Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer contribucions especials per l’obra “Reposició, soterrament i millora de serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer”

Posted by lejarza en 14 noviembre, 2013


Ajuntament d´Argelaguer contribucions especials per l’obra “Reposició, soterrament i millora de serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer”

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Besalú

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 218 – 14 de novembre de 2013 Núm. 12641 Ajuntament de Argelaguer

Anunci sobre la imposició i ordenació de les contribucions especials per l’obra de reposició, soterrament i millora dels serveis urbanístics al nucli històric.

El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2013, va adoptar, entre altres, els següents acords:

PRIMER. Imposar contribucions especials per a l’execució de l’obra “Reposició, soterrament i millora de serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer”, el fet imposable de la qual està constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns afectes per l’ampliació i millora dels serveis de la zona del nucli històric.

SEGON. Ordenar les contribucions especials imposades als efectes de determinar els seus elements necessaris de la següent manera:
— El cost previst de l’obra (sense projecte ni direcció d’obra): 449.229,69€.
— Subvenció concedida (PUOSC 2012): 371.001,71€, però que es cobrarà tard, per tant l’ajuntament n’avançarà els diners.
— Import a càrrec de l’ajuntament: 78.227,98€.
* Quantitat a repartir entre els beneficiaris (Veïns): 66.618,24€.
* Aportació directa de l’ajuntament: 11.609,74€, més el cost del projecte i la direcció tècnica de l’obra.
— El cost total pressupostat de l’obra tindrà caràcter de mera previsió.
Si el cost real fos major o menor que el previst, s’utilitzarà el cost previst als efectes del càlcul de les quotes corresponents.
— Aplicar com a mòduls de repartiments:

1. Metres lineals de façana de l’immoble: 60 %. 2. Superfície construïda (edifici): 30%. 3.-Superfície de la finca: 10%.
Es cobraran les contribucions especials en dos terminis: Un 50% abans d’iniciar l’obra i l’altra 50% a l’acabament de la mateixa.

TERCER. Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització de l’obra, i establir la quantitat que aquests hauran d’abonar a aquesta Entitat, que apareix a l’expedient com a Annexos I.

QUART. Exposar i publicar l’Acord provisional íntegre al tauler d’anuncis de l’Entitat i al Butlletí Oficial de la Província (BOPG), respectivament, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a l’article 36.2 del TRLHL.

CINQUÈ.- Aplicar supletòriament l’ordenança fiscal núm. 4 de contribucions especials aprovada.

SISÈ.- Notificar individualment les quotes que corresponguin a cada contribuent.
Els interessats podran formular recurs de reposició davant l’ajuntament que podrà versar sobra la procedència de les contribucions especials, els percentatge del cost que hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.

De conformitat amb el que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2009, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposen al públic aquests acords durant el termini de 30 dies per tal que els interessats puguin formular al·legacions o reclamacions, amb la prescripció de que si
no se’n presenten, l’acord inicial esdevindrà automàticament definitiu.

Argelaguer, 8 de novembre de l´any 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Nucli històric d’Argelaguer Argelaguer Esglesia Neu - Fotogràfia Eva Llansana i Benaiges (Cal Music)

Nucli històric d’Argelaguer
Argelaguer Esglesia Neu – Fotogràfia Eva Llansana i Benaiges (Cal Music)

Una respuesta para “Ajuntament d´Argelaguer contribucions especials per l’obra “Reposició, soterrament i millora de serveis urbanístics al nucli històric d’Argelaguer””

 1. lejarza said

  Viure al poble Operacions subvencionables incloses en el programa operatiu 2007-2013

  Demarcació Girona Comarca Garrotxa Municipi Argelaguer

  Títol Rehabilitació urbana del nucli històric d’Argelaguer

  Pressupost 751050.02€

  Demanda Subvenció 300000€

  GARROTXA PUOSC 05/03/2012

  Argelaguer Reposició, soterrament i millora dels serveis urbanísitics al nucli històric d’Argelaguer 449.229,69€ 371.001,71€

  El Ple de l’ajuntament d’argelaguer, en sessió ordinària de 20 de setembre de 2011, va aprovar inicialment, i per unanimitat, el següent projecte:

  REPOSICIÓ, SOTERRAMENT I MILLORA DELS SERVEIS URBANÍSTICS AL NUCLI HISTÒRIC D’ARGELAGUER

  De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d’informació pública de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

  Argelaguer, 30 de setembre de 2011

  Josep Dorca i serrat alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: