Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca formulació i elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Posted by lejarza en 11 junio, 2014


 

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca formulació i elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 111 – 11 de juny de 2014 Núm. 6195 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Edicte sobre formulació i elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la seva sessió del dia 22 de maig de 2014, va prendre l’acord que literalment diu el següent:

Primer.- Acordar iniciar el procés de revisió de les Normes subsidiàries de planejament de Sant Jaume de Llierca, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona, el 31 de gener de 2001 i, d’acord amb el que disposen els articles 76.2 i 85.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i en exercici de les competències municipals, procedir a la formulació i a l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del terme municipal de Sant Jaume de Llierca.

Segon.- Aprovar el Programa de Participació Ciutadana, com a document annex adjunt, per tal de garantir la participació ciutadana en el procés d’elaboració del POUM i facilitar la divulgació i comprensió dels objectius i del contingut del planejament. L’aprovació d’aquest programa de Participació Ciutadana s’adopta amb caràcter previ al de la formulació de l’Avanç de Pla que s’ha d’elaborar com a document preceptiu i preliminar al de l’elaboració del POUM amb el contingut que permeti la seva aprovació inicial.

Tercer.- Publicar l’acord d’aprovació del Programa de Participació Ciutadana al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i en els dos diaris següents: Diari El Punt-Avui i Diari de Girona (DdG), posant a disposició dels interessats el seu contingut a les oficines municipals i a la web municipal http://www.santjaumedellierca.cat.

Quart.- Notificar els acords anteriors a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per al seu coneixement.

Cinquè.- Facultar l’alcalde-president per a l’adopció de tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors, així com per a la seva millor difusió, per a general coneixement dels ciutadans.

Sant Jaume de Llierca, 29 de maig de 2014 Ferran Puig Estartús Alcalde

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

 

2 comentarios para “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca formulació i elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)”

 1. lejarza said

  L’ajuntament de Sant Jaume de Llierca organitza una xerrada i dues passejades populars per explicar què és i com es farà el poum, per tal que els veïns puguin fer-hi aportacions
  En el marc dels inicis dels treballs de redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i del seu programa de participació ciutadana, el passat divendres 13 de juny es va donar el tret de sortida d’aquest nou projecte amb una reunió informativa. El POUM és el document que ha de definir les bases urbanístiques per al desenvolupament del municipi en els propers 15-20 anys. La redacció d’aquest projecte no pot desenvolupar-se correctament sense el coneixement i l’opinió de la ciutadania, per això s’ha definit el Programa de Participació Ciutadana del POUM com un instrument que té per objectiu enriquir els treballs tècnics de l’equip redactor a partir de l’obertura de diferents espais i moments de participació ciutadana. “Aquest POUM, l’hem de fer entre tots”, va explicar l’equip redactor.
  A l’endemà de la sessió informativa, el dissabte 14 al matí, es va iniciar aquesta reflexió col·lectiva amb una passejada per l’entorn rural de Sant Jaume. A través d’aquest passeig, es van poder identificar els punts forts i febles de l’entorn no urbà del municipi i fer una reflexió conjunta in-situ. Per exemple, entre tots els participants es va observar i debatre sobre l’entorn del riu, la fàbrica Brutau, les masies, els espais buits, les possibilitats de creixement i les limitacions entre l’espai urbà i el rural.
  Aquesta primera passejada, es completarà amb una segona trobada, el proper dijous 26 de juny a les 18:30 on es realitzarà un nou recorregut, aquesta vegada pel nucli urbà de Sant Jaume. Es pretén portar al poble a una reflexió sobre la trama urbana, l’espai públic, els equipaments o l’habitatge entre altres temes, tot debatent sobre els punts forts del nucli urbà i els aspectes que caldria millorar per tenir un poble més agradable i obert a la ciutadania. Al llarg de l’estiu es realitzaran diferents entrevistes entre els veïns i es repartirà una enquesta a totes les llars del municipi i, a la tardor, s’ha programat un taller.

 2. lejarza said

  Ajuntament de Sant Jaume de Llierca avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)

  Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 31 – 16 de febrer de 2015 Núm. 1447

  Edicte sobre l’aprovació del document de l’avanç del POUM

  El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió ordinària del dia 29 de gener de 2015, va prendre l’acord que literalment diu el següent:

  “Primer.- APROVAR l’avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Sant Jaume de Llierca, redactat per l’equip tècnic urbanístic TERRITORIS XLM i promogut per l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, que conté els documents següents:

  a) Avanç del POUM de Sant Jaume de Llierca, redactat per l’equip tècnic de TERRITORIS XLM, de data novembre del 2014.

  b) Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar del POUM de Sant Jaume de Llierca (La Garrotxa), redactat per Equip (AZ), de data 19 de novembre del 2014.

  c) Programa de participació ciutadana, de data novembre del 2014.

  Segon.- SOTMETRE l’avanç del POUM a exposició pública durant el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de l’última publicació oficial de l’edicte corresponent, per a la formulació de suggeriments.

  Tercer.- PUBLICAR aquests acords al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i en els dos diaris següents: El Punt Avui i Diari de Girona, posant a disposició dels interessats el seu contingut a les oficines municipals, carrer Àngela Brutau, 1, de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores i els dijous de 17.00 a 20.00 hores, i a la web municipal http://www.santjaumedellierca.cat.

  Quart.- TRAMETRE la documentació de l’Avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè emeti informe urbanístic i territorial i a l’Oficina territorial d’avaluació ambiental (OTAA) perquè elabori el document de referència.

  Cinquè.- FACULTAR l’alcalde-president per a la signatura de tota la documentació necessària per a la complementació de l’expedient.”
  El que es fa públic per a coneixement general i als efectes del tràmit d’exposició pública acordat en el punt dispositiu segon.

  Sant Jaume de Llierca, 30 de gener de 2015 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: