Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte xarxa d’aigua potable en alta i ETAP” redactat per Josep Obrador Costa

Posted by lejarza en 13 noviembre, 2013


Ajuntament de Sant Jaume de Llierca projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte xarxa d’aigua potable en alta i ETAP” redactat per Josep Obrador Costa

Vall del Llierca – Argelaguer – Garrotxa – Sant Jaume de Llierca

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 216 – 12 de novembre de 2013 Núm. 12340 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

Anunci sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres i relació de béns i drets afectats.

El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 24 d’octubre de 2013, va adoptar els acords següents:

“Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte xarxa d’aigua potable en alta i ETAP a Sant Jaume de Llierca”, redactat per l’enginyer industrial senyor Josep Obrador i Costa, amb un pressupost d’execució per contracta de 535.351,47 euros, amb la incorporació de l’annex al projecte, de data juliol del 2013, redactat pel tècnic redactor del projecte, per tal de donar resposta a l’informe del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya a Girona, de data 25 de juny de 2013.

De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació que forma part del projecte aprovat i en la valoració individualitzada
redactada pel senyor Lluís Bosch i Puig, enginyer agrònom, de data maig del 2013 (amb identificació dels seus titulars) que consta a l’expedient, les quals es transcriuen mitjançant un annex als presents acords; s’han de considerar també aprovades definitivament les relacions esmentades.

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa inherent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació de béns i drets que s’afecten i/o expropien, per un import total de 1.701,58 euros, amb càrrec a la partida 1.161.621.00-AFECTACIONS TERRENYS PROJECTE ABAST. D’AIGUA del pressupost municipal vigent.

Tercer.- COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’afecten i/o expropien que, durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurament i per avinença, l’adquisició –per part de la corporació municipal– dels béns i drets de referència, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa.

Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns o drets que s’afecten i/o expropien no presenten per escrit davant l’Ajuntament, cap proposta respecte a aquesta qüestió o bé si la presenten és rebutjada per l’Alcaldia, es considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent.

Quart.- DISPOSAR l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s’afecten i/o expropien en els supòsits en que`no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents en els termes i les condicions que expressen els articles 27 i següents de la Llei de 16 de desembre de
1954, d’expropiació forçosa, i 27 i següents del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957.

Cinquè.- DISPOSAR la publicació dels presents acords al DOGC, al BOP, al tauler d’anuncis de la casa consistorial, i al diari El Punt Avui, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.

Sisè.- NOTIFICAR individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i titulars de béns i drets objecte d’afectació i/o expropiació que figuren en la relació que es transcriu com a annex als presents acords amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar, així com a les administracions les competències de les quals tinguin incidència en l’objecte del projecte, en compliment del que estableix l’article 22 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública.

ANNEX Relació detallada dels béns i drets afectats:

Finca núm. 1 Ubicació: polígon 3, parcel·la 48 Propietària: Lourdes Castañé Farré Titulars d’altres drets: no consten. Superfície a ocupar temporalment: 125m2. Superfície servitud de pas: 50m2. Naturalesa (classificació urbanística): rústica (sòl no urbanitzable). Qualificació urbanística: Protecció agrícola (clau 21). Referència cadastral: 17175A003000480000KQ Dades registrals: Tom 1549; Llibre 32; Foli; 80; Finca 523 Valoració: – Ocupació temporal: 73,25 € – Servitud de pas: 200,13 € Destinació: instal·lació canonades xarxa d’aigua potable

Finca núm. 2 Ubicació: polígon 3, parcel·la 70. Propietàris: Francisco Javier Pages Gastaminza (25%); Maria Luisa Pages Gastaminza (25%); Ignacio Pages Gastaminza (25%); i Mercedes Pages Gastaminza (25%). Titulars d’altres drets: no consten. Superfície a ocupar temporalment: 300m2. Superfície servitud de pas: 120m2. Naturalesa (classificació urbanística): rústica (sòl no urbanitzable). Qualificació urbanística: Protecció agrícola (clau 21) Referència cadastral: 17175A003000700000KE Dades registrals: Tom 1092; Llibre 25; Foli; 10; Finca 522 Valoració: – Ocupació temporal: 175,80€ – Servitud de pas: 480,30€ Destinació: instal·lació canonades xarxa d’aigua potable

Finca núm. 3 Ubicació: polígon 3, parcel·la 44 Propietari: Ignacio Torrella Mas Xaxas Titulars d’altres drets: no consten. Superfície a ocupar temporalment: 350m2. Superfície servitud de pas: 140m2. Naturalesa (classificació urbanística): rústica (sòl no urbanitzable) Qualificació urbanística: Protecció agrícola (clau 21). Referència cadastral: 17175A003000440000KA Dades registrals: Tom 1384; Llibre 30; Foli; 127; Finca 227 Valoració: – Ocupació temporal: 211,75 € – Servitud de pas: 560,35 €. Destinació: instal·lació canonades xarxa d’aigua potable”

Es fa públic, per a coneixement general, amb la indicació que els acords esmentats són definitius en via administrativa i els interessats poden interposar-hi de forma optativa o simultània un dels recursos següents:

a) Recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci.

b) Recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Girona a qui correspongui per repartiment, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació dels acords anteriors.

c) Qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Sant Jaume de Llierca, 29 d’octubre de 2013 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Vista de Sant Jaume de Llierca desde el Municipi de Argelaguer castell de Montpalau

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: