Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa expedient 07/14 de modificació de crèdit del pressupost de l´any 2014

Posted by lejarza en 4 noviembre, 2014


Consell Comarcal de la Garrotxa expedient 07/14 de modificació de crèdit del pressupost de l´any 2014

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 210 – 4 de novembre de 2014 Núm. 11645 Administració Local Consells Comarcals

Edicte sobre modificació del pressupost general.

Aprovat pel Ple de la Corporació del dia 16 d’octubre de 2014 l’expedient 07/14 de modificació de crèdit del pressupost d’enguany, amb un origen de fons i aplicació de fons provinent de generació de crèdit, transferències de partides i partides ampliables.

El pressupost modificat queda resumit a nivell de capítols de la següent manera:

INGRESSOS: Capítol III Taxes i altres ingressos 8.160.290,28€ Capítol IV Transferències corrents 6.771.184,18€ Capítol V Ingressos patrimonials 5.000€ Capítol VII Transferències de capital 3.700.418,15€ Capítol VIII Actius financers 1.152.864,24€ Total 19.789.756,85€

DESPESES: Capítol I Despeses de personal 1.445.928,58€ Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 10.978.627,16€ Capítol III Despeses financeres 16.875€ Capítol IV Transferències corrents 2.836.876,48€ Capítol VI Inversions reals 3.701.532,11€ Capítol VII Transferències de capital 809.917,52€ Total 19.789.756,85€

S’exposa al públic durant 15 dies a efectes de presentació d’al·legacions i suggerències. Passat aquest termini sense que se n’hagin presentat, la modificació quedarà definitivament aprovada.

Olot, la Garrotxa, 20 d’octubre de 2014 Joan Espona Agustín President

Anuncios

3 comentarios to “Consell Comarcal de la Garrotxa expedient 07/14 de modificació de crèdit del pressupost de l´any 2014”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2014
  Núm. 11676
  AJUNTAMENT DE LES PRESES
  Anunci d’aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de solidaritat
  per a l’exercici 2014
  La Junta de Govern de l’Ajuntament de Les Preses en sessió celebrada el dia 23 de setembre de 2014 va aprovar la Convocatòria
  per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria de solidaritat de l’Ajuntament de les
  Preses per a l’exercici 2014, en els termes, acords i annex que es transcriuen a continuació:
  Primer.- Aprovar les bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en matèria
  de solidaritat de l’Ajuntament de les Preses i obertura de la convocatòria per a l’exercici 2014, de conformitat amb allò que
  estableix el capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), l’Ordenança General Reguladora
  per a la Concessió de Subvencions al municipi de les Preses, i d’acord amb els principis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
  de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Segon.- Aprovar la convocatòria pública per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a què
  fa referència el punt anterior.
  Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a la convocatòria de solidaritat per l’any 2014, amb càrrec a la partida 334.48912, del
  Pressupost de despeses municipal de l’any 2014.
  Quart.- PUBLICAR al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Girona la present convocatòria,
  de conformitat amb allò que estableix l’article 9.3 de la Llei general de subvencions, Llei 38/2003 de 17 de novembre.
  Les Preses, 25 de setembre de 2014
  Pere Vila Frigola
  Alcalde
  ANNEX
  BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
  COMPETITIVA EN MATÈRIA DE SOLIDARITAT DE L’AJUNTAMENT DE LES PRESES I OBERTURA DE LA
  CONVOCATÒRIA PER L’EXERCICI 2014.
  ARTICLE 1.Objecte de les subvencions
  Mitjançant les presents Bases específiques i en compliment dels articles 10 i ss. de l’Ordenança General Reguladora per a la
  concessió de subvencions al municipi de Les Preses, s’estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en
  matèria de solidaritat i s’obre la convocatòria per a l’exercici 2014.
  ARTICLE 2.Beneficiaris
  a) Per obtenir la condició de beneficiaris, caldrà estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’administració
  estatal i de les quotes de la seguretat social, i complir els requisits per ser beneficiari d’un ajut públic, en els termes
  previstos a la normativa vigent. Així mateix serà necessari no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de Les Preses ni
  amb la Societat Municipal Empris, S.L.
  b) No podran obtenir la condició de beneficiaris aquells en qui concorrin algunes de les circumstàncies previstes en l’article
  13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, llevat que per la naturalesa de la subvenció s’exceptuï
  per la seva normativa reguladora.
  c) Tampoc no podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions regulades per la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
  General de Subvencions, les associacions previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de
  març, reguladora del Dret d’Associació, i tampoc no la podran obtenir les associacions respecte de les quals s’hagi suspès
  el procediment administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació d’allò que disposa
  l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar
  la inscripció en el registre corresponent
  d) Quedaran excloses les entitats i associacions que no programin cap activitat i només sol·licitin suport per al manteniment
  de les organitzacions, així com els grups polítics. Els col·lectius que presentin problemes de definició seran valorats per
  de Les Preses.
  e) Seran beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats o associacions, sense ànim ni afany de lucre, legalment constituïdes
  o les que depenguin d’una que ho sigui. En tots els casos hauran d’estar inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament
  o vinculades a alguna de les entitats del municipi. Caldrà que tinguin com a finalitat el desenvolupament actuacions en
  l’àmbit de la cooperació i la solidaritat.
  ARTICLE 3. Iniciació del procediment per a la concessió de subvenció
  a) Les sol·licituds s’hauran de formalitzar mitjançant els models normalitzats, complimentats íntegrament, que facilitarà
  l’Ajuntament de Les Preses, que constarà de tres documents (annex 1, annex 2, annex 3)
  En relació al “Pressupost”, cal tenir en compte que el pressupost ha de ser el global de l’entitat o l’associació. Si hi ha
  diferents activitats, cal que s’especifiqui el que es destina a cada una (full d’activitats).
  En relació al Full d’activitat”, caldrà omplir-ne un per cada activitat o grup d’activitats afins (cicles) que desenvolupi
  l’entitat o l’associació. Es poden fer fotocòpies d’aquest full si s’organitza més d’una activitat.
  b) El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a partir de la data de publicació de la convocatòria al
  Butlletí Oficial de la Província. Cal fer arribar la sol·licitud degudament emplenada al registre general de l’Ajuntament
  de Les Preses, al Carrer Major, 2 del municipi. Per qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb el departament de
  Secretaria de l’Ajuntament (secretaria@lespreses.cat) tel. 972.69-32-32.
  c) Les persones que signen la sol·licitud es fan responsables de la veracitat de les dades aportades.
  d) Es podrà adjuntar tota la documentació que l’entitat o l’associació cregui necessària per complementar la sol·licitud.
  ARTICLE 4.Condicions dels projectes i finalitat de les subvencions
  Les subvencions atorgades a partir d’aquestes bases, respondran a raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o
  per remeiar calamitats públiques, encara que sigui fora del territori de les comarques gironines.
  ARTICLE 5. Seguiment de les activitats subvencionades
  a) L’Ajuntament de Les Preses farà un seguiment de l’activitat o les activitats al llarg de tot l’any i es reserva el dret de
  rescindir i/o revocar l’ajut si no es compleixen les condicions.
  b) L’entitat es compromet a fer saber a l’Ajuntament de Les Preses l’efectiva realització de les activitats que organitzen, tant
  bon punt estiguin confirmades.
  ARTICLE 6. Instrucció del Procediment
  La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a l’òrgan que es designa en la convocatòria. Si no se’n
  designa, la instrucció del procediment es portarà a terme pel Regidor delegat de l’Àrea corresponent i l’òrgan resolutori serà
  l’Alcalde que, si s’escau, podrà delegar aquesta atribució en la Junta de Govern Local. L’instructor realitzarà d’ofici quantes
  actuacions consideri necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de
  formular la proposta de resolució.
  Les activitats d’instrucció comprendran:
  — Petició de tots aquells informes que es considerin necessaris per resoldre o exigits per les normes que regulen la subvenció.
  — Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada d’acord amb els criteris, formes i prioritats de valoració establerts en la
  norma reguladora de la subvenció o, si s’escau, en la convocatòria.
  Es podrà realitzar una fase de preavaluació en què es verificarà el compliment de les condicions imposades per adquirir la
  condició de beneficiari de la subvenció.
  D’acord amb l’article 10.3 de la Ordenança General Reguladora per a la concessió de subvencions al municipi de Les Preses,
  es crea una comissió qualificadora per examinar i valorar les sol·licituds que estarà integrada per:
  • Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Les Preses
  • Sr. Regidor delegat d’Hisenda de l’Ajuntament de Les Preses
  • Sra. Secretària Interventora de l’Ajuntament de Les Preses
  Valorades les sol·licituds, s’elevarà informe de concessió a la Junta de Govern Local que resoldrà finalment sobre el seu
  atorgament.
  ARTICLE 7. Resolució
  La resolució corresponent, es notificarà a les entitats sol·licitants, les quals hauran d’acceptar expressament l’ajut, en els
  termes de l’article 12 d’aquestes bases.
  No es podrà adoptar cap resolució fins que no s’acrediti l’existència de consignació pressupostària suficient en l’expedient.
  Una vegada aprovada la proposta de resolució definitiva, i d’acord amb allò que preveu l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26
  de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i, si s’escau, en la
  norma o convocatòria corresponent, l’òrgan competent resoldrà el procediment motivadament i, en tot cas, caldrà acreditar
  els fonaments de la resolució que s’adopti i els compromisos assumits pels beneficiaris.
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos, a comptar de la data
  de publicació de la convocatòria corresponent, sense perjudici aquesta posposi els efectes a una data posterior. El venciment
  d’aquest termini màxim sense notificar la resolució legitima els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu
  la sol·licitud de concessió de la subvenció.
  La resolució del procediment es notificarà els interessats d’acord amb allò que preveu l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de
  novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La pràctica d’aquesta
  notificació o publicació s’ajustarà a les disposicions que conté l’article 59 de l’esmentada Llei.
  D’acord amb l’article 63.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de
  17 de novembre, General de Subvencions, la resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que,
  tot i complir amb les condicions administratives i tècniques establertes en les bases reguladores per adquirir la condició de
  beneficiari, no hagin estat estimades per excedir-se la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb indicació de la
  puntuació atorgada a cadascuna d’elles en funció dels criteris de valoració previstos.
  Si algun dels beneficiaris renunciés a la subvenció, l’òrgan concedent acordarà, sense necessitat d’una nova convocatòria, la
  concessió de la subvenció al sol·licitant o sol·licitants següents a aquell en ordre de puntuació, sempre i quan amb la renúncia
  per part d’algun dels beneficiaris, s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre almenys a una de les sol·licituds. Aquesta opció
  es comunicarà els interessats perquè accedeixin a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de deu dies. Una
  vegada acceptada la proposta, l’òrgan administratiu dictarà l’acte de concessió i procedirà a la seva notificació en els termes
  establerts en la Llei General de Subvencions i en el Reglament de desenvolupament.
  ARTICLE 8. Publicitat de l’atorgament
  Al tauló d’anuncis de l’Ajuntament de Les Preses es publicaran, amb periodicitat semestral, les subvencions concedides amb
  expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
  ARTICLE 9. Criteris de Valoració
  Les sol·licituds seran valorades d’acord amb les següents puntuacions i criteris:
  1) L’aportació que representa l’activitat o el projecte objecte de subvenció.
  2) El caràcter innovador dels projectes presentats
  3) La presentació conjunta de projectes per més d’una entitat, així com l’agrupació d’esforços d’entitats
  4) La incidència de les activitats en el teixit socio-cultural del municipi.
  5) La viabilitat econòmica i l’aportació d’altres recursos que es preveu obtenir per completar el finançament del projecte.
  ARTICLE 10. Reformulació de la sol·licitud
  Els beneficiaris d’una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la reformulació i/o canvi de destí de les subvencions
  concedides.
  La nova subvenció haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que la va concedir i, en tot cas, haurà de respectar l’objecte, criteris
  de valoració i demés requisits previstos en les bases específiques.
  ARTICLE 11. Obligacions dels Beneficiaris
  Són obligacions dels beneficiaris les següents:
  a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la
  subvenció.
  b) Justificar davant l’òrgan concedent o l’Entitat col·laboradora, si s’escau, el compliment dels requisits i condicions, així com
  també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció.
  c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent o l’Entitat col·laboradora, si s’escau, així
  com també qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant
  nacionals com comunitaris, amb aportació de la informació que se’l requereixi en l’exercici de les actuacions anteriors.
  d) Comunicar a l’òrgan concedent o a l’Entitat col·laboradora l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
  financin les activitats subvencionades.
  e) Acreditar, amb anterioritat al dictamen de la proposta de resolució, que es troba al corrent en el compliment de les seves
  obligacions tributàries i de la Seguretat Social; en tot cas, es podrà acreditar a l’Ajuntament per obtenir aquestes dades.
  f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix
  la Legislació mercantil i sectorial, aplicable al beneficiari en cada cas.
  g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que pugin
  ésser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  h) Donar l’adequada publicitat del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que
  siguin objecte de subvenció.
  i) Si s’estigués en curs d’alguna de les causes de reintegrament, caldrà procedir al reintegrament de la quantia rebuda.
  ARTICLE 12. Acceptació
  L’atorgament de la subvenció comporta la seva acceptació expressa per part dels beneficiaris en el termini de deu dies; alhora,
  hauran d’acceptar formalment les condicions generals i especials que es puguin fixar per a la seva aplicació. Això no obstant,
  una vegada comunicada la concessió de la subvenció, aquesta s’entén acceptada si en el termini d’un mes, no es manifesta el
  contrari.
  ARTICLE 13. Justificació i Cobrament
  Per percebre la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent, en els models normalitzats que es
  facilitarà des del Consistori o a través d la pàgina web http://www.lespreses.cat:
  a) Imprès d’expedient de justificació de la subvenció.
  b) Imprès de certificació d’haver realitzat les activitats subvencionades.
  c) Imprès de dades del creditor (degudament omplert, segellat i signat per l’entitat bancària on es transferirà l’import de la
  subvenció):
  — Factures originals o fotocòpies de les factures justificatives de la despesa
  — Declaració acreditativa de que s’ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
  — Certificats acreditatius de que el beneficiari es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de
  Seguretat Social.
  La documentació justificativa s’ha de presentar en el termini d’1 any des de la data de concessió de la subvenció. En cas
  contrari, quedarà sense efecte la resolució d’atorgament de subvenció.
  Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000 en el
  cas de subministrament de bens d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari
  ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la
  prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi
  hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans
  de la sol·licitud de la subvenció.
  L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la sol·licitud de la subvenció, s’ha
  de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar.
  ARTICLE 14. Bestretes
  Amb caràcter general el pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les justificacions de l’activitat
  subvencionada.
  No obstant, es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificants de part de l’obra o activitat
  efectuada, previ informe favorable d’intervenció o funcionari de serveis econòmics en qui delegui.
  ARTICLE 15. El Reintegrament
  El beneficiari ha de complir tots i cadascun dels objectius, activitats, i projectes, adoptar els comportaments que van
  fonamentar la concessió de la subvenció i complir els compromisos assumits amb motiu d’aquesta. En altre cas, procedirà
  exigir el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora des del moment del
  pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l’article
  38.2 de la Llei General de Subvencions.
  Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import
  pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l’excés. Així mateix, estarà obligat a reintegrar el beneficiari que ha percebut la
  subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment
  total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts;
  per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la
  normativa de la LGS.
  A més, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos de demora, calculats segons els tipus d’interès legal incrementades
  en un 25%, meritats des del moment del pagament fins a la data de l’acord de reintegrament.
  L’òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que consideri convenients, en qualsevol moment,
  per tal de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació presentada, així com també el compliment dels
  requisits per a la percepció de l’ajuda.
  El beneficiari tindrà l’obligació de col·laborar en aquesta inspecció, tot proporcionant les dades requerides i facilitant, si
  s’escau, l’accés a les dependències on es realitzen les activitats.
  ARTICLE 16. Compatibilitat de les Subvencions
  La concessió d’aquestes ajudes serà compatible amb qualsevol altre tipus de subvenció o ajuda.
  En cap cas l’import de la subvenció podrà ésser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions,
  ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.
  El beneficiari tindrà l’obligació de comunicar a l’òrgan concedent o a l’Entitat col·laboradora l’obtenció de subvencions,
  ajudes públiques, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
  ARTICLE 17.Interpretació i aplicació de les Bases
  Les presents Bases se sotmetran i seran interpretades conforme a l’Ordenança General Reguladora per a la Concessió de
  Subvencions al Municipi de Les Preses aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Les Preses, que serà d’aplicació preferent en tot
  allò que no estigui previst o que es contradigui en aquestes.
  ARTICLE 18. Aprovació i publicació
  Les presents Bases específiques seran aprovades per Junta de Govern Local i sotmeses a publicitat en el taulell d’edictes de la
  Corporació i mitjançant l’anunci de convocatòria del concurs per l’atorgament de subvencions conforme a les mateixes, en el
  Butlletí oficial de la Província de Girona.
  Les Preses, 22 de setembre de 2014

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2014 Pàg. 115
  Núm. 11623
  CONSELL COMARCAL D’OSONA
  Organisme Autònom de Recaptació
  Anunci de notificació de provisió de constrenyiment
  Citació a les persones interessades en procediments tributaris per tal de ser notificats, mitjançant compareixença, de títols
  executius.
  L’Organisme Autònom de Recaptació del Consell Comarcal d’Osona, en l’exercici de les seves funcions que li han estat
  delegades per diversos ajuntaments i altres ens, d’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei General Tributària, així com
  el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, fa saber que per causes
  no imputables a aquesta Administració no ha estat possible notificar als interessats o als seus representants les actuacions
  dutes a terme en els procediments que s’indiquen en la relació annexa que s’inicia per Cabanas Vila, Miqueli finalitza per
  Lladó Rovira, Jordi. Es per això que, se’ls cita perquè en el termini de quinze dies naturals, comptats a partir del següent de la
  publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província compareguin davant d’aquesta oficina de recaptació, situada
  a Vic, al carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, número 5, 3ª planta “Edifici el Sucre”, responsable de l’expedient
  per tal de ser notificats.
  Així mateix s’adverteix als interessats que si no compareixen en el termini indicat, la notificació s’entendrà practicada, a tots
  els efectes legals, des del dia següent al del venciment del termini, i se’ls tindrà per a notificats de les succesives notificacions
  i diligències que es puguin produir en aquest procediment, mantenint el dret a comparèixer en qualsevol moment del mateix.
  Actuació que es notifica:
  Títol executiu (provisió de constrenyiment)
  “En ús de les facultats que em confereix l’article 5.3 del Reial 1174/87 de 18 de setembre (BOE 29-9-87, i en virtut del que disposa
  l’article 167.2 de la LGT (BOE 18-12-2003), dicto provisió de constrenyiment per a iniciar el procediment de constrenyiment,
  que és títol suficient per a iniciar les actuacions contra el deutor que consta en el document que antecedeix en cas de no
  produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats en l’article 62.5 d’aquesta Llei.
  Terminis de pagament:
  Deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el 20 del mateix mes o hàbil immediatament posterior. Si la notificació
  és entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al 5 del mes següent o immediat posterior.
  Recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i costes del procediment:
  S’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10 per 100 del deute quan se satisfaci la totalitat del deute dins el termini
  establerts en l’article 62.5 de la LGT. Transcorregut el dit termini sense que s’hagi efectuat el pagament, s’aplicarà el recàrrec de
  constrenyiment ordinari del 20 per 100 més els interessos de demora. En ambdós casos s’exigiran les costes del procediment.
  Recursos:
  Contra l’acte notificat, que inicia el procediment de constrenyiment per deutes tributaris i altres ingressos de dret públic, i
  pels motius taxats a l’article 167.3 de la LGT, es pot interposar recurs de reposició davant el tresorer, en el termini d’un mes a
  comptar des l’endemà a la publicació d’aquest anunci.
  Ajuntament d’Espinelves
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  TÍTOL EXECUTIU
  Interessat N.I.F
  Cabanas Vila Miquel 33934419N
  Montero Gelis, Ovidio 77108239A
  Interessat N.I.F
  Residencial Espinelves Parc SL B64207053
  Soler Codinach Joan 77898621J
  Ajuntament de Vidrà
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  TÍTOL EXECUTIU
  Ajuntament de Viladrau
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  TÍTOL EXECUTIU
  Interessat N.I.F
  Cuevas Rovira, Jordi 38414345K
  Escarrà Danés Josep 90000838D
  Fernandez Hernandez, Isabel 46042271C
  Interessat N.I.F
  Font Arroyo, Nil 47167582X
  Maymus Gomez, Elena 46752874S
  Interessat N.I.F
  Alberti Formatjé Alejan 46358646F
  Alberto Paco y MarcosSL B61926085
  Almeda Masaguer Concep. 40153141V
  Almeda Masaguer carmen 77258602S
  Alonso Robles, Oscar 43514206T
  Ariza Piqueras Xavier 52423312X
  Bat XXI SL B61361002
  Beltran Perez, Carles 37683533B
  Blanch Domeque M.José 46325444V
  Bofill Portabella Juan 37573497F
  Capdevila Regàs Susana
  Casals Gallart, Carles 47793106A
  Castaño Mora M.Trinidad 34764685R
  Chroscielewski Wincenty, Andrzej X6675320F
  Codinach Portet, Miquel
  Consnes. 2-R Nova Llar B63462832
  Delgado Uribe Francisco 33945705M
  Deseures Corominas M. 77102152B
  Diaz Castro Alba 39409904W
  Dritertar Promocions SL B62553763
  El Harouni El HASSAN X1383128T
  Fernandez Herrera M.Paz 38558818P
  Forward inversions SL B61329983
  Fuentefria Arnijas, E. 38616274X
  Galobart Regas Isidre 07489003L
  Granell Gener fernando 37087983T
  Hegerova Kamila X3331312S
  Hernando Fernandez M.R. 35114551Z
  Herreros Flores,Fuensat 41404941L
  Manuel Barba 55 SL B17800608
  Mercade Barbany Josep L 77306418Z
  Masnou Radigales, Benjamin 46044222Q
  Millet Ariza Ana Maria 40429974E
  Mont Viladrau SL B63428700
  Montserrat Moreno Soler 77064561E
  Mosella Lumenda Núria 36179781E
  Narvaez Solarte Luis C X6276478P
  Interessat N.I.F
  Navarro Morales Ricardo 36871266N
  Nufreries Boixeda, Miquel 39235961P
  Parareda Gomez Buenav. 36785698G
  Pares Ródenas, Pau 40990006G
  Pelaez Cardenas Katheri X5247312T
  Perarnau Mas David 33944177H
  Perez Molina, Ascensión 33954863D
  Promocions Montseny Guilleries SL B17830324
  Serra Rovira, Ramon 40152865V
  Regas Casanellas,Isidro 36992523J
  Ricardo Navarro Morales 36871266N
  Ricart Vilardell Ramon 36293258V
  Rivas Galvez Miquel A X5037062Q
  Rodríguez Díaz Douglas X7510816M
  Rodriguez Vega, Fco. 38370763R
  Salinas Sergio,Fernando X5533196V
  Sanchez Ayneto,Carmen 37810113E
  Samaniego Romero Bosco X7292551X
  Santacreu BusquetsMartí 77890345V
  Serban Florin Constant. X6867985R
  Serra Ortiz David 52151495F
  Soares Nicolàs, Pedro X7182550H
  Solà Vicente, Laia 36518057Z
  Solé Garriga, Dolores 40238076J
  Tallant Bordou Lourdes 36437717J
  Tarinas SalinasCaterina 37306068E
  Terricabras CabaniRamon 37063552M
  Tozeur SL B62917877
  Valcayo Molist MAntonia 77890344Q
  Vallés Barbara Fco. 46211329M
  Valles Gasso,Cristian 47812173A
  Vega Fernandez Raquel 47958158F
  Viladrau Distribucions 17439472G
  Villanueva Mavila, Rafael Y0235613R
  Viñas Cortés, Agueda 35106212R
  Zannouti Mostafa X5086133M
  Consell Comarcal d’Osona
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  TÍTOL EXECUTIU – TAXA TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI
  Interessat N.I.F
  Albanell Tanganelli, Jordi 35019967Y
  Nancy Cortés Zapata X8807803E
  Sandra Milena Hurraca Vargas X4676616A
  Interessat N.I.F
  Hardeep Kaur X8325739S
  Lladó Rovira, Jordi 36389127E
  Vic, 24 d’octubre de 2014
  Ramon Compte Codina
  Recaptador

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2014 Pàg. 118
  Núm. 11231
  CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
  Gestió i Recaptació Tributària
  Anunci de citació a les persones interessades en procediments de recaptació per tal de ser notificats mitjançant compareixença
  Dolors Pujol Colom, Recaptadora del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, actuant en l’exercici de les funcions conferides a
  aquesta administració com a conseqüència de l’acord de delegació adoptat per diversos ajuntaments de la comarca a favor
  d’aquest consell en matèria de recaptació, a l’empara de l’article 7 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
  aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
  Faig saber que en aquest servei de recaptació comarcal se segueixen expedients administratius de constrenyiment, per deutes
  a la hisenda municipal, contra els obligats tributaris que a continuació es relacionen.
  Per no haver estat possible la notificació als mateixos, als seus cònjuges o als seus representants, en els corresponents
  procediments, per causes alienes a aquesta administració, per haver resultat desconeguts en uns casos, i en d’altres, no
  atendre les notificacions, deixant transcórrer el termini reglamentari per a la seva recepció, malgrat haver-se intentat per
  dues vegades, i per tal de donar compliment a la previsió dels articles 109 i 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
  General Tributària, i del 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
  Procediment Administratiu Comú, mitjançant el present anunci se’ls cita per tal que en el termini de quinze dies naturals, a
  comptar d’ençà del següent a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, compareguin en
  aquestes oficines amb la finalitat de ser notificats reglamentàriament
  Se’ls adverteix que transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals
  des del dia següent al del venciment del termini assenyalat, alhora que se’ls tindrà per notificats de les successives actuacions
  i diligències del procediment, excepte les liquidacions que es dictin en aquest i els acords d’alienació dels béns embargats,
  que hauran de ser notificats. No obstant això es manté el dret que els assisteix a comparèixer en qualsevol moment del
  procediment.
  LLOCS I HORARI PER COMPARÈIXER:
  Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Oficina de Recaptació Municipal, Can Puig de la Bellacasa, Carrer Catalunya, 48
  Banyoles, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
  Ajuntament de Banyoles, Oficina de Recaptació Municipal, Carrer Pere Alsius, 11 1er. Banyoles, de dilluns a divendres de 9
  a 14 hores.
  ÒRGAN RESPONSABLE DE L’EXPEDIENT: Servei de Recaptació del Consell Comarcal.
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la provisió de constrenyiment i requeriment de pagament dictada per l’òrgan competent. Article 167 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre,General Tributària.
  OBLIGATS TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  ABELENDA CARRILLO, FRANCISCO 40313233Y BA1406402689
  ABOUYAALA, HICHAM Y0334108R BA1406402690
  AGUILERA CANO, MILAGROS 40319222S BA1406402691
  ALEXA , AUREL X6426081L BA1406402693
  ALICIA COSMETICS SL B17561408 BA1406402695
  ANTUNES BARATA, PALMIRA 40287726Y BA1406402698
  ANZUELA LLANTERO, FERMIN 16526574Q BA1406402699
  APPLYCOVER SL B55093314 BA1406402700
  ARRANZ VIVET, ALBERTO 40502988B BA1406402702
  ATMOSPHERE SOLER PROJECTS, SL U B55003552 BA1406402704
  AYATS RIUS, ANNA MARIA 46672818E BA1406402705
  BARDERAS CAYUELA, JOSE ANTONIO 07535368Q BA1406402707
  BARNES ROJAS, FRANCESC 78002475E BA1406402708
  BERDONCES ALBAREDA, AITOR 40355931Q BA1406402710
  BIARGE COMPTE, LORENZO 37260876W BA1406402711
  BOADA GRANES, JORDI 40514041R BA1406402713
  BOADA GRANES, JORDI 40514041R BA1406402714
  BOUJAMAA, BOUCHRAIT X9825075G BA1406402715
  BRUGUE JORDA, CRISTINA 40318830Z BA1406402718
  BUENO SANCHEZ ASCENSIONA 35055922N BA1406402720
  BUSQUETS GENOVER, JOAQUIN MA 40291450G BA1406402722
  BUSQUETS RODRIGUEZ, ELISA 40320721L BA1406402723
  CABA FERNANDEZ, MIQUEL 46654073E BA1406402724
  CABA FERNANDEZ, MIQUEL 46654073E BA1406402725
  CABALLERO CARBONELL, EMMA 40329487E BA1406402726
  CABALLERO CARBONELL, EMMA 40329487E BA1406402727
  CABALLERO CARBONELL, EMMA 40329487E BA1406402728
  CACERES EXTREMERA, MARTA 40364095S BA1406402729
  CANAL CASAS, CRISTINA 77915606R BA1406402732
  CARRETERO SUAREZ, JOSE ANTONIO 38833188B BA1406402736
  CARUCERIU, DUMITRU X5816854Q BA1406402737
  CASADO AGUILAR, FRANCISCO 25316809L BA1406402738
  CASTRO VARGAS CRISTOBAL 40374836S BA1406402743
  CERBIÑO POVEA, ALEJANDRO 40337177F BA1406402745
  CHIOVEANU, GEORGEL X3666884V BA1406402747
  CHKOURI, NABILA X6185679J BA1406402748
  CHKOURI, NABILA X6185679J BA1406402749
  CHRIAA, MOHAMED X5937304S BA1406402750
  COMALADA VILA, CARLES 77913664Z BA1406402754
  COMAN, DANIEL X9013011R BA1406402755
  COMAN, DANIEL X9013011R BA1406402756
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402757
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402758
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402759
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402760
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402761
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402762
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402763
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402764
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402765
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402766
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402767
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402768
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402769
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402770
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402771
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402772
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402773
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402774
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402775
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402776
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402777
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402778
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402779
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402780
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402781
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402782
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402783
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402784
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402785
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402786
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402787
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402788
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402789
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402790
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402791
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402792
  CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA 38849845Q BA1406402793
  CONSTR. MARC FAURO, SL B55047161 BA1406402794
  CORRAL SORIANO, M. EULALIA 46022978 BA1406402797
  CORTADA VILA, M DEL ROSER 40332052B BA1406402798
  COSTA GRATACOS, JOSEFINA 40302759C BA1406402799
  COSTA URGELL, GEMMA 40281349T BA1406402800
  CRACIUN, NICOLAE CIPRIAN X9295120S BA1406402801
  CRESPO RUIZ, VICTOR 40366247M BA1406402802
  CRESPO RUIZ, VICTOR 40366247M BA1406402803
  CRESPO RUIZ, VICTOR 40366247M BA1406402804
  CRISTINA PERIANES, JAVIER 40440046C BA1406402806
  CRISTINA PERIANES, JAVIER 40440046C BA1406402807
  CRUAÑAS INGLES MARCOS 40531644D BA1406402808
  CUELLAR MONTILLA, PEDRO JOSE 40279600E BA1406402809
  DARABAN, LIDIA SIMONA X3878707X BA1406402811
  DARABAN, VALENTIN FLORIN X1850889X BA1406402812
  DE DIOS MARMOL, RAMON 40332574G BA1406402813
  DE LA TORRE DONJO BELINDA 77915418C BA1406402814
  DELGADO GIL, CRISTIAN 40327973A BA1406402816
  DIAZ HERNANDEZ, DANIEL 40331948E BA1406402818
  DIAZ HERNANDEZ, E. RICARDO 40331947K BA1406402819
  DICU, CONSTANTIN X9166765T BA1406402820
  DICU, CONSTANTIN X9166765T BA1406402821
  DOS ANJOS DOS SANTOS, M. ANGEL 40299486J BA1406402824
  DOS SANTOS DOS SANTOS, FEDERICO 41546999Y BA1406402825
  DUCH BRUGAT, VICENTE 40399381L BA1406402826
  DUKARA, FUSENI 41700557Q BA1406402827
  DUMITRAN, IONELA Y0507336Q BA1406402828
  DURAN BOFILL, MARTI 35084527M BA1406402829
  EBENISTERIA JOSA, SL B17768268 BA1406402831
  EL KADI, ABDEIMOUMAIM X4869002V BA1406402833
  EL KADI, ABDEIMOUMAIM X4869002V BA1406402834
  ENGINYERIA ELECTRIC CONSULTING SL B17687260 BA1406402835
  ENGINYERIA ELECTRIC CONSULTING SL B17687260 BA1406402836
  EXPOSITO ESTEPA, ADRIA 40359919W BA1406402838
  FELIU TORRENT, M DOLORS 40306448Y BA1406402841
  FERNANDEZ CRIADO, JOSEP MIQUEL 40521491E BA1406402842
  FERNANDEZ FERNANDEZ, M. CARME 26488035Q BA1406402843
  FERNANDEZ FERRERMONER, CELS 40356145T BA1406402844
  FLORES SOTO, RAUL 43499362Z BA1406402847
  FORT SALCEDO, ANNA 40359786F BA1406402848
  FRIGOLA CASALI, MARTA 40337998T BA1406402850
  GALLEGO RODRIGUEZ, FRANCISCO 35031656B BA1406402854
  GALLEGO RODRIGUEZ, FRANCISCO 35031656B BA1406402855
  GALLEGO RODRIGUEZ, FRANCISCO 35031656B BA1406402856
  GALLEGO RODRIGUEZ, FRANCISCO 35031656B BA1406402857
  GARAU BENEDICTO, RAQUEL 40361278G BA1406402709
  GARCIA MASCAROS, ROSA 40357108C BA1406402858
  GARCIA RODRIGUEZ, M.ROSA 24252696R BA1406402859
  GHANAMI, DRISS X6807284C BA1406402862
  GIROMUNT, SL B17794751 BA1406402863
  GIROMUNT, SL B17794751 BA1406402864
  GRANOLLERS MASGRAU, MIGUEL 40429021N BA1406402866
  GUILLAUMES REGUEIRA, IVET 77918223L BA1406402868
  GUILLAUMES REGUEIRA, IVET 77918223L BA1406402869
  GUILLAUMES REGUEIRA, IVET 77918223L BA1406402870
  HAJJOULI, ABDENACER Y0235804E BA1406402871
  HAMMOUDA, SAID X1754190A BA1406402872
  ILARZA SOY, DANIEL 77918018K BA1406402876
  ILARZA SOY, DANIEL 77918018K BA1406402877
  JAMAI , YOUSSEF X3084768P BA1406402879
  JORBA BURDO, JAUME 40293158X BA1406402880
  JUIDIAS GARCIA, VICTORIANO 40304166R BA1406402882
  JUNCAROL ROBERT, ANNA 40325343H BA1406402884
  JUNCAROL ROBERT, ANNA 40325343H BA1406402885
  JUNCAROL ROBERT, ANNA 40325343H BA1406402886
  JUNCAROL ROBERT, ANNA 40325343H BA1406402887
  JUNCAROL ROBERT, ANNA 40325343H BA1406402888
  JUNCAROL ROBERT, ANNA 40325343H BA1406402889
  JUNCAROL ROBERT, ANNA 40325343H BA1406402890
  JUNCAROL ROBERT, ANNA 40325343H BA1406402891
  JUNCAROL ROBERT, ANNA 40325343H BA1406402892
  JUNCAROL ROBERT, ANNA 40325343H BA1406402893
  KEBE, SOULEYMANE X6502230S BA1406402894
  LACACI ROCA, LUIS 37262478V BA1406402895
  LIMONTA SANTOS ALBERTO X3941538M BA1406402897
  MACH CALLEJA, MERITXELL 40339706Y BA1406402899
  MALDONADO CHALACO RICHARD GUSTAVO Y0921418Y BA1406402900
  MANCHON CANDELA, ANDRES 21970922B BA1406402901
  MANEA, CIPRIAN Y1562253S BA1406402902
  MANZANO CORDON, MIGUEL ANGEL 40436426B BA1406402903
  MARI ABRIL, SILVIA 77613328N BA1406402904
  MARTINEZ EXPOSITO, ABEL 41596045Q BA1406402908
  MARTINEZ GOT, CARLA 41628103N BA1406402911
  MAS ALFORCEA, DANIEL 40332702V BA1406402914
  MAS LA TORRE LA FARRES B17415225 BA1406402915
  MBALLO , ADAMA X6793928G BA1406402918
  MEDES RODON, JUAN 37320765E BA1406402919
  MOISET CASTELLS, ASUNCION 77900679R BA1406402922
  MOMPLET LARRUY, BERNAT 46765171F BA1406402923
  MORENO ROMERO, FEDERICO 77897158E BA1406402925
  MULLERA VILA, ANNA 77920082S BA1406402928
  MUSAT, DRAGOS X8416057N BA1406402929
  MUSAT, PETRUT ALIN Y1853116C BA1406402930
  NAVARRO OLMO, FRANCISCO JAVIER 40445658C BA1406402936
  NAVAS BERRIOS EDGARDO JOSUE Y0369853G BA1406402937
  NEW INSTRUMENTS, SL B17539834 BA1406402938
  NICOLAS NADAL, RAQUEL 40351832B BA1406402939
  NORDIC CATALAN BUSINESS B17993429 BA1406402940
  OLIVE TABERNER, MONTSERRAT 40358941J BA1406402941
  ORTIZ GARCIA, GONZALO 40328867T BA1406402943
  P C EXPRESS DOS MIL OCHO S L B55015960 BA1406402944
  PALOMARES POCH, VICTORIA 40287235K BA1406402947
  PANADES BARCELO, MARTA 43429462B BA1406402948
  PAZOS MASSANAS, ALEXANDRA 40369265X BA1406402949
  PECO CASTRO, RAFAEL 40280244E BA1406402950
  PEREZ CARMONA, ANTONIA 40329041J BA1406402951
  PINTO CAMPMAJO MARIA 40296467F BA1406402956
  POU ROVIRA, MARTA 40328513Z BA1406402957
  POU ROVIRA, MARTA 40328513Z BA1406402958
  PRAT GARCIA, ISIDRE 40559691L BA1406402959
  PRAT PUIGDEVALL, PERE 40284415F BA1406402960
  PRAT PUIGDEVALL, PERE 40284415F BA1406402961
  PRAT PUIGDEVALL, PERE 40284415F BA1406402962
  PRAT PUIGDEVALL, PERE 40284415F BA1406402963
  PUEBLA GOMEZ, VANESA MATILDE X4027015Z BA1406402965
  PUEBLA GOMEZ, VANESA MATILDE X4027015Z BA1406402966
  PUEBLA GOMEZ, VANESA MATILDE X4027015Z BA1406402967
  PUJOL DOESPIRITUSANTO, JUAN 40325549V BA1406402969
  PUJOL DOESPIRITUSANTO, JUAN 40325549V BA1406402970
  PUJOL DOESPIRITUSANTO, JUAN 40325549V BA1406402971
  PUJOL DOESPIRITUSANTO, JUAN 40325549V BA1406402972
  RIERA PALOMER, JOSEP M. 40438253K BA1406402973
  RIERA PALOMER, JOSEP M. 40438253K BA1406402974
  RIERA PALOMER, JOSEP M. 40438253K BA1406402975
  RIERA PALOMER, JOSEP M. 40438253K BA1406402976
  RIERA PALOMER, JOSEP M. 40438253K BA1406402977
  RIERA PALOMER, JOSEP M. 40438253K BA1406402978
  RODRIGUEZ FLORES, SILVANA Y1572572F BA1406402980
  ROURA CARLES, ASUNCION 37960854K BA1406402981
  RUBIROLA SIRVENT, CRISTINA 40299948S BA1406402982
  RUSU, LIDIA GHEORGUITA Y0003527E BA1406402986
  SABAT MIR, XAVIER JOSEP 77897412T BA1406402987
  SABATE SABATER, LLUIS 40312430 BA1406402988
  SABER SABER, BADR 41597552M BA1406402989
  SALGADO PUIG FRANCISCO 46014639B BA1406402990
  SALVANS ESTARRIOLA, ANICETO 40282467Z BA1406402991
  SANCHEZ GUITART, JUDIT 40593938L BA1406402995
  SANCHEZ GUITART, JUDIT 40593938L BA1406402996
  SANCHEZ GUITART, JUDIT 40593938L BA1406402997
  SANCHEZ MARTIN, CARMEN ROSARIO 08906762N BA1406402998
  SANTAMARIA GARCIA, CARLOS 52402076A BA1406403000
  SANTAMARIA GARCIA, CARLOS 52402076A BA1406403001
  SAURA SANCHEZ, SIMON-ISIDORO 33886208D BA1406403002
  SERRA MADRILES, JORGE 35115918R BA1406403005
  SERRA VICO, ANNA MARIA 40301244T BA1406403006
  SERRALVO ROMAN, ANTONI 40259519C BA1406403007
  SERRALVO ROMAN, ANTONI 40259519C BA1406403008
  SERRAT ROSELLO, JAUME 40271619E BA1406403009
  SERVEIS D’HOSTELERIA MARGUI, SL B55054092 BA1406403010
  SEWERYN WASALA, MAREK X7976018D BA1406403011
  SHAIMI, AMAR X1280754E BA1406403012
  SIERRA VICENS, CARLOS ALBERTO 40330474C BA1406403013
  SIMOES RUBIO, RAUL 40353038K BA1406403014
  SIMOES RUBIO, RAUL 40353038K BA1406403015
  SIMOES RUBIO, RAUL 40353038K BA1406403016
  SIMOES RUBIO, RAUL 40353038K BA1406403017
  SIMOES RUBIO, RAUL 40353038K BA1406403018
  SOLER FEIXAS, MARC 46671066H BA1406403020
  SORRIBES MOLINA MONICA 46661350P BA1406403021
  SOSAMA, SL B17480062 BA1406403022
  TALLERS BRILLAUTO, SL B17710831 BA1406403023
  TEIXIDOR SIDERA, JOSEP 77910662W BA1406403030
  TELRED FRANQUICIAS, SLU B55074421 BA1406403031
  TISSOUDALI, OTMAN X8376320L BA1406403033
  TORRES GOMEZ, JUAN AGUSTIN 21439012E BA1406403036
  TURRO CABRAFIGA, RAFEL (D) 46670635R BA1406403042
  VA DE PAPERS B17944562 BA1406403043
  VALERI FLORES, GERARD 40359563Z BA1406403044
  VALLE GARCIA, MARIA 77610926W BA1406403045
  VALLE GARCIA, MARIA 77610926W BA1406403046
  VAYREDA SOLE, MARIA ROSA 40298374M BA1406403047
  VELASQUEZ AVILEZ, DARLIN ANTONIO 41701996Y BA1406403048
  VERDAGUER DURAN, MARIA DOLORES 77917190K BA1406403049
  VERGARA MOSQUERA, ZULY PATRICIA 41699787M BA1406403050
  VERGARA, ZULY PATRICIA X5288531A BA1406403051
  VIELLA PI, PERE 78001081P BA1406403052
  VILAREGUT MATAVACAS, AGNES 77303851T BA1406403054
  VILAREGUT MATAVACAS, AGNES 77303851T BA1406403055
  VILLANUEVA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 03920222X BA1406403056
  WEIJSENFELD, PABLO X7052969L BA1406403058
  XAUDIERA REDONDO, EUGENIA 40363499V BA1406403059
  XAUDIERA REDONDO, EUGENIA 40363499V BA1406403060
  ZULETA MUÑOZ, MARIO ARMANDO 47724775M BA1406403063

  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la diligència d’embargament de comptes corrents. Articles 171 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,General
  Tributària, i 79 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
  OBLIGATS TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  ALVAREZ COROMINOLA, PAU 40374131T 2012/00718
  ALVAREZ PEREZ, CUSTODIO 34725973K 2008/1.597
  ARRANZ VIVET, ALBERTO 40502988B 2009/3.265
  BAÑOS TARIFA, MONTSERRAT 34739485D 2011/1.044
  CERBIÑO POVEA, ALEJANDRO 40337177F 2013/00426
  DAWSON , MICHAEL X3992731T 2008/1.428
  FELIU MORET, PILAR (D) 40180435X 2013/1.645
  FERRANDO CALLIS, LLUIS 40327933D 2008/00037
  GARCIA DOMENECH, XAVIER 77918482W 2013/2.241
  JORDA AVELLANA, JUAN (D) 40303360T 2013/1.152
  JORDA SOLER, ALBA 40360689J 2012/2.032
  MARTINEZ TINOCO, JESSICA X0984354T 2009/2.966
  MENA SANCHEZ, ILDEFONS 32879959X 2013/00899
  MOMPLET LARRUY, BERNAT 46765171F 2009/1.411
  MORENO VIÑALS, CRISTINA 41578843H 2012/00287
  MUÑOZ MORENILLA, JESUS 37358686Q 2013/1.801
  PAIRO PLANAS, M. CARME 40437327S 2008/4.404
  PANADES BARCELO, MARTA 43429462B 2013/1.959
  PEREIRA MARTOS, ALICIA 40316205B 2013/00873
  RAMIREZ JUANOLA, ISABEL 77908273M 2013/1.943
  ROCA SOLA, EVA 46696470F 2012/1.673
  ROS MORATO, PERE 40149128Y 2013/1.489
  ROURA JUANOLA, ANGEL 77902373Q 2013/00755
  ROVIROLA FERNANDEZ, JOAN 40302913J 2013/00236
  SANCHEZ GUITART, CRISTINA 40324131W 2010/00733
  SAURA SANCHEZ, SIMON-ISIDORO 33886208D 2010/00562
  SERRANO BERNABE, JOAQUIN 46612262W 2012/00402
  SITJA ROCA, JOSEP 40275410H 2013/2.100

  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la diligència d’embargament d’altres crèdits, efectes i drets realitzables en l’acte o a curt termini. (Devolucions
  de la A.E.A.T.). Article 81.a) del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
  OBLIGATS TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  AHANNACH, MUSTAPHA X2821918W 2010/1.268
  AZZAT, JAMAL X5161459Y 2010/1.324
  BASRI, HANAA X7471199V 2013/1.461
  BELEA, ILIE X9091920C 2013/1.779
  BOUHNOUF, SAID X4527157K 2010/1.315
  CONDE SILLERO, MIGUEL ANGEL 40295971V 2010/00896
  COROMINAS MITJAVILA, JOSEP 77887740B 2007/00776
  FELIU TORRENT, M DOLORS 40306448Y 2013/2.307
  FOFANA, EBRIMA 41594747Y 2013/1.704
  FORNER BRAVO, MARC 46769817F 2006/00480
  GUTIERREZ ZAPATA, HAROLD EDISON 41651910Z 2013/1.355
  JUANDO LLIMONA, MARIA 37746514H 2012/00814
  KEJERA, KADIJATOU X5921072K 2008/1.342
  MBALLOW, LAMIN X3001710A 2012/1.512
  MOLINA CASADEVALL, PERE 40308037P 2012/1.233
  MORENO MUÑOZ, FRANCISCA 40522995P 2011/00086
  NAVARRETE ARREGUI, NOELIA 47643409J 2014/1.205
  NOGUER PALOMER, MOISES 77916378Z 2013/2.109
  PEREZ VALLE, IGNASI 52174485C 2011/00641
  PRUJA AGUSTI, MARIA 77910183Y 2012/2.248
  ROCA SOLA, EVA 46696470F 2012/1.673
  SITJA ROCA, JOSEP 40275410H 2013/2.100
  SUMAREH, LAMIN X3213928T 2013/1.755
  TEIXIDOR COLL, ELISABET 40365334N 2013/1.221
  TISSOUDALI, OTMAN X8376320L 2011/00313
  TORRES VAZQUEZ, CARME 40360805Z 2004/00817
  VALLE GARCIA, MARIA 77610926W 2011/00268
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la diligència d’embargament d’altres crèdits, efectes i drets realitzables en l’acte o a curt termini. Article 81.a)
  del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
  OBLIGATS TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  FATY, Hamidou X6700766S 2012/01469
  GARCIA ALMANZA BERNARDO 75671573D 2004/00461
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la diligència d’embargament de sous, salaris i pensions. Article 82 del Reglament General de Recaptació,
  aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
  OBLIGATS TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  BOSCH PRAT AGUSTI 40209279N 2013/01075
  DIARRA DIALLA X1844460K 2013/01748
  ORTIZ MINGOLLA JOAN 28353947F 2013/01231
  PALMA LUQUE JOSEP 40272703W 2014/00079
  TEJADA NUÑEZ DEMETRIO 80009484R 2013/00137
  VERDES VARELA JOSE DANIEL 32407486A 2009/02683
  AHAITAF ABDELALI X3212562Z 2012/01707
  AHAITAF SOADA X5362213Q 2014/01536
  ASGHAR ADIL X5559090J 2008/04252
  ASGHAR SOUHAIL X5552911K 2008/04252
  COSTA SOLER JOSEP 40255613D 2010/01836
  EL AHMADI, MOHAMED KAMAL X3551700V 2009/01699
  ESPINAR RUIZ MARIA ISABEL 77102773B 2012/00584
  ESTREM TORRAS PERE M 36960142Q 2013/01482
  EUSTAQUI ALFREDO REYES X0527333N 2014/01013
  FELIU PLA PAU 40312411N 2004/00872
  FUENTES SANTOS FRANCISCO 40272862T 2011/00442
  GONZALEZ VARGAS ANA 40308181Z 2011/00535
  HARSAL MOSTAFA X2978919M 2014/01120
  KEBBEH NJAMBA X1418472Q 2013/01578
  KEITA MOUSSA X3255012Y 2008/02785
  LUQUE ARJONA ANTONIO 77918202K 2013/01734
  MAIRAL BURRIA GUILLEM 39923074L 2012/00619
  MALAGON JUIDIAS REGINA 77906428J 2010/02042
  MONTERO FRIAS ANTONIO 40330247T 2011/00389
  MORENO MARTIN RAUL 38840003H 2012/01602
  PASADAS MUÑOZ JOAN ANTONI 40295438J 2013/00864
  PASCUAL IGLESIAS FRANCISCO MANUEL 40337727M 2014/00807
  PEREZ PORTELLO JOAN 77918392G 2010/01159
  PUIGDEMONT COMALAT XAVIER 77910019A 2012/01062
  ROS PLANELLA JOSE 40347157M 2008/04043
  SUBIRATS RODRIGUEZ PILAR 46020976T 2008/01880
  TORRENT BERNATALLADA RAMON 77529075P 2013/00596
  VERA CABRERA JAIME IVAN 41632246S 2014/00751
  VILA VENTURA JOAN 43689422W 2013/01360
  WAGGE JANEKA X1501779V 2013/01391
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la diligència d’ampliació d’embargament de sous, salaris i pensions. Article 82 del Reglament General de
  Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
  OBLIGATS TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  BOSCH TORRENT EDUARD 40257218L 2008/03340
  ABAD JOSE ANTONIO X9664398M 2009/01328
  BAUTISTA RODRIGUEZ ROSA MARIA 40362084M 2013/00778
  FERRANDO CALLIS LLUIS 40327933D 2008/00037
  IONITA FLORINA LARISA X8476482Q 2013/01610
  MASANAS PERAFERRER JORDI 40338766D 2013/01267
  SUMAREH LAMIN X3213928T 2013/01755
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la diligència d’embargament de béns immobles i requeriment dels títols de propietat. Article 83 del Reglament
  General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
  OBLIGATS TRIBUTARIS, CÒNJUGES,
  COPROPIETARIS I REPRESENTANTS NIF NÚM.EXPT.
  BOSCOS DE PALAU SL B17699133 2010/01195
  PEREZ TORROGLOSA, Montserrat 40340712T 2010/01195
  CADISA 2 SL B17233016 2008/00048
  CACERES NARANJO, Jos‚ 49263342W 2008/00048
  COMA VILA, Joan 40272504X 2008/02146
  PECO CASTRO, Carmen 40270341D 2008/02146
  DELGADO GOMEZ, Juan Pedro 40328717B 2008/03731
  LOPEZ PORTELLA, Gregoria 40436994G 2008/03731
  JESBLAU PATRIMONIS SL B73129967 2012/00875
  KAOUKA, Ahmed X3314605Y 2006/00437
  KAOUKA, Ali X3145525E 2006/00437
  KAOUKA, Souhil X3683096Z 2006/00437
  MP 2001 GESTIO I CONSTRUCCIONS SL B17546532 2010/01834
  MENDEZ FERRON, Jos‚ 36404975T 2010/01834
  SILLAH, Saibo X2046150R 2008/01154
  MAGANERA, Mamasa X2722093C 2008/01154
  TORRES VAZQUEZ, Carmen 40360805Z 2004/00817
  VAZQUEZ NARANJO, Transito 30172935V 2004/00817
  VAZQUEZ NARANJO, Transito 30172935V 2009/00551
  TORRES VAZQUEZ, Carmen 40360805Z 2009/00551
  ADROHER DURBAN, Margarita 40470461Y 2009/00628
  CASTELLÀ ORRIOLS, Gaspar 28458548G 2012/02209
  MONTES MARTÍNEZ, M. Carmen 78576089Q 2012/02209
  DOMINGO SANCHO, Luis Ángel 12699197T 2011/00747
  OBLIGATS TRIBUTARIS, CÒNJUGES,
  COPROPIETARIS I REPRESENTANTS NIF NÚM.EXPT.
  FÀBREGA CARBONELL, M. José 40421239W 2008/00624
  SOMS FÀBREGA, Lluís 40452825B 2008/00624
  GARCIA PELLÍN, Santiago 38564301V 2013/01178
  ROURA SALRÀ, M. Dolors 38608982D 2013/01178
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la diligència d’ampliació d’embargament de béns immobles.
  OBLIGATS TRIBUTARIS, CÒNJUGES,
  COPROPIETARIS I REPRESENTANTS NIF NÚM.EXPT.
  ESTESERVEI SL B17573908 2008/00118-B
  TORRES VAZQUEZ, Carmen 40360805Z 2008/00118-B
  TORRES VAZQUEZ, Montserrat 40313315L 2008/00118-B
  EXPOSITO GONZALEZ, Joan 25308383B 20580
  FUENTES RUIZ, Juana 74899686W 20580
  FERRANDO CALLIS, Lluis 40327933D 20168
  LABJAOUI, Moulay Driss X2924151T 22786 (2004/00812)
  LATIFA EL HARAKI X2924129R 22786 (2004/00812)
  MONTEYS CROS, Jordi 46023524H 22516 (2007/00333)
  MP 2001 GESTIO I CONSTRUCCIONS SL B17546532 2010/01834
  MENDEZ FERRON, Jos‚ 36404975T 2010/01834
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació valoració béns embargats. Article 97.3 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005,
  de 29 de juliol.
  OBLIGATS TRIBUTARIS, CÒNJUGES,
  COPROPIETARIS I REPRESENTANTS NIF NÚM.EXPT.
  COSTA PRATS, Maria Neus 40284822T 4668 (2006/00312)
  EL HARRAK MOHAMED X3804416D 18819
  LABJAOUI, Moulay Driss X2924151T 22786 (2004/00812)
  TORRES VAZQUEZ, Montserrat 40313315L 22849
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Requeriment títols de propietat. Article 98 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de
  juliol.
  OBLIGATS TRIBUTARIS, CÒNJUGES,
  COPROPIETARIS I REPRESENTANTS NIF NÚM.EXPT.
  EXPOSITO GONZALEZ, Joan 25308383B 20580
  HERGRELO ESTRUCTURAS SL B64260920 2008/02690
  PRATS TRESSERRAS, Gabriel 38163529C 2008/02690
  RAMOS, Jorge Demetrio 53654544Y 22595 (2004/00378)
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de l’acord d’alienació de béns i drets mitjançant subhasta pública. Articles 101.2 del Reglament General de
  Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, i 112 i 172.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,General
  Tributària.
  OBLIGATS TRIBUTARIS, CÒNJUGES,
  COPROPIETARIS I REPRESENTANTS NIF NÚM.EXPT.
  TRAORE, Almany X1346295J 18662(2008/01112)
  DIALLO, Moussa 18662(2008/01112)
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de l’acord d’alienació de béns i drets mitjançant adjudicació directa. Articles 107 del Reglament General de Recaptació,
  aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, i 112 i 172.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,General Tributària.
  OBLIGATS TRIBUTARIS, CÒNJUGES,
  COPROPIETARIS I REPRESENTANTS NIF NÚM.EXPT.
  ELIAS VINARDELL, ROSA 33867550G 10074
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la diligència d’embargament de vehicles. Article 92 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial
  Decret 939/2005, de 29 de juliol.
  OBLIGATS TRIBUTARIS I REPRESENTANTS NIF NÚM.EXPT.
  BRUGUÉ ESPÍN, M. Carme 43634049J 2008/02212
  GALLEGO RODRÍGUEZ, Francisco 35031656B 2008/02212
  MORENO ROMERO, Federico 77897158E 2009/00610
  BOULAALAM ABDELLATIF Y0285307Y 2011/00967
  CAUX FRANCIS YVES REGIS X4971909E 2010/01320
  ENCINAS LAFFITTE MIRIAM 40364414N 2011/02021
  SALA MIR ROSER 40317575R 2005/00512
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la provisió de constrenyiment per responsabilitat solidària. Article 35.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
  General Tributària.
  RESPONSABLES TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  JUANOLA SOMS, Maria Teresa 77911326E 17572
  TRALLERO VILLANUEVA, Milagros 40310461V 2010/00649
  ALCÁZAR DOMINGO, Maria 41506889H 2011/02329
  ALONSO MONTERO, Tania Begoña 40334044W 2010/01912
  BALDEH, Touray X6715009K 2012/01512
  EL MEZRAOUI, El Yakout X2231700X 2009/03338
  MARZOUK, Rokia X5307921G 2009/03338
  TAGHI, Rachid X2231697F 2009/03338
  GOT GREGORI, Judit 35077276E 2008/02198
  HADDOUZI, Mimona X5552946X 2008/04252
  PALACIO DAMIÁN, Alicia X3349491R 2012/02053
  REIG VERGÉS, M. Pilar 77899235Y 2013/00823
  ROSAS TORO, M. Ángeles 40332497L 2011/01432
  SANDALOVA, Olga X6832650V 2009/03065
  VERA CABRERA, Jaime Iván 41632246S 2013/01296
  COBOS CORONA ROSARIO 80115388V 2004/00461
  GONZALEZ RODRIGUEZ ADELA 77914088R 2011/00610
  HERNANDEZ MORALES CARMEN 40293195R 2013/01059
  KADDA AZIZA X8203105V 2010/01324
  KRUBALLY JANKEH X2357054Z 2010/01050
  SIDIBEH ADAMA X6388394Y 2010/01050
  VILA COLOM MARIA CARME 40318628L 2013/00274
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per la Tresorera Municipal per afecció de béns. Article 64.1 del Text Refós
  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  OBLIGATS TRIBUTARIS I REPRESENTANTS NIF NÚM.EXPT.
  SABER SABER BADR 41597552M 25680 (17012)
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació del tràmit d’audiència prèvia a la declaració de responsabilitat. Article 41.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
  General Tributària.
  RESPONSABLES TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  DELGADO GOMEZ, Juan Pedro 40328717B 2011/00799
  LOPEZ PORTELLA, Gregoria 40436994G 2011/00799
  FERNANDEZ DOMINGUEZ, Francisco Javier 35006724B 2011/01075
  ANALISIS DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL SLB64143092 2008/02649
  CALVET JOVANOVICH, José Manuel 40318963D 2010/00478
  CASELLAS ROURE, M. Rosa 36199090B 2011/01194
  GONZÁLEZ PLATERO, Mariano 01565558V 2011/01194
  GONZÁLEZ CASELLAS, M. Teresa 40318878Q 2011/01194
  MONTERRUBIO CABALLERO, Julián 40335055R 2010/00010
  RODRÍGUEZ COBOS, Francisco J. 40514546T 2008/01780
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan competent contra el responsable solidari. Article 167 de la
  Llei 58/2003, de 17 de desembre,General Tributària.
  OBLIGATS/RESPONSABLES TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  PUJADAS CASADEMONT, Rosalia 40326554X 2009/00520
  SUBIRÀ MOLERO, Enric 40523270S 2009/00520
  SEBASTIÀ MEZQUITA, José Manuel 52940620W 2010/01664
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de l’ acord de declaració de responsabilitat subsidiària. Articles 43 i 176 de la
  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  RESPONSABLES TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  SALVANS ESTARRIOLA, Aniceto 40282467Z 2009/01087
  SOBRINO FERNANDEZ, Ceferina 73537481H 2009/01087
  CÁMARA BAYONA, Antònia 40291361F 2009/00351
  FASIL 2000, S.L. B17566266 2009/00518
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l`òrgan competent contra el responsable subsidiari. Article 167 de la
  Llei 58/2003, de 17 de desembre,General Tributària.
  OBLIGATS/RESPONSABLES TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  GRACIA FORNIELES, Bienvenido 77073787M 2008/03346
  DOMÉNECH CORTS, Emili 36474027Y 2008/00957
  DOMÉNECH PALACIOS, Albert 40996534T 2008/00957
  MARTÍ FERRER, Joaquima 40180558H 2012/01330
  NARANJO PANTOJA, Claudia Teresa 36581004X 2008/02682
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Requeriment pagament hereus. Articles 39 i 177 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,General Tributària.
  HEREUS i LEGATARIS NIF NÚM.EXPT.
  BARCELO BARTIS JOAN 40277482C 2012/01606
  DIAZ PAU MONTSERRAT 37519895H 2013/01485
  ACTUACIÓ QUE ES NOTIFICA:
  Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l`òrgan competent contra els hereus o legataris. Article 167 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre,General Tributària.
  OBLIGATS/RESPONSABLES TRIBUTARIS NIF NÚM.EXPT.
  CHAMM, Isatou X7002604R 2009/02853
  KANTEH CHAMM, Fatoumata 41642362B 2009/02853
  KANTEH, Telibeh X3991769G 2009/02853

  Banyoles, 15 d’octubre de 2014
  Dolors Pujol Colom
  Recaptadora

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: