercici de les seves tasques, l’adjudicatari complirà el que disposen les normes vigents, sota la seva responsabilitat, sense que això repercuteixi de cap manera en el Consell Comarcal. – El contractista, o subcontractista, si escau, és el responsable del compliment de les prescripcions de la normativa de seguretat i salut i vetllarà perquè tot el seu personal conegui i actuï conforme a les normes establertes per a la prevenció de riscos. – El contractista i el personal que d’ell depengui hauran de donar compliment als preceptes aplicables de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPDCP) i d’acord amb el que s’especifica en la clàusula 30 d’aquests Plecs. – Sens perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que s’ha de facilitar als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves proposicions, especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials dels mateixos, d’acord amb el que s’especifica en aquests Plecs. El Consell Comarcal no podrà fer-ne difusió d’aquesta informació sense el consentiment del licitador. – El contractista designarà una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal que haurà de fer d’enllaç amb el corresponent tècnic/a d’aquesta entitat promotor/a d’aquest contracte i el responsable del contracte, si escau. – Contractar i mantenir en vigor durant tota la fase d’execució del contracte la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 1.000.000,00 euros que s’haurà de presentar en el Registre general d’aquesta entitat. – Comunicar al Consell Comarcal el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractista. En aquest cas s’entendrà com a servei subcontractat el que es presti mitjançant accés indirecte (és a dir el contractista utilitza la xarxa d’altre operador)Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat N.I.F. P-6700007-E 3.6. CLÀUSULA 28. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUSIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 3.6.1. Condicions especials d’execució En aquest contracte no s’estableixen condicions especials d’execució. 3.6.2. Obligacions essencials del contracte El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació
  • lejarza said

   3.6. CLÀUSULA 28. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUSIÓ I OBLIGACIONS
   ESSENCIALS DEL CONTRACTE
   3.6.1. Condicions especials d’execució
   En aquest contracte no s’estableixen condicions especials d’execució.
   3.6.2. Obligacions essencials del contracte
   El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots
   els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
   L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o materials
   indicats i compresos en l’oferta, tindrà el caràcter d’obligació contractual essencial.
   Són condicions essencials d’execució la prestació dels Serveis de telefonia de veu fixa i mòbil de i
   de línies de dades en les condicions establertes en el Plec de prescripcions tècniques particulars
   d’aquesta licitació.
   3.7. CLÀUSULA 29. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
   D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
   de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
   El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la
   informació de referència.
   De conformitat amb l’art. 140.1del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
   facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial.
   En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
   confidencial.
   3.8. CLÀUSULA 30. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
   El contractista i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la normativa
   de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El contractista s’obliga a complir amb les
   prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
   personal i, en especial, les contingudes a l’article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999,
   de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
   desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de
   desembre.
   No podran utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractants ni publicar,
   totalment o parcialment, el contingut d’aquests sense autorització escrita de l’Administració
   contractant. En tot cas el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que derivin de
   l’incompliment d’aquesta obligació. Transcorregut 30 dies hàbils des de la sol·licitud de
   l’esmentada autorització sense que hagués recaigut resolució expressa, s’entendrà desestimada
   la petició.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat
   N.I.F. P-6700007-E
   En qualsevol cas, l’adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
   continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de
   l’Administració. En el cas que el personal vinculat a l’empresa adjudicatària tingués accés, directe
   o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l’empresa els exigirà el compliment del
   deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el
   desenvolupament de l’activitat o servei prestat.
   3.9. CLÀUSULA 31. CESSIÓ
   En el present contracte resta prohibida la cessió.
   3.10. CLÀUSULA 32. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
   El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma
   prevista a l’article 219del TRLCSP.
   3.11. CLÀUSULA 33. TERMINI DE GARANTIA
   Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la
   naturalesa de la present contractació d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.
   Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació del
   contracte si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista.
   3.12. CLÀUSULA 34. DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS
   Des de l’inici de vigència d’aquest contracte i fins a la seva finalització, el contractista i el seu
   representant han de comunicar al Consell Comarcal de la Garrotxa els possibles canvis de
   residència o telèfon, e-mail així com la/es persona/es que els han de substituir en cas d’absències
   prolongades.
   Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma fefaent o
   bé mitjançant compareixença, l’adreça del contractista per tal d’efectuar tota mena de notificacions
   i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació serà l’adreça electrònica que consta
   en el document del sobre núm. A.
   4. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
   4.1. CLÀUSULA 35. COMPLIMENT DEL CONTRACTE
   El contracte s’entendrà acomplert un cop finalitzada la seva durada d’acord amb els seus termes i
   s’hagi fet d’acord amb les condicions establertes i a plena satisfacció del Consell Comarcal
   d’acord amb els articles 222 i 307 i ss del TRLCSP.
   4.2. CLÀUSULA 36. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTEAv. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat
   N.I.F. P-6700007-E
   De conformitat amb la normativa general de contractació, són causes generals de resolució dels
   contractes les que s’estableixen a l’article 223 i ss i 308 i ss del TRLCSP.
   A més, constitueixen causes específiques de resolució:
   – El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
   amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents plecs
   durant l’execució del contracte, quan a criteri del Consell Comarcal puguin derivar-se
   perjudicis per a l’interès públic.
   – L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la
   clàusula referida a les penalitzacions.
   – L’incompliment reiterat de les condicions de l’oferta presentada, especialment les
   condicions essencials del contracte. Es considerarà reiterat l’incompliment del contracte la
   reiteració de 3 incompliments de la Clàusula de Qualitat del servei i serveis crítics del Plec
   de prescripcions tècniques particulars d’aquesta licitació.
   5. INFRACCIONS I SANCIONS. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA
   5.1. CLÀUSULA 37. PENALITZACIONS
   El contractista està obligat al compliment dels terminis (totals o parcials) d’execució acordats.
   En cas que aquesta entitat opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les
   penalitzacions següents:
   – Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalització diària en la
   proporció de 0,20 per cada 1.000 euros del preu del contracte.
   – Altres penalitzacions. En el plec de prescripcions tècniques particulars s’estableixen els
   paràmetres de qualitats mínim exigibles en aquest contracte, sempre i quan el licitador no
   proposi altres en la seva oferta, que passarien a ser els de contracte.
   La disponibilitat del servei es mesurarà d’acord amb les recomanacions UIT-T. El valor de la
   disponibilitat es calcularà mensualment. Quan aquest valor quedi per sota del valor de contracte,
   s’aplicaran les següents penalitzacions sobre el total de la facturació:
   Desviació Penalització
   Entre 0,01% i 0,1% 2%
   Entre 0,11% i 0,3% 4%
   Entre 0,31% i 0,5% 6%
   Superior al 0,51% 10%
   – Descomptes addicionals per deficiències en el servei.
   El servei deficient (tall de servei, avaries generals, etc…) en qualsevol del serveis (veu, dades,
   correu electrònic, presència en internet, accés a internet) i/o emplaçaments, línies, elements de
   hardware, etc…, implicarà el descompte com a penalització d’un import proporcional al temps Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat
   N.I.F. P-6700007-E
   d’indisponibilitat, calculat sobre l’import de tots els conceptes (quotes i serveis mesurats, etc…)
   dels elements afectats facturats el mes anterior.
   – Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les
   condicions especials d’execució, de les condicions essencials del contracte i/o per
   l’incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides al contracte, s’imposarà
   una penalitat de fins al 5 % sobre el pressupost del contracte que haurà de ser
   proporcional a la gravetat de l’incompliment.
   5.2. CLÀUSULA 38. PROCEDIMENT PER IMPOSAR LES PENALITZACIONS I ÒRGAN
   COMPETENT
   L’òrgan competent per imposar les penalitzacions serà la Presidència de l’entitat amb l’audiència
   prèvia de l’afectat, i a proposta del tècnic/a promotor/a del contracte. La imposició de
   penalitzacions pecuniàries que es regulen en el present Plec no exclou la indemnització dels
   danys i perjudicis ocasionats al Consell Comarcal, a la qual aquest tingui dret.
   5.3. CLÀUSULA 39. RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA
   El contractista assumirà les responsabilitats especificades en aquest Plec i en el Plec de clàusules
   administratives generals.
   És a compte del contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 214 del TRLCSP,
   l’obligació d’indemnitzar els danys que s’originen a tercers. També és a compte seu indemnitzar
   els danys que s’originen al Consell Comarcal o al personal que en depèn, per causes iguals i amb
   excepcions idèntiques que les que assenyala l’article esmentat.
   El contractista és responsable durant l’execució del contracte de tots els danys i perjudicis,
   directes o indirectes, que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a
   conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu, dels
   subcontractistes o d’una organització deficient de les accions que s’executin per raó del contracte.
   El contractista no és responsable dels danys i perjudicis que tenen la seva causa immediata i
   directa en una ordre específica del Consell Comarcal comunicada per escrit.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat
   N.I.F. P-6700007-E
   ANNEX I
   En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica haurà d’ajustar-se al model següent:
   Preus unitaris sense IVA
   Serveis de connectivitat: inclou els costos d’alta i de manteniment segons el detall exposat
   en el model de proposta econòmica
   Telefonia fixa
   Costos mensuals
   Servei Unitats
   Cost
   Unitari Total
   PRI XDSI
   Línies XDSI Accés
   Bàsic 1
   Línies XDSI Accés
   Centraleta 23
   POTS 38
   Manteniment XTB inclosos
   DDI 17
   TRM
   90X / 80X
   Lloguer PABX 70
   Lloguer Terminal
   Manteniment PABX 30
   Manteniment Terminal
   Servei 0XY
   Servei Identificació de
   Trucades inclós
   Servei Desviament de
   Trucades inclós
   Tarifa Plana Nacional
   Tarifa Plana Fix-Mòbil
   Servei de Salt 10
   Línies Sistema
   Multilínia 10
   Integratel
   Manteniment
   Integratel
   Trac GSM
   Manteniment FCT
   Canal de Veu
   Addicional
   Cost total mensual 0,00
   Preu de licitació 24 mesos 0,00Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat
   N.I.F. P-6700007-E
   Consums mensuals:
   Tipus de Tràfic Trucades Minuts
   Cost
   unitari Cost total
   Metropolità(*) 11.240 4.940
   Provincial 4.305 1.512
   Nacional 1.506 661
   Internacional 25 7
   Fix a Mòbil (**) 1.172 698
   Tarificació Addicional 246 74
   900 113 48
   Resta 189 121
   TOTAL TRÀFIC
   MENSUAL 8.061
   Cost total mensual 0,00
   Preu de licitació 24 mesos 0,00
   Telefonia mòbil
   Servei Unitats
   Total de Línies 179
   Terminals Unitats
   Terminal gamma mitja 106
   Terminal gamma avançada 27
   Terminal gamma alta 6
   modem USB per dades 3
   Tablet 2
   Total 144
   Costos mensuals
   Servei Unitats
   Cost
   unitari
   Cost
   Tota
   Quota de línia / Franquícia 118
   Tarifa Plana Corporatiu /
   Quota Números Propis 34
   Tarifa de Dades 17
   Quota Alarma (M2M) 19
   Control consum veu
   Cost total mensual 0,00
   Preu de licitació 24 mesos 0,00Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat
   N.I.F. P-6700007-E
   Consums mensuals
   Tipus de Tràfic
   Trucade
   s Minuts KB
   Cost
   unitari
   Cost
   Total
   Corporatiu 1096 2168
   Vodafone 838 2129
   Altres operadors 4882 10329
   Fix Nacional 1134 2565
   Internacional 3 11
   Realitzat en
   Itinerància
   Rebut en Itinerància
   Bústia 95 60
   Resta de tràfic
   nacional
   Números Especials 26 135
   SMS 469
   SMS Internacional
   SMS Tarificació
   Addicional
   MMS 2
   MMS en itinerància
   Dades 1477 9463760
   Dades per connexió
   Tràfic GPRS en
   Itinerància 2 1515
   Total Tràfic
   Mensual
   10024,0
   0
   17397,
   00
   9465275
   ,00
   Cost total mensual 0,00
   Preu de licitació 24 mesos 0,00
   Servei de dades
   Per a tots els serveis demanats a la taula següent, el cost d’alta ha de ser zero, el preu ha
   d’incloure el router, el cost de la línia d’accés, i el seu manteniment amb temps de resposta de 12
   h.
   Es demana el màxim de velocitat que pot donar la línia segons la tecnologia ADSL.
   Per als nous serveis que es demanin, es prioritzarà la connexió per fibra òptica sempre i quan
   l’operador adjudicatari l’hagi desplegada a la zona en qüestió, en altre cas s’haurà d’emprar la
   línia de màxima velocitat disponible.
   S’admetran nous serveis que tecnològicament siguin equiparables als anteriors.
   Servei Unitats Cost unitari Cost total
   ADSL fins a 20M + IP Fixa 22
   Cost total mensual 0,00
   Preu de licitació 24 mesos 0,00Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat
   N.I.F. P-6700007-E
   ANNEX II
   (Declaració responsable)
   El/la senyor/a __________________________________________, amb domicili
   a___________________________, carrer ___________________________________, núm. ______,
   codi postal ________, i amb DNI núm. ______________, actuant en nom propi o en nom i
   representació de_______________________________________, amb domicili a
   ________________,carrer__________________________, núm. ______, codi postal _________,
   telèfon______________, NIF / CIF______________________, i amb capacitat legal per contractar en
   nom de l’esmentada empresa segons poder o escriptures públiques atorgades davant el notari de
   ______________, senyor/a________________________________ dia ____ d ______________ i
   número de protocol______________
   DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
   1. Que ni jo ni l’empresa que represento (si escau) estan sotmesos a cap de les causes de prohibició
   per contractar recollides en l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual
   s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) (BOE 16/11/2011), i per tant
   que:
   a) No hem estat condemnats mitjançant sentència ferma per delictes d’associació il·lícita, corrupció en
   transaccions econòmiques internacionals, tràfic d’influències, suborn, fraus i exaccions il·legals,
   delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors,
   malversació i receptació i conductes afins, delictes relatius a la protecció del medi ambient, o a una
   pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici, indústria o comerç.
   b) No hem sol·licitat la declaració de concurs, ni hem estat declarats insolvents en qualsevol
   procediment, ni ens trobem declarats en concurs, ni estem subjectes a intervenció judicial o hem estat
   inhabilitats de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el
   període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
   c) No hem estat sancionats amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de disciplina de mercat, en
   matèria professional o en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les
   persones amb discapacitat o per infracció molt greu en matèria social, incloses les infraccions en
   matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el que disposa el Text refós de la Llei sobre
   infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o en
   matèria mediambiental, d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de
   juny, d’avaluació d’impacte ambiental; la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes; la Llei 4/1989, de 27
   de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres; la Llei 11/1997, de 24
   d’abril, d’envasos i residus d’envasos; la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus; el Text refós de la Llei
   d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de
   prevenció i control integrats de la contaminació.
   d) Estem al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per
   les disposicions vigents, en els termes que es determinin per reglament.Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat
   N.I.F. P-6700007-E
   e) No hem incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l’article
   130.1.c) o en facilitar qualsevol altra dada relativa a la nostre capacitat i solvència, o hem incomplert,
   per una causa que ens sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació que preveuen l’article
   59.4 i l’article 305.
   f) No estem incursos en cap dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes
   d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat; de la
   Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
   públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19
   de juny, del règim electoral general, en els termes que s’hi estableixen.
   g) No hem contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat»
   l’incompliment a què es refereix l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes
   d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, pel fet
   d’haver passat a prestar serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les
   competències del càrrec ocupat durant els dos anys següents a la data de cessament en el càrrec.
   h) No hem donat lloc, per causa de la qual haguem estat declarats culpables, a la resolució ferma de
   qualsevol contracte subscrit amb una Administració pública.
   i) No hem infringit cap prohibició per contractar amb qualsevol de les administracions públiques.
   j) No hem estat afectats per cap prohibició de contractar imposada en virtut d’una sanció
   administrativa, d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
   subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
   k) No hem retirat indegudament la nostra proposició o candidatura en un procediment d’adjudicació, o
   hem impossibilitat l’adjudicació definitiva del contracte a favor nostre pel fet de no complir el que
   estableix l’article 151.2 dins el termini assenyalat i hi hagi hagut dol, culpa o negligència.
   l) No hem incomplert les condicions especials d’execució del contracte establertes d’acord amb el que
   assenyala l’article 118, quan l’incompliment hagi estat definit en els plecs o en el contracte com a
   infracció greu de conformitat amb les disposicions de desplegament d’aquesta Llei, i hi hagi dol, culpa
   o negligència en l’empresari.
   2. La nostra empresa disposa d’acord amb la normativa reguladora dels contractes del sector públic,
   de la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional per executar el contracte.
   3. No tenim cap deute amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.
   4. Acceptem totes i cadascuna de les condicions establertes en el Plec de clàusules administratives
   particulars i en les prescripcions tècniques.
   _________________, __ d’/de ______________ de 2014Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat
   N.I.F. P-6700007-E
   ANNEX III
   SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL
   ….
   DADES DE L’EMPRESA / ENTITAT
   Denominació:
   Adreça: Població:
   Telèfon: Codi Postal:
   CIF: e-mail:
   DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (persona que disposi de certificat electrònic com a
   representant de l’empresa)
   Nom:
   Primer cognom:
   Segon cognom:
   NIF:
   Mòbil: E-mail:
   (a efectes d’avisos de
   notificacions)
   (en cas que no sigui el mateix de
   l’empresa)
   Assabentat de l’obertura del procediment de licitació del contracte de….., desitjo presentar una proposició
   juntament amb els sobres A, i B que inclouen la documentació requerida en el Plec de Clàusules
   econòmico-administratives que regula la licitació.
   DECLAREM que les dades dels quadres anteriors referents a l’empresa així com al representant legal són
   actualment vigents.
   DECLAREM que el representant legal a dalt esmentat, disposa dels poders de representació de l’empresa
   així com de certificat electrònic vàlid per a la recepció de documentació en format electrònic.
   ACCEPTEM plenament les condicions establertes en el plec de condicions de l’esmentat servei i més
   concretament en allò referent a les notificacions electròniques que, de conformitat amb la Llei 11/2007, de
   22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la disposició addicional setena del
   TRLCSP, “les notificacions al licitador de l’adjudicació es podrà efectuar per mitjans electrònics amb el
   consentiment de l’interessat.“
   ACCEPTEM, d’acord amb el paràgraf anterior, rebre tota la informació referent al procés de contractació de
   del servei per mitjans electrònics.
   SIGNATURA:
   Olot, la Garrotxa, ____________________________
   Aquesta és una instància específica per la presentació d’ofertes en un procés de licitació en el qual, prèviament, s’ha aprovat un plec
   de clàusules. En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
   us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer Adjudicacions i contractacions, la
   finalitat del qual és mantenir al dia la informació necessària per poder executar les polítiques públiques dissenyades pels càrrecs de
   govern. El responsable d’aquest fitxer és el Consell Comarcal de la Garrotxa, amb domicili a Av. Onze de Setembre, 22. 17800 Olot.
   Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condiciones previstes en la
   legislació vigent.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: