Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Notaria d´Angel Arregui Laborda excés de cabuda de la Casa anomenada Lliura o Corral, coneguda com a “Can Sila” de Tortellà

Posted by lejarza en 13 noviembre, 2014


Notaria d´Angel Arregui Laborda excés de cabuda de la Casa anomenada Lliura o Corral, coneguda com a “Can Sila” de Tortellà

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 217 – 13 de novembre de 2014 Núm. 12110

NOTARIA D’ANGEL ARREGUI LABORDA (Olot)

Edicte de tramitació d’acta de notorietat per acreditar l’excés de cabuda.

ANGEL ARREGUI LABORDA, Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya, amb residència a Olot (Plaça Catalunya, 1) he iniciat a instància dels senyors JOSE BRETCHA CANAL i TERESA LLONCH LLONGARRIU, acta de notorietat per ACREDITAR L’EXCES DE CABUDA de la finca següent:

RÚSTICA: INDIVISIBLE: Casa anomenada Lliura o Corral, assenyalada de número dinou, avui coneguda com a “Can Sila”, situada en el terme municipal de Tortellà, formada de planta baixa i pis superior, que ocupa, en junt, la casa, el seu pati o corral i l’extensió de prat erm, una superfície de dos mil tres-cents quaranta-vuit metres quadrats, que limita: pel Nord i Est amb el camí del veïnat de dalt i pel Sud i Oest amb la parcel·la 97 del Polígon 5.

INSCRITA: en el Registre de la Propietat d’Olot, al volum 958, llibre 29 de Tortellà, foli 111, finca registral número 656. REFERENCIA CADASTRAL: De rústica 17213A 005000620000GA i d’urbana 000500100DG67F0001ST SUPERFÍCIE REGISTRAL: 1.981’03 m2. EXCÉS DE CABUDA SOL.LICITAT: 366’97 m2. SUPERFÍCIE RESULTANT: 2.348 m2.

Durant el termini de vint dies, a comptar des del següent al la publicació de la present, podran comparèixer els interessats davant el Notari autoritzant per exposar i justificar els seus drets.

Olot, 23 d’octubre de 2014 El notari

Anuncios

6 comentarios to “Notaria d´Angel Arregui Laborda excés de cabuda de la Casa anomenada Lliura o Corral, coneguda com a “Can Sila” de Tortellà”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 232 – 4 de desembre de 2014 Núm. 13323

  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

  Edicte d’exposició pública del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2015
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de novembre
  de 2014, va aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici
  2015 juntament amb les bases d’execució, la plantilla de personal i
  la resta de la documentació que preveu l’article 164 del Reial decret
  legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la
  Llei reguladora de les hisendes locals.
  L’expedient s’exposa al públic pel termini de 15 dies hàbils, de
  conformitat amb el que determina l’article 169 de l’esmentada
  Llei, a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar les
  al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.
  En el cas que no es presentin reclamacions durant el termini
  d’informació pública l’acord inicial esdevindrà a definitiu sense la
  necessitat d’adoptar un altre acord plenari. En cas contrari el Ple
  disposarà del termini d’un mes per a resoldre-les.
  Tortellà, 1 de desembre de 2014
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 13 – 21 de gener de 2015
  Entitats, Societats i Particulars Notaries
  Núm. 311
  NOTARIA DE SERGI CARDONA COSTA (Olot)
  Edicte de tramitació d’acta de notorietat
  SERGI CARDONA COSTA, Notari de l’I·.lustre Col·legi Notarial
  de Catalunya, amb domicili a la Plaça Catalunya, número 3 d’Olot,
  he iniciat a instància del senyor Joan Puigdevall Puigdevall acta de
  notorietat per a la constatació D’EXCÉS DE CABUDA de la finca
  següent:

  RUSTICA.- Heredad denominada Mas Puliol, sita en el terme de
  Sant Aniol de Finestres, que actualment constitueix la parcel·la 60
  del polígon 4, que està formada de casa de conreu, de baixos i un
  pis, i una extensió de terreny, part conreu, part bosc i part erm, de
  cabuda quinze hectàrees, seixanta-cinc àrees, deu centiàrees dins de
  la qual es troba l’esmentada casa.
  Inscrita en el Registre de la Propietat d’Olot, al volum 733, llibre 13
  de Sant Aniol de Finestres, foli 9, finca registral 299.

  LÍMITS: nord, parcel·la 52 del mateix polígon, propietat de la mercantil
  “Canduca, SL”; sud, amb parcel·la 68 del mateix polígon propietat
  d’Andres Espígul Corominas; est, parcel·la 61 del mateix polígon,
  propietat de Maria Corominas Vilamitjana; i Oest, part, amb
  parcel·la 59 del mateix polígon, propietat de Joan Sotera Lloret, i
  part amb parcel·la 52 propietat de la mercantil “Canduca, SL”.
  SUPERFICIE REGISTRAL: 15 HECTÀREES, 65 ÀREES I 10 CENTIÀREES.

  SUPERFICIE REAL: 27 HECTÀREES, 23 ÀREES, 47 CENTIÀREES,
  30 DECÍMETRES QUADRATS.
  Durant el termini de vint dies, a comptar des del següent al de la
  publicació de la present, podran comparèixer els interessats davant
  el Notari autoritzant per exposar i justificar els seus drets.
  Olot, 12 de desembre de 2014
  Sergi Cardona i Costa
  Notari d’Olot

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 18 – 28 de gener de 2015
  Entitats, Societats i Particulars Notaries
  Núm. 828
  NOTARIA D’ANGEL ARREGUI LABORDA (Olot)
  Edicte de tramitació d’acta de notorietat
  ANGEL ARREGUI LABORDA, Notari de l’Il.lustre Col.legi Notarial
  de Catalunya, amb residència a Olot (Plaça Catalunya, 1) he
  iniciat a instància de la Companyia Mercantil “PUIG ALDER, S.L.”,
  acta de notorietat per ACREDITAR L’EXCES DE CABUDA de la
  finca següent:
  URBANA: Porció de terreny en terme d’Olot, Plaça del Teatre 26. Té
  una superfície de vuit-cents un metres amb setanta decímetres quadrats.
  Limita: pel seu front, Sud, finca registral 29.922; dreta entrant,
  Est, finques assenyalades de números 16 i 18 del carrer Sant Rafel i
  amb finca assenyalada de número 1 de la Plaça Teatre (finca registral
  29.922); esquerra, Oest, Plaça del Teatre número 1 i amb finques
  assenyalades de números 17, 15, 13, 11, 9 i 7 del carrer Sant Ferriol,
  mitjançant una paret de pedra; i al fons, Nord, finca assenyalada
  de número 7 del Passeig d’en Blai.
  INSCRITA: en el Registre de la Propietat d’Olot, al volum 1655,
  llibre 701 d’Olot, foli 218, finca registral número 29.921.
  REFERENCIA CADASTRAL: 7703242DG5770S0001UQ.
  – SUPERFÍCIE REGISTRAL: 485’30 m2.
  – EXCÉS DE CABUDA SOL.LICITAT: 316’40 m2.
  – SUPERFÍCIE RESULTANT: 801’70 m2.
  Durant el termini de vint dies, a comptar des del següent al la publicació
  de la present, podran comparèixer els interessats davant el
  Notari autoritzant per exposar i justificar els seus drets.
  Olot, 13 de gener de 2015
  El notari

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 18 – 28 de gener de 2015
  Núm. 639
  NOTARIA D’ELENA-MARIA ESPAÑA APARISI (Ripoll)
  Edicte referent a una subhasta notarial
  ELENA-MARIA ESPAÑA APARISI, Notaria del Colegio de Notarios
  de Cataluña, con residencia en Ripoll, HAGO SABER:
  Que en mi Notaría, sita en Ripoll (Girona), calle Mossèn Jacint Verdaguer
  numero 29 bis- 1ª, se tramita venta extrajudicial, conforme
  al artículo 129 de la Ley Hipotecaria i concordantes de la Ley de
  Enjuiciamiento Civil, de la siguiente finca hipotecada:
  URBANA. ENTIDAD NUMERO CUATRO. Vivienda en la planta
  primera, puerta segunda del edificio situado en Campdevànol, calle
  Hortes, numero uno. Tiene una superficie útil de ciento nueve
  metros con treinta y cuatro decímetros cuadrados (109,34m2), sin
  distribución interior. LINDA: frente, Sur, con pasadizo de acceso a
  los diferentes pisos; Oeste, con departamento numero siete; Este,
  en proyección vertical con la Calle Hortes; y Norte, en proyección
  vertical, con camino vecinal.
  Cuota: 7,43%.
  Inscrita: Registro de la Propiedad de Ripoll, tomo, 1609, libro 77
  de Campdevànol, folio 21, finca 3036.
  Procediendo la subasta de la finca se hace saber sus condiciones:
  – Tendrá lugar en mi notaría.
  – Se celebraran tres subastas, toda vez que el procedimiento se inició
  antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de
  marzo y Ley 1/2013 que tendrán lugar el día CINCO DE MARZO
  DE DOS MIL QUINCE A LAS 10,30 HORAS en primera subasta; el
  día DOS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE A LAS 10,30 HORAS segunda;
  y el día TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE A LAS
  10,30 HORAS, en tercera subasta
  – El tipo de la subasta es de doscientos sesenta y siete mil ochenta y
  cinco euros (267.085,00).
  La documentación y certificación del Registro a que se refieren los
  artículos 236 a) y 236 b) del Reglamento Hipotecario pueden consultarse
  de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Se entenderá que todo
  licitador acepta como bastante la titulación aportada. Las cargas,
  gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecute continuarán
  subsistentes. Los licitadores deberán consignar, previamente a la subasta,
  en la Notaría, mediante cheque bancario a nombre
  del Notario o mediante ingreso en la cuenta de consignaciones de
  la que se informará en su caso, una cantidad equivalente al 30 por
  100 del tipo. Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
  acompañando el justificante del depósito previo, hasta el momento
  de la subasta. Sólo la adjudicación a favor del acreedor requirente o
  el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse
  a calidad de ceder a un tercero.
  Ripoll, 13 de enero de 2015
  La notaria

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 26 – 9 de febrer de 2015
  Núm. 1152
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Àrea d’Urbanisme, Infrastructures i Obra pública
  Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació voluntària
  UPL12014000013
  La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 22 de gener de
  2015, va aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació voluntària
  a la carretera de la Deu, 5-7 atorgada per les senyores Maria Badia
  Perramont i Ramona Badia Perramon i per l’entitat Bassagañas
  i Badia SL, davant el notari d’aquesta ciutat senyor Àngel Arregui
  Laborda el dia 16 d’abril de 2014 amb protocol número 737.
  Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es pot
  interposar recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós-administratiu
  de Girona en el termini de dos mesos comptats
  a partir del dia següent de la publicació d’aquest edicte.
  Potestativament es pot interposar prèviament un recurs de reposició
  davant d’aquesta alcaldia en el termini d’un mes, a comptar del
  dia següent de la publicació d’aquest edicte. Si transcorre el termini
  d’un mes a comptar des del dia següent al de la data d’interposició
  del recurs de reposició sense que hagi estat dictada i notificada cap
  resolució expressa, s’entendrà desestimat.
  En aquest cas, el recurs contenciós-administratiu podrà interposarse
  en el temrini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la
  data en què pressumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició.
  No obstant això, i amb caràcter alternatiu, es podrà interposar
  qualsevol altre recurs que es cregui convenient.
  Olot, 22 de gener de 2015
  Josep Maria Corominas Barnadas
  Alcalde

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 37 – 24 de febrer de 2015
  Entitats, Societats i Particulars Notaries
  Núm. 1830
  NOTARIA D’ELENA-MARIA ESPAÑA APARISI (Ripoll)
  Edicte de tramitació d’acta de notorietat d’exces de cabuda
  Jo, ELENA-MARIA ESPAÑA APARISI, notària de l’Il.lustre Col.legi
  de Notaris de Catalunya, amb residencia a Ripoll, faig constar que la
  mercantil “PROMOCIONS VILLARROYA ROSELL, S.L”, ha iniciat
  acta de notorietat per inmatriculacio d’exces de cabuda sobre la
  següent finca:
  URBANA. Solar urbanitzable situat a la carretera de Puigcerdà, nú-
  mero 11. Té una superfície de 132,70m2. Sobre el mateix i ocupant la
  totalitat del solar hi ha un edifici destinat a hotel que té una superfí-
  cie construïda total de 754,60m2 i que consta de:
  – Planta semisoterrani, destinada a locals de serveis i instal·lacions,
  spa i vestidors, amb una superfície total construïda de 132,70m2 i
  útil de 102,80m2.
  – Planta baixa, destinada a vestíbul, menjador, office i bany, amb una
  superfície total construïda de 132,70m2 i útil de 93,50m2.
  – Planta primera, destinada a habitacions amb bany, amb una superfície
  total construïda de 133,60m2 i útil interior de 93,40m2, sent la
  superfície exterior de 2,30m2 corresponents a balcons.
  – Planta segona, destinada a habitacions amb banys, amb una superfície
  total construïda de 134,10m2 i útil interior de 93,40m2, sent la
  superfície exterior de 3,30m2 corresponents a balcons.
  – Planta tercera, destinada a habitacions amb bany, amb una superfície
  total construïda de 133,60m2 i útil interior de 93,40m2, sent la
  superfície exterior de 2,30m2 corresponents a balcons.
  – I planta sotacoberta, destinada també a habitacions amb bany,
  amb una superfície total construïda de 87,90m2 i útil interior de
  46,20m2, sent la superfície exterior de 14,80m2, corresponents a
  terrasses.
  Totes les plantes es comuniquen mitjançant escales interiors i ascensor.
  Tot junt LIMITA: al Nord, en una línia de 8,10 metres, amb carretera
  de Puigcerdà N-260; Sud, en una línia de 8,30 metres, amb Passeig
  del Rigat; Est, en una línia de 16,40 metres, amb Comunitat de Propietaris
  de la carretera de Puigcerdà numero 9 de Ribes de Freser; i
  Oest, en una línia de 16,35 metres, amb la Comunitat de Propietaris
  de la carretera de Puigcerdà numero 13 de Ribes de Freser.
  Inscrita: Registre de la Propietat de Ripoll, al volum 1595, llibre 85
  de Ribes de Freser, foli 4, finca 1414.
  Referència Cadastral: 1343203DG3814S0001LE.
  Títol: Pertany a la mercantil “PROMOCIONS VILLARROYA ROSELL,
  S.L.”, per aportació a la societat, en escriptura d’augment
  de capital i modificació parcial d’estatuts atorgada davant la meva
  companya de residència i Notària de Ripoll, la senyora InmaculadaRaquel
  Castro Fornieles, el dia 08/06/2011.
  Poden compareixer els interessats a la notaria situada a Ripoll (Girona)
  C/ Mossen Jacint Verdaguer, numero 29, escala B 1er, durant
  el termini de 20 dies a comptar des de la publicació, per exposar i
  justificar els seus drets.
  Ripoll, 6 de febrero de 2015
  La notària

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: