Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2014

Posted by lejarza en 10 enero, 2014


Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2014

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Besalú

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 6 – 10 de gener de 2014 Núm. 66 Ajuntament de Argelaguer

Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2014

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 3 de desembre de 2013, d’aprovació inicial del pressupost general de la corporació i la plantilla del personal, per a l’exercici 2014, el qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 234, de 9 de desembre de 2013, i en el tauler d’anuncis de

l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu, i es procedeix a publicar el resum a nivell de capítols, en compliment del que disposa l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

ESTAT DE DESPESES:

A) OPERACIONS CORRENTS: Cap.1 Despeses personals 107.520,00€. Cap.2 Despeses béns i serveis 215.600,00€. Cap.3 Interessos 150,00€. Cap.4 Transferències corrents 17.082,00€.

B) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.6 Inversions reals 341.700,00€.

TOTAL DESPESES 682.052,00€.

ESTAT D’INGRESSOS:

A) OPERACIONS CORRENTS: Cap.1 Impostos directes 170.400,00€. Cap.2 Impostos indirectes 15.000,00€. Cap.3 Taxes i altres ingressos 90.000,00€. Cap.4 Transferències corrents 128.066,00€. Cap.5 Ingressos patrimonials 8.300,00€.

A) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.7 Transferències de capital 218.286,00€. Cap.9 Passius financers 52.000,00€.

TOTAL INGRESSOS 682.052,00€.

PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL

Personal funcionari: Secretaria-intervenció 1 (*). Administrativa 1. Aux. Administrativa (Consultori Medic) 1 (A temps parcial). Plaça vacant. Aux. Administrativa (Sala Lectura) 1 (A temps parcial). Peó 1 (A temps parcial).

Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós- administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

*Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca. A Argelaguer li pertoca el 80%

Argelaguer, 30 de desembre de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2014 Ajuntament d´Argelaguer - Vall de Llierca - Garrotxa

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2014
Ajuntament d´Argelaguer – Vall de Llierca – Garrotxa

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: