Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) modificació dels Estatuts del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Posted by lejarza en 3 diciembre, 2014


Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) modificació dels Estatuts del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 231 – 3 de desembre de 2014 Núm. 13084

Edicte sobre modificació dels Estatuts.

La Junta General del Consorci SIGMA, en data 18 de novembre de 2014, va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa en els articles 3.4, 3.5, 4.2, 8.2.b), 50.1.b), 50.1.b), 50.4., 50.5, 50.6, 50.7, 50.8 i disposició transitòria.

Els esmentats acords es sotmeten a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí oficial de la Província de Girona, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes del propi Consorci, de l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal, als efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions per a les persones interessades.

La Junta General va acordar centralitzar i tramitar un únic procediment de publicació i informació pública dels acords presos pel Consorci i pels ens consorciats, sense perjudici que les entitats que formen el Consorci aprovin la modificació d’estatuts amb les mateixes formalitats seguides per a la seva aprovació.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es presentin al·legacions i/o reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu, essent només necessària la diligència emesa per la secretària del Consorci SIGMA i procedint després a la publicació íntegra del text modificat i aprovat definitivament el Butlletí Oficial de la Província de Girona, un extracte del mateix al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i còpia íntegra en el tauler d’edictes del propi Consorci, de l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal. També es trametrà còpia de l’expedient o certificat dels acords adoptats juntament amb els estatuts a la Direcció General d’Administració Local als efectes de la inscripció a la secció complementària del Registre d’Ens Locals.

Olot, la Garrotxa, 24 de novembre de 2014 Joan Espona i Agustín President

Anuncios

7 comentarios to “Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) modificació dels Estatuts del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 232 – 4 de desembre de 2014
  Núm. 13160
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre la modificació dels estatuts del Consorci
  Mitjançant proposta a la Junta General extraordinària del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa de 18 de novembre de 2014, es va aprovar, inicialment, la modificació dels estatuts del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
  Girona, al Dirari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes del Consorci, de l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal
  de la Garrotxa.
  Transcorreguts els 30 dies, si no es presenten al·legacions i /o reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu, essent només necessària la diligència emesa per la secretària del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i procedint després a la publicació íntegra del text modificat i aprovat definitivament el Butlletí oficial de la Província de Girona, un extracte del mateix al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i còpia íntegra en el tauler d’edictes del propi Consorci, de l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  Olot, la Garrotxa, 26 de novembre de 2014
  Josep Maria Corominas i Barnadas
  President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 233 – 5 de desembre de 2014

  Núm. 13359
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre l’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdits
  Aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de novembre
  de 2014, l’expedient núm. 04/2014 de modificació de crèdits
  del pressupost municipal de 2014, s’exposa al públic, pel termini de
  quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del
  present edicte en el BOP de Girona, per tal que els interessats puguin
  examinar l’expedient i formular, dins el termini esmentat, les
  reclamacions que es considerin oportunes.
  En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.
  Montagut, 2 de desembre de 2014
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  Núm. 13432
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de
  personal per a l’exercici 2015
  Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària
  celebrada el dia 27 de novembre de 2014, el Pressupost General
  d’aquesta Corporació Local per a l’exercici 2015, així com les
  seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal, s’exposen al pú-
  blic, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats
  podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
  considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article
  169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
  refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense que
  s’hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament
  aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.
  Montagut, 2 de desembre de 2014
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  Núm. 13246
  AJUNTAMENT DE MIERES
  Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
  La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 25 de novembre
  de 2014, va aprovar el següent acord:
  Primer.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Manteniment de
  camins de Mieres”, redactat per l’Àrea d’Urbanisme i Edificació del
  Consell Comarcal de la Garrotxa.
  Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació
  al BOP de Girona, a la pàgina web i a la cartellera d’anuncis
  per tal que, en el termini de 30 dies hàbils, pugui ser consultat el
  projecte en aquesta corporació i es puguin presentar les al·legacions
  pertinents.
  Tercer.- Finalitzat aquest termini sense que hagi estat presentada
  cap al·legació, el projecte esdevindrà definitivament aprovat, sense
  necessitat d’haver d’adoptar cap altre acord.
  Mieres, 26 de novembre de 2014
  Josep Rovira i Reig
  Alcalde

  Núm. 13417
  CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA
  GARROTXA (SIGMA)
  Edicte sobre l’aprovació del pressupost general i la plantilla de personal per
  a l’exercici 2015
  De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85,
  de 2 d’abril, i els articles 166 i següents del Reial Decret Legislatiu
  2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic,
  per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost
  general per a l’exercici 2015, aprovat per la Junta General del
  Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa en la sessió
  del dia 18 de novembre de 2014, que inclou el pressupost, i la
  plantilla de personal al servei del Consorci de Medi Ambient per a
  l’any 2015.
  Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions
  amb subjecció als tràmits següents:
  a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hà-
  bils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci
  en el Butlletí Oficial de la Província.
  b) Oficina de presentació: Registre General de la Corporació.
  c) Òrgan davant el qual es reclama: Junta General del Consorci de
  Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
  En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
  considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació
  del resum dels capítols dels pressupostos de la Corporació
  i la inserció íntegra de la plantilla de personal, als efectes de la seva
  entrada en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article
  112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
  local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
  Olot, la Garrotxa, 27 de novembre de 2014
  Joan Espona i Agustín
  President

  Núm. 13360
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte de notificació per compareixença de deutes en període voluntari
  La directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC),
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar les liquidacions tributàries a les persones que
  a continuació es detallen, i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en període de pagament voluntari.

  De conformitat amb allò que disposen els articles 109 i 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
  mitjançant el present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc
  i durant el termini que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los les liquidacions que consten pendent de pagament en
  període voluntari.
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT).
  Si no han comparegut en aquest termini, la notificació es considerarà produïda a tots els efectes i s’iniciarà el període
  executiu i la recaptació del deute s’efectuarà pel procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  Oficina central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  Oficina Gironès: C/ Riera de Mus 1-A – Girona
  Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  Oficina la Bisbal d’Empordà: C/ Folch i Torres, 15, baixos 2
  Oficina Puigcerdà: Placeta dels Bombers, 13, local 5
  RELACIÓ DE CONTRIBUENTS I DEUTES PENDENTS PER AJUNTAMENT
  Ajuntament de Castellfollit de la Roca
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  7929545… F. CASAPONSA 3833548 2014 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 451,67 €
  4024901… M. CASAPONSA 3820353 2014 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 572,99 €
  4024901… M. CASAPONSA 3833547 2014 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 56,41 €

  Ajuntament de les Planes d’Hostoles
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  B17863010 MAÇANGIRONA SL 3835442 2014 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 308,21 €

  Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4052463… M. MASDEU 3835623 2014 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 881,29 €

  Ajuntament de Sant Ferriol
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  7791501… I. TRIAS 3822483 2014 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 12,52 €

  Girona, 1 de desembre de 2014
  Núria Prado i Andreu
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
  de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom íntegrament.

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 237 – 12 de desembre de 2014
  Administració Local Consorcis
  Núm. 13451
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte d’adjudicació d’un contracte de serveis
  Als efectes previstos en l’article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes
  del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011,
  de 14 de novembre, i 76 i 77 del Reglament aprovat per Reial Decret
  1098/2001 de 12 d’octubre, es publica l’adjudicació del següent contracte:
  1- Entitat adjudicadora:
  – Organisme: Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
  – Dependència que tramita l’expedient: Serveis Generals i Administració
  2- Objecte del contracte:
  – Tipus de contracte: contracte administratiu de serveis
  – Descripció de l’objecte: servei de neteja dels edificis i serveis del
  Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
  Anunci de licitació: BOP número 79 del dia 25 d’abril de 2014 i
  DOGC número 6608 del dia 23 d’abril de 2014.
  3- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
  – Tramitació: Ordinària.
  – Procediment: Obert
  – Forma: Concurs
  4- Pressupost de licitació: 41.939,80€ (IVA inclòs).
  5- Adjudicació:
  – Data: Decret de Presidència de 10 de novembre de 2014
  – Contractista: Multianau S.L
  – Nacionalitat : Espanyola
  – Import de l’adjudicació: 36.487,55€ (IVA inclòs).
  Olot, 25 de novembre de 2014
  Josep Maria Corominas i Barnadas
  President

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2014
  Núm. 14128
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal
  per a 2015
  De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85,
  de 2 d’abril, i els articles 166 i següents del Reial Decret Legislatiu
  2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic,
  per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost
  general per a l’exercici 2015, aprovat per la Junta General del
  Consorci d’Acció Social de la Garrotxa en la sessió del dia 16 de desembre
  de 2014, que inclou el pressupost , i la plantilla de personal
  al servei del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per a l’any 2015.
  Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions
  amb subjecció als tràmits següents:
  a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hà-
  bils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci
  en el Butlletí Oficial de la Província.
  b) Oficina de presentació: Registre General del Consorci d’Acció Social
  de la Garrotxa.
  c) Òrgan davant el qual es reclama: Junta General del Consorci
  d’Acció Social de la Garrotxa.
  En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
  considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació
  del resum dels capítols dels pressupostos del Consorci i la
  inserció íntegra de la plantilla de personal, als efectes de la seva entrada
  en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article 112.3
  de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
  l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
  Olot, la Garrotxa, 17 de desembre de 2014
  Josep Maria Corominas i Barnadas
  President

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 23 – 4 de febrer de 2015
  Núm. 956
  CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA
  GARROTXA (SIGMA)
  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts
  La Junta General del Consorci SIGMA, en data 18 de novembre de
  2014, va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci
  de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA, que
  afecten els articles 3.4, 3.5, 4.2, 8.2.b), 50.1.b), 50.4., 50.5, 50.6, 50.7,
  50.8, 51.1.f), 52.2., 52.4. i disposició transitòria.
  Els anteriors acords es van sotmetre a informació pública, pel termini
  de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial
  de la Generalitat de Catalunya de data 2 de desembre i en el Butlletí
  oficial de la Província de Girona de data 3 de desembre de 2014.
  Consta a l’expedient la ratificació i aprovació dels acords per part de
  les dues administracions membres del Consorci:
  Consell Comarcal de la Garrotxa:
  acord plenari de data 11 de desembre de 2014.
  Ajuntament d’Olot:
  acord plenari de data 20 de novembre de 2014.
  En el període d’informació pública no s’ha presentat al·legació ni
  reclamació, i en conseqüència els acords han estat adoptats en caràcter
  definitiu, per tot això es transcriuen íntegrament a continuació
  els articles modificats que substitueixen i complementen els estatuts
  del Consorci publicats al BOP de Girona número 66, de data 8
  d’abril de 2010.
  Olot, la Garrotxa, 23 de gener de 2015
  Joan Espona i Agustín
  President

  MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE MEDI AMBIENT
  I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)
  Article 3.4:
  El SIGMA té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament
  d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes d’allò que estableixen els articles 4.1.n i 24.6 del RD Legislatiu 3/2011, de 14
  de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes
  del sector públic.
  Article 3.5:
  A efectes del que preveu la Disposició Addicional vintena de la llei
  30/1992, de 26 de novembre, introduïda per la llei 27/2013, de 27
  de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
  Local, el SIGMA resta adscrit al Consell Comarcal de la Garrotxa.
  Aquesta adscripció es podrà revisar i determinar anualment.
  Article 4.2:
  El nombre de membres del SIGMA pot ser ampliat per l’adhesió
  d’altres entitats públiques o d’entitats privades sense afany de lucre
  que tinguin finalitats d’interès públic concurrents amb les d’aquest
  Consorci. La incorporació de nous membres requereix la modificació
  dels presents Estatuts, d’acord amb el que preveu l’article 49.
  Aquesta modificació haurà de preveure una nova organització i distribució
  de la representació dels membres que han de composar els
  òrgans de Govern.
  Article 8.2.b):
  Integren la Junta General:
  a) Les persones titulars de la Presidència del Consorci, que la presideixen.
  b) Sis vocals que han de ser regidors o regidores de l’Ajuntament
  d’Olot i sis vocals que han de ser consellers o conselleres del
  Consell Comarcal de la Garrotxa. El Reglament Intern pot variar
  el nombre de vocals, respectant la paritat entre les dues entitats
  que formen el Consorci.
  c) La persona titular de la Direcció del SIGMA, amb veu i sense vot.
  Article 50.
  1. Qualsevol dels membres del SIGMA se’n pot separar i causar
  baixa, sempre que compleixi els requisits següents:
  a) Que l’acord de separació sigui adoptat pel Ple corresponent, amb
  la majoria requerida per la legislació de règim local per a aquests
  tipus d’acords.
  b) Que es formuli un preavís de sis mesos als òrgans de govern del
  SIGMA i a la resta dels seus membres.
  c) Que l’ens que causa baixa estigui al corrent en el compliment de
  les obligacions i compromisos contrets amb el Consorci i garanteixi de forma adequada el compliment dels pendents i dels futurs
  que li puguin ser imputats.
  2. Mentre no es compleixin els requisits anteriors l’acord de separació
  no tindrà eficàcia jurídica.
  3. Els membres que se separin del Consorci i assumeixin la gestió
  d’activitats que havien atribuït, encarregat o delegat a aquest, se subrogaran
  en la posició del SIGMA respecte del personal adscrit a la
  gestió d’aquestes activitats.
  4. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci
  excepte que la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat
  i segueixin pertanyent al Consorci, almenys dues administracions
  o dues entitats o organismes públics vinculats o que depenguin de
  més d’una Administració.
  5. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del
  Consorci, la quota de separació es calcularà per part de la intervenció
  del Consorci, atenent els mateixos criteris a aplicar en el cas de
  liquidació i en cas que aquests no estiguin concretats d’acord amb
  la normativa bàsica reguladora dels consorcis.
  6. La Junta General del Consorci acordarà la forma i condicions en què
  tindrà lloc el pagament de la quota de separació, en el supòsit que sigui
  positiva, així com la forma i condicions de pagament del deute que
  correspongui a qui exercita el dret de separació si la quota és negativa.
  7. L’efectiva separació de Consorci només es produirà un cop s’hagi
  concretat la quota de separació quan aquesta sigui positiva o s‘hagi
  satisfet el deute, si la quota és negativa.
  8. Quan el dret de separació l’exerceixi l’administració al qual està
  adscrit el Consorci, caldrà concretar a quina de les restants administracions,
  entitats o organismes públics vinculats, s’adscriu.
  Article 51:
  1. El SIGMA es pot dissoldre per alguna de les causes següents:
  a) Per disposició legal.
  b) Per la impossibilitat de complir les seves finalitats.
  c) Per acord mutu de les entitats consorciades.
  d) Per transformació del Consorci en una altra entitat.
  e) Per separació d’algun dels seus membres, que comporti la inoperància
  del Consorci.
  f) Per haver acomplert els seus objectius socials
  2. La dissolució del SIGMA requereix que així s’acordi expressament
  per la meitat més un dels membres de la seva Junta General, i
  es ratifiqui amb acord plenari de tots i cada un dels seus membres.
  Article 52:
  1. L’acord de dissolució del Consorci ha de determinar la forma en
  què s’haurà de procedir per al reconeixement de les seves obligacions,
  per a la liquidació dels seus béns i drets, per a la reversió dels
  béns que tingui adscrits, per a la continuïtat de les seves activitats i
  serveis i per a la destinació del personal al seu servei.
  2. L’acord de dissolució del Consorci ha de nomenar un liquidador
  que estarà assistit per una Comissió Liquidadora, integrada per la
  secretaria i la intervenció del SIGMA, que haurà de definir les qüestions
  previstes al paràgraf anterior. Un cop definides i finalitzada la
  liquidació, el liquidador haurà de redactar un balanç final, que serà
  sotmès a l’aprovació de la Junta General.
  3. Si el balanç és positiu, els béns i drets del SIGMA es destinaran a
  finalitats de protecció i promoció del medi ambient i la salut pública
  a la comarca de la Garrotxa, en els termes que decidirà la Junta
  General.
  4. En tot allò no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la
  liquidació del Consorci, resultarà d’aplicació el que disposa la normativa
  bàsica aplicable als consorcis.
  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA
  El nou número de membres de la Junta General regulat a l’article
  8 entrarà en vigor quan hi hagi hagut la renovació de les corporacions
  locals fruit de les properes eleccions municipals de l’any 2015
  i aquestes hagin designat els seus representants. Fins aleshores es
  mantindrà el nombre de membres de la Junta General en vuit regidors
  de l’Ajuntament d’Olot i vuit consellers del Consell Comarcal
  de la Garrotxa.

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 26 – 9 de febrer de 2015
  Núm. 1103
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci
  Mitjançant proposta a la Junta General extraordinària del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa de 18 de novembre de 2014,
  es va aprovar, inicialment, la modificació dels estatuts del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
  Durant el termini d’exposició pública no s’ha formulat cap al·legació, per la qual cosa, l’acord d’aprovació inicial queda elevat
  a definitiu.
  Es procedeix a la publicació íntegre del text dels estatuts al Butlletí Oficial de la Província de Girona, per la seva entrada en
  vigor.
  ESTATUTS DEL CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  CAPÍTOL I
  DISPOSICIONS GENERALS
  Article 1.- Amb la denominació “Consorci d’Acció Social de la Garrotxa” es constitueix una Entitat Pública de caràcter
  associatiu i naturalesa voluntària, dotada de personalitat jurídica pròpia i integrada per l’Ajuntament d’Olot i el Consell
  Comarcal de la Garrotxa
  El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, a efectes dels que preveu la normativa de règim jurídic de les administracions
  públiques, està adscrita al Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquesta adscripció s’haurà de revisar i determinar anualment.
  El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat per l’adhesió d’altres administracions públiques o d’entitats privades
  sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic concurrents amb les del present Consorci.
  Article 2.- Les finalitats del Consorci són:
  a) La prestació de Serveis Socials d’Atenció Primària i de serveis especialitzats de tot tipus.
  b) La creació i la gestió de centres i equipaments públics de la comarca de la Garrotxa, per a tendre les mancances en qualsevol
  matèria d’atenció social.
  Article 3.- Aquest Consorci es constitueix com una entitat jurídica pública dotada de personalitat jurídica plena i independent
  de la dels seus membres, per crear i gestionar serveis i activitats que siguin necessaris per a la realització dels seus objectius.
  En conseqüència, el Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar, a títol lucratiu o onerós, tota
  mena de béns, celebrar contractes, subscriure convenis, assumir obligacions, interposar recursos i exercir les accions previstes
  en les lleis.
  Article 4.- El Consorci, que es constitueix per temps indefinit, es regirà pels presents Estatuts, pels reglaments específics i per
  les disposicions legals de caràcter general que li siguin aplicables.
  Article 5.- El Consorci tindrà el domicili a Olot, plaça Palau,8. Per acord de la Junta General aquest es podrà modificar.
  CAPÍTOL II
  ÒRGANS DE GOVERN
  Article 6.- Els òrgans de govern del Consorci són:
  a) la Junta General
  b) el Consell de Direcció
  c) el President
  També formarà part de l’organització del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa el gerent, amb les funcions executives que es
  determinin en aquests estatuts.
  SECCIÓ PRIMERA
  DE LA JUNTA GENERAL
  Article 7.- La Junta General és l’òrgan superior del Consorci que assumirà de forma permanent el seu govern i gestió.
  Article 8.- La Junta General estarà integrada per:
  a) Set regidors de l’Ajuntament d’Olot
  b) Vuit consellers del Consell Comarcal de la Garrotxa
  Dels set regidors, un serà obligatòriament el que tingui atribuïdes competències en matèria de serveis socials. Així mateix dels
  vuit consellers, un serà el que tingui atribuïdes competències en dita matèria.
  La incorporació de nous membres requereix la modificació dels presents Estatuts,. Aquesta modificació haurà de preveure
  una nova organització i distribució de la representació dels membres que han de composar els òrgans de Govern.
  Els membres de la Junta General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats integrants del Consorci, sense que
  s’estableixi un termini específic per l’exercici del càrrec. Cada vegada que es constitueixin de nou les entitats locals associades
  caldrà que es nomenin nous representants al Consorci, i podran ser reelegits els antics membres de la Junta General.
  La composició de la Junta General haurà de reflectir la representativitat dels diferents grups polítics amb la mateixa proporció
  establerta en els òrgans plenaris de les respectives entitats consorciades.
  El gerent assistirà a les reunions de la Junta General amb veu però sense vot.
  Article 9.- La Junta General elegirà, entre els seus membres, un president i un vicepresident, en cada renovació. Aquests
  càrrecs correspondran l’un a l’Ajuntament d’Olot i l’altre al Consell Comarcal de la Garrotxa, per terminis bianuals i rotatius.
  El vicepresident suplirà el president en casos de vacant, absència o malaltia.
  Article 10.- Correspon a la Junta General:
  a) Establir els objectius del Consorci a través de l’aprovació de plans generals i programes anuals d’actuació.
  b) Aprovació, modificació i execució del pressupost del Consorci.
  c) Aprovació de la plantilla de personal del Consorci i la seva contractació.
  d) Aprovació anual de l’inventari-balanç de la liquidació del pressupost i de la memòria d’activitats i de gestió realitzada
  durant l’any, i també l’aprovació d’altres comptes fixats per la Llei.
  e) Realitzar i autoritzar tota mena d’actes i contractes en l’àmbit de la seva actuació.
  f) Adoptar acords d’adquisició, alienació i gravamen de béns.
  g) Concertar operacions de crèdit i fixar els criteris d’ordenació de despeses, oferint com a garantia els propis béns del Consorci.
  h) Establir les normes de gestió del servei, dictant les disposicions particulars que consideri necessàries a la gestió del servei.
  i) Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i activitats del Consorci.
  j) Nomenar i separar el gerent.
  k) Aprovar l’admissió o la separació d’entitats, establir la representació que els correspondrà en la Junta General, i fixar-ne
  la participació econòmica com a membre del Consorci.
  l) Proposar la modificació dels Estatuts.
  m) Accionar i excepcionar en tot tipus de judici davant qualsevol Jutjat, Tribunal, Autoritat o Organisme en defensa dels
  seus interessos.
  Article 11.- La Junta General es reunirà, com a mínim, una vegada cada tres mesos en sessió ordinària i, en sessió extraordinària,
  quan així ho decideixi el president o ho demani una quarta part del nombre legal de membres de la Junta.
  La convocatòria correspondrà al president i haurà de ser notificada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat
  les de caràcter urgent, la convocatòria de les quals haurà de ser ratificada per la Junta.
  Amb la convocatòria de la reunió, s’acompanyarà l’ordre del dia, fora del qual no podrà adoptar-se cap acord, llevat que
  l’assumpte no sigui declarat d’urgència pel vot favorable de la majoria dels assistents.
  Article 12.- La Junta General es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres, que
  en cap cas podrà ser inferior a tres. Aquest quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió.
  En tot cas, es requereix la presència del president i del secretari o de qui legalment els substitueixi.
  Article 13.- Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents.
  Caldrà la majoria de les dues terceres parts del nombre legal de membres de la Junta per la validesa dels acords sobre proposta
  de modificació d’Estatuts, admissió de noves entitats, separació de membres i dissolució del Consorci.
  SECCIÓ SEGONA
  DEL PRESIDENT
  Article 14.- Correspon al president:
  a) Exercir la representació del Consorci davant tota mena d’autoritats i organismes.
  b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Junta General, i també decidir els empats amb el seu vot de
  qualitat.
  c) Executar i fer complir els acords del Consell de Direcció.
  d) Adoptar, en cas d’urgència, les mesures que calguin per a l’organització, funcionament i defensa del Consorci, donantne
  compte a la Junta General en la primera sessió que dugui a terme.
  e) Exercir qualsevol altra funció no atribuïda expressament als restants òrgans del Consorci.
  SECCIÓ TERCERA
  DEL CONSELL DE DIRECCIÓ
  Article 15.- Es podrà constituir un Consell de Direcció integrat pel president del consorci, que el presidirà, i un màxim de set
  membres d’entre els que formen part de la Junta General que els nomenarà i els separarà lliurement mantenint la proporció
  més semblant possible a la de les forces polítiques representades en la Junta i tot garantint la mateixa representivitat que hi
  ha a la Junta General entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot.
  Article 16.- Correspon al Consell de Direcció:
  a) l’assistència al president en l’exercici de les seves atribucions.
  b) les atribucions que el president o la Junta General li deleguin.
  SECCIÓ QUARTA
  DE LA GERÈNCIA
  Article 17.- El Consorci podrà contractar un gerent, com a personal eventual.
  Article 18.- Correspon al gerent, d’acord amb les directrius de la Junta General i sota la direcció del president:
  a) La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis.
  b) Relacionar-se amb les administracions públiques, institucions, entitats i particulars.
  c) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis.
  d) Ordenar pagaments i disposar dels recursos econòmics fins a la quantitat que es fixa en les Bases d’execució del
  pressupost.
  e) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes.
  f) Elaborar la proposta de pressupost i l’inventari, els balanços, els comptes de resultats, les liquidacions i els comptes
  generals del pressupost, conjuntament amb l’interventor del Consorci.
  g) Presentar anualment una memòria de les activitats del Consorci.
  h) Assistir a les reunions de la Junta General i del Consell de Direcció amb veu, però sense vot.
  i) Preparar la documentació que, a través del president, s’ha de sotmetre a la consideració de la Junta General i del Consell
  de Direcció i informar-lo de tot el que calgui per a l’adequat exercici de les seves competències.
  j) Formular al president les propostes que cregui oportunes per a la bona marxa del Consorci.
  k) Aquelles atribucions que la Junta General, el Consell de Direcció o el president li deleguin dins de les seves respectives
  competències.
  CAPÍTOL III
  PERSONAL
  Article 19.- El personal al servei del Consorci s’integrarà a la plantilla aprovada per la Junta General, en la qual hi constarà el
  número, la categoria, les funcions i les retribucions dels llocs de treball.
  Article 20.- La selecció del personal del Consorci es farà a través de convocatòria, segons les bases que la Junta General elabori,
  les quals garantiran en tot cas els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
  Article 21 La contractació del personal del Consorci serà de caràcter laboral en qualsevol de les seves modalitats.
  També podrà prestar serveis al Consorci, personal de qualsevol de les entitats membres, en règim de comissió de serveis.
  Actuaran de secretari i interventor aquells funcionaris que designi la Junta General.
  CAPÍTOL IV
  RÈGIM ECONÒMIC
  Secció primera: DEL PATRIMONI
  Article 22-
  1) Es considerarà patrimoni adscrit aquells béns que qualsevol entitat pública posi a disposició del Consorci, reservant-se la
  propietat, sens perjudici que el Consorci pugui utilitzar-los.
  Patrimoni cedit són els béns, la propietat i l’ús dels quals pertanyen al Consorci, per haver estat cedits per qualsevol entitat
  pública o persona privada.
  Patrimoni adquirit són els béns de titularitat consorcial aconseguits a títol onerós o lucratiu.
  2) En cas de dissolució, el patrimoni adscrit no es computarà, sinó que revertirà a l’entitat cedent; i el mateix pel que fa al
  patrimoni cedit i en relació amb la part no disposada. La resta del patrimoni es considerarà actiu a repartir.
  L’inventari reflectirà la classe i condició dels béns.
  Secció segona: INGRESSOS I DESPESES
  Article 23.-
  1) Seran recursos del patrimoni consorcial:
  a) Ingressos patrimonials
  b) Preus públics dimanats de la prestació de serveis o de la utilització dels béns del Consorci.
  c) Els de naturalesa contractual.
  d) Transferències corrents.
  e) Transferències de capital.
  f) Operacions de crèdit.
  g) En general, tots els previstos en l’art. 135 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, LRHL.
  2) Es distingiran les despeses d’explotació i de funcionament, entre les que s’inclouran les de conservació i manteniment
  dels edificis públics cedits al Consorci, i que s’hauran de cobrir amb ingressos corrents, de les despeses d’inversió en les que
  podran col·laborar les entitats públiques integrants del Consorci.
  Secció tercera: SEPARACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
  Article 24.- Separació
  1. Qualsevol dels membres del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa se’n pot separar i causar baixa, sempre que compleixi
  els requisits següents:
  a) Que l’acord de separació sigui adoptat pel Ple corresponent, amb la majoria requerida per la legislació de règim local per
  a aquests tipus d’acords.
  b) Que es formuli un preavís de sis mesos i per escrit als òrgans de govern del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i a la
  resta dels seus membres.
  c) Que l’ens que causa baixa estigui al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos contrets amb el Consorci
  i garanteixi de forma adequada el compliment dels pendents i dels futurs que li puguin ser imputats.
  2. Mentre no es compleixin els requisits anteriors l’acord de separació no tindrà eficàcia jurídica.
  3. Els membres que se separin del Consorci i assumeixin la gestió d’activitats que havien atribuït, encarregat o delegat
  a aquest, se subrogaran en la posició del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa respecte del personal adscrit a la gestió
  d’aquestes activitats.
  4. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la resta dels seus membres acordin la seva
  continuïtat i segueixin pertanyent al Consorci, almenys dues administracions o dues entitats o organismes públics vinculats
  o que depenguin de més d’una Administració.
  5. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci, la quota de separació es calcularà per part
  de la intervenció del Consorci, atenent els mateixos criteris a aplicar en el cas de liquidació i en cas que aquests no estiguin
  concretats d’acord amb la normativa bàsica reguladora dels consorcis.
  6. La Junta General del Consorci acordarà la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de separació, en
  el supòsit que sigui positiva, així com la forma i condicions de pagament del deute que correspongui a qui exercita el dret de
  separació si la quota és negativa.
  7. L’efectiva separació de Consorci només es produirà un cop s’hagi concretat la quota de separació quan aquesta sigui
  positiva o s‘hagi satisfet el deute, si la quota és negativa.
  8. Quan el dret de separació l’exerceixi l’administració al qual està adscrit el Consorci, caldrà concretar a quina de les restants
  administracions, entitats o organismes públics vinculats, s’adscriu.
  Article 25.-
  1. El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es pot dissoldre per alguna de les causes següents:
  a) Per disposició legal.
  b) Per la impossibilitat de complir les seves finalitats.
  c) Per acord mutu de les entitats consorciades.
  d) Per transformació del Consorci en una altra entitat.
  e) Per separació d’algun dels seus membres, que comporti la inoperància del Consorci.
  f) Per haver acomplert els seus objectius socials.
  2. La dissolució del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa requereix que així s’acordi expressament per la meitat més un dels
  membres de la seva Junta General, i es ratifiqui amb acord plenari de tots i cada un dels seus membres.
  Article 26.-
  1. L’acord de dissolució del Consorci ha de determinar la forma en què s’haurà de procedir per al reconeixement de les seves
  obligacions, per a la liquidació dels seus béns i drets, per a la reversió dels béns que tingui adscrits, per a la continuïtat de les
  seves activitats i serveis i per a la destinació del personal al seu servei.
  2. L’acord de dissolució del Consorci ha de nomenar un liquidador que estarà assistit per una Comissió Liquidadora,
  integrada per la secretaria i la intervenció del Consorci, que haurà de definir les qüestions previstes al paràgraf anterior. Un
  cop definides i finalitzada la liquidació, el liquidador haurà de redactar un balanç final, que serà sotmès a l’aprovació de la
  Junta General.
  3. Si el balanç és positiu, els béns i drets del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es destinaran a les finalitats per les quals
  es va crear el propi Consorci, en els termes que decidirà la Junta General.
  4. En tot allò no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci, resultarà d’aplicació el que disposa
  la normativa bàsica aplicable als consorcis.
  DISPOSICIONS ADDICIONALS
  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
  El nou número de membres de la Junta General regulat a l’article 8 entrarà en vigor quan hi hagi hagut la renovació de les
  corporacions locals fruit de les properes eleccions municipals de l’any 2015 i aquestes hagin designat els seus representants.
  Fins aleshores es mantindrà el nombre de membres de la Junta General en deu regidors de l’Ajuntament d’Olot i deu consellers
  del Consell Comarcal de la Garrotxa
  DISPOSICIÓ FINAL
  Aquests Estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva publicació en els diaris oficials.
  Contra l’acord anterior, que és definitiu en la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la
  sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de
  l’endemà de la publicació de l’acord anterior, o qualsevol altre que es consideri convenient.
  Olot, la Garrotxa, 19 de gener de 2015
  Josep Maria Corominas i Barnadas
  President

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 26 – 9 de febrer de 2015
  Administració Local Consorcis
  Núm. 1102
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre la publicació d’unes bases
  Publicació de les bases específiques per atorgar ajuts a projectes d’educació pel desenvolupament, d’enfortiment i articulació
  de les entitats locals i projectes de cooperació
  BASES 2015 PER ATORGAR AJUTS A PROJECTES
  D’ EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, D’ENFORTIMENT I ARTICULACIÓ
  DE LES ENTITATS LOCALS i PROJECTES DE COOPERACIÓ
  PREÀMBUL
  El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (d’ara en endavant CASG), a través del Servei d’Atenció a la Comunitat, destina
  des del 2012 part dels pressupostos públics a iniciatives solidàries per tal de donar resposta a les inquietuds ciutadanes en
  matèria de cooperació i solidaritat.
  Aquí es presenten les Bases per a la concessió d’ajuts per a activitats de sensibilització i projectes de cooperació al
  desenvolupament, impulsades per ONGs i entitats de la comarca de la Garrotxa. Amb aquesta línia de subvencions es facilita
  la participació de la ciutadania organitzada en entitats socials (sense ànim de lucre) que realitzin projectes solidaris. També es
  pretén promoure la conscienciació de la nostra societat sobre la realitat dels països anomenats en vies de desenvolupament.
  Així doncs, les presents Bases regulen les subvencions en l’àmbit de la solidaritat i cooperació per a la realització d’activitats
  de sensibilització i promoció de la solidaritat, per a la realització de projectes d’articulació i enfortiment de les entitats locals
  o per a projectes de cooperació; i l’objectiu general d’aquests ajuts és afavorir el treball voluntari i solidari de les entitats amb
  interessos en els diferents àmbits que li són propis.
  ARTICLE 1: OBJECTE
  El CASG, amb l’objectiu de promoure un canvi d’actituds i comportaments en la societat i fomentar valors de justícia i
  solidaritat a la comarca, ha decidit crear una secció específica per a accions de sensibilització i cooperació amb la finalitat
  d’informar i conscienciar sobre la realitat dels pobles i col·lectius empobrits i sobre les causes que perpetuen la desigualtat
  respecte els pobles i col·lectius enriquits.
  Se subvencionaran tres tipologies de projectes que per ordre de prioritat són:
  1. Projectes adreçats a sensibilitzar i educar la ciutadania sobre la realitat que envolta les relacions Nord-Sud, la
  problemàtica general dels pobles i col·lectius empobrits, la igualtat de gènere, la diversitat cultural, la lluita contra el
  racisme i la xenofòbia, promovent la participació social dels col·lectius de persones migrades.
  2. Projectes adreçats a enfortir i articular les entitats locals que treballen per la cooperació, la solidaritat i la justícia social.
  3. Projectes de cooperació que es duguin a terme en pobles i col·lectius empobrits econòmicament i socialment i projectes
  de codesenvolupament i formació dels col·lectius de persones migrades de la ciutat d’Olot i comarca.
  Seran subvencionables els projectes que persegueixin les finalitats descrites anteriorment.
  ARTICLE 2: PROJECTES EXCLOSOS
  No són objecte d’aquesta convocatòria els projectes que tinguin com a objecte principal els eixos de treball següents:
  1. Projectes que siguin una simple transferència de recursos.
  2. Projectes que siguin estrictament ajut d’emergència ja que si bé serveixen per donar solucions a problemàtiques
  puntuals, no incideixen en el veritable desenvolupament durador i estructural i corresponen a altres àmbits d’actuació.
  3. Projectes que solament siguin per finançar les dietes de viatges sense cap fi específic de cooperació o sensibilització
  demostrables.
  4. Els projectes que incloguin accions de proselitisme religiós o politicopartidista i d’evangelització.
  ARTICLE 3: QUANTIA DE LES SUBVENCIONS
  La subvenció consistirà en aportacions econòmiques directes i pel que fa a les aportacions econòmiques cal tenir present:
  1. L’aportació màxima del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa no podrà superar el 80% del cost total de l’activitat que
  s’ha de dur a terme.
  2. Les subvencions només podran ser utilitzades per a la realització dels projectes per als quals siguin atorgades.
  3. Les subvencions tenen caràcter anual, pel que qualsevol sol·licitud posterior per a la seva continuació de les accions
  empreses, quedarà subjecta a una nova aprovació en el marc d’una nova convocatòria.
  4. La subvenció és compatible amb altres ajuts sempre i quan no se superi el 100% del cost del projecte, circumstància que
  caldrà acreditar.
  ARTICLE 4: REQUISITS DE LES ENTITATS
  Tenen accés a la convocatòria les Organitzacions No Governamentals i/o entitats sempre i quan compleixin tots o la majoria
  dels següents requisits:
  1. Estar legalment constituïda com a entitat, associació, fundació o cooperativa sense ànim de lucre, i tenir presència i base
  social a la ciutat d’Olot o comarca.
  2. Estar inscrita al Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la
  Generalitat de Catalunya, almenys un any abans d’aquell que se sol·liciti la subvenció.
  3. Estar inscrita al Registre Municipal d’Associacions d’algun dels ajuntaments de la Garrotxa i tenir-hi les dades
  actualitzades.
  4. Que entre els seus objectius es prevegi la realització d’activitats relacionades amb l’objecte de la convocatòria.
  5. Complir amb els requisits legals pertinents i no estar subjecte a cap supòsit d’incapacitat o incompliment per obtenir
  subvencions públiques.
  6. Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i de les justificacions relatives a subvencions sol·licitades
  anteriorment.
  7. Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius als quals es destinarà la subvenció.
  8. Les entitats podran participar-hi individualment però es prioritzarà les agrupades en un projecte comú.
  9. Cada entitat o grup d’entitats podrà presentar, com a màxim, un sol projecte per a convocatòria. Això no exclou que una
  entitat pugui presentar un projecte i alhora presentar-ne un altre amb un grup d’entitats. La seva realització es durà a
  terme durant l’any en què es demana la subvenció.
  No podran obtenir condició de beneficiàries les persones jurídiques que es trobin en alguna de les circumstàncies previstes a
  l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  ARTICLE 5: TERMINI I PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds s’han d’adreçar al Servei d’Atenció a la Comunitat del CASG i s’han de registrar a la recepció de la mateixa
  institució (Plaça Palau, 8, Olot).
  Les sol·licituds es presentaran a través d’un formulari que es pot descarregar a través del web http://www.casg.cat o www.
  entitatsgarrotxa.cat.
  El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà un mes després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

  ARTICLE 6: DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’ENTITAT SOL·LICITANT
  Caldrà presentar la documentació següent sempre i quan no s’hagi presentat en anteriors convocatòries:
  − Fotocòpia dels estatuts de l’entitat, sempre i quan no hagin estat modificats en els darrers 3 anys i no s’hagin presentat
  en una altra convocatòria.
  − Fotocòpia del document que acrediti la inscripció de l’entitat en el Registre de l’ajuntament i en la Direcció General de
  Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  − Fotocòpia de la tarja d’identificació fiscal.
  − Fotocòpia del número de compte de l’entitat.
  Documentació que especifiqui les responsabilitats de cada organització en relació a la gestió i implementació del projecte, és
  a dir, què farà cadascuna en cas que els projectes siguin presentats per més d’una entitat.
  En el procés de valoració dels projectes presentats, el CASG pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, la
  informació complementària que consideri necessària. Es donarà un plaç de deu dies naturals per presentar la documentació
  sol·licitada.
  ARTICLE 7: CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
  Pel que fa a l’entitat:
  – Capacitat de gestió del projecte (número de persones actives, habilitats d’aquestes, persones que atenen i tema del
  projecte).
  – Experiència de l’entitat en la realització de projectes de sensibilització i cooperació.
  – Treball en coordinació amb altres entitats de la ciutat.
  – Participació activa en projectes o iniciatives de ciutat (Consell de Cooperació, AAVV, voluntariat…)
  Pel que fa al projecte:
  a) Sensibilització a Olot i comarca:
  – Actuacions que plantegin les problemàtiques que han generat les greus desigualtats de les relacions nord-sud, promoure
  l’educació per la solidaritat i el desenvolupament, impulsar el comerç just, el consum responsable i la sostenibilitat
  ecològica i ambiental.
  – Actuacions que promoguin el diàleg intercultural, que fomentin la cultura de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en
  les relacions entre persones, pobles, cultures; la prevenció i la solució pacífica dels conflictes, l’enfortiment i l’arrelament
  de la pau, la convivència en la diversitat, la inclusió i la cohesió social.
  – Actuacions que potenciïn l’interès de la ciutadania entorn als drets humans, la realitat dels pobles i col·lectius empobrits,
  el fenomen migratori, creant espais de trobada i la relació intergeneracional i intercultural.
  – Actuacions que fomentin la informació i sensibilització sobre els drets de les dones i la igualtat de gènere; i no discriminació
  per raó de sexe i/o opció sexual, formació, apoderament, promoció de la salut i la participació de les dones.
  b) Articulació i enfortiment de les entitats locals de cooperació i solidaritat:
  – Projectes que promoguin l’enfortiment del teixit associatiu local d’Olot i comarca.
  – Projectes que potenciïn el treball d’anàlisi i d’actuació sobre aspectes vinculats a l’educació pel desenvolupament, la
  cooperació, la solidaritat i la justícia social amb les entitats d’Olot i comarca.
  c) Cooperació/Codesenvolupament:
  – Projectes adreçats als països d’origen dels col·lectius d’immigrants amb presència a la comarca de la Garrotxa.
  – Que els projectes realitzats estiguin vinculats a accions de sensibilització a la ciutat d’Olot i comarca.
  – Participació d’una contrapart local -mínim- i que el govern comuniqui estar al cas del projecte i se’n corresponsabilitzi.
  – Han de tenir com a objectiu la promoció i el desenvolupament de les persones i les comunitats sense generar dependència.
  A més a més, es valorarà especialment:
  – Que el projecte sigui presentat conjuntament per vàries entitats promovent el treball en xarxa.
  – La implicació de l’entitat en el cofinançament del projecte o actuació i i/o capacitat d’aconseguir altres formes de – Que els projectes plantegin un treball de procés i continuat al llarg de l’any.
  – Que les actuacions que se’n derivin arribin al màxim de població possible incidint en la menys sensibilitzada, concretant
  l’impacte previsible d’aquestes accions en la població a la qual van adreçades.
  – Que les propostes siguin originals, innovadores, tant en la metodologia com en els col·lectius als quals van adreçades.
  – Que els projectes tinguin en compte una aproximació a la realitat cultural local, una consideració especial a la perspectiva
  de gènere i a la sostenibilitat mediambiental.
  – Tots els projectes hauran de preveure accions destinades a informar la ciutadania de la Garrotxa dels propis projectes,
  del seu curs i de la realitat del seu entorn, i també a fomentar els valors de l’equitat, la tolerància i la solidaritat.
  ARTICLE 8: RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’estudiaran els diversos projectes, i es farà un proposta tècnica de
  distribució i assignació de recursos per a l’atorgament de les subvencions d’acord amb els criteris identificats en l’article 7
  d’aquestes bases.
  La proposta anirà adreçada al Consell de Direcció del CASG, el qual resoldrà l’atorgament de les subvencions a que es
  refereixen aquestes Bases, en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data final de presentació de sol·licituds en la
  convocatòria corresponent, i seran aprovades mitjançant un Decret de Presidència.
  Es podrà resoldre aplicar les quantitats de què es disposi a un, o més projectes o bé declarar desert l’atorgament d’ajuts.
  La concessió o denegació de la subvenció es notificarà expressament a cada entitat.
  ARTICLE 9: ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
  Una vegada l’entitat subvencionada rebi la notificació de la resolució favorable, haurà d’acceptar la subvenció en el termini
  de 30 dies naturals tot presentant la reformulació del projecte adequant els costos totals del projecte a la subvenció rebuda.
  ARTICLE 10: SEGUIMENT I TERMINI DELS PROJECTES
  L’acceptació de la subvenció va lligada al compromís de trobades periòdiques per fer seguiment del projecte.
  Els projectes presentats s’han de desenvolupar durant el període de l’any en curs (2015).
  Si pel que sigui no és possible acabar el projecte, l’entitat subvencionada ha de tornar els fons econòmics del CASG que no
  s’hagi gastat i justificar la despesa realitzada.
  ARTICLE 11: FORMA DE PAGAMENT
  Es procurarà que en el termini de dos mesos del primer semestre es faci efectiu el primer pagament de la subvenció
  corresponent al 60%. El segon pagament corresponent al 40% restant, es farà una vegada s’hagi valorat la justificació.
  En qualsevol cas, el projecte s’ha d’haver iniciat en el termini màxim de 3 mesos des que s’hagi rebut el primer pagament de
  la subvenció.
  L’import destinat a les subvencions previstes per a projectes de sensibilització, enfortiment i articulació de les entitats i de
  cooperació/codesenvolupament aniran a càrrec de la partida 2015.04 231 48000 “Subvencions cooperació”
  ARTICLE 12: JUSTIFICACIÓ
  Un cop finalitzat el projecte l’entitat haurà de presentar una memòria o informe final i les factures originals o còpies de les
  factures justificatives de les despeses.
  Caldrà justificar el 100% de la subvenció atorgada, en cas que es justifiqui un import inferior al inicialment previst, l’entitat
  haurà de retornar la part de la subvenció no utilitzada.
  La data màxima de presentació de les justificacions és el 31 de desembre del 2015, les dates de les factures han d’estar dins
  aquest període.
  En cas que les justificacions siguin incompletes o incorrectes es notificarà a l’entitat per tal de que les presentin correctament.
  La manca de justificació de la subvenció en el termini establert donarà lloc a la seva revocació i l’entitat haurà de tornar la
  subvenció atorgada.
  ARTICLE 13: RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ
  L’entitat podrà renunciar voluntàriament a la subvenció concedida prèviament a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu
  cobrament. En aquest cas, haurà de retornar les quantitats percebudes.
  ARTICLE 14: DISPOSICIÓ FINAL
  Aquestes bases han estat aprovades per Decret de Presidència 22 de gener de 2015 i entraran en vigor el dia següent de la
  publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província.
  ARTICLE 15: DISPOSICIÓ ADDICIONAL
  La convocatòria s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al web del CASG (www.casg.cat), a http://www.entitatsgarrotxa.
  cat i al setmanari La Comarca.
  Les subvencions a què es refereixen aquestes bases tenen caràcter propi, voluntari i eventual, són revocables i reductibles en
  qualsevol moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions
  en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
  En tot allò no previst en aquestes bases, serà d’aplicació la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
  Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny i la normativa concordant.
  Aquestes bases regiran fins que no siguin modificades pel mateix organisme que les va aprovar. Essent anual la seva
  convocatòria.
  Olot, La Garrotxa, 22 de gener de 2015
  El president

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: