Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer modificació de crèdits en el Pressupost de l´any 2013

Posted by lejarza en 10 diciembre, 2013


Ajuntament d´Argelaguer modificació de crèdits en el Pressupost de l´any 2013

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Besalú

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 235 – 10 de desembre de 2013 Núm. 13724 Ajuntament de Argelaguer

Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits.

El Ple de l’ajuntament de data 24 de setembre de 2013 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2013 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2013, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest

anunci al BOP de Girona. En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.

Argelaguer, 29 de novembre de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Una respuesta para “Ajuntament d´Argelaguer modificació de crèdits en el Pressupost de l´any 2013”

  1. lejarza said

    Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 236 – 11 de desembre de 2013 Núm. 13559 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Edicte sobre aprovació definitiva d’ordenances fiscals El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 10 d’octubre de 2013, va acordar aprovar entre d’altres, l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances següents: – Ordenança P003, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars. – Ordenança P004, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori. – Ordenança P005, reguladora del preu públic corresponent a la prestació dels serveis de recepció voluntària prestats pel Consell Comarcal de la Garrotxa. – Ordenança fiscal T003, reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa. – Ordenança fiscal T004, reguladora de la taxa pel tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. – Ordenança fiscal T006, reguladora de la taxa per a la legalització de les activitats amb incidència ambiental, dels espectacles públics i les activitats recreatives, així com l’emissió d’informes de seguretat en matèria d’incendis i corresponents visites de comprovació. Els acords d’aprovació provisional varen ser sotmesos a informació pública en el diari “El Punt” de data 24 d’octubre de 2013 i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 206, de 25 d’octubre de 2013. Un cop transcorregut el termini d’exposició al públic i no havent-se presentat cap al·legació, les modificacions que consten a l’annex han esdevingut aprovades amb caràcter definitiu. Es publiquen íntegrament d’acord amb el que disposa l’art. 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, i als efectes de la seva entrada en vigència. Olot, la Garrotxa, 2 de desembre de 2013 Joan Espona i Agustín President ORDENANÇA P003 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS. Article 1.- Fonament legal De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars de la comarca que gestiona i presta el Consell Comarcal de la Garrotxa. Article 2.- Naixement de l’obligació L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei de menjador escolar, si bé el Consell Comarcal podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Article 3.- Exempcions Queden exempts de pagar la taxa del servei de menjador escolar: − Aquells alumnes, considerats alumnes amb necessitats educatives específiques, que no van al centre que els correspon per mapa escolar i així ho determina la resolució del Departament d’Educació. Article 4.- Obligats al pagament Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que siguin usuàries o beneficiaries del menjador escolar, tant si són alumnes com si són mestres o altra persona degudament autoritzada que sol·liciti el servei. En el cas dels alumnes, pel fet d’ésser menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als representants legals o als responsables dels beneficiaris. Article 5.- Quantia El preu públic es determinarà en funció dels imports fixats pels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa pel curs escolar 2013/2014: ESCOLA LES ESCOMES de Sant Jaume de Llierca 1. L’alumne habitual o fix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,29 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,18 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,12 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,36 € ESCOLA BRESSOL EL LLEDONER de Sant Jaume de Llierca 1. Dinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,67 € 2. Berenar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,35 € ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS d’Olot 1. Dinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,06 € 2. Berenar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,35 € ESCOLA EL MORROT d’Olot 1. L’alumne habitual o fix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,70 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,72 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,84 € ESCOLA ESCOLA LLAR LLUÍS MARIA MESTRES I MARTÍ d’Olot 1. L’alumne habitual o fix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,56 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,02 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,23 € ESCOLA MONTPALAU d’Argelaguer 1. L’alumne habitual o fix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,09 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,22 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,68 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,08 € ESCOLA CASTANYER de Sant Joan Les Fonts 1. L’alumne habitual o fix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,38 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,52 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,58 € ESCOLA SANT ROC d’Olot 1. L’alumne habitual o fix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,75 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,71 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,82 € ESCOLA LA BÒBILA de Les Preses 1. L’alumne habitual o fix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,65 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,80 € 3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,71 € 4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan ús del servei habitualment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,82 € IES MONTSACOPA d’Olot 1. L’alumne habitual o fix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,70 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,80 € IES BOSC DE LA COMA d’Olot 1. L’alumne habitual o fix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,70 € 2. L’alumne que usa esporàdicament el servei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,80 € Segons el reglament de funcionament del servei de menjadors escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa es considera usuari fix aquell que fa ús del servei com a mínim 3 dies a la setmana i usuari esporàdic aquell que fa ús del servei i ho comunica al centre el mateix dia abans de les 10 del mat, entenent que poden gaudir d’aquest servei gràcies a que hi ha d’altres alumnes que en fan ús de forma fixa i que la gestió de la seva assistència té un cost afegit, és difícil determinar l’increment que s’ha d’afegir al preu del servei. Com a criteri s’estableix que aquest recàrrec sigui del 30% sobre el preu de menjador el qual corresponent al percentatge que han de pagar els usuaris fixos en cas d’absència. En cas d’absència d’un usuari fix es cobrarà el 30% del preu del menú per cada dia que l’usuari falti al menjador en concepte de despeses fixes del servei i amb un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 4rt dia ja no es cobrarà. Article 6.- Bonificacions Per acollir-se a les bonificacions, caldrà haver presentat al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol.licitud d’ajuts dins el termini que estableix la convocatòria anual . – A l’usuari que se li hagi concedit alguna de les modalitats d’ajut de menjador se li descomptarà l’import subvencionat de la tarifa que li correspondria pagar. Igualment es descomptarà, si s’escau i a qui li pertoqui, l’import de les possibles aportacions d’altres administracions i/o entitats. Article 7.-Normes de gestió L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei, que es fixa en el moment que es concedeix l’autorització. El beneficiari del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal l’autorització necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària . El cobrament del preu públic de menjador escolar es farà per rebut bancari repartit durant el curs escolar amb 9 quotes de mateix import. El retorn de les absències es realitzarà trimestralment. Article 8.- Impagament En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment de constrenyiment en via executiva prevista en el Reglament General de Recaptació. Article 9.- Publicitat L’acord d’establiment d’aquests preus públic es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Girona i es faran públics en el tauler d’anuncis de la Corporació i als centres educatius corresponents. Article 10.- Vigència El preu públic entrarà en vigor definitivament quan esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. Article 11.- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’ abril de taxes i preus públics, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: – L’acord d’establiment i ordenació d’aquests preus públics va ser adoptada i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 10 d’octubre de 2013. ORDENANÇA P004 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI. Article 1.- Fonament legal De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori. Article 2.- Naixement de l’obligació L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei de transport escolar no obligatori, si bé el Consell Comarcal podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Article 3.- Exempcions Queden exempts de pagar el preu públic del servei de transport escolar: Aquells alumnes, considerats alumnes amb necessitats educatives especials, que no van al centre que els correspon per mapa escolar i així ho determina la resolució del Departament d’Educació. Aquells alumnes que no tenen centre educatiu en el seu municipi i s’han de desplaçar. Article 4. Obligats al pagament Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança tots els alumnes matriculats en centres docents de la comarca que estiguin autoritzats a utilitzar el transport escolar i aquest servei no sigui gratuït per les disposicions vigents en matèria d’educació . En el cas dels alumnes que siguin menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als seus representants legals. Article 5.- Quantia Per ser usuari de transport escolar és necessari disposar del carnet de transport escolar La primera expedició: gratuïta La segona i posteriors 3,00 € La quantia del preu públic es determinarà segons la naturalesa del servei que s’utilitzi: a) Transport post obligatori El preu públic serà en funció de la parada que sol·liciti l’alumne/a: Molí d’en Llorenç 2,98 € / trajecte (d’anada o tornada) Fares 3,07 € / trajecte (d’anada o tornada) Trencant de Beuda 2,71 € / trajecte (d’anada o tornada) Can Peric 1,72 € / trajecte (d’anada o tornada) Sales de Llierca 2,74 € / trajecte (d’anada o tornada) Banyoles 3,98 € / trajecte (d’anada o tornada) Besalú 2,80 € / trajecte (d’anada o tornada) Argelaguer 2,35 € / trajecte (d’anada o tornada) Dosquers 2,98 € / trajecte (d’anada o tornada) Montagut 2,08 € / trajecte (d’anada o tornada) Tortellà 2,53 € / trajecte (d’anada o tornada) Sant Jaume de Llierca 2,26 € / trajecte (d’anada o tornada) Castellfollit de la Roca 1,50 € / trajecte (d’anada o tornada) Sant Joan les Fonts 1,18 € / trajecte (d’anada o tornada) Mieres 2,49 € / trajecte (d’anada o tornada) Santa Pau 1,63 € / trajecte (d’anada o tornada) Ca la Guapa 1,14€ / trajecte (d’anada o tornada) La Canya-fleca 1,18 € / trajecte (d’anada o tornada) Riudaura 1,63 € / trajecte (d’anada o tornada) Hostalets 1,36 € / trajecte (d’anada o tornada) Les Preses 1,00 € / trajecte (d’anada o tornada) Sant Esteve 1,09€ / trajecte (d’anada o tornada) b) Transport no obligatori El preu de servei de transport escolar serà de 132 euros/matins i 132 euros/tardes. Aquest import es cobrarà independentment del nombre de viatges per curs. c) Transport obligatori El preu de servei de transport escolar serà de 132 euros/matins i 132 euros/tardes. Aquest import es cobrarà independentment del nombre de viatges per curs. Article 6.- Bonificacions Podran acollir-se a les bonificacions els alumnes que utilitzin el transport escolar no obligatori. Es descomptarà el 25% el segon germà que utilitzi el transport escolar no obligatori i el 50% el tercer germà que també utilitzi el transport escolar no obligatori. Article 7.-Normes de gestió L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei, que es fixa en el moment que es concedeix l’autorització. El beneficiari del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal l’autorització necessària per fer efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària . El cobrament del preu públic de transport escolar post obligatori es farà per rebut bancari i per mesos vençuts en funció dels dies lectius de cada mes. El cobrament del preu públic de transport escolar no obligatori es fraccionarà amb 3 pagaments: octubre, desembre i abril S’estableix una fiança igual al cost de dos mesos que es cobrarà a principi de curs i es retornarà a final de curs, un cop descomptats tots els pagaments pendents i transcorregut el període que marqui la normativa pel possible retorn de rebuts. Es cobrarà tot el mes sencer, encara que no s’utilitzi el servei. Malgrat això, si per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, no es presti el servei, es procedirà a la devolució de l’import corresponent. Article 8.- Impagament En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i no se li retornarà la fiança. Article 9.- Publicitat L’acord d’establiment d’aquests preus públic es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Girona i es faran públics en el tauler d’anuncis de la Corporació. Article 10- Vigència El preu públic entrarà en vigor definitivament quan l’acord d’establiment i d’ordenació del preu públic esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. Article 11- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’ abril de taxes i preus públics, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: – L’acord d’establiment i d’ordenació d’aquests preus públics va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007. – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 10 d’octubre de 2013. ORDENANÇA P005, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECEPCIÓ VOLUNTÀRIA PRESTATS PEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Article 1.- Fonament legal De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent als serveis de naturalesa i recepció voluntària que són prestats pels serveis tècnics de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació, pels serveis tècnics de l’Àrea de Joventut i Educació, i pels serveis tècnics de l’Àrea d’Innovació Tecnològica i Suport Informàtic. del Consell Comarcal de la Garrotxa a sol·licitud de les entitats locals. Article 2.- Naixement de l’obligació L’obligació de pagar el preu públic neix des del moment en que s’inicia la prestació dels serveis, si bé el Consell Comarcal podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Article 3.- Exempcions No hi ha exempcions Article 4.- Obligats al pagament Estan obligats al pagament les entitats locals i les persones físiques o jurídiques que siguin usuaris o es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals s’hagi de satisfer el pagament. Article 5.- Quantia La quantia dels drets a percebre pel preu públic es determina per una quantitat fixa que s’assenyala segons la naturalesa de la prestació, incrementada si s’escau amb l’Impost sobre el valor afegit, vigent en cada moment. Les tarifes són les que es detallen a continuació: 1.Treballs realitzats pels tècnics de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació. 1.1 Redacció i direcció de projectes Per determinar les tarifes dels projectes i treballs redactats pels serveis tècnics són d’aplicació els barems d’honoraris aprovats pel Col·legi d’Arquitectes, aprovades per la Junta General del Col·legi d’Arquitectes en data 13 de febrer de 2007. – Aquestes tarifes inclouen el lliurament de 3 còpies. – Les còpies addicionals es facturaran a part i segons el que s’acorda a l’ordenança que regula l’expedició i tramitació de documents administratius. – Per les direccions d’obres, s’inclouran els honoraris corresponents al tècnic superior i tècnic mig, aplicant els mateixos criteris. – Els desglossats dels projectes es facturaran per hores i pels imports detallats a l’apartat 1.8 – Les modificacions substancials dels projectes ja redactats es facturaran d’acord amb l’apartat 1.7 dels barems del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 1.2 Instal·lacions i activitats Per determinar les tarifes per la redacció i direcció d’obra de les instal·lacions de climatització i electricitat dels edificis i equipaments es seguiran els barems del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials. 1.3 Treballs de seguretat i salut Els honoraris (H), corresponents als treballs de seguretat i salut, es calcularan en funció dels honoraris corresponents al coeficient per direcció d’obres del Barem d’honoraris aprovats pel Col·legi d’Arquitectes, aprovades per la Junta General del Col·legi d’Arquitectes en data 13 de febrer de 2007, que a aquest efectes denominen Hd. En funció dels honoraris de direcció d’obres (Hd), els honoraris per aquest tipus de treball seran els següents: Redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut. Inclou si s’escau la coordinació en fase de projecte: H = Hd x 0,16 € Quantitat mínima = 160 Euros Redacció de l’estudi de seguretat i salut. Inclou si s’escau la coordinació en fase de projecte: H = Hd x 0,26 € Quantitat mínima = 1.300 Euros − Coordinació en fase d’execució d’obra (inclou aprovació i control del compliment del Pla de Seguretat i Salut): H = Hd x 0,37 € Quantitat mínima = 370 Euros − Encàrrec complet (Estudi bàsic de Seguretat i Salut i coordinació) H = Hd x 0,42 € Quantitat mínima = 420 Euros − Encàrrec complet (Estudi de Seguretat i Salut i coordinació) H = Hd x 0,53 € Quantitat mínima = 2.650 Euros Les despeses de visat es cobraran com a cost addicional, d’acord amb el que estableixin les tarifes vigents. 1.4 Assessorament urbanístic Preu / hora 43,92 € 1.5 Disciplina urbanística Preu / hora 29,26 € 1.6 Assessorament enginyeria tècnica Preu / hora 39,04 € Els informes que es redactin per activitats o altres expedients es cobraran per hores i pels imports detallats a l’apartat 1.7 Qualsevol presa de mostres: control sonor, d’aigües, residus, comprovació de la protecció del foc de les estructures, etc. es facturarà a part i segons el pressupost de l’empresa externa contractada 1.7 Treballs per hores Tècnic superior 58,57 € Tècnic mig 39,04 € Delineant 25,76 € Administrativa 23,07 € 1.8 Certificat d’eficiència energètica dels edificis Els honoraris per la redacció del certificat d’eficiència energètica dels edificis, es calcularan en funció de les hores de tècnic mitjà (arquitecte tècnic i enginyer tècnic) que s’han invertit per la realització dels treballs. 2. Treballs realitzats pels tècnics de l’Àrea de Joventut i Educació. 2.1. Treballs per hores. Tècnic mig dels serveis de joventut (assimilat A-2) 21,18 € 2.2 Participació a la Taula Jove de la Xarxa Comarcal de Joventut de la Garrotxa Preu anual de participació 60,00 € 3. Treballs realitzats pels tècnics de l’Àrea d’Innovació Tecnològica i Suport Informàtic. 3.1 Cessio d’equipament (preu/dia) Portàtil 10,00€ Projector 32,50€ Videocàmera 10,00€ 3.2 Allotjament web Pla bàsic Espai de disc: 200MB Transferència mensual: 1,5G Bases de dades: il·limitades Comptes FTP: il·limitats Preu: 60€ anuals Pla avançat Espai de disc: 1000MB Transferència mensual: 3G Bases de dades: il·limitades Comptes FTP: il·limitats Preu: 144€ anuals 3.3 Servei d’administració i manteniment de sistemes informàtics als ajuntaments amb conveni 100 euros anuals per estació de treball (pc, portàtil o servidor) 100 euros anuals pel global de les impressores, escànners i d’altres perifèrics Els costos de llicències de programari (antivirus, noves llicències de programes de gestió, sistemes operatius, etc) aniran sempre a càrrec de l’Ajuntament independentment del fet que el Consell Comarcal pugui negociar descomptes per compres conjuntes (en aquest cas cada ajuntament pagaria la part proporcional). Els costos de renovació de maquinari aniran sempre a càrrec de l’Ajuntament. En cas d’avaria del maquinari cedit per part del Consell Comarcal en qualsevol dels serveis on es contempla aquesta opció, es facturarà a l’Ajuntament el cost de les peces si es detecta, des de l’Àrea d’Innovació Tecnològica i Suport als Municipis, que s’ha fet un ús inadequat. 3.4 Servei d’administració i manteniment de sistemes informàtics als ajuntaments que no tenen el conveni. El cost es calcularà per preu d’hora del tècnic, que s’estableix en 19,43€/h. 3.5 Servei de suport als ajuntaments per al coneixement i ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) Cost del servei anual: 2731,98 euros 3.6 Manteniment de webs municipals Cost del manteniment anual: 200 euros (domini i allotjament a part) 4. Quilometratge El Consell Comarcal de la Garrotxa facturarà les despeses dels serveis detallats en els punts anteriors, juntament amb el preu del quilometratge real que s’estableixi anualment en els acords de pressupostos del Consell. Article 6.- Bonificacions 6.1. Serveis tècnics d’Urbanisme i Edificació. S’aplicarà una bonificació a les tarifes per la redacció i direcció de projectes redactats pel personal tècnic de l’Àrea d’Urbanisme i Edificació en funció del pressupost ordinari inicial de l’entitat local, corresponent a l’any anterior a l’aprovació de l’ordenança reguladora d’aquest preu públic i d’acord amb els trams que tot seguit es detallen PRESSUPOST ORDINARI De 0,00 € a 150.000,00 € 50 % De 150.000,01 € a 295.000,00 € 40 % De 295.000,01 € a 850.000,00 € 35 % A partir de 850.000,01 € 25 % S’aplicarà una bonificació extraordinària d’un 5% en la redacció de projectes, direccions d’obra i coordinacions de seguretat i salut, als ajuntaments que tinguin conveni per a la prestació dels serveis d’assessorament i disciplina urbanística. 6.2. Serveis tècnics de l’Àrea d’Innovació Tecnològica i Suport Informàtic. Les administracions i entitats tindran una bonificació del 50% en els supòsits de l’article 5.3.1. Cessió d’equipament Per la resta de serveis, les administracions locals de la comarca tindran una bonificació en funció del pressupost ordinari dels ajuntaments i que serà la següent: Bonificació Sales de Llierca, Sant Ferriol 50,00% Maià de Montcal, Riudaura, Mieres 40,00% Sant Aniol de Finestres, Beuda, Argelaguer, Tortellà, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Vall de Bianya, Castellfollit de la Roca, Sant Feliu de Pallerols, Santa Pau 35,00% Les Planes d’Hostoles, les Preses, Besalú, la Vall d’en Bas, Sant Joan les Fonts 25,00% Es preveu una bonificació per ajuntament de 15 desplaçaments anuals sense cost pel que fa a l’apartat 5.4. Quilometratge Article 7.- Normes de gestió L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent. El preu públic es podrà exigir en règim d’autoliquidació. Article 8- Impagament El cas d’impagament, se seguirà el procediment de constrenyiment en via executiva prevista en el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. No obstant, en cas d’impagament per les administracions locals se seguirà el procediment de compensació de crèdits pendents entre administracions. Article 9.- Publicitat L’acord d’establiment d’aquests preus públic es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Girona i es faran públics en el tauler d’edictes i anuncis electrònic de la Corporació. Permanentment es mantindran els preus actualitzats dins les dependències del Consell Comarcal de la Garrotxa per informació als usuaris Article 10.- Vigència El preu públic entrarà en vigor definitivament quan l’acord d’establiment i ordenació esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. Article 11.- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’ abril de taxes i preus públics, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ – L’acord d’establiment i ordenació d’aquests preus públics va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007 – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 10 d’octubre de 2013. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA T003 PER L’ENTRADA DE MATÈRIA ORGÀNICA A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE LA GARROTXA Article 1.- Fonament legal i naturalesa En ús de les potestats que confereixen a la comarca, com a ens local de caràcter territorial, els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 39.1b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya; per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Garrotxa estableix la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa. Article 2.- Fet imposable Constitueix fet imposable d’aquesta taxa l’entrada de matèria orgànica, ja sigui recollida selectivament en les recollides municipals, ja sigui d’origen industrial privat, ja sigui d’origen de poda o restes de jardineria o de qualsevol altre origen que permeti el seu compostatge amb les màximes garanties. Neix el fet imposable en el moment en que es produeix l’entrada del material en la planta de compostatge de la Garrotxa. Article 3.- Exempcions No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals. Article 4.- Subjectes passius Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària que actuïn com a productors de residus que estiguin tipificats i catalogats d’acord amb el catàleg europeu de residus com a materials susceptibles de ser compostats. Com a substituts dels contribuents: Els ajuntaments en el terme municipal dels quals es produeixen aquests materials, sempre que aquests siguin recollits pels serveis municipals de recollida de residus. Article 5.- Responsables tributaris Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària. Article 6.- Base imposable La base imposable és depenent de la tipologia i origen dels materials entrats en la planta de compostatge, d’aquesta manera es poden entendre tres tipologies diferents de materials: 6.1 Fracció orgànica dels residus municipals, matèria orgànica dels residus recollits de manera selectiva, tant de la comarca com d’altres recollides públiques. 6.2 Materials orgànics procedents d’empreses que per les seves característiques i tipologia puguin ser admesos en els processos de compostatge de la planta. Aquestes entrades queden restringides a les capacitats de la planta per poder-les assumir amb garanties, tot i això caldrà l’aprovació dels serveis tècnics del Consorci públic SIGMA que ha de garantir el bon funcionament de la instal·lació en tot moment. 6.3 Podes i restes de jardineria, que poden ser públiques o privades. La poda per les seves característiques estructurants és necessària pel funcionament de la planta, mentre que les altres restes de jardineria s’han d’entendre com matèria orgànica per compostar. Article 7.- Base liquidable Amb caràcter general serà igual a la base imposable Article 8.-Quota tributària La quota tributària s’establirà en funció de la tipologia i l’origen del material a tractar. Article 9.- Tarifes Tenint en compte la matèria a tractar: 9.1 MATÈRIA ORGÀNICA PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA: Preu fix 56,07 euros/tona Preu variable establert segons el quadre següent Percentatges d’impropis Preu per la gestió del rebuig 0-5% 10,11 euros/tona 5-10% 20,22 euros/tona 10-15% 30,33 euros/tona 15-20% 40,44 euros/tona 20-25% 50,55 euros/tona 25-30% 66,72 euros/tona 30-50% 121,31 euros/tona més del 50% 202,19 euros/tona Els valors d’aplicació per un determinat valor d’impropis, s’entendran des del moment d’una caracterització fins al següent mostreig i caracterització, tot i que les característiques del material puguin millorar durant aquest temps. 9.2 FANGS DE DEPURACIÓ PÚBLICS: Preu fix 42,61 euros/tona 9.3 MATÈRIA ORGÀNICA PROCEDENT DE RESIDUS INDUSTRIALS: Preu fix 57,57 euros/tona 9.4 RESTES DE JARDINERIA D’ORIGEN COMPOSTABLES: Preu fix 52,50 euros/tona 9.5 MATERIALS ORGÀNICS ESTRUCTURANTS: Preu fix 0,00 euros/tona 9.6 RESTES DE PODA D’ARBRES PÚBLICS: Preu fix 0,00 euros/tona Article 10.- Bonificacions No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la tarifa d’aquesta taxa. Article 11.- Meritament i període impositiu La taxa es merita amb caràcter general, per l’entrada de material a la planta de compostatge de la Garrotxa. Article 12.- Normes de gestió 12.1 La gestió de la taxa la faran els serveis d’administració i de tresoreria del Consell Comarcal de la Garrotxa. 12.2 La liquidació de la taxa per part dels particulars i les entitats locals al Consell Comarcal, es farà un cop presentades les corresponents factures mensuals per l’entrada de materials a la planta de compostatge. Article 13.- Vigència La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. Article 12.- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. DILIGENCIA D’APROVACIÓ – L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007. – Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 10 d’octubre de 2013. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA T004 PEL TRACTAMENT DE RESIDUS INDUSTRIALS ASSIMILABLES A RESIDUS MUNICIPALS COMERCIALS A L’ABOCADOR COMARCAL DE LA GARROTXA Article 1.- Fonament legal i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i per l’article 39.1.b) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de la Garrotxa estableix la taxa per a la prestació del servei comarcal de tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials a l’abocador comarcal de la Garrotxa. La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació de la taxa per la prestació del servei de tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials a l’abocador comarcal de la Garrotxa. per part d’aquest ens comarcal i dins el seu àmbit i territorial. Article 2.- Fet imposable Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa el tractament dels residus industrials assimilables a residus municipals comercials, produïts dins l’àmbit territorial de la Comarca i que s’aboquen amb caràcter voluntari al dipòsit controlat de la Garrotxa. Es consideraran residus industrials assimilables a residus municipals comercials, els tipificats en l’article 8 d’aquesta ordenança o aquells que disposin dels permisos pertinents, de conformitat amb la legislació vigent i amb les condicions tècniques d’explotació. Neix el fet imposable en el moment que tenen entrada els residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. Article 3.- Exempcions No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals. Article 4.- Subjectes passius Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària que realitzin abocaments de residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. o Com a substituts dels contribuents Els concessionaris que efectuen la recollida de residus sòlids industrials assimilables a residus municipals comercials, que podran repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els productors. Els transportistes de residus particulars que realitzin abocaments de residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials. Article 5.- Responsables tributaris Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària. Article 6.- Base imposable El pes dels residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials que s’aboquin al dipòsit controlat de la Garrotxa. Article 7.- Base liquidable Amb caràcter general serà igual a la base imposable. Article 8.- Quota tributària La quota tributària consistirà en una quantitat fixada per a l’eliminació dels residus sòlids industrials assimilables a residus municipals comercials, relacionats en el llistat que es troba en la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya. Article 9.- Tarifa 9.1 S’estableixen a l’efecte la tarifa següent per cada tona abocada: a) Per tots els subjectes passius 88,941747 euros/tona 9.2 Els residus no identificables per simple observació que necessitin una caracterització analítica per esbrinar la seva composició, queden excloses de la llista de residus industrials admissibles al dipòsit controlat de la Garrotxa. Per tant, serà necessària la seva caracterització i les autoritzacions pertinents per permetre el seu abocament. Tots els costos derivats d’aquestes actuacions seran a càrrec del promotor. Article 10.- Bonificacions No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la tarifa d’aquesta taxa. Article 11.- Meritament i període impositiu La taxa es merita amb caràcter general, per als abocaments realitzats pel particular, en el moment d’entrada dels residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa. Article 12.- Normes de gestió 12.1 Gestió: Per als abocaments que realitzin els particulars o empreses, com a subjectes passius, d’acord amb el que s’estableix en l’article 4, es procedirà en el moment de l’entrada al dipòsit controlat de la Garrotxa a pesar el vehicle que transporta els residus a abocar, i a registrar i verificar les dades d’identificació de l’usuari del servei i del tipus de residus que pretén abocar. Si s’autoritza l’abocament, una vegada realitzat -a la sortida de l’abocador- es torna a pesar el vehicle i s’obté la tara, que deduïda del pes total anterior donarà el pes dels residus abocats. Es lliurarà a l’usuari un tiquet de la pesada i se’n trametrà còpia al Consell Comarcal de la Garrotxa. 12.2 Liquidació: La liquidació serà el resultant de la suma dels abocaments realitzats durant el mes, d’acord amb les dades d’entrada al dipòsit controlat de la Garrotxa, multiplicat per la tarifa, per tal d’obtenir la quota tributària a ingressar. El Consell Comarcal de la Garrotxa liquidarà mensualment al productor mitjançant rebut bancari el qual es girarà a 60 dies des de la data d’expedició. Els productors que no vulguin domiciliar aquests rebuts també hauran de liquidar la taxa en el termini de 60 dies a través de transferència bancària al compte que determini el Consell Comarcal o enviant un xec nominatiu al Consell Comarcal. Article 13.- Vigència La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa. Article 14.- Remissió normativa En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. DILIGENCIA D’APROVACIÓ – L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007. – Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 10 d’octubre de 2013. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA FISCAL T006 PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL, DELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECREATIVES, AIXÍ COM L’EMISSIÓ D’INFORMES DE SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS I CORRESPONENTS VISITES DE COMPROVACIÓ Article 1. Fonament legal i naturalesa En ús de les potestats que confereixen a la comarca, com a ens local de caràcter territorial, els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 39.1.b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, i l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Consell Comarcal de la Garrotxa estableix la “Taxa per la realització de la tramitació administrativa i la realització dels informes tècnics de les activitats incloses dins l’àmbit de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i de les activitats innòcues”, aquestes últimes excloses de la Llei 20/2009 però emparades pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació de la taxa relativa a la prestació dels serveis de tramitació administrativa prestats pels serveis del Consell Comarcal. Concretament queden afectats per aquesta taxa els serveis de control i informes tècnics emesos pels serveis del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública i de la Ponència Ambiental Comarcal (òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal) relatius a les activitats que es sotmeten als règims d’autorització i llicència ambiental i comunicació que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. També s’aplica als actes de control i inspecció (inicials i periòdics) que s’han de sotmetre les activitats innòcues, als canvis substancials i no substancials de les activitats, sonometries, informes i certificats que afecten a la intervenció administrativa de les activitats, als règims de llicència i comunicació municipals pel que afecta a les activitats recreatives i els espectacles públics sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol i al seu reglament de desplegament aprovat pel Decret 112/2010 de 31 d’agost i, a l’emissió d’informes i visites de comprovació en matèria d’incendis establerts per la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis Les activitats de control i d’intervenció ambiental del Consell Comarcal són exercides en virtut del mandat de l’article 38.2 i 3 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, o per delegació municipal de l’exercici de la competència de control i informe de les activitats del seu àmbit territorial. Article 2. Fet imposable Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació per part del serveis del Consell Comarcal (serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública i Ponència Ambiental Comarcal) de: Els serveis i activitats tècniques i administratives de competència local establerts a la Llei 20/2009, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la Generalitat de Catalunya, a què es troben sotmeses les activitats que es relacionen en l’annex I. Els serveis tècnics i administratius derivats de la sol·licitud de les llicències ambientals, de les que, inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupin activitats de les incloses als annexos II de la Llei 20/2009. Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies a què resten sotmeses les activitats de l’annex III de la Llei 20/2009 i també les comunicacions d’activitats innòcues d’acord amb el Decret 179/1995 i Real Decret 1/1990. Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les activitats compreses en els apartats anteriors. Els serveis tècnics i administratius derivats de l’adequació de les activitats existents, de conformitat amb la Llei 4/2004 i el Decret 50/2005. Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies i llicències municipals a què resten sotmeses els espectacles públics i activitats recreatives d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives i el seu reglament de desplegament aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost. Els serveis tècnics i administratius derivats de l’emissió d’informes i visites de comprovació en matèria d’incendis establerts per la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per: – Legalització ambiental d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial). – Adequació ambiental d’activitat. – Modificació i/o ampliació ambiental de l’activitat (canvis no substancials). – Control ambiental periòdic – Control inicial ambiental activitats annex II i IV – Segones i successives visites de comprovació, informes d’assistència, sonometries, certificats o altres tràmits relacionats amb l’activitat. – Legalització d’activitat recreativa i/o espectacle públic (llicència municipal o règim de comunicació prèvia). – Legalització d’establiments, activitats, infraestructures i edificis en matèria d’incendis. Neix el fet imposable en el moment en que la documentació per la sol·licitud de tramitació, entra en el registre del Consell Comarcal o del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, SIGMA, o cas, que aquella no es sol·liciti o la comunicació no s’efectuï, en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de l’activitat o en el moment que s’hagi efectuat l’acte de control. Article 3. Exempcions i bonificacions No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals. També s’aplicaran els supòsits d’exempcions i bonificacions que prevegin les ordenances fiscals aprovades pels ajuntaments que siguin subjectes passius de la present taxa. Article 4. Subjectes passius Són subjectes passius els ajuntaments de la comarca de la Garrotxa, en el terme municipal dels quals es desenvoluparà l’activitat que es pretenen legalitzar o que s’han de sotmetre a control d’acord amb els termes de la present ordenança. Com a responsables subsidiaris dels contribuents: En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització o llicència ambiental, o sense haver efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l’activitat. Article 5. Responsables tributaris Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles 41 a 43 de la Llei General Tributària. Article 6. Quota tributària La quota tributària es correspon amb els costos imputats a la tramitació administrativa i la realització dels informes tècnics i de control necessaris, i consistirà en una quantitat fixada per als següents conceptes: − Legalitzacions (Autoritzacions – Llicències ambientals – Règim de comunicació prèvia/trasllats/canvis substancials): Sol·licitud presentada per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de local, o bé perquè l’activitat existent ha sofert canvis substancials que requereixen disposar d’una nova llicència. La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol es regeix únicament per les quotes fixades en el punt 6è d’aquest mateix article. TIPUS ACTIVITAT ANNEX I – autorització 715,39 € ANNEX II – llicència ambiental per ajuntaments que no han aprovat la delegació de la competència de tramitació i control administratiu d’activitats: 858,46 € per ajuntaments que tenen delegada al Consell Comarcal la competència de tramitació i control administratiu d’activitats: 715,39 € ANNEX III – règim comunicació (*) 528,84 € INNOCUA – règim comunicació (*) 406,03 € Tallers artesanals i activitats ramaderes extensives 287,65 € (*) la taxa inclou la primera visita de comprovació. − Canvi de titular d’una activitat: Sol·licitud presentada per transmetre la llicència preexistent d’un titular a un altre, amb inclusió, si escau, d’una visita prèvia a l’establiment per comprovar que l’activitat que es desenvolupa és la mateixa i que no ha sofert canvis rellevants respecte de la llicència original. CONCEPTE Amb visita prèvia 184,31€ Sense visita prèvia 65,93€ − Control periòdic de les activitats: Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les determinacions ambientals legals i a les fixades en la llicència. D’acord amb la normativa vigent, i segons la tipologia d’activitat o la seva classificació, aquests controls poden ser realitzats per Entitats de Control Acreditades (EAC) per la Generalitat o pels serveis tècnics comarcals. TIPUS ACTIVITAT ANNEX I (*). Informe sobre acta control realitzat per una EAC. 126,81 € ANNEX II i llicència activitat recreativa. Visites de control realitzades pels tècnics comarcals. 588,24 € pel que fa a l’annex II ambiental la proposta de taxa és la mateixa tant per als ajuntaments que han aprovat la delegació tècnica com per als que no atès que la competència en aquesta matèria recau en la Ponència Comarcal d’Avaluació ambiental del Consell Comarcal per als ajuntaments que no han delegat i demanen informe tècnic sobre el control periòdic d’un annex II ambiental, la taxa és de 150,00 € ANNEX II i llicència activitat recreativa. Informes sobre les actes de control realitzades per una EAC. 126,81€ Activitat recreativa. Comunicació. Visites realitzades pels tècnics comarcals. 324,77 € Activitats recreatives. Comunicació. Informe sobre acta control realitzada per EAC 126,81 € ANNEX III i INNOCUA. Autocontrol amb visita 173,26 € (*) no inclou la inspecció − Control inicial d’activitat: Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat per tal de verificar que l’activitat compleix amb les determinacions fixades en la normativa ambiental. D’acord amb la normativa vigent, i segons la tipologia d’activitat o la seva classificació, aquests controls poden ser realitzats per Entitats de Control Acreditades (EAC) per la Generalitat o pels serveis tècnics comarcals. TIPUS ACTIVITAT ANNEX II i llicència activitat recreativa. Visites de control realitzades pels tècnics comarcals. 588,24 € pel que fa a l’annex II ambiental la proposta de taxa és la mateixa tant per als ajuntaments que han aprovat la delegació tècnica com per als que no atès que la competència en aquesta matèria recau en la Ponència Comarcal d’Avaluació ambiental del Consell Comarcal per als ajuntaments que no han delegat i demanen informe tècnic sobre el control periòdic d’un annex II ambiental, la taxa és de 150,00 € ANNEX II i llicència activitat recreativa. Informes sobre les actes de control realitzades per una EAC. 126,81€ − Legalització espectacles públics i activitats recreatives CONCEPTE Llicència municipal 894,24 € Règim comunicació 553,41 € − Altres actuacions relacionades amb activitats: TIPUS ACTIVITAT Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat, sense visita 95,00 € Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat, amb visita 227,70 € Informes d’assistència, canvis no substancials (per als ajuntaments que han delegat les tasques tècniques i per als que no les han delegat) 95,00 € Informes de competències municipals d’activitats de l’Annex I 95,00 € Sonometries nocturnes 262,65 € Sonometries diürnes 175,10 € Segones i successives comprovacions (annex III) 126,81 € Segones i successives comprovacions (innòcues) 81,41 € Certificats 40,33 € Conformitat consums propis i trasllats nous habitatges d’ús turístic a l’OGE 38,95 € Control inicial d’activitats existents Annex III i innòcues 118,38 € − Informes de seguretat en matèria d’incendis i visita de comprovació CONCEPTE Informes de seguretat lligats a obra nova (llicència d’obres) 227,70 € Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats sense obres-llicència d’activitats) 95,00 € − Delegació tècnica, jurídic i administrativa en la tramitació de les activitats. Aplicable als ajuntaments que hagin delegat la tramitació íntegra (tècnica, jurídica i administrativa) de les activitats. Aquest tipus de delegació inclou l’emissió tots els informes tècnics o actes d’inspecció necessaris i així com la redacció i tramesa de tots els documents jurídics i administratius que necessàriament han de constar en l’expedient d’activitats segons el tràmit que correspongui. Es fixa una quota fixa anual per cada ajuntament, que és el resultat de prorratejar els costos de l’àrea d’activitats corresponents a la despesa imputable a la comarca, per municipis, en funció del seu percentatge d’habitants i d’activitats respecte a la comarca. L’esmentada quota va ser informada en el Consell d’Alcaldes de 7 de març de 2013. Article 7. Meritament La taxa es merita amb caràcter general, una vegada realitzada la tramitació administrativa i la realització dels informes o els actes de control. Article 8. Normes de gestió La gestió de la taxa la farà la tresoreria del Consell Comarcal de la Garrotxa, d’acord amb els seus procediments administratius ordinaris. La liquidació de la taxa amb caràcter general serà el d’emissió d’una liquidació anual als ajuntaments de la comarca. El règim d’ingrés per part dels Ajuntaments al Consell Comarcal es farà sempre contra presentació del corresponent document justificatiu. Els convenis de delegació de l’exercici de la competència del servei de tramitació i control administratiu de les activitats que s’estableixin entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal, podran establir les especificitats del règim de gestió i liquidació de la present taxa. Article 9. Vigència La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: