Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recurso contencioso-administrativo de Telefonica Moviles España, S. A. contra l´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Posted by lejarza en 20 noviembre, 2014


Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recurso contencioso-administrativo de Telefonica Moviles España, S. A. contra l´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 222 – 20 de novembre de 2014 Núm. 12482

Administració de Justícia Tribunal Superior de Justícia SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Secció Primera

Anunci d’informació pública d’interposició del recurs contenciós administratiu 553/2014

Por medio del presente hago saber: Que el Procurador/a Sr/a. FCO. JAVIER MANJARIN ALBERT actuando en nombre y representacion de TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. ha interpuesto ante la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya recurso contencioso-administrativo al que le ha correspondido el número 553/2014 contra AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA sobre TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL, EXERCICI 2015

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de esta Jurisdicción.

Sirviendo la publicación del presente como emplazamiento de las personas, fisicas o juridicas, a cuyo favor deriven derechos del propio acto administrativo recurrido y, asimismo, de aquellas personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimacion de las pretensiones del demandante, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones hasta el momento en que haya de dárseles traslado para contestar a la demanda.

Barcelona, 7 de noviembre de 2014 Juan Luis Pizano Barón Secretario judicial

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

7 comentarios para “Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recurso contencioso-administrativo de Telefonica Moviles España, S. A. contra l´Ajuntament de Sant Jaume de Llierca”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 222 – 20 de novembre de 2014 Núm. 12734

  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA

  Anunci d’exposició pública dels acords provisionals de derogació d’una ordenança fiscal i aprovació d’una nova ordenança fiscal

  El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de novembre de 2014, va acordar derogar l‘actual Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, aprovada el 02/11/2010 i modificada el
  22/05/2014, així com aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general amb els seus annexos, que ha d’entrar en vigor l’1 de gener de 2015 i que va ser publicada al BOP de Girona
  núm. 171, de 8 de setembre de 2014.

  En compliment del que disposa l’article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, perquè
  els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

  Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat, publicant-se el text íntegre de les modificacions acordades en el Butlletí Oficial de la Província.

  Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), 19 de novembre de 2014 Ferran Puig i Estartús Alcalde

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 222 – 20 de novembre de 2014 Núm. 12741
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA

  Anunci d’exposició pública dels acords provisionals de modificació i derogació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2015

  En compliment del que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 19 de novembre de 2014 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

  “Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

  O.F. núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
  O.F. núm. 4.2, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
  O.F. núm. 5.1, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
  O.F. núm. 5.3, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
  O.F. núm. 5.9, reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions esportives i culturals.

  Segon.- Derogar l’ordenança fiscal núm. 5.7, reguladora de la taxa del servei d’acollida.

  Tercer.- Els acords definitius, inclosos el provisionals elevats automàticament a aquesta categoria, relatius a la modificació i derogació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2015, i el text íntegre de les modificacions acordades seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i s’aplicaran des del dia 1 de gener de 2015.

  Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

  Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
  oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats quedaran definitivament aprovats.”

  De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
  En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

  Sant Jaume de Llierca, 19 de novembre de 2014 Ferran Puig i Estartús Alcalde

 3. lejarza said

  Més del 20% dels consistoris gironins no presenten els seus comptes adequadament

  Fins i tot, alguns dels ajuntaments no lliuren els números a la Sindicatura i segueixen per sota de la mitjana catalana de compliment

  20.11.2014

  GIRONA | PAU ESPARCH El 20,8% dels ajuntaments gironins van presentar malament, amb retard o fins i tot no van presentar els números generals de l’any 2013 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Segons va informar ahir aquesta institució, 46 dels 221 consistoris de la província de Girona no van lliurar adequadament els seus comptes. En data 15 d’octubre del 2014, 21 ajuntaments gironins encara no havien entregat els números, nou els havien lliurat de manera incompleta i 16 consistoris no havien retut els comptes.

  Segons la llista de la Sindicatura de Comptes, entre els municipis de la província de Girona que no han entregat els seus números hi ha Amer, Cadaqués, Cantallops, Corçà, Darnius, Espinelves, Flaçà, Fontanals de Cerdanya, Maçanet de Cabrenys, Madremanya, Massanes, Meranges, Palau-saverdera, Sant Llorenç de la Muga, la Selva de Mar i Viladasens. Mentre que les poblacions gironines que han lliurat els comptes generals incomplets són: Albanyà, Blanes, Ger, Lloret de Mar, Ogassa, Pontós, Porqueres, Sant Mori i Siurana.

  Les dades de la Sindicatura de Comptes sobre els números de l’any 2013 confirmen de nou que els ajuntaments de la província de Girona es mantenen per sota de la mitjana de compliment de Catalunya. Així, pel que fa al conjunt dels consistoris catalans, el 81,5% dels ajuntaments van enviar els comptes de l’exercici de l’any passat dins el termini que estableix la normativa vigent, que és fins abans del 15 d’octubre. En canvi, a la província de Girona, el percentatge de compliment va ser inferior. El fet és que el 79,2% dels consistoris gironins van presentar malament els seus números generals. L’ant anterior van ser el 72% dels municipis de la província de Girona.

  Tot i això, els ajuntaments no són les úniques administracions locals que no lliuren adequadament els comptes. També les mancomunitats formen part de la llista de la Sindicatura de Comptes. Entre les mancomunitats de la província de Girona que amb data 15 d’octubre, segons la Sindicatura, no havien entregat els seus números, hi ha la Mancomunitat Comarcal del Ripollès, de la Vall de Camprodon, la Intermunicipal de l’Alt Empordà, la Intermunicipal del Gironès, la Intermunicipal Voluntària Turística de la Costa Brava i la Urbanística Girona-Vilablareix-Salt. Pel que fa a la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigues i Serveis del Baix Empordà i la Intermunicipal de la Conca de l’Onyar, van enviar els comptes fora del termini que estableix la normativa.

  La situació catalana

  Així mateix, les dades del conjunt de Catalunya són lleugerament diferents, respecte a les xifres gironines. Més enllà del compliment en el lliurament dels números, el 18,5% dels consistoris -un total de 118 municipis- havien entregat els comptes fora del termini legal, mentre que prop d’un centenar d’ajuntaments encara estan pendents de retre els números amb la Sindicatura. Algunes de les poblacions que, segons va informar ahir la Sindicatura, encara han d’enviar els comptes són Barcelona, Calafell, Esparreguera, Gelida, Pallejà, Riudoms, La Roca del Vallès, Sitges, Sort, Valls o Vilassar de Mar.

  Tot i això, Catalunya també mostra una tendència de millora en el percentatge dels consistoris que presenten de manera adequada els seus números a la Sindicatura. Així, hi ha una tendència a l’alça pel que fa al compliment, perquè en els dos exercicis anteriors va ser del 65,6% pels comptes del 2011 i del 77% per l’exercici del 2012.

  Mentrestant, sobre un cens total de 1.132 ens locals, el 100% de les diputacions i les entitats metropolitanes havien lliurat els comptes del 2013 dins el termini. També ho havien fet el 90,2% dels consells comarcals, el 43,4% de les mancomunitats, el 63,5% de les entitats municipals descentralitzades, a més del 81,5% d’ajuntaments.

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 227 – 27 de novembre de 2014

  Núm. 12995

  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA

  Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de transferències de crèdit 5/2014

  Per decret de l’alcaldia núm. 22/2014, de 22 d’octubre de 2014, es va aprovar inicialment l’expedient de transferències de crèdit núm.
  5/2014.

  De conformitat amb allò establert a l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
  legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’exposa al públic l’acord esmentat per termini de 15 dies hàbils per tal que els interessats puguin formular
  reclamacions. La transferència de crèdits es considerarà definitivament aprovada si durant el termini d’exposició pública no es presentés cap reclamació

  Poden presentar reclamacions aquells que reuneixen els requisits regulats a l’article 170.1 del Text refós anteriorment esmentat, únicament
  pels motius previstos a l’apartat 2 del mateix article

  L’expedient es podrà examinar a la secretaria municipal d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, en horari d’atenció al públic.

  Sant Jaume de Llierca, 12 de novembre de 2014 Ferran Puig i Estartús Alcalde

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 236 – 11 de desembre de 2014
  Núm. 13532
  AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
  Edicte de modificació i aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aprofitament especial del domini públic local a
  favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
  En compliment del que disposa l´article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la
  Llei reguladora de les Hisendes Locals, s´anuncia que l´Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en sessió plenària celebrada en data
  10 de novembre de 2014, ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’aprofitament
  especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
  L’Ordenança que es modifica s’exposarà al públic per un termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de
  la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, al taulers d’anuncis municipals i a la pàgina web. Durant el període
  d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18
  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
  examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
  sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
  “TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
  SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
  Article 1r . Fonament i naturalesa
  A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
  sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que
  resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança
  fiscal.
  Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
  1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en
  el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a
  prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
  2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui
  utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals,
  amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
  3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat,
  telefonia fixa i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el
  domini públic municipal.
  4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de
  la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries
  per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.
  5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols habilitants relatius a serveis de
  telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació
  de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
  Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança.
  6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats que utilitzen el domini públic per
  a prestar els serveis de telefonia mòbil.
  Article 3r. Subjectes passius
  1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general
  o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
  electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant
  sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
  A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores
  dels mateixos.
  2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de
  serveis a què es refereix l’apartat anterior que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
  subministraments
  3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que prestin serveis, o explotin una
  xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de
  novembre, General de Telecomunicacions.
  4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan
  subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.
  Article 4t . Successors i responsables
  1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran
  als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
  a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
  b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
  Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que
  no estiguin liquidats.
  2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es
  transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
  3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
  en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
  cotitulars de dites entitats.
  4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats
  anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.
  5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
  a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén
  a la sanció.
  b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves
  respectives participacions.
  c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries
  contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
  S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
  6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
  a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
  incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
  – Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
  – En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de
  cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
  pagament.
  b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que no haguessin realitzat les gestions
  necessàries per al compliment de les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat.
  7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.
  Article 5è. Base imposable i quota tributària
  1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la
  qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la
  xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats
  assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
  2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes
  alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal
  minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
  3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent
  imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme
  municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats
  extraordinàries.
  A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:
  a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums dels abonats
  efectuats en el Municipi.
  b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi de
  l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió
  i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.
  c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzin la xarxa
  de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.
  d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del
  subministrament o servei.
  e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.
  4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les
  partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de
  la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells
  serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del
  Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera
  necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.
  5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:
  a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
  b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no
  cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
  c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.
  d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
  e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.
  6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, són compatibles amb
  altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència
  local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
  7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article.
  Article 6è. Període impositiu i meritament de la taxa
  1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament
  especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el
  prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
  a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici,
  inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.
  b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici
  de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.
  2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
  a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
  b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix llicència
  o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat
  l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.
  3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen durant varis exercicis, la meritació
  de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
  Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.
  1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà
  la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
  subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del
  trimestre corresponent així com la data de finalització.
  2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a
  cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el
  terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons
  detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 5.2
  d’aquesta Ordenança.
  La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà
  ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.
  3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar
  la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la
  identificació de l’ empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model
  TA-10), durant el mes d’abril de l’exercici següent.
  4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels
  recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.
  Article 8è. Gestió per delegació
  1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Girona, les
  normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
  2. XALOC establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives
  dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
  procediments de liquidació o recaptació.
  3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme XALOC s’ajustaran al que preveu la normativa
  vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals,
  la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
  4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva
  la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
  determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
  tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
  organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
  Article 9è. Infraccions i sancions
  1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en
  aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i
  sancionarà segons disposa l’esmentat article.
  2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta
  taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió,
  inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
  3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar
  la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es
  qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
  Disposició addicional primera. – Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,
  amb motiu de la promulgació de normes posteriors
  Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
  normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
  modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
  causa.
  Disposició addicional primera. –Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent,
  amb motiu de la promulgació de normes posteriors
  Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
  normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
  modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
  causa.
  Disposició final
  La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el … i que ha quedat
  definitivament aprovada en data…., regirà des del dia 1 de gener de 2015 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o
  derogació expressa.“
  Sant Joan les Fonts, 2 de desembre de 2014
  Joan Espona i Agustin
  Alcalde

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 202 – 20 d’octubre de 2015

  Núm. 9740 Ajuntament de les Planes d’Hostoles (Garrotxa)

  Edicte per a donar publicitat a la part dispositiva de la sentència número 648 de 5 de juny de 2015 de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  Per a coneixement general es dóna publicitat a la part dispositiva de la sentència número 648 de 5 de juny de 2015 de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb allò previst a l’article 72 LJCA, que textualment estableix:
  “RESOLEM: Estimem en part el present recurs interposat per Vodafone España, S.A contra l’Ordenança Fiscal núm. 20 de l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles, reguladora de la “taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general”, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 239, de 16 de desembre de 2010, declarant en relació a la prestació de serveis de telefonia mòbil, la nul·litat de l’últim incís (“amb independència de qui sigui el titular de les xarxes”) de l’apartat 2 de l’article 2; de l’apartat 2 de l’article 3, en quant en relació amb la prestació de serveis de telefonia mòbil atribueix la condició de subjecte passiu de la taxa regulada a les empreses o entitats que no són titulars de les xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments, encara que siguin titulars de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes; i de l’article 5; sense expressa declaració en quant a les costes processals.”
  Les Planes d’Hostoles, 1 d’octubre de 2015
  Eduard Llorà i Cullet Alcalde

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 224 – 20 de novembre de 2015
  Núm. 10725 AJUntAment de sAnt JAUme de lliercA

  Edicte d’exposició pública de l’acord provisional de modificació de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
  El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de novembre de 2015, va acordar aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, aprovada el 19 de novembre de 2014 (BOP de Girona núm. 248, de 31.12.2014), en el sentit d’excloure de la subjecció a la taxa a les empreses que no siguin titulars de les instal·lacions de telefonia fixa.
  La modificació restarà sotmesa a exposició pública en la Secretaria de l’Ajuntament per espai de trenta dies, comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que qualsevol persona interessada pugui examinar-les i presentar les al·legacions i reclamacions que estimi convenients, d’acord amb el que disposa l’article 17.1 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
  En el supòsit que no es presenti cap reclamació en el termini indicat, la modificació de l’ordenança fiscal de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general es considerarà definitivament aprovada sense necessitat d’adoptar nou acord.
  Sant Jaume de Llierca, 11 de novembre de 2015
  Jordi Cargol i Cros Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: