Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal

Posted by lejarza en 22 octubre, 2014


Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 202 – 22 d’octubre de 2014 Núm. 11085

Edicte d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 9 d’octubre de 2014, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Argelaguer.

En compliment d’allò que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s’obre un període d’informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci al BOP, DOGC i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.

Cas de no presentar-se’n l’acord inicial esdevindrà definitiu procedint-se a la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de la província de Girona.

Argelaguer, 13 d’octubre de 2014 Josep Dorca Serrat Alcalde

Una respuesta para “Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal”

 1. lejarza said

  AJUNTAMENT D’ARGELAGUER Anunci sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 138 – 20 de juliol de 2016 Núm. 6121

  Anunci sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança

  Transcorregut el termini de trenta dies hàbils d’informació pública de la modificació de l’ordenança reguladora de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’ajuntament d’Argelaguer, aprovada inicialment per acord plenari de 13 d’abril de 2016, publicat, mitjançant anunci al BOP núm. 80 de data 27 d’abril de 2016 i exposat al tauler d’edictes de l’ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s’hagin presentat reclamacions ni al·legacions, es fa públic que l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu. De conformitat amb el que disposa l’article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es publica en annex el tex íntegre de la modificació de l’ordenança de referència. Si es vol impugnar la presenta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació. Argelaguer, 8 de juliol de 2016 Artur Ginesta Rambla Alcalde

  ANNEX I Modificació de fitxers

  1. Fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern Dins del fitxer Càrrecs polítics i òrgans de govern es modifiquen els següents apartats: c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat: c.1) Estructura bàsica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Imatge o veu; Signatura o empremtes. Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Llicències, permisos, etc. Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions; Experiència professional. Dades d’informació comercial: Activitats i negocis. Dades econòmico financeres i d’assegurances: Ingressos, rendes; Hipoteques; Crèdits, préstecs, avals; Inversions, patrimoni; Dades de nòmina; Dades bancàries. c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual. h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Mig. 2. Fitxer Registres municipals Dins del fitxer Registres municipals es modifiquen els següents apartats: c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat: c.1) Estructura bàsica del fitxer: Dades especialment protegides: Salut (certificat d’actitud psicològica). Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu. Dades de característiques personals:Estat civil; Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement. Dades de circumstàncies socials: Allotjament o habitatge; Propietats o possessions; Clubs i associacions; Llicències, permisos…. Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions.

  Dades d’informació comercial: Activitats i negocis; Llicències comercials. Dades economico financeres i d’assegurances: Dades bancàries. c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual. d) Cessions o comunicacions de dades: Forces i Cossos de Seguretat; Interessats legítims; Altres administracions públiques competents en la matèria. h) Nivell de seguretat adoptat:Nivell Alt. 3. Fitxer Cultura i esports Dins del fitxer Cultura i esports es modifiquen els següents apartats: c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat: c.1) Estructura bàsica del fitxer: Dades especialment protegides: Salut (Informes mèdics o un altre tipus d’informació necessària per a la correcta atenció de les persones sol·licitants i beneficiàries dels serveis). Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Numero SS o mutualitat; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes; Imatge o veu. Dades de característiques personals: Dades familiars; Data de naixement; Lloc de naixement. Dades de circumstàncies socials: Aficions i estils de vida. Dades acadèmiques i professionals: Formació i titulacions. Dades d’ocupació laboral: Llocs de treball. c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual. 4. Fitxer Gestió del padró municipal d’habitants Dins del fitxer Gestió del padró municipal d’habitants es modifiquen els següents apartats: b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades: b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal. b.2) Col·lectius d’interessats: Persones físiques que es troben empadronades en el municipi. b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. d) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat: c.1) Estructura bàsica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon. Dades de característiques personals: Data de naixement; Lloc de naixement; Edat; Sexe; Nacionalitat; Llengua materna. Dades acadèmiques i professionals: Nivell d’estudis. c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual. d) Cessions o comunicacions de dades: Institut Nacional d’Estadística; Institut d’Estadística de Catalunya; Altres Administracions Públiques segons estableix l’article 16 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.

  ANNEX II Fitxer de nova creació

  1. Fitxer Sol·licituds d’informació pública a) Denominació del fitxer, descripció de la seva finalitat i usos previstos: a.1) Denominació: Sol·licituds d’informació pública a.2) Descripció de la finalitat i usos previstos:Gestió d’expedients d’accés a la informació pública de l’Ajuntament. Gestió, tramitació, control i seguiment d’expedients d’accés a la informació pública en compliment del previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. b) Procedència de les dades de caràcter personal, persones o col·lectius d’interessats i procediment de recollida de les dades: b.1) Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant legal; D’altres persones diferents de l’interessada o del seu representant.
  b.2) Col·lectius d’interessats:Persones físiques o representants d’entitats jurídiques que sol·licitin l’accés a la informació pública vinculada al previst en la Llei 19/2014; Empleats, proveïdors i qualsevol altra persona que es relacioni amb l’Ajuntament. b.3) Procediment de recollida: Formularis i altres documents en suport paper emplenats per la persona interessada, el seu representant legal o personal funcionari, mitjançant enquestes o entrevistes presencials i per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic. c) Estructura bàsica del fitxer, descripció dels tipus de dades inclosos en el fitxer i sistema de tractament utilitzat: c.1) Estructura bàsica del fitxer: Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; DNI o NIF; Adreça postal; Adreça electrònica; Telèfon; Signatura o empremtes. Altre tipus de dades: Dades sobre el personal afectat en els quals es concreti la resposta a la sol·licitud d’accés quan sigui concedida (relatius a situació personal i econòmica del personal, a la gestió econòmica de l’Ajuntament o a expedients acabats). No seran objecte d’accés dades especialment protegides, excepte en els supòsits expressament prevists en l’article 23 de la Llei 19/2014. c.2) Sistema de tractament: Mixt: Automatitzat i Manual. d) Cessions o comunicacions de dades:Estan previstes comunicacions per a finalitats compatibles amb les establertes per al fitxer a: Òrgans judicials; Síndic de Greuges; Sindicatura de Comptes; Oficina Antifrau de Catalunya. e) Transferències internacionals de dades: No es preveuen. f) Entitat pública titular del fitxer: Ajuntament d’Argelaguer. g) Servei o unitat per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Ajuntament d’Argelaguer – Carrer Major, 91 – 17853Argelaguer (Girona). h) Nivell de seguretat adoptat: Nivell Bàsic.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: