Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal per a l’exercici any 2014

Posted by lejarza en 9 diciembre, 2013


Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal per a l’exercici any 2014

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Besalú

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 234 – 9 de desembre de 2013 Núm. 13640 Ajuntament de Argelaguer

Anunci d’aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal per a l’exercici 2014

Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 3 de desembre de 2013, el Pressupost general de la Corporació per l’exercici 2014, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, perquè es pugui examinar i els interessats hi puguin fer les reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns.

Si transcorregut el termini no se n’han presentat, esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.

Argelaguer, 3 de desembre de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

 

Una respuesta para “Ajuntament d´Argelaguer aprovació inicial del pressupost i de la plantilla de personal per a l’exercici any 2014”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 234 – 9 de desembre de 2013
  Núm. 13619
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2014
  Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2013, el Pressupost General d’aquesta Corporació Local per a l’exercici 2014, així com les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal, s’exposen al públic, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran
  examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.
  Montagut, 3 de desembre de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  Núm. 13621
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre aprovació provisional de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2013, va aprovar, provisionalment, la modificació de determinades tarifes corresponents a l’ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua.
  De conformitat amb allò que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública, durant el termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar l’expedient a l’Ajuntament i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
  En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord provisional s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades.
  Montagut, 2 de desembre de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: