Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa licitació del “Servei de telecomunicacions per diferents ens de la comarca” contracte 191.249,14 euros

Posted by lejarza en 29 noviembre, 2014


Consell Comarcal de la Garrotxa licitació del “Servei de telecomunicacions per diferents ens de la comarca” contracte 191.249,14 euros

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 228 – 28 de novembre de 2014 Núm. 12859

Anunci sobre contractació d’un servei de telecomunicacions

Mitjançant Decret de la Presidència de data 17 de novembre de 2014, es va aprovar l’obertura de l’expedient de contractació, juntament amb els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir el procés de licitació de la contractació del servei.

De conformitat amb l’article 277.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’anuncia el procediment de licitació per l’adjudicació del contracte.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Consell Comarcal de la Garrotxa

b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea d’Administració i Suport als Municipis

c) Número d’expedient: B103/2014/041

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: Servei de telecomunicacions per diferents ens de la comarca.

b) Codi CPV: 64200000-8

c) Divisió per lots i número: No s’escau

d) Lloc d’execució: dotze entitats locals de la Garrotxa

e) Durada del contracte: dos anys

3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa amb més d’un criteri d’adjudicació

4. Pressupost base de licitació.

D’acord amb l’article 87.2 del TRLCSP el contracte es licitarà sobre els preus unitaris relatius a diversos serveis i prestacions inclosos en el contracte. El preu estimat del contracte és de 191.249,14 € (IVA del 21% inclòs).

5. Garanties:

Provisional: No s’escau. Definitiva: L’import de la garantia definitiva serà equivalent al 5% del preu de l’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació. Perfil del contractant del Consell Comarcal de la Garrotxa http://www.garrotxa.cat Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

7. Requisits específics del contractista.

a) Classificació: grup 5, subgrup: 4 i categoria: A

b) Altres requisits: els establerts en el plecs de clàusules administratives particulars

8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit per la presentació d’ofertes: 5 de gener de 2014 a les 14:30 hores.

b) Documentació que cal presentar: la que es detalla en els plecs de clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

Entitat: CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Domicili: Av. Onze de setembre, 22 Localitat i codi postal: Olot, 17800

9. Obertura de les ofertes.

L’acte d’obertura de les proposicions serà públic i tindrà lloc a la Sala de Juntes de la corporació a les dotze hores del dia que en faci sis, comptat a partir de l’acabament de presentació de proposicions. Si aquest dia és festiu o dissabte, l’acte es farà el primer dia hàbil següent.

10. Despeses dels anuncis.

Les despeses de publicació dels anuncis del contracte així com els de l’adjudicació aniran a càrrec del contractista adjudicatari.

Olot, la Garrotxa, 19 de novembre de 2014 Joan Espona i Agustín President

Una respuesta para “Consell Comarcal de la Garrotxa licitació del “Servei de telecomunicacions per diferents ens de la comarca” contracte 191.249,14 euros”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 228 – 28 de novembre de 2014 Núm. 12862

  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

  Edicte sobre l’aprovació definitiva d’una ordenança
  El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de 26 de setembre de 2014, va aprovar inicialment l’“Ordenança reguladora de
  la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal fitxers de dades de caràcter personal”.
  Havent estat sotmès l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, sense haver-se presentat cap reclamació a
  l’esmentat acord, aquest esdevé definitivament aprovat sense cap tràmit posterior.
  D’acord amb el que estableix l’article 70.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
  l’ordenança no entrarà en vigor fins que s’hagi publicat íntegrament el text en el BOP (text que s’adjunta com a annex al
  present anunci) i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils.
  Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
  Superior de Justícia de Catalunya en termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació.

  Tortellà, 20 de novembre de 2014 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

  ANNEX
  ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
  La Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i
  a la pròpia imatge, i estableix que la Llei limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar
  dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. El mateix article protegeix el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter
  personal, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) estableix un
  conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental.
  L’article 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions publiques només
  podran fer-se per mitjà de disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, havent-se
  d’aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter previ a la creació o modificació dels fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20
  de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers, en ordre
  a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal
  que la mateixa llei preveu.
  De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de
  Protecció de Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de
  Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades. En aquest termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran i
  suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general en
  els termes previstos a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim i, en el seu cas, en la legislació autonòmica.
  Article 1.- Inscripció
  Els fitxers creats o suprimits mitjançant aquesta ordenança s’inscriuran en el Registre General de Protecció de Dades de
  Catalunya, depenent de l’Agència Catalana de Protecció de dades.
  Article 2.- Fitxers de nova creació i objecte de supressió
  A l’annex I d’aquesta ordenança es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter personal de nova creació.
  A l’annex II d’aquesta ordenança es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter personal objecte de supressió.
  Article 3. – Nivell de seguretat adoptat
  Els fitxers que per la present ordenança es creïn, compleixen les Nivells de seguretat establerts al Reial Decret 1720/2007, de
  21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
  personal.
  Article 4.- Publicació i entrada en vigor
  La present ordenança es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i entrarà en vigor al dia següent de la seva
  publicació i transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
  Disposició addicional primera. Derogació normativa
  A l’entrada en vigor de la present Ordenança, queden derogades les normes i acords adoptats amb anterioritat per
  l’Ajuntament, reguladors de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.
  ANNEX I
  Fitxers de nova creació
  1. Fitxer Padró municipal d’habitants
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Padró municipal d’habitants
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del padró municipal d’habitants per determinar la població del
  municipi, constituir prova de la residència i el domicili de cada veí, elaborar el cens electoral i les estadístiques
  oficials.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que es troben empadronades en el municipi.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon.
  Dades de característiques personals: Data de naixement; lloc de naixement; Edat; Sexe; Nacionalitat; Llengua
  materna.
  Dades acadèmiques i professionals: Nivell d’estudis.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Institut Nacional d’Estadística; Institut d’Estadística de Catalunya; Altres
  Administracions Públiques segons estableix l’article 16 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  2. Fitxer Registre d’entrada i sortida
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Registre d’entrada i sortida
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del registre d’entrada i sortida de documents a l’Ajuntament,
  en els termes previstos en l’article 45 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
  Procediment Administratiu Comú.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es dirigeixen a o reben
  comunicacions de l’Ajuntament. Personal de l’Ajuntament destinatari o que remet comunicacions.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Altre tipus de dades: Dades relacionades amb la documentació presentada.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de l’Administració de l’Estat, Òrgans de la Diputació de Girona o de la
  Generalitat de Catalunya i Altres òrgans de l’Administració Local, segons estableix l’article 38 de la Llei 30/1992.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  3. Fitxer Tercers
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Tercers
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de dades de contacte de persones físiques o representants d’entitats
  jurídiques que es relacionen per diversos motius amb l’Ajuntament. Transmissió de béns i drets entre l’Ajuntament
  i tercers.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; De registres públics.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es relacionen amb l’Ajuntament
  i/o transmeten o adquireixen béns i drets.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades de característiques personals: Dades familiar; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; experiència professional.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  4. Fitxer Gestió de nòmina i recursos humans
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió de nòmina i recursos humans
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Elaboració i gestió de la nòmina del personal funcionari i laboral, i obtenció
  de tots els productes derivats de la mateixa. Gestió interna i del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament
  (control horari, formació, absentisme, hores sindicals, selecció de personal, prevenció de riscos laborals, etc.).
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Treballadors del propi Ajuntament i persones implicades en processos de selecció.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Afiliació sindical; Salut.
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o Mutualitat; Número de registre personal;
  Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Data de naixement; Característiques físiques.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos, etc.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina; Dades de
  control de presència: motiu d’absència.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries; Assegurances; Dades de nòmina;
  Impostos, deduccions; Plans de pensió, jubilació.
  Dades de transaccions: Transaccions financeres; Compensacions, indemnitzacions.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya;
  Tresoreria General de la Seguretat Social; Entitats Bancàries; Institut Nacional de la Seguretat Social; Servei aliè de
  prevenció de riscos; Mutualitats de funcionaris; Organismes que convoquin activitats de formació per a empleats
  públics amb consentiment de l’interessat.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  5. Fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Càrrecs polítics i òrgans de govern
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades en relació als béns, activitats i causes de possible incompatibilitat
  dels regidors/res de l’Ajuntament. Sessions del ple, juntes de govern, decrets d’alcaldia, etc.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que formen part de la corporació municipal i que assisteixen o formen
  part dels plens, comissions i juntes de govern municipals.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic; Sistemes d’enregistrament de veu.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Ideologia (s’acull a les excepcions de l’article 81 RLOPD).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Imatge o
  veu; Signatura o empremtes.
  Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos, etc.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Hipoteques; Crèdits, préstecs, avals; Inversions,
  patrimoni; Dades de nòmina; Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  6. Fitxer Gestió econòmica
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió econòmica
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió econòmica i comptable de l’Ajuntament amb la finalitat de fiscalitzar
  i comptabilitzar els ingressos i despeses del mateix i realitzar els pagaments corresponents; gestió de facturació,
  control pressupostari i gestió fiscal. Gestió i tramitació d’expedients de contractació.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que tinguin relacions econòmiques
  amb l’Ajuntament i que participin en processos de licitació pública.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries.
  Dades de transaccions: Béns subministrats; Béns rebuts; Transaccions financeres.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Sindicatura de Comptes; Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència
  Tributària de Catalunya; Entitats Bancàries.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  7. Fitxer Taxes i impostos municipals
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Taxes i impostos municipals
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives al seguiment, gestió i cobrament de les diverses taxes i
  impostos municipals. Gestió de la recaptació en termini voluntari i d’expedients de recaptació executiva.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de
  l’interessada o del seu representant; D’entitats privades; D’Administracions públiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Dades de persones físiques o representants d’entitats jurídiques necessàries per a la gestió,
  tramitació i cobrament de taxes i impostos municipals. Persones físiques obligades al pagament d’algun impost o
  taxa municipal.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon;
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstancies socials: Allotjaments o habitatge; Propietats o possessions.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Inversions, patrimoni; Impostos, deduccions.
  Dades de transaccions: Béns subministrats; Béns rebuts; Transaccions financeres.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya; Entitats Bancàries; Òrgans judicials; Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.
  8. Fitxer Llicències i permisos
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Llicències i permisos
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques
  per a la tramitació de les diferents llicències i permisos municipals.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que sol·liciten o són part interessada
  en llicències i permisos municipals.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos ….
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Altres administracions públiques competents en la matèria.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  9. Fitxer Expedients administratius comuns
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Expedients administratius comuns
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques
  que es troben inclosos en els expedients administratius gestionats i tramitats per l’Ajuntament. Gestió d’expedients
  de responsabilitat patrimonial.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que formen part dels expedients
  administratius comuns.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (informes mèdics adjunts a expedients administratius).
  Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos ….
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  10. Fitxer Expedients sancionadors
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Expedients sancionadors
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Tramitació i gestió dels expedients sancionadors oberts per infraccions
  tipificades en les ordenances municipals i altra normativa sancionadora dins de l’àmbit de competències de
  l’Ajuntament.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que formen part dels expedients
  sancionadors.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos….
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis: Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria; Òrgans judicials.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.
  11. Fitxer Serveis municipals
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Serveis municipals
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques
  que sol·liciten i participen en els diferents serveis municipals, inclosos aquells prestats telemàticament.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques sol·licitants i/o beneficiaris dels
  diferents serveis municipals.
  b.3 Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI/NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement; Edat.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Clubs i associacions.
  Dades acadèmiques y professionals: Formació i titulacions.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Altres administracions públiques competents en la matèria.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  12. Fitxer Cultura i esports
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Cultura i esports
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d’informació de caràcter personal necessària per resoldre les
  sol·licituds i complir amb les obligacions municipals en matèria de cultura i esports. Organització d’activitats
  vinculades a ambdues àrees.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques sol·licitants o beneficiàries dels serveis municipals relacionats amb
  cultura i esports.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o mutualitat; Adreça postal; Adreça
  electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement
  Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques amb competents en la matèria.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  13. Fitxer Arxiu municipal
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Arxiu municipal
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Organització i localització d’expedients o registres de l’Ajuntament que
  han passat a l’Arxiu Municipal per facilitar la seva consulta. Control de les consultes, còpies o documents extrets
  de l’Arxiu.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de
  l’interessada o del seu representant; D’administracions publiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Titulars d’expedients o registres que passen a l’Arxiu Municipal. Persones que realitzen consultes o extreuen informació de l’Arxiu Municipal.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  14. Fitxer Vigilància d’edificis i instal·lacions municipals
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Vigilància d’edificis i instal·lacions municipal
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Garantir la seguretat i protecció interior i exterior dels immobles,
  dependències, instal·lacions i béns pròpies de l’Ajuntament.
  El fitxer se sotmet a la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el
  tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres de vídeo i a la Instrucció
  1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter
  personal mitjançant càmeres amb finalitats de vigilància.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que circulen per la zona de seguretat perimetral o interna.
  b.3) Procediment de recollida: Gravació d’imatges.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Imatge o veu.
  c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Forces i cossos de seguretat.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  15. Fitxer Registre d’animals
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Registre d’animals
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Relació de persones propietàries d’animals que s’inscriuen en el registre
  municipal d’animals potencialment perillosos i de companyia en general.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques propietàries d’animals catalogats com potencialment perillosos i
  d’animals de companyia.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  16. Fitxer Registre municipal de parelles de fet i matrimonis civils
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Registre municipal de parelles de fet i matrimonis civils
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Registre de persones que s’han inscrit per a la constitució d’unions de fet.
  Manteniment d’un registre de persones que contreuen matrimoni i testimonis d’unions matrimonials.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de
  l’interessada o del seu representant.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que s’han inscrit com a parella de fet; Persones físiques que contreuen
  matrimoni civil; Testimonis.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Registre Civil.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  17. Fitxer Registres municipals
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Registres municipals
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques
  que sol·liciten la seva inscripció en els diferents registres mantinguts per l’Ajuntament.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que sol·liciten la seva inscripció en
  els registres mantinguts per l’Ajuntament.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Clubs i associacions; Llicències, permisos….
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Forces i Cossos de Seguretat; Interessats legítims.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  18. Fitxer Cementiri municipal
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Cementiri municipal
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels titulars i/o arrendataris de les sepultures i nínxols dels
  cementiris municipals; dades dels familiars dels difunts ocupants dels mateixos. Control i gestió del funcionament
  del Cementiri.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques titulars o arrendataris de sepultures, nínxols. Dades de familiars
  relacionats amb els serveis prestats pel cementiri municipal.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  19. Fitxer Subvencions i ajudes
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Subvencions i ajudes
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Sol·licitud, tramitació i control sobre les subvencions, beques i ajudes
  prestades als diferents programes o línies de subvenció de l’Ajuntament.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions públiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques sol·licitants o beneficiaris de
  subvencions o ajudes municipals.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Subsidis, beneficis; Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: Intervenció General de l’Administració de l’Estat; Altres òrgans de l’Administració
  de l’Estat; Òrgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  20. Fitxer Gestió interna
  a. Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió interna
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió relativa a les persones físiques usuàries dels sistemes d’informació
  de l’Ajuntament necessaris per a l’administració interna i les laborals de control i monitoratge. Gestió de correu
  electrònic, perfils d’usuari, logs d’accés als sistemes, certificat i signatura digital, document de seguretat, control de
  claus, etc.
  b. Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques empleades a l’Ajuntament.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada,
  el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió
  electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
  c. Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura bàsica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número de registre personal; Adreça postal; Adreça
  electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu; Signatura electrònica.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball.
  Altres tipus de dades: Dades sobre navegació i ús de la xarxa.
  c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual.
  d. Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e. Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f. Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament de Tortellà.
  g. Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament de Tortellà – Plaça del
  Mercat, 21 – 17853 Tortellà (Girona).
  h. Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.
  ANNEX II
  Supressió de fitxers existents
  1. Fitxer Padrón de Habitants
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Padró municipal d’habitants
  2. Fitxer Padrón gestió aigües
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Taxes i impostos municipals
  3. Fitxer Comptabilitat
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Gestió econòmica
  4. Fitxer Fitxer d’actes de plens
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern
  5. Fitxer Gestió d’arbitris
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Taxes i impostos municipals
  6. Fitxer Gestió d’expedients d’obres
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Llicències i permisos
  Fitxer Expedients administratius comuns
  7. Fitxer Gestió tributària delegada
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Taxes i impostos municipals
  8. Fitxer Llicències d’activitats
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Llicències i permisos
  9. Fitxer Llistat d’entitats
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Tercers
  10. Fitxer Personal
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Gestió de nòmina i recursos humans
  Fitxer Gestió interna
  11. Fitxer Gestió del registre d’entrades i sortides
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer Registre d’entrada i sortides

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: