Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Pintura gratis per a les façanes de Montagut i Oix

Posted by lejarza en 20 febrero, 2014


Pintura gratis per a les façanes de Montagut i Oix

Montagut i Oix – Ramon Estéban / Argelaguer Vall del Llierca

Els veïns del municipi de Montagut i Oix (Vall del Llierca) tenen a la seva disposició pintura gratis, facilitada per l’Ajuntament, perquè puguin pintar les seves façanes. L’estoc disponible equival a uns 3.000 euros, una quantitat que el consistori calcula que pot servir per a uns nou edificis. La campanya, que té com a objectiu incentivar la millora de l’aspecte de les cases del poble, durarà fins que s’exhaureixi la pintura i inclou l’exempció de la llicència d’obres. “Hi ha moltes cases sense pintar, que s’han deixat remolinades i prou, i si estiguessin pintades ajudarien a millorar la imatge del municipi”, explica l’alcaldessa, Mònica Boix (CiU). “Atesa la situació econòmica –hi afegeix–, creiem que la iniciativa serà una bona ajuda per a qui tingui la intenció de pintar.” Els propietaris interessats en la promoció podran triar entre una gamma de tons terrosos, i, tot i que tindran l’última paraula, seran assessorats pels tècnics municipals. És el primer cop que l’Ajuntament de Montagut i Oix reserva una partida per a aquesta finalitat. Si la campanya té èxit, l’any vinent es mantindrà o fins i tot s’augmentaran els diners que s’hi destinen.

2 respuestas hasta “Pintura gratis per a les façanes de Montagut i Oix”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 56 – 21 de març de 2014
  Núm. 2830
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX – Garrotxa
  Edicte de notificació d’expedients de baixa en el Padró municipal d’habitants
  De conformitat amb el que disposa l´article 72 del Reglament de
  Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, s´han iniciat
  d´ofici els expedients per donar de baixa els habitants que es relacionen
  a continuació:
  Nom i cognoms Domicili
  Johhny Weltz C/ Bassegoda, 3
  Erdzhan Kerim Oix.-Disseminat ctra GIV5221, núm 2
  Caroline Genevieve Dessalle Barri Monars.- Mas de l´Om
  Michelle Teresa Brady Mas Els Gorcs
  Olivier Max Bodenghien C/ Major, 3 Oix
  Cornelia Adriana Onofrei Ctra GIV5221, núm 2
  Biatrisa Onofrei Ctra GIV5221, núm 2
  Alicia Onofrei Ctra GIV5221, núm 2
  Mariyan Valchen Naydenov Ctra GIV5221, núm 2
  Jerone Christian Sarrazin Barri Angles.- Mas Riera
  Paul Wintermann Barri Angles.- Mas Riera
  Noah-Shaba Tlapak Mas Riera
  Niclas Hansson Pl. Martinolas, 7
  Andrew Mark Ensor Barri Angles.- Mas Riera
  Patrice Alain Lesueur Barri Angles.- Mas Riera
  Marek Seweryn Wasala Barri Cos, 6, 3r. 1a.
  Un cop intentada la notificació personal sense que aquesta es pogués
  practicar, es procedeix a la notificació mitjançant anunci en el
  Tauler d´Edictes de l´Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província,
  a fi que els interessats puguin formular les al·legacions i presentar
  documents i justificacions que estimin convenients en el termini de
  quinze dies a comptar des del següent a la data de la publicació
  d´aquest Edicte.
  Montagut, 13 de març de 2014
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 56 – 21 de març de 2014
  Núm. 2832
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte referent a baixes del Padró d’habitants per caducitat de la inscripció
  En data de 13 de març de 2014, la senyora Alcaldessa d’aquest Ajuntament
  ha dictat el següent Decret, el contingut del qual és el que
  segueix:
  “Atès que l’article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
  les Bases de Règim Local, segons la redacció donada per la Llei Orgànica
  14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica
  4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a
  Espanya i la seva integració social, estableix que la inscripció en el
  Padró Municipal haurà de ser objecte de renovació periòdica cada
  dos anys quan es tracti de la inscripció d’estrangers no comunitaris
  sense autorització de residència permanent (d’aquí endavant ENCSARP).
  Atès que el mateix precepte citat en el paràgraf anterior, afegeix que
  el transcurs del termini assenyalat serà causa per acordar la caducitat
  de les inscripcions que hagin de ser objecte de renovació periòdica,
  sempre que l’interessat no hagués procedit a tal renovació.
  Atès que la Resolució de 28 d’abril de 2005 de la Presidenta de l’Institut
  Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació
  Local (BOE núm. 128 de 30 de maig de 2005), en el procediment per
  acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels ENCASARP,
  estableix en el seu punt 7, que els Ajuntaments acordaran la baixa
  per caducitat en el seu padró de les inscripcions dels ENCSARP que
  no hagin renovat la seva inscripció, transcorreguts dos anys des de
  la seva data d’alta en el padró o des de la data de l’última renovació
  expressa. Aquesta caducitat podrà declarar-se sense necessitat d’audiència
  prèvia a l’interessat. I en el seu punt 8 postula que dit procediment
  es realitzarà mitjançant Resolució motivada de l’alcalde per
  declarar la caducitat de la inscripció i acordar la baixa.
  Vist el que disposen els preceptes citats i en virtut de les atribucions
  que em confereix la normativa vigent,
  RESOLC:
  Primer: declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en
  el Padró Municipal d’Habitants d’aquest municipi de les persones
  que tot seguit es relacionen, en haver transcorregut el termini de dos
  anys sense que s’hagi realitzat la renovació de la inscripció en el padró
  a la qual estan obligats els ciutadans estrangers no comunitaris
  sense autorització de residència permanent.
  Cognoms i nom Domicili d’empadronament
  PRAMULLILA SOMSRI BARRI TALAIXÀ.- MAS LA MUNTADA
  QUIÑONES GRACIELA NOEMI C/ DE LES FÀBRIQUES, 8, 3r. 2a.
  Segon: notificar la present resolució a tots els interessats a través
  dels procediments previstos per la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
  de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
  Administratiu Comú.”
  Atès que intentada la notificació d’aquesta resolució als interessats
  esmentades, aquesta no s’ha pogut practicar, es fa públic de conformitat
  amb l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
  règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
  administratiu comú, modificada per la Llei 4/99,
  Contra el present Decret, que posa fi a la via administrativa, podeu
  interposar:
  a) Directament, recurs contenciós administratiu davant del jutjat
  contenció administratiu de Girona, en el termini de dos mesos,
  comptats a partir del dia següent al de la publicació del present
  edicte al Butlletí Oficial de la Província.
  b) Alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant
  el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
  comptar des del dia següent al de la publicació del present edicte
  al Butlletí Oficial de la Província.
  Montagut, 13 de març de 2014
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: