Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca indemnitzacions dels membres electes

Posted by lejarza en 4 febrero, 2014


Ajuntament de Sant Jaume de Llierca indemnitzacions dels membres electes

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Besalú

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 23 – 4 de febrer de 2014 Núm. 940 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

 

Anunci sobre modificació del règim d’indemnitzacions dels membres electes

En compliment del que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, es fan públics els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2014, sobre modificació del règim d’indemnitzacions dels membres electes:

Primer.- MODIFICAR el règim vigent d’indemnitzacions dels membres de la corporació, i establir que els membres electes que tot seguit es detallen, que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, percebran les indemnitzacions que tot seguit s’indiquen, d’acord amb el càrrec ostentat i les delegacions efectuades per l’alcaldia mitjançant decret de data 17 de juny de 2011, com a compensació per l’eventual pèrdua de benefici econòmic que podria reportar l’exercici de d’altres activitats:

Nom Càrrec Import mensual Efectes

Clara Bayona i Lucena 1a. TA i regidora de cultura, educació i joventut 250,00€ 01 01-2014.

Rosó Domènech i Ferrer 2a. TA i regidora de salut pública, medi ambient, esports i participació 200,00€ 01-01-2014.

Jordi Cordomí i Soms Regidor d’hisenda, empresa i promoció econòmica 150,00€ 01-01-2014.

Aquestes percepcions resten subjectes a la retenció de l’IRPF, segons les regles generals i les circumstàncies personals i familiars, i s’incrementaran en els anys posteriors en el mateix percentatge d’increment aplicat a les retribucions del personal

al servei de la corporació municipal.

Segon.- MANTENIR la resta d’indemnitzacions als membres de la corporació aprovades pel Ple de l’Ajuntament en les sessions de dates 8 de juliol de 2011 i 27 de desembre de 2012, actualitzades d’acord amb els corresponents increments acordats:

Concepte Import sessió Efectes

a) Per assistència efectiva als Plens 64,18 € 01-01-2014.

b) Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local: membres de ple dret i membres amb veu però sense vot 32,09 € 01-01-2014.

c) Per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes 32,09 € 01-01-2014.

Aquestes percepcions resten subjectes a la retenció de l’IRPF, segons les regles generals i les circumstàncies personals i familiars, i s’incrementaran en els anys posteriors en el mateix percentatge d’increment aplicat a les retribucions del personal

al servei de la corporació municipal.

Càrrecs Indemnització Import

Tinents d’alcalde. Per substitució de l’alcaldia. La part proporcional que correspongui segons el període temporal de la substitució sobre la base del 75% del sou brut mensual de l’alcalde.

L’esmentada indemnització serà compatible amb l’establerta com a conseqüència de les delegacions efectuades per l’alcaldia mitjançant decret de data 17 de juny de 2011.

Tercer.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”

Sant Jaume de Llierca, 23 de gener de 2014 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Anuncios

4 comentarios to “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca indemnitzacions dels membres electes”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 23 – 4 de febrer de 2014
  Núm. 926
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Edicte sobre la retribució dels càrrecs electes
  El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 24 de gener de 2014, va acordar modificar les retribucions de l’alcalde. La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
  Tortellà, 27 de gener de 2014
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 23 – 4 de febrer de 2014
  Núm. 944
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci sobre modificació del règim de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament
  El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2014, va aprovar, entre d’altres, els següents acords:
  “Primer.- Modificar el règim de les sessions ordinàries del Ple, aprovat en la sessió de data 1 de març de 2012, i establir com a dies per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament el quart dijous no festiu de cada mes imparell, a les vint-i-una hores.
  Segon.- Facultar al senyor alcalde per tal de que motivadament pugui avançar o posposar la celebració de la sessió ordinària quan el dia fixat coincideixi amb festiu, vigília de festivitat, estigui inclòs en
  període de vacances o altres circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin.
  Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.”
  El que es fa públic als efectes de coneixement general
  Sant Jaume de Llierca, 23 de gener de 2014
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 29 – 12 de febrer de 2014
  Núm. 1268
  AJUNTAMENT DE BEUDA (GARROTXA)
  Edicte d’exposició pública de la modificació del règim de dedicació i retribucions de càrrecs electes
  El Ple de la Corporació, en sessió del dia 30 de gener de 2014, va acordar la modificació del règim de dedicació i retribució dels càrrecs electes de la Corporació que s’anomenen, i que exerceixen el càrrec amb dedicació parcial, assignant les retribucions brutes mensuals, a raó de catorze mensualitats, següents:

  Axel Grau Alcayde …………………. 825,32 €uros
  Margarita Pujol Smit ………………. 825,32 €uros

  La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i amb l’article 166 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim de local de Catalunya.
  Beuda, 4 de febrer de 2014
  Josep Serra Puigvert
  Alcalde

 4. lejarza said

  Núm. 55 – 20 de març de 2014
  Núm. 3000
  Delegació d’Economia i Hisenda a Girona
  Gerència Territorial del Cadastre
  Anunci sobre notificacions pendents
  De conformitat amb el que es disposa a l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i havent-se
  intentat per dues vegades, sense que s’hagi pogut practicar per causes no imputables a l’Administració, pel present ANUNCI
  se cita als titulars cadastrals o representants que a continuació es relacionen per ser notificats per compareixença dels actes
  administratius derivats dels procediments que igualment s’especifiquen.
  Els interessats citats o els seus representants hauran de comparèixer per ésser notificats en el termini de quinze dies naturals,
  comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci, de dilluns a dijous de 9 a 17,30h i divendres de 9 a 14h, a la
  Gerència Territorial del Cadastre de GIRONA, com a òrgan competent per a la tramitació dels esmentats procediments,
  situada a la Avinguda Jaume I, 47 de GIRONA.
  Si transcorregut aquest termini no s’hagués comp

  Municipi: BESALU
  Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento
  269640.17/12-1392215 PONS MORELL MIQUEL 39350495W DECLARACION-ACU

  Municipi: RIUDAURA
  Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento
  264574.17/13-1391120 EQUIPAMENTS I EDIFICIS DE CATALUNYA S.A. A63611370 DECLARACION-ACU
  264574.17/13-1391122 EQUIPAMENTS I EDIFICIS DE CATALUNYA S.A. A63611370 DECLARACION-ACU

  Municipi: TORTELLA
  Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento
  490792.17/13-1393967 PUIGVERT ALONGINA JOSE 40295769E DECLARACION-ACU

  Municipi: LA VALL BIANYA
  Nº Expte-Documento Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF Procedimiento
  571745.17/13-1393038 ALFONSO SALES RICARDO 35032052Q DECLARACION-ACU
  571745.17/13-1393037 MARTINEZ LOPEZ JOSEFA 33881321K DECLARACION-ACU

  Girona, 17 de març de 2014
  Joan Mir Sala
  Gerent territorial

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: