Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal

Posted by lejarza en 6 noviembre, 2014


Consell Comarcal de la Garrotxa creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

Núm. 212 – 6 de novembre de 2014 Núm. 11717 Administració Local Consells Comarcals

Edicte sobre l’aprovació de la disposició de caràcter general reguladora de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.

El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 16 d’octubre de 2014, va acordar aprovar el document, mitjançant una disposició de caràcter general reguladora de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal.

Els fitxers que per la present disposició de caràcter general es creen, compleixen els Nivells de seguretat establerts al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb el que estableixen els articles 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya i els articles 160.1 i 164 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’acord d’aprovació i el projecte de reglament se sotmeten a informació pública mitjançant anunci en el

Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació diària i en el web de la corporació, pel termini de trenta dies hàbils, per a la formulació, si escau, de reclamacions i al·legacions. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.

Si transcorregut el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació o reclamació, l’expedient del reglament es considerarà aprovat definitivament i es procedirà a la publicació íntegra del reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona per a la seva entrada en vigor.

Olot, la Garrotxa, 28 d’octubre de 2014 Joan Espona i Agustín President

Anuncios

2 comentarios to “Consell Comarcal de la Garrotxa creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 29 – 12 de febrer de 2015
  Núm. 1313
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació del Document de Seguretat de protecció de dades de caràcter personal
  Es fa públic que el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa reunit en data 22 de gener de 2015 va aprovar els acords següents:
  1. Aprovar el Document de Seguretat del Consell Comarcal de la Garrotxa que conté tota la política de protecció de dades de
  caràcter personal, normes i procediments pels quals es regirà el Consell en el tractament de les dades de caràcter personal.
  2. Delegar en el Consell de Presidència la Constitució del Comitè de Seguretat de la Informació i nomenament dels membres
  que en formaran part, així com la competència específica per a l’aprovació dels protocols interns de funcionament resultants
  de l’aplicació del Document de Seguretat.
  Això és el que es fa públic als efectes oportuns.
  Olot, la Garrotxa, 4 de febrer de 2015
  Joan Espona i Agustín
  President
  DISPOSICIÓ DE CARÀCTER GENERAL DE 16 D’OCTUBRE DE 2014, DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  REGULADORA DE LA CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
  La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), té per objecte, entre
  uns altres, garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets
  fonamentals de les persones físiques i, especialment, del seu honor i intimitat personal i familiar.
  L’article 20 de la LOPD preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions publiques només
  podran fer-se per mitjà de disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent, havent-se
  d’aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter previ a la creació o modificació dels fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20
  de la LOPD es detalla la información mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers, en ordre
  a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’acces, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal
  que la mateixa llei preveu.
  De conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de
  Protecció de Dades estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de
  Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades. En aquest termes, les Corporacions Locals crearan, modificaran i
  suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent disposició de caràcter general en els termes previstos a la Llei 7/1985,
  de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim i, en el seu cas, en la legislació autonòmica.
  Article 1.- Inscripció
  Els fitxers creats o suprimits mitjançant aquesta disposició de càcter general s’inscriuran en el Registre General de Protecció
  de Dades de Catalunya, depenent de l’Agència Catalana de Protecció de dades.
  Article 2.- Fitxers de nova creació i objecte de supressió
  A l’annex I d’aquesta disposició de càcter general es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter personal de nova creació.
  A l’annex II d’aquesta disposició de càcter general es determinen els fitxers que contenen dades de caràcter personal objecte
  de supressió.
  Article 3. – Nivell de seguretat adoptat
  Els fitxers que per la present disposició de càcter general es creïn, compleixen les Nivells de seguretat establerts al Reial Decret
  1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de
  dades de caràcter personal.
  Article 4.- Publicació i entrada en vigor
  La present disposició de càcter general es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i entrarà en vigor al dia
  següent de la seva publicació i transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
  Disposició addicional primera. Derogació normativa
  A l’entrada en vigor de la present disposició de càcter general, queden derogades les normes i acords adoptats amb anterioritat
  per le Consell Comarcal de la Garrotxa, reguladors de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter
  personal.
  Olot, __ de ___________ de 201_
  Secretari, President,
  Signat. Signat.
  ANNEX I
  Fitxers de nova creació
  Fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Registre d’entrada i sortida
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del registre d’entrada i sortida de documents al Consell, en els termes
  previstos en l’article 45 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
  Administratiu Comú. S’inclou el registre telemàtic de l’EACAT (Intranet de les Administracions Catalanes) i altres
  registres de caràcter intern existents a les àrees/departaments del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es dirigeixen a o reben
  comunicacions del Consell. Personal del Consell destinatari o que remet comunicacions.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Altre tipus de dades: Dades relacionades amb la documentació presentada.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans de l’Administració de l’Estat, Órgans de la Diputació de Girona o de la
  Generalitat de Catalunya i Altres òrgans de l’Administració Local, segons estableix l’article 38 de la Llei 30/1992.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ D’ARXIU
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió d’Arxiu
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Organització i localització d’expedients o registres del Consell que han
  passat a l’Arxiu del Consell Comarcal de la Garrotxa per facilitar la seva consulta. Control de les consultes, còpies o
  documents extrets de l’Arxiu.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:

  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de
  l’interessada o del seu representant; D’administracions publiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Titulars d’expedients o registres que passen a l’Arxiu del Consell. Persones que realitzen
  consultes o extreuen informació de l’Arxiu del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ DE NÒMINA I RECURSOS HUMANS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió de nòmina i recursos humans
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Elaboració i gestió de la nòmina del personal funcionari i laboral, i obtenció de
  tots els productes derivats de la mateixa. gestió de recursos humans, inclosa la relativa al control d’incompatibilitats,
  situació laboral, formació de personal, gestió hores sindicals, control horari i absentisme laboral, prevenció de riscos
  laborals, gestió accidentis laborals, promoció i selecció de personal.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Treballadors del propi Consell i persones implicades en procesos de selecció.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut.
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o Mutualitat; Número de registre personal;
  Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Data de naixement; Característiques físiques.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Llicències, permisos, etc.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina; Dades de
  control de presència: motiu d’absència.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries; Assegurances; Dades de nòmina;
  Impostos, deduccions; Plans de pensió, jubilació.
  Dades de transaccions: Transacciones financeres; Compensacions, indemnitzacions.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència Tributària de Catalunya;
  Tresoreria General de la Seguretat Social; Entitats Bancàries; Institut Nacional de la Seguretat Social; Servei aliè de
  prevenció de riscos; Mutualitats de funcionaris; Organismes que convoquin activitats de formació per a empleats públics
  amb consentiment de l’interessat; Empreses renting de vehicles.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer TERCERS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Tercers
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de dades de contacte de persones físiques o representants d’entitats
  jurídiques que es relacionen per diversos motius amb el Consell. Transmissió de béns i drets entre el Consell i tercers.
  Gestió d’Associacions i entitats de la Garrotxa.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; De registres públics.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es relacionen amb el Consell i/o
  transmeten o adquireixen béns i drets.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades de característiques personals: Dades familiar; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; experiencia profesional.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

  Fitxer SUPORT AL GOVERN
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Suport al Govern
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: mantenir al dia la informació necessària per poder executar les polítiques
  públiques dissenyades pels càrrecs de govern. Procediments administratius, atenció al ciutadà, foment d’activitats,
  culturals, patrimoni històric, artístic. Gestió de convenis formalitzats pel Consell amb terceres entitats.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; De registres públics; Diaris Oficials; Mitjans de
  comunicación; Fonts accessibles al públic.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que es relacionen amb el Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Altres tipus de dades: patit polític amb el qual s’han presentat a les eleccions els regidors, alcaldes o altres càrrecs
  públics, mèrits esportius, culturals, polítics.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer REGISTRE D’INTERESSOS I ACTIVITATS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Registre d’interessos i activitats
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades dels membres de la corporació del Consell la finalitat del qual és el
  control d’incompatibilitats així com la gestió i custòdia d’interessos dels mateixos.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Totes les persones que ocupen o han ocupat un càrrec polític dins del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic; Sistemes d’enregistrament de veu.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Ideologia (s’acull a les excepcions de l’article 81 RLOPD).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes.
  Dades de circumstàncies socials: Propietats o possessions.
  Dades d’ocupació laboral: llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Inversions, patrimoni; Dades bancàries.
  Altres tipus de dades: Informació sobre incompatibilitats del càrrec
  c.2) Sistema de tractament: Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió comptable i pressupostària
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió econòmica i comptable del Consell amb la finalitat de fiscalitzar i
  comptabilitzar els ingressos i despeses del mateix i realitzar els pagaments corresponents; gestió de facturació, control
  pressupostari i gestió fiscal. Gestió de taxes per serveis prestats per part del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que tinguin relacions econòmiques
  amb el Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball; Dades no econòmics de nòmina.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Dades bancàries.
  Dades de transaccions: Béns subministrats; Béns rebuts; Transaccions financeres.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.

  d) Cessions o comunicacions de dades: Sindicatura de Comptes; Hisenda Pública i Administració Tributària; Agència
  Tributària de Catalunya; Entitats Bancàries.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer ACORDS D’ÒRGANS DE GOVERN
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Acords d’òrgans de govern
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Arxiu històric del desenvolupament de les sessions del ple, acords i actes del
  Consell. Enregistrament de les sessions..
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que assisteixen o formen part dels plens i comissions del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: A través de sistemes d’enregistrament de veu.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; adreça; Imatge o veu.
  Altres tipus de dades: Altre tipus d’informació continguda en les actes.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Publicació de les actes.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Expedients administratius
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades relatives a les persones físiques o representants d’entitats jurídiques
  que es troben inclosos en els expedients administratius gestionats i tramitats pel Consell. Gestió d’expedients jurídics
  i de responsabilitat patrimonial.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant; D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que formen part dels expedients
  administratius.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (informes mèdics adjunts a expedients administratius).
  Dades relatives a la comissió d’infraccions: Dades relatives a infraccions administratives.
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Interessats legítims; Companyies asseguradores; Òrgans judicials.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Subvencions i ajudes
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Sol·licitud, tramitació i control sobre les subvencions, beques i ajudes
  prestades als diferents programes o línies de subvenció del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’administracions publiques;
  D’entitats privades.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques sol·licitants o beneficiaris de
  subvencions o ajudes del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Subsidis, beneficis; Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Intervenció General de l’Administració de l’Estat; Altres òrgans de l’Administració
  de l’Estat; Órgans de la Diputació de Girona o de la Generalitat de Catalunya.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer CONTRATACIONS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: CONTRATACIÓNS
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades de persones físiques i representants d’entitats jurídiques que participen
  en processos de licitació pública i ofertes per a la contractació d’obres, productes i serveis per part del Consell. Gestió
  i control dels adjudicataris.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; Altres persones físiques; Entitat
  privada.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques i representants d’entitats jurídiques que participen en processos de licitació
  pública.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional.

  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Sindicatura de Comptes Ministerio Economia y Hacienda.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer SERVEIS TELEMÀTICS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Serveis Telemàtics
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió d’usuaris dels serveis telemàtics oferts pel Consell a la ciutadania i a
  entitats. Gestió dels serveis electrònics per a la remissió de comunicacions i informació.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques o representants d’entitats jurídiques usuàries dels serveis telemàtics del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Signatura electrónica.
  Altres tipus de dades: Dades sobre les preferències i ús dels serveis telemàtics..
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer JOVENTUT
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Joventut
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de persones sol·licitants i beneficiàries dels diferents serveis,
  programes i activitats desenvolupades des de l’àrea de joventut del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques sol·licitants o beneficiàries dels serveis, programes i activitats relacionats
  amb joventut.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d’informació necessària per a la correcta
  atenció de les persones sol·licitants i beneficiàries dels serveis).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número SS o mutualitat; Adreça postal; Adreça
  electrónica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement.
  Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Dades bancàries.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Altres administracions públiques competents en la materia;
  Publicacions (revistes, pàgina web, xarxes socials, etc).
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer EDUCACIÓ
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Educació
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de persones sol·licitants i beneficiàries dels diferents serveis,
  programes i activitats desenvolupades des de l’àrea de educació del consell. Gestió de les ajudes per al servei de
  menjador i transport escolar.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques sol·licitants o beneficiàries dels serveis, programes i activitats relacionats
  amb educació.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d’informació necessària per a la correcta
  atenció de les persones sol·licitants i beneficiàries dels serveis).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades de característiques personals: Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Nacionalitat; edat; Lloc de
  naixement.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.
  Dades d’ocupació laboral: llocs de treball.
  Dades economicofinanceres i d’assegurances: Ingressos; Rendes; Dades bancàries; Dades de nòmina; Impostos;
  deduccions; Subsidis, Beneficis.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Altres administracions públiques competents en la matèria.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer CONSUM GARROTXA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Consum Garrotxa
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades dels consumidors que sol·liciten informació, assessorament o
  presenten reclamacions o denúncies davant l’oficina de Consum de la Garrotxa. Avaluació de productes i serveis.
  Inspecció d’empreses i comerços.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; Administracions públiques;
  Entitat privada.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que presenten reclamacions o sol·liciten assessorament jurídic en matèria
  de consum. Persones físiques representants d’entitats jurídiques denunciades o inspeccionades.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.

  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades especialment protegides: Salut (Dades de salut incloses que les reclamacions presentades).
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrónica; Telèfon; Signatura o
  empremtes; Imatge o veu.
  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials.
  Altres tipus de dades: Motius de la reclamació o denúncia.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Generalitat de Catalunya; Junta Arbitral.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Alt.
  Fitxer VIDEOVIGILÀNCIA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Videovigilància
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Garantir la seguretat i protecció interior i exterior dels immobles,
  dependències, instal·lacions i béns pròpies del Consell.
  El fitxer se sotmet a la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el
  tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres de vídeo i a la Instrucció
  1/2009, de 10 de febrer, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter
  personal mitjançant càmeres amb finalitats de vigilància.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que accedeixen a les zones videovigilades.
  b.3) Procediment de recollida: Gravació d’imatges i veu.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Imatge o veu.
  c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.
  d) Cessions o comunicacions de dades: Òrgans judicials; Forces i cossos de seguretat.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona).
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  Fitxer GESTIÓ INTERNA
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Gestió interna
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió relativa a les persones físiques usuàries dels sistemes d’informació
  del Consell necessaris per a l’administració interna i les laborals de control i monitoratge. Gestió de correu electrònic,
  perfils d’usuari, logs d’accés als sistemes, certificat i signatura digital, document de seguretat, control de claus, etc.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques empleades en el Consell.
  b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu
  representant legal o personal del Consell, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrónica,
  via página web o correu electrònic.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Número de registre personal; Adreça postal; Adreça
  electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu; Signatura electrónica.
  Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència profesional.
  Dades d’ocupació laboral: Cos, escala; Categoria, grau; Llocs de treball.
  Altres tipus de dades: Dades sobre navegació i ús de la xarxa.
  c.2) Sistema de tractament: Mixto: Automatitzat i Manual.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig.
  Fitxer SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
  a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos:
  a.1) Denominació: Sistemes d’informació i comunicacions
  a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos: Dades de caràcter personal emmagatzemats i/o transmesos a través dels
  sistemes d’informació i comunicacions del Consell.
  b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les
  dades:
  b.1) Procedència de les dades: De la pròpia persona interessada o el seu representant legal; Altres persones físiques;
  Entitats privades; Administracions Públiques.
  b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que es comuniquen a través de mitjans electrònics per a l’intercanvi
  d’informació amb del Consell.
  b.3) Procediment de recollida: A través dels sistemes d’informació i comunicacions habilitats per part del Consell.
  c) Estructura básica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat:
  c.1) Estructura básica del fitxer:
  Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; Adreça; Telèfon; Correu electrònic.
  Altres tipus de dades: Informació adjuntada a través dels mitjans electrònics.
  c.2) Sistema de tractament: Automatitzat.
  d) Cessions o comunicacions de dades: No es preveuen.
  e) Transferències internacionals de dades: Estan previstes comunicacions de dades a Google Inc. (EE.UU. Port Segur).
  f) Entitat pública titular del fitxer: Consell Comarcal de la Garrotxa.
  g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Consell Comarcal de la Garrotxa – Av.
  Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT (Girona) .
  h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.
  ANNEX II
  Supressió de fitxers existents
  1 Fitxer ADJUDICACIONS I CONTRATACIONS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer CONTRATACIÓNS
  2 Fitxer COMPTABILITAT
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer GESTIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA
  3 Fitxer CONTROL D ENTRADA
  Motiu supressió: Cessament en el tractament.
  Destinació de les dades del fitxer: supressió del fitxer
  4 Fitxer GESTIO DEL PERSONAL I REPRESENTANTS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer GESTIÓ DE NÒMINA I RECURSOS HUMANS
  5 Fitxer REGISTRE D ENTRADA I SORTIDA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA
  6 Fitxer SUBVENCIONS I CONVENIS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES
  Fitxer SUPORT AL GOVERN

  7 Fitxer USUARIS DE L ARXIU
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer GESTIÓ D’ARXIU
  8 Fitxer SUPORT AL GOVERN
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SUPORT AL GOVERN
  9 Fitxer WTRAM
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SERVEIS TELEMÀTICS
  10 Fitxer AJUTS DE MENJADOR I TRANSPORT
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer SUBVENCIONS I AJUDES
  Fitxer EDUCACIÓ
  11 Fitxer ENS JOVENTUT
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer JOVENTUT
  12 Fitxer GARROTXAJOVE ORG
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer JOVENTUT
  13 Fitxer GUIA D ENTITATS I RECURSOS DE LA GA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer TERCERS
  14 Fitxer USUARIS DEL TELECENTRE
  Motiu supressió: Cessament en el tractament.
  Destinació de les dades del fitxer: supressió del fitxer
  15 Fitxer GESTIO CONSUM GARROTXA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer CONSUM GARROTXA
  16 Fitxer REGISTRE D INTERESSOS I ACTIVITATS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer REGISTRE D’INTERESSOS I ACTIVITATS
  17 Fitxer EXPEDIENTS JURIDICS
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
  18 Fitxer REGISTRE D IMATGES DE VIGILANCIA
  Motiu supressió: Nova Estructura de Fitxers.
  Destinació de les dades del fitxer: Fitxer VIDEOVIGILÀNCIA

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 58 – 25 de març de 2015
  Administració Local Consells Comarcals
  Núm. 3089
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació de la designació de rols, funcions de seguretat i
  constitució del comitè de seguretat de la informació
  Es fa públic que el Consell de Presidència del Consell Comarcal de
  la Garrotxa reunit en data 12 de març de 2015 va aprovar els acords
  següents:
  1. Organitzar la Seguretat de la Informació al Consell Comarcal de
  la Garrotxa mitjançant la designació de rols de seguretat i la constitució
  d’un Comitè de Seguretat de la Informació.
  2. Designar els rols de seguretat i els càrrecs que els ocuparan.
  3. Constituir el Comitè de Seguretat de la Informació com a òrgan
  col·legiat del Consell Comarcal de la Garrotxa, que estarà composat
  de la següent manera:
  • President: Gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  • Secretari: Secretari del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  • Vocals:
  – Responsable de Seguretat LOPD Jurídic: Secretari del Consell o
  persona qui es delegui la funció.
  – Responsable de Seguretat ENS i Responsable de Seguretat LOPD
  Tècnic: Responsable d’Administració Electrònica de la Comarca
  de la Garrotxa.
  Això és el que es fa públic als efectes oportuns.
  Olot, la Garrotxa, 17 de març de 2015
  Joan Espona i Agustín
  President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: