Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´ Argelaguer notificació de baixes per ofici al Padró d’habitants municipal

Posted by lejarza en 26 septiembre, 2013


Ajuntament d´ Argelaguer notificació de baixes per ofici al Padró d’habitants municipal

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona:

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 185 – 26 de septembre de 2013 Núm. 10463 Ajuntament d´ Argelaguer (Girona).

Edicte de notificació de baixes per ofici al Padró d’habitants municipal.
De conformitat amb l’establert a l’article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, s’ha incoat d’ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d’habitants a les persones relaciones a continuació, ja que fa temps no resideixen al domicili on consten inscrites.

Rupinder Kaur………………………………………………….Crta. d’Olot, 25 A
Mandeep Kaur………………………………………………….Crta. d’Olot, 25 A
Jagmeet Singh…………………………………………………..Crta d’Olot, 25 A
Jashadeep Singh……………………………………………….Crta d’Olot, 25 A
Alenxandra Kemp…………………………………………….Mas Aymà
Lucie Komurkova……………………………………………..Crta. d’Olot, 67

Atès que s’ha intentat, però no s’ha pogut practicar la notificació, ja que es desconeix el domicili actual dels interessats, s’efectua mitjançant anunci al tauler del BOP de Girona, perquè dins el termini de 15 dies a comptar des de la data de publicació d’aquest edicte, puguin formular al·legacions i presentar el documents i justificacions que creguin convenients. Transcorregut aquest termini sense que es presentin al·legacions, es procedirà a donar-los de baixa en el padró municipal d’habitants.
Argelaguer, 16 de setembre de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

3 comentarios para “Ajuntament d´ Argelaguer notificació de baixes per ofici al Padró d’habitants municipal”

 1. lejarza said

  Núm. 185 – 26 de setembre de 2013
  Núm. 10472
   AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’un fitxer
  Anunci sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’un fitxer
  Un cop s’ha exposat a informació pública l’acord plenari del dia 26 de juliol de 2013, relatiu a l’aprovació de la modificació del nivell de seguretat, de nivell bàsic a mitjà, del fitxer “Padró i gestió d’aigües” i publicat en el BOP de Girona núm. 153, de 9 d’agost de 2013, i en el tauler d’anuncis de la corporació, no s’ha presentat ni al·legacions ni reclamacions contra l’acord i, per tant, esdevé definitiu.
  En compliment del que preveu l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es publica la modificació del nivell de seguretat del fitxer “Padró i gestió d’aigües”.
  Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós – administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’edicte en el BOP.
  Tortellà (Garrotxa) 18 de setembre de 2013
  Joaquim Pages Alcalde

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 187 – 30 de setembre de 2013
  Núm. 10575
  JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 D’OLOT Edicte de citació als interessats dictat en el procediment de cancel·lació de càrregues i gravàmens 211/2013
  Edicte de citació als interessats dictat en el procediment de cancel·lació de càrregues i gravàmens 211/2013
  Procediment Cancel·lació càrregues i gravàmens núm. 211/2013
  Part demandant Agustin Guino Bartrina i Margarita Delga Sabate
  Procurador JANINA JUANOLA COROMINA
  CONCEPCIÓ CODINA VILARO, Secretària del Jutjat de 1a. Instància núm.1 d’Olot,
  FAIG SABER: Que en aquest Jutjat es tramita expedient d’alliberament de càrregues amb el número esmentat a l’encapçalament, a instàncies de AGUSTIN GUINO BARTRINA I MARGARITA DELGA SABATE, i per mitjà d’aquest edicte es fa públic que l’objecte d’aquest expedient és la cancel.lació de la càrrega i gravamen per a l’extinció registral d’una condició resolutòria de substitució que grava la finca descrita a continuació:
  DESCRIPCIÓ FINCA: “RUSTICA. Pieza de tierra llamada Campo del Pla en término de Montagut, de cabida cuarenta y un áreas cincuenta centiáreas, equivalente a una cuartera. Linda: por Norte, con Jaime Cuffi Barnadas, mediante torrente; por Oriente, finca de Margarita Delgà Sabaté; por Mediodia, parte con finca de Margarita Delgà Sabaté y parte con finca de Mª Dolores Riba Compta; y Oeste, finca de Maria Parella Torras.”
  INSCRITA en el Registre de la Propietat d’Olot, al volum 1835, llibre 50 de Montagut, foli 219, inscripció 5a. Finca núm.357
  Per la qual cosa cito els ignorats germans i descendents de SEBATIAN BLANCH PAGÈS i totes aquelles altres persones que puguin tenir-hi causa o els pugui afectar la declaració judicial que se sol.licita, a fi que en el termini de DEU DIES a comptar des de la publicació dels edictes disposats, puguin al.legar el que considerin més adient al seu dret, si els convé.
  Olot, Garrotxa 4 de setembre de 2013 El/La secretari/a

 3. lejarza said

  Les Planes d´Hostoles a la Garrotxa aprova congelar les ordenances fiscals del 2014
  02.10.2013
  L’Ajuntament de les Planes d’Hostoles en el seu darrer ple va aprovar congelar les ordenances fiscals per al 2014. L’acord es va fer amb els vots a favor de l’equip de govern de CiU i els grups de l’oposició: Independents de les Planes-PM i Grup Unitat Planenca. Segons ha informat Ràdio les Planes, també es va aprovar el compte general del 2012 i el pla d’ampliació del càmping de Vilamala. Eduard Llorà (alcalde de les Planes per CiU) va explicar que hi ha molt poques variacions respecte als preus de les ordenances del 2013. Una d’elles és que les quotes de llar d’infants s’aplicaran segons les hores.
  Un altre aspecte destacat del ple va ser l’acord de tots els grups en l’establiment d’una regularització anual dels ingressos comptables. És a dir els pressupostos no tindran en compte la previsió d’ingressos comptables que després no es feien. Llorà va qualificar l’acord de bo per a la imatge de l’Ajuntament.
  El portaveu d’Independents de les Planes-PM, Josep Soler, va qualificar els acords del ple de base per la preparació del pressupost del 2014. Va explicar que el seu grup va aprofitar l’apartat de precs i preguntes per preguntar pel casal d’estiu i per la brigada jove. A més van demanar per l’estat de la xarxa d’aigua, pels camins públics i per l’ermita de Sant Salvador, on, segons va dir, hi ha una biga a punt de caure. Marc Muntané (Grup Unitat Planenca) va destacar la baixa d’ingressos provinents d’exercicis anteriors com el més lloable del ple. Pel que fa a les ordenances fiscals, Muntané va explicar que els temes més discutits van ser els referents a l’escola de nadons i l’Impost de Béns Immobles (IBI). Segons ell, el seu grup va acudir al ple amb el supòsit d’una rebaixa en les contribucions.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: