Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca licitació contracte mixt d’obres i serveis de l’obra “Xarxa d’aigua potable en alta i d’explotació de l’ETAP 558.228,13 euros

Posted by lejarza en 29 noviembre, 2014


Ajuntament de Sant Jaume de Llierca licitació contracte mixt d’obres i serveis de l’obra “Xarxa d’aigua potable en alta i d’explotació de l’ETAP 558.228,13 euros

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

Núm. 228 – 28 de novembre de 2014 Núm. 12904

Anunci sobre la convocatòria de licitació d’un contracte mixt d’obres i serveis.

Aprovats inicialment per la Junta de Govern Local, en la sessió de data 20 de novembre de 2014, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules tècniques que han de regir la contractació, per procediment obert i tramitació urgent, el contracte mixt d’obres i serveis d’execució de l’obra “Xarxa d’aigua potable en alta i ETAP a Sant Jaume de Llierca” i d’explotació de l’ETAP durant l’any de garantia de l’obra, i atès l’article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació amb l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’exposen al públic durant un termini de deu dies hàbils per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, amb el ben entès que, si no se’n presenten, quedaran definitivament aprovats.

Simultàniament es disposa l’obertura del procediment de licitació, si bé aquesta restarà condicionada a l’aprovació definitiva dels esmentats plecs, d’acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció d’informació:

a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Secretaria

2. Domicili: C/. Àngela Brutau, 1

3. Municipi i codi postal: Sant Jaume de Llierca (17854)

4. Telèfon: 972 68 70 05

5. Telefax: 972 68 78 54

6. Correu electrònic: ajuntament@santjaumedellierca.cat

7. Direcció d’internet del perfil del contractant: http://www.santjaumedellierca.cat

8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a l’últim dia en què es puguin presentar les ofertes.

d) Número de expedient: 23/2014

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: contracte mixt d’obres i serveis

b) Descripció de l’objecte: execució de l’obra “Xarxa d’aigua potable en alta i ETAP a Sant Jaume de Llierca” i explotació de l’ETAP durant el primer any de garantia de l’explotació

c) Divisió per lots i número de lots/unitats: no

d) Lloc d’execució/lliurament: c/ Bosc d’en Puig – Polígon industrial SAU Can Coma

e) Termini d’execució/lliurament: 6 mesos (execució obra); 1any (explotació ETAP)

f) Admissió de pròrroga: si (explotació de l’ETAP).

g) CPV: 45252126-7: Treballs de construcció de plantes de tractament d’aigua potable; 65120000-0: Explotació d’una planta depuradora

d’aigua.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: urgent

b) Procediment: obert

c) Subhasta electrònica: no

d) Forma: diversos criteris d’adjudicació.

e) Criteris d’adjudicació: clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars

4. Valor estimat del contracte: 558.228,13 euros (IVA exclòs).

5. Pressupost base de licitació: 461.737,38 euros i 96.964,85 euros d’IVA, desglossat segons s’estableix a la clàusula 4 del plec de clàusules.

6. Garanties exigides:

a) Provisional (import): no

b) Definitiva (import): 5% de l’import de l’adjudicació, exclòs l’IVA

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: Grup: E, Subgrup: 1, Categoria b

b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars.

8. Presentació de les proposicions i sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la darrera publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP de Girona), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o en el perfil del contractant. En el cas que el darrer dia s’escaigui en dissabte o festiu, la presentació de proposicions s’entendrà prorrogada al primer dia hàbil següent.

b) Modalitat de presentació: segons es descriu en el plec de clàusules

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Secretaria

2. Domicili: C/. Àngela Brutau, 1

3. Municipi i codi postal: Sant Jaume de Llierca (17854)

4. Direcció electrònica: ajuntament@santjaumedellierca.cat

5. Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 hores i els dijous, de 16:30 a 20:00 hores)

d) Admissió de variants, si s’escau: segons plec de clàusules.

e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a l’adjudicació definitiva

9. Obertura d’ofertes:

a) Direcció: C/ Àngela Brutau, 1

b) Municipi i codi postal: Sant Jaume de Llierca (17854)

c) Data i hora: el sobre “A” s’obrirà l’endemà de la finalització del termini per a la presentació d’ofertes o, si aquest és dissabte o inhàbil, el primer dia hàbil següent. El sobre “C” s’obrirà, en acte públic, el 4t. dia hàbil posterior a la finalització del termini per a la presentació de les proposicions, a les 20.00 hores.

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari.

Sant Jaume de Llierca, 20 de novembre de 2014 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

4 comentarios para “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca licitació contracte mixt d’obres i serveis de l’obra “Xarxa d’aigua potable en alta i d’explotació de l’ETAP 558.228,13 euros”

 1. lejarza said

  L´Ajuntament d´Olot posa a concurs la contractació de dues calderes de biomassa

  OLOT | DDG. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot ha aprovat l’expedient de contractació per tal d’adjudicar el subministrament de dues calderes de biomassa. El pressupost base és d’uns 100.000 euros. Les clàusules administratives i tècniques exposen que la causa de la compra és la creació de la xarxa de distribució de calor ubicada a l’entorn de la Plaça Mercat. Es tracta d’una xarxa centralitzada a l’antic Hospital Sant Jaume que ha de proveir de calor el geriàtric de l’Hospital Sant Jaume, la Plaça Mercat, la residència geriàtrica Montsacopa, el Museu Comarcal de la Garrotxa i la residència geriàtrica la Caritat.
  El concurs per a les calderes és una de les parts finals del projecte iniciat el 20 de febrer. Llavors, l’Ajuntament va publicar els plecs per a l’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública per a la construccio i servei de manteniment d’una xarxa de calor amb l’ús d’energies renovables i subministrament d’energia.
  Al cap de poc, el ple de l’Ajuntament del 4 de juliol va adjudicar el projecte a la UTE formada per Gas Natural Servicios SDG i Wattia Innova, SL. Per tal de dura a terme la totalitat del projecte, l’Ajuntament ha demanat ajudes a la Diputació de Girona.
  Les calderes posades a concurs son una part de la producció d’energia que també ha contemplat la construcció de pous de geotèrmia ja acabats.
  Per al proveïment de les calderes, l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Garrotxa preveuen aprofitar les estelles de la fusta del sotabosc de la comarca. La intenció és crear un sistema d’aprofitament dels boscos que serveixi per donar feina a gent de la comarca. Dins el sistema hi entraran la major part de calderes de biomassa de la comarca.

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 240 – 17 de desembre de 2014
  Núm. 13658
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de transferència de crèdit
  El Ple de la corporació, en la sessió del dia 9 d’octubre de 2014, va
  acordar ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 14/2014, de 5 de
  juny, relativa a l’aprovació inicial de l’expedient de transferències
  de crèdit núm. 3/2014. L’esmentat expedient es va exposar al públic
  en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 171, de 8 de
  setembre de 2014, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense
  que durant el termini d’exposició pública s’hagi formulat cap reclamació
  o al·legació, per a la qual cosa l’acord d’aprovació inicial ha
  quedat elevat a definitiu i es publica resumit per Capítols, després
  d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.
  ESTAT DE DESPESES ESTAT D’INGRESSOS
  CAPITOLS CRÈDITS
  DEFINITIUS CAPITOLS PREVISIONS
  DEFINITIVES
  Cap. I 230.579,12 Cap. I 413.199,34
  Cap. II 654.506,14 Cap. II 106.066,00
  Cap. III 3.539,51 Cap. III 424.176,28
  Cap. IV 19.274,83 Cap. IV 230.578,81
  Cap. V 70.786,32
  Cap. VI 914.399,80 Cap. VI 0,00
  Cap. VII 0,00 Cap. VII 497.704,35
  Cap. VIII 0,00 Cap. VIII 116.726,55
  Cap. IX 36.938,25 Cap. IX 0,00
  TOTAL 1.859.237,65 TOTAL 1.859.237,65
  Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu
  en el termini de dos mesos comptats a partir
  de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de
  la Província de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu
  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
  Sant Jaume de Llierca, 28 de novembre de 2014
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 27 – 10 de febrer de 2015
  Núm. 1192
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci de formalització d’un contracte mixt d’obres i serveis
  Per mitjà del present es procedeix a la publicació de la formalització
  del contracte administratiu mixt d’obres i serveis d’execució
  de l’obra “Xarxa d’aigua potable en alta i ETAP a Sant Jaume de
  Llierca” i d’explotació de l’ETAP durant l’any de garantia de l’obra,
  a l’efecte de l’article 154 del Text refós de la Llei de contractes del
  sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
  novembre.
  1. Entitat adjudicadora:
  a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
  c) Número de expedient: 23/2014
  d) Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.santjaumedellierca.cat
  2. Objecte del contracte:
  a) Tipus: contracte mixt d’obres i serveis
  b) Descripció de l’objecte: execució de l’obra “Xarxa d’aigua potable
  en alta i ETAP a Sant Jaume de Llierca” i explotació de l’ETAP
  durant el primer any de garantia de l’obra.
  c) CPV: 45252126-7: Treballs de construcció de plantes de tractament
  d’aigua potable; 65120000-0: Explotació d’una planta depuradora
  d’aigua.
  d) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: perfil del contractant
  de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, BOP, DOGC i tauler
  d’anuncis de l’Ajuntament.
  e) Data de publicació de l’anunci de licitació: perfil del contractant
  (24-11-2014); BOP (28-11-2014), DOGC (27-11-2014) i tauler
  d’anuncis (25-11-2014).
  3. Tramitació i procediment:
  a) Tramitació: urgent
  b) Procediment: obert
  4. Valor estimat del contracte: 558.228,13 euros (IVA exclòs).
  5. Pressupost base de licitació: 461.737,38 euros i 96.964,85 euros
  d’IVA, desglossat segons s’estableix a la clàusula 4 del plec de clàusules.
  6. Adjudicació:
  a) Data: Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2014
  b) Contractista: ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, S.L.
  c) Nacionalitat: espanyola
  d) Import d’adjudicació:
  • obra: 403.400,00 euros i 84.714,00 euros d’IVA
  • servei:
  – costos fixes: 10.768,00 euros i 2.261,28 euros d’IVA
  – costos variables: 0,05220 euros i 0,01096 euros d’IVA
  • millores proposades: 24.785,95 euros i 5.205,05 euros d’IVA
  e) Durada del contracte:
  • obra: 6 mesos
  • servei: 1 any, prorrogable per mutu acord fins a un màxim de
  5 anys més.
  7. Formalització del contracte:
  a) Data: 26 de gener de 2015
  Sant Jaume de Llierca, 29 de gener de 2015
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 4. lejarza said

  ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT, S.L.

  Poligon Industrial Pont Xetmar, C/E, núm. 11

  17844 .- Cornellà del Terri (Girona)

  Telf: 972 59 51 35

  Fax: 972 59 64 03

  Mail: info@assahidraulica.com

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: