Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2014

Posted by lejarza en 20 diciembre, 2013


Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2014

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Besalú

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 243 – 20 de desembre de 2013 Núm. 14227 Ajuntament de Argelaguer

Anunci d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació i imposició d’ordenances fiscals per l’exercici 2014, no s’han presentat reclamacions.

Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora de les Hisendes Locals queden aprovats definitivament els acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament en data 30 d’octubre de 2013, del contingut següent:

PRIMER.- Aprovar definitivament per a l’exercici 2014 i següents, la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen.

2.- Respecte a les taxes:

Taxa de subministrament d’aigua. D’acord amb l’estudi econòmic redactat per l’empresa Prodaisa, les tarifes seran les següents:

BLOC I :De 0 a 10 m³/ abonat / mes 0,6126€/ m³. BLOC II : Excés de 10 m³/ abonat /mes 0.6385€/ m³. Bloc industrial 0,6087€/ m³. Quota de servei 0,5 €/abonat/mes. Conservació de comptador 0,8931 €/abonat/mes. Dret de connexió 50,00€.

Taxa d’escombraries. S’han incrementat les tarifes de l’ordenança fiscal, i seran les següents:

Domicilis: – Habitatge 134,14 € – Habitatge amb una persona jubilada 70,28 € Habitatge de temporada o deshabitat 134,14 €.

Establiments: – Botigues (fleca, queviures…) 134,14 € – Bars i restaurants 522,18 € – Cases de turisme rural 485,46 €.

Fàbriques: – Desconnectades del servei 134,14 € – No desconnectades del servei Categoria 1ª 478,58 €. * Categoria 2ª 958,71 €. * Categoria 3ª 1.190,15 €

S’ha modificat diferents tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de serveis administratius, d’acord amb els estudis econòmics i l’estudi del Consell Comarcal de la Garrotxa pel que fa a activitats i informes de seguretat.

Fotocòpies: DIN A-4 0,10 DIN A-3 0,20 Color DIN A-3 0,40 Color DIN A-4 0,20

Informes de seguretat: Obra nova 250,47 Assignació o canvi d’ús 104,50

ACTIVITATS: Annex I. Autorització 786,92. Annex II. Llicència ambiental 786,92. Annex III. Règim de Comunicació 581,72. Innòcua. Règim de Comunicació 446,63. Innòcua. Tallers artesanals i ac. Ramaderes 316,41€.

CONTROL PERIÒDIC: Annex I. Informe sobre acta de control 139,49. Annex II i llicència activitat recreativa 647,06. Annex III i innòcua. Autocontrol 190,30€.

CONTROL INICIAL: Annex II i llicència activitat recreativa 647,06 (Visites de control). Annex II i llicència activitat recreativa 139,49€ (Informes sobre actes de control).

UTILITZACIÓ MATERIAL MUNICIPAL: Taules i cadires – Associacions del poble gratuït. Particulars: Taules, per taula 2 €. Particulars: Cadires, cada 6 unitats 2 €. El preus anteriors inclouen el transport. i recollida del material a domicili.

SEGON.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els punts anteriors, continuaran vigents fins que no se n’acordi la modificació o derogació.

TERCER.- Aquestes tarifes seran aplicables a partir del dia 1 de gener de 2014, i el seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació expressa.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Argelaguer, 17 de desembre de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

4 comentarios para “Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2014”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 245 – 24 de desembre de 2013
  Núm. 14210
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a exercici 2014
  El Ple de la corporació municipal del dia 25 d’octubre de 2013, va aprovar provisionalment, la modificació de les ordenances
  fiscals per a l’exercici 2014.
  L’expedient ha estat exposat al públic, mitjançant anunci publicat al BOP número 214 de 8 de novembre de 2013, pel període
  de 30 dies, sense que en l’esmentat període s’hagin presentat reclamacions.
  Per això l’acord provisional ha quedat aprovat i elevat a definitiu, tal i com estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
  2/2004, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
  De conformitat amb allò que es determina a l’apartat 4art de l’esmentat article 17, es fa públic el text íntegre de l’acord
  definitiu i el de les modificacions aprovades.
  Les modificacions aprovades definitivament són les següents:
  1. Ordenança fiscal número 6: Taxa per la recollida d’escombraries
  Es modifiquen els article 3 i 6.2 quedant redactats de la següent manera:
  “Article 3. Subjectes passius
  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
  Tributària, que ocupin i utilitzin els habitatges i els locals, situats en els llocs urbans i en disseminat del municipi, bé sigui a
  títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, fins i tot, de precari.
  Article 6.2. A aquests efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
  Per a cada habitatge situat en disseminat amb contenidor fora de ruta i a llarga distància: 42,03€.”
  2. Ordenança fiscal número 11: Taxa privativa o aprofitament especial de domini públic
  S’afegeix el següent article:
  “Règim de declaració i d’ingrés
  1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
  2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o aprofitament especial es presentarà
  degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
  Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el
  funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
  3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies,
  en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
  4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que realment han determinat la magnitud
  de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, caldrà presentar una declaració complementària
  en el termini d’un mes comptat des de la data en què es coneixes la variació.
  5. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre
  de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte
  per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.

  No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període
  determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.”
  3. Ordenança fiscal número 13: Taxa de subministrament d’aigua
  S’incrementaran les tarifes d’acord amb l’estudi econòmic redactat per l’empresa Prodaisa, les quals seran les següents:
  BLOC I (mínim) :De 0 a 12 m³/ abonat / mes………………………………………………………….. 0,6346 € /m³
  BLOC II : Excés de 12 m³/ abonat / mes……………………………………………………………………0,6585 €/ m³
  Quota de servei: 0,5 €/abonat/mes
  4. Ordenança fiscal número 16: Reguladora de la taxa per serveis administratius
  • Per la filmació i gravació d’espots en el terme municipal de Tortellà: 1.000€
  • Documents relatius a activitats:
  Legalitzacions ambientals (inclou l’informe de seguretat en cas d’incendis en activitats de l’annex III i innòcues) i canvis
  substancials:
  Annex I – autoritzacions…………………………………………………………………………………………………… 858,46€
  Annex II – llicència ambiental………………………………………………………………………………………….. 858,46€
  Annex III – règim comunicació………………………………………………………………………………………… 634,60€
  Innòcues – règim comunicació…………………………………………………………………………………………. 487,23€
  Tallers artesanals i activitats ramaderes extensives………………………………………………………….. 345,17€
  Canvi de titular d’una activitat:
  Amb visita prèvia……………………………………………………………………………………………………………. 184,31€
  Sense visita prèvia…………………………………………………………………………………………………………….. 65,93€
  Control periòdic de les activitats:
  Annex I ambiental. Informe sobre acta control realitzada per EAC………………………………………………………………………….. 152,14€
  Annex II i IV ambientals i llicències activitats recreatives. Visites realitzades pels tècnics comarcals……………………….. 705,89€
  Annex II i IV ambientals i llicències activitats recreatives. Informe sobre acta control realitzada per EAC ………………. 253,62€
  Activitats recreativa. Comunicació. Visites realitzades pels tècnics comarcals …………………………………………………………. 389,72€
  Activitats recreatives. Comunicació. Informe sobre acta control realitzada per EAC……………………………………………….. 253,62€
  Annex III i innòcues. Autocontrol amb visita……………………………………………………………………………………………………………. 207,91€
  Control inicial d’activitats:
  Annex II i IV ambientals i activitats recreatives. Visites realitzades pels tècnics municipals…………………………………….. 705,89€
  Annex II i IV ambientals i activitats recreatives. Informe sobre acta control realitzada per EAC………………………………. 253,62€
  Legalització espectacles públics i activitats recreatives:
  Llicència municipal………………………………………………………………………………………………………….. 959,59€
  Règim comunicació…………………………………………………………………………………………………………. 664,09€
  Altres actuacions relacionades amb activitats:
  Informes de consulta prèvia a l’inici de l’activitat, sense visita …………………………………………. 95,00€
  Informes de consulta prèvia a l’inici de l’activitat, amb visita………………………………………….. 227,70€
  Informes canvis no substancials………………………………………………………………………………………… 95,00€
  Informes de competències municipals d’activitats de l’Annex I………………………………………… 95,00€
  Informes assistència tècnica………………………………………………………………………………………………. 95,00€
  Certificats llicència…………………………………………………………………………………………………………….. 40,33€
  Trasllat habitatge ús turístic OGE………………………………………………………………………………………. 38,95€
  Conformitat consums propis per DAR………………………………………………………………………………. 38,95€
  Segones i successives……………………………………………………………………………………………………….. 126,81€
  Conformitat consums propis comprovacions (annex III)…………………………………………………… 38,95€
  Segones i successives comprovacions (innòcues)………………………………………………………………. 81,41€
  Sonometries nocturnes…………………………………………………………………………………………………….. 262,65€
  Sonometries diürnes………………………………………………………………………………………………………… 175,10€
  Control inicial d’activitats existents Annex III o innòcues……………………………………………….. 118,38€
  Informes de seguretat a incloure dins la taxa/impost de les llicències d’obres o d’activitats:
  Informes de seguretat lligats a obra nova (llicències d’obres) ………………………………………………………………………………….. 227,70€
  Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats sense obra – tràmit d’activitats)……………………………………….. 95,00€
  5. Ordenança fiscal de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal
  S’afegeix el paràgraf següent a l’article 5:
  “Per tal de potenciar el sector turístic del municipi els establiments dedicats a aquesta activitat podran adquirir packs de deu
  tiquets per un preu de 2,5 € per tiquet, que podran ser utilitzats única i exclusivament pels clients (tiquet/persona/dia).”
  Tortellà, 16 de desembre de 2013 Joaquim Pagès i Manté Alcalde.

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 246 – 27 de desembre de 2013
  Núm. 14266
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 2014
  Transcorregut el termini de trenta dies d’informació pública de l’expedient per a la modificació de les ordenances fiscals per
  a l’exercici 2014, aprovat, provisionalment, pel Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de
  2013 i publicat, mitjançant edicte, al BOP de Girona núm. 214 de 8 de novembre d’enguany i exposat al tauler d’anuncis de
  l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s’hagin presentat reclamacions, es fa públic que l’acord provisional ha
  esdevingut definitiu.
  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
  davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a
  comptar des del dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
  De conformitat amb el que disposa l’article 17 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
  Reguladora de les Hisendes Locals es publica en annex el text íntegre de les modificacions acordades que han d’aplicar-se a
  partir de l’1 de gener de 2014, les quals seran vigents mentre no s’acordi llur modificació o derogació.
  ANNEX
  Ordenances fiscals modificades:
  Ordenança fiscal número 6 reguladora de la Taxa cementiri municipal.
  Art. 6è. Quota tributària
  La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
  Cementeris municipals de Montagut i Oix:
  a)- Concessió nínxol nou 300,51 euros
  b)- Concessió cinerari 300,51 euros
  c)- Concessió nínxol vell 150,25 euros
  d)- Expedició títol 12,02 euros
  e)- Quota anual manteniment 8,00 euros
  Ordenança fiscal número 07/08 reguladora de la taxa per recollida i tractament d’escombraries.
  Afegir un apartat 6è a l’article 9è. Exempcions i bonificacions
  9.6.- En el supòsit de concurrència de més d’una bonificació, només s’aplicarà la més alta de totes.
  Ordenança fiscal número 8/11 reguladora de la taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i
  comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i de les
  activitats innòcues i a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives.
  Article 7-Quota tributària:
  La quota tributària es correspon amb els costos imputats a la tramitació administrativa i la realització dels informes tècnics i
  de control necessaris, i consistirà en una quantitat fixada per als següents conceptes:
  Legalització ambiental (inclou l’informe de seguretat en cas d’incendi en activitats de l’ annex III i innòcues) i canvis
  substancials
  ANNEX D’ACTIVITATS
  ANNEX I 858,46€
  ANNEX II 858,46€
  ANNEX III 634,60€
  Innòcues 487,23€
  *Tallers artesanals i activitats ramaderes extensives. 345,17€
  Controls inicials de les activitats
  ANNEX D’ACTIVITATS
  Annex II i IV ambientals i activitats recreatives.
  Visites realitzades pels tècnics comarcals 705,89€
  Annex II i IV ambientals i activitats recreatives. Informe sobre acta control realitzada per EAC 253,62€
  Controls periòdics de les activitats
  ANNEX D’ACTIVITATS
  ANNEX I ambiental. Informe sobre acta control realitzada per EAC 152,14€
  Annex II i IV ambientals i llicències activitats recreatives.
  Visites realitzades pels tècnics comarcals 705,89€
  Annex II i IV ambientals i llicències activitats recreatives. Informe sobre acta control realitzada per EAC 253,62€
  Activitat recreativa. Comunicació.
  Visites realitzades pels tècnics comarcals 389,72€
  Activitats recreatives. Comunicació.
  Informe sobre acta control realitzada per EAC 253,62€
  ANNEX III i Innòcues Autocontrol amb visita. 207,91€
  Canvi de titular d’una activitat
  CONCEPTE
  Amb visita de comprovació 184,31€
  Sense visita de comprovació 65,93€
  Altres actuacions relacionades amb activitats
  ANNEX D’ACTIVITATS
  Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat sense visita 95,00€
  Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat amb visita 227,70€
  Informes canvis no substancials 95,00€
  Informes de competències municipals d’activitats de l’Annex I 95,00€
  Informes assistència tècnica 95,00€
  Certificats llicència 40,33€
  Trasllat habitatge ús turístic OGE 38,95€
  Conformitat consums propis per DAR 38,95€
  Segones i successives comprovacions (annex III) 126,81€
  Segones i successives comprovacions ( innòcues) 81,41€
  Sonometries nocturnes 262,65€
  Sonometries diürnes 175,10€
  Control inicial d’activitats existents Annex III o Innòcues 118,38€
  Legalització espectacles públics i activitats recreatives
  CONCEPTE
  Llicència municipal 959,59€
  Règim comunicació 664,09€
  Ordenança fiscal número 15/10 reguladora de la Taxa per la utilització d’instal·lacions i materials municipals.
  Article 6.- Quota tributària
  Es modifiquen les tarifes següents:
  Locals municipals Quota
  Centre Cívic i Locals polivalents Per acte (matí o tarda): 50,00 euros, excepte en el cas de sol·licitar el local per
  Sant Joan o per Nadal que serà de 100,00 euros.
  Per tot el dia: 100,00 euros
  Montagut, 17 de desembre de 2013
  Mònica Boix Pagès Alcaldessa.

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 247 – 30 de desembre de 2013 Núm. 14531 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci sobre l’aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2014 L’Ajuntament Ple, en sessió del dia 17 de novembre de 2013, va acordar aprovar provisionalment la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2014. L’esmentat acord ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 212, de 6 de novembre de 2013, durant un termini de trenta dies hàbils, i el corresponent expedient posat de manifest en el tràmit d’informació pública i audiència als interessats pel mateix termini, no havent-se presentat cap reclamació. Per la qual cosa, l’acord inicial ha esdevingut definitiu, publicant-se els preceptes modificats. Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, durant el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província de Girona, sens perjudici de que puguin exercir qualsevol altre acció que estimin oportuna. Sant Jaume de Llierca, 19 de desembre de 2013 Ferran Puig i Estartús Alcalde ANNEX: Ordenança Fiscal núm. 2.1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Article 1. Fet imposable 4. En cas que un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals s’entendrà, a efectes d’aquest impost, que pertany a cadascun d’aquests per la superfície que ocupi en el respectiu terme municipal. 5. No estan subjectes a l’impost: a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic marítim-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït pels usuaris. b) Els següents béns propietat del municipi: – Els de domini públic afectes a l’ús públic. – Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament, excepte quan es tracti de béns immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. – Els béns patrimonials, excepte els cedits a tercers mitjançant contraprestació. Article 2. Exempcions 2. Prèvia sol·Licitud del subjecte passiu, també estaran exempts els següents béns: b) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost. No estaran exempts els béns immobles quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, excepte que els resulti d’aplicació algun dels supòsits d’exempció previstos a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge o que la subjecció a l’impoist a títol de contribuent recaigui sobre l’Estat, les CCAA o les entitats locals, o sobre organismes autònoms de l’Estat o entitats de dret públic de caràcter anàleg de les CCAA i de les entitats locals. Article 8. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 2. El tipus de gravamen serà el 0,59% quan es tracti de béns urbans i el 0,49% quan es tracti de béns rústics. Article 11. Normes de gestió i liquidació 3. L’Ajuntament podrà col·laborar en la inspecció cadastral de l’impost amb els òrgans competents de l’Administració de l’Estat, amb subjecció a les normes de col·laboració que reglamentàriament es determinin. 4. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu aquesta Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les circumstàncies que fonamenten la sol·licitud. Per tal que el benefici fiscal de què es tracti pugui tenir efectes per a l’exercici fiscal en curs, la sol·licitud s’haurà de formular abans de la meritació de l’impost, o bé com a màxim, abans que el deute esdevingui ferm, és a dir, en el termini d’un (1) mes a comptar des de l’endemà en què es produeixi la notificació col3lectiva mitjançant edicte de publicació del padró corresponent. Quan es tracti d’una liquidació de venciment singular, la sol·licitud corresponent s’haurà de formular en el termini d’un (1) mes a comptar des de l’endemà que s’entengui produïda la notificació. Altrament, la resolució que acordi la concessió del benefici fiscal tindrà efectes per a l’any següent i successius exercicis tributaris. 5. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable. Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost. Ordenança fiscal núm. 2.2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Article 1. Disposicions generals 1. L’impost d’activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, establert amb caràcter obligatori als articles 78è a 91è ambdós inclosos del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i regulat a la present ordenança. 2. És igualment d’aplicació allò que s’estableix en el Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual se n’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost, el Reial decret 243/1995, de 17 de febrer pel qual es dicta normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal. 3. En tot cas, també seran d’aplicació les disposicions concordants o complementàries dictades a l’efecte de desplegar la normativa assenyalada. Article 2. Fet imposable 1. El fet imposable de l’impost sobre activitats econòmiques és constituït per l’exercici dins el terme municipal d’activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s’exerceixen o no en un local determinat i tant si es troben o no especificades en les tarifes de l’impost. 2. Es consideren, a l’efecte d’aquest impost, activitats empresarials, les ramaderes quan tinguin caràcter independent, les mineres, les industrials, les comercials i les de serveis. Per tant, no tenen aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i cap d’aquestes no constitueix el fet imposable del present impost. 3. Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic quan suposa l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d’un sol d’aquests mitjans o recursos, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns i serveis. 4. El contingut de les activitats incloses dins el fet imposable és definit en les tarifes del present impost. 5. L’exercici d’activitats incloses dins el fet imposable es podrà provar per qualsevol mitjà admissible en dret i, en particular, per aquells recollits en l’article 3r del Codi de Comerç. Article 3. Supòsits de no subjecció No constitueix fet imposable d’aquest impost l’exercici de les activitats següents: a) L’alienació de béns integrats en l’actiu fix de les empreses que hagin figurat inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a la data de la transmissió, com també la venda de béns d’ús particular i privat del venedor, sempre que hagin estat utilitzats durant un període de temps igual. b) La venda de productes que es rebin en pagament de treballs personals o serveis professionals. c) L’exposició d’articles amb finalitat exclusiva de decoració o d’adornar l’establiment. No obstant això, està sotmesa al pagament del present impost l’exposició d’articles per regalar als clients. d) La realització d’un sol acte o operació aïllada de venda al detall. Article 4. Exempcions 1. Estan exempts d’aquest impost: a) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, com també els organismes autònoms de l’Estat, de les entitats locals i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes. b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, a partir de 2003 i durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi l’activitat. A aquests efectes, no es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat quan aquesta activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que s’entendrà que concorre, entre d’altres, en els supòsits següents: – En els casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. – En els casos que l’alta respon a una transformació de la forma jurídica de la titularitat. – En els casos que l’alta respon a un canvi d’epígraf per imperatiu legal o per corregir una qualificació anterior errònia. – Quan l’alta ha estat precedida d’una baixa en la mateixa activitat i subjecte passiu, en un període inferior a un any. c) Els següents subjectes passius: – Les persones físiques. – Els subjectes passius de l’impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l’article 35è.4 de la Llei General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros. – Els subjectes passius de l’impost sobre la Renda de no Residents, que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros. Als efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest paràgraf s’han de tenir en compte el què disposa l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades al text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en tots els graus sempre que estiguin finançats íntegrament amb diners de l’Estat, de la Generalitat o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els graus els quals, no tenint ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu, fins i tot en el cas que facilitin als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els prestin serveis de mitja pensió o internat, encara que venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a l’ensenyament esmentat, sempre que l’import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l’establiment. f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats que portin a terme de tipus pedagògic, científic, assistencial i d’ocupació per a l’ensenyament, l’educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a l’ensenyament esmentat, sempre que l’import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l’establiment. g) La Creu Roja Espanyola. h) Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació l’exempció d’acord amb tractats o convenis internacionals. i) Les entitats sense finalitat lucrativa en els termes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les esmentades entitats, aprovat pel Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre. 2. Les exempcions previstes en les lletres e) i f) de l’apartat 1 anterior són de caràcter pregat i, per tant, només s’atorgaran, si s’escau, a sol·licitud del subjecte passiu de l’impost. 3. L’aplicació de l’exempció de la lletra i) està condicionada al fet que l’entitat interessada comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Article 5. Subjectes passius Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, sempre que exerceixin en territori nacional qualsevol de les activitats constitutives del fet imposable. Article 6. Successors i responsables 1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als seus successors en els termes que estableix la normativa tributària. 2. Respecte de societats i entitats amb personalitat jurídica, s’estarà al règim de successió i responsabilitat que s’estableix a la normativa tributària. Article 7. Quota tributària La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la quota de tarifa de l’impost municipal, provincial o nacional el coeficient de ponderació que es regula a l’article següent, i en el seu cas, el coeficient de situació. Article 8. Coeficient de ponderació D’acord amb el que preveu l’article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net del volum de negoci del subjecte passiu, segons el quadre següent: Import net del volum de negoci (EUR) Coeficient Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 1,29 Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30 Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 1,32 Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 1,33 Més de 100.000.000,00 1,35 Sense volum net de negoci 1,31 El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment permanent. Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent. Article 9. Coeficients de situació 1. Als efectes del que preveu l’article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en 2 categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l’índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d’elles. 2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l’índex alfabètic abans esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en aquesta classificació fins el primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l’índex alfabètic de vies públiques. 3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 8 d’aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients següent: Categoria fiscal de les vies públiques 1a 2a Coeficient aplicable 1,30 1,20 4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l’accés principal. Article 10. Bonificacions de caràcter obligatori 1. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives així com les Unions, Federacions i Confederacions de les mateixes en els termes establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. Hauran d’acreditar la seva inscripció en el Registre de cooperatives. 2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota els subjectes passius que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d’activitat següents a la finalització del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. 3. Amb caràcter general, l’obtenció de beneficis fiscals regulats en aquest article no tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa començaran a tenir efecte des del període impositiu següent al de la data en què es formuli la corresponent sol·licitud. No obstant, podran aplicar-se en el mateix exercici en què es sol·liciten sempre que la sol·licitud es formuli abans que la liquidació/rebut de padró hagin quedat consentits i ferms i concorrin en la data de la meritació els requisits necessaris per al gaudiment dels mateixos. Article 11. Bonificacions de caràcter potestatiu 1. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota corresponent, els tres primers anys, del 25% en el quart i del 10% en el cinquè, aquells que inicien l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els 5 anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquella activitat; i sempre que no s’hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat. A aquests efectes s’entén que s’ha exercit sota una altra titularitat, entre d’altres, els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s’inicia una nova activitat en els següents casos: – quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost. – quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’estava exercint. – quan l’alta suposi una ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja s’estava realitzant. – quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat per la qual ja s’estava tributant. 2. Amb caràcter general, l’obtenció de beneficis fiscals regulats en aquest article no tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa començaran a tenir efecte des del període impositiu següent al de la data en què es formuli la corresponent sol·licitud. No obstant, podran aplicar-se en el mateix exercici en què es sol·liciten sempre que la sol·licitud es formuli abans que la liquidació/rebut de padró hagin quedat consentits i ferms i concorrin en la data de la meritació els requisits necessaris per al gaudiment dels mateixos. Article 12. Període impositiu i meritació 1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracti de declaracions d’alta de subjectes passius que no hagin d’estar exempts. En aquest cas, el període impositiu començarà en la data d’inici de l’exercici de l’activitat i acabarà amb l’any natural. 2. L’impost s’acreditarà el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos d’alta de subjectes passius no exempts el dia de començament de l’exercici de l’activitat no coincideix amb l’any natural. En aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que manquin per acabar l’any natural, incloent-hi els de començament de l’exercici de l’activitat. 3. Igualment, en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent-ne aquell en què s’hagi produït el cessament esmentat. Amb aquesta finalitat, els subjectes passius podran demanar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s’hagi exercit l’activitat. Article 13. Matrícula 1. L’impost es gestiona a partir de la matrícula que es formarà anualment i estarà constituïda per censos comprensius dels subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques i no estiguin exempts de l’impost, quotes mínimes i, si escau, del recàrrec provincial. La formació de la matrícula de l’impost és competència de l’Administració tributària de l’Estat. Igualment, la qualificació de les activitats econòmiques i la fixació de les quotes corresponents serà practicada per l’Administració de l’Estat. Contra els actes d’inclusió, exclusió o variació de qualificació d’activitats econòmiques i fixació de quotes, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició i, en qualsevol cas, reclamació econòmic administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya. 2. Els subjectes passius, no exempts de l’impost, que iniciïn la seva activitat, hauran de presentar les declaracions d’alta en el termini d’un mes des de l’inici de l’activitat. 3. Els subjectes passius que deixin de complir les condicions exigides per a l’aplicació de les exempcions previstes estaran obligats a presentar la corresponent declaració censal d’alta, on manifestin tots els elements necessaris per a la seva inclusió en la matrícula, durant el mes de desembre immediatament anterior a l’any en que aquests subjectes passius resultin obligats a contribuir per l’impost. 4. Els subjectes passius als quals no resulti d’aplicació l’exempció prevista en la lletra c) de l’apartat 1r. de l’article 4 hauran de comunicar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’import net de la seva xifra de negocis en els termes establerts a l’Ordre del ministre d’Hisenda 85/2003, de 23 de gener. 5. Els subjectes passius inclosos en la matrícula de l’impost estan obligats a presentar una declaració de baixa quan cessin en l’exercici d’una activitat, o de variació, en la qual han de comunicar les alteracions d’ordre físic, econòmic o jurídic separadament per a cada activitat, en el termini d’un mes des de la data en què es va produir el cessament de l’activitat o la variació. 6. Les declaracions de variació o baixa, referents a un període impositiu, tindran efectes en la matrícula del període impositiu següent. 7. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos, resultants de les actuacions d’inspecció tributària o de la formalització d’altes i comunicacions, es consideraran actes administratius i significaran la modificació del cens esmentat. Per a qualsevol modificació de la matrícula referent a les dades que figurin en els censos, serà requisit indispensable i inexcusable l’alteració prèvia d’aquestes últimes en el mateix sentit. 8. En tot allò que no és previst en aquest article, hi serà d’aplicació el Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer, en relació a les obligacions dels subjectes passius de presentar declaracions d’alta, de baixa i de variació. Article 14. Gestió municipal 1. La liquidació i recaptació, així com també la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest impost, seran portades a terme per l’Ajuntament, sense perjudici de la possibilitat de delegació en els termes que estableix la normativa vigent, i comprendrà les funcions següents: concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions per a la determinació dels respectius deutes tributaris, emissió d’instruments de cobrament, resolució d’expedients per a la devolució d’ingressos indeguts i resolució del recursos de reposició interposats a l’empara de l’article 14 de la Llei reguladora de les hisendes locals contra els actes esmentats, i actuacions per a la informació i assistència al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat. 2. La inspecció d’aquest impost serà duta a terme pels òrgans competents de l’Administració tributària de l’Estat, sense perjudici de les delegacions que es puguin fer en els termes que estableix la normativa vigent. Disposició addicional Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. Disposició final Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2013, tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. Annex 1: Classificació de carrers i zones Àrees i zones Sectors i zones NNSS (1) Vials-carrers Categoria 1ª Locals situats dins les àrees establertes i compromeses per a les necessitats d’ús industrial i de serveis Poliger nord SAU1 ICS POL. Ind. Pla de Poliger nord LL Pla de Poliger POL Ind. Poliger nord Poliger sud sector I UA3 ASTRAL SAU2 Ampliació ASTRAL SAU4 Can Coma POL. Ind. Pla de Poliger LL Pla de Poliger DS Disseminats POL Ind. Poliger sud sector I LG P.P. SAU4 Can Coma 1 (P) Poliger sud sector II UA2 Politger 2 SAU3 Ampliació Politger 2 CTRA. Nacional 260 POL. Ind. Pla de Poliger POL Poliger sud sector II LL Llongarriu POL Ind. Poliger sud sector II UA1 Tritexsa CTRA. Montagut LG Tritex LL Pla de Poliger UA7 Monter PE4 Benzinera LL Camí del Molí C. Major C. Molí LL Pla de Poliger PE4 Benzinera LL Pla de Poliger Dotacions (clau 8) CM Fàbrica Categoria 2ª Locals situats dins les àrees urbanes residencials i la zona rural Zona urbana residencial Nucli antic (clau 1) Eixample (clau 2) Residencial densitat mitja (clau 3) Unifamiliar aïllada (clau 4) Residencial baixa densitat (clau 5) C. Balmes C. B. Terradas Brutau C. Bosc d’en Puig UR. Bosc d’en Puig C. Àngela Brutau C. Colon C. Creu AV. Doctor Flèming C. Església PL. Església C. Fluvià C. Garrotxa C. Antoni Gaudí AV. Girona B. Hostal Nou C. Indústria C. Joan Maragall C. Llierca C. Nou C. Olot C. Pau Casals C. Progrés C. Projecte C. S. Rusinyol C. St. Francesc C. St. Jaume C. Sta. Magdalena Zona rural (sòl no urbanitzable) Clau 20: Rural Clau 21: Protecció agrícola Clau 22: Protecció forestal Clau 23: De valor ecològic-forestal Clau 24: protecció de riberals i fondalades Clau 25: Protecció paisatgística Clau 26: Edificacions en NU DS Disseminats LG Pla de Politger (1) Normes subsidiàries de planejament vigents de Sant Jaume de Llierca Ordenança fiscal núm. 2.3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Article 1r. Fet imposable 1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que siguin la seva classe i categoria. 2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també consideraran aptes els vehicles previstos de permisos temporals i matrícula turística. 3. No estan subjectes a l’impost: a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa. b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos. Article 2n. Exempcions 1. Estaran exempts d’aquest impost: a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic. c) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària, que pertanyin a la Creu Roja. d) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda als quals es refereix l’apartat A de l’annex II del Reglament General de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre; és a dir, els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment –i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat físics. Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu és exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduits per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%. Per a poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior els interessats hauran d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent, així com justificar la destinació del vehicle, per la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduit per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb el que preveu l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. Les exempcions previstes en aquest apartat no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament. e) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei del transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor. f) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola. 2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres d) i f) de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat a la data de meritació de l’impost, referents a liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici, i sempre que s’hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost. Article 3r. Subjectes passius Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació. Article 4t. Successors i responsables 1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als seus successors en els termes que estableix la normativa tributària. 2. Respecte de societats i entitats amb personalitat jurídica, s’estarà al règim de successió i responsabilitat que s’estableix a la normativa tributària. Article 5è. Quota tributària 1. Aquest impost s’exigeix de conformitat amb el següent quadre de tarifes: POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES Quota: euros A) TURISMES – De menys de 8 cavalls fiscals……………………………………………………………………………………………………………………….. 18,93 – De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals ……………………………………………………………………………………………………………………. 51,12 – De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals………………………………………………………………………………………………………………….. 107,91 – De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals………………………………………………………………………………………………………………….. 134,42 – De 20 cavalls fiscals en endavant……………………………………………………………………………………………………………….. 168,00 B) AUTOBUSOS – De menys de 21 places ………………………………………………………………………………………………………………………………. 124,95 – De 21 a 50 places……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 177,96 – De més de 50 places ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 222,45 C) CAMIONS – De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil …………………………………………………………………………………………… 63,42 – De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil ………………………………………………………………………………………………. 124,95 – De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil ………………………………………………………………………………………………. 177,96 – De més de 9.999 quilograms de càrrega útil ………………………………………………………………………………………………. 222,45 D) TRACTORS – De menys de 16 cavalls fiscals ……………………………………………………………………………………………………………………. 26,51 – De 16 a 25 cavalls fiscals …………………………………………………………………………………………………………………………….. 41,66 – De més de 25 cavalls fiscals………………………………………………………………………………………………………………………… 124,95 E) REMOLCS I SEMIRREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA – De menys de 1.000 kg i més de 750 kg. càrrega útil …………………………………………………………………………………….. 26,51 – De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil ……………………………………………………………………………………………….. 41,66 – De més de 2.999 quilograms de càrrega útil ………………………………………………………………………………………………. 166,60 F) D’ALTRES VEHICLES – Ciclomotors…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8,84 – Motocicletes fins a 125 cc……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6,63 POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES Quota: euros – Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc…………………………………………………………………………………………………. 11,36 – Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc…………………………………………………………………………………………………. 22,65 – Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc………………………………………………………………………………………………. 45,44 – Motocicletes de més de 1.000 cc…………………………………………………………………………………………………………………. 121,16 La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre. Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles. Pels casos en què la categoria del vehicle segons el Reglament General de Vehicles no es correspongui amb cap de les classes establertes a l’article 95 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en concret pel que fa als següents vehicles, s’estarà a les següents regles: – atès que el vehicle mixte adaptable és un automòbil especialment disposat per al transport, simultani o no, de mercaderies i persones fins a un màxim de 9, inclòs el conductor; i per tant es pot aplicar tarifa camió o turisme, s’aplicarà la tarifa turisme quan es substitueixi eventualment la càrrega, parcial o totalment, per persones mitjançant l’addició d’un número igual o superior a la meitat de seients màxims permesos, exclòs el del conductor. Altrament, s’aplicarà la tarifa de camió. A aquests efectes, es tindrà en consideració la informació continguda a la fitxa tècnica del vehicle. – respecte de vehicles quad s’aplicarà la tarifa de ciclomotor, motocicleta o tractor en atenció a la informació que figuri a la fitxa tècnica del vehicle en els termes del RD 750/2010, de 4 de juny. Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa: bonificacions a la quota tributària 1. S’estableixen les següents bonificacions a la quota de l’impost: a) S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys. L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; i si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. b) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost, durant els dos primers anys, a favor dels titulars de vehicles elèctrics. c) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost, durant els dos primers anys, a favor dels titulars de vehicles híbrids. d) S’estableix una bonificació del 25% de la quota de l’impost, durant els dos primers anys, a favor dels titulars de vehicles amb menys de 120 gr. d’emissions de CO2. 2. Als efectes de poder gaudir dels beneficis fiscals regulats en aquest article, les persones interessades n’hauran d’instar la seva concessió mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud que anirà acompanyada de la següent documentació: – permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle, en tots els casos 3. La resolució que reconegui el dret a gaudir del benefici fiscal sol·licitat, en el seu cas, tindrà efecte en el mateix exercici tributari en què es formula la sol·licitud corresponent sempre que a la data de meritació de l’impost concorrin les circumstàncies o elements objectius que hi donen dret, i que la sol·licitud esmentada s’hagi formulat abans que la liquidació/rebut de padró hagi esdevingut ferma. Altrament, el benefici fiscal s’aplicarà a partir del següent exercici tributari. Article 7è. Període impositiu i meritació de l’impost 1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta adquisició. 2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. 3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició. 4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. 5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi satisfet la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre. Article 8è. Règims de declaració i d’ingrés 1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. 2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant a l’Ajuntament, en el termini de 30 dies que es comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui i la seva realització. A aquests efectes l’interessat ha d’aportar la documentació que acrediti l’adquisició o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu. 3. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura Provincial de Trànsit. Article 9è. Data d’aprovació i vigència Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en la sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2013, començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2014, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. Disposició addicional primera. Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present ordenança Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a l’esmentada ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació. Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de que es tracti. Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. Ordenança fiscal núm. 3.1 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES Article 1r. Fet imposable 1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no la llicència esmentada, o per la qual s’exigeixi la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a l’Ajuntament de la imposició. 2. El fet imposable es produeix pel sol fet de la realització de les construccions, instal·lacions i obres esmentades i afecta totes aquelles que es facin en el terme municipal, incloent-hi la zona maritimoterrestre, encara que calgui, a més, l’autorització d’una altra administració. Article 2n. Actes subjectes Són actes subjectes tots aquells actes que compleixin el fet imposable definit en l’article anterior, i en concret, a títol enunciatiu, entre d’altres: a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació, l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena. b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions existents. c) Les obres provisionals. d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública. e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, que correspondran tant a les obres necessàries per a l’obertura de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com a les necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que s’hagi pogut malmetre amb les cales esmentades. f) Els moviments de terres, com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres per executar en un projecte d’urbanització o edificació aprovat o autoritzat. g) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques. h) La nova implantació, l’ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d’emplaçament de tota mena d’instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que en sigui l’emplaçament. i)Les instal·lacions de caràcter provisional. j) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris visibles des de la via pública. k) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. l) La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres. Article 3r. Exempcions Estan exemptes de l’impost: a) Les construccions, instal·lacions o obres de les quals sigui propietari l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que, tot i estar subjectes a aquest impost, estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. b) Les construccions, instal·lacions i obres que tinguin per finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments declarats béns culturals d’interès nacional, de conformitat amb l’art. 59.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. c) Les construccions, instal·lacions i obres de les quals sigui propietària la santa seu, la conferència episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres circumscripcions territorials, les ordres i congregacions religioses i els instituts de vida consagrada i les seves províncies i les seves cases, de conformitat amb l’apartat 1r lletra B) de l’article IV de l’acord entre l’estat espanyol i la santa seu sobre assumptes econòmics. Article 4t. Subjectes passius 1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble en el qual es fa. Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització. 2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquell els qui sol·licitin les corresponents llicències, o presentin les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o aquells que realitzin les construccions, instal·lacions o obres. Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. Article 5è. Successors i responsables 1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als seus successors en els termes que estableix la normativa tributaria. 2. Respecte de societats i entitats amb personalitat jurídica, s’estarà al règim de successió i responsabilitat que s’estableix a la normativa tributària. Article 6è. Base imposable, quota i meritació 1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra. A aquests efectes, s’entén com a tal, el cost d’execució material d’aquella construcció, instal·lació o obra. No formen part de la base imposable d’aquest impost l’impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs propis de règims especials; les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra; ni tampoc els honoraris dels professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre que no integri, estrictament, el cost d’execució material. 2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin al projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades. 3. La quota d’aquest impost és el resultat d’aplicat a la base imposable el tipus de gravamen. 4. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi sol·licitat o obtingut la corresponent llicència. Article 7è. Tipus de gravamen i quota 1. El tipus de gravamen serà del 3 per cent. No obstant, quan la base imposable de l’impost sigui superior a un milió d’euros, el tipus de gravamen serà del 2,5 per cent. 2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen, amb les següents consideracions: a) S’actualitzaran, d’acord amb els barems que es detallen a l’Annex 1, aquells pressupostos en els quals l’arquitecte municipal detecti diferències de preu en més del 20%, si el pressupost de contracte és inferior a 6.000 €. b) S’actualitzaran, d’acord amb els barems que es detallen a l’Annex 1, aquells pressupostos en els quals l’arquitecte municipal detecti diferències de preu en més del 10%, si el pressupost de contracte és entre 6.000 i 30.000 €. c) S’actualitzaran, d’acord amb els barems que es detallen a l’Annex 1, aquells pressupostos en els quals l’arquitecte municipal detecti diferències de preu en més del 5%, si el pressupost de contracte és superior a 30.000 €. En el cas d’obres que requereixen la presentació de projecte visat s’agafarà com a base imposable el pressupost de referència del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 3. No obstant el que preveu l’apartat anterior, en l’Annex 1 s’estableixen els criteris de valoració d’obres mínims, que s’hauran de complir a efectes de la liquidació. Article 8è. Bonificacions No es concedirà més bonificació que les previstes a les lleis amb caràcter obligatori. Article 9è. Normes de gestió, règim de declaració i d’ingrés 1. El sol·licitant d’una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres esmentades a l’article 2, d’aquesta Ordenança haurà de presentar en el moment de la sol·licitud el projecte i el pressupost d’execució estimat. 2. Vist el projecte presentat, els serveis tècnics practicaran la liquidació provisional. Quan no es presenti projecte visat pel Col·legi Oficial corresponent, serà competència dels tècnics municipals la determinació de la base imposable. 3. La quantificació del cost de les obres pels tècnics municipals es referenciarà als mòduls vigents, si haguessin estat aprovats i publicats amb anterioritat a la sol·licitud de la llicència urbanística. 4. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si s’escau, la base imposable a què es refereix l’apartat anterior, practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui. 5. L’ingrés de les liquidacions, provisional i definitiva, s’efectuarà en les entitats col·laboradores de la recaptació en els terminis fixats pel Reglament General de Recaptació. Article 10è. Actuacions inspectores La inspecció i comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu a la Llei 58/2003, general tributària i en els disposicions dictades per al seu desenvolupament. Article 11è. Règim sancionador Les infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que preveu a la Llei 58/2003, general tributària. Disposició addicional Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol element del present impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. Disposició final Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple de l’ajuntament en la sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2013, començarà a regir l’1 de gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. Annex 1: Barems 1. Obres d’urbanització: – Carrers fins a 8 metres………………………………………………………………..216,62 €/ml – Carrers fins a 12 metres………………………………………………………………309,48 €/ml – Carrers de més de 12 metres……………………………………………………….402,33 €/ml 2. Reposició de voreres o de pavimentació de la via pública: – De formigó…………………………………………………………………………………..15,48 €/m2 – De panot………………………………………………………………………………………34,81 €/m2 – D’asfalt………………………………………………………………………………………..19,33 €/m2 3. Desmunt o terraplenat en solars excepte en cas d’efectuar estructures contigües: – Per desmunt o terraplenat……………………………………………………………..4,64 €/m3 4. Neteja de runes i vegetació en solars o finques: – Desbrossament sense moviment terres………………………………………….5,03 €/m3 5. Construcció de piscina: – Per la construcció de piscina………………………………………………………410,05 €/m2 6. Paret de tanca de solars i finques d’1,80 metres d’alçada: – Massissa……………………………………………………………………………………..116,06 €/ml – De reixat metàl·lic……………………………………………………………………….116,06 €/ml – Mixta (obra-reixat……………………………………………………………………….193,42 €/ml – Filat………………………………………………………………………………………………42,54 €/ml 7. Revestiments i tractament de façanes sense modificar l’estructura ni la composició: – Revestiment i tractament façanes…………………………………………………23,46 €/m2 8. Obertures: – Obertura nova……………………………………………………………………………595,35 €/m2 – Per canviar obertura…………………………………………………………………..326,58 €/m2 9. Arranjament o substitució de cobertes sense modificació d’estructura existent: – Plana transitable………………………………………………………………………….64,22 €/m2 – Plana no transitable……………………………………………………………………..15,47 €/m2 – Inclinada de teula………………………………………………………………………..50,29 €/m2 10. Col·locar el caneló o baixant de recollida d’aigües pluvials: – De fibrociment………………………………………………………………………………27,08 €/ml – De PVC…………………………………………………………………………………………13,93 €/ml 11. Xemeneia de tipus domèstic o col·lectives, no industrials: – Xemeneies…………………………………………………………………………………….23,22 €/ml 12. Pavimentació de patis, voreres i similars en interiors finques: – Pavimentació interior finques………………………………………………………16,81 €/m2 13. Treballs de decoració i/o interiorisme sense afectar l’estructura amb modificacions de la distribució interior: – Decoració i/o interiorisme…………………………………………………………425,52 €/m2 14. Treballs de decoració i/o interiorisme que no afectin l’estructura i sense modificacions de la distribució interior: – Decoració i/o interiorisme…………………………………………………………348,15 €/m2 15. Reforma de cuines i/o banys substituint paviments, revestiments de parets i armaris i/o sanitaris: – Reformes……………………………………………………………………………………618,94 €/m2 16. Paviments interiors, reparacions o substitucions i de nova planta: – Paviments interiors……………………………………………………………………..30,94 €/m2 17. Col·locació de cel ras: – Col·locació cel ras………………………………………………………………………..24,76 €/m2 18. Revestiments de rajola o acabats de paraments interiors: – Revestiments……………………………………………………………………………….30,94 €/m2 19. Estesa de línies de subministrament d’energia elèctrica de BT: – Fins a 1 kV aèria…………………………………………………………………………25.000 €/km – Fins a 1 kV soterrada………………………………………………………………….50.000 €/km 20. Estesa de línies de subministrament d’energia elèctrica d’AT:……………………. – Fins a 30 kV aèria……………………………………………………………………….28.000 €/km – Fins a 30 kV soterrada………………………………………………………………..60.000 €/km – De 45 a 66 kV aèria…………………………………………………………………….90.000 €/km – De 110 a 150 kV aèria……………………………………………………………….120.000 €/km – De 220 kV aèria………………………………………………………………………..200.000 €/km – De 400 kV aèria………………………………………………………………………..400.000 €/km Ordenança Fiscal núm. 3.2. IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Article 1. Fet imposable 1. Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana que es manifesta a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitador del domini sobre els béns esmentats. 2. Té la consideració de terreny de naturalesa urbana el definit com a tal a l’article 7è.2 del text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a l’efecte de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a l’efecte de l’impost sobre béns immobles esmentat, amb independència que estiguin considerats o no com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquest. 4. També està subjecte a l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys en els béns immobles classificats com de característiques especials a l’efecte de l’impost sobre béns immobles. Article 2. Actes no subjectes No estan subjectes a aquest Impost: 1. Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les transmissions que es facin als cònjuges com a pagament dels seus havers comuns. 2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial. 3. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus socis cooperativistes. 4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 18 del text refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No obstant això, si el valor de les parcel.les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportat pel mateix, l’excés d’adjudicació si estarà subjecte. 5. La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real, ja sigui per defunció de l’usufructuari o pel transcurs del termini pel qual va ésser constituït. 6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu l’art. 94 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març que va aprovar el text refós de la Llei de l’impost de societats, a excepció de les previstes en l’article 94è quan no s’integrin en una branca d’activitat. 7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a conseqüència de les operacions relatives als processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin plenament a les normes previstes en la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, i al Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes espor
  • lejarza said

   IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

   8. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de
   manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions relacionades als
   números anteriors.
   Article 3. Exempcions
   1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifesten a conseqüència de:
   a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
   b) Les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic, o que hagin estat
   declarats individualment d’interès cultural segons allò que s’estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni
   històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o els
   titulars de drets reals acreditin que han fet al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles.
   Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal cal acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat
   finançades pel subjecte passiu i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 5 anys, no ha estat inferior a
   10% del valor assignat a l’immoble en el moment de la meritació de l’impost.
   2. També estan exempts d’aquest impost els increments de valor corresponents quan la condició de subjecte passiu recau
   sobre les persones o les entitats següents:
   a) L’Estat i els seus organismes autònoms.
   b) Les Comunitats Autònomes i les seves entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes autònoms de l’Estat.
   c) Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o en les quals s’integri, com també les seves respectives entitats
   de dret públic d’anàleg caràcter als organismes autònoms de l’Estat.
   d) Les entitats sense finalitats lucratives que compleixin els requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
   règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
   e) Les institucions que tenen la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.
   f) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades pel text refós de la Llei d’ordenació
   i supervisió de les assegurances privades, Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
   g) Els titulars de concessions administratives objecte de reversió respecte dels terrenys afectes a aquestes concessions.
   h) La Creu Roja Espanyola.
   Article 4. Subjectes passius
   1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
   a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini, a títol
   lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi el
   terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
   b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, a títol
   onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària que transmet el
   terreny o aquella que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.
   2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
   contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària que adquireixi
   el terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una
   persona física no resident a Espanya.
   3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit d’aplicació de l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de
   9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament de la
   seva vivenda prevista a l’apartat 3 de l’Annex de l’esmentada norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
   contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions
   tributàries satisfetes.
   Article 5. Base imposable
   1. La base imposable d’aquest impost és constituïda per l’increment del valor dels terrenys que es posa de manifest en el
   moment de la meritació i experimentat en el període de temps transcorregut entre l’adquisició del terreny o del dret per part
   del transmitent i la nova transmissió o, si escau, la constitució del dret real de gaudi, amb un període màxim de vint (20) anys.
   2. Per tal de determinar l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, derivat dels
   apartats 2 i 3 anteriors, s’aplicarà el següent percentatge anual:
   – increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i 5 anys: 3,0%
   – increments de valor generats en un període de temps de fins a 10 anys: 2,5%
   – increments de valor generats en un període de temps de fins a 15 anys: 2,3%
   – increments de valor generats en un període de temps de fins a 20 anys: 2,2%
   3. En les transmissions de terrenys, el seu valor en el moment del meritació serà el que tinguin fixat en aquell moment a
   l’efecte de l’impost sobre béns immobles.
   Això no obstant, quan el valor esmentat sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de
   planejament aprovades amb posterioritat, l’impost es liquidarà provisionalment d’acord amb aquest planejament. En aquests
   casos, s’aplicarà a la liquidació definitiva el valor dels terrenys obtingut d’acord als procediments de valoració col·lectiva que
   s’instruïssin, referit a la data de l’acreditament. Quan aquesta data no coincideixi amb l’efectivitat dels nous valors cadastrals,
   aquests valors es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les Lleis de
   pressupostos generals de l’Estat.
   En el cas que el terreny, encara que sigui urbà, o integrat en un bé de característiques especials, en el moment de l’acreditació
   de l’impost, no tingui fixat el valor cadastral en el moment esmentat, l’Ajuntament practicarà la liquidació quan el referit
   valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de la meritació.
   4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi que limiten el domini, per determinar l’import de l’increment de
   valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional al valor dels drets esmentats, calculat mitjançant l’aplicació de les
   normes fixades a l’efecte de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes
   següents:
   A) USDEFRUIT
   a) S’entén que el valor de l’usdefruit temporal és proporcional al valor del terreny, a raó del 2% per cada període d’un any,
   sense que mai excedeixi el 70%.
   b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del valor total del terreny si l’usufructuari té menys de
   vint anys. Aquest valor minora a mesura que l’edat augmenta en la proporció de l’1% menys per cada any més, amb el límit
   mínim del 10% del valor total.
   c) Si l’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica s’estableix per a un termini superior a trenta anys o per a un temps
   indeterminat, s’ha de considerar fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
   d) En cas que hi hagi dos o més usufructuaris vitalicis successius, cal valorar cada usdefruit successiu tenint en compte l’edat
   de l’usufructuari respectiu.
   B) ÚS I ESTATGE
   El valor dels drets reals d’ús i estatge és el que resulta d’aplicar el 75% del valor del terreny sobre el qual s’ha imposat, d’acord
   amb les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
   C) NUA PROPIETAT
   El valor del dret de la nua propietat s’ha de fixar d’acord amb la diferència entre el valor de l’usdefruit, ús o estatge i el valor
   total del terreny. En els usdefruits vitalicis que, alhora, siguin temporals, la nua propietat es valorarà aplicant-hi, de les regles
   anteriors, aquella que li atribueixi menys valor. En l’usdefruit a què es refereix la lletra d) la nua propietat s’ha de valorar
   segons l’edat del més jove dels usufructuaris instituïts.
   5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o del dret a construir sota el
   sòl, sense que això pressuposi l’existència d’un dret real de superfície, cal aplicar el percentatge corresponent sobre la part del
   valor cadastral que representa, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, si no
   n’hi ha, el que resulta d’establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per construir en el sòl o el
   subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes plantes. En cas que no s’especifiqui el nombre de
   noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d’establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.
   6. En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’ha d’aplicar sobre la part del preu just que correspongui
   al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat al terreny esmentat sigui inferior; en aquest cas, prevaldrà aquest
   últim sobre el preu just.
   7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les normes de tributació del
   dret d’usdefruit, llevat que l’adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l’impost pel
   domini ple.
   Article 6. Quota tributària i tipus impositiu
   La quota serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base imposable.
   El tipus impositiu és del 24%.
   Article 7. Bonificacions en la quota.
   No se n’estableixen.
   Article 8. Meritació
   1. L’impost es merita:
   a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o a títol gratuït, inter vivos o mortis causa, en la data de la
   transmissió.
   b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data de la constitució o de la
   transmissió.
   2. A l’efecte d’allò que disposa l’apartat anterior, es considera data de la transmissió:
   a) En els actes o en els contractes inter vivos, la de l’atorgament del document públic o la de la resolució judicial i, si es tracta
   de documents privats, la de la seva presentació a l’Ajuntament o bé des de la data en què l’adquirent vingui tributant en
   l’impost sobre béns immobles.
   b) En les transmissions mortis causa, la de la defunció del causant.
   Article 9. Nul·litat de la transmissió
   1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o
   la resolució de l’acte o del contracte que determina la transmissió del dret real de gaudi sobre aquest contracte, el subjecte
   passiu té dret a la devolució de l’impost pagat sempre que aquest acte o contracte no li hagi comportat cap efecte lucratiu i
   que reclami la devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma. S’entén que hi ha efecte lucratiu quan
   no es justifica que els interessats han de fer les devolucions recíproques a què es refereix l’article 1295è del Codi Civil. Encara
   que l’acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les
   obligacions del subjecte passiu de l’impost no hi haurà lloc a la devolució.
   4. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no s’escau la devolució de l’impost pagat, i
   caldrà considerar-lo com un acte nou sotmès a tributació. En aquesta qualitat de mutu acord, s’ha de considerar l’avinença en
   acte de conciliació i assentiment de la demanda.
   5. La qualificació dels actes o contractes entre els quals hi ha establerta alguna condició s’ha de fer d’acord amb les prescripcions
   del Codi Civil. Si es tracta d’una condició suspensiva, l’impost no s’ha de liquidar fins que aquesta condició es compleixi. Si
   la condició és resolutòria, l’impost s’exigeix, llevat que, quan la condició es compleixi, es faci la devolució oportuna.
   6. En les adquisicions de terrenys en l’exercici del dret de retracte legal, es considerarà com a data inicial la que es va prendre
   o s’hauria d’haver pres en la transmissió verificada a favor del retractat.
   Article 10. Gestió de l’impost
   1. El subjecte passiu ha de practicar l’autoliquidació d’acord amb la manera i els efectes que estableixi l’Ajuntament, excepte en
   el supòsit que el terreny no tingui fixat el valor cadastral en el moment de la transmissió. Quan el referit valor cadastral sigui
   fixat, l’Ajuntament practicarà la liquidació referint l’esmentat valor al moment de la meritació. En cas que l’Administració
   no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la
   declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració.
   2. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han d’ajustar a allò que els apartats següents preveuen en tot allò que
   els sigui aplicable, i s’han de formalitzar en l’imprès oficial, consignant-hi els elements de la relació tributària imprescindibles
   per practicar o comprovar la liquidació corresponent.
   3. Cal presentar una declaració o autoliquidació per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi
   formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral.
   4. Cal presentar l’autoliquidació o declaració en els terminis següents, a comptar des de la data en què tingui lloc la meritació
   de l’impost:
   a) Si es tracta d’actes inter vivos, el termini és de trenta (30) dies hàbils.
   b) Si es tracta d’actes mortis causa, el termini és de sis (6) mesos, prorrogables fins a un any si així ho demana el subjecte
   passiu.
   Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar dintre dels primers sis mesos i la pròrroga s’entendrà concedida si, transcorregut un
   mes des de la petició, no hi ha resolució expressa.
   5. Les dades contingudes a les autoliquidacions o declaracions confeccionades per l’obligat tributari amb l’assistència de
   l’Administració tributària municipal no vincularan a aquesta en l’exercici de les competències de comprovació i inspecció,
   que puguin desenvolupar-se amb posterioritat.
   Article 11. Comunicació dels Notaris
   Els notaris estan obligats a trametre a l’Ajuntament, durant la primera quinzena de cada trimestre, una llista o un índex
   comprensius de tots els documents que han autoritzat que posin en relleu la realització del fet imposable d’aquest impost,
   amb l’excepció dels actes d’última voluntat. També estan obligats a trametre, en el mateix termini, una llista de documents
   privats que comprenguin els mateixos fets, actes o negocis jurídics que els hagin estat presentats per al coneixement i la
   legitimació de firmes. S’entén que allò que preveu aquest apartat és independent del deure general de col·laboració establert
   per la Llei general tributària.
   Article 12. Recàrrec d’extemporaneïtat
   La presentació de la declaració o l’autoliquidació fora dels terminis establerts en aquesta ordenança sense requeriment previ
   de l’Administració comportarà l’aplicació del recàrrec d’extemporaneïtat en els termes establerts a l’article 27 de la Llei
   58/2003; sense perjudici, en el seu cas, de la imposició de sancions per la comissió de les infraccions segons correspongui.
   Article 13. Infraccions i sancions.
   En tot allò que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponen
   en cada cas, s’aplicarà el règim regulat per la Llei general tributària i les disposicions que la complementen i la despleguen.
   Article 14. Gestió per delegació
   Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment a la Diputació de Girona, les normes
   contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
   Disposició addicional
   Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin
   qualsevol element del present impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.
   Disposició final
   Aquesta Ordenança, aprovada pel Ple en la sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2013, començarà a regir el dia 1 de
   gener de 2014 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles
   no modificats restaran vigents.
   Ordenança fiscal núm. 5.2.
   TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA
   PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS
   I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS
   ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES
   Article 7. Quota tributària
   1. Legalitzacions (Autoritzacions – Llicències ambientals – Règim de comunicació prèvia/trasllats/canvis substancials):
   Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de local, o bé perquè l’activitat existent
   ha sofert canvis substancials a nivell ambiental que requereixen disposar d’una nova llicència.
   La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol es regeix únicament per
   les quotes fixades en el punt 6è d’aquest mateix article
   TIPUS ACTIVITAT
   ANNEX I – autorització……………………………………………………………….858,46 €
   ANNEX II – llicència ambiental…………………………………………………….858,46 €
   ANNEX III – règim comunicació (*)……………………………………………….634,60 €
   INNOCUA – règim comunicació (*)……………………………………………….487,23 €
   Tallers artesanals i activitats ramaderes extensives …………………………….345,17 €
   (*) la taxa inclou la primera visita de comprovació i l’informe de seguretat en cas d’incendi.
   2. Controls inicials de les activitats:
   Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat per tal de verificar que
   l’activitat compleix amb les determinacions fixades en la normativa ambienta. D’acord amb la normativa vigent, i segons la
   tipologia d’activitat o la seva classificació, aquests controls poden ser realitzats per Entitats de Control Acreditades (EAC) per
   la Generalitat o pels serveis tècnics comarcals.
   TIPUS ACTIVITAT
   ANNEX II i IV ambientals i activitats recreatives. Visites realitzades pels tècnics comarcals……………………………………. 705,89 €
   ANNEX II i IV ambientals i activitats recreatives. Informe sobre acta control realitzada per EAC……………………………. 253,62 €
   3. Control periòdic de les activitats i adequacions:
   Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les determinacions ambientals legals i
   a les fixades en la llicència. D’acord amb la normativa vigent, i segons la tipologia d’activitat o la seva classificació, aquests
   controls poden ser realitzats per Entitats de Control Acreditades (EAC) per la Generalitat o pels serveis tècnics comarcals.
   TIPUS ACTIVITAT
   ANNEX I ambiental.
   Informe sobre acta control realitzada per EAC…………………………………………………………………………………………………………. 152,14 €
   ANNEX II i IV ambientals i llicències activitats recreatives. Visites realitzades pels tècnics comarcals…………………….. 705,89 €
   ANNEX II i IV ambientals i llicències activitats recreatives. Informe sobre acta control realitzada per EAC ……………. 253,62 €
   Activitats recreatives. Comunicació. Visites realitzades pels tècnics comarcals………………………………………………………… 389,72 €
   Activitats recreatives. Comunicació. Informe sobre acta control realitzada per EAC………………………………………………… 253,62 €
   ANNEX III i Innòcues. Autocontrol amb visita. ……………………………………………………………………………………………………….. 207,91 €
   4. Canvi de titular d’una activitat:
   Sol·licitud presentada per transmetre la llicència preexistent d’un titular a un altre, amb inclusió. Si s’escau,d’una visita prèvia
   a l’establiment per comprovar que l’activitat que es desenvolupa és la mateixa i que no ha sofert canvis rellevants respecte de
   la llicència original.
   CONCEPTE
   Amb visita de comprovació………………………………………………………………………………………………..184,31 €
   Sense visita de comprovació…………………………………………………………………………………………………65,93 €
   5. Altres actuacions relacionades amb activitats:
   CONCEPTE
   Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat sense visita…………………………………………….95,00 €
   Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat amb visita…………………………………………….227,70 €
   Informes canvis no substancials……………………………………………………………………………………………95,00 €
   Informes de competències municipals d’activitats de l’ANNEX I ………………………………………..95,00 €
   Informes assistència tècnica. ………………………………………………………………………………………………..95,00 €
   Certificats llicència………………………………………………………………………………………………………………..40,33 €
   Trasllat habitatge ús turístic OGE………………………………………………………………………………………….38,95 €
   Conformitat consums propis per DAR………………………………………………………………………………….38,95 €
   Segones i successives comprovacions (ANNEX III)…………………………………………………………….126,81 €
   Segones i successives comprovacions (innòcues)………………………………………………………………….81,41 €
   Sonometries nocturnes………………………………………………………………………………………………………..262,65 €
   Sonometries diürnes……………………………………………………………………………………………………………175,10 €
   Control inicial d’activitats existents.
   ANNEX III o Innòcues………………………………………………………………………………………………………..118,38 €
   6. Legalització espectacles públics i activitats recreatives
   CONCEPTE
   Llicència municipal……………………………………………………………………………………………………………..959,59 €
   Règim comunicació…………………………………………………………………………………………………………….664,09 €
   Ordenança fiscal núm. 5.3.
   TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
   Article 1.- Fonament i naturalesa
   A l’empara d’allò que disposen els articles 57 i 20.4s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
   Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
   legal i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminants, l’Ajuntament estableix les taxa pels serveis de recollida,
   transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.
   I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics
   Article 2.- Fet imposable
   1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus
   domèstics la prestació dels següents serveis:
   a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de les activitats domèstiques.
   2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells elèctrics i electrònics; roba; piles;
   acumuladors; mobles i estris; els residus i enderrocs procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els
   residus procedents de neteja de vies publiques; zones verdes; àrees recreatives; animals domèstics morts i vehicles abandonats.
   Article 3.- Subjectes passius
   1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida, transport i
   tractament dels residus domèstics, les persones físiques o jurídiques i les entitats al fet que es refereix l’article 35.4 de la Llei
   General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en places, carrers o vies públiques on es
   presta el servei al fet que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot a
   precari.
   2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, locals o solars, qui podrà
   repercutir, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
   Article 4.- Responsables i successors
   1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en la Llei General Tributària.
   2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
   previstos en la Llei General Tributària.
   3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat,
   en els termes previstos a la Llei General Tributària.
   Article 5.- Quota tributària
   1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i la
   destinació dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
   2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent
   2.1 Habitatges:
   Categories dels carrers: única
   a) Per cada habitatge desocupat 50,73 €
   b) Per cada habitatge de caràcter familiar 195,14 €
   c) Per cada habitatge ocupat per una sola persona jubilada 111,53 €
   3. Les quotes fixades a la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a una anualitat.
   Article 6.- Beneficis fiscals
   1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius
   hagin de satisfer per aquesta taxa.
   2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 5.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els
   subjectes passius ostentin i es trobin inclosos dins les condicions que s’hi esmenten.
   Article 7.- Meritació
   1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la prestació del servei, que s’entendrà
   iniciat, donada la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de gestió de residus domèstics als carrers
   o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents o els locals o solars subjectes a aquesta taxa estigui establert i en
   funcionament.
   2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes es meritaran el primer dia de cada any natural i el
   període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest
   cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància de manera que pel cas d’alta, la quota tributària es calcularà
   proporcionalment al número de trimestres que queden per a finalitzar l’any, inclòs el d’inici; i pel cas de baixa, la quota
   tributària es calcularà proporcionalment al número de trimestres durant els quals s’ha realitzat el fet imposable.
   Article 8.- Règim de declaració i ingrés
   1. Dins dels trenta (30) dies hàbils següents a la data en què es reporta per primera vegada la taxa, els subjectes passius
   formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran,
   simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 2 de l’article anterior.
   2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren en la matrícula,
   s’efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en
   què s’hagi produït la variació.
   El cobrament de les quotes s’efectuarà semestralment, en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, mitjançant un rebut
   derivat de la matricula.
   II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels residus comercials
   Article 9.- Fet imposable
   1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats per l’operador privat -autoritzat per a la prestació del
   servei, en els termes previstos en la normativa vigent en matèria de residus-, la recollida, transport i tractament dels residus
   comercials i/o industrials.
   2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la prestació dels serveis següents:
   a) Recollida, transport i tractament de residus comercials i/o industrials no perillosos.
   b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries.
   3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials i/o industrials els generats per l’activitat pròpia del
   comerç, al detall i al major, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els mercats, i de la resta del sector serveis,
   així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als
   municipals.
   4. La taxa establerta en l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista, si s’escau, en l’article 2.2 de
   l’Ordenança; conseqüentment, quan escaigui exigir la taxa per la gestió dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per
   gestió dels residus domèstics generats per la realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius.
   Article 10.- Subjectes passius
   1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix en l’article 9 d’aquesta Ordenança, les
   persones físiques o jurídiques i les entitats al fet que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que:
   a) sol·liciten la prestació del servei.
   b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
   2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics generats per les indústries que
   desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent de l’establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que
   tenen contractat amb un gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditació
   s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptat des de l’entrada en vigor de l’ordenança, si ja s’estava duent a terme
   l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a aquesta entrada
   en vigor.
   Per a exercicis successius, l’acreditació s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer de cada any.
   En cas que no es dugui a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de
   l’activitat generadora d’aquests residus comercials i domèstics generats per les indústries s’acull al sistema de recollida,
   transport i tractament que té establert la Corporació i per tant, aquest tindrà la condició de subjecte passiu de la taxa aquí
   regulada.
   4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on es situï l’activitat generadora
   dels residus, el qual podrà repercutir, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
   Article 11.- Responsables i successors
   1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en la Llei General Tributària.
   2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
   previstos en la Llei General Tributària.
   3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat,
   en els termes previstos a la Llei General Tributària.
   Article 12.- Quota tributària
   1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials consistirà
   en una quantitat fixa, per unitat de
   local, que es determinarà en funció de la naturalesa i la destinació dels immobles en els quals es desenvolupi l’activitat
   generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
   2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
   Categories dels carrers: única
   a) Habitatges i apartaments turístics 122,93 €
   b) Activitats continuades realitzades per entitats sense ànim de lucre en locals per a usos privats 213,80 €
   c) Oficines, establiments i locals comercials, domicili societats 232,45 €
   d) Bars, cafeteries, hotels, fondes, restaurants, residències 540,51 €
   e) Activitats industrials i/o comercials de 3 a 10 treballadors 778,55 €
   f) Activitats industrials i/o comercials d’11 a 20 treballadors 1.246,22 €
   g) Activitats industrials i/o comercials de 21 i més treballadors 1.870,72 €
   3. Les quotes fixades a la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a una anualitat.
   Article 13.- Meritació i període impositiu
   1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials es reporta en el moment de
   sol·licitar-se o prestar-se el servei.
   2. Quan la durada temporal del servei s’estengui a diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada
   any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei; en
   aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància de manera que pel cas d’alta, la quota tributària es calcularà
   proporcionalment al número de trimestres que queden per a finalitzar l’any, inclòs el d’inici; i pel cas de baixa, la quota
   tributària es calcularà proporcionalment al número de trimestres durant els quals s’ha realitzat el fet imposable.
   Article 14.- Règim de declaració i ingrés
   1. Els subjectes passius de la taxa que per primera vegada sol·licitin la prestació del servei de recollida transport i tractament
   de residus comercials vindran obligats a practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en
   el moment de formular la sol·licitud del servei.
   Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei, la taxa serà liquidada per
   l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període que aquest determini.
   2. Els titulars d’activitats a els quals es refereix l’article 10.2 de la present Ordenança que figuressin a 31-12-2013 com a
   subjectes passius de la taxa per recollida, transport i tractament de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió
   del residu amb un gestor autoritzat, es mantindran integrats en el padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la
   present Ordenança, aprovi l’Ajuntament.
   Article 15.- Infraccions i sancions
   Pel que fa a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents,
   s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.
   Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències contingudes en la normativa vigent,
   amb motiu de la promulgació de normes posteriors
   Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
   normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
   modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris dels quals es
   van fonamentar.
   Disposició final
   La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 17 de novembre de 2013, entrarà en
   vigor l’endemà al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins a la seva modificació o derogació expressa
   Ordenança fiscal núm. 5.5.
   TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
   Article 1. Fonament i naturalesa
   A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
   Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
   l’Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració d’aigües residuals, que es
   regirà per la present Ordenança.
   Article 2. Fet imposable
   1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
   a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si concorren les condicions necessàries per autoritzar
   la presa a la xarxa de clavegueres municipal.
   b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres
   municipal i el seu tractament per depurar-les.
   2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny.
   Article 3. Subjectes passius
   1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
   General Tributària següents:
   a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l’usufructuari o el titular del domini útil de la finca.
   b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal
   beneficiàries d’aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.
   2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari
   d’aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, les quotes que s’han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
   3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
   amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans de la meritació de
   l’exercici posterior a l’alta en el registre de contribuents.
   Article 4. Responsables
   1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària.
   2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes
   previstos a la Llei general tributària.
   Article 5. Beneficis fiscals
   No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
   Article 6. Quota tributària
   1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una
   sola vegada i consistirà en la quantitat fixa:
   a) Drets de connexió a la xarxa general per habitatge………………………………………………………………………………………………… 110,16 €
   b) Dret connexió per nau industrial…………………………………………………………………………………………………………………………… 110,43 €
   c) Renovació dret de connexió xarxa industrial pla de poliger…………………………………………………………………………………… 110,43 €
   2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es determinarà en funció de
   la quantitat d’aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca.
   A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
   a) Per clavegueram……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,21 €/m3
   3. En cap cas no es podrà prendre un consum d’aigua que sigui inferior al mínim facturable per un subministrament.
   La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible.
   Article 7. Meritació
   1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i
   s’entendrà que aquesta s’inicia:
   a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte passiu la formulà expressament.
   b) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. La meritació per aquesta modalitat de la taxa es
   produirà amb independència que s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de l’expedient
   administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització.
   2. Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per
   a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que
   la distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la
   presa a la xarxa.
   3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, la meritació de la taxa es produeix el dia primer de cada
   any.
   Article 8. Règim de declaració i ingrés
   1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de baixa en el cens de subjectes passius
   de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes
   natural següent.
   Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el
   termini de presentació d’aquestes declaracions d’alta i de baixa.
   Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici.
   2. Les quotes que s’acreditin per aquesta taxa es recaptaran junt amb el subministrament d’aigua. Per raons d’eficàcia, ambdós
   tributs es notificaran en el mateix rebut.
   3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud corresponent i, una vegada concedida, els serveis
   tributaris d’aquest Ajuntament practicaran la liquidació que s’escaigui, la qual haurà de satisfer-se en els terminis fixats a
   l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
   Article 9. Infraccions i sancions
   Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin
   procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària.
   Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu
   de la promulgació de normes posteriors
   Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
   normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
   modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
   causa.
   Disposició final
   La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 17 de novembre de 2013, entrarà en
   vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
   Ordenança fiscal núm. 5.9.
   TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I CULTURALS
   Article 6. Quota tributària
   La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
   EPÍGRAFS Euros
   Epígraf A. Utilització sales centre cívic, dependències zona esportiva i altres dependències municipals
   1. Entitats amb ànim de lucre:
   1.1. Amb domicili social al municipi 35,00 €/dia
   1.2. Amb domicili social fora del municipi 70,00 €/dia
   2. Entitats sense ànim de lucre:
   2.1. Inscrites en el Registre Municipal d’Entitats 0,00 €/dia
   2.2. No inscrites en el Registre Municipal d’Entitats 30,00 €/dia
   3. Particulars que realitzin activitats amb ànim de lucre:
   3.1. Amb domicili al municipi 35,00 €/dia
   3.2. Amb domicili fora del municipi 70,00 €/dia
   4. Particulars que realitzin activitats sense ànim de lucre:
   4.1. Amb domicili social al municipi 15,00 €/dia
   4.2. Amb domicili social fora del municipi 30,00 €/dia
   Activitats continuades: segons conveni amb l’Ajuntament
   Fiança prèvia per part d’entitats o particulars de fora del municipi, a retornar si es deixen les sales en bones
   condicions 60,00
   Epígraf B. Utilització material
   1. Utilització cadires:
   1.1. Entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats 0,00
   1.2. Entitats no inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i particulars 10,00
   2. Utilització taules i cavallets:
   2.1. Entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats 0,00
   2.2. Entitats no inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i particulars 10,00
   3. Utilització material esportiu:
   3.1. Entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats 0,00
   3.2. Entitats no inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i particulars 10,00
   4. Utilització material audiovisual:
   4.1. Entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats 0,00
   4.2. Entitats no inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i particulars 10,00
   Fiança prèvia per treure material fora de les instal·lacions municipals per part de qualsevol tipus d’entitat o de
   particulars, a retornar a la devoluciódel mateix si estàen bones condicions 60,00

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: