Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del Pla de Protecció Civil del municipi

Posted by lejarza en 22 octubre, 2014


Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del Pla de Protecció Civil del municipi

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 202 – 22 d’octubre de 2014 Núm. 11086

Edicte d’aprovació inicial del Pla de protecció civil del municipi.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 9 d’octubre de 2014, va aprovar l’actualització del Pla de Protecció Civil del municipi.

L’expedient es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP de la província, a efectes que els interessats puguin consultar l’expedient i, si s’escau, presentar les al·legacions oportunes.

En cas de no produir-se reclamacions, esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord plenari.

Argelaguer, 13 d’octubre de 2014 Josep Dorca Serrat Alcalde

6 comentarios para “Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del Pla de Protecció Civil del municipi”

 1. lejarza said

  Núm. 203 – 23 d’octubre de 2014 Pàg. 90
  Núm. 11167
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Anunci sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa Local de
  Municipis de la Diputació de Girona
  De conformitat amb les previsions dels articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
  de les administracions públiques de Catalunya, es fa públic per a general coneixement que el Departament d’Interior de la
  Generalitat de Catalunya i la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), organisme autònom de la Diputació de Girona,
  han subscrit un conveni de col·laboració, que es transcriu a continuació:
  “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
  LA XARXA LOCAL DE MUNCIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN MATÈRIA DE FORMACIÓ EN PROTECCIÓ CIVIL
  A LES ENTITATS LOCALS.
  Girona, ……..de …………………… de 2014
  REUNITS
  D’una part, el senyor Josep Martínez Melgares, secretari general del Departament d’Interior que actua en nom i representació
  del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per delegació del conseller d’Interior en virtut de la Resolució
  INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament
  d’Interior (DOGCnúm. 5802, de 24 de gener de 2011).
  De l’altra, la senyora Marta Felip i Torres, vicepresidenta primera de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona,
  en nom i representació d’aquesta, degudament assistida pel secretari de l’organisme.
  Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per a formalitzar el present conveni de col·laboració.
  MANIFESTEN
  1.- Que segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, el personal dels serveis públics inclosos en
  els plans de protecció civil han de rebre formació específica en aquesta matèria així com que la Generalitat ha de prestar
  assistència tècnica en matèria de protecció civil als municipis i a les altres entitats locals, especialment per a la formació
  del personal tècnic i del personal de protecció civil i, a tal efecte, l’Administració de la Generalitat i les entitats locals
  poden establir convenis per a col·laborar en les tasques de protecció civil, especialment per a fer, entre d’altres, activitats
  de formació.
  2.- Que la Diputació de Girona, a través del seu organisme autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (en
  endavant XALOC), tal i com estableix l’art 5.f dels seus Estatuts, desenvolupa funcions d’assessorament i col·laboració en el
  procés de modernització de les administracions locals, millorant la qualificació dels empleats públics mitjançant l’organització
  de cursos de formació i jornades sobre novetats legislatives i d’altres d’interès municipal.
  Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts decideixen formalitzar aquest conveni de col·laboració, d’acord amb les següents:
  ACORDEN
  Primer. Objecte
  L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració del Departament d’Interior en el pla de formació de XALOC.
  Segon. Programa
  Es preveu la realització d’una acció formativa bàsica en protecció civil per a les entitats locals, el detall de la qual s’adjunta
  com a annex. En funció del resultat i avaluació de l’esmentada acció formativa, se’n podran proposar d’altres de caire més
  específic sens perjudici de les competències en formació especialitzada de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  Tercer. Compromisos del Departament d’Interior
  El Departament d’Interior col·labora en la difusió efectiva dels cursos i dóna suport a les diferents activitats relacionades, per
  tal de donar un valor afegit al seu contingut amb les seves aportacions i expertesa en l‘àmbit de la formació.
  El Departament d’Interior aportarà el contingut de l’acció formativa així com els docents que realitzaran la mateixa.
  El Departament d’Interior lliurarà un certificat d’assistència a aquells alumnes que acreditin una assistència del 80% de les
  hores lectives de les activitats formatives, fent esment que han estat organitzades, conjuntament, amb XALOC.
  Quart. Compromisos de XALOC.
  XALOC es compromet a realitzar tota la gestió administrativa que comporti la realització de les activitats formatives
  esmentades.
  XALOC assumeix el compromís de difondre i donar publicitat de les activitats entre els/les treballadors/es dels ens locals i
  fomentar la participació en les mateixes.
  XALOC es compromet a destacar la col·laboració aportada pel Departament d’Interior en tots els mitjans que s’utilitzin per a
  la promoció i difusió dels cursos, respectant en tot cas el logotip o les directrius d’imatge externa que s’indiquin per part del
  Departament d’Interior.
  Correspon a l’organisme l’aprovació dels programes de les activitats i de les normes conforme a les quals han de desenvoluparse
  els cursos, vigilant en tot moment el més escrupolós respecte a la independència de la pròpia institució i de les persones
  que participen en les seves activitats.
  Cinquè. Despeses econòmiques
  De totes les obligacions descrites al conveni, se’n desprèn que la signatura d’aquest conveni no suposa cap compromís
  econòmic per ambdues parts.
  Sisè. Comissió de seguiment
  Es constituirà una Comissió de Seguiment que estarà formada per dues persones representants, com a mínim, de cada part.
  Aquesta comissió podrà reunir-se a sol·licitud de qualsevol de les parts i com a mínim una vegada a l’any.
  Correspon a cadascuna de les parts el nomenament de les persones que les representen en la comissió de seguiment, així com
  el seu cessament.
  La Comissió de Seguiment tindrà les funcions següents:
  – Facilitar els contactes i acords entre ambdues parts que siguin necessaris per a la consecució de la col·laboració que s’estableix
  en aquest conveni.
  – Resoldre dubtes que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d’aquest conveni i concretar i avaluar les actuacions que
  se’n puguin derivar.
  – Vigilància i seguiment del conveni.
  – Acordar modificacions en l’Annex d’aquest conveni.
  – Qualsevol altra funció que expressament se li encomani.
  Setè. Vigència
  Aquest conveni és vigent des de la seva signatura fins al compliment per ambdues parts dels compromisos adquirits i, en
  tot cas, fins al 31 de desembre de 2014 i podrà ser prorrogat expressament per successives anualitats, excepte si es produeix
  alguna de les causes d’extinció.
  Vuitè. Causes d’extinció
  El conveni s’extingirà en els supòsits següents:
  – per mutu acord de les parts.
  – per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les parts;
  – per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni;
  – per expiració del temps de vigència;
  per denúncia d’una de les parts; i
  les causes generals establertes a la legislació vigent.

  Novè. Les parts donen el seu consentiment perquè siguin publicades, al web del Departament d’Interior i, en el seu cas
  en el DOGC, les seves dades de caràcter personal que consten en el conveni als efectes de compliment de la normativa de
  procediment administratiu.
  Desè. Jurisdicció
  En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació del present conveni, ambdues parts acorden acudir a la comissió
  de seguiment, en vista a la solució amistosa del conflicte, amb caràcter previ a la submissió a la jurisdicció contenciosa
  administrativa, si persistís el desacord.
  I en prova de conformitat, signen aquest document en dos exemplars en el lloc i la data indicats al començament.
  Josep Martínez Melgares Marta Felip i Torres
  Secretari general del departament Vicepresidenta primer XALOC
  d’Interior de la Generalitat de
  Catalunya”
  ANNEX
  PROPOSTA ORIENTATIVA DE PLA DE FORMACIÓ ALS ENS LOCALS DE LA DEMARCACIÓ DE…………….. PER L’ANY
  2014-10-15
  – Formació adreçada a tot el personal de protecció civil dels municipis (càrrecs electes del govern i oposició, tècnics
  municipals, policies municipals, membres brigades, agutzils, etc…)
  JORNADA DE FORMACIÓ BÀSICA EN PROTECCIÓ CIVIL I EL PLA NEUCAT
  Girona, 15 d’octubre de 2014
  Xavier Alberch i Fugueras
  Gerent

 2. lejarza said

  Mesuraran el camp electromagnètic de les antenes de la Garrotxa
  23.10.2014
  OLOT | X.V. El darrer consell de presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar un conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI). La raó de l’acord és la cessió per part del CTTI d’un equip portàtil de mesures del nivell de camp electromagnètic. El motiu de la cessió és perquè els tècnics del Sigma (ens de protecció natural que depèn del Consell i de l’Ajuntament d’Olot) puguin fer mesures del nivell del camp electromagnètic a llocs sensibles de la comarca, excepte Olot.
  En concret es tracta de mesurar el camp electromagnètic de les antenes de mòbil escampades per la Garrotxa. Josep Berga (conseller comarcal de Medi Ambient per CiU) ha explicat que es tracta d’una activat habitual dels tècnics comarcals i que mai no han observat nivells que poguessin ser considerats anormals.
  Les mesures que tindran lloc als pobles de la comarca, ja es van fer a Olot a finals del 2013 i principis del 2014. Segons diu l’acta: “Es van mesurar els camps electromagnètics dels llocs sensibles de la ciutat: llars d’infants, centres d’educació infantil i de primària, centres d’ensenyament obligatori i centres de salut.

 3. lejarza said

  Comunicació per cremar restes agrícoles i forestals
  S’informa, que totes les persones que tinguin previst fer foc en zona forestal i en zona urbana que estigui a menys de 500 metres de zona forestal, durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març de 2015, hauran de passar per l’ajuntament a fer la sol·licitud de dilluns a divendres en horari de 12 a 14 h. Les persones que presentin una comunicació de crema hauran de disposar d’un número de telèfon mòbil segons condicions establertes per als agents rurals.
  Recordeu que d’acord amb la normativa aplicable únicament es permeten cremar restes agrícoles i forestals, altres tipus de residus s’han de gestionar d’acord amb les vies que estableix la legislació vigent en matèria de residus.

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 27 – 10 de febrer de 2015
  Núm. 1174
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre aprovació inicial del Pla de protecció civil
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de gener de
  2015, adoptà, per unanimitat dels assistents, el següent acord relatiu
  a l’aprovació del Pla de Protecció civil municipal de Montagut i Oix:
  Primer.- Aprovar, inicialment, el Pla de Protecció Civil municipal de
  Montagut i Oix.
  Segon.- Sotmetre’l juntament amb la tota la documentació que
  l’acompanya a informació pública, per un termini de trenta dies hà-
  bils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte en el
  BOP de Girona, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar
  l’expedient a la Secretaria d’aquest Ajuntament en horari d’atenció
  al públic i formular, durant el termini esmentat, les al·legacions i
  reclamacions que consideri oportunes.
  Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions ni al·legacions,
  l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de
  prendre un ulterior acord.
  Quart.- Traslladar aquest acord al SIGMA i als serveis territorials a
  Girona del Departament d’Interior.
  La qual cosa es fa públic per al coneixement general.
  Montagut, 30 de gener de 2015
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 28 – 11 de febrer de 2015
  Núm. 1306
  AJUNTAMENT DE MIERES
  Edicte d’aprovació inicial del Pla de protecció civil
  El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 27 de
  gener de 2015, va aprovar el següent acord:
  Primer. Aprovar inicialment el Pla de protecció civil municipal de
  Mieres que conté la següent documentació:
  • Document bàsic
  • Manual bàsic d’actuació, amb la cartografia corresponent.
  • Plantilla multirisc: Manual d’actuació per a riscos especials (sismes,
  inundacions, incendis forestals i nevades), amb la cartografia
  corresponent.
  • Annexos generals amb la cartografia corresponent.
  • Programa d’implantació i manteniment.
  Segon. Sotmetre els documents a informació pública durant un
  ter,omo de 30 dies, per mitjà d’edictes inserits en el Butlletí Oficial
  de la Província de Girona, en el taulell d’edictes de la corporació i
  en la pàgina web municipal, als efectes de que puguin ser consultats
  pels interessats i ser objecte de les al·legacions, queixes i suggeriments
  oportuns.
  Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, els
  documents esdevindran aprovats definitivament sense necessitat
  de nou acord i seran tramesos a la Direcció General de Protecció
  Civil de la Generalitat de Catalunya, per la seva posterior homologació.
  Mieres, 28 de gener de 2015
  Josep Rovira i Reig
  Alcalde

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 222 – 18 de novembre de 2015
  Administració Local Organismes Autònoms
  Núm. 10749 XArXA LOcAL de mUniciPis de LA diPUtAció de GirOnA (XALOc)
  Anunci sobre l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona
  De conformitat amb les previsions dels articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es fa públic per a general coneixement que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), organisme autònom de la Diputació de Girona, han subscrit una pròrroga d’un conveni de col·laboració, que es transcriu a continuació:
  “PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA EN MATÈRIA DE FORMACIÓ EN PROTECCIÓ CIVIL A LES ENTITATS LOCALS Barcelona, 27 d’octubre de 2015 REUNITS D’una part, el senyor el Cèsar Puig i Casañas, secretari general del Departament d’Interior, que actua en nom i representació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per delegació del conseller d’Interior en virtut de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior (DOGC núm. 5802, de 24 de gener de 2011). De l’altra, el senyor Jordi Camps i Vicente President delegat de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, en nom i representació d’aquesta. Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta pròrroga de conveni i MANIFESTEN I. En data 9 d’abril de 2014, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona van subscriure un conveni de col·laboració en matèria de formació en protecció civil a les entitats locals. II. El pacte setè del conveni disposa que el conveni és vigent des de la seva signatura fins al compliment per ambdues parts dels compromisos adquirits i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2014. El conveni podrà ser prorrogat expressament per successives anualitats, excepte si es produeix alguna de les causes d’extinció. III. En data 5 de setembre de 2014, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i la la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona van prorrogar el conveni per un any més, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2015. IV. És d’interès d’ambdues parts signants del conveni prorrogar el conveni per un any més, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016. Per tot això, les parts acorden formalitzar aquesta pròrroga del conveni, signat en data 9 d’abril de 2014 i obligar-se de conformitat amb les següents CLÀUSULES Primera. Prorrogar el convenir de col·laboració entre el Departament d’Interior i la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona en matèria de formació en protecció civil a les entitats locals per un any més, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016.
  Segona. Aquest conveni tindrà vigència fins el compliment per ambdues parts dels compromisos adquirits i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2016. El conveni podrà ser prorrogat expressament i per successives anualitats, excepte si es produeix alguna de les causes d’extinció establerts a l’acord vuitè del conveni. Tercera. Obligar-se pels mateixos pactes regulats en el conveni i l’Annex que l’acompanya. I en prova de conformitat, les parts signen aquesta pròrroga del conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i la data indicats a l’encapçalament.
  Cèsar Puig i Casañas Jordi Camps i Vicente Secretari general del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya Per delegació, en virtut de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener (DOGC núm. 5802, de 24/01/2011)” President delegat de XALOC
  Girona, 12 de novembre de 2015 Xavier Alberch i Fugueras Gerent

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: