Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer convocatoria de Ple Sessió Ordinária 3 de Desembre de l´any 2013

Posted by lejarza en 3 diciembre, 2013


Ajuntament d´Argelaguer convocatoria de Ple Sessió Ordinária 3 de Desembre de l´any 2013

Vall del Llierca, Argelaguer (Garrotxa) – Girona:

ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent DECRET.
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a:
SESSIÓ: ORDINÀRIA DATA: 3 DE DESEMBRE DE 2013 HORA: 8 DEL VESPRE

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 24-09-2013

2.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 30-10-2013

3.- Despatx oficial, convalidacions de decrets i informacions d’alcaldia

4.- Pressa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Olga Picart Palomeras ( per renúcia del titular del Àrea d’Urbanisme i Obres: Valentín Llaguno i Lobato)

5.- Aprovació inicial, si escau, del pressupost municipal exercici 2014

6.- Sol·licitar la prestació del servei Estaciona’t del Servei de Joventut

7.- Aprovar el conveni de delegació i encàrrec de la gestió dels serveis públics de competència municipal en matèria de prevenció, seguretat i controls d’activitats, establiments, infraestructures i edificis.

8.- Assumptes de tràmit

9.- Precs i preguntes

La secretària Argelaguer, 29 de novembre de 2013

Una respuesta para “Ajuntament d´Argelaguer convocatoria de Ple Sessió Ordinária 3 de Desembre de l´any 2013”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 231 – 3 de desembre de 2013

  Núm. 13432
  AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
  Edicte d’aprovació inicial del pressupost i de la plantilla per a l’exercici
  2014
  Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació del dia 28-11-2013 el
  Pressupost municipal per a 2014, així com la plantilla que comprèn
  tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, estaran
  de manifest al públic a la secretaria d’aquest Ajuntament pel
  termini de 15 dies, termini durant el qual qualsevol persona interessada
  podrà examinar-los i presentar davant el Ple les reclamacions
  que estimi convenients, tal com disposa l’article 150 de la Llei
  39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i
  l’article 20-1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
  En cas de presentar-se reclamacions el ple disposarà d’un termini
  d’un mes per resoldre-les, comptant a partir del dia següent a la
  finalització de l’exposició al públic.
  Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació,
  el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense
  necessitat que es prengui cap més acord ni publicació.
  El resum del pressupost per a 2014 és el següent:
  ESTAT DE DESPESES:
  A ) OPERACIONS CORRENTS: €
  Cap.1 Despeses personal 34.400,00
  Cap.2 Despeses de béns corrents i serveis 79.395,00
  Cap.3 Despeses financeres 600,00
  Cap.4 Transferències corrents 8.950,00
  B ) OPERACIONS DE CAPITAL: €
  Cap.6 Inversions reals 14.200,00
  Cap.9 Amortització de préstecs 3.600,00
  TOTAL DESPESES 141.145,00
  ESTAT D’INGRESSOS:
  A) OPERACIONS CORRENTS:
  Cap.1 Impostos directes 24.750,00
  Cap.2 Impostos indirectes 4.020,00
  Cap.3 Taxes i altres ingressos 11.300,00
  Cap.4 Transferències corrents 99.925,00
  Cap.5 Ingressos patrimonials 50,00

  B ) OPERACIONS DE CAPITAL:
  Cap.7 Transferències de capital 1.100,00
  TOTAL INGRESSOS 141.145,00
  La plantilla és la següent:
  Personal Funcionari
  Denominació Places
  Secretari-interventor 1 (*)
  (*) Plaça agrupada amb Argelaguer.
  A Sales de Llierca li correspon un 20 % de la jornada.
  Personal Laboral
  Denominació Places Contracte
  Administrativa 1 A temps parcial
  Peó 1 A temps parcial
  Sales de Llierca, 28 de novembre de 2013
  Miquel Palomeras i Anglada
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: