Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Tortellà substitució de la fusteria de les escoles

Posted by lejarza en 11 diciembre, 2014


Ajuntament de Tortellà substitució de la fusteria de les escoles

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 236 – 11 de desembre de 2014 Núm. 13392

Edicte sobre l’aprovació inicial d’un projecte

El Ple de l’Ajuntament de Tortellà, en sessió ordinària de 28 de novembre de 2014, va acordar aprovar inicialment el projecte següent:

– Projecte de substitució de la fusteria de les escoles

Aquest projecte es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, de conformitat amb el que preveu l’article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya i l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi presentat al·legacions o reclamacions el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari.

Aquest expedient podrà ser examinat a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 hores.

Tortellà, 2 de desembre de 2014 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Vall del Llierca Tortellà Fira de la Quaresma any 2012 (by Lejarza)

Vall del Llierca Tortellà (by Lejarza)

Anuncios

6 comentarios to “Ajuntament de Tortellà substitució de la fusteria de les escoles”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 237 – 12 de desembre de 2014
  Núm. 13450
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 3/2014
  El Ple de la Corporació en la sessió del dia 31 d’octubre de 2014, va aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit núm. 3/2014.
  L’esmentat expedient es va exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 216 de data 12 de novembre de 2014
  sense que durant el termini d’exposició pública s’hagi formulat cap reclamació o al·legació, per a la qual cosa l’acord d’aprovació inicial
  ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per Capítols, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

  ESTAT DE DESPESES
  CAPITOLS CRÈDITS DEFINITIUS
  Cap. I 163.800,00
  Cap. II 312.476,00
  Cap. III 12.700,00
  Cap. IV 25.042,66
  Cap. VI 125.578,67
  Cap. VII 0
  Cap. VIII 0
  Cap. IX 182.100,00
  TOTAL 821.697,33

  ESTAT D’INGRESSOS
  CAPITOLS PREVISIONS DEFINITIVES
  Cap. I 195.400,00
  Cap. II 4.000,00
  Cap. III 109.102,00
  Cap. IV 245.761,80
  Cap. V 5.100,00
  Cap. VI 0
  Cap. VII 102.333,53
  Cap. VIII 160.000,00
  Cap. IX 0
  TOTAL 821.697,33

  Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir
  de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu
  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

  Tortellà, 3 de desembre de 2014 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 240 – 17 de desembre de 2014
  Núm. 13673
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm.
  4/2014
  El Ple de la Corporació en la sessió del dia 31 d’octubre de 2014,
  va aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari, suplement
  de crèdit i generació de crèdit per ingressos núm. 4/2014.
  L’esmentat expedient es va exposar al públic en el Butlletí Oficial de
  la Província de Girona número 216 de data 12 de novembre de 2014
  sense que durant el termini d’exposició pública s’hagi formulat cap
  reclamació o al·legació, per a la qual cosa l’acord d’aprovació inicial
  ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per Capítols, després
  d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.
  CAPITOLS CRÈDITS
  DEFINITIUS CAPITOLS PREVISIONS
  DEFINITIVES
  Cap. I 163.800,00 Cap. I 195.400,00
  Cap. II 312.476,00 Cap. II 4.000,00
  Cap. III 12.700,00 Cap. III 109.102,00
  Cap. IV 27.042,66 Cap. IV 245.761,80
  Cap. V 5.100,00
  Cap. VI 135.477,77 Cap. VI 0
  Cap. VII 0 Cap. VII 114.232,83
  Cap. VIII 0 Cap. VIII 160.000,00
  Cap. IX 182.100,00 Cap. IX 0
  TOTAL 833.596,63 TOTAL 833.596,63
  Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós
  – administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir
  de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de
  la Província de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu
  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
  Tortellà, 5 de desembre de 2014
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 245 – 24 de desembre de 2014
  Núm. 14031
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Edicte d’aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a
  l’exercici 2015
  El Ple de la corporació municipal del dia 31 d’octubre de 2014, va
  aprovar provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals
  per a l’exercici 2015.
  L’expedient ha estat exposat al públic, mitjançant anunci publicat al
  BOP número 212 de 6 de novembre de 2014, pel període de 30 dies,
  sense que en l’esmentat període s’hagin presentat reclamacions.
  Per això l’acord provisional ha quedat aprovat i elevat a definitiu,
  tal i com estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
  Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
  De conformitat amb allò que es determina a l’apartat 4art de
  l’esmentat article 17, es fa públic el text íntegre de l’acord definitiu i
  el de les modificacions aprovades.
  Les modificacions aprovades definitivament són les següents:
  Taxes:
  1. Ordenança fiscal número 6: Taxa per la recollida d’escombraries
  Cases de turisme rural: 1 mòdul………………………………………..210,00€
  Cases de turisme rural: més d’1 mòdul ……………………………..305,41€
  2. Ordenança fiscal número 16: Reguladora de la taxa per serveis
  administratius
  • Per utilitzar el camp de futbol de dia: …………………………………..30€
  • Per utilitzar el camp de futbol de nit: ……………………………………60€
  Tortellà, 16 de desembre de 2014
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 248 – 31 de desembre de 2014
  Núm. 14571
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Anunci sobre l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de
  personal per a l’any 2015
  No havent-se presentat reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial
  del Pressupost General de la Corporació, per a l’exercici 2015,
  les bases d’execució, la plantilla de personal, ha quedat definitivament
  aprovat, i es procedeix a publicar el resum a nivell de capítols
  del mateix, en compliment del que disposa l’article 169.3 del Real
  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós
  de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  ESTAT D’INGRESSOS
  Capítol I.-Impostos Directes 195.400,00.-
  Capítol II.-Impostos Indirectes 6.000,00.-
  Capítol III.-Taxes i altres ingressos 103.402,00.-
  Capítol IV.-Transferències corrents 225.511,80.-
  Capítol V.- Ingressos Patrimonials 3.740,00.-
  Capítol VII.-Transferències de capital 92.407,53.-
  TOTAL: 626.461,33.-
  ESTAT DE DESPESES
  Capítol I.- Despeses de personal 166.300,00.-
  Capítol II.-Despeses corrents 282.624,00.-
  Capítol III.-Despeses financeres 2.700,00.-
  Capítol IV.-Transferències corrents 30.934,66.-
  Capítol V.- Fons de Contingència 20.000,00.-
  Capítol VI.- Despeses capital 107.902,67.-
  Capítol XI.-Passius Financers 16.000,00.-
  TOTAL: 626.461,33.-
  En compliment del que disposa l’article 283.4 del Decret Legislatiu
  2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal
  i de Règim Local de Catalunya, es fa pública la Plantilla i la
  relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Tortellà.
  PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL
  FUNCIONARIS
  Funcionaris d’Habilitació nacional

  • lejarza said

   GRUP SUBGRUP PLACES VACANTS
   Secret.-interv. A A1 1 1
   LABORALS:
   GRUP SUBGRUP PLACES VACANTS
   Administratiu C C1 2 0
   Aux. Administ. C C2 1 0
   Oficial Brigada AP 1 0
   Netejadora AP 1 0
   Contra l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se
   recurs contenciós – administratiu, en la forma i terminis
   que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que
   disposa l’article 171 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
   març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
   hisendes locals.
   Tortellà, 24 de desembre de 2014
   Joaquim Pagès i Manté
   Alcalde

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 248 – 31 de desembre de 2014
  Núm. 14613
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit
  Aprovat per aquest Ajuntament l’expedient de modificació de crè-
  dit núm. 5/14, s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, en
  el termini de 15 dies hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions
  davant d’aquesta corporació.
  En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà
  definitiu, sense necessitat d’adoptar un altre acord plenari.
  Tortellà, 24 de desembre de 2014
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: