Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2014

Posted by lejarza en 4 noviembre, 2014


Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2014

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

Núm. 210 – 4 de novembre de 2014 Núm. 11646

Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2014

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 18 de juliol de 2014, d’aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2014, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 144, de 30 de juliol de 2014, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per capítols, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

INGRESSOS: Cap.I 170.400€ Cap.II 15.000€ Cap.III 90.000€ Cap.IV 128.066€ Cap.V 8.300€ Cap.VII 230.286€ Cap.VIII 42.500€ Cap.IX 52.000€ TOTAL 736.552€

DESPESES: Cap.I 107.520€ Cap.II 215.600€ Cap.III 150€ Cap.IV 17.082€ Cap.VI 396.200€ TOTAL 736.552€

Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP de Girona, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Argelaguer, 20 d’octubre de 2014 Josep Dorca Serrat Alcalde

Anuncios

5 comentarios to “Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2014”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2014
  Núm. 11639
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdits
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de setembre de
  2014, va aprovar, inicialment, l’expedient número 3/2014 de modificació
  de crèdits del pressupost municipal de 2014. L’expedient
  ha estat sotmès a exposició pública, durant el termini de quinze
  dies hàbils, mitjançant edicte publicat en el BOP de Girona número
  190, de 6 d’octubre de 2014 i exposat en el tauler d’edictes de
  l’Ajuntament i en la pàgina web municipal, sense que s’hagi formulat
  cap reclamació dins el termini esmentat, raó per la qual esdevé
  definitivament aprovat, quedant el Pressupost General, resumit per
  capítols, com segueix:

  Despeses
  Cap. 1 206.248,10€
  Cap. 2 301.946,57€
  Cap. 3 1.779,04€
  Cap. 4 30.327,09€
  Cap. 6 483.803,51€
  Cap. 9 38.545,60€
  TOTAL 1.062.649,91€

  Ingressos
  Cap. 1 239.411,98€
  Cap. 2 27.800,00€
  Cap. 3 122.260,21€
  Cap. 4 252.748,76€
  Cap. 5 24.517,63€
  Cap. 7 363.896,11€
  Cap. 8 32.015,22€
  TOTAL 1.062.649,91€

  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
  procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
  la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
  Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del
  dia següent de la seva publicació.
  Montagut, 27 d’octubre de 2014
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2014
  Núm. 11888
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre l’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
  per a l’exercici 2015
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de
  2014, va aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances
  fiscals següents per a l’exercici 2015:
  Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
  Ordenança fiscal número 07/08 reguladora de la taxa per recollida i
  tractament d’escombraries.
  De conformitat amb allò que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu
  2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
  Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació
  pública, durant el termini de trenta dies, a comptar des de
  l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la
  Província de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar
  l’expedient a l’Ajuntament i presentar les reclamacions que considerin
  oportunes.
  En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord provisional
  s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou
  acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions
  acordades.
  Montagut, 31 d’octubre de 2014
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2014
  Núm. 11887
  AJUNTAMENT DE RIUDAURA
  Edicte d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals
  per a l’exercici 2015
  El Ple de l’Ajuntament de Riudaura, en sessió extraordinària celebrada
  el dia 28 d’octubre de 2014, va aprovar PROVISIONALMENT
  la modificació de les Ordenances Fiscals i preus públics per
  a l’exercici 2015.
  Segons s’estableix a l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
  març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
  Locals, s’exposa al públic pel termini de 30 dies, mitjançant
  publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
  Girona, per tal que els interessats puguin presentar-hi reclamacions
  i/o suggeriments.
  Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat ni reclamacions
  ni suggeriments, l’acord provisional quedarà definitivament
  aprovat, sense necessitat d’un nou acord.
  Un cop elevat l’acord provisional a definitiu, aquest es publicarà en
  el BOP juntament amb el text íntegre de les creacions i/o modificacions
  per tal que, una vegada publicat, pugui entrar en vigor.
  Riudaura, 31 d’octubre de 2014
  Eulàlia Masana Serra
  Alcaldessa

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2014
  Núm. 11907
  AJUNTAMENT DE SANT ANIOL DE FINESTRES (GARROTXA)
  Edicte d’aprovació inicial de la modificació de les ordenances municipals
  per a l’any 2015
  El Ple d’aquest Ajuntament en la sessió celebrada el dia 29 d’octubre
  de 2014, va aprovar inicialment la modificació de les ordenances
  municipals següents:
  – Ordenança Fiscal núm. 5.5 sobre la taxa per prestació del servei de
  recollida i tractament d’escombraries i residus
  – Ordenança Fiscal núm. 6.1 general reguladora de preus públics
  De conformitat amb el que disposa l’article 17.1 del Reial Decret
  Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
  llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient de la modificació
  de les ordenances es sotmet a informació pública durant el termini
  de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació
  del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes
  que els interessats puguin examinar-les i , si s’escau, presentar les
  oportunes reclamacions.
  L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals durant
  l’horari d’atenció al públic. En el cas de no presentar-se reclamacions
  durant el termini d’exposició pública, l’acord provisional esdevindrà
  definitiu, tal com preveu l’article 17.3 de l’esmentat text
  legal, i es procedirà a la publicació del text íntegre de l’ordenança
  esmentada per a la seva entrada en vigor.
  Sant Aniol de Finestres, 31 d’octubre de 2014
  Francesc Oliveras i Torrent
  Alcalde

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2014/246/2014246014308.pdf
  Núm. 246 – 29 de desembre de 2014
  Núm. 14308
  ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (DIPSALUT)
  Anunci sobre publicitat de les subvencions durant el primer semestre de 2014
  De conformitat amb el que estableix l’article 25 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona, es fa pú-
  blica la relació de subvencions i aportacions econòmiques mitjançant l’adopció d’un sol acord o conveni, per a les modalitats
  i períodes que s’indiquen en la relació annexa, segons resolucions de la Vicepresidència primera i acords del Consell Rector
  de Dipsalut corresponents al primer semestre de 2014.
  Girona, 17 de novembre de 2014
  Jordi Batllori Nouvilas
  Secretari

  1er semestre de 2014 Subvencions excloses de concurrència 4/313/48901 – Convenis ONL Promoció
  Decret de la Vicepresidència primera de 30 de maig de 2014
  Expedient SAE 2014/14 Beneficiari CIF F17346081 Edat3, SCCL Import Subvenció 40.000,00€ % s/pressup. 100,00% Objecte Projecte “Escola de Cuidadors Garrotxa”

  Expedient 2014/1118 P1712100E Ajuntament d’Olot 10.000,00€ 100,00% Programa d’atenció a les persones en situació de pobresa a la Garrotxa

  Expedient 2014/1007 P6700012E Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 95.741,87 86,45% Programa d’atenció a les persones en situació de pobresa a la Garrotxa

  Annex
  Període:
  Convocatòria:
  Partida pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre 2014
  Subvencions excloses de concurrència pública
  5/313/46300 – Programa de foment mancomunitats
  Consell Rector de 4 de març de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAE 2013/48 P1700024A
  Mancomunitat Intermunicipal
  Voluntària de Servei de
  Control de Mosquits de la Badia
  de Roses i Baix Ter
  60.982,92 € 100,00%
  Projecte educatiu sobre la vigilància
  del mosquit tigre a la
  demarcació de Girona
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre 2014
  Subvencions excloses de concurrència pública
  5/313/76200 Programa inversió municipal
  Decret de la Vicepresidència primera de 20 de maig de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAE 2014/2 P1709300F Ajuntament de La Jonquera 55.280,21 € 97,22 %
  Millora instal·lacions aigua
  calenta pavelló municipal per
  risc recurrent de transmissió
  de legionel·losi
  Període:
  Convocatòria:
  Partida pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre 2014
  Subvencions excloses de concurrència pública
  313/46300 – Programa de foment de mancomunitats
  Consell Rector de 29 de gener de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAE 2014/4 P0800060F Consorci Alba-Ter 23.900,00 € 95,98% Projecte “Salut i natura vora el
  Ter”
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Subvencions excloses de concurrència pública
  5/313/76200 – Programa inversió municipal
  Decret de la Vicepresidència primera de 20 de maig de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAE 2014/5 P1716800A Ajuntament de Ripoll 31.040,30 € 86,07 %
  Millora del circuit d’aigua freda
  i calenta piscina municipal
  per risc recurrent de transmissió
  de legionel·losi
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Subvencions excloses de concurrència pública
  4/313/46200 – Programa de foment municipal
  Consell Rector de 22 d’abril de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAE 2014/7 P1716400E Ajuntament de Salt 40.000,00 € 95,24% Projecte “Pla Jove de Salut”
  2014-2015
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Subvencions excloses de concurrència pública
  4/313/47900 – Altres subvencions a empreses
  Decret de la Vicepresidència primera de 30 de maig de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAE 2014/10 B17723818 Albera Salut, SLP 20.000,00 € 100,00 % Projecte “investigació acció
  participativa”
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Subvencions excloses de concurrència pública
  4/313/47900 – Altres subvencions a empreses
  Consell Rector de 22 d’abril de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAE 2014/12 Q6750003C Institut d’Assistència Sanitària
  de Girona 27.755,00 € 100,00% Prova pilot (pretest) – seguiment
  cohort estudi MESGI50
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Subvencions excloses de concurrència
  4/313/48901 – Convenis ONL Promoció
  Decret de la Vicepresidència primera de 30 de maig de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAE 2014/14 F17346081 Edat 3, SCCL 40.000,00 € 100,00% Projecte “Escola de Cuidadors
  – Garrotxa”
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Subvencions Assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
  313/76200 – Programa d’inversió municipal
  Decret de la Vicepresidència primera de 28 de març de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAT 2014/2 P1702700D Ajuntament de Bolvir 4.020,72 € 90,00%
  Instal·lació d’un dosificador de
  clor i pH al vas petit de la piscina
  municipal
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Subvencions Assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
  313/76200 – Programa de inversió municipal
  Decret de la Vicepresidència primera de 14 d’abril de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAT 2014/4 P1724100A Ajuntament de Vilamalla 4.308,13 € 90,00%
  Instal·lació d’un sistema
  de telemetria per al control
  de la dosificació de clor de
  l’abastament d’aigua del municipi
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Subvencions Assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
  313/76200 – Programa de inversió municipal
  Decret de la Vicepresidència primera de 28 d’abril de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAT 2014/7 P1721800I Ajuntament d’Ullastret 8.668,44 € 90,00%
  Instal·lació d’un sistema
  d’automatització i telecontrol
  de l’abastament d’aigua municipal
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Subvencions Assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut
  313/76200 – Programa de inversió municipal
  Decret de la Vicepresidència primera de 21 de maig de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  SAT 2014/10 P1703500G Ajuntament de Cadaqués 7.743,00 € 80,00 %
  Adequació de la instal·lació
  d’aigua calenta sanitària (ACS)
  del pavelló municipal per passar-la
  d’alt risc a baix risc, per
  la prevenció de la legionel·losi
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme de platges
  5/313/46201 – Programa de seguretat, vigilància i salvament platges
  Consell Rector de 13 de maig de 2014
  Expedient Beneficiari Subvenció Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  2014/863 P1712400I Ajuntament de Palafrugell 14.022,07 12,58% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/864 P1713200B Ajuntament de Pals 8.789,16 15,10% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/869 P1705300J Ajuntament de Castell-Platja
  d’Aro 36.387,00 15,10% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/870 P1709900C Ajuntament de Llançà 6.868,72 15,10% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/877 P1721200B Ajuntament de Torroella de
  Montgrí 28.285,38 15,73% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/890 P1717000B Ajuntament de Sant Feliu de
  Guíxols 12.583,41 15,73% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/896 P1714900F Ajuntament de Port de la
  Selva 4.771,49 14,47% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/899 P1718700F Ajuntament de Sant Pere
  Pescador 17.601,22 12,90% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/900 P1712500F Ajuntament de Palamós 19.598,66 14,00% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/901 P1710200E Ajuntament de Lloret de Mar 56.769,41 14,47% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/903 P1702600F Ajuntament de Blanes 25.092,72 15,10% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/904 P1703500G Ajuntament de Cadaqués 4.000,00 16,33% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/905 P1721500E Ajuntament de Tossa de Mar 20.476,78 15,73% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/906 P1705200B Ajuntament de Castelló
  d’Empúries 19.271,87 13,84% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/918 P1706800H Ajuntament de l’Escala 21.124,39 13,37% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/937 P1716100A Ajuntament de Roses 40.345,23 14,00% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/951 P1701400B Ajuntament de Begur 8.593,51 13,06% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  2014/953 P1703800A Ajuntament de Calonge 27.755,19 15,10% Seguretat, vigilància, salvament
  i socorrisme de platges
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Programa Salut i Crisi (Pm10)
  4/313/46205 – Suport Salut i Crisi ajuntaments
  Consell Rector de 13 de maig de 2014
  Expedient
  Beneficiari Subvenció
  Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  2014/976 P1710900J Ajuntament de Maçanet de la
  Selva 10.500,00 50,39% Actuem contra la crisi
  2014/996 P1710200E Ajuntament de Lloret de Mar 23.000,00 72,63%
  Centre de recursos per a
  l’apoderament i suport psicològic
  a les famílies en risc
  d’exclusió social
  2014/1023 P1707200J Ajuntament de Figueres 59.445,17 100,00%
  Intervenció d’emergència per
  reduir impacte crisi econòmica
  població de Figueres. Tots
  amb salut.
  2014/1053 P1708500B Ajuntament de Girona 62.350,00 100,00% Graó 2014
  2014/1068 P1715000D Ajuntament de Puigcerdà 17.552,05 100,00% Sistema de resposta urgent
  davant l’empobriment
  2014/1071 P1702600F Ajuntament de Blanes 50.432,97 67,24% Suport al dret a l’habitatge,
  l’alimentació i la higiene
  2014/1118 P1712100E Ajuntament d’Olot 10.000,00 100,00%
  Programa d’atenció a les persones
  en situació de pobresa a
  la Garrotxa
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Programa Salut i Crisi (Pm10)
  4/313/46505 – Suport Salut i Crisi consells comarcals
  Consell Rector de 13 de maig de 2014
  Expedient
  Beneficiari Subvenció
  Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  2014/998 P6700010I Consell Comarcal del Pla de
  l’Estany 36.183,13 100,00% Suport a les famílies vulnerables
  del Pla de l’Estany
  2014/1005 P6700008C Consell Comarcal de l’Alt
  Empordà 113.000,00 100,00% Tots amb salut
  2014/1065 P6700009A Consell Comarcal del Baix
  Empordà 153.586,76 100,00% Davant la crisi, reforcem la
  xarxa
  2014/1098 P1700016G Consell Comarcal de la Cerdanya
  17.552,06 100,00% Sistema de resposta urgent davant
  l’empobriment
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Programa Salut i Crisi (Pm10)
  4/313/46705 – Suport Salut i Crisi consorcis
  Consell Rector de 13 de maig de 2014
  Expedient
  Beneficiari Subvenció
  Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  2014/980 Q1700626C Consorci de Benestar Social
  del Ripollès 27.878,61 100,00%
  Salut i Crisi al Ripollès. Actuacions
  destinades a persones
  i/o famílies del Ripollès en
  situació d’exclusió per raons
  socioeconòmiques
  2014/1007 P6700012E Consorci d’Acció Social de la
  Garrotxa 95.741,87 86,45%
  Programa d’atenció a les persones
  en situació de pobresa a
  la Garrotxa
  2014/1069 Q1700594C Consorci de Benestar Social
  de la Selva 75.500,00 100,00%
  Projecte comarcal per a la millora
  d eles condicions de vida
  de les famílies en situació de
  vulnerabilitat
  2014/1072 Q1700548I Consorci de Benestar Social
  Gironès-Salt 55.772,14 93,55% Pla comunitari a la Comarca
  del Gironès
  Període:
  Convocatòria:
  Aplicació pressupostària:
  Aprovació:
  1er semestre de 2014
  Programa Salut i Crisi (Pm10)
  4/313/48905 – Suport Salut i Crisi ONL
  Consell Rector de 13 de maig de 2014
  Expedient
  Beneficiari Subvenció
  Objecte CIF Nom Import % s/pressup.
  2014/1009 G55121891 Fundació Privada Montilivi 17.612,00 85,83% Pla comunitari per a la comarca
  del Gironès
  2014/1019 Q2866001G Creu Roja Espanyola a Girona 25.198,83 96,79%
  Salut i Crisi al Ripollès. Actuacions
  destinades a persones
  i/o famílies del Ripollès en
  situació d’exclusió per raons
  socioeconòmiques
  2014/1022 Q2866001G Creu Roja Espanyola a Girona 44.357,00 96,98%
  Millora condicions vida famí-
  lies la Selva. Suport alimentació
  Blanes
  2014/1024 Q2866001G Creu Roja Espanyola a Girona 28.975,00 100,00% Suport a les famílies vulnerables
  del Pla de l’Estany
  2014/1025 Q2866001G Creu Roja Espanyola a Girona 19.586,88 96,59% Pla comunitari per a la comarca
  del Gironès
  2014/1026 Q2866001G Creu Roja Espanyola a Girona 10.000,00 96,15% Sistema de resposta urgent davant
  l’empobriment
  2014/1027 Q2866001G Creu Roja Espanyola a Girona 8.100,00 82,76%
  Programa d’atenció a les persones
  en situació de pobresa a
  la Garrotxa
  2014/1028 Q2866001G Creu Roja Espanyola 52.995,64 98,60% Tots amb salut
  2014/1029 Q2866001G Creu Roja Espanyola a Girona 27.440,00 96,48% Davant la crisi, reforcem la
  xarxa
  2014/1030 G17293044 Associació GRAMC 16.000,00 81,27%
  Pla Comunitari a la comarca
  del Baix Empordà “Davant la
  crisi, reforcem la xarxa”
  2014/1034 G17293044 Associació GRAMC 15.000,00 100,00% Pla comunitari per a la comarca
  del Gironès
  2014/1046 R1700016G Càritas Diocesana de Girona 7.724,00 100,00% Atenció a les persones en situació
  de pobresa a la Garrotxa
  2014/1047 R170016G Càritas Diocesana de Girona 79.581,02 100,00%
  Projecte comarcal millora de
  les condicions de vida de les
  famílies. Salut i crisi Blanes i
  Lloret de Mar
  2014/1048 R1700016G Càritas Diocesana de Girona 25.795,00 100,00% Suport a les famílies vulnerables
  del Pla de l’Estany
  2014/1049 G17148693 Fundació Servei Gironí de Pedagogia
  Social 18.489,30 100,00% Tots amb salut
  2014/1052 G17148693 Fundació Servei Gironí de Pedagogia
  Social 28.628,00 100,00% Salut i crisi. Lloret de Mar
  2014/1055 G17148693 Fundació Servei Gironí de Pedagogia
  Social 37.000,00 100,00% Pla comunitari per a la comarca
  del Gironès
  2014/1059 R1700016G Càritas Diocesana de Girona 34.424,37 100,00% Salut i crisi al Ripollès
  2014/1063 R1700016G Càritas Diocesana de Girona 11.123,00 100,00% Sistema de resposta urgent davant
  l’empobriment
  2014/1064 R1700016G Càritas Diocesana de Girona 100.028,98 96,59% 1. Pla comunitari a la comarca
  del Gironès / 2. Graó
  2014/1066 R1700016G Càritas Diocesana de Girona 38.985,82 100,00% Tots amb salut
  2014/1067 R1700016G Càritas Diocesana de Girona 41.400,00 91,19% Davant la crisi, reforcem la
  xarxa

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: