Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa plecs de clàusules econòmico-administratives i tècniques del contracte administratiu especial entre el sector públic i el sector privat dels lixiviats generats en el Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la Comarca

Posted by lejarza en 18 noviembre, 2013


Consell Comarcal de la Garrotxa plecs de clàusules econòmico-administratives i tècniques del contracte administratiu especial entre el sector públic i el sector privat dels lixiviats generats en el Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la Comarca de la Garrotxa

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Olot

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 219 – 15 de novembre de 2013 Núm. 12564 Consell Comarcal de la Garrotxa

Edicte sobre inici d’expedient de contractació pública.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 10 d’octubre de 2013, va aprovar els plecs de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars del contracte administratiu especial de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, que ha de tenir per objecte atorgar l’ús privatiu dels espais a fi que el concessionari tracti preferentment els lixiviats generats en el Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la Comarca de la Garrotxa.

Els plecs es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’ultima publicació en el BOP o en el DOGC per a possibles reclamacions i al·legacions, tot de conformitat amb el que estableix l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

En el supòsit de no formular-se al·legacions ni reclamacions en el tràmit d’informació pública l’aprovació inicial esdevindrà definitiva, i en el supòsit que es presentin al·legacions, el procediment de contractació quedarà suspès en tant no es resolguin
expressament les al·legacions.

La forma d’adjudicació de la concessió serà mitjançant diàleg competitiu, en què tot empresari interessat podrà presentar una proposició, i que es desenvoluparà d’acord amb el que preveuen els articles 179 a 183 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’ha d’atendre a diversos criteris vinculats a l’objecte del contracte.

El contracte, que té caràcter administratiu especial i de naturalesa patrimonial, es prestarà en règim de concessió administrativa tal com preveu l’article 277.a) del TRLCSP, i regulant-se d’acord amb els articles 228 a 265 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

El preu màxim del contracte es fixa en la quantitat de 190.920€ euros/ any més IVA, essent el valor estimat del contracte, als efectes de l’article 88 del TRLCSP, 1.909.200,00€ euros més IVA pels 10 anys de durada del contracte.

Els anuncis de licitació s’han publicat al Diari electrònic de la Unió Europea de data 30 d’octubre de 2013, en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el perfil del contractant : http://www.garrotxa.cat

El termini màxim per a presentació de proposicions finalitza el dia 18 de desembre de 2013 a les 14:30 hores.

Olot, la Garrotxa, 5 de novembre de 2013 Joan Espona i Agustín President

La Generalitat de Catalunya considerar inviable el projecte de la planta de triatge del Consell Comarcal de la Garrotxa al Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Juan R. lejarza d´Argelaguer

La Generalitat de Catalunya considerar inviable el projecte de la planta de triatge del Consell Comarcal de la Garrotxa al Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
Juan R. lejarza d´Argelaguer

2 comentarios para “Consell Comarcal de la Garrotxa plecs de clàusules econòmico-administratives i tècniques del contracte administratiu especial entre el sector públic i el sector privat dels lixiviats generats en el Dipòsit Controlat de Residus Municipals de la Comarca”

 1. lejarza said

  Moció del Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca al conseller i vicepresident del Consell Comarcal de la Garrotxa Josep Berga Vayreda

  Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Sant Jaume de Llierca

  El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2013, va aprovar una moció del grup municipal en la que le s’exigeix una disculpa i una rectificació pública al conseller i vicepresident del Consell Comarcal de a Garrotxa per les seves declaracions, tant poc fonamentades i argumentades com hostils i acusadores vers l’alcalde de Sant Jaume de Llierca, de qui s’ha qüestionat l’autoritat, la honorabilitat i la responsabilitat.

  El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2013, va aprovar la següent moció del grup municipal “Junts per Sant Jaume – Acord municipal”:

  MOCIÓ EN RESPOSTA A LES DECLARACIONS DEL CONSELLER I VICEPRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, EXIGINT UNA DISCULPA I RECTIFICACIÓ PÚBLICA

  “Atès que l’alcalde de Sant Jaume de Llierca va ser preguntat en una entrevista sobre la tramitació del Pla Especial del Centre de Gestió de Residus de La Garrotxa (planta de triatge), i aquest va respondre que de moment des de la Generalitat s’havia donat la raó al municipi avançant la resolució negativa a un requeriment del Consell Comarcal de La Garrotxa en que aquest demanava canviar el planejament urbanístic per permetre l’ús del camí rural veïnal de Coguleras com a accés principal a la planta de triatge.

  Atès que en la mateixa entrevista, l’alcalde també va assenyalar que des de la Generalitat també s’havia estimat positivament la proposta del Consell Comarcal formulada en el document “Presentació documentació complementària al requeriment previ”, Exp. A1214011/2012/001 amb data 19 de maig del 2013, segons la qual “en cas de no atendre’s estrictament el primer requeriment, que s’accepti expressament la proposta que re-formula el Pla Espacial Urbanístic, en relació a la connexió del Centre de Residus amb el vial estructurant del SAU-4”, proposant l’accés a la planta de triatge a través del vial interior est-oest de l’actual polígon que ja actualment presenta problemes de mobilitat i que d’acord amb aquesta proposta hauria d’assumir el volum de trànsit generat per la pròpia activitat de la plata de triatge.

  Atès que el passat 10 d’octubre el conseller i vicepresident del Consell Comarcal Josep Berga i Vayreda va emetre unes dures declaracions en un mitjà de comunicació que, a banda de desinformar sobre les pròpies accions empreses pel mateix Consell Comarcal, representen una ofensa directe sobre la responsabilitat política i honorabilitat de l’alcalde de Sant Jaume de Llierca.

  Atès que declarar que “els que van resoldre en aquell moment el pla parcial no ho van relacionar amb la planta de triatge i és un tema que de ben segur que la Generalitat rectificarà i acabarà aplicant el que és de sentit comú i de lògica: que només faltaria que en cas d’haver-hi la planta 130 vehicles s’ haguessin de moure per dins del polígon dificultant la mobilitat en aquest espai. És un absurd i un sense sentit” es considera un acte de cinisme:

  • tant pel que fa allò que afecta la naturalesa del camí (que no ha estat modificat en cap moment en intensitat i ús d’allò que determinen les Normes Subsidiàries urbanístiques municipals des del 2001 i del que ja determinava l’anterior Pla Parcial del sector).
  • com sobretot pel fet que qui, unilateralment i sense consultar-ho a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, fa la proposta de fer passar els vehicles per dins del polígon industrial és el mateix Consell Comarcal.

  Atès que declarar que “determinades declaracions entenc que confonen, entenc que intoxiquen, i és una manipulació de la informació” sense aportar cap mena d’argumentació al respecte significa incórrer en la mateixa confusió i manipulació informativa que es pretén denunciar. Considerem que és especialment greu que el vicepresident del Consell Comarcal pretengui enganyar a l’opinió pública amb aquestes declaracions i culpabilitzar a l’alcalde de Sant Jaume de Llierca precisament dels actes empresos del Consell Comarcal tal i com s’ha posat de manifest al punt anterior.

  Atès que declarar que “lixiviats no n’hi haurà dins d’aquesta planta: els lixiviats es generen en abocadors a partir de l’aigua de pluja habitualment” es contradiu absolutament amb allò que determina el mateix Pla Especial Urbanístic tramès pel Consell Comarcal a la Generalitat de Catalunya en els següents:

  • quan s’afirma que es destinaran 150 metres quadrats “per l’acumulació de lixiviats procedents de les escorrenties dels túnels i zona de maduració, juntament amb els que es puguin donar en les entrades de materials” (pàgina 39 del PEU),
  • a la taula d’estimació de superfícies on el punt 7.2 fa referència a “Basses lixiviats” (pàgina 41).
  • quan s’afirma que “la producció de lixiviats que es preveu és de l’ordre de 500 m3/any, i el seu destí final serà el reg dels túnels de compostatge previ filtratge” (pàgina 100).

  Atès que declarar “el que realment seria estrany seria que aquesta instal·lació es fes en un polígon industrial. En tenim moltes d’instal·lacions de tractament de residus a la comarca: tenim 21 depuradores, 1 abocador, una planta de compostatge entre Olot i La Canya, 3 deixalleries… totes elles, totes, sense excepció, estan en sòl no urbanitzable perquè la llei preveu precisament perquè són instal·lacions de tractament de residus d’interès comú es permet que es puguin fer en aquest tipus de sòl per no malmetre el sòl industrial que el que s’ha de destinar és precisament a l’activitat industrial” és forçar la comparació entre equipaments que poc tenen a veure uns amb els altres ni pel que fa a la naturalesa ni al funcionament, així com als possibles emplaçaments viables per a cadascun d’ells.

  Atès que declarar “nosaltres pensem que una comarca amb alt nivell de protecció com és el que té La Garrotxa, el poc sòl industrial que tenim per posar en joc ha d’estar per avui –perquè ara ja tenim una prova amb una empresa important que per sort es queda a la comarca i farà ús d’aquest sòl- o en un futur proper –perquè no hem d’oblidar que una tercera part de les persones que treballen en aquesta comarca treballen a les indústries i per tant hem d’assegurar aquesta continuïtat i hem d’assegurar el seu creixement i ho hem de planificar d’aquesta manera” denota que no s’entén la raó de ser dels Plans Especials Urbanístics ja que no tenen com a funció la preservació de sòls existents fora de l’àmbit dels mateixos, sinó que permeten qualificar de forma especial i excepcional com a sòls urbanitzables espais que inicialment no ho són. Dit d’altra manera:

  • els plans especials urbanístics permeten donar una resposta a la no disponibilitat d’un determinat tipus de sòl no planificat (i no és el cas de sòl industrial a Sant Jaume de Llierca, amb més de 24 hectàrees disponibles).
  • i permeten donar una solució viable per a equipaments que per la seva naturalesa estratègica i funcionament s’han d’ubicar en espais molt concrets i determinats (on no hi hagi risc ambiental, on no s’afecti la connectivitat, al final d’una xarxa pública de sanejament, properes al centre de generació d’un determinat recurs o residu…) que no sempre és urbanitzable al planejament vigent.

  A més, podríem concloure que el pretext de reservar el sòl industrial existint és forassenyat, però és que a més vulnera el principi d’autonomia local com el principi de subsidiarietat, i contradiu el que s’entén per desenvolupament urbanístic sostenible i compacte.

  Atès que aquestes declaracions han estat públiques i han generat dubtes i malestars entre els empresaris del municipi (que han vist com la seva activitat econòmica podria estar condicionada pel trànsit de vehicles d’una planta de triatge de la qual sempre s’havia dit que no tindria cap impacte sobre el polígon ja desenvolupat) i la població del municipi (que ha vist com s’acusava greument al seu alcalde de mentir).

  Atès que sempre que aquest Ajuntament ha assistit a les comissions de seguiment polítiques i ciutadanes ha tingut la sensació que la participació no ha estat mai efectiva i que simplement s’assistia en una comissió de fets consumats on no es podia ni aportar suggeriments de millora al projecte ni es podien resoldre els dubtes dels veïns (i que més que donar-hi resposta s’han generalitzat, distorsionat i obviat per evitar aprofundir-hi en fases posteriors dels procediments administratius).

  Atès que al mes d’agost, un cop aprovat el Pla Especial Urbanístic pel Consell Comarcal de La Garrotxa en una tensa sessió plenària en que es van utilitzar els cossos de seguretat per impedir l’accés als veïns que s’havien desplaçat des de Sant Jaume fins Olot i amb l’expedient enviat a valorar pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, des del Consell Comarcal de La Garrotxa es va fer una nota de premsa on s’oferia diàleg a consciència que el territori ja no tenia més oportunitats de participar de forma real en el desenvolupament del projecte, en un exercici més de cinisme del tot rebutjable.

  Atès que durant tot el procés administratiu el Consell Comarcal s’ha dedicat a presentar a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca als diferents organismes de la Generalitat de Catalunya i als alcaldes i consellers comarcals com un moviment anti-planta i no com un Ajuntament amb un equip de govern responsable i disposat a trobar una solució de consens entre els interessos comarcals i els interessos veïnals que permeti el triatge dels residus generats a la comarca (autèntica finalitat del projecte) en l’espai que generi menys problemàtiques mediambientals, urbanístiques i socials.

  Per tot allò exposat anteriorment, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents: ACORDS

  PRIMER: Exigir una disculpa i una rectificació pública al conseller i vicepresident del Consell Comarcal de La Garrotxa per les seves declaracions, tant poc fonamentades i argumentades com hostils i acusadores vers l’alcalde de Sant Jaume de Llierca, de qui s’ha qüestionat l’autoritat, la honorabilitat i la responsabilitat.

  SEGON: Exigir una disculpa i una rectificació pública al conseller i vicepresident del Consell Comarcal de La Garrotxa per haver menyspreat de forma reiterada la voluntat dels ciutadans i ciutadanes de Sant Jaume de Llierca i per haver mentit descaradament als empresaris del polígon amagant que la proposta d’utilitzar el vial estructurant que creua per dins el polígon d’est a oest és del mateix Consell Comarcal de La Garrotxa.

  TERCER: Exigir que l’energia i les pressions polítiques que s’estan exercint des del Consell Comarcal de La Garrotxa per accelerar l’aprovació definitiva del Pla Especial que l’han portat fins i tot a presentar requeriments previs fora del termini regulat per la llei, s’encarin a partir d’ara a no posar traves al desenvolupament de l’activitat econòmica de les empreses del polígon industrial de Politger de Sant Jaume de Llierca i a resoldre els dubtes que en el seu moment van sorgir de la comissió de seguiment política i ciutadana i que van ser ignorats sistemàticament.

  QUART: Traslladar aquesta moció al Consell Comarcal de La Garrotxa, als Ajuntaments de La Garrotxa, a les empreses del polígon industrial del Pla de Politger de Sant Jaume de Llierca, i als principals mitjans de comunicació locals.

  Sant Jaume de Llierca, a 21 d’octubre del 2013.

  La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns.
  Sant Jaume de Llierca, 31 d’octubre de 2013. L’alcalde-president, Ferran Puig i Estartús

  C/ Àngela Brutau, 1 – 17854 SANT JAUMEDE LLIERCA Tel. 972 68 70 05 Fax 972 68 78 54 http://www.santjaumedellierca.catajuntament@santjaumedellierca.cat

 2. lejarza said

  La Vall d´en Bas a la Garrotxa presentarà un pla de recollida d´escombraries

  18.11.2013

  LA VALL D’EN BAS

  L’alcalde de la Vall d’en Bas, Miquel Calm (CiU), ha explicat que demanarà la col·laboració dels veïns per evitar la pujada del rebut de les escombraries. Calm va fer l’afirmació en el context d’una entrevista al programa L’alcalde respon, d’Olot Televisió, on va explicar que la despesa de la recollida de les escombraries va a l’alça. Així, el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) els va aconsellar una puja del 4% del rebut. A més, els comptes els van demostrar que el cost global de la recollida els ha pujat 13.000 euros.
  A pesar de tot, l’alcalde va explicar que no han apujat el rebut i que l’han congelat com totes les altres taxes. Confien que podran eixugar els 13.000 euros i absorbir el 4% aconsellat executant un pla que Calm presentarà als veïns. Va avançar que el projecte es basa en el pes dels contenidors i en la detecció dels problemes puntuals.
  “Vull tractar directament amb els veïns per decidir tots plegats com ho fem”, va indicar. L’alcalde va definir que una gestió fàcil implica apujar els impostos i va considerar la gestió del municipi com una qüestió d’ingressos i de despeses. En conseqüència va valorar que hauran de controlar les despeses. “Tot el que siguin inversions s’haurà de fer més a poc a poc”, va concretar.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: