Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Montagut i Oix contractació de les obres “Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca” Contractista: Cros Encofrats slu amb CIF B-17934746

Posted by lejarza en 11 diciembre, 2014


Ajuntament de Montagut i Oix contractació de les obres “Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca” Contractista: Cros Encofrats slu amb CIF B-17934746

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 236 – 11 de desembre de 2014 Núm. 13434

Anunci d’adjudicació d’un contracte d’obres

Per acord de Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2014, es va aprovar l’adjudicació de la contractació de les obres Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca per destinar-la a espais de lectura i oficines municipals fase 1, el que es publica als efectes de l’article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Montagut i Oix. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria Número d’expedient: 02/2014-C

2. Objecte del contracte: Obres. Descripció de l’objecte: Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca per destinar-la a espais de lectura i oficines municipals-fase 1, segons projecte tècnic aprovat.

3. Tramitació i procediment: Tramitació: ordinària. Procediment: negociat sense publicitat.

4. Pressupost base de licitació: CENT TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (133.407,04€) I VINT-I-VUIT MIL QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (28.015,48€) D’IVA.

5. Adjudicació: a) Data: Acord de Ple de data 27 de novembre de 2014. b) Contractista: Cros Encofrats slu amb CIF B-17934746. c) Nacionalitat: Espanyola. d) Import adjudicació: CENT TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (133.407,04€) I VINT-I-VUIT MIL QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (28.015,48€) D’IVA. e) Termini d’execució: 4 mesos. 6. Termini de formalització del contracte: dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.

Montagut, 2 de desembre de 2014 Mònica Boix Pagès Alcaldessa

Anuncios

5 comentarios to “Ajuntament de Montagut i Oix contractació de les obres “Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca” Contractista: Cros Encofrats slu amb CIF B-17934746”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 240 – 17 de desembre de 2014
  Núm. 13893
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de
  personal per a l’any 2015
  De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85,
  de 2 d’abril, i els articles 168 i següents del Reial Decret Legislatiu
  2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic, per
  poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost
  de la corporació de l’any 2015 aprovat per acord plenari de data 11
  de de desembre de 2014, que inclou el pressupost de l’organisme
  autònom Fundació Escola-Empresa, annex de personal, les bases
  d’execució i les indemnitzacions i les dietes dels consellers comarcals
  en l’exercici dels seus càrrecs i del personal al servei de la corporació,
  entre d’altre documentació i la plantilla de personal al serveis
  del Consell Comarcal i de l’esmentat O.A. per a l’any 2015.
  Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions
  amb subjecció als tràmits següents:
  a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hà-
  bils a comptar partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest
  anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
  b) Oficina de presentació: Registre General de la Corporació.
  c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple del Consell Comarcal de la
  Garrotxa.
  En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
  considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació
  del resum dels capítols dels pressupostos de la Corporació,
  als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el que
  estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
  bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
  de 5 de març.
  Olot, la Garrotxa, 12 de desembre de 2014
  Joan Espona i Agustin
  President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 245 – 24 de desembre de 2014
  Núm. 14032
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Anunci de formalització d’un contracte d’obres
  Als efectes establerts a l’article 154 del Reial Decret Legislatiu
  3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
  de Contractes del Sector Públic, es publica el present anunci de formalització
  del contracte d’obres Adequació de les instal·lacions de
  l’edifici de l’antiga biblioteca per destinar-la a espais de lectura i
  oficines municipals-fase 1, signat entre l’Ajuntament de Montagut i
  Oix i l’empresa adjudicatària.
  1. Entitat adjudicadora
  Organisme: Ajuntament de Montagut i Oix
  Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
  Número d’expedient: 02/2014-C
  2. Objecte del contracte
  Tipus de contracte: Obres
  Descripció de l’objecte: Adequació de les instal·lacions de l’edifici
  de l’antiga biblioteca per destinar-la a espais de lectura i oficines
  municipals-fase 1, segons projecte tècnic aprovat.
  3. Tramitació i procediment
  Tramitació: ordinària
  Procediment: negociat sense publicitat
  4. Pressupost base de licitació
  CENT TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB
  QUATRE CÈNTIMS (133.407,04€) I VINT-I-VUIT MIL QUINZE
  EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (28.015,48€) D’IVA.
  5. Adjudicació
  a) Data: Acord de Ple de data 27 de novembre de 2014
  b) Contractista: Cros Encofrats slu, amb CIF B-17934746
  c) Nacionalitat: Espanyola
  d) Import adjudicació:
  CENT TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB
  QUATRE CÈNTIMS (133.407,04€) I VINT-I-VUIT MIL QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (28.015,48€)
  D’IVA.
  e)Termini d’execució: 4 mesos.
  6. Formalització del contracte
  Data: 15 de desembre de 2014
  Montagut, 16 de desembre de 2014
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 234 – 4 de desembre de 2015 Núm. 11183

  Anunci d’adjudicació d’un contracte d’obres

  Per acord de Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2015, es va aprovar l’adjudicació de la contractació de les obres Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca per destinar-la a espais de lectura i oficines municipals-fase 2-actuació edifici, el que es publica als efectes de l’article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
  1. Entitat adjudicadora Organisme: Ajuntament de Montagut i Oix Dependència que tramita l’expedient: Secretaria Número d’expedient: 09a/2015-C
  2. Objecte del contracte Tipus de contracte: Obres Descripció de l’objecte: Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca per destinar-la a espais de lectura i oficines municipals-fase 2-actuació edifici, segons projecte tècnic aprovat.
  3. Tramitació i procediment Tramitació: ordinària Procediment: negociat sense publicitat
  4. Pressupost base de licitació CENT CATORZE MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (114.739,74€) I VINT-I-QUATRE MIL NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (24.095,35€) D’IVA.
  5. Adjudicació a) Data: Acord de Ple de data 24 de novembre de 2015 b) Contractista: Xarles Cons slu amb CIF B-17664806 c) Nacionalitat: Espanyola d) Import adjudicació: CENT DOTZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (112.444,94€) I VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (23.613,44€) D’IVA. e) Termini d’execució: 5 mesos.
  6. Termini de formalització del contracte Dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.
  Montagut, 26 de novembre de 2015
  Mònica Boix Pagès Alcaldessa

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci d’adjudicació d’un contracte d’obres

  Núm. 234 – 4 de desembre de 2015 Núm. 11184

  Anunci d’adjudicació d’un contracte d’obres

  Per acord de Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2015, es va aprovar l’adjudicació de la contractació de les obres Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca per destinar-la a espais de lectura i oficines municipals-fase 2-actuació entorn, el que es publica als efectes de l’article 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
  1. Entitat adjudicadora Organisme: Ajuntament de Montagut i Oix Dependència que tramita l’expedient: Secretaria Número d’expedient: 09b/2015-C
  2. Objecte del contracte Tipus de contracte: Obres Descripció de l’objecte: Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca per destinar-la a espais de lectura i oficines municipals-fase 2-actuació entorn, segons projecte tècnic aprovat.
  3. Tramitació i procediment Tramitació: ordinària Procediment: negociat sense publicitat
  4. Pressupost base de licitació CENT SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS (106.559,03€) I VINT-I-DOS MIL TRESCENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (22.377,40€) D’IVA.
  5. Adjudicació a) Data: Acord de Ple de data 24 de novembre de 2015 b) Contractista: Xarles.Cons slu amb CIF B-17664806 c) Nacionalitat: Espanyola d) Import adjudicació: CENT TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS (103.895,07€) I VINT-I-UN MIL VUITCENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (21.817,96€) D’IVA. e) Termini d’execució: 5 mesos.
  6. Termini de formalització del contracte Dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació.
  Montagut, 25 de novembre de 2015
  Mònica Boix Pagès Alcaldessa

 5. lejarza said

  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci de formalització d’un contracte d’obres

  Núm. 246 – 23 de desembre de 2015 Núm. 11754

  Anunci de formalització d’un contracte d’obres

  Als efectes establerts a l’article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es publica el present anunci de formalització del contracte d’obres Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca per destinar-la a espais de lectura i oficines municipals-fase 2-actuació edifici, signat entre l’Ajuntament de Montagut i Oix i l’empresa adjudicatària.
  1.Entitat adjudicadora
  Organisme: Ajuntament de Montagut i Oix Dependència que tramita l’expedient: Secretaria Número d’expedient: 09a/2015-C
  2.Objecte del contracte
  Tipus de contracte: Obres Descripció de l’objecte: Adequació de les instal·lacions de l’edifici de l’antiga biblioteca per destinar-la a espais de lectura i oficines municipals-fase 2-actuació edifici, segons projecte tècnic aprovat.
  3.Tramitació i procediment
  Tramitació: ordinària Procediment: negociat sense publicitat
  4. Pressupost base de licitació
  CENT CATORZE MIL SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (114.739,74€) I VINT-I-QUATRE MIL NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (24.095,35€) D’IVA.
  5. Adjudicació
  a) Data: Acord de Ple de data 24 de novembre de 2015 b) Contractista: Xarles.Cons slu, amb CIF B-17664806 c) Nacionalitat: Espanyola
  d) Import adjudicació: CENT DOTZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (112.444,94€) I VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (23.613,44€) D’IVA. e) Termini d’execució: 5 mesos.
  6. Formalització del contracte Data: 14 de desembre de 2015
  Montagut, 15 de desembre de 2015
  Mònica Boix Pagès Alcaldessa

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: