Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa contractació de Montserrat Padrosa Gelabert pel projecte de Turisme Cultural “Garrotxa Cultour”

Posted by lejarza en 16 diciembre, 2013


Consell Comarcal de la Garrotxa contractació de Montserrat Padrosa Gelabert pel projecte de Turisme Cultural “Garrotxa Cultour”

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 239 – 16 de desembre de 2013 Núm. 13797 Consell Comarcal de la Garrotxa

 

Edicte sobre contractació de personal.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, va acordar, mitjançant decret de data 28 de novembre de 2013, contractar laboralment a la Sra. Montserrat Padrosa i Gelabert amb el següent règim jurídic:

– Modalitat: Contractació d’obra i servei determinat d’interès social (per obra i servei) a temps complet, per un període de dos anys (01/12/13-30/11/15).

– Jornada: Completa.

– Categoria: Tècnic mig, assimilat al subgrup A2.

– Treball a desenvolupar: projecte de Turisme Cultural* “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni”

L’esmentat projecte és cofinançat per part del FEDER en el marc de la convocatòria pública aprovada per l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, dins de l’eix 4.

Això és el que s’informa als efectes oportuns. Olot, la Garrotxa, 2 de desembre de 2013 Joan Espona i Agustín President

 

*) Garrotxa Cultour (Turisme Garrotxa Av. Onze de Setembre, 22, 2n pis d’Olot 972 27 16 00): Innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni.

Despesa elegible inicial 466.096,68€. Despesa no elegible 49.396,36€. Justificació: Incompliment article 1 Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer

Despesa elegible final 416.700,32€ 50% FEDER (U.E.) 208.350,16€

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6412 – 8.7.2013 DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

Rosa Pérez i Robles Cap de l’Àrea de Publicació Oficial de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (13.184.007)

Turisme Garrotxa és una associació privada integrada principalment per representants del sector turístic privat, seu al Consell Comarcal de la Garrotxa.

Anuncios

16 comentarios to “Consell Comarcal de la Garrotxa contractació de Montserrat Padrosa Gelabert pel projecte de Turisme Cultural “Garrotxa Cultour””

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 242 – 19 de desembre de 2013

  Núm. 14160
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla de
  personal de l’any 2014
  De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85,
  de 2 d’abril, i els articles 168 i següents del Reial Decret Legislatiu
  2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic,
  per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost
  de la corporació de l’any 2014 aprovat per acord plenari de
  data 12 de de desembre de 2013, que inclou el pressupost de l’organisme
  autònom Fundació Escola-Empresa, annex de personal, les
  bases d’execució i les indemnitzacions i les dietes dels consellers
  comarcals en l’exercici dels seus càrrecs i del personal al servei de la
  corporació, entre d’altre documentació i la plantilla de personal al
  serveis del Consell Comarcal i de l’esmentat O.A. per a l’any 2014.
  Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions
  amb subjecció als tràmits següents:
  a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils
  a comptar partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest
  anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
  b) Oficina de presentació: Registre General de la Corporació.
  c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple del Consell Comarcal de la
  Garrotxa.
  En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es
  considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació
  del resum dels capítols dels pressupostos de la Corporació,
  als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el que
  estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
  bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
  de 5 de març.
  Olot, la Garrotxa, 13 de desembre de 2013
  Joan Espona i Agustin
  President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 144 – 30 de juliol de 2014
  Núm. 8153
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Anunci sobre contractació d’un servei
  Servei relatiu al disseny i creació intel·lectual dels continguts
  d’informació turística que s’han de difondre en el marc del projecte
  “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni”.
  Comarca: la Garrotxa
  Corporació local: Consell Comarcal de la Garrotxa
  En data 10 de juliol de 2014 el Ple del Consell Comarcal va aprovar
  l’obertura de l’expedient de contractació, juntament amb els plecs
  de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir
  el procés de licitació de la contractació del servei.
  Aquest projecte es cofinançat per fons europeus a través del programa
  FEDER en el marc de la convocatòria pública aprovada per
  l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, dins de l’eix 4 i pel Pla de
  Foment Turístic de Catalunya.
  De conformitat amb l’article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
  d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
  local de Catalunya, l’expedient de contractació s’exposa al públic
  pel termini de vint dies hàbils, per tal que es puguin presentar possibles
  reclamacions.
  Simultàniament, s’anuncia el procediment de licitació per l’adjudicació
  del contracte que regula la concessió administrativa del
  servei, si bé la licitació quedarà ajornada en el supòsit que es presentin
  al·legacions contra l’expedient de contractació i el plec de condicions.
  En el supòsit de no formular-se al·legacions ni reclamacions
  en el tràmit d’informació pública l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
  1. Entitat adjudicadora.
  a) Organisme: Consell Comarcal de la Garrotxa
  b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea d’Administració i Suport
  als Municipis
  c) Número d’expedient: B103/2014/040
  2. Objecte del contracte.
  a) Descripció de l’objecte: Servei relatiu al disseny i creació
  intel·lectual dels continguts d’informació turística que s’han de
  difondre en el marc del projecte “Garrotxa Cultour: innovació en
  rutes per a la interpretació del patrimoni”.
  b) Codi CPV: 79421000-1 / 98390000-3
  c) Divisió per lots i número: No s’escau
  d) Termini d’execució: El contracte haurà de ser executat i recepcionat
  abans del dia 1 de febrer de 2015. Aquesta data opera com a termini
  d’execució del contracte, en la qual, l’adjudicatari haurà d’haver
  realitzat els treballs i totes les tasques objecte del contracte.
  3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
  a) Tramitació: ordinària
  b) Procediment: obert
  c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa amb més d’un criteri
  d’adjudicació
  4. Pressupost base de licitació.
  El preu a efectes de licitació del present contracte és de 30.371,90
  euros, més IVA.
  5. Garanties:
  Provisional: No s’escau.
  Definitiva: L’import de la garantia definitiva serà equivalent al 5%
  del preu de l’adjudicació.
  6. Obtenció de documentació i informació.
  Perfil del contractant del Consell Comarcal de la Garrotxa http://
  http://www.garrotxa.cat
  7. Requisits específics del contractista.
  a) Classificació (grups, subgrups i categoria): No s’exigeix.
  b) Altres requisits: els establerts en el plecs de clàusules administratives
  particulars
  8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
  a) Data límit per la presentació d’ofertes: 29 d’agost de 2014 a les
  14:30 hores.
  b) Documentació que cal presentar: la que es detalla en els plecs de
  clàusules administratives particulars.
  c) Lloc de presentació:
  Entitat: CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Domicili: Av. Onze de setembre, 22
  Localitat i codi postal: Olot, 17800
  9. Despeses dels anuncis.
  Les despeses de publicació dels anuncis de publicació dels plecs així
  com de l’adjudicació aniran a càrrec del contractista adjudicatari.
  Olot, la Garrotxa, 21 de juliol de 2014
  Joan Espona i Agustín
  President

 3. lejarza said

  Un milió d’euros d’inversió per potenciar l’oferta de turisme de natura i cultural i convertir la Garrotxa en “smart destination”

  La Direcció General de Turisme ha concedit una subvenció de 389.167’93€ a “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat”, el projecte presentat pel Consell Comarcal de la Garrotxa als Plans de foment territorial del turisme. Turisme Garrotxa ha coordinat el projecte comarcal juntament amb les actuacions proposades pels ajuntaments. El de la Garrotxa ha estat un dels 17 projectes de tot Catalunya que ha admès la Generalitat dins la convocatòria de Plans de foment que, en total, ha rebut 114 sol•licituds.

  “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat” és un ambiciós i innovador projecte turístic -que s’ha presentat aquest dimecres 9 de juliol a la tarda al Consell Comarcal de la Garrotxa- i que suposarà l’execució d’una vintena d’actuacions perquè la comarca continuï millorant i avançant a favor d’un model de turisme sostenible amb una oferta de qualitat.

  Entre aquestes propostes destaca el Parc dels Volcans, promogut l’Ajuntament d’Olot. El regidor de Promoció de la Ciutat d’Olot, Estanis Vayreda, ha explicat que “hem presentat dues actuacions dins d’aquest projecte com són la millora dels accessos al volcà Montsacopa i la construcció d’una nova oficina de turisme en un espai cèntric de la ciutat “.

  Garrotxa Cultour és l’altre gran projecte inclòs a “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat”. A partir d’un inventari exhaustiu del patrimoni històric de la comarca es senyalitzaran 65 elements patrimonials (ermites, espais naturals i històrics…), la identificació de 15 rutes i la col•locació de plafons informatius als 21 municipis de la comarca. Tot aquest contingut serà consultable els 365 dies l’any amb la creació de recursos digitals que –en diferents idiomes i destinats sobretot a famílies i adults- donaran la possibilitat de conèixer més aspectes d’aquests indrets de la Garrotxa. En aquest sentit, es preveu la creació d’una aplicació mòbil, anomenada l’APP de les 15 rutes, que s’afegirà a l’APP Garrotxa-Itinerànnia. Aquestes accions de divulgació i interpretació del patrimoni, juntament amb la implantació d’emissors wifi a la Xarxa de Punts Digitals d’Informació Turística i l’adquisició d’un software per al recompte de visitants i la compra d’un sistema de control per a l’ocupació en allotjaments, formen part segons ha explicat el president de Turisme Garrotxa, Eduard Llorà, de “l’aposta per posar les noves tecnologies a l’abast de la gent perquè la comarca esdevingui una destinació intel•ligent”.

  D’altra banda, i amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la mobilitat i la seguretat a diferents instal.lacions d’interès turístic de la Garrotxa, també es contempla la col•locació de senyalització, la construcció d’aparcaments i el condicionament de zones de pícnic, entre altres accions, als diferents municipis de la comarca. “És un projecte molt important per la comarca per la inversió total de les actuacions que es portaran a terme i pel fet que hem anat tots a una a presentar actuacions que beneficien tot el territori” ha assegurat el president del Consell Comarcal, Joan Espona. Espona ha agraït “a tots els ajuntaments haver presentat conjuntament aquest projecte i el treball que realitza Turisme Garrotxa”.

  “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat” té un pressupost total de 648.616 euros, dels quals un 60% vindran finançats per la Generalitat de Catalunya a través del Pla de foment territorial del turisme, és a dir, 389.167’93€, mentre que la resta d’aportacions aniran a càrrec dels ajuntaments que han sol•licitat cada actuació. Els fons provinents del programa FEDER també contribueixen al confinançament del Garrotxa Cultour que, amb 400.000 euros de pressupost, suposaran una inversió total d’un milió d’euros en els propers dos anys al conjunt de la Garrotxa. Les accions programades han d’haver finalitzat abans de la tardor de 2015 i són el resultat de la suma d’esforços dels ajuntaments de la Garrotxa que, amb Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal, han estat els impulsors de “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat”, el desè projecte amb millor puntuació de tot Catalunya dins la convocatòria dels Plans de foment territorial del turisme.

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 1 – 2 de gener de 2015
  Núm. 14426
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA

  Edicte sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb una entitat

  En data 11 de desembre de 2014 el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell
  Comarcal i l’Associació Turisme Garrotxa per a l’any 2015, que té per objecte el compromís de finançament de les actuacions i accions
  previstes en el pla d’actuacions de l’entitat i específicament en l’Estratègia comarcal de la Carta Europea del Turisme Sostenible de
  2011-2015 de les quals Turisme Garrotxa n’és l’organisme responsable i que han estat definides prèviament amb el consens del sector
  turístic.

  El conveni que té el caràcter de subvenció directa exclosa de pública concurrència, autoritzar l’atorgament d’una subvenció 7.500 euros
  amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2015.01.432.48002 “Conveni Turisme Garrotxa 2015” del pressupost del Consell Comarcal de la
  Garrotxa de l’any 2015.

  Els mateixos acords varen aprovar Atorgar una llicència per a l’ús privatiu a favor de Turisme Garrotxa d’un espai a la segona planta
  de Can Grau, seu del Consell Comarcal de la Garrotxa, durant la vigència del present conveni. L’esmentada autorització té per objecte
  mantenir una cessió d’ús, en precari, per tal que Turisme Garrotxa disposi d’una oficina tècnica i administrativa i que faci funcions de punt d’informació al públic en matèria de turisme.

  Acords que es fan públics als efectes oportuns.
  Olot, la Garrotxa, 22 de desembre de 2014
  Joan Espona i Agustín
  President

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 22 – 3 de febrer de 2015
  Núm. 877
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Anunci sobre contractació d’un subministrament
  Subministrament i implantació de la senyalització del projecte “Garrotxa
  Cultour: Innovació de rutes per a la interpretació del patrimoni”.
  Comarca: la Garrotxa
  Corporació local: Consell Comarcal de la Garrotxa
  En data 22 de gener de 2015 el Ple del Consell Comarcal va aprovar
  l’obertura de l’expedient de contractació, juntament amb els plecs
  de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir
  el procés de licitació.
  Aquest contracte es cofinançat per fons europeus a través del programa
  FEDER en el marc de la convocatòria pública aprovada per
  l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, dins de l’eix 4 i pel Pla de
  Foment Turístic de Catalunya.
  1. Entitat adjudicadora.
  a) Organisme: Consell Comarcal de la Garrotxa
  b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Gestió Econò-
  mica
  c) Número d’expedient: B104/2015/001
  2. Objecte del contracte.
  a) Descripció de l’objecte: Subministrament i implantació de la
  senyalització del projecte “Garrotxa Cultour: Innovació de rutes
  per a la interpretació del patrimoni”.
  b) Codi CPV: 35261000-1 / 45233293-9
  c) Divisió per lots i número: No s’escau
  d) Termini d’execució: El contracte haurà de ser executat i recepcionat
  dintre del termini de 100 dies naturals a comptar a partir
  de la formalització del contracte.
  3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
  a) Tramitació: ordinària
  b) Procediment: obert
  c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa amb més d’un criteri
  d’adjudicació
  4. Pressupost base de licitació.
  El preu a efectes de licitació del present contracte és de 80.336,14
  euros, més IVA.
  5. Garanties:
  Provisional: No s’escau.
  Definitiva: L’import de la garantia definitiva serà equivalent al
  5% del preu de l’adjudicació.
  6. Obtenció de documentació i informació.
  Perfil del contractant del Consell Comarcal de la Garrotxa http://
  http://www.garrotxa.cat
  7. Requisits específics del contractista.
  a) Classificació (grups, subgrups i categoria): No s’exigeix.
  b) Altres requisits: els establerts en el plecs de clàusules administratives
  particulars
  8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
  a) Data límit per la presentació d’ofertes: 20 dies naturals a partir
  de la última publicació al BOP o al DOGC.
  b) Documentació que cal presentar: la que es detalla en els plecs
  de clàusules administratives particulars.
  c) Lloc de presentació:
  Entitat: CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Domicili: Av. Onze de setembre, 22
  Localitat i codi postal: Olot, 17800
  9. Despeses dels anuncis.
  Les despeses de publicació dels anuncis de publicació dels plecs
  així com de l’adjudicació aniran a càrrec del contractista adjudicatari.
  Olot, la Garrotxa, 26 de gener de 2015
  Joan Espona i Agustín
  President

 6. lejarza said

  Subministrament i implantació de la senyalització del projecte “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni”

  Òrgan de contractació:
  Consell Comarcal de la Garrotxa
  Codi d’expedient:
  B104/2015/001
  Tipus d’expedient:
  Ordinari
  Tipus de contracte:
  Subministraments
  Subtipus de contracte:
  Adquisició
  Procediment de licitació:
  Obert

  Dades del contracte

  Pressupost bàsic de licitació:
  80.336,14 € sense IVA 97.206,72 € IVA inclòs (21,00%)
  Durada del contracte:
  3 mesos 10 dies
  Àmbit geogràfic:
  Garrotxa
  Termini de presentació d’ofertes:
  23/02/15 14:30 h
  Valor estimat del contracte:
  80.336,14 € sense IVA
  Subhasta electrònica
  No
  Obertura de pliques:
  04/03/15 12:00 Sala de Juntes del Consell Comarcal de la Garrotxa

  PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO- ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DEL PROJECTE “GARROTXA CULTOUR: INNOVACIÓ EN RUTES PER A LA INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI”
  1. Objecte del contracte
  Aquest contracte té per objecte el desenvolupament d’una part de les actuacions del projecte ―Garrotxa Cultour: Innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni‖, projecte cofinançat al 50% per fons europeus a través del programa FEDER en el marc de la convocatòria pública aprovada per l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, dins de l’eix 4 i pel Pla de Foment Turístic de Catalunya.
  En concret és objecte de la present contractació del subministrament i implantació de la senyalització dels béns patrimonials que formen part de l’esmentat projecte, que es descriu en el Plec de Prescripcions Tècniques, utilitzant els continguts generats a la fase de creació de continguts.
  A efectes d’aplicació de la Llei de Contractes del sector públic, la codificació del contracte de conformitat amb l’establert pel Reglament (CE) número 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, és la següent:
  Conforme a la codificació del Vocabulari comú de contractes (CPV)
  35261000-1 Panells d’informació
  45233293-9 Instal·lació de mobiliari urbà
  El present contracte es qualifica com a contracte de subministrament, d’acord amb el que es preveu a l’article 10 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
  El contracte s’haurà d’executar d’acord amb el que s’estipula en el Plec de Prescripcions Tècniques, que s’acompanya annexa a aquest i del que forma part inseparable, i en tot allò que no s’oposi a ambdós, a la proposició que formuli el licitador que finalment resulti adjudicatari; establint-se la següent relació en el supòsit que sorgeixin contradiccions de contingut entre els diversos documents esmentats:
  a) Plec de prescripcions tècniques.
  b) Plec de clàusules administratives particulars.
  c) Contracte a subscriure.
  d) Proposició formulada pel licitador.
  2. Règim jurídic
  Aquest contracte és de naturalesa administrativa i es regirà pels preceptes continguts en aquest plec de clàusules econòmico-administratives particulars, els plecs de prescripcions tècniques, al Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel Reial Decret 817/2009 de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a lo disposat al TRLCSP, i per les seves disposicions complementaries. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i en el seu defecte, les normes de dret privat.
  En tot cas, formarà part de les condicions essencials del contracte l’oferta presentada pel licitador adjudicatari.
  El licitador accepta de forma expressa la seva submissió a la legislació anteriorment esmentada, i als plecs economico-administratius i tècnics que regeixen aquest contracte.
  El licitador adjudicatari queda obligat al compliment de les disposicions vigents respecte al personal que ocupi en l’execució del subministrament objecte d’aquest contracte, especialment en allò que respecte a la legislació laboral i fiscal, així com de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals.
  L’Administració gaudeix de les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació, supervisió i suspensió del contracte en la forma i condicions que per aquesta naturalesa contractual estableix la TRLCSP, en els seus articles 210 i 211.
  El coneixement i resolució de les discrepàncies que puguin sorgir sobre l’incompliment, interpretació i efectes d’aquest contracte és competència en via administrativa de l’òrgan de contractació l’acord del qual posa fi a la via administrativa, i de resultar litigioses aquestes discrepàncies serà competent la jurisdicció contenciosa administrativa.
  3. Òrgan de contractació
  L’òrgan de contractació competent per aprovar l’expedient de contractació serà el ple del Consell Comarcal, no obstant podrà ser delegat a la presidència la competència per resoldre i adjudicar el contracte en base a la proposta d’adjudicació que formuli la Mesa de Contractació.
  La present contractació es realitza en el marc de les obligacions assumides pel Consell Comarcal de la Garrotxa, com entitat responsable de promoure, des del sector públic, la promoció turística de la comarca de la Garrotxa.
  4. Forma d’adjudicació
  La selecció del contractista es portarà a terme mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, en el qual tota empresa interessada i capacitada podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb l’article 157 del TRLCSP.
  El contracte no es troba subjecte a regulació harmonitzada donat que el valor estimat del contracte no supera la quantia de 207.000,00 €.
  Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a varis criteris d’adjudicació, de conformitat amb l’article 150 del TRLCSP.
  L’òrgan de contractació i el contractista es sotmetran a l’obligació de confidencialitat de la informació en els termes previstos a l’article 140 del TRLCSP.
  5. Convocatòria de la licitació
  S’anunciarà la convocatòria de la licitació del contracte en el BOP i en el DOGC d’acord amb el que es disposa a l’article 142.1 del TRLCSP.
  L’anunci de licitació es publicarà també al perfil del contractant al que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: http://www.garrotxa.cat
  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació al BOP.
  6. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació
  El valor estimat del contracte (VE) és de 80.336,14 euros (vuitanta mil tres-cents trenta-sis euros amb catorze cèntims), IVA exclòs.
  Import de l’IVA aplicable: 21% o el que legalment sigui exigible en cada moment.
  Aquest valor estimat (VE) constitueix la xifra que serveix als efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació.
  El model de l’oferta econòmica que s’uneix al present plec especifica la necessitat de determinar un preu total per a totes les prestacions i obligacions del contracte.
  El preu ofertat s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte, i el preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en els Plecs de clàusules.
  El Consell Comarcal disposa en el seu pressupost de despeses i dotacions dels crèdits necessaris per a l’exercici 2015, i preveurà si s’escau, les dotacions dels exercicis següents amb l’objecte d’atendre les obligacions econòmiques generades per aquest contracte. En concret el Consell Comarcal disposa de l’aplicació pressupostària 2015 40 432 2279901 Projecte FEDER-Cultour, amb una consignació inicial de 97.389,55 euros.
  El contracte es cofinançat en un 50% per fons europeus a través del programa FEDER i pel Pla de Foment Turístic de Catalunya.
  El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros (números) pels licitadors.
  El preu del contracte no podrà ser objecte de revisió.
  7. Capacitat per contractar
  Es troben facultades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap de les prohibicions de contractar que senyala l’article 60 del TRLCSP, i acreditin la seva solvència econòmica, financer i tècnica, conforme al que disposen els articles 74, 75 i 78 del TRLCSP. Així mateix, els empresaris hauran de tenir l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. S’haurà d’acreditar tal circumstància amb l’aportació de la documentació que s’especifica a la clàusula 10.
  Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes, les prestacions del qual estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que, a tenor dels seus propis estatuts o regles fundacionals, li siguin propis.
  Per les empreses no comunitàries, comunitàries i unions d’empresaris, s’estarà a lo disposat als articles 55, 58 i 59 del TRLCSP, respectivament. En relació a les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea tindran capacitat per contractar amb els sector públic, en tot cas, quan de conformitat amb la legislació de l’Estat en que estan establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació de que es tracti. No obstant, si la legislació de l’Estat en el que es troben establertes aquestes empreses exigeix una autorització especial o pertànyer a una organització especifica per realitzar la prestació del contracte, haurà d’acreditar que compleix amb aquest requisit.
  Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament, i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia significativa.
  A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concorre integrats en una unió temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixen i la participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.
  En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en compte a les societats pertanyents al grup, a l’efecte d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, si és el cas, de la persona jurídica dominant, sempre que aquest acrediti que té efectivament a la seva disposició els mitjans de les dites societats necessaris per a l’execució dels contractes.
  8. Termini d’execució del contracte
  El contracte haurà de ser executat i recepcionat dintre del termini de 100 dies naturals de la formalització del contracte. Aquesta data opera com a termini d’execució del contracte, en la qual, l’adjudicatari haurà d’haver realitzat els treballs i totes les tasques objecte del contracte.
  9. Presentació de les proposicions
  Les ofertes es presentaran en el Registre General del Consell Comarcal de la Garrotxa, Av. Onze de Setembre 22, 17800 Olot (Girona), en horari d’atenció al públic, en el termini que s’indiqui a l’anunci publicat al BOP i al DOGC.
  Les ofertes també podran presentar-se en qualsevol dels llocs establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant un correu electrònic (contractació@garrotxa.cat), consignant-se el nombre de l’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del candidat. Aquest correu s’haurà d’enviar dins el termini de presentació de proposicions. L’acreditació de la recepció del referit correu s’efectuarà mitjançant diligència estesa en el mateix pel secretari de la corporació. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.
  Cada candidat no podrà presentar més d’una oferta. Tampoc podrà subscriure cap oferta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en més d’una unió temporal.
  La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes subscrites pel candidat.
  10. Documentació a presentar
  Les ofertes per a prendre part en la negociació es presentaran mitjançant una sol·licitud signada pel candidat i amb indicació del domicili a l’efecte de notificacions. Juntament amb la sol·licitud s’aportaran dos sobres tancats, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda ―CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DEL PROJECTE ―GARROTXA CULTOUR: INNOVACIÓ EN RUTES PER A LA INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI‖
  La denominació dels sobres és la següent:
  Sobre A: Documentació Administrativa.
  Sobre B: Documentació Tècnica relativa als criteris objectius avaluables de forma automàtica i l’oferta econòmica.
  Els documents a incloure en cada sobre haurien de ser originals o còpies autenticades, conforme a la legislació en vigor.
  Dintre de cada sobre, s’inclouran els següents documents, així com un document en fulla independent amb la relació numerada dels mateixos:
  SOBRE «A»
  DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
  1. Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari i de qui presenta la proposició.
  2. Documents que acreditin la representació de qui presenta la proposició.
  — Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran còpia notarial del poder de representació, degudament compulsats per federatari públic.
  — Igualment la persona amb poders a efectes de representació, haurà d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document nacional d’identitat.
  3. Aportació de la declaració responsable d’acord amb el model establert a l’annex 1 d’aquest Plec. Aquesta declaració ha de manifestar que el licitador ni en els administradors no concorre cap prohibició per contractar de les recollides en l’article 60 del TRLCSP. També manifestarà que el licitador compleix amb els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional de conformitat amb el que disposa l’article 11 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre que aprovat el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques.
  4. (Si s’escau) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre’s a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al candidat
  5. (Si s’escau) Les empreses que pertanyin a un grup empresarial han d’aportar una declaració sobre el grup empresarial al que pertanyen i la denominació del grup
  SOBRE «B»
  DOCUMENTACIÓ TÈCNICA – CRITERIS OBJECTIUS I OFERTA ECONÒMICA
  Contindrà els següents documents:
  a) Documentació tècnica:
  1. Document que indiqui el nombre d’anys de garantia que l’empresa adjudicatària ofereix per a la senyalització, amb còpia dels documents de garantia dels proveïdors de tots els elements que formin part del subministrament.
  2. També podrà adjuntar la documentació que acrediti documentalment la seva gestió econòmica, social i ambiental socialment responsable, en base a la qual es pugui aplicar la preferència en l’adjudicació en cas d’igualtat de puntuació en la valoració de l’oferta.
  b) L’oferta econòmica es presentarà conforme el model següent:
  «Sr/a.. ____________________________________, amb domicili a l’efecte de notificacions a __________________,
  c/ ___________________________, núm. ______, amb DNI núm. ______________, en representació de l’entitat ___________________, amb CIF núm. ___________, assabentat de l’expedient per a la contractació del subministrament de ________________-___ per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, faig constar que conec els Plecs que regeixen el contracte i els accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l’objecte del contracte d’acord amb el següent preu amb IVA exclòs: ………………….€. (lletra i números)
  En ____________, a ___ de ________ de 2014
  Firma del licitador,
  _________________».

  La proposició econòmica serà formulada en números i lletres.
  El preu total de l’oferta no podrà superar el pressupost màxim del contracte (preu de licitació).
  11. Garantia provisional
  No s’exigirà als licitadors la constitució de garantia provisional.

  12. Mesa de contractació
  L’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de contractació, d’acord amb allò previst als articles 320 i 321 del TRLCSP, i article 21 del Reial Decret 817/2009 de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic.
  La Mesa estarà formada per:
  President:
  Sergi Martí i Arau (gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa)
  Vocals:
  Jordi Jové Perich (secretari del Consell Comarcal de la Garrotxa)
  Jordi Salvador Culí (interventor del Consell Comarcal de la Garrotxa)
  Mercè Tarrés Colom (tresorera del Consell Comarcal de la Garrotxa)
  Gemma Vilalta Collboni (tècnica de l’Àrea de Gestió Econòmica i Administració del Consell
  Comarcal de la Garrotxa)
  Montse Padrosa Gelabert (tècnica del Consell Comarcal de la Garrotxa)
  Actuarà de Secretari de la Mesa, un funcionari vocal de la mateixa.
  13. Qualificació de la documentació acreditativa de requisits previs
  Als efectes de la qualificació de la documentació presentada, constituïda prèviament la Mesa de contractació, el president ordenarà l’obertura dels sobres que continguin la documentació del Sobre A, i el Secretari certificarà la relació de documents que figurin en cada un d’ells. Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, se’ls concedirà un termini no superior a tres dies hàbils per a què els licitadors els corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació. De tot l’actuat es deixarà constància a l’acta que necessàriament s’haurà d’estendre.
  La Mesa, una vegada qualificada la documentació acreditativa de les circumstàncies esmentades en els articles 54 i ss del TRLCSP i esmenats, si és el cas, els defectes o omissions de la documentació presentada, procedirà a determinar les empreses que s’ajusten als criteris de selecció de les mateixes, a què fa referència l’article 11 del RGLCAP, amb pronunciament exprés sobre els admesos a la licitació, els rebutjats i sobre les causes del seu rebuig.

  14. Obertura de Proposicions
  Ha de fer-se en el termini màxim de set dies a comptar des de la data de l’obertura de la documentació administrativa. Es realitzarà en acte públic, el dia i l’hora que s’hagi assenyalat a l’anunci que serà notificat a cada un dels licitadors.
  L’acte públic d’obertura de proposicions s’inicia amb la lectura de l’anunci del contracte i amb el recompte de les proposicions presentades, donat coneixement del nombre de proposicions rebudes i noms dels licitadors, donant ocasió als interessats perquè puguin comprovar que els sobres que continguin les ofertes es troben a la taula i en idèntiques condicions en que foren lliurats. Es convidarà als assistents a que manifestin els seus dubtes o demanin explicacions. El president ha de manifestar el resultat de la qualificació dels documents presentats, amb expressió de les proposicions admeses i rebutjades, i els seus motius.
  A continuació la Mesa procedirà a l’obertura del sobre ―B‖ de les proposicions admeses, que conté la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor i l’oferta econòmica.
  La Mesa deixarà constància documental de l’acte d’obertura i contingut dels sobres ―B‖, i entregarà tota la documentació que continguin els sobres a un tècnic expert que serà encarregat de fer la valoració tècnica de les ofertes. Aquest tècnic podrà formar part de la Mesa de Contractació, atès que no opera la causa de incompatibilitat establerta a l’art. 28.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel quals es desenvolupa parcialment el TRLCSP, atès que la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor no és superior a la valoració dels criteris d’aplicació automàtica.
  La Mesa de contractació podrà sol·licitar, abans de formular la proposta, els informes tècnics que consideri necessaris que tinguin relació amb l’objecte del contracte.
  La valoració de les proposicions es realitzarà per mitjà dels criteris objectius de valoració i formules que es fixen a la clàusula 16 del present Plec.
  Fetes les valoracions de les proposicions, la Mesa formularà i elevarà la proposta d’adjudicació a favor de la proposició més avantatjosa a l’òrgan de contractació. S’entendrà com a proposició més avantatjosa aquella que hagi obtingut una major puntuació en la suma de criteris objecte de valoració.
  15. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
  El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes podrà apreciar-se d’acord amb els paràmetres objectius que s’estableixen en l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, per referència al conjunt d’ofertes vàlides que s’hagin presentat.
  Quan s’identifiqui que una proposició pot ser considerada desproporcionada es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa. S’haurà de sol·licitar assessorament dels serveis tècnics.

  16. Criteris d’adjudicació
  Els criteris de valoració que s’han tenir en compte per a l’adjudicació d’aquest contracte es defineixen segons el següent barem de punts en ordre decreixent, sobre un màxim de 50 punts, desglossats en:
  – Oferta econòmica, fins a 30 punts
  – Oferta tècnica, fins a 20 punts
  En cas d’empat en la puntuació final es puntuarà amb 1 punt les ofertes presentades per empreses que certifiquin documentalment la seva gestió econòmica, social i ambiental socialment responsable.
  La puntuació dels criteris anteriors s’efectuarà tenint en compte les següents consideracions:1. Criteris avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de formules o paràmetres fixats. (màxim 30 punts)
  1.1.Oferta econòmica
  L’oferta econòmica tindrà una valoració de 30 punts, i es valorarà segons la fórmula següent: Px = Bx / B+ * 30
  Bx= baixa empresa x (preu de licitació – preu ofert per l’empresa x)
  B+ = baixa més gran de totes les ofertes presentades (preu de licitació – preu ofert més baix)
  Px= puntuació de l’empresa x
  El preu haurà de ser l’indicat a l’oferta econòmica segons el model que s’estableix a la clàusula 10 del present Plec, i que els licitadors hauran d’omplir amb el seu preu ofertat.
  Es descartaran les ofertes econòmiques que siguin superiors al preu de licitació.
  Es considerarà oferta temerària aquelles ofertes que presentin un preu amb una desviació superior als percentatges que preveu el Reglament de contractes del sector públic.
  1.2. Oferta tècnica
  L’oferta tècnica tindrà una valoració de 20 punts, d’acord amb els criteris fixats.
  Sense que repercuteixi en les prestacions mínimes a realitzar d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques, es valorarà l’execució sense cost addicional de les següents prestacions:
  a) Sistemàtica que s’aplicarà a l’increment d’anys de garantia respecte els 5 exigits. La valoració d’aquest apartat serà de 10 punts, de la manera següent:
  Fins a 364 dies més: 0 punts
  1 any o fracció més: 2 punt
  2 anys o fracció més: 4 punts
  3 anys o fracció més: 6 punts
  4 anys o fracció més: 8 punts
  5 o més anys: 10 punts
  b) Sistemàtica que s’aplicarà a la reducció en el termini d’implantació de la senyalització. Per cada dia de menys respecte el termini fixat al plec de prescripcions tècniques se sumaran 0,20 punts, fins a un màxim de 10 punts. Es comptabilitzaran els dies hàbils.
  17. Proposta d’adjudicació del contracte.
  La Mesa de contractació classificarà les proposicions per ordre decreixent atenent als criteris establerts a la clàusula 16 del present plec. L’òrgan de contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que estimi convenient i proposarà l’adjudicació del contracte motivadament a l’oferta econòmicament més avantatjosa. No podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin el plec.
  El secretari de la Mesa de contractació requerirà a l’empresa proposada com a adjudicatària que en el termini de quinze (15) presenti la següent documentació:
  -Garantia Definitiva: la constitució de la garantia definitiva pel 5% del valor anual estimat del contracte adjudicat.
  -Les certificacions acreditatives de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per a contractar i de la seva solvència tècnic i econòmica i de l’efectiva disposició dels mitjans que s’haguessin compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte en cas que l’empresari proposat com adjudicatari no hagués presentat tal documentació amb l’oferta. En el cas de les certificacions acreditatives de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social, s’entendrà atorgada l’autorització expressa per part de l’adjudicatari a favor del Consell Comarcal, per tal que aquest d’ofici obtingui els certificats corresponents. La no autorització caldrà manifestar-la per escrit per part de l’adjudicatari.
  18. Adjudicació del contracte
  L’adjudicació del contracte es realitzarà per l’òrgan d’adjudicació d’acord amb la proposta formulada per la Mesa de Contractació.
  L’adjudicació del contracte es notificarà als candidats o licitadors. Si els interessats ho sol·liciten se’ls facilitarà informació en un termini màxim de quinze dies naturals a partir de la recepció de la petició en tal sentit, dels motius del rebuig de la seva candidatura o proposició i de les característiques que van ser determinants de l’adjudicació al seu favor.
  L’anunci de l’adjudicació es publicarà en un termini no superior a 30 dies a comptar des de la data d’adjudicació en el perfil del contractant (article 154.1 del TRLCSP) 19. Formalització del Contracte
  La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dintre dels deu dies hàbils següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva; constituint aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic. (article 156 del TRLCSP)
  Aquest document haurà de contenir, almenys, les mencions i dades establertes a l’article 26 del TRLCSP.
  Quan per causes imputables al contractista no pogués formalitzar-se el contracte dintre del termini indicat, l’Administració podrà acordar la resolució del mateix, així com la confiscació de la garantia que si escau s’hagués constituït.
  En supòsits d’unió temporal d’empreses s’hauran d’aportar les escriptures públiques de constitució de la unió abans de la formalització del contracte.
  No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.
  20. Garantia definitiva
  L’adjudicatari estarà obligat a constituir una fiança definitiva del 5 per 100, del valor estimat del contracte adjudicat, IVA exclòs.
  La garantia podrà prestar-se en alguna de les formes previstes en l’article 96 del TRLCSP (efectiu, valors deute públic, aval i contracte de segur de caució). La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte. Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 del TRLCSP.
  La devolució i cancel·lació de les garanties s’efectuarà de conformitat amb el que disposa l’article 102 del TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.
  La garantia definitiva respondrà de les penalitats imposades al contractista conforme a l’article 212 del TRLCSP, de la correcta execució de les prestacions contemplades al contracte, de les despeses originades a l’administració per la demora del contractista en el compliment de les seves obligacions i dels danys i perjudicis ocasionats a la mateixa amb motiu de l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no procedeixi la seva resolució i de la incautació que pot decretar-se en casos de resolució del contracte.
  21. Revisió de Preus
  El preu del contracte no serà objecte de revisió.
  22. Forma de pagament
  L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament de la prestació efectivament realitzada amb subjecció al preu determinat en el contracte Així doncs, el pagament es realitzarà una vegada s’hagi presentat la corresponent factura que haurà de ser degudament conformada responsable del contracte i aprovada per l’òrgan competent de conformitat amb l’establert a l’art. 216 del TRLCSP
  L’adjudicatari designarà el compte corrent al que desitja se li aboni l’import del contracte conforme l’establert al present Plec.
  El termini de pagament serà com a màxim de 30 dies a comptar des de l’expedició i registre de la factura.
  23. Cessió del contracte
  Podrà autoritzar-se en els casos i amb els requisits de l’article 226 del TRLCSP
  24. Subcontractació
  La contractació per l’adjudicatari de la realització parcial del contracte restarà subjecta als requisits establerts a l’article 227 del TRLCSP, així com el pagament de subcontractistes haurà d’ajustar-se al disposat al 228 del TRLCSP
  25. Modificació del Contracte
  Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir-hi modificacions per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient. Aquestes modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte i s’aprovarà de conformitat amb el que preveu l’article 219 del TRLCSP.
  26. Penalitats per Incompliment
  L’Administració determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment:
  Quan l’adjudicatari, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.
  Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l o acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.
  Quan l’adjudicatari, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte o el no assoliment de la certificació del % d’energia elèctrica generada per fonts renovables que s’havia compromès a aportar, l’Administració podrà optar, indistintament, per resoldre’l o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.
  Quan l’adjudicatari hagi incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de mitjans personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats en la proporció d’entre el 0,50% i el 5% del preu d’adjudicació.
  Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar l’adjudicatari o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.
  27. Obligacions de l’adjudicatari i execució del contracte.
   La data d’inici de la prestació serà la que fixi el contracte administratiu.
   El contracte s’executarà amb subjecció a allò establert en les seves pròpies clàusules i en el present plec, i d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista l’òrgan de contractació.
   Per a la prestació dels serveis objecte del contracte, l’adjudicatari haurà de tenir els mitjans personals necessaris per cobrir les necessitats que s’estableixen en aquest plec de clàusules. Tot el personal que l’adjudicatari contracti per a l’acompliment d’aquesta prestació estarà al seu càrrec.
   L’empresari resta obligat, pel que fa al personal que designi per a l’execució del contracte, al compliment de les disposicions vigents, especialment en matèria de legislació laboral, Seguretat Social i fiscal, sanitàries i de seguretat i salut laboral, com també de les que es promulguin durant la seva execució, així com la resta de condicions que s’especifiquen en el present plec.
   L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini d’execució del contracte. Si el contractista hagués incorregut en mora per causes imputables al mateix, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats econòmiques. Aquests ascendiran a la quantia que fixa l’art. 212 del TRLCSP. La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Administració, originats per la demora del contractista. Si el retard fora produït per motius no imputables al contractista, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 213.2 del TRLCSP. En tot cas, la constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.
   El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
   L’adjudicatari s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, a aquests efectes, haurà d’implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament. L’adjudicatari haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. L’adjudicatari respecte de les dades que li pugui facilitar el Consell i les entitats beneficiaries tindrà la consideració d’encarregat del tractament de les mateixes.
   L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treball en el termini de quinze dies a comptar des de la data de formalització del contracte per iniciar les obres, en els termes previstos a l’article 144 del RGLCAP, excepte causa justificada.
   Caldrà que l’adjudicatari indiqui el nom de les persones adscrites a l’empresa i que té previst destinar a l’execució del contracte. L’adjudicatari estarà obligat a destinar-hi els facultatius el nom dels quals figuren a l’oferta i amb la dedicació definitiva que correspongui. Durant la vigència del contracte el personal assignat a aquest amb dedicació completa no podrà intervenir en cap altre treball. L’adjudicatari no podrà substituir el personal facultatiu establert en la seva oferta sense l’autorització expressa del Director dels treballs.
   De conformitat amb el que disposa l’article 301.2 del TRLCSP, el Consell Comarcal es reserva el dret de propietat intel·lectual o industrial dels productes resultants del contracte. La posada a disposició dels productes i treballs derivats del servei, comportarà la cessió d’aquests a l’administració contractant.
   De conformitat amb les instruccions de l’administració contractant i les prescripcions del projecte tècnic ―Garrotxa Cultour‖, l’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de coordinar el seu treball amb el de les empreses encarregades d’executar la resta d’actuacions de ―Garrotxa Cultour‖: la fabricació de la senyalització i el desenvolupament tècnic de l’app.
   Els preus s’hauran de mantenir durant 1 any a partir de la signatura del contracte.
   A partir de la data de l’acta de recepció de l’obra començarà a comptar el termini de garantia de 5 anys.
   Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres amb els efectes assenyalats a l’article 147.3 de la TRLCAP i 169 del RGLCAP.
   L’adjudicatari es farà càrrec dels costos de la publicació dels plecs als diaris oficials.
   L’idioma per a gestió i facturació d’aquest contracte serà el català.
  28. Resolució del contracte
  Seran causes de resolució del contracte les establertes en els articles, 223 i 308 del TRLCSP amb els efectes previstos en els articles 224 i 309 del TRLCSP i 109 a 113 del RGLCAP.
  Així mateix podran motivar la resolució del contracte les causes següents:
   Les reiterades deficiències en l’execució del contracte, entenent per a tals la imposició de al menys dos penalitats descrites a la clàusula anterior.
   La no realització de les prestacions accessòries o les millores que el contractista s’hagi compromès en la seva oferta.
  29. Prerrogatives de l’administració i jurisdicció
  L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment, podrà modificar per raons d’interès públic, els contractes i acordar la seva resolució i determinar els efectes d’esta, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions Públiques.
  Els acords que dicti l’òrgan de contractació, amb un informe previ de l’Assessoria Jurídica, en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius.
  Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació competent, els acords de la qual posaran fi a la via administrativa.
  El President,
  Joan Espona i Agustín
  Olot, la Garrotxa, 15 de gener de 2015
  Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Perecalders de la Seu del Consell Comarcal de la Garrotxa

  ANNEX I
  (Declaració responsable)
  El/la senyor/a __________________________________________, amb domicili a___________________________, carrer ___________________________________, núm. ______, codi postal ________, i amb DNI núm. ______________, actuant en nom propi o en nom i representació de_______________________________________, amb domicili a ________________,carrer__________________________, núm. ______, codi postal _________, telèfon______________, NIF / CIF______________________, i amb capacitat legal per contractar en nom de l’esmentada empresa segons poder o escriptures públiques atorgades davant el notari de ______________, senyor/a________________________________ dia ____ d ______________ i número de protocol______________
  DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
  1. Que ni jo ni l’empresa que represento (si escau) estan sotmesos a cap de les causes de prohibició per contractar recollides en l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) (BOE 16/11/2011), i per tant que:
  a) No hem estat condemnats mitjançant sentència ferma per delictes d’associació il·lícita, corrupció en transaccions econòmiques internacionals, tràfic d’influències, suborn, fraus i exaccions il·legals, delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors, malversació i receptació i conductes afins, delictes relatius a la protecció del medi ambient, o a una pena d’inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici, indústria o comerç.
  b) No hem sol·licitat la declaració de concurs, ni hem estat declarats insolvents en qualsevol procediment, ni ens trobem declarats en concurs, ni estem subjectes a intervenció judicial o hem estat inhabilitats de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
  c) No hem estat sancionats amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de disciplina de mercat, en matèria professional o en matèria d’integració laboral i d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones amb discapacitat o per infracció molt greu en matèria social, incloses les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el que disposa el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o en matèria mediambiental, d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental; la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes; la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna silvestres; la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos; la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus; el Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, i la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
  d) Estem al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que es determinin per reglament.
  e) No hem incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l’article 130.1.c) o en facilitar qualsevol altra dada relativa a la nostre capacitat i solvència, o hem incomplert, per una causa que ens sigui imputable, l’obligació de comunicar la informació que preveuen l’article 59.4 i l’article 305.
  f) No estem incursos en cap dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que s’hi estableixen.
  g) No hem contractat persones respecte de les quals s’hagi publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» l’incompliment a què es refereix l’article 18.6 de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, pel fet d’haver passat a prestar serveis en empreses o societats privades directament relacionades amb les competències del càrrec ocupat durant els dos anys següents a la data de cessament en el càrrec.
  h) No hem donat lloc, per causa de la qual haguem estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb una Administració pública.
  i) No hem infringit cap prohibició per contractar amb qualsevol de les administracions públiques.
  j) No hem estat afectats per cap prohibició de contractar imposada en virtut d’una sanció administrativa, d’acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  k) No hem retirat indegudament la nostra proposició o candidatura en un procediment d’adjudicació, o hem impossibilitat l’adjudicació definitiva del contracte a favor nostre pel fet de no complir el que estableix l’article 151.2 dins el termini assenyalat i hi hagi hagut dol, culpa o negligència.
  l) No hem incomplert les condicions especials d’execució del contracte establertes d’acord amb el que assenyala l’article 118, quan l’incompliment hagi estat definit en els plecs o en el contracte com a infracció greu de conformitat amb les disposicions de desplegament d’aquesta Llei, i hi hagi dol, culpa o negligència en l’empresari.
  2. La nostra empresa disposa d’acord amb la normativa reguladora dels contractes del sector públic, de la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional per executar el contracte.
  3. No tenim cap deute amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.
  4. Acceptem totes i cadascuna de les condicions establertes en el Plec de clàusules administratives particulars i en les prescripcions tècniques.
  _________________, __ d’/de ______________ de 2015

  ANNEX II
  SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL
  ….
  DADES DE L’EMPRESA / ENTITAT
  Denominació:
  Adreça:
  Població:
  Telèfon:
  Codi Postal:
  CIF:
  e-mail:
  DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
  (persona que disposi de certificat electrònic com a representant de l’empresa)
  Nom:
  Primer cognom:
  Segon cognom:
  NIF:
  Mòbil:
  E-mail:
  (a efectes d’avisos de notificacions)
  (en cas que no sigui el mateix de l’empresa)
  Assabentat de l’obertura del procediment de licitació del contracte de….., desitjo presentar una proposició juntament amb els sobres A, i B que inclouen la documentació requerida en el Plec de Clàusules econòmico-administratives que regula la licitació.
  DECLAREM que les dades dels quadres anteriors referents a l’empresa així com al representant legal són actualment vigents.
  DECLAREM que el representant legal a dalt esmentat, disposa dels poders de representació de l’empresa així com de certificat electrònic vàlid per a la recepció de documentació en format electrònic.
  ACCEPTEM plenament les condicions establertes en el plec de condicions de l’esmentat servei i més concretament en allò referent a les notificacions electròniques que, de conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la disposició addicional setena del TRLCSP, ―les notificacions al licitador de l’adjudicació es podrà efectuar per mitjans electrònics amb el consentiment de l’interessat.―
  ACCEPTEM, d’acord amb el paràgraf anterior, rebre tota la informació referent al procés de contractació de del servei per mitjans electrònics.
  SIGNATURA:
  Olot, la Garrotxa, ____________________________

  Aquesta és una instància específica per la presentació d’ofertes en un procés de licitació en el qual, prèviament, s’ha aprovat un plec de clàusules.

  En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer Adjudicacions i contractacions, la finalitat del qual és mantenir al dia la informació necessària per poder executar les polítiques públiques dissenyades pels càrrecs de govern. El responsable d’aquest fitxer és el Consell Comarcal de la Garrotxa, amb domicili a Av. Onze de Setembre, 22. 17800 Olot. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condiciones previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a l’adreça del responsable del fitxer dirigit al servei de suport al govern.

  Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.catccgarrotxa@garrotxa.cat

 7. lejarza said

  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ DEL PROJECTE “GARROTXA CULTOUR: INNOVACIÓ EN RUTES PER A LA INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI”

  1. OBJECTE DEL CONTRACTE
  Aquest contracte té per objecte el desenvolupament d’una part de les actuacions del projecte “Garrotxa Cultour: Innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni”, projecte cofinançat al 50% per fons europeus a través del programa FEDER en el marc de la convocatòria pública aprovada per l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, dins de l’eix 4 i pel Pla de Foment Turístic de Catalunya.
  Garrotxa Cultour és una iniciativa del Consell Comarcal de la Garrotxa que neix amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni cultural de la comarca de la Garrotxa. Aquesta iniciativa preveu la implantació de senyalització d’elements patrimonials i el desenvolupament de l’”APP 15 rutes”. Per tant, és objecte de la present contractació del subministrament i implantació de la senyalització dels béns patrimonials que formen part de l’esmentat projecte, que es descriu en el present Plec de Prescripcions Tècniques.
  Aquest plec estableix el conjunt d’instruccions necessàries per al subministrament i implantació de la senyalització dels béns patrimonials que formen part de l’esmentat projecte, que s’adequarà en tot moment a les especificacions tècniques marcades.

  2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
  S’hauran de subministrar i implantar senyals metàl·lics per a elements d’interès patrimonial, que hauran de combinar perfectament disseny, qualitat i garantia.
  S’hauran de proveir els següents models de senyalització: plaques de paret, faristols petits, faristols grans, tótems i cartelleres.
  – Les plaques de paret seran elements que es fixaran a la façana dels edificis. Aquest element només s’utilitzarà als punts en els quals estigui permès –aspecte que garantirà el Consell Comarcal de la Garrotxa-, i on calgui implantar un element amb un impacte visual mínim.
  – Els faristols es col·locaran als punts on hi hagi l’espai suficient com per que no entorpeixin el trànsit normal de persones o vehicles, i on sigui necessari fer ús d’un element amb un impacte visual reduït.
  – Els tótems s’ubicaran als indrets en els quals la senyalització hagi de ser visible a certa distància, o bé en indrets on no sigui possible disposar-hi cap faristol, ni tampoc es pugui fixar cap placa a la paret.
  – Pel que fa a les cartelleres, tenen per objectiu divulgar les diferents rutes existents al municipi on es trobin implantades, i s’implantaran en indrets propers a oficines de turisme o altres espais molt freqüentats per visitants.
  L’empresa subministrarà els senyals indicats seguidament amb les següents especificacions tècniques:
  – Plaques de paret formades per un marc d’alumini de 400x500x20x1,5mm, amb marc exterior per collar a la paret, pintades amb simulació òxid, i retolades amb impressió digital d’alta durabilitat amb laminat film anti-graffiti ignífug.

  o Nombre de plaques de paret a subministrar i implantar: 25.
  – Tótems de planxa d’acer, pintats amb simulació òxid de 1700x500x5mm de gruix, amb planxa
  d’alumini de 400x800mm per a informació retolada amb impressió digital d’alta durabilitat amb
  laminat film anti-graffitti ignífug.
  o Nombre de tótems a subministrar i implantar: 64
  – Faristols petits de planxa d’acer de 250x200x825x4mm amb marc pintat simulació òxid i un
  mòdul de planxa d’alumini de 400x500x20x2mm per a informació retolada amb impressió digital
  d’alta durabilitat amb laminat film anti- graffiti ignífug.
  o Nombre de faristols petits a subministrar i implantar: 21
  – Faristols grans de planxa d’acer de 250x200x825x4mm amb marc pintat simulació òxid i un
  mòdul de planxa d’alumini de 500x700x20x2mm per a informació retolada amb impressió digital
  d’alta durabilitat amb laminat film anti- graffiti ignífug.
  o Nombre de faristols grans a subministrar i implantar: 9.
  – Cartelleres a doble cara, formades per dos mòduls d’alumini de 1200x750x30x2mm, amb
  contra mòdul en forma de marc pintat simulació òxid i retolat amb impressió digital d’alta
  durabilitat amb laminat film anti-graffiti ignífug, incloent un doble suport de ∅60x2500mm
  d’alumini pintat simulació òxid i grapes ∅60.
  o Nombre de cartelleres a subministrar i implantar: 22.
  El retolat s’haurà de fer sobre un vinil autoadhesiu de PVC fos, tipus Avery 900 Super Cast o de
  qualitat i prestacions equivalents, retallat informàticament mitjançant plotter. En determinats casos,
  quan els continguts ho requereixin i així ho determini el Consell Comarcal de la Garrotxa, la
  reproducció gràfica serà amb tinta serigràfica de dos components assecada al forn.
  Els diferents elements gràfics hauran d’estar protegits per una protecció genèrica amb laminat PVC
  polimèric de fosa, de 50 micres, o antigrafit amb laminat PVF de 25 micres, en funció del cas. També
  s’admetrà protecció amb vernís de poliuretà amb protecció UV.
  El Consell Comarcal aportarà, a través dels canals que s’estableixin (Wetransfer, DVD…) tot el material
  gràfic que l’empresa adjudicatària necessitarà per a imprimir a cadascun dels senyals objecte de
  licitació.
  Tots els continguts s’aportaran en format digital seguint un codi que referenciarà cada contingut amb el
  model de senyal en el qual s’haurà d’imprimir.
  El Consell Comarcal lliurarà els dissenys de forma progressiva, especificant el model de senyal que
  caldrà implantar a cadascuna de les diferents localitzacions.
  El termini màxim per tal que l’empresa adjudicatària finalitzi la implantació de tota la senyalització serà
  de 100 dies naturals a comptar a partir de la signatura del contracte.
  L’empresa adjudicatària emmagatzemarà el material a les seves dependències.
  La instal·lació de la senyalització es realitzarà sota la direcció d’obres del Consell Comarcal de la
  Garrotxa, o de l’empresa o entitat que el Consell Comarcal designi en el seu moment.

  L’equip de direcció d’obres haurà senyalitzat els punts exactes on s’hauran de col·locar els senyals. La
  direcció d’obres farà visites de replantejament a tots aquests indrets on calgui implantar senyals
  juntament amb els responsables de les tasques d’implantació que hagi indicat l’empresa adjudicatària.
  Amb l’objectiu d’optimitzar els desplaçaments, la implantació de la senyalització es farà a partir de les
  indicacions del Consell Comarcal de la Garrotxa, seguint en la mesura del possible una lògica
  territorial.
  El Consell Comarcal de la Garrotxa gestionarà els permisos necessaris per tal que l’empresa
  adjudicatària pugui accedir amb el seu vehicle per vies d’accés restringit.
  La senyalització s’implantarà a 141 punts diferents de la Garrotxa. En un màxim de 10 casos no hi ha
  accés rodat possible, en els quals caldrà realitzar l’aproximació a peu.
  El transport i treballs d’implantació dels elements des del magatzem del fabricant fins als diferents
  punts d’instal·lació aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
  3. GARANTIES TÈCNIQUES
  Cal acreditar documentalment mitjançant certificat tècnic reconegut la garantia i qualitat dels materials i
  dels processos de fabricació.
  4. REQUERIMENTS GENERALS DEL CONTRACTE
  L’empresa adjudicatària del servei haurà de nomenar un responsable tècnic que faci les funcions
  d’interlocutor únic amb el Consell Comarcal de la Garrotxa.
  Qualsevol modificació que el Consell Comarcal de la Garrotxa plantegi a l’empresa adjudicatària i que
  pugui alterar les condicions del contracte, caldrà que sigui valorada econòmicament abans de la seva
  implantació per part de l’adjudicatari. L’adjudicatari del servei assumeix l’execució total del projecte pel
  cost ofertat, amb total independència del nombre d’hores invertides en la seva execució.
  A partir de l’adjudicació es crearà una comissió d’anàlisi inicial i de seguiment del projecte formada per
  representants del Consell Comarcal, de Turisme Garrotxa, de l’empresa adjudicatària del disseny gràfic
  del contingut dels senyals i de l’empresa adjudicatària del subministrament i implantació de la
  senyalització. La funció d’aquesta comissió serà la de coordinar el desenvolupament del projecte,
  resoldre tots aquells dubtes que puguin tenir els adjudicataris i fer un seguiment periòdic del
  desenvolupament del projecte. Aquesta comissió es dissoldrà un coincidint amb la resolució del
  contracte.
  El President,
  Joan Espona i Agustín
  Olot, la Garrotxa, 15 de gener de 2015
  Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor amb nom Perecalders de la Seu del Consell Comarcal de la Garrotxa

  Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594 – http://www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.c

 8. lejarza said

  ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
  Mandat: 2011-2015
  Sessió núm.: 23
  Data: 16 d’octubre de 2014
  Hora: 20:00 h.
  Caràcter de la sessió: ordinària
  Convocatòria: 1ª
  Lloc: Sala de Plens
  ASSISTENTS
  President :
  Sr. Joan Espona i Agustín (CIU)
  Consellers/es:
  Sr. Josep Berga i Vayreda (CIU) – portaveu
  Sr. Joan Casas i Carreras (CIU)
  Sr. Eduard Llorà i Cullet (CIU)
  Sra. Sònia Juanola i Vilarrasa (CIU)
  Sr. Santi Reixach i Garriga (CIU)
  Sr. Josep Dorca i Serrat (CIU)
  Sr. Moisès Coromina i Soler (CIU)
  Sr. Joan Gainza i Agustí (CIU)
  Sra. Esther Badosa i Romañó (CIU)
  Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CIU)
  Sr. Josep Gelis i Guix (CIU)
  Sra. Mònica Boix i Pagès (CIU)
  Sr. Josep Maria Cros i Roca (CIU)
  Sra. Núria Zambrano i Costejà (CIU)
  Sr. Josep Rovira i Reig (CIU)
  Sr. Josep Guix i Feixas (PSC-PM) – portaveu
  Sr. Josep Juanola i Picart (PSC-PM)
  Sr. Jordi Valverde i Garcia (PSC-PM)
  Sr. Josep Serra i Puigvert (PSC-PM)
  Sr. Josep Maria Arnau i Bosch (PSC-PM)
  Sr. Narcís Feixas i Balcells (ERC-AM) – portaveu
  Sra. Clara Bayona i Lucena (ERC-AM)
  Sr. Agustí Llop i Miarons (ERC-AM)
  Excusen la seva absència:
  Sr. Lluís Guinó i Subirós (CIU)
  Secretari : Sr. Jordi Jové i Perich
  Interventor: Sr. Jordi Salvador i Culí
  També hi assisteix el gerent del Consell Comarcal, Sr. Sergi Martí i Arau amb veu i sense vot.

  6.7. Decret de data 28 d’agost de 2014, pel qual s’estimen, en part, les al·legacions presentades
  per l’empresa Bacs Consultants Fiscal Contable Laboral, SL, contra el Plec de clàusules
  econòmico-administratives que regulen el procediment de contractació del servei relatiu al
  disseny i creació intel·lectual dels continguts d’informació turística que s’han de difondre en el
  marc del projecte “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni”.
  Antecedents
  En data 10 de juliol de 2014 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’obertura de l’expedient de contractació
  del contracte administratiu per la prestació del servei relatiu al disseny i creació intel·lectual dels continguts
  d’informació turística que s’han de difondre en el marc del projecte “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per
  a la interpretació del patrimoni”, tot de conformitat amb el Plec de clàusules econòmico-administratives i
  tècniques que regulen el procediment de contractació mitjançant procediment obert.
  L’expedient s’ha fet públic a través del perfil de contractant: http://www.garrotxa.cat, i mitjançant anuncis al BOP i
  al DOGC, sense que s’hagi presentat al·legacions dins el termini habilitat per fer-ho.
  No obstant d’ofici es va observar que la clàusula 16 relativa als criteris d’adjudicació, concretament en el
  punt 1.1 sobre la valoració de l’oferta econòmica, no incorporava la formula que ha de permetre valorar el
  criteri de la millor oferta econòmica.
  Per corregir l’omissió, en data 21 d’agost i mitjançant Decret de Presidència, es va procedir a esmenar la
  redacció de la clàusula 16 del Plec de clàusules econòmico-administratives, en el sentit d’incorporar la
  formula que ha de permetre valorar el criteri de la millor oferta econòmica.
  Aquests acords es varen fer públics a través del perfil del contractant, sense que fos necessari ampliar el
  termini atorgat per la presentació de proposicions que finalitza el dia 29 d’agost a les 14:30 hores.
  En data 28 d’agost de 2014, l’empresa Bacs Consultants Fiscal Contable Laboral SL, amb NIF B63246359
  ha presentat al registre del Consell Comarcal (RE 1-2014-005322-1) un escrit d’al.legacions al Plec de
  clàusules que regulen el procediment de contractació, per considerar que alguns elements de valoració i del
  procediment no s’ajusten a la normativa i legislació vigent en matèria de contractació pública.
  Concretament demana que es modifiquin els Plecs i els criteris d’adjudicació de la forma següent:
  – Que es presentin tres sobres i que es realitzi la valoració dels criteris subjectius que depenen d’un judici de
  valor abans de l’obertura del sobre C.
  – Que es canviï la fórmula de valoració del criteri de preu, per una que realment posi en joc tots els punts
  atorgats a aquest criteri.
  – Que no es valori l’experiència de l’empresa com a criteri de valoració.
  – Que no es valori el fet de tenir un guia del parc natural en plantilla.
  L’escrit d’al·legacions ha estat informat pel Secretari de la corporació, que ha conclòs que s’haurien
  d’estimar les tres primeres al·legacions i desestimar la tercera, sense perjudici que es complementi el criteri
  de valoració amb algun element que faci que no es restringeixi la concurrència pública de forma
  injustificada.
  A la vista que resulta convenient estimar en part la majoria de les al·legacions i que requereix modificar el
  Plec de Clàusules, que es veu afectat especialment en les clàusules que regulen els criteris i el procediment
  de valoració, fet aquest que comporta una modificació substancial i per tant es fa necessari aprovar una
  ampliació del termini per presentar proposicions.
  Per tot l’anterior,
  Fonaments de dret
  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
  del Sector Públic.
  Per tot l’anterior,
  Decreto:
  1. Estimar en part les al.legacions presentades per l’empresa Bacs Consultants Fiscal Contable Laboral SL,
  amb NIF B63246359, contra el Plec de clàusules econòmico-administratives que regulen el procediment de
  contractació del servei relatiu al disseny i creació intel·lectual dels continguts d’informació turística que s’han
  de difondre en el marc del projecte “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni”.
  S’estimen les tres primeres al.legacions en el sentit de :
  1) Modificació de les clàusules 10 i 14 del Plec, en el sentit de sol.licitar la presentació de tres sobres que
  es realitzi la valoració dels criteris subjectius que depenen d’un judici de valor abans de l’obertura del sobre
  C.
  2) Modificar la clàusula 16, en el sentit de canviar la fórmula de valoració del criteri de preu per una que
  garanteixi que es posin en joc tots els punts atorgats a aquest criteri .
  Concretament s’estableix que l’oferta econòmica tindrà una valoració de 14 punts, i es valorarà segons la
  fórmula següent: Px = Bx / B+ * 14.
  Bx = baixa empresa x (preu de licitació – preu ofert per l’empresa x)
  B+ = baixa més gran de totes les ofertes presentades (preu de licitació – preu ofert més baix)
  Px = puntuació de l’empresa x
  3) Modificar la clàusula 16. 1.2. en el sentit d’eliminar el criteri de valoració relatiu a l’experiència de
  l’empresa.
  4) Modificar la clàusula 16. 1.2. en el sentit de complementar el criteri de valoració relatiu a disposar en
  plantilla d’un guia del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Es demana el compromís de
  disposar del personal i es complementa atorgant tres punts el fet de disposar d’un tècnic de turisme amb la
  titulació deguda homologada per la Generalitat de Catalunya.
  2. Aprovar introduir les modificacions en el Plec de Clàusules Econòmico-administratives de conformitat amb
  el que s’estableix en el punt anterior, i aprovar-lo amb caràcter definitiu.
  3. Ampliar el termini de la convocatòria de licitació fixant el dia 15 de setembre de 2014 a les 14:30 hores,
  com a termini màxim per admetre proposicions per part dels licitadors.
  4. Fer públic aquest Decret al Perfil del Contractant de la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la
  Garrotxa.
  5. Convalidar aquest Decret en la propera sessió plenària que es porti a terme.
  6. Notificar aquests acords a Bacs Consultants Fiscal Contable Laboral SL, a tots els interessats que
  constin a l’expedient, a Turisme Garrotxa, a l’Àrea d’Administració i Suport als Municipis i a la gerència del
  Consell Comarcal”.
  6.8. Decret de 4 de setembre de 2014, pel qual es modifica el Plec de clàusules econòmicoadministratives
  que regula el procediment de contractació del servei relatiu al disseny i creació
  intel·lectual dels continguts d’informació turística que s’han de difondre en el marc del projecte
  “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni.
  “Antecedents
  En data 10 de juliol de 2014 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’obertura de l’expedient de contractació
  del contracte administratiu per la prestació del servei relatiu al disseny i creació intel·lectual dels continguts
  d’informació turística que s’han de difondre en el marc del projecte “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per
  a la interpretació del patrimoni”, tot de conformitat amb el Plec de clàusules econòmico-administratives i
  tècniques que regulen el procediment de contractació mitjançant procediment obert.
  L’expedient es va fer públic a través del perfil de contractant: http://www.garrotxa.cat, i mitjançant anuncis al BOP
  i al DOGC.
  En data 28 d’agost de 2014, arran de l’estimació parcial del recurs presentat per , l’empresa Bacs
  Consultants Fiscal Contable Laboral SL, la presidència va aprovar introduir les modificacions en el Plec de
  Clàusules Econòmico-administratives, concretament en l’establiment dels criteris de valoració, i va procedir
  a ampliar el termini de la convocatòria de licitació fixant el dia 15 de setembre de 2014 com a termini màxim
  per admetre proposicions per part dels licitadors.
  En data d’avui, 4 de setembre de 2014, la Sra. Turina Serra i Tarrús, gerent de Turisme Garrotxa ha emès un
  informe tècnic en el qual es posa de manifest les mancances que disposen el criteris de valoració atès que
  no són els més idonis ni permeten fer la millor valoració de les ofertes que es presentin. En l’esmentat
  informe proposa aprovar una modificació dels criteris de valoració establerts a la clàusula 16 dels Plecs a fi
  que l’òrgan de contractació tingui elements més precisos per fer una valoració de les ofertes, atès que els
  criteris resultants de la última modificació no són suficientment ajustats a les necessitats del contracte.
  El Secretari ha informat que les noves modificacions proposades requereix modificar el Plec de Clàusules,
  fet aquest que comporta una modificació substancial i per tant es fa necessari aprovar una nova ampliació
  del termini per presentar proposicions.
  Per tot l’anterior,
  Fonaments de dret
  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
  del Sector Públic.
  Per tot l’anterior,
  Decreto:
  1. Modificar el Plec de clàusules econòmico-administratives que regula el procediment de contractació del
  servei relatiu al disseny i creació intel·lectual dels continguts d’informació turística que s’han de difondre en
  el marc del projecte “Garrotxa Cultour: innovació en rutes per a la interpretació del patrimoni”, en el sentit
  següent:
  La clàusula 10. “Documentació a presentar “ en el punt referent al sobre C, en concret l’apartat a), queda
  redactat de la següent forma:
  “a) Documentació tècnica:
  1. Acreditació/compromís, si s’escau, del tant per cent d’imatges que s’aporten addicionalment dels
  indrets/elements.
  2. Personal tècnic que s’adscriu al projecte: documentació acreditativa de la pluridisciplinaritat de l’equip
  tècnic adscrit al projecte (titulació dels seus components).
  3. Personal tècnic que s’adscriu al projecte: acreditació, si s’escau, de les persones en plantilla de
  l’organització que disposen de la titulació de guia turisme, i guia del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
  Garrotxa.
  4. També podrà adjuntar la documentació que acrediti documentalment la seva gestió econòmica, social i
  ambiental socialment responsable, en base a la qual es pugui aplicar la preferència en l’adjudicació en cas
  d’igualtat de puntuació en la valoració de l’oferta.”
  La clàusula 16. “Criteris d’adjudicació”, queda redactat de la següent forma:
  Els criteris de valoració que s’han tenir en compte per a l’adjudicació d’aquest contracte es defineixen
  segons el següent barem de punts en ordre decreixent, sobre un màxim de 30 punts, desglossats en:
  – Oferta econòmica, fins a 6 punts
  – Oferta tècnica, fins a 24 punts
  En cas d’empat en la puntuació final es puntuarà amb 1 punt les ofertes presentades per empreses que
  certifiquin documentalment la seva gestió econòmica, social i ambiental socialment responsable.
  La puntuació dels criteris anteriors s’efectuarà tenint en compte les següents consideracions:
  1. Criteris avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de formules o paràmetres fixats. (màxim 20
  punts).
  1.1.Oferta econòmica.
  L’oferta econòmica tindrà una valoració de 6 punts, i es valorarà segons la fórmula següent: Px = Bx / B+ * 6
  Bx= baixa empresa x (preu de licitació – preu ofert per l’empresa x)
  B+ = baixa més gran de totes les ofertes presentades (preu de licitació – preu ofert més baix)
  Px= puntuació de l’empresa x
  El preu haurà de ser l’indicat a l’oferta econòmica segons el model que s’estableix a la clàusula 10 del
  present Plec, i que els licitadors hauran d’omplir amb el seu preu ofertat.
  Es descartaran les ofertes econòmiques que siguin superiors al preu de licitació.
  Es considerarà oferta temerària aquelles ofertes que presentin un preu amb una desviació superior als
  percentatges que preveu el Reglament de contractes del sector públic.
  1.2. Oferta tècnica.
  L’oferta tècnica tindrà una valoració de 14 punts, d’acord amb els criteris fixats.
  Sense que repercuteixi en les prestacions mínimes a realitzar d’acord amb el Plec de prescripcions
  tècniques, es valorarà l’execució sense cost addicional de les següents prestacions:
  a) Grau de pluridisciplinaritat de l’equip tècnic: 7 punts
  Història: 1 punt
  Història de l’art: 1 punt
  Ciències ambientals: 1 punt
  Biologia: 1 punt
  Turisme: 0,5 punts
  Geografia: 0,5 punts
  Filologia catalana: 0,50 punts
  Filologia hispànica: 0,25 punts
  Filologia anglesa: 0,25 punts
  Filologia francesa: 0,25 punts
  Periodisme: 0,25 punts
  Comunicació audiovisual: 0,25 punts
  Publicitat i relacions públiques: 0,25 punts
  b) Personal tècnic que s’adscriu al projecte:
  Disposar a l’organització d’un mínim d’una persona amb la titulació de Guia del Parc Natural de la Zona
  Volcànica de la Garrotxa: 1 punts
  Disposar a l’organització d’un mínim d’una persona amb la titulació de Guia de Turisme de Catalunya: 1 punt
  c) Sistemàtica que s’aplicarà a l’aportació d’imatges addicionals dels elements d’interès patrimonial que
  s’especifiquen al plec de prescripcions tècniques. La valoració d’aquest apartat serà de 5 punts, de la
  manera següent:
  S’aporten imatges addicionals de fins a un 4,99% dels indrets/elements: 1 punt
  S’aporten imatges addicionals del 5% al 9,9% dels indrets/elements: 3 punts
  S’aporten imatges addicionals de més del 10% dels indrets/elements: 5 punts
  2. Criteris avaluables d’acord amb judicis de valor (màxim 10 punts).
  Es valorarà el document aportat dins la documentació tècnica, que mostri un exemple dels continguts a
  desenvolupar per a la senyalització física i pel suport digital (app) d’un element/indret a escollir, el
  desenvolupament del guió d’una de les 15 rutes a escollir i la descripció de la metodologia de treball que
  s’utilitzarà per al desenvolupament de les rutes.
  Es valorarà concretament l’adequació del to, de l’estil i de l’enfocament divulgatiu i de la qualitat dels
  continguts creats per als diferents canals i públics on s’hauran de reproduir (senyalització i app). La valoració
  d’aquest apartat serà de 10 punts, de la manera següent, segons les especificacions recollides al plec de
  prescripcions tècniques:
  Valoració alta: 10 punts
  Valoració mitjana: 5 punts
  Valoració baixa: 1 punt”
  2. Ampliar el termini de la convocatòria de licitació fixant el dia 24 de setembre de 2014 a les 14:30 hores,
  com a termini màxim per admetre proposicions per part dels licitadors
  3. Fer públic aquest Decret al Perfil del Contractant de la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la
  Garrotxa.
  4. Convalidar aquest Decret en la propera sessió plenària que es porti a terme.
  5. Notificar aquests acords a tots els interessats que constin a l’expedient, a Turisme Garrotxa, a l’Àrea
  d’Administració i Suport als Municipis i a la gerència del Consell Comarcal”.

 9. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 69 – 10 d’abril de 2015
  Núm. 3753
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’adjudicació d’un contracte de servei
  En data 25 de març de 2015, mitjançant Decret de la Presidència, es va aprovar adjudicar el contracte del subministrament
  relatiu a l’execució del projecte “Implantació de la senyalització del projecte Garrotxa Cultour: Innovació de rutes per a la
  interpretació del patrimoni”; actuació que està cofinançada pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, en el marc
  de l’eix 4 i amb una taxa de cofinançament del 50%, i pel Pla de Foment Turístic de Catalunya promogut pel Departament
  d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
  Les dades bàsiques del contracte són les següents:
  Administració contractant: Consell Comarcal de la Garrotxa
  Naturalesa del contracte: subministrament
  Objecte: subministrament i implantació de la senyalització dels béns patrimonials
  que formen part de l’esmentat projecte
  Pressupost de licitació: 80.336,14 € sense IVA (97.206,72 € IVA inclòs)
  Àmbit geogràfic: la comarca de la Garrotxa
  Procediment de contractació: obert
  Data de publicació en el perfil del contractant: 03/02/2015 10:00 h
  Data de publicació en el DOGC i BOP: 30/01/15 i 03/02/15
  Número d’ofertes rebudes: 7
  Nom de l’empresa adjudicatària: PROSEÑAL SLU
  Durada del contracte: 50 dies naturals
  Import adjudicat: 58.880,00 € sense IVA (71.244,80 € IVA inclòs)
  Això és el que es fa públic als efectes oportuns
  Olot, la Garrotxa, 30 de març de 2015
  Joan Espona i Agustín
  President

 10. lejarza said

  La Garrotxa recapta 50.000 euros anuals des de la implementació de la taxa turística destinats a la promoció i millora de l’activitat

  A la Garrotxa la taxa turística ha recaptat 50.000 euros anuals que reverteixen en la comarca de dues maneres. Per una banda el 30% que arriba als ajuntaments els gestiona Turisme Garrotxa i van destinats a mantenir la xarxa de senders Itinerànnia. Per l’altra, arriben a la comarca a través de la subvenció del Pla de Foment extret dels diners recaptats amb la taxa i que es destinen a projectes turístics.

  Un euro per nit i per persona és el que des de l’últim trimestre del 2012 es ve recaptant amb la taxa turística. Un import que es va posar en marxa pensat perquè tingués un retorn en el territori en forma de promoció turística. A la Garrotxa des de llavors s’ha recaptat una mitjana de 50 mil euros a l’any amb els que s’ha pogut posar en marxa i millorar diversos projectes. Una part d’aquests diners, el 30% arriba directament als ajuntaments. A la comarca tots els consistoris van acordar que qui gestionaria aquests diners seria Turisme Garrotxa i des del primer any aquest organisme ha destinat tota la partida al manteniment de la Xarxa de Senders Itinerànnia.

  Els ajuntaments garrotxins també van decidir anar units en la sol·licitud del Pla de Foment que, a través de subvencions extretes amb l’import de la taxa, permetia als territoris millorar aspectes turístics. La sol·licitud de la comarca, que es va resoldre favorablement, engloba projectes d’àmbit local com poden ser la construcció d’un aparcament a l’Oficina de Turisme de Sant Feliu de Pallerols o la senyalització del nucli urbà de Santa Pau i d’altres més comarcals com la construcció del Parc de Volcans, que inclou el centre de distribució de visitants i nova oficina de turisme d’Olot o la creació de rutes culturals a tota la comarca.

  Aquestes rutes es preveu que podran posar en marxa aquest mateix estiu. La resta de projectes del Pla de Foment s’aniran portant a terme al llarg d’aquest 2015.

 11. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 76 – 21 d’abril de 2015
  Administració Local Consells Comarcals
  Núm. 4205
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Anunci sobre contractació d’un servei
  Servei pel desenvolupament tècnic d’una APP del projecte “Garrotxa
  Cultour: Innovació de rutes per a la interpretació del patrimoni”
  Comarca: la Garrotxa
  Corporació local: Consell Comarcal de la Garrotxa
  En data 9 d’abril de 2015 el Consell de Presidència del Consell Comarcal
  va aprovar l’obertura de l’expedient de contractació, juntament
  amb els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars
  que ha de regir el procés de licitació.
  Aquest contracte és cofinançat per fons europeus a través del programa
  FEDER en el marc de la convocatòria pública aprovada per
  l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, dins de l’eix 4 i pel Pla de
  Foment Turístic de Catalunya.
  1. Entitat adjudicadora.
  a) Organisme: Consell Comarcal de la Garrotxa
  b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Gestió Econò-
  mica i Administració
  c) Número d’expedient: B103/2015/034
  2. Objecte del contracte.
  a) Descripció de l’objecte: Servei pel desenvolupament tècnic
  d’una APP del projecte “Garrotxa Cultour: Innovació de rutes
  per a la interpretació del patrimoni”
  b) Codi CPV: 72212500-4 / 79421000-1
  c) Divisió per lots i número: No s’escau
  d) Termini d’execució: El contracte haurà de ser executat i recepcionat
  abans del dia 30 de setembre de 2015
  3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
  a) Tramitació: ordinària
  b) Procediment: obert
  c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa amb més d’un criteri
  d’adjudicació
  4. Pressupost base de licitació.
  El preu a efectes de licitació del present contracte és de 33.057,85
  euros, més IVA.
  5. Garanties:
  Provisional: No s’escau.
  Definitiva: L’import de la garantia definitiva serà equivalent al
  5% del preu de l’adjudicació.
  6. Obtenció de documentació i informació.
  Perfil del contractant del Consell Comarcal de la Garrotxa http://
  http://www.garrotxa.cat
  7. Requisits específics del contractista.
  a) Classificació (grups, subgrups i categoria): No s’exigeix.
  b) Altres requisits: els establerts en el plecs de clàusules administratives
  particulars
  8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
  a) Data límit per la presentació d’ofertes: 20 dies naturals a partir
  de la última publicació al BOP o al DOGC.
  b) Documentació que cal presentar: la que es detalla en els plecs
  de clàusules administratives particulars.
  c) Lloc de presentació:
  Entitat: CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Domicili: Av. Onze de setembre, 22
  Localitat i codi postal: Olot, 17800
  9. Despeses dels anuncis.
  Les despeses de publicació dels anuncis de publicació dels plecs
  així com de l’adjudicació aniran a càrrec del contractista adjudicatari.
  Olot, la Garrotxa, 13 d’abril de 2015
  Joan Espona i Agustín
  President

 12. lejarza said

  Faristols i cartelleres informatives per facilitar el turisme a la Garrotxa

  A través del programa Garrotxa Cultour i amb col·laboració amb Turisme Garrotxa ja s’han col·locat els primers faristols i cartelleres informatives a diferents punts del municipi de Montagut i Oix, que ben aviat també es farà efectiu a la resta de la comarca.

  Garrotxa Cultour és un gran projecte inclòs a “La Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat”. A partir d’un inventari exhaustiu del patrimoni històric de la comarca es senyalitzaran 65 elements patrimonials (ermites, espais naturals i històrics…), la identificació de 15 rutes i la col•locació de plafons informatius als 21 municipis de la comarca. Tot aquest contingut serà consultable els 365 dies l’any amb la creació de recursos digitals que –en diferents idiomes i destinats sobretot a famílies i adults- donaran la possibilitat de conèixer més aspectes d’aquests indrets de la Garrotxa. En aquest sentit, es preveu la creació d’una aplicació mòbil, anomenada l’APP de les 15 rutes, que s’afegirà a l’APP Garrotxa-Itinerànnia. Aquestes accions de divulgació i interpretació del patrimoni, juntament amb la implantació d’emissors wifi a la Xarxa de Punts Digitals d’Informació Turística i l’adquisició d’un software per al recompte de visitants i la compra d’un sistema de control per a l’ocupació en allotjaments, formen part segons ha explicat el president de Turisme Garrotxa, Eduard Llorà, de “l’aposta per posar les noves tecnologies a l’abast de la gent perquè la comarca esdevingui una destinació intel•ligent”.

 13. lejarza said

  La Generalitat atorga 340.000 euros per a actuacions de millora en el sector turístic a la Garrotxa

  La segona fase del projecte ‘Garrotxa, terra de volcans, cultura i identitat’ ha rebut 340 mil euros del Pla de Foment Turístic de la Generalitat per realitzar inversions de caràcter turístic durant els propers tres anys. La Garrotxa és l’única comarca a tot Catalunya que ha entrat a formar part del pla per segona vegada consecutiva. El treball conjunt entre els ajuntaments i el Consell Comarcal, coordinat per Turisme Garrotxa, ha estat determinant perquè la Direcció General de Turisme hagi renovat el compromís amb la comarca.

  L’any passat la Generalitat va obrir una primera convocatòria dels Plans de Foment Turístic, una línia d’ajuts finançada amb els ingressos generats per la taxa turística. El Consell Comarcal de la Garrotxa va presentar-hi el projecte “La Garrotxa terra de volcans, cultura i identitat”, que va ser seleccionat amb la desena millor puntuació. La subvenció, de prop de 390.000 euros, va fer possible una vintena d’actuacions a diferents municipis de la Garrotxa, per als quals es va invertir un total de 648.000 euros. S’hi van fer actuacions de millora de la senyalització turística. També es va desenvolupar l’aplicació Garrotxa Itinerànnia i es va adquirir un software per al recompte de visitants. La construcció d’una zona de pícnic a Sant Jaume de Llierca, la millora dels accessos als gorgs del Riu Brugent a les Planes d’Hostoles, la renovació de l’exposició permanent de l’Estada Juvinyà de Sant Joan les Fonts o la construcció de la nova Oficina de Turisme d’Olot són altres de les actuacions que s’han pogut portar a terme. Amb la primera fase gairebé completada, la Garrotxa ha decidit tornar a presentar una nova sol·licitud amb una segona fase del projecte iniciat. En aquesta ocasió, la Direcció General de Turisme ha concedit una ajuda de 341 mil euros per a un projecte que preveu inversions de 682 mil euros durant els propers tres anys. Són actuacions liderades per 13 ajuntaments, a més del Consell Comarcal, Turisme Garrotxa o el Consorci de l’Alta Garrotxa.

  Entre les actuacions més importants que es beneficiaran d’aquesta segona subvenció es troben algunes d’incloses en el projecte del Centre dels Volcans d’Olot, concretament, per a millores a desenvolupar a la fortificació del cim del Volcà Montsacopa.

  El nou pla també inclou una partida per a la millora de l’accessibilitat als municipis de la Garrotxa. Són sis actuacions per valor de 200 mil euros. Una d’elles és la construcció prevista del sender per fer a peu o a bicicleta des del barri de Can Blanc de Santa Pau per oferir una alternativa no motoritzada a l’hora d’arribar a indrets puntualment molt visitats com la Fageda d’en Jordà. Es vol portar a terme al llarg del 2016.

  Un altre partida important prevista anirà destinada a actuacions englobades sota la iniciativa anomenada Viles amb identitat. Entre les accions subvencionades per realitzar fins al 2017 també es troba l’adequació d’un espai singular al municipi de Castellfollit de la Roca i millores a la senyalització turística de Les Preses i la Vall de Bianya. Les dues convocatòries concedides del Pla de Foment Turístic hauran suposat l’arribada a la comarca de 730.000 euros, el 55% de la inversió realitzada, 1 milió 330 mil euros, que ha estat cofinançada pels ajuntaments que promouen cada actuació.

 14. lejarza said

  L’aplicació Garrotxa Cultour ha quedat finalista del concurs d’aplicacions innovadores en la promoció turística de la FITUR

  El turisme de la Garrotxa es promociona aquests dies a la FITUR, la Fira Internacional de Turisme de Madrid, sota el paraigües de l’estand de Catalunya. Aquest dijous el president de Turisme Garrotxa, Eduard Llorà, ha volgut ser-hi present. Llorà és a FITUR, entre d’altres objectius, per explicar la nova aplicació de la Garrotxa Cultour, que compta amb 15 propostes per descobrir el patrimoni de la Garrotxa i que ha resultat finalista del concurs d’aplicacions innovadores en la promoció turística de la FITUR. El resultat del concurs es coneixerà aquest dijous a les sis de la tarda.

  http://www.olot.tv/noticies/laplicacio-garrotxa-cultour-ha-quedat-finalista-del-concurs-daplicacions-innovadores-en-la-promocio-turistica-de-la-fitur/

 15. lejarza said

  Turisme Garrotxa posa en valor el patrimoni històric i cultural

  Turisme Garrotxa ha recollit en una aplicació mòbil més de 200 elements d’interès repartits arreu de la comarca, amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni històric, natural i cultural. Garrotxa Cultour és un projecte que ha costat 200.000 euros, finançats pel fons europeu FEDER i pel Pla de Foment del Turisme de la Generalitat.

  En baixar-se l’aplicació, disponible per a dispositius Android i IOS, els usuaris es troben un mapa de la comarca, fotografies dels punts d’interès i un breu text explicatiu de cadascun d’ells. A més, la singularitat de l’aplicatiu és “que et geolocalitza i diu els punts més propers i les rutes més properes a fer”, com explica la gerent de Turisme Garrotxa, Turina Serra.

  En total hi ha 15 rutes que passen per tots els 21 municipis de la comarca. Estan repartides per temàtiques i tracten des de les ermites romàniques fins al patrimoni industrial o la ruta medieval. Serra aclareix que més que per fer senderisme són rutes per conèixer la Garrotxa a través d’un tema concret.

  Aplicatiu en quatre idiomes

  L’aplicatiu està disponible en català, castellà, anglès i francès i va destinat a un públic familiar. Per això, a part de les informacions sobre el punt d’interès també hi ha jocs i gimcames pensant amb els més petits.

  El president del Consell Comarcal, Joan Espona, explica que l’objectiu és difondre el patrimoni tant pels visitants com pels garrotxins ja que “moltes vegades es valora molt el que hi ha a fora i ha de venir gent per valorar el que tenim a casa nostra”, opina.

  A part del dispositiu per a telefòns mòbils, també s’han senyalitzat 100 punts amb panells físics on, a més, hi ha un codi QR per baixar-se l’aplicació i consultar-la. El president de Turisme Garrotxa, Eduard Llorà, diu que l’objectiu és “posar recursos digitals al servei del visitant”.

  http://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/15478/turisme/garrotxa/posa/valor/patrimoni/historic/cultural?platform=hootsuite

 16. lejarza said

  La comarca posa en marxa el projecte Garrotxa Cultour

  19.03.2016

  OLOT | DDG Turisme Garrotxa i el Consell Comarcal de la Garrotxa -fa pocs dies- van presentar el projecte Garrotxa Cultour. La idea és potenciar l’oferta de turisme de natura i cultura de la Garrotxa. i convertir la comarca en una destinació que permeti -en tot moment- la interacció del visitant amb el seu entorn.
  Amb una inversió de 200.000 € és un projecte cofinançat pels Fons Europeus Feder i el Pla de Foment del Turisme de la Generalitat. Inclou un inventari de patrimoni, senyalització física de les rutes, i una aplicació informàtica gratuïta.
  El projecte recull més de 200 elements de l’inventari de patrimoni d’interès de la Garrotxa.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: