Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

La Diputació de Girona és una oficina de col·locació política i clientelar

Posted by lejarza en 19 enero, 2014


La Diputació de Girona és una oficina de col·locació política i clientelar

Ramon Iglesias

Ha trigat 30 anys però, al final, la justícia ha descobert que la Diputació de Girona és una oficina de col·locació política i clientelar. És sabut que la justícia no llegeix ni escolta notícies perquè, en cas contrari, faria temps que ho sabria. Algú que durant anys ha estat dins del sistema -ha estat sistema- ho ha denunciat. D’aquesta manera la justícia ha observat finalment «indicis de delicte» en el vell muntatge dels assessors nomenats pels partits polítics. Assessors de vés a saber quina cosa que cobren, i no poc, de la Diputació però que no trepitgen les seves dependències, sinó que s’integren a la maquinària organitzativa i electoral dels seus partits. Potser hauria de dir que no trepitjaven la Diputació, perquè em consta que des que la justícia furga el tema, pels passadissos de la «Dipu» corre més gent que mai. Alguns són autèntics desconeguts a la casa. Altres no saben ni on anar a laborar físicament, ni què carai han de fer perquè mai va estar prevista la seva presència. El rècord el té un antic assessor de la Diputació de Girona que, en tota una legislatura cobrant una voluminosa nòmina de l’ens provincial, hi va anar com a molt dues vegades en quatre anys. La resta del temps treballava al seu partit, i no a Girona, sinó a Barcelona i dedicat a afers cubans.

El Patronat de Turisme de Girona disposa per a aquest any d’un pressupost de 4.810.000 euros


El Patronat de Turisme de Girona disposa per a aquest any d’un pressupost de 4.810.000 euros amb la idea de potenciar la promoció exterior. En un país on tots els pressupostos baixen, el d’aquest organisme de la Diputació augmenta un 2,24%. Desconec l’eficàcia que té el Patronat i quin retorn té la seva acció que porta al llarg de l’any tècnics i nombroses delegacions de polítics -com el president de la Diputació, que no se’n perd ni un- a viatjar per tot el planeta presumptament a promocionar les comarques de Girona. També es dedica a portar aquí convidats de tot el globus per mostrar les excel·lències del país perquè facin twits. En un temps que tot s’estudia, no estaria gens malament saber si el paper d’aquest vell Patronat és tan transcendental com per disposar de quasi 5 milions d’euros per gastar a lliure albir.

6 respuestas hasta “La Diputació de Girona és una oficina de col·locació política i clientelar”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Nùm. 12 – 20 de gener de 2014
  Entitats, Societats i Particulars
  Núm. 417
  ASSOCIACIÓ PROMOCIÓ ESDEVENIMENTS GIRONA
  Edicte d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2014
  Aprovat inicialment per la Junta Directiva el Pressupost per a l’exercici 2014, la normativa d’execució del pressupost, romandrà exposat al públic a la seu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona en dies i hores d’oficina, durant el termini de quinze dies hàbils, perquè es pugui examinar i presentar, si s’escau, les reclamacions que es creguin oportunes. Si transcorregut aquest termini no s’hagués presentat cap reclamació, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.
  Girona, 7 de gener de 2014
  Joan Giraut i Cot President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 21 – 31 de gener de 2014
  Núm. 937
  PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA
  Edicte d’aprovació de la normativa interna de gestió de subvencions
  El Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S. A. en la sessió celebrada el dia 19 de desembre de
  2013, va aprovar la normativa interna de gestió de subvencions que es transcriu a continuació:
  NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓ DE SUBVENCIONS DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A.
  TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS
  Article 1 – Objecte del reglament
  Aquesta normativa interna té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el
  pagament de les subvencions que atorguin el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, S.A. (en endavant el Patronat) dins
  el marc dels seus estatuts com a mandatària de la Diputació de Girona, a l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
  novembre, general de subvencions, i el seu reglament que la desenvolupa, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  Article 2 – Principis
  D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la gestió de les
  subvencions del Patronat s’exerceix d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat,
  no discriminació, eficàcia i eficiència, i amb adequació a la legalitat pressupostaria.
  Article 3 -Concepte de subvenció i àmbit d’aplicació
  S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta normativa interna, qualsevol disposició dinerària efectuada pel Patronat, a favor
  de persones públiques o privades, físiques o jurídiques, i que compleixi els requisits següents:
  a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
  b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una
  activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o a efectuar, o la concurrència d’una situació, en el benentès
  que el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que se’n derivin.
  c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o
  interès social, o de promoció d’una finalitat pública.
  Article 4 – Supòsits exclosos
  1. Aquesta normativa interna no es d’aplicació en els casos següents:
  a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributaria o sectorial aplicable.
  b) Cessions d’ús de bens immobles a ens públics.
  c) Subvencions concedides per altres administracions en les quals el Patronat actuï com a simple intermediari.
  d) Aportacions dineràries del Patronat, destinades a finançar globalment la seva activitat en l’àmbit propi de les seves
  competències.
  e) Aportacions a favor de les associacions a les quals es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985,
  reguladora de les bases de regim local
  f) Premis que s’atorguin sense la sol·licitud prèvia del beneficiari.
  g) Quotes abonades a entitats de caràcter científic, cultural, tècnic o especialitzat, de les quals el Patronat de Turisme Costa
  Brava Girona en formi part com a soci.
  h) Aquells altres previstos a la Llei General de subvencions (LGS), al reglament de la Llei General de Subvencions (RLGS)
  o a altra normativa que hi sigui d’aplicació.
  2. Aquesta normativa interna té caràcter supletori, respecte a la normativa específica corresponent, en els casos següents:
  a) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d’altres administracions públiques, que es regeixen en primer
  lloc per la normativa o les condicions establertes per l’administració que financi, totalment o parcialment, la subvenció.
  En el cas que la normativa esmentada no reguli la forma d’atorgament de la subvenció, es d’aplicació aquesta normativa
  interna.
  b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta norma legal.
  Article 5 – Règim jurídic
  El marc legal pel qual es regeixen les subvencions esta constituït per:
  a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  b) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei General de Subvencions.
  Administració Local Societats Mercantils Municipals
  Núm. 21 – 31 de gener de 2014 Pàg. 160
  c) El Tractat de la Unió Europea, el Reial decret 1755/1987, de 23 de desembre i altra normativa que hi sigui d’aplicació.
  d) La present normativa interna de gestió de subvencions del Patronat.
  Article 6 – Caràcter de les subvencions
  1. Les subvencions regulades per aquesta normativa interna tenen caràcter voluntari i eventual, son lliurement revocables
  i reductibles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors (tret que s’hagin
  concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.
  2. Les subvencions estan subjectes al compliment de la finalitat d’interès general a la qual es condicioni l’atorgament i tenen
  caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i carregues imposades
  en l’acte de concessió.
  3. En qualsevol cas, el Patronat queda exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena,
  derivada de les actuacions a les quals quedin obligades les persones o entitats subvencionades.
  Article 7 – Finalitat de les subvencions
  Les subvencions han de finançar activitats d’interès públic o social, quedant prohibides les subvencions que responguin a
  criteris de mera liberalitat, les quals es consideraran nul·les.
  Article 8 – Quantia de les subvencions
  1. L’import de la subvenció, juntament amb el de les subvencions concedides per a la mateixa finalitat per altres entitats
  publiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’activitat subvencionada.
  2. La quantia de les subvencions es pot determinar de dues formes:
  a) Com a percentatge de la despesa subvencionable.
  b) Com a quantia certa i sense referencia a un percentatge o fracció de la despesa subvencionable.
  En ambdós supòsits va a compte del beneficiari la diferencia de finançament necessari per a l’execució de l’activitat
  subvencionada.
  3. Els ajuts de les diferents línies de les subvencions a atorgar són compatibles amb l’obtenció de qualsevol ajut addicional
  destinat a la mateixa actuació. Les bases especifiques de cadascuna de les línies de subvencions poden establir límits a la
  compatibilitat d’ajuts i exigir un percentatge mínim de finançament de l’actuació amb fons propis de l’entitat beneficiaria.
  Article 9 – Consignació pressupostària
  1. Les subvencions tenen la consideració de despeses publiques, i la seva efectivitat queda condicionada a l’existència de
  crèdit pressupostari adequat i suficient.
  2. La convocatòria pot aprovar-se en un exercici pressupostari anterior a aquell al qual hagi de tenir lloc la resolució de la
  subvenció, sempre que l’execució de la despesa es realitzi en la mateixa anualitat en que se’n produeixi la concessió i es
  compleixi alguna de les circumstancies següents:
  a) Existeixi crèdit adequat i suficient en el pressupost del Patronat per a la cobertura pressupostaria de la despesa de que
  es tracti.
  b) Existeixi crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupost del Patronat que hagi estat sotmès a l’aprovació del Consell
  d’Administració corresponent a l’exercici següent, en el qual s’adquirirà el compromís de despesa com a conseqüència
  de l’aprovació de la resolució de concessió.
  En aquests casos, la quantia total màxima que figuri a la convocatòria tindrà caràcter estimatiu i estarà condicionada a
  l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió. Aquest fet s’haurà de fer constar
  expressament a la convocatòria.
  3. Podrà autoritzar-se la convocatòria de subvencions plurianuals la despesa de les quals sigui imputable a exercicis posteriors
  a aquell en el qual recaigui la resolució de la concessió
  TÍTOL II – PROCEDIMENT I GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS
  Article 10 – Formes d’atorgament de les subvencions
  Les subvencions regulades en aquesta normativa interna es podran concedir mitjançant concurrència competitiva o bé de
  forma directa.
  La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions.
  CAPÍTOL I – CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
  Article 11 – Concepte
  La concurrència competitiva es la forma ordinària de concessió de les subvencions. En la instrucció s’examinen conjuntament,
  en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, amb la finalitat d’establir una prelació de
  sol·licituds, i es resolt a favor de la sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits previstos a les bases específiques i que,
  Administració Local Societats Mercantils Municipals
  Núm. 21 – 31 de gener de 2014 Pàg. 161
  al mateix temps, obtinguin una puntuació mes alta en aplicació dels criteris de valoració fixats a les mateixes bases.
  Article 12 – Concessió
  S’examinaran i valoraran les sol·licituds que es presentin dins de cada convocatòria en règim de concurrència competitiva.
  En el règim de concurrència competitiva es pot declarar deserta la convocatòria o no esgotar l’import total previst a la
  convocatòria si els sol·licitants no compleixen les condicions previstes a les bases especifiques. No es podran atorgar
  subvencions per quantia superior a la determinada a la convocatòria.
  Excepcionalment l’òrgan competent podrà prorratejar, entre els beneficiaris de la subvenció, l’import global màxim destinat
  a les subvencions.
  CAPÍTOL II – CONCESSIÓ DIRECTA
  Article 13 – Supòsits de concessió directa
  Les subvencions es poden atorgar directament, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, en els casos següents:
  a) Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general del Patronat.
  b) Quan l’atorgament o la quantia els imposi al Patronat una norma de rang legal.
  c) Amb caràcter excepcional, quan es tracti de subvencions en que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o
  humanitari, o altres raons degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.
  Article 14 – Tramitació
  1. Les subvencions que estiguin consignades nominativament en el pressupost general del Patronat s’han de formalitzar
  mitjançant resolució o conveni, que podrà iniciar-se per part del Patronat.
  2. Les subvencions l’atorgament o la quantia de les quals sigui imposada al Patronat per una norma de rang legal s’han de
  tramitar d’acord amb la normativa especifica que les reguli.
  3. La concessió de les subvencions previstes a l’apartat c de l’article 13 es tramitaran d’acord amb el que preveu aquesta
  normativa, sense perjudici del caràcter supletori de la resta de normativa específica i general aplicable.
  Article 15 – Contingut mínim del conveni, acord o resolució
  El conveni, acord o resolució que resolgui els supòsits de subvenció directa han de tenir el contingut mínim següent:
  1. Definició de l’objecte o activitat subvencionada.
  2. Beneficiari (amb indicació del NIF o DNI).
  3. Import de la subvenció i forma de determinar-lo: en funció d’un percentatge o una quantia fixa.
  4. Percentatge que representa la subvenció, si escau.
  5. Establir amb caràcter potestatiu els criteris de graduació dels possibles incompliments de les condicions de concessió de
  la subvenció.
  6. Determinació de si es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat
  efectivament pagada abans de l’acabament del període de justificació.
  7. En el cas de resolució o acord, aplicació pressupostaria a que s’imputa la despesa.
  8. En el cas de resolució o acord, forma d’acceptació de la subvenció.
  9. Termini i forma de justificació.
  10. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions o ajudes.
  11. Difusió, publicitat i, si escau, conseqüències del seu incompliment.
  12. Verificació i control.
  13. En el cas de convenis, termini de vigència.
  14. Reintegrament de la subvenció.
  15. Règim jurídic
  CAPÍTOL III – ASPECTES COMUNS
  Article 16 – Presentació de les sol·licituds
  1. Les sol·licituds dels interessats s’han de presentar d’acord amb els models normalitzats que s’estableixin. Quan es tracti
  de concurrència competitiva, s’ha de fer en la forma, el temps i amb la documentació que determinin la convocatòria i les
  bases especifiques.
  2. El contingut mínim de les sol·licituds és el següent:
  a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb que ho subscriu.
  b) Referencia de l’acord/resolució de l’òrgan competent que autoritza la presentació de la sol·licitud.
  c) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (amb indicació del DNI o NIF).
  d) Breu descripció de les activitats a subvencionar i pressupost total de les despeses totals previstes.
  e) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar al Patronat les que
  s’obtinguin en el futur.
  Administració Local Societats Mercantils Municipals
  Núm. 21 – 31 de gener de 2014 Pàg. 162
  f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.
  g) Certificat del corrent de pagament de l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria i de la Tresoreria General de la
  Seguretat Social.
  h) Declaració del peticionari, de no trobar-se incurs en cap incompatibilitat de les que s’estableixen en l’article 13 de la Llei
  General de Subvencions.
  3. La documentació complementaria que a títol indicatiu cal presentar, la qual podrà ser original o còpia autenticada, és la
  següent:
  a) Memòria explicativa de l’activitat.
  b) Descripció detallada de la despesa que cal subvencionar, si escau, quan no coincideixi amb la totalitat de la memòria o
  el projecte.
  c) Qualsevol altre tipus de documentació complementaria que especifiquin les bases reguladores.
  4. Les sol·licituds podran ser presentades mitjançant el registre general d’entrada de documents del Patronat.
  5. L’esmena de defectes o l’aportació de documentació requerida s’ha de fer, previ requeriment i amb l’advertència de
  desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. En el cas de concessió directa, aquest termini
  podrà ser ampliat prudencialment fins a 5 dies, a petició de la persona interessada o a iniciativa de l’òrgan corresponent,
  abans que finalitzi el termini inicial d’esmena, quan l’aportació dels documents requerits presentin dificultats especials.
  Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o no s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que la persona
  interessada ha desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució i s’arxiven les actuacions sense cap tràmit ulterior.
  Article 17 – Instrucció
  Les activitats d’instrucció comprenen la sol·licitud de tots els informes i documents que es considerin necessaris per resoldre
  o que exigeixin les normes que regulen la subvenció, i l’avaluació de les sol·licituds d’acord amb els criteris, les formes i les
  prioritats establertes a la convocatòria o a les normes reguladores.
  Article 18 – Resolució
  S’estableix que el termini màxim per resoldre el procediment de concessió de subvencions és de 6 mesos, tret que una norma
  de rang legal estableixi un termini superior o que estigui previst en la normativa de la Unió Europea. En el cas de procediment
  de concurrència competitiva, aquest termini es computa a partir de la publicació de la convocatòria corresponent –tret que
  aquesta posposi els efectes a una data posterior–, i en el cas de concessió directa, a partir de la data de presentació de la
  sol·licitud.
  La resolució s’ha de notificar als beneficiaris en el termini màxim de 10 dies des de la data de la seva adopció, com també als
  sol·licitants les peticions dels quals resultin desestimades.
  Transcorreguts sis mesos des de la presentació de la sol·licitud de subvenció, la persona interessada entendrà desestimada la
  seva petició.
  Article 19 – Acceptació
  Per a l’efectivitat de la subvenció, caldrà que el beneficiari accepti les condicions amb que ha estat concedida s’entendrà
  acceptada de forma tàcita pel fet d’haver transcorregut un mes des de la notificació de la concessió sense que el beneficiari
  hagi manifestat expressament cap objecció.
  En el cas de subvencions instrumentades mitjançant conveni, s’entén acceptada la subvenció amb la signatura del conveni
  per part del benefici.
  Article 20 – Modificació de subvencions
  No es por procedir a la modificació de la subvenció atorgada.
  Article 21 – Despeses subvencionables
  1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta normativa, aquelles que de manera indubtable
  responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, que resultin estrictament necessàries i que es realitzin en el termini
  que estableixen les bases reguladores, el conveni, acord o resolució. En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses
  subvencionables pot ser superior al valor normal de mercat.
  2. Es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada
  abans de l’acabament del període de justificació determinat per la normativa reguladora de les subvencions, sempre que
  s’especifiqui a les bases reguladores, al conveni, acord o resolució.
  3. Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les notarials i registrals, les despeses pericials per a l’execució
  del projecte subvencionat i les d’administració especifiques son subvencionables si estan directament relacionades amb
  l’activitat subvencionada, i son indispensables per a la seva preparació o execució adequada, i sempre que ho prevegin
  així les bases especifiques. Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancaria poden ser subvencionades quan ho
  prevegi així la normativa reguladora de la subvenció.
  Administració Local Societats Mercantils Municipals
  Núm. 21 – 31 de gener de 2014 Pàg. 163
  En cap cas no son despeses subvencionables:
  a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
  b) Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
  c) Les despeses de procediments judicials.
  Article 22 – Obligacions del beneficiari
  Són obligacions dels beneficiaris de subvencions concedides pel Patronat:
  a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les
  subvencions.
  b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat
  que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
  c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació
  i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar
  tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
  d) Comunicar al Patronat, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció
  d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
  e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació
  mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics
  exigits per les bases reguladores especifiques.
  f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin
  ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  g) Fer constar expressament el suport econòmic del Patronat i de la Diputació de Girona en els supòsits que es sol·liciti,
  en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de
  subvenció.
  h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
  i) Comunicar qualsevol modificació que es produeixi jurídicament en l’empresa a efectes de la Tresoreria General de la
  Seguretat Social i de l’Agencia Tributària.
  Article 23 – Publicitat
  1. El Patronat ha de publicar en la web amb periodicitat semestral, les subvencions concedides, amb expressió de la
  convocatòria, el beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció.
  2. No es necessària la publicitat assenyalada a l’apartat anterior en els casos següents:
  a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el pressupost del Patronat.
  b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d’un beneficiari concret, resultin imposats per una norma amb rang legal.
  c) Quan la publicació de les dades del beneficiari, pel que fa a l’objecte de la subvenció, pugui ser contraria al respecte i
  salvaguarda de l’honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en els termes de la legislació aplicable.
  3. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà l’autorització tàcita de consentiment inequívoc al
  tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació, en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció
  de dades de caràcter personal, llevat que les bases reguladores, conveni o resolució indiquin una altra cosa.
  TÍTOL III – JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
  CAPÍTOL I – JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
  Article 24 – Regles generals de les justificacions
  La justificació es un acte obligatori del beneficiari de la subvenció i comporta l’acreditació del compliment de les condicions
  imposades i de la consecució dels objectius previstos en el seu atorgament, i s’haurà de documentar en alguna de les modalitats
  establertes en l’article següent i d’acord amb el que disposin les bases reguladores específiques, el conveni o la resolució
  d’atorgament.
  Article 25 – Modalitats de justificació
  La justificació s’haurà d’efectuar en la forma determinada en les bases reguladores, conveni o acord de concessió i concretament
  s’haurà de presentar la documentació que es determina a continuació:
  a) Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en compliment de les condicions de la
  subvenció concedida.
  b) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos
  i subvencions.
  c) Si l’import de la subvenció es superior a 60.000,00 euros, juntament amb la documentació referenciada anteriorment
  s’adjuntaran una relació classificada de les despeses efectuades juntament amb les factures originals, fotocòpies
  Administració Local Societats Mercantils Municipals
  Núm. 21 – 31 de gener de 2014 Pàg. 164
  compulsades o documents de valor probatori equivalent.
  d) Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos
  i subvencions.
  Presentació d’estats comptables. Aquesta modalitat es podrà utilitzar quan la subvenció tingui per objecte el finançament
  general d’una entitat, sigui quin sigui el percentatge de la subvenció en relació amb el pressupost general de l’entitat, la qual
  haurà de presentar com a justificants una memòria de l’activitat i els comptes o estats financers corresponents a l’exercici al
  qual es refereixi la subvenció o a l’exercici anterior, si s’escau, que acreditin la realització de l’activitat subvencionada.
  Article 26 – Termini de justificació
  1. Les subvencions s’hauran de justificar en el termini establert a les bases reguladores, el conveni, acord o resolució de
  concessió, que serà en general de tres mesos des de l’acabament del termini previst per a la realització de l’activitat.
  2. El Patronat podrà concedir directament, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, una prorroga del termini de justificació
  que no excedirà de la meitat d’aquest, sempre que no es perjudiquin drets de tercers. En el cas que el beneficiari presenti
  la sol·licitud de prorroga, haurà de fer-ho formalment abans de la finalització del termini concedit a l’efecte, mitjançant el
  model normalitzat de prorroga de subvencions. Les peticions de prorroga s’entendran concedides en els termes indicats,
  llevat que hi hagi una resolució expressa en sentit contrari.
  Article 27 – Comprovació de les justificacions
  El Patronat comprovarà que la documentació justificativa es presenti en els terminis fixats, l’haurà de verificar formalment, i
  si escau, haurà de requerir al beneficiari que dins del termini de 15 dies hàbils esmeni els defectes, completi la documentació
  o ampliï la informació, amb l’advertència que si no presenta la documentació requerida l’òrgan competent li revocarà la
  subvenció, d’acord amb el que s’estableix a l’article 31.
  Article 28- Minoració de la subvenció
  Llevat que les bases, el conveni o l’acord de concessió no estableixin res en contrari, quan el beneficiari no hagi justificat la
  totalitat de l’import de les despeses de l’actuació es minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció esta calculat basant-se
  en un percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la subvenció a pagar s’ha de reduir en funció d’aquest
  percentatge. Si l’import de la subvenció es una quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris de graduació
  establerts en les bases de la convocatòria o l’acord o resolució de la concessió, i si no n’hi ha, pel criteri de proporcionalitat. En
  qualsevol cas, s’entendrà que es a compte del beneficiari la diferencia de finançament necessari per a l’execució de l’activitat
  subvencionada.
  El procediment de modificació de la subvenció per minoració es regularà d’acord amb l’apartat segon de l’article 34.
  Article 29 – Pagament de les subvencions
  1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s’ha d’efectuar una vegada justificades, d’acord amb el que preveu
  l’article 27 d’aquesta normativa
  2. El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancaria al compte de titularitat de la persona física o jurídica, o entitat
  beneficiaria de la subvenció, que prèviament haurà determinat la persona o entitat.
  3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació s’efectua prèvia sol·licitud expressa en casos
  puntuals que s’han d’explicitar en les bases específiques o en l’acte de concessió. En aquest cas, el termini per presentar les
  justificacions es el que s’hi hagi establert.
  En aquests casos es poden exigir garanties als perceptors, per assegurar que s’efectua la totalitat de l’obra o activitat
  subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció.
  4. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor del Patronat, es pot efectuar la compensació del pagament de la subvenció
  amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.
  TÍTOL IV – INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS
  Article 30 – Invalidesa de les resolucions de concessió de subvencions
  Son causes de nul·litat de les resolucions de concessió les altres infraccions de l’ordenament jurídic i, en especial, de les regles
  contingudes a la Llei General de Subvencions (LGS), i la manca o insuficiència de crèdit.
  Article 31 – Revocació de la subvenció
  El centre gestor informarà a l’òrgan competent sobre la revocació de la subvenció en els casos següents:
  a) Quan el beneficiari hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les condicions que n’haurien
  impedit la concessió.
  b) Quan hi hagi incompliment total de l’objecte, activitat o projecte subvencionat.
  c) Quan hi hagi incompliment de l’obligació de presentar la justificació en els termes establerts en la convocatòria.
  d) En la resta de casos establerts per llei.
  Administració Local Societats Mercantils Municipals
  Núm. 21 – 31 de gener de 2014 Pàg. 165
  Es procedirà a notificar al beneficiari la proposta de revocació de la subvenció i es concedirà un termini de quinze dies per
  tal que hi pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions,
  si escau, l’òrgan competent revocarà la subvenció, tot arxivant-ne l’expedient sense cap tràmit ulterior. La revocació de la
  subvenció comportarà l’obligació de retornar les quantitats percebudes en aquest concepte.
  Article 32 – Reintegrament de subvencions ja satisfetes
  1. Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta subvenció sigui
  inferior a l’import pagat, el perceptor esta obligat a reintegrar-ne l’excés. De la mateixa manera, estan obligats a reintegrar
  les subvencions:
  a) Els beneficiaris que han obtingut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les condicions que n’haurien
  impedit la concessió.
  b) Els beneficiaris que han incomplert totalment o parcialment l’objectiu de l’actuació o projecte.
  c) Els beneficiaris que han incomplert l’obligació de justificar en els terminis establerts.
  d) Els beneficiaris que s’hi han resistit o que han obstruït les actuacions de comprovació i de control financer.
  e) Els beneficiaris que es trobin en algun altre dels supòsits previstos en la normativa general o especifica que hi sigui
  aplicable.
  2. Quan l’incompliment per part del beneficiari sigui parcial, i s’acrediti una actuació inequívoca cap a la satisfacció dels
  compromisos, la quantitat a reintegrar estarà determinada pels criteris establerts a les bases, conveni o acord de concessió,
  i si no n’hi ha, s’aplicarà el criteri de proporcionalitat.
  3. Juntament amb la quantitat a reintegrar, l’ens subvencionat haurà d’ingressar els interessos dels excessos percebuts,
  calculats segons els tipus d’interès de demora acreditats des del moment del pagament.
  Article 33 – Prescripció
  El dret del Patronat de Turisme Costa Brava Girona a reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu al cap de 4 anys i es
  computa, en cada cas:
  a) Des del moment en que va vèncer el termini per presentar la justificació per part del beneficiari.
  b) Des del moment de la concessió de la subvenció, en els casos que s’hagi concedit en consideració a la concurrència
  d’una determinada situació en el beneficiari, que no requereixi altra justificació que l’acreditació per qualsevol mitja dels
  previstos en Dret de la situació esmentada prèviament a la concessió.
  c) Des del moment en que venç el termini en el qual s’han de complir o mantenir per part del beneficiari determinades
  condicions o obligacions establertes.
  Article 34 – Procediment de reintegrament
  1. L’òrgan competent per exigir al beneficiari el reintegrament de la subvenció és l’òrgan que la va concedir.
  2. En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas i en la forma i moment adequats, el dret d’audiència de la
  persona interessada.
  3. El termini màxim per resoldre i notificar es determina en 12 mesos de de la iniciació de l’expedient.
  4. El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa produeix la caducitat del procediment, sense
  perjudici de continuar les actuacions fins al seu acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per les
  actuacions realitzades fins a l’acabament del termini esmentat.
  TÍTOL V – CONTROL FINANCER
  Article 35 – Control financer
  La societat realitza anualment el control financer de l’exercici, en aquest control s’inclouran actuacions de control financer
  sobre tota classe de subvencions atorgades pel Patronat, tant si el seu atorgament s’ha fet per mitja de concurrència competitiva
  com si s’ha fet per concessió directa, i fins i tot quan aquesta normativa interna tingui caràcter supletori.
  La Intervenció de la Diputació efectuarà el control financer de conformitat amb el que disposen la legislació general
  pressupostaria i les seves normes de desenvolupament. Es podrà contractar per a aquesta tasca, mitjançant el corresponent
  expedient de contractació, la col·laboració d’empreses privades d’auditoria per a la realització de controls financers de
  subvencions, les quals hauran de seguir la metodologia utilitzada per la pròpia Intervenció.
  Els beneficiaris i tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o de la seva justificació estaran obligats a prestar col·laboració
  i a facilitar la documentació que els sigui requerida pel personal que efectuï el control financer, el qual tindrà les facultats
  següents: el lliure accés a la documentació objecte de comprovació, als locals de negoci i altres establiments o llocs on es
  desenvolupi l’activitat subvencionada, a l’obtenció de factures, documents equivalents i qualsevol altre document relatiu a
  les operacions en que hi hagi indicis de la incorrecta obtenció o destí de la subvenció, i també el lliure accés a la informació de
  comptes bancaris relacionats amb les subvencions objecte de control.
  Administració Local Societats Mercantils Municipals
  Núm. 21 – 31 de gener de 2014 Pàg. 166
  Administració Local Societats Mercantils Municipals
  Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a l’exercici del control financer seran els previstos
  en la legislació general de subvencions.
  DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
  El President del Patronat és l’òrgan competent per resoldre totes les qüestions i dubtes que es plantegin sobre l’aplicació i la
  interpretació d’aquesta normativa interna.
  DISPOSICIÓ FINAL
  Aquesta normativa interna de gestió de les subvencions entrarà en vigor el dia següent al de la publicació en la web.
  Girona, 9 de gener de 2014
  Joan Giraut i Cot
  President

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 26 – 7 de febrer de 2014

  Núm. 1060
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre contractació de personal
  El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, va acordar, mitjançant
  decrets de data 20 i 27 de desembre de 2013, contractar les
  següents persones que es regiran sota el següent règim jurídic:
  • Javier Garcia Font
  – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social
  (per obra i servei) a temps complet, per un període de 6
  mesos (30/12/13-29/06/14). Grup de cotització 8, CNAE: D
  – Jornada: Completa.
  – Categoria: Peó.
  – Treball a desenvolupar: projecte “Santa Pau_Millores al recinte
  medieval i espais naturals, d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013,
  de 2 de setembre” “Programa Mixt Treball i Formació.
  • Moisès Trulls Davesa
  – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social
  (per obra i servei) a temps complet, per un període de 6
  mesos (30/12/13-29/06/14). Grup de cotització 8, CNAE: D
  – Jornada: Completa.
  – Categoria: Peó.
  – Treball a desenvolupar: projecte “La recuperació del camí
  Riberal de Sant Jaume de Llierca”, d’acord amb l’Ordre
  EMO/210/2013, de 2 de setembre” “Programa Mixt Treball i
  Formació.
  • Antonio Garcia Ferreiro
  – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social
  (per obra i servei) a temps complet, per un període de 6
  mesos (30/12/13-29/06/14). Grup de cotització 8, CNAE: D
  – Jornada: Completa.
  – Categoria: Peó.
  – Treball a desenvolupar: els treballs de jardineria, manteniment
  d’edificis municipals i del mobiliari urbà, d’acord amb l’Ordre
  EMO/210/2013, de 2 de setembre” “Programa Mixt Treball i
  Formació.

  • Narciso Soler Suñe
  – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social
  (per obra i servei) a temps complet, per un període de 6
  mesos (30/12/13-29/06/14). Grup de cotització 8, CNAE: D
  – Jornada: Completa.
  – Categoria: Peó.
  – Treball a desenvolupar: projecte “Millores dels equipaments
  esportius d’Argelaguer”, d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013,
  de 2 de setembre” “Programa Mixt Treball i Formació.
  • Josep Mª Lopez Diaz
  – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social
  (per obra i servei) a temps complet, per un període de 6
  mesos (30/12/13-29/06/14). Grup de cotització 8, CNAE: D
  – Jornada: Completa.
  – Categoria: Peó.
  – Treball a desenvolupar: projecte “adequació de vials a Les Preses”,
  d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre”
  “Programa Mixt Treball i Formació.
  • Daniel Hidalgo Molina
  – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social
  (per obra i servei) a temps complet, per un període de 6
  mesos (30/12/13-29/06/14). Grup de cotització 8, CNAE: D
  – Jornada: Completa.
  – Categoria: Peó.
  – Treball a desenvolupar: projecte “Millores en equipaments
  i espais públics de la Vall d’en Bas”, d’acord amb l’Ordre
  EMO/210/2013, de 2 de setembre” “Programa Mixt Treball i
  Formació.
  • Abdelaziz Hammaouti
  – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social
  (per obra i servei) a temps complet, per un període de 6
  mesos (30/12/13-29/06/14). Grup de cotització 8, CNAE: D
  – Jornada: Completa.
  – Categoria: Peó.
  – Treball a desenvolupar: projecte “Millores en equipaments
  i espais públics de la Vall d’en Bas”, d’acord amb l’Ordre
  EMO/210/2013, de 2 de setembre” “Programa Mixt Treball i
  Formació.

  Els esmentats projectes estan cofinançats per part del Departament
  d’Empresa i Ocupació d’acord amb l’Ordre EMO/210/2013 de 2 de
  setembre
  Això és el que s’informa als efectes del que estableix l’article 291.3
  del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
  refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  Olot, la Garrotxa, 24 de gener de 2014
  Joan Espona i Agustín
  President

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 26 – 7 de febrer de 2014

  Núm. 1058
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre contractació de personal
  El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, va acordar, mitjançant
  decrets de data 17 i 19 desembre de 2013, contractar les següents
  persones que es regiran sota el següent règim jurídic:
  • Carina Rosell i Casas
  – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social
  (per obra i servei) a temps complet, per un període d’ 1 any
  (31/12/13-30/12/14).
  – Jornada: Completa.
  – Categoria: Tècnic mig, assimilat al subgrup A2.
  – Treball a desenvolupar: projecte “ Generació de valor del territori
  fomentant la sostenibilitat per a atraure nous mercats
  turístics”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/207/2013, de 2 de
  setembre.
  • Patrícia Anglada Matías
  – Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social
  (per obra i servei) a temps complet, per un període de 7
  mesos (20/12/13-19/07/14). Grup de cotització 2, CNAE: 84
  – Jornada: Completa.
  – Categoria: Tècnic mig, assimilat al subgrup A2.
  – Treball a desenvolupar: projecte anomenat “Treball i Formació
  Garrotxa”, cofinançat d’acord l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de
  setembre.
  Els esmentats projectes estan cofinançats per part del Departament
  d’Empresa i Ocupació d’acord les Ordres EMO/207/2013 i
  EMO/210/2013, les dues de 2 de setembre
  Això és el que s’informa als efectes del que estableix l’article 291.3
  del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
  refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  Olot, la Garrotxa, 20 de desembre de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

 5. lejarza said

  La justícia va obligar la Diputació de Ciudad Real a prescindir dels assessors

  La sentència no només feia acomiadar els càrrrecs de confiança sinó que admetia que la feina la podien fer funcionaris

  11.02.2014

  GIRONA | JESÚS BADENES Una sentència de 2012 va obligar la Diputació de Ciudad Real a prescindir de sis dels seus assessors. El text advertia que no hi podia haver personal eventual treballant pels partits polítics. La Diputació de Girona té ara mateix una demanda al jutjat que denuncia la mateixa situació que a Ciudad Real.
  El Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa va donar un revés judicial a la figura dels assessors polítics amb una sentència sense precedents. El text legal no només obligava a acomiadar les persones contractades en la Diputació de Ciudad Real tant pel PSOE com pel PP sinó que anava un pas més enllà i posava les bases jurídiques per evitar aquesta figura en altres administracions.
  Després de la denúncia de la Secció Sindical de Comissions Obreres a la Diputació, el Tribunal va emetre una sentència on detallava cadascuna de les funcions que realitzaven vuit treballadors, designats sota la figura d’assessors en la institució provincial, que van, des del xofer de Presidència al secretari del grup polític del PP, indicant que la seva tasca, fins i tot en aquells casos en què és necessària confidencialitat, no difereix de la que podria realitzar un altre personal de l’administració triat mitjançant una oposició. La sentència determina que les funcions de caràcter permanent només poden ser realitzades per funcionaris de carrera.
  La sentència datada l’11 de desembre de 2012 ve a col·lació d’una doble demanda de la Secció Sindical de CCOO. A la primera demanda, realitzada per via d’urgència en considerar vulnerats drets fonamentals reconeguts en la Constitució, s’anul·lava la contractació de sis assessors després de les últimes eleccions municipals de 2011. La segona denúncia anava dirigida contra sis persones però també contra els vuit càrrecs d’assessors en la institució provincial.
  La Sentència del Tribunal Superior de Justicia analitzava en un doble pla la missió del personal de confiança i la dels funcionaris que integren la mateixa Diputació de Ciudad Real. Marcava una sèrie de paràmetres recollits dins de les funcions dels càrrecs d’assessors al·legant que conceptes com assistència personal, recepció o selecció d’invitacions, comunicacions al Gabinet de premsa, custòdia, d’oficina i coordinació i d’atenció telefònica o estratègies de comunicació, poden ser desenvolupats per funcionaris com l’àrea de Protocol, Secretaria General o el Gabinet de Comunicació.

  Assessors o funcionaris
  Pel que fa als assessors de Grup Polítics, l’acte recull que només correspon als òrgans de govern comptar amb aquesta figura i que per tant no pot haver personal eventual dedicat al treball dels partits polítics. «Més concretament, en l’àmbit de les diputacions provincials només poden estar destinats i encomanats als serveis de la Presidència. Tot i que pugui existir una pràctica estesa, favorable al fet que els partits polítics en el si de les diferents institucions on participen disposin i disposin d’aquest tipus de funcionaris, es tracta d’actuacions que no tenen suport legal, i per tant com a contràries a dret, han de ser anul·lades», explicita la sentència del Tribunal Superior de Justícia .
  Amb aquests plantejaments, la sentència del Tribunal Superior de Justícia castellanomanxec, de confirmar-se en el Suprem, crearia una jurisprudència que podria posar fi, per aquesta via d’urgència i preferència que tenen els drets fonamentals, a molts dels càrrecs d’assessors que es troben en les institucions públiques actualment, en suposar que la majoria de funcions recollides fins ara com de confiança són titllades de normals per a qualsevol funcionari integrat en una administració.

 6. lejarza said

  La Diputació de Girona s’ha convertit en el principal proveïdor d’escàndols locals. El darrer, del qual ha informat aquest diari, sobre el curs que ha pagat l’ens a l’alcaldessa de Figueres. Irregularitats i anomalies que es coneixen perquè algú ha començat a xerrar-ho però que fa dècades que duren, i algunes de molt més gruixudes que no s’han denunciat ni difós públicament… encara. La Diputació és un òrgan que mou muntanyes de diners sense disposar de mecanismes de control rigorosos i inflexibles. La despesa depèn massa de la integritat i la sensatesa de qui en cada moment ostenta el càrrec polític. Dues virtuts o atributs escassos.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: