Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Obres de manteniment i conservació a les carreteres de la comarca de la Garrotxa

Posted by lejarza en 4 enero, 2014


Obres de manteniment i conservació a les carreteres de la comarca de la Garrotxa

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Besalú

El Ministeri de Foment del Govern d´Espanya va licitar ahir els contractes per realitzar diferents obres de manteniment i conservació a les carreteres de la comarca de la Garrotxa. Els contractes, tenen en compte actuacions de millora en l’atenció a accidents, així com la il·luminació i la seguretat.


Els contractes per fer les actuacions de manteniment i conservació afecten tres carreteres garrotxinas: l’Autovia d´Argelaguer A-26, entre el punt quilòmetric 64,4 (Argelaguer-Besalú) i el 83,9 (Sant Cosme-Beuda-Olot); el tram de l’Eix Pirinenc, l’N-260, entre el punt quilomètric 0,0 (frontera francesa-comarca de la Garrotxa) i el 114,0 al Ripollès (Ripoll); i diversos trams de la carretera N-260A, segments desafectats que romanen del traçat antic de la carretera N-260, entre la Vall de Bas i Ripoll.

La intenció és millorar els serveis de comunicacions, el servei de vigilància, l’atenció als accidents, el manteniment de diferents elements de la carretera, la conservació sistemàtica de les instal·lacions elèctriques i de l’enllumenat, tant de túnels com a cel obert, així com la senyalització variable, i garantir la circulació a l’hivern. Entre aquestes actuacions hi ha tasques preventives per evitar la formació de gel sobre les calçades escampant fundents (sal i salmorra), com la retirada de la neu de les calçades els dies de nevada.

Argelaguer Sortida 69 Garrotxa (Lejarza)

Argelaguer Sortida 69 Garrotxa (Lejarza)

Anuncios

3 comentarios to “Obres de manteniment i conservació a les carreteres de la comarca de la Garrotxa”

 1. lejarza said

  L´impacte ambiental allunya la variant soterrada del Municipi de les Preses a la Garrotxa

  “Hem de cuidar el subsòl”, va declarar ahir Pere Vila (alcalde de les Preses per CiU) a Ràdio Olot. Va concretar que per on s’havia previst fer una variant de les Preses soterrada hi ha l’aqüífer de la Vall d’en Bas, del qual se n’extreuen 10,5 hectòmetres cada any per abastir d’aigua potable Olot i gran part de la Garrotxa. Davant d’aquesta circumstància, Vila va preveure que l’opció soterrada perd viabilitat. Per a dues coses: per l’impacte ambiental i també perquè el sobrecost que representa evitar els riscos ambientals d’una variant soterrada és molt gran.
  La previsió és que Territori i Sostenibilitat faci públic el projecte o almenys del traçat de la variant en el decurs d’aquest primer trimestre de l’any. En tot cas, els alcaldes de la Vall d’en Bas i de les Preses fa uns 4 anys van publicitar el seu compromís d’acceptar el model de variant que els proposi la Generalitat.
  Les opcions a la variant soterrada són fer-la passar per sota de la serra de Marboleny o de dret per la plana. Aquesta darrera és la que té més oposició perquè reduiria el patrimoni de terrenys agrícoles de la Vall d’en Bas.
  En tot cas, el començament de les obres de la variant de les Preses està lluny. La causa és que a més d’estar supeditada a les disponibilitats econòmiques, depèn de l’inici de la variant d’Olot, la qual tampoc té una previsió d’inici clara. El que sí està clarificat és que abans no s’acabi l’actual mandat municipal, Territori i Sostenibilitat publicarà els projectes de les dues variants,que formen part d’un mateix i futur recorregut.
  És el trajecte que ha de representar la continuïtat de la C-37, la qual a través dels túnels de Bracons ajunta la Garrotxa amb Osona. Així la variant de les Preses ha de ser l’inici d’una via desdoblada que ha de comunicar Osona amb l’Alt Empordà a través de la Garrotxa. Aquest eix Vic-Olot-Figueres servirà per aproximar el cinturó industrial de Barcelona i la Catalunya Central a la Costa Brsva. També ha de dur els habitants d’Olot i la Garrotxa fins a l’estació del tren ràpid de Figueres.
  Juntament amb les variants de les Preses i d’Olot que ha de fer la Generalitat hi ha una variant estatal que ha de connectar la variant d’Olot amb la N-260 a la Vall de Bianya.

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 34 – 19 de febrer de 2015
  Núm. 1778
  DIPUTACIÓ DE GIRONA
  Servei de Contractació
  Anunci de licitació
  SUBMINISTRAMENT: Subministrament de senyalització vertical (d’orientació i codi) i balisament per a les carreteres que
  gestiona la Diputació de Girona.
  1. Entitat adjudicadora
  A) Diputació de Girona
  B) Contractació: Resolució de Presidència
  C) Exp. 2014/330
  2. Objecte del Contracte
  A) SUBMINISTRAMENT: Subministrament de senyalització vertical (d’orientació i codi) i balisament per a les carreteres
  que gestiona la Diputació de Girona.
  B) Termini de vigència del contracte: El termini del subministrament serà el període comprès entre el dia 28 de gener de
  2015 a 31 de desembre de 2016, prorrogable per dos períodes més: Primer període de possible pròrroga comprès entre
  el 1/1/2017 a 31/12/2017.
  Segon període de possible pròrroga comprès entre el 1/1/2018 al 4/12/2018
  3. Tramitació i procediment d’adjudicació
  A) Tramitació: Ordinària
  B) Procediment d’adjudicació: Procediment obert
  C) Regulació: Harmonitzada
  D) Criteris de valoració per a l’adjudicació: El criteri que servirà de base per a l’adjudicació del contracte serà el preu. Els
  licitadors hauran d’igualar o rebaixar els preus unitaris de licitació.
  Per calcular el valor de l’oferta del licitador s’aplicaran els preus unitaris als amidaments estimats per un any i sumantlos
  s’obtindrà el valor total de l’oferta.
  Capítol 1 Senyalització acer galvanitzat
  1. Placa triangular de 135 cm nivell 2, amb suport: 10 u
  2. Placa circular, quadrada o octogonal 90 cm nivell 2, amb suport: 10 u
  3. Placa circular, quadrada o octogonal 60 cm nivell 2, suport: 120 u
  4. Placa triangular de 90 cm nivell 2 amb suport: 105 u
  5. Pannell direccional de 80X40 cm nivell 2 amb suport: 60 u
  6. Pannell direccional de 160X40 cm nivell 2 amb suport: 5 u
  7. Placa complementària de 80X20 cm nivell 2 instal·lada: 30 u
  8. Cartell amb fons fluorescent nivell 3 amb suport: 6 m2
  9. Placa triangular de 135 cm, nivell 2: 5 u
  10. Placa circular, quadrada o octogonal 90 cm nivell 2: 5 u
  11. Placa circular, quadrada o octogonal 60 cm nivell 2: 80 u
  12. Placa triangular de 90 cm, nivell 2: 80 u
  13. Placa complementària de 80X20 cm nivell 2: 10 u
  14. Suport d’acer galv. de 100X50X3 mm: 80 m
  15. Suport d’acer galv. de 80X40X2 mm: 300 m
  16. Recol·locació de placa vertical d’acer galvanitzat: 30 u
  17. Desmuntatge de senyal vertical: 160 u
  Capítol 2 Senyalització d’alumini
  18. Placa d’alumini 1,00 m2, per a senyals de trànsit, col·locada: 10 m2
  20. Placa d’alumini amb dors tancat, 1,00 m2, col·locada: 2 m2
  22. Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d: 10 m3
  23. Base d’acer de subjecció al fonament de pal 90 mm diàmetre, col·locada: 3 u
  24. Base d’acer de subjecció al fonament de pal 114 mm diàmetre, col·locada: 3 u
  25. Base d’acer de subjecció al fonament de pal 140 mm diàmetre, col·locada: 3 u
  26. Pal d’alumini de 76 mm diàmetre, disgn MB, col·locat: 10 m
  27. Pal d’alumini de 90 mm diàmetre, design MC, col·locat: 10 m
  28. Pal d’alumini de 114 mm diàmetre, design MD, col·locat: 10 m
  29. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design ME, col·locat: 5 m
  30. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design MF, col·locat: 5 m
  31. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design MG, col·locat: 5 m
  32. Fita quilomètrica de 60X40 cm, nivell 2, col·locada: 5 u
  33. Placa d’alumini 1,00 m2, per a senyals de trànsit: 5 m2
  35. Placa d’alumini amb dors tancat, 1,00 m2: 2 m2
  37. Base d’acer de subjecció al fonament del pal 90 mm diàmetre: 2 u
  38. Base d’acer de subjecció al fonament del pal 114 mm diàmetre: 2 u
  39. Base d’acer de subjecció al fonament del pal 140 mm diàmetre: 2 u
  40. Pal d’alumini de 76 mm diàmetre, disgn. MB: 5 m
  41. Pal d’alumini de 90 mm diàmetre, design. MC: 5 m
  42. Pal d’alumini de 114 mm diàmetre, design. MD: 5 m
  43. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design. ME: 5 m
  44. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design. MF: 5 m
  45. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design. MG: 5 m
  46. Fita quilomètrica de 60X40 cm, nivell 2: 5 u
  47. Desmuntatge de cartell: 20 m2
  Capítol 3 Balisament
  48. Balisa cilíndrica de 75 cm d’alçada instal·lada: 15 u
  49. Fita d’aresta tipus teula instal·lada: 10 u
  50. Fita d’aresta per ctra. doble sentit instal·lada: 10 u
  51. Mirall circular de 80 cm de diàmetre, amb suport: 2 u
  52. Captafar amb catadiòptric a dues cares instal·lat: 50 u
  53. Balisa cilíndrica de 75 cm alçada: 20 u
  54. Fita d’aresta tipus teula: 60 u
  55. Fita d’aresta per ctra. doble sentit: 40 u
  56. Captafar amb catadiòptric a dues cares: 40 u
  57: Mirall circular de 80 cm de diàmetre: 2 u
  58. Conos reflexius nivell ll de 50 cm d’alçada: 30 u
  59. Conos reflexius nivell ll de70 cm d’alçada: 60 u
  Per calcular l’oferta econòmica més avantatjosa es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta de preu més baixa i la resta
  d’ofertes es valoraran proporcionalment d’acord amb la següent fórmula:
  Oferta més baixa X Màxima puntuació Puntuació=
  Oferta licitador
  En aquest procediment es podrà considerar que una oferta econòmica és anormal o desproporcionada d’acord amb els
  criteris que es preveuen a la Clàusula Sisena del Plec de clàusules administratives particulars.
  4. Preu/ Pressupost del contracte:
  A) S’estableix com a preu del contracte els següents preus unitaris màxims:
  Capítol 1 Senyalització acer galvanitzat
  1. Placa triangular de 135 cm nivell 2, amb suport
  Preu unitari de 139,00 € +29,19 € (IVA)= 168,19 €
  2. Placa circular, quadrada o octogonal 90 cm nivell 2, amb suport
  Preu unitari de 126,00 € +26,46 € (IVA)= 152,46 €
  3. Placa circular, quadrada o octogonal 60 cm nivell 2, suport
  Preu unitari de 78,00 € +16,38 € (IVA)= 94,38 €
  4. Placa triangular de 90 cm nivell 2 amb suport
  Preu unitari de 85,00 € +17,85 € (IVA)= 102,85 €
  5. Pannell direccional de 80X40 cm nivell 2 amb suport
  Preu unitari de 69,00 € +14,49 € (IVA)= 83,49€
  6. Pannell direccional de 160X40 cm nivell 2 amb suport
  Preu unitari de 117,00 € +24,57 € (IVA)= 141,57 €
  7. Placa complementària de 80X20 cm nivell 2 instal·lada
  Preu unitari de 41,00 € +8,61 € (IVA)= 49,61 €
  8. Cartell amb fons fluorescent nivell 3 amb suport
  Preu unitari de 243,00 € +51,03 € (IVA)= 294,03€
  9. Placa triangular de 135 cm, nivell 2
  Preu unitari de 77,00 € +16,17 € (IVA)= 93,17 €
  10. Placa circular, quadrada o octogonal 90 cm nivell 2
  Preu unitari de 64,00 € +13,44 € (IVA)= 77,44 €
  11. Placa circular, quadrada o octogonal 60 cm nivell 2
  Preu unitari de 40,00 € +8,40 € (IVA)= 48,40 €
  12. Placa triangular de 90 cm, nivell 2
  Preu unitari de 46,00 € +9,66 € (IVA)= 55,66 €
  13. Placa complementària de 80X20 cm nivell 2
  Preu unitari de 25,00 € +5,25 € (IVA)= 30,25 €
  14. Suport d’acer galv. de 100X50X3 mm
  Preu unitari de 9,00 € +1,89 € (IVA)= 10,89 €
  15. Suport d’acer galv. de 80X40X2 mm
  Preu unitari de 5,00 € +1,05 € (IVA)= 6,05 €
  16. Recol·locació de placa vertical d’acer galvanitzat
  Preu unitari de 72,75 € +15,28 € (IVA)= 88,03 €
  17. Desmuntatge de senyal vertical
  Preu unitari de 17,00 € +3,57 € (IVA)= 20,57 €
  Capítol 2 Senyalització d’alumini
  18. Placa d’alumini 1,00 m2, per a senyals de trànsit, col·locada
  Preu unitari de 236,00 € +49,56 € (IVA)= 285,56 €
  20. Placa d’alumini amb dors tancat, 1,00 m2, col·locada
  Preu unitari de 258,00 € +54,18 € (IVA)= 312,18 €
  22. Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d
  Preu unitari de 180,00 € +37,80 € (IVA)= 217,80 €
  23. Base d’acer de subjecció al fonament de pal 90 mm diàmetre, col·locada
  Preu unitari de 86,00 € +18,06 € (IVA)= 104,06 €
  24. Base d’acer de subjecció al fonament de pal 114 mm diàmetre, col·locada
  Preu unitari de 96,00 € +20,16 € (IVA)= 116,16 €
  25. Base d’acer de subjecció al fonament de pal 140 mm diàmetre, col·locada
  Preu unitari de 106,00 € +22,26 € (IVA)= 128,26 €
  26. Pal d’alumini de 76 mm diàmetre, disgn MB, col·locat
  Preu unitari de 29,00 € +6,09 € (IVA)= 35,09 €
  27. Pal d’alumini de 90 mm diàmetre, design MC, col·locat
  Preu unitari de 32,00 € +6,72 € (IVA)= 38,72 €
  28. Pal d’alumini de 114 mm diàmetre, design MD, col·locat
  Preu unitari de 40,00 € +8,40 € (IVA)= 48,40 €
  29. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design ME, col·locat
  Preu unitari de 66,00 € +13,86 € (IVA)= 79,86 €
  30. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design MF, col·locat
  Preu unitari de 76,00 € +15,96 € (IVA)= 91,96 €
  31. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design MG, col·locat
  Preu unitari de 86,00 € +18,06 € (IVA)= 104,06 €
  32. Fita quilomètrica de 60X40 cm, nivell 2, col·locada
  Preu unitari de 166,80 € +35,03 € (IVA)= 201,83€
  33. Placa d’alumini 1,00 m2, per a senyals de trànsit
  Preu unitari de 217,00 € +45,57 € (IVA)= 262,57 €
  35. Placa d’alumini amb dors tancat, 1,00 m2
  Preu unitari de 235,00 € +49,35 € (IVA)= 284,35 €
  37. Base d’acer de subjecció al fonament del pal 90 mm diàmetre
  Preu unitari de 78,00 € +16,38 € (IVA)= 94,38 €
  38. Base d’acer de subjecció al fonament del pal 114 mm diàmetre
  Preu unitari de 88,00 € +18,48 € (IVA)= 106,48 €
  39. Base d’acer de subjecció al fonament del pal 140 mm diàmetre
  Preu unitari de 98,00 € +20,58 € (IVA)= 118,58 €
  40. Pal d’alumini de 76 mm diàmetre, disgn. MB
  Preu unitari de 20,00 € +4,20 € (IVA)= 24,20 €
  41. Pal d’alumini de 90 mm diàmetre, design. MC
  Preu unitari de 22,00 € +4,62 € (IVA)= 26,62 €
  42. Pal d’alumini de 114 mm diàmetre, design. MD
  Preu unitari de 32,00 € +6,72 € (IVA)= 38,72 €
  43. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design. ME
  Preu unitari de 48,64 € +10,21 € (IVA)= 58,85 €
  44. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design. MF
  Preu unitari de 51,00 € +10,71 € (IVA)= 61,71 €
  45. Pal d’alumini de 140 mm diàmetre, design. MG
  Preu unitari de 55,00 € +11,55 € (IVA)= 66,55 €
  46. Fita quilomètrica de 60X40 cm, nivell 2
  Preu unitari de 135,20 € +28,39 € (IVA)= 163,59 €
  47. Desmuntatge de cartell
  Preu unitari de 22,00 € +4,62 € (IVA)= 26,62 €
  Capítol 3 Balisament
  48. Balisa cilíndrica de 75 cm d’alçada instal·lada
  Preu unitari de 32,00 € +6,72 € (IVA)= 38,72 €
  49. Fita d’aresta tipus teula instal·lada
  Preu unitari de 10,00 € +2,10 € (IVA)= 12,10€
  50. Fita d’aresta per ctra. doble sentit instal·lada
  Preu unitari de 18,00 € +3,78 € (IVA)= 21,78 €
  51. Mirall circular de 80 cm de diàmetre, amb suport
  Preu unitari de 208,70 € +43,83 € (IVA)= 252,53 €
  52. Captafar amb catadiòptric a dues cares instal·lat
  Preu unitari de 4,00 € +0,84 € (IVA)= 4,84 €
  53. Balisa cilíndrica de 75 cm alçada
  Preu unitari de 22,00 € +4,62 € (IVA)= 26,62 €
  54. Fita d’aresta tipus teula
  Preu unitari de 4,00 € +0,84 € (IVA)= 4,84 €
  55. Fita d’aresta per ctra. doble sentit
  Preu unitari de 8,00 € +1,68 € (IVA)= 9,68 €
  56. Captafar amb catadiòptric a dues cares
  Preu unitari de 2,60 € +0,55 € (IVA)= 3,15 €
  57. Mirall circular de 80 cm de diàmetre
  Preu unitari de 80,70 € +16,95 € (IVA)= 97,65 €
  58. Conos reflexius nivell ll de 50 cm d’alçada
  Preu unitari de 7,00 € +1,47 € (IVA)= 8,47 €
  59. Conos reflexius nivell ll de70 cm d’alçada
  Preu unitari de 14,00 € +2,94 € (IVA)= 16,94 €
  Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris del contracte.
  B) El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del TRLCSP és de 264.462,81 €. El
  valor estimat s’ha calculat en funció del crèdit pressupostari (sense IVA) previst per a la despesa.
  66.115,70 € (crèdit estimat per a 1 any de contracte) + 66.115,70 € (crèdit estimat per a 1 any de contracte) =132.231,40 €
  (crèdit estimat per a 2 anys de contracte) + 132.231,40 € (crèdit estimat per a 2 anys de possible pròrroga)= 264.462,81 €
  5. Garanties.
  Garantia provisional: No s’exigeix.
  Garantia definitiva: L’import de la garantia definitiva serà de 6.611,57 €.
  La garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes previstes a l’article 96 del TRLCSP i als articles 55, 56, 57 i 58 del
  RGLCAP.
  La garantia definitiva caldrà ingressar-la, en tot cas, en la Tresoreria de la Diputació en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
  des de l’endemà de la recepció del seu requeriment.
  La Tresoreria de la Diputació emetrà la corresponent carta de pagament.
  La garantia definitiva no es tornarà fins que no venci el termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte,
  moment en què es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia.
  La garantia definitiva es podrà constituir prèvia sol·licitud del licitador, mitjançant la modalitat de retenció en el preu d’acord
  amb el que estableix l’article 96 apartats 2 i 3 del TRLCSP. La retenció s’efectuarà en la primera factura de serveis que presenti
  l’adjudicatari i el responsable del contracte no podrà conformar-la fins que s’acumulin serveis prestats, la quantia dels quals
  cobreixin l’import fixat per a la garantia definitiva.
  6. Documentació i informació
  A) 1) Perfil de contractant de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat)
  2) per sol·licitar aclariments o més informació de l’expedient, caldrà telefonar a l’oficina de Contractació (tel. 972-185061
  i 972-185059/fax 972-210469
  B) Diputació de Girona. Pujada de Sant Martí 5- 17004 Girona
  C) Dies laborables (de dilluns a divendres), de 8 a 15 hores
  7. Requisits específics a acreditar pels licitadors
  A) Els requisits generals d’acreditació de la personalitat, objecte social, representació i capacitat d’obrar dels licitadors.
  B) Classificació: No es requereix classificació. Caldrà, però, l’acreditació de la capacitat i solvència per a contractar amb
  l’Administració.
  1) La solvència econòmica s’haurà d’acreditar amb l’aportació de la següent documentació justificativa:
  1.1. Persones jurídiques: Informe d’institucions financeres o justificant de la existència d’una assegurança
  d’indemnització per riscos professionals amb un mínim disposat o assegurat de 250.000 euros.
  1.2. Persones físiques: Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb un
  mínim disposat o assegurat de 250.000 euros.
  Per el cas de persones físiques no serà vàlida la presentació d’Informe d’institucions financeres.
  2) La solvència tècnica s’haurà d’acreditar amb l’aportació de la documentació següent:
  2.1. Els licitadors hauran d’acreditar que els productes que ofereix disposen dels Certificats oficials del marcatge CE
  segons norma UNE-EN-12899.
  8. Presentació de proposicions o sol·licituds de participació
  A) Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 12/02/2015
  B) Termini: 24/03/2015 a les 14:00 h
  C) Documentació a presentar: segons model de proposició i de documents especificats a les condicions particulars de
  l’expedient.
  D) Lloc presentació: Servei de Contractació de la Diputació de Girona, dies laborables (de dilluns a divendres), de 8 a 15
  hores, excepte l’últim dia del termini que finalitzarà a les 14 hores.
  9. Obertura de les ofertes
  A) Oficines Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona.
  B) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant de la Diputació (http://www.ddgi.cat) (Perfil del contractant>Licita
  cions>Exp.330/14>Obertura de pliques).
  10. Despeses d’anuncis: A càrrec de qui sigui l’adjudicatari.
  11. Altres informacions: En tractar-se de tramitació harmonitzada s’han publicat anuncis de licitació en el BOP, BOE i DOUE.
  Girona, 12 de febrer de 2015
  Joan Giraut i Cot
  President

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 34 – 19 de febrer de 2015
  Núm. 1777
  DIPUTACIÓ DE GIRONA
  Servei de Contractació
  Anunci de licitació
  SUBMINISTRAMENT: Subministrament de sistemes de contenció de vehicles per a les carreteres que gestiona la Diputació
  de Girona.
  1. Entitat adjudicadora
  A) Diputació de Girona
  B) Contractació: Resolució de Presidència
  C) Exp. 2014/329
  2. Objecte del Contracte
  A) SUBMINISTRAMENT: Subministrament de sistemes de contenció de vehicles per a les carreteres que gestiona la
  Diputació de Girona.
  B) Termini de vigència del contracte: El termini del subministrament serà el període comprès entre el dia 26 de gener de
  2015 a 31 de desembre de 2016, prorrogable per dos períodes més: Primer període de possible pròrroga comprès entre
  el 1/1/2017 a 31/12/2017.
  Segon període de possible pròrroga comprès entre el 1/1/2018 al 6/12/2018
  3. Tramitació i procediment d’adjudicació
  A) Tramitació: Ordinària
  B) Procediment d’adjudicació: Procediment obert
  C) Regulació: Harmonitzada
  D) Criteris de valoració per a l’adjudicació: El criteri que servirà de base per a l’adjudicació del contracte serà el preu. Els
  licitadors hauran d’igualar o rebaixar els preus unitaris de licitació.
  Per calcular el valor de l’oferta del licitador s’aplicaran els preus unitaris als amidaments estimats per un any i sumantlos
  s’obtindrà el valor total de l’oferta.
  1. Barrera de seguretat metàl·lica doble ona, reduïda, paràmetres N2 A W5: 3.700 m
  2. Barrera de seguretat metàl·lica doble ona, amb separador, paràmetres N2 A W5: 80 m
  3. Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separadors, paràmetres H1 A W5: 80 m
  4. Barrera de seguretat metàl·lica triona, paràmetres H2 A W5: 300 M
  5. Extrem de 12 m, per a barrera de seguretat: 2 u
  6. Extrem de 8 m, per a barrera de seguretat: 2 u
  7. Extrem de 4 m, per a barrera de seguretat: 90 u
  8. Barrera metàl·lica per a motoristes índex severitat A: 1.000 m
  9. Reparació d’ampit metàl·lic paràmetres H2 B W5: 12 m
  10. Barana de barres verticals d’acer galvanitzat: 20 m
  11. Tanca de seguretat de fusta tractada paràmetres N2 A W5: 20 m
  12. Extrem de 4 m de fusta tractada: 2 m
  13. Demolició de malecó i transport de runes a abocador: 150 m
  14. Cèrcol de formigó armat HA-20: 150 m
  15. Recol·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple: 700 m
  16. Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica o fusta: 700 m
  17. Suport de perfil C de 120 mm fins a 2 m: 40 u
  18. Suport de perfil C de 125 mm fins a 2 m: 10 u
  19. Suport de perfil C de 120 mm amb pletina soldada: 35 u
  20. Suport de perfil C de 125 mm amb pletina soldada: 20 u
  21. Separador per a barrera de seguretat: 40 u
  22. Captallums reflector a dues cares: 100 u
  23. Barrera de seguretat, perfil doble ona: 200 m
  24. Barrera de seguretat, perfil triple ona: 60 m
  25. Peça angular per a abatiment curt: 30 u
  26. Terminal en forma de cua de retorn, per a barreres de seguretat: 10 u
  27. Suplement pel ml de barrera amb suports de 2,50 m de longitud: 100 m
  28. Suplement per ml de barrera termolacada: 100 m
  Per calcular l’oferta econòmica més avantatjosa es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta de preu més baixa i la resta
  d’ofertes es valoraran proporcionalment d’acord amb la següent fórmula:
  Oferta més baixa X Màxima puntuació Puntuació=
  Oferta licitador
  En aquest procediment es podrà considerar que una oferta econòmica és anormal o desproporcionada d’acord amb els
  criteris que es preveuen a la Clàusula Sisena del Plec de clàusules administratives particulars.
  4. Preu/ Pressupost del contracte:
  A) S’estableix com a preu del contracte els següents preus unitaris màxims:
  1. Barrera de seguretat metàl·lica doble ona, reduïda, paràmetres N2 A W5
  Preu unitari de 24,50 € + 5,15 € (IVA)= 29,65 €
  2. Barrera de seguretat metàl·lica doble ona, amb separador, paràmetres N2 A W5
  Preu unitari de 27,90 € + 5,86 € (IVA)= 33,76 €
  3. Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separadors, paràmetres H1 A W5
  Preu unitari de 63,00 € + 13,23 € (IVA)= 76,23 €
  4. Barrera de seguretat metàl·lica triona, paràmetres H2 A W5
  Preu unitari de 55 € + 11,55 € (IVA)= 66,55 €
  5. Extrem de 12 m, per a barrera de seguretat
  Preu unitari de 440 € + 92,40 € (IVA)= 532,40 €
  6. Extrem de 8 m, per a barrera de seguretat
  Preu unitari de 298 € + 62,58 € (IVA)= 360,58 €
  7. Extrem de 4 m, per a barrera de seguretat
  Preu unitari de 179 € + 37,59 € (IVA)= 216,59 €
  8. Barrera metàl·lica per a motoristes índex severitat A
  Preu unitari de 22 € + 4,62 € (IVA)= 26,62 €
  9. Reparació d’ampit metàl·lic paràmetres H2 B W5
  Preu unitari de 277 € + 58,17 € (IVA)= 335,17 €
  10. Barana de barres verticals d’acer galvanitzat
  Preu unitari de 88,00 € + 18,48 € (IVA)= 106,48€
  11. Tanca de seguretat de fusta tractada paràmetres N2 A W5
  Preu unitari de 49,50 € + 10,40 € (IVA)= 59,90 €
  12. Extrem de 4 m de fusta tractada
  Preu unitari de 245 € + 51,45 € (IVA)= 296,45 €
  13. Demolició de malecó i transport de runes a abocador
  Preu unitari de 25,40 € + 5,33 € (IVA)= 30,73 €
  14. Cèrcol de formigó armat HA-20
  Preu unitari de 64 € + 13,44 € (IVA)= 77,44 €
  15. Recol·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple
  Preu unitari de 17,30 € + 3,63 € (IVA)= 20,93 €
  16. Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica o fusta
  Preu unitari de 4,30 € + 0,90 € (IVA)= 5,20€
  17. Suport de perfil C de 120 mm fins a 2 m
  Preu unitari de 18,70 € + 3,93 € (IVA)= 22,63 €
  18. Suport de perfil C de 125 mm fins a 2 m
  Preu unitari de 20 € + 4,20 € (IVA)= 24,20 €
  19. Suport de perfil C de 120 mm amb pletina soldada
  Preu unitari de 34 € + 7,14 € (IVA)= 41,14 €
  20. Suport de perfil C de 125 mm amb pletina soldada
  Preu unitari de 38 € + 7,98 € (IVA)= 45,98 €
  21. Separador per a barrera de seguretat
  Preu unitari de 4,40 € + 0,92 € (IVA)= 5,32 €
  22. Captallums reflector a dues cares
  Preu unitari de 1,80 € + 0,38 € (IVA)= 2,18 €
  23. Barrera de seguretat, perfil doble ona
  Preu unitari de 13,50 € + 2,84 € (IVA)= 16,34 €
  24. Barrera de seguretat, perfil triple ona
  Preu unitari de 18 € + 3,78 € (IVA)= 21,78 €
  25. Peça angular per a abatiment curt
  Preu unitari de 22 € + 4,62 € (IVA)= 26,62 €
  26. Terminal en forma de cua de retorn, per a barreres de seguretat
  Preu unitari de 25 € + 5,25 € (IVA)= 30,25 €
  27. Suplement pel ml de barrera amb suports de 2,50 m de longitud
  Preu unitari de 2,15 € + 0,45 € (IVA)= 2,60 €
  28. Suplement per ml de barrera termolacada
  Preu unitari de 11 € + 2,31 € (IVA)= 13,31 €
  Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els preus unitaris del contracte.
  B) El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del TRLCSP és de 793.388,44 €. El
  valor estimat s’ha calculat en funció del crèdit pressupostari (sense IVA) previst per a la despesa.
  198.347,11 € (crèdit estimat per a 1 any de contracte) + 198.347,11 € (crèdit estimat per a 1 any de contracte) =396.694,22 €
  (crèdit estimat per a 2 anys de contracte) + 396.694,22 € (crèdit estimat per a 2 anys de possible pròrroga)= 793.388,44 €
  5. Garanties.
  Garantia provisional: No s’exigeix.
  Garantia definitiva: L’import de la garantia definitiva serà de 19.834,71 €.
  La garantia es podrà constituir en qualsevol de les formes previstes a l’article 96 del TRLCSP i als articles 55, 56, 57 i 58 del
  RGLCAP.
  La garantia definitiva caldrà ingressar-la, en tot cas, en la Tresoreria de la Diputació en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
  des de l’endemà de la recepció del seu requeriment.
  La Tresoreria de la Diputació emetrà la corresponent carta de pagament.
  La garantia definitiva no es tornarà fins que no venci el termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte,
  moment en què es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia.
  La garantia definitiva es podrà constituir prèvia sol·licitud del licitador, mitjançant la modalitat de retenció en el preu d’acord
  amb el que estableix l’article 96 apartats 2 i 3 del TRLCSP. La retenció s’efectuarà en la primera factura de serveis que presenti
  l’adjudicatari i el responsable del contracte no podrà conformar-la fins que s’acumulin serveis prestats, la quantia dels quals
  cobreixin l’import fixat per a la garantia definitiva.
  6. Documentació i informació
  A) 1) Perfil de contractant de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat)
  2) per sol·licitar aclariments o més informació de l’expedient, caldrà telefonar a l’oficina de Contractació (tel. 972-185061
  i 972-185059/fax 972-210469
  B) Diputació de Girona. Pujada de Sant Martí 5- 17004 Girona
  C) Dies laborables (de dilluns a divendres), de 8 a 15 hores
  7. Requisits específics a acreditar pels licitadors
  A) Els requisits generals d’acreditació de la personalitat, objecte social, representació i capacitat d’obrar dels licitadors.
  B) Classificació: No es requereix classificació. Caldrà, però, l’acreditació de la capacitat i solvència per a contractar amb
  l’Administració.
  1) La solvència econòmica s’haurà d’acreditar amb l’aportació de la següent documentació justificativa:
  1.1. Persones jurídiques: Informe d’institucions financeres o justificant de la existència d’una assegurança
  d’indemnització per riscos professionals amb un mínim disposat o assegurat de 500.000 euros.
  1.2. Persones físiques: Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb un
  mínim disposat o assegurat de 500.000 euros.
  Per el cas de persones físiques no serà vàlida la presentació d’Informe d’institucions financeres.
  2) La solvència tècnica s’haurà d’acreditar amb l’aportació de la documentació següent:
  2.1. Els licitadors hauran d’acreditar que els productes que ofereix disposen dels Certificats oficials del marcatge CE
  segons norma UNE-EN-1317.
  8. Presentació de proposicions o sol·licituds de participació
  A) Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 12/02/2015
  B) Termini: 24/03/2015 a les 14:00 h
  C) Documentació a presentar: segons model de proposició i de documents especificats a les condicions particulars de
  l’expedient.
  D) Lloc presentació: Servei de Contractació de la Diputació de Girona, dies laborables (de dilluns a divendres), de 8 a 15
  hores, excepte l’últim dia del termini que finalitzarà a les 14 hores.
  9. Obertura de les ofertes
  A) Oficines Diputació de Girona/Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona.
  B) Data/hora: Es publicarà en el perfil de contractant de la Diputació (http://www.ddgi.cat) (Perfil del contractant>Licita
  cions>Exp.329/14>Obertura de pliques).
  10. Despeses d’anuncis: A càrrec de qui sigui l’adjudicatari.
  11. Altres informacions: En tractar-se de tramitació harmonitzada s’han publicat anuncis de licitació en el BOP, BOE i DOUE.
  Girona, 12 de febrer de 2015
  Joan Giraut i Cot
  President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: