Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´ Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2014

Posted by lejarza en 5 noviembre, 2013


Ajuntament d´ Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2014

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona:
Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 211 – 5 de novembre de 2013 Núm. 12164 Ajuntament d´ Argelaguer (Girona).

Edicte d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014
El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer, en sessió extraordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 2013, va acordar:
• Aprovar PROVISIONALMENT la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2014.
Segons s’estableix a l’art. 17 del RDL 2/2004, de 5 de març de 2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic l’expedient de la modificació i de la imposició de les ordenances pel termini de 30 dies. El que es fa públic mitjançant publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), per tal de que els interessats puguin presentar-hi reclamacions i/o suggeriments. Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat reclamacions ni suggeriments, l’acord provisional quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord.
Un cop elevat l’acord provisional a definitiu, aquest es publicarà en el BOP junt amb el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions.
Argelaguer, 30 d’octubre de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Argelaguer el cel a les 18.00 hores d´avui - Lejarza - Garrotxa

Argelaguer el cel a les 18.00 hores d´avui – Lejarza – Garrotxa

7 comentarios para “Ajuntament d´ Argelaguer aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2014”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 212 – 6 de novembre de 2013

  Núm. 12261
  AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
  Edicte d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014
  El Ple de l’Ajuntament de Sales de Llierca, en sessió extraordinària
  celebrada el dia 26 de setembre de 2013, va acordar:
  • Aprovar PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança
  Fiscal de la Taxa de Cementiris municipals de Sales de Llierca i
  Sadernes.
  Segons s’estableix a l’art. 17 del RDL 2/2004, de 5 de març de 2004,
  pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
  locals, s’exposa al públic l’expedient de la modificació i de la imposició
  de les ordenances pel termini de 30 dies. El que es fa públic
  mitjançant publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província
  de Girona, per tal de que els interessats puguin presentar-hi
  reclamacions i/o suggeriments. Si transcorregut el termini esmentat
  no s’han presentat reclamacions ni suggeriments, l’acord provisional
  quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou
  acord.
  Un cop elevat l’acord provisional a definitiu, aquest es publicarà
  en el BOP junt amb el text íntegre de les ordenances o de les seves
  modificacions.
  Sales de Llierca, 24 d’octubre de 2013
  Miquel Palomeras i Anglada
  Alcalde

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 212 – 6 de novembre de 2013

  Núm. 12083
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Edicte de contractació de personal per màxima urgència
  Mitjançant decret d’alcaldia, de data 25 d’octubre de 2013, s’acorda contractar temporalment, en caràcter de màxima urgència, la Sra. Cristina Triguero i Torres, com a netejadora.
  La qual cosa s’exposa al públic en compliment dels articles 291.3 del Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
  Tortellà, 28 d’octubre de 2013
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 212 – 6 de novembre de 2013

  Núm. 12064
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci d’exposició pública dels acords provisionals de modificació de les
  ordenances fiscals per a l’exercici 2014
  En compliment del que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei
  reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
  2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple
  de data 17 de novembre de 2011 ha aprovat amb el quòrum legalment
  exigible, entre d’altres, els acords següents:
  “Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la
  modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
  • O.F. núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
  • O.F. núm. 2.2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
  • O.F. núm. 2.3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
  mecànica.
  • O.F. núm. 3.1, reguladora de l’impost sobre construccions,
  instal·lacions i obres.
  • O.F. núm. 3.2, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor
  dels terrenys de naturalesa urbana.
  • O.F. núm. 5.2, reguladora de la taxa per la tramitació de les activitats
  subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia
  previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
  control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a
  la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
  espectacles i les activitats recreatives.
  • O.F. núm. 5.3, reguladora de la taxa per recollida, tractament i
  eliminació d’escombraries.
  • O.F. núm. 5.5, reguladora de la taxa de clavegueram.
  • O.F. núm. 5.9, reguladora de la taxa per la utilització
  d’instal·lacions esportives i culturals.
  • O.F. núm. 5.10, reguladora de la taxa per la tramitació de les
  inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments
  oberts al públic.
  Segon.- Els acords definitius, inclosos el provisionals elevats automàticament
  a aquesta categoria, relatius a la modificació de les
  ordenances fiscals per a l’exercici 2014, i el text íntegre de les modificacions
  acordades seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial
  de la Província i s’aplicaran des del dia 1 de gener de 2014.

  Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
  anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances
  fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de
  trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
  de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
  Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui
  tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos
  a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
  locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
  examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
  oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense
  haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats quedaran definitivament
  aprovats.”
  De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei
  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 del
  Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel
  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu
  2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
  municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les
  ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria
  de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l’endemà de
  la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè els interessats puguin
  examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
  oportunes.
  En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà
  definitiu.
  Sant Jaume de Llierca, 25 d’octubre de 2013
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 214 – 8 de novembre de 2013

  Núm. 12321
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de
  2013, va aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances
  fiscals següents per a l’exercici 2014:
  Ordenança fiscal número 6 reguladora de la Taxa cementiri municipal.
  Ordenança fiscal número 07/08 reguladora de la taxa per recollida i
  tractament d’escombraries.
  Ordenança fiscal número 8/11 reguladora de la taxa per la tramitació
  de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació
  prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció
  i control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la
  Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
  i les activitats recreatives.
  Ordenança fiscal número 15/10 reguladora de la Taxa per la utilització
  d’instal·lacions i materials municipals.
  De conformitat amb allò que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu
  2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
  Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació
  pública, durant el termini de trenta dies, a comptar des de
  l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la
  Província de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar
  l’expedient a l’Ajuntament i presentar les reclamacions que considerin
  oportunes.
  En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord provisional s’entendrà
  elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord i es
  procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades.
  Montagut, 4 de novembre de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 214 – 8 de novembre de 2013

  Núm. 12317
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Edicte sobre aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014
  El Ple de l’Ajuntament de Tortellà, en sessió ordinària de data 25
  d’octubre de 2013, va aprovar provisionalment la modificació de les
  ordenances fiscals següents per a l’exercici 2014:
  • Ordenança fiscal núm. 6: taxa per la recollida d’escombraries
  • Ordenança fiscal núm. 11: taxa privativa o aprofitament especial
  del domini públic
  • Ordenança fiscal núm. 13: taxa de subministrament d’aigua
  • Ordenança fiscal núm. 16: reguladora de la taxa per serveis administratius
  • Ordenança fiscal núm. 18: taxa per la prestació de serveis a la
  piscina municipal
  D’acord amb el que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 març,
  pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes locals, els acords
  de modificació i el text de les Ordenances modificades en caràcter
  provisional, així com el contingut dels corresponents expedients, es
  sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils, a compta
  de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de
  la Província de Girona, a l’efecte del seu examen i presentació de
  possibles reclamacions i suggeriments, entenent-se definitivament
  aprovat, sense necessita de prendre un nou acord, si durant l’esmentat
  termini no s’han presentat reclamacions.
  Tortellà, 31 d’octubre de 2013
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 214 – 8 de novembre de 2013

  Núm. 12386
  AJUNTAMENT DE BESALÚ
  Edicte d’exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2014
  El Ple de l’Ajuntament de Besalú, en sessió extraordinària celebrada
  el dia 31 d’octubre de 2013, va aprovar PROVISIONALMENT la
  modificació de les Ordenances Fiscals i preus públics per a l’exercici
  2014.
  Segons s’estableix a l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març
  de 2004, text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, s’exposa
  al públic pel termini de 30 dies, el que es fa públic mitjançant
  publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
  Girona, per tal que els interessats puguin presentar-hi reclamacions
  i/o suggeriments.
  Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat ni
  reclamacions ni suggeriments, l’acord provisional s’elevarà a
  definitiu, sense necessitat d’un nou acord.
  Un cop elevat l’acord provisional a definitiu, aquest es publicarà en
  el BOP junt amb el text íntegre de les creacions i/o modificacions,
  per tal que una vegada publicat pugui entrar en vigor.
  Besalú, 4 de novembre de 2013
  Lluís Guinó i Subirós
  Alcalde

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 214 – 8 de novembre de 2013

  Núm. 12184
  AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS
  Edicte d’exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2014
  En compliment del que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu
  2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
  reguladora de les hisendes locals, s’anuncia que l’Ajuntament de
  Sant Joan de les Abadesses, en sessió plenària celebrada en data 21
  d’octubre de 2013, ha aprovat la modificació de les Ordenances Fiscals
  per a l’exercici 2014 que a continuació es detallen:
  Ordenança Fiscal núm 04 Vehicles de Tracció mecànica
  Ordenança Fiscal núm 08 Expedició de documents administratius
  Ordenança Fiscal núm 09 Tramitació d’activitats
  Ordenança Fiscal núm 11 Taxa cementiri municipal
  Ordenança Fiscal núm 12 Taxa de clavegueram
  Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa de recollida d’escombraries i tractament de residus
  Ordenança Fiscal núm.23 Taxa per entrada de vehicles: Aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies.
  Ordenança Fiscal núm. 32 Taxa reguladora del Servei de Pàdel a les instal·lacions del CPS
  Ordenança Fiscal núm. 33 Taxa per l’ús dels equipaments municipals per a la celebració de matrimonis civils.
  Ordenança Fiscal núm. 34 Taxa per emissió de publicitat mitjançant la ràdio municipal.
  Les Ordenances Fiscals que es modifiquen s’exposaran al públic per
  un termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent al de
  la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Durant el període
  d’exposició pública de les Ordenances, els interessats podran
  examinar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les
  reclamacions que estimin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació,
  l’acord provisional esdevindrà definitiu.
  Sant Joan les Fonts, 28 d’octubre de 2013
  Joan Espona i Agustin
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: