Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa contractació del servei de recollida de deixalles als municipis d´Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres i Santa Pau

Posted by lejarza en 25 agosto, 2013


Consell Comarcal de la Garrotxa contractació del servei de recollida de deixalles als municipis d´Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres i Santa Pau.

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona:

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 162 – 23 de agost de 2013 Núm. 9647 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).

Anunci sobre contractació d’un servei públic
Servei de recollida de deixalles en proximitat a la Garrotxa
Comarca: la Garrotxa
Corporació local: Consell Comarcal de la Garrotxa
En data 11 de juliol de 2013 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’obertura de l’expedient de contractació, juntament amb els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir el procés de licitació de la contractació del servei. De conformitat amb l’article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, per tal que es puguin presentar possibles reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia el procediment de licitació per l’adjudicació del contracte que regula la concessió administrativa del servei, si bé la licitació quedarà ajornada en el supòsit que es presentin al·legacions contra el plec de condicions. En el supòsit de no formular-se al·legacions ni reclamacions en el tràmit d’informació pública l’aprovació inicial esdevindrà definitiva,
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Consell Comarcal de la Garrotxa
b) Dependència que tramita l’expedient:Àread’Administració i Suport als Municipis
c) Número d’expedient: B105/2013/002
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Servei de recollida d’escombraries en proximitat a la Garrotxa
b) Codi CPV: 90121100-2 / 90121110-5
c) Divisió per lots i número: No s’escau
d)Llocd’execució:vint municipis de la Garrotxa (tots, excepte Olot), 20 municipis: Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres i Santa Pau.
e) Termini d’execució: 8 anys naturals, finalitzant en tot cas, en data 31 de desembre de 2021. Finalitzat el termini, el contracte podrà ser prorrogat per anys naturals, amb l’acord previ d’ambdues parts fins un màxim de dos anys, essent l’última data de pròrroga, el dia 31 de desembre de 2023.
3. Tramitació, procediment i forma de l’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa amb més d’un criteri d’adjudicació
4. Pressupost base de licitació. El preu a efectes de licitació del present contracte és de 1.052.300,61 euros (quantia fixa anual) més IVA.
Els licitadors també han de proposar dos preus fixes: – servei de recollida d’activitats (preu €/tona més IVA) – servei extraordinaris (preu €/hora més IVA).
5. Garanties: Provisional: No s’escau.
Definitiva: L’import de la garantia definitiva serà equivalent al 5% del preu de l’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació. Perfil del contractant del Consell Comarcal de la Garrotxa http://www.garrotxa.cat Publicació: DOUE de 14.08.2013 i BOE.
7.Requisits específics del contractista.
a) Classificació (grups, subgrups i categoria): No s’exigeix. b) Altres requisits: els establerts en el plecs de clàusules administratives particulars
8. Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit perla presentació d’ofertes: 2 d’octubre de 2013 a les 14:00 hores.
b) Documentació que cal presentar: la que es detalla en els plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: CONSELL COMARCALDE LAGARROTXA Domicili:Av. Onze de setembre, 22 Localitat i codi postal: Olot, 17800
9. Obertura de les ofertes.
L’acte d’obertura de les proposicions serà públic i tindrà lloc a la Sala d’Actes de la corporació a les dotze hores del dia que en faci
sis, comptat a partir de l’acabament de presentació de proposicions. Si aquest dia és festiu o dissabte, l’acte es farà el primer dia hàbil següent.
10. Despeses dels anuncis.
Les despeses de publicació dels anuncis de publicació dels plecs així com de l’adjudicació aniran a càrrec del contractista adjudicatari.
Olot, la Garrotxa, 13 d’agost de 2013 Joan Espona iAgustín President

6 comentarios to “Consell Comarcal de la Garrotxa contractació del servei de recollida de deixalles als municipis d´Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres i Santa Pau”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 166 – 29 d’agost de 2013
  Núm. 9823
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) Edicte d’exposició pública de padrons i de cobrament en període de pagament voluntari
  Edicte d’exposició pública de padrons i de cobrament en període de pagament voluntari
  Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col.lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003,
  general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres
  interessats que els padrons corresponents als tributs i/o altres ingressos de dret públic que es detallen tot seguit, dels municipis
  que tenen delegada la seva gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments
  d’aquests municipis i al de les oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant
  Francesc, 29, 1er – Girona) per un període d’UN MES, comptat des del mateix dia dels respectius períodes de cobrament de
  conformitat amb l’article 19.1 de l’Ordenança general de gestió de XALOC.
  El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia
  01/09/2013 i finalitzarà 31/10/2013
  RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT
  De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra
  els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs
  de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública.
  No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a
  l’article 73 del Reglament General de Recaptació.
  LLOC I FORMA DE PAGAMENT
  – Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de les
  següents entitats col.laboradores:
  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Banc Santander Central Hispano – Caixa de Girona – Caixa d’Estalvis i Pensions de
  Barcelona “La Caixa” – Caixa de Catalunya – Caja Madrid – Caixa Penedès – Ibercaja – Caixa Sabadell – Banc Popular – Banc
  Pastor – Caja Duero – CAM.
  En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol.licitar un duplicat d’aquest a les oficines de
  XALOC.
  – Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre
  de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent
  AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE
  El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de
  l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament
  general de recaptació.
  PERÍODE EXECUTIU
  Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment
  en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que
  disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.
  INFORMACIÓ i CONSULTES
  Telèfon: 872081791
  Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat
  Annex
  PADRONS EXERCICI 2013
  MUNICIPI EXERCICI TIPUS INGRÉS IMPORT
  AJUNTAMENT de CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 2013 IAE 7.770,83€
  AJ. D’AGULLANA 2013 IAE 4.736,18€
  AJ. D’AIGUAVIVA 2013 IAE 183.228,29€
  AJUNTAMENT D’ARGELAGUER 2013 IAE 38.876,28€
  AJ. D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS 2013 IAE 7.779,30€
  AJ. DE BASCARA 2013 IAE 14.558,18€
  AJ. DE BASCARA 2013 TAXCEM 3.355,80€
  AJ. DE BASCARA 2013 TAXVIV 30.327,52€
  AJ. DE BESALÚ 2013 IAE 46.245,03€
  AJ. DE BESCANÓ 2013 IAE 68.729,56€
  AJ. DE BEUDA 2013 IAE 80.978,78€
  AJ. DE BIURE 2013 IAE 1.649,79€
  AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2013 IAE 1.003,95€
  AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2013 TAXCEM 2.916,00€
  AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2013 TAXCLAV 2.040,00€
  AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2013 TAXESC 11.040,00€
  AJ. DE BORDILS 2013 IAE 5.866,76€
  AJ. DE BORRASSA 2013 IAE 6.058,97€
  AJ. DE BORRASSA 2013 TAXCEM 6.912,00€
  AJ. DE BORRASSA 2013 TAXVIV 4.451,13€
  AJ. DE CABANELLES 2013 IAE 6.191,04€
  AJ. DE CABANELLES 2013 IBIR 8.407,70€
  AJ. DE CABANELLES 2013 TAXCEM 1.200,00€
  AJ. DE CABANES 2013 IAE 5.421,02€
  AJ. DE CABANES 2013 TAXCEM 10.780,00€
  AJ. DE CABANES 2013 TAXVIV 49.995,00€
  AJ. DE CAMPLLONG 2013 IAE 43.890,91€
  AJ. DE CANET D’ADRI 2013 IAE 745,83€
  AJ. DE CANTALLOPS 2013 IAE 3.450,30€
  AJ. DE CANTALLOPS 2013 IBIR 1.854,89€
  AJ. DE CAPMANY 2013 IAE 4.187,64€
  AJ. DE CAPMANY 2013 TAXCEM 4.125,00€
  AJ. DE CAPMANY 2013 TAXVIV 38.140,00€
  AJ. DE CELRA 2013 IVTM 343.933,49€
  AJ. DE CERVIA DE TER 2013 IAE 39.342,08€
  AJ. DE CERVIA DE TER 2013 IBIR 9.923,51€
  AJ. DE CISTELLA 2013 IAE 1.688,91€
  AJ. DE COLERA 2013 IAE 4.082,81€
  AJ. DE DARNIUS 2013 IAE 6.786,63€
  AJ. DE FLAÇA 2013 IAE 24.017,98€
  AJ. DE FORNELLS DE LA SELVA 2013 IAE 106.813,68€
  AJ. DE GARRIGAS 2013 IAE 6.651,10€
  AJ. DE GARRIGUELLA 2013 IAE 8.459,28€
  AJ. DE JUIA 2013 IAE 15.039,32€
  AJ. DE LA SELVA DE MAR 2013 IAE 253,14€
  AJ. DE LA SELVA DE MAR 2013 TAXCEM 1.380,00€
  AJ. DE LA SELVA DE MAR 2013 TAXVIV 27.631,67€
  AJ. DE LA VALL DE BIANYA 2013 IAE 143.030,19€
  AJ. DE LA VALL D’EN BAS 2013 IAE 60.694,45€
  AJ. DE L’ARMENTERA 2013 IAE 1.587,78€
  AJ. DE LES PLANES D’HOSTOLES 2013 IAE 60.241,31€
  AJ. DE LLADO 2013 IAE 10.284,13€
  AJ. DE LLAMBILLES 2013 IAE 11.438,66€
  AJ. DE MAÇANET DE CABRENYS 2013 IAE 10.350,41€
  AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2013 IAE 5.116,35€
  AJ. DE MASARAC 2013 IAE 1.036,21€
  AJ. DE MIERES 2013 IAE 1.577,31€
  AJ. DE MONTAGUT I OIX 2013 IAE 8.477,49€
  AJ. DE NAVATA 2013 IAE 9.294,26€
  AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2013 IAE 1.927,82€
  AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2013 TAXCEM 762,00€
  AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2013 TAXVIV 5.805,00€
  AJ. DE PEDRET I MARZÀ 2013 IAE 1.707,58€
  AJ. DE PERALADA 2013 TAXCEM 8.659,00€
  AJ. DE PERALADA 2013 TAXVIV 142.152,00€
  AJ. DE PONT DE MOLINS 2013 IAE 2.207,56€
  AJ. DE PONT DE MOLINS 2013 TAXCEM 3.096,00€
  AJ. DE PONT DE MOLINS 2013 TAXVIV 835,00€
  AJ. DE PONTÓS 2013 BICE 1.539,32€
  AJ. DE PONTÓS 2013 IAE 1.542,65€
  AJ. DE PONTÓS 2013 IBIR 4.924,36€
  AJ. DE PONTÓS 2013 IBIU 36.388,22€
  AJ. DE PORTBOU 2013 IAE 6.785,24€
  AJ. DE PUIGCERDA 2013 IAE 76.379,61€
  AJ. DE QUART 2013 IAE 120.035,82€
  AJ. DE QUART 2013 TAXCEM 2.600,00€
  AJ. DE QUART 2013 TAXESC 206.747,27€
  AJ. DE RABÓS 2013 IAE 2.609,05€
  AJ. DE RIUDAURA 2013 IAE 1.947,57€
  AJ. DE RIUMORS 2013 IAE 3.636,31€
  AJ. DE RIUMORS 2013 TAXCEM 1.008,00€
  AJ. DE RIUMORS 2013 TAXVIV 14.667,00€
  AJ. DE S. JULIA LLOR I BONMATÍ 2013 IAE 16.369,93€
  AJ. DE SALT 2013 IAE 315.877,72€
  AJ. DE SALT 2013 TAXANI 19.040,00€
  AJ. DE SALT 2013 TAXLTAX 773,10€
  AJ. DE SALT 2013 TAXOVP 20.281,40€
  AJ. DE SANT ANDREU SALOU 2013 IAE 975,96€
  AJ. DE SANT ANIOL DE FINESTRES 2013 IAE 101.609,57€
  AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2013 IAE 6.047,09€
  AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2013 IBIR 1.324,10€
  AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2013 TAXCEM 3.262,00€
  AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2013 TAXVIV 2.131,82€
  AJ. DE SANT FELIU DE PALLEROLS 2013 IAE 21.240,39€
  AJ. DE SANT FERRIOL 2013 IAE 3.780,66€
  AJ. DE SANT GREGORI 2013 IAE 402.005,45€
  AJ. DE SANT JAUME DE LLIERCA 2013 IAE 167.509,50€
  AJ. DE SANT JOAN DE MOLLET 2013 IAE 1.756,78€
  AJ. DE SANT JOAN LES FONTS 2013 IAE 295.147,88€
  AJ. DE SANT JORDI DESVALLS 2013 IAE 9.130,05€
  AJ. DE SANT MARTI DE LLÉMENA 2013 IAE 485,85€
  AJ. DE SANT MARTI DE LLÉMENA 2013 TAXDIV 8.532,00€
  AJ. DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 2013 IAE 8.031,70€
  AJ. DE SANT MORI 2013 IAE 4.727,60€
  AJ. DE SANTA LLOGAIA D’ALGUEMA 2013 IAE 25.110,87€
  AJ. DE SIURANA 2013 IAE 2.678,29€
  AJ. DE SIURANA 2013 PPS 31.312,00€
  AJ. DE SIURANA 2013 TAXCEM 1.302,00€
  AJ. DE SIURANA 2013 TAXCLAV 1.950,52€
  AJ. DE SIURANA 2013 TAXESC 7.463,35€
  AJ. DE SIURANA 2013 TAXLTAX 960,00€
  AJ. DE TERRADES 2013 IAE 535,31€
  AJ. DE TERRADES 2013 TAXCEM 2.220,00€
  AJ. DE TERRADES 2013 TAXVIV 3.330,00€
  AJ. DE TORTELLÀ 2013 IAE 15.602,27€
  AJ. DE VENTALLO 2013 IAE 7.068,50€
  AJ. DE VENTALLO 2013 TAXCEM 2.060,00€
  AJ. DE VENTALLO 2013 TAXVIV 98.616,45€
  AJ. DE VILABERTRAN 2013 IAE 2.207,73€
  AJ. DE VILABLAREIX 2013 IAE 72.276,22€
  AJ. DE VILADAMAT 2013 IAE 2.335,23€
  AJ. DE VILADAMAT 2013 TAXCEM 1.613,04€
  AJ. DE VILADAMAT 2013 TAXVIV 28.345,78€
  AJ. DE VILADASENS 2013 IAE 2.233,82€
  AJ. DE VILAJUÏGA 2013 IAE 8.314,33€
  AJ. DE VILAMACOLUM 2013 IAE 3.863,35€
  AJ. DE VILAMACOLUM 2013 TAXDIV 4.305,00€
  AJ. DE VILAMACOLUM 2013 TAXCEM 2.370,00€
  AJ. DE VILANANT 2013 IAE 3.507,14€
  AJ. DE VILANANT 2013 IBIR 13.830,54€
  AJ. DE VILANANT 2013 IBIU 29.527,69€
  AJ. DE VILAUR 2013 IAE 3.583,05€
  AJ. DE VILAUR 2013 IBIR 774,26€
  AJ. DE VILAUR 2013 IBIU 44.937,80€
  AJ. D’EL FAR D’EMPORDÀ 2013 IAE 5.199,76€
  AJ. D’ESPOLLA 2013 IAE 3.189,75€
  AJ. D’ESPOLLA 2013 TAXCEM 3.470,00€
  AJ. D’ORDIS 2013 IAE 26.905,28€
  AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2013 IAE 4.642,86€
  AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2013 TAXCEM 4.755,00€
  AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2013 TAXCLAV 12.260,40€
  AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2013 TAXESC 39.000,32€
  TOTAL: 4.207.706,67 €
  Girona, 13 d’agost de 2013
  Núria Prado i Andreu
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

 2. lejarza said

  La Garrotxa deixa escollir als pobles si volen la recollida de residus porta a porta

  OLOT |XAVIER VALERI

  El Consell Comarcal de la Garrotxa ha adjudicat el servei de recollida d’escombraries pels propers 8 anys. Entre les condicions que ha hagut d’assumir el nou concessionari hi ha la d’adoptar noves modalitats de recollida proposades per ajuntaments, entre elles, i la que té més força, hi ha la recollida porta per porta. “Que puguin fer-ho, si estan decidits a assumir la despesa que representa el canvi de model”, ha valorat Josep Berga Vayreda (conseller de Medi Ambient per CiU-Olot).
  Ha recordat que les condicions es van aprovar al ple de l’estiu. El compromís es fer la recollida a 20 municipis de la Garrotxa (tots excepte Olot) durant 8 anys i el pressupost de licitació estava valorat en 1.052.300 euros.
  Entre els municipis que van demanar la possibilitat de canviar hi ha Santa Pau i Sant Jaume de Llierca. Josep Companys (Santa Pau-AM) ha indicat que el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública va considerar la seva proposta de recollida porta a porta com a molt interessant, però inviable en aquest moment al conjunt de la comarca perquè la gent encara no hi està conscienciada.
  Companys ha valorat els avantatges del porta a porta: “allargues la vida de l’abocador, perquè selecciones més les deixalles -ha afegit-, recicles més i treus benefici del material reciclat”. En tant que contrarietat ha valorat que és un sistema que porta més feina.
  Santa Pau és un municipi decidit a intervenir en la recollida de residus, per això ha demanat una subvenció a l’Agència Catalana de Residus per tal de fer l’estudi per una planta de compostatge al poble. Companys ha valorat que estalviaria considerablament el transport de les escombraries orgàniques que ara van a Olot. Per l’estudi, han demanat 6.000 euros, però de moment no els els han atorgat.
  Ells, per la seva part. han buscat unes granges fora de servei per a possibles punts d’acollida de la planta. El funcionament d’una planta de compostatge es basa en la separació dels residus líquids dels sòlids. Els líquids es posen en una bassa i els sòlids s’amagatzement en piles i s’airegen. Quan el procés està acabat el material que en resulta és adob pels camps.
  Es tracta d’un material de molta sortida en un municipi eminentment agrícola com Santa Pau. L’alcalde ha indicat que tenir planta de compostatge propi els suposa una inversió molt petita. Ha indicat que preveuen fer les separacions amb el tractor de la Brigada.
  “El porta a porta és un sistema més car de gestió”, ha valorat Ferran Puig (alcalde de Sant Jaume de Llierca per Junts per Sant Jaume-AM). Això no obstant, ha considerat que aporta avantatges sobre el sistema actual de contenidors i camions. El principal és que possibilita la creació de llocs de treball als ajuntaments i l’altre la millora ambiental. Puig considera que des d’una bona gestió la recollida porta a porta també pot resultar econòmica.

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 241 – 18 de desembre de 2013
  Administració Autonòmica Departament d’Empresa i Ocupació
  Núm. 13930
  DE PART AMENT D’EM PRES A I OCUPACIÓ
  Serveis Territorials a Girona
  Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la pròrroga i la modificació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa UTE IGFA – URBASER d’Olot, per als anys 2013 – 2014 (codi de conveni núm. 17000861011994), abans Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d’Olot
  Vist el text de l’acord de la pròrroga i de la modificació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa UTE IGFA – URBASER d’Olot, subscrit, d’una banda, pels representants de l’empresa i de l’altra, pels representants dels treballadors, el dia 14 de maig de 2013, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, modificat pel Decret 91/2013, de 29 de gener i altres normes d’aplicació,
  Resolc:
  – 1 Disposar la inscripció de la pròrroga i la modificació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa UTE IGFA – URBASER d’Olot, per als anys 2013 – 2014 (codi de conveni núm. 17000861011994), abans Fomento de Construcciones y Contratas, SA, d’Olot, al Registre de convenis i acords col·lectius de treball dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona.
  – 2 Disposar la seva publicació en el BOP de Girona.
  Girona, 5 de desembre de 2013
  Ferran Roquer i Padrosa
  Director dels Serveis Territorials, en funcions

  Transcripció literal del text signat per les parts
  Acta de la reunión celebrada el día 14 de mayo de 2013, entre la representación de Urbaser, S.A. y la de los trabajadores del centro de trabajo del municipio de la UTE IGFA-Urbaser Olot
  Asistentes:

  Representación Empresa
  Anna Palau Vilaró…………………………………………………….. Delegado de Zona
  Thor Franch …………………………………………………………….. Jefe Servicio
  Mercedes Bueno……………………………………………………….. Encargada Servicio
  Lorena García ………………………………………………………….. Relaciones Laborales
  Representación Social
  Antonio Montenegro Galindo…………………………………… Delegado Personal
  Daniel Vásquez Tabares……………………………………………. Delegado Personal
  Joan Bonamaisson Peitivi…………………………………………. Delegado Personal
  Pau Galvez Lot…………………………………………………………. Asesor CCOO
  Carlos Casas……………………………………………………………… Asesor CCOO

  Se inicia la reunión a las 11:00 horas en el centro de trabajo, para tratar el siguiente
  Orden del día:
  Firma del acuerdo de prórroga durante dos años del convenio colectivo del centro de trabajo de Olot.
  Preámbulo:
  El pasado día 25 de marzo de 2013 se formalizo entre la representación social y empresarial preacuerdo de prórroga hasta el 31.12.2013 del convenio colectivo del centro de trabajo que la UTE IGFA-Urbaser tiene en el municipio de Olot.
  El citado preacuerdo estaba supeditado a la ratificación en asamblea de trabajadores el día 08 de abril de 2013. Está ratificación no se produjo por lo que el pasado día 05 de Abril de 2013 la representación social manifiesta a la empresa tal situación informándoles de la aceptación de una prórroga del convenio colectivo durante dos años, esto es hasta el 31.12.2014.
  La empresa tras valorar la propuesta realizada por la parte social y tras diversas deliberaciones conjuntas, adquieren el siguiente Acuerdo:

  Primero.- El convenio colectivo para el centro de trabajo de Olot con vigencia del día 01 de Enero de 2006 al 31 de Diciembre de 2012 queda prorrogado hasta el 31 de Diciembre de 2014.
  Segundo.- Durante el año 2013 se continuarán aplicando los mismos importes que las tablas salariales definitivas a 31.12.2012.
  Se adjuntan, por tanto, las tablas salariales vigentes hasta el 31.12.2013, con la inclusión del puesto de trabajo de “Oficial mecánico”.
  Tercero.- Durante el año 2014 se aplicarán las revisiones salariales que en cuanto a la partida de la mano de obra efectúe el Ayuntamiento.
  Cuarto.- Se mantendrá durante este período de tiempo la plantilla actual que es la anexada.
  Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 12:30 horas del día arriba reseñado.

  Taules definitives Olot 2013
  Vestuari,
  Plus tòxic Plus Plus distància Total Paga Paga
  Categoria Salari base i penós nocturn activitat i transport mensual beneficis Paga estiu Paga Nadal setembre Total anual
  Encarregat 1.456,01€ 291,20€ – 595,60€ 45,67€ 2.388,48€ 1.316,02€ 1.456,01€ 1.456,01€ 1.121,49€ 34.011,29€
  Aux. administració 1.156,03€ – – 242,09€ 45,67€ 1.443,79€ 1.166,03€ 1.156,03€ 1.156,03€ 1.121,49€ 21.925,06€
  Oficial mecànic 1.335,31€ 267,06€ – 339,95€ 45,67€ 1.987,99€ 1.255,67€ 1.335,31€ 1.335,31€ 1.121,49€ 28.903,66€
  Peó dia 1.198,16€ 239,63€ – 154,35€ 45,67€ 1.637,81€ 1.187,09€ 1.198,16€ 1.198,16€ 1.121,49€ 24.358,62€
  Peó nit 1.198,16€ 239,63€ 299,54€ 138,97€ 45,67€ 1.921,97€ 1.187,09€ 1.198,16€ 1.198,16€ 1.121,49€ 27.768,54€
  Peó/conductor de 2a 1.335,31€ 267,06€ – 339,95€ 45,67€ 1.987,99€ 1.255,67€ 1.335,31€ 1.335,31€ 1.121,49€ 28.903,66€
  Conductor dia 1.335,31€ 267,06€ – 339,95€ 45,67€ 1.987,99€ 1.255,67€ 1.335,31€ 1.335,31€ 1.121,49€ 28.903,66€
  Conductor nit 1.335,31€ 267,06€ 333,83€ 339,95€ 45,67€ 2.312,81€ 1.255,67€ 1.335,31€ 1.335,31€ 1.121,49€ 32.801,50€
  Hores extres normals…………………………..16,31
  Hores extres festives……………………………18,77
  Plus moto carro (import mes)……………..36,88
  1.- Abarkane, Driss……………………………………………………. Fix
  2.- Abouihi Choukhmane, el Mastafa………………………… Fix
  3.- Anglada Canalias, Miquel……………………………Rellevista
  4.- Bassols Pineda, Martí……………………………………………. Fix
  5.- Belabbas Bengraa, Kamel……………………………………… Fix
  6.- Bonamaison Peitivi, Joan……………………………..Rellevista
  7.- Bouzaidi Ayaide, Jaquad………………………………………. Fix
  8.- Bueno Sergio, Mertxe……………………………………………. Fix
  9.- Carabias Cembellín, Gregorio……………………..Rellevista
  10.- Carrera Martín, Sílvia…………………………………………. Fix
  11.- Colom Serra, Josep………………………………………………. Fix
  12.- Colldecarrera Puigdemont, Santi………………………… Fix
  13.- Colomer Masdeu, Josep……………………… Jubilat parcial
  14.- Corominas Mirabet, Lluis…………………… Jubilat parcial
  15.- Corrales Lucena, José Antonio …………………………… Fix
  16.- Crespo Granados, Francisco……………………………….. Fix
  17.- Crespo Granados, José………………………………………… Fix
  18.- Díaz Mateo, David……………………………………………… Fix
  19.- Dris Maanan, Mourad…………………………………………. Fix
  20.- El Aoufi, Abdeslam………………………………………Fix 70%
  21.- Fernández Escobar, Juan…………………………………….. Fix
  22.- Ferrarons Cortés, Miquel…………………………………….. Fix
  23.- Folcrà Nou, Sebastià……………………………………………. Fix
  24.- Gómez Forero, Jesús……………………………………………. Fix
  25.- Gutiérrez García, Ma Mar…………………………………… Fix
  26.- Hernando de la Cruz, José Luís…………………………… Fix
  27.- Juvanteny Rovira, Assumpció…………………………….. Fix
  28.- Montenegro Galindo, Antonio……………………………. Fix
  29.- Montenegro Velasco, Manuel……………………………… Fix
  30.- Penas Campos, Ma Rosa……………………………………… Fix
  31.- Pérez Pérez, José Antonio …………………………………… Fix
  32.- Plana Bendicho, Jaume……………………………………….. Fix
  33.- Rodeja Soldevila, Francesc………………………………….. Fix
  34.- Romero Esteban, Joan…………………………………………. Fix
  35.- Terrones González, Jesus…………………………………….. Fix
  36.- Triadú Saqué, Francesc………………………. Jubilat parcial
  37.- Triadú Vila, Jordi…………………………………………………. Fix
  38.- Vasques Tabares, Daniel……………………………………… Fix
  39.- Vasques Brito, Gregorio ……………………………………… Fix

 4. lejarza said

  Esther Koplowitz vende un 3,8% de FCC por 72,56 millones

  La operación se enmarca en el acuerdo de refinanciación de deuda que recientemente cerró B-1998, la sociedad instrumental a través de la que Koplowitz controla FCC

  Esther Koplowitz, accionista de control de FCC, ha vendido títulos del grupo de construcción y servicios representativos del 3,8% de su capital por un importe de 72,56 millones de euros, con lo que reduce al 50,01% su participación en la compañía, según informó la empresa.
  La operación se enmarca en el acuerdo de refinanciación de deuda que recientemente cerró B-1998, la sociedad instrumental a través de la que Koplowitz controla FCC.
  Este pacto incluía como condición la venta de este porcentaje accionarial del grupo, según explicaron a Europa Press en fuentes del mercado.
  En concreto, B-1998, a través de Fidentiis, ha colocado en el mercado de bloques a dos inversores institucionales un paquete de 4,83 millones de acciones, representativas del 3,8% del capital. La operación se ha realizado a un precio de 15 euros por acción.

 5. lejarza said

  Retreuen que Sant Feliu recapta per sobre del cost del servei de recollida

  L’Ajuntament assegura que la recaptació també es destina a neteja viària i a contenidors

  Garrotxa 11.02.2014

  SANT FELIU DE PALLEROLS | X.V. Units per Sant Feliu va acusar l’equip de govern de recaptar 138.000 euros per al servei de recollida d’escombraries i en canvi només pagar-ne 90.000 al Consell Comarcal (ens que fa la recollida). Enric Colom (UpSF) va considerar que el decalatge dóna marge per la baixada del 15% de la taxa d’escombraries que el seu grup reclama. Joan Casas (alcalde de Sant Feliu per CiU) va contestar que els 90.000 euros destinats al Consell són una part de la despesa del servei de recollida. “La recollida – va dir- comporta despeses de molts altres tipus”. A partir d’aquesta consideració, Casas va assenyalar que no es pot rebaixar el rebut, però sí mantenir-lo sense puges.
  El cost del servei de recollida d’escombraries va suposar un els punts àlgids del darrer plenari de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
  La disputa pel cost del servei d’escombraries va tenir lloc en el decurs de l’exposició del pressupost del 2014. La previsió puja 1.277.000 euros i va tirar endavant amb els vots a favor de CiU, l’abstenció de Maria Àngels Armengou (Independents-Opció Municipal), i el vot en contra de dos regidors d’Units per Sant Feliu: Enric Colom i Lluís Pous. Francesc Prat, el tercer estava absent. Joan Casas, l’alcalde, va qualificar els comptes de “molt ben equilibrats”. Va afegir que una de les principals prioritats del pressupost és mantenir els llocs de treball derivats de l’Ajuntament. “En els moments que estem passant -va opinar-, és un pressupost molt realista. També el va definir de molt ben explicat en comparació amb els comptes d’altres administracions.
  Enric Colom (portaveu d’Units per Sant Feliu) va retreure que del 2007 cap aquí l’Ajuntament ha pujat un 46% les escombraries i que la partida pressupostada per la recollida presenta una disfunció. Segons ell, el cost pressupostat per pagar el servei de recollida del Consell Comarcal de la Garrotxa és de 90.000 euros i en canvi la recaptació prevista pel servei és 138.000 euros. “Recaptem un 50% més del que paguem”, va valorar Colom. Va indicar que al plenari del novembre li havien dit que la recaptació de la taxa d’escombraries només anava per la despesa de residus i que segons el pressupost no era així.
  “S’hi té en compte la neteja viària i la compra dels contenidors”, va precisar Joan Casas (alcalde per CiU), en referència a la destinació de la recaptació feta a través del rebut d’escombraries.
  Pel que fa a la progressió en el rebut de les escombraries, Casas va raonar que l’Ajuntament ha equiparat el rebut a la despesa. “Hem fet els deures”, va dir. Va indicar que els pobles que no ho han fet s’han trobat amb l’obligació d’aprovar pujades sobtades.
  A aquests arguments, Colom va replicar: “El que és una realitat és que paguem molt més que la resta de pobles i que recaptem un 50% més del que costen”.
  Respecte a pagar més que els altres pobles, “No és cert!”, va assegurar el secretari i va comparar: “Jo sé el cas de Sant Joan les Fonts i sé el cas d’Olot. No ho sé? Eh..!”. Va ser quan l’alcalde va explicar que va estar en un recent Consell d’Alcaldes i va indicar que hi ha 3 pobles que tenen les escombraries més barates que Sant Feliu. “Però -va oposar-, ara les hauran de pujar i hauran de pagar els interessos”.
  En canvi, segons ell, a Sant Feliu no s’apujaran. Tampoc baixaran, com va demanar Enric Colom qui va reclamar la baixada del 15% del cost del rebut. L’alcalde li va contestar que és impossible perquè l’Ajuntament vol mantenir serveis i llocs de treball. “Són prioritats -va exclamar. En tant que ?exemple va exposar: “Una senyora d’un poble veí va elogiar l’escola bressol per l’horari i per la qualitat. En canvi, al poble veí tenen les escombraries més barates, però l’escola bressol més cara”.

 6. lejarza said

  Consell Comarcal de la Garrotxa servei de recollida de deixalles a la Garrotxa renuncia de l’empresa ANFRUNS-GARRIGA SL

  Vall del Llierca – Argelaguer – Tortellà

  Butlletí Oficial de la Provincia de Girona (BOPG) Núm. 148 – 5 d’agost de 2014 Núm. 8352 Consell Comarcal de la Garrotxa

  Edicte sobre l’execució de la Resolució 41/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  En data 17 de juliol de 2014 el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa reunit en sessió extraordinària va acordar per majoria absoluta els següents acords que consten a la part dispositiva:
  1. Executar la Resolució 41/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic que resol el Recurs Especial en matèria de contractació interposat contra l’acord plenari de data 12 de desembre de 2013 d’adjudicació del contracte del servei de recollida de deixalles en proximitat a la Garrotxa (expedient B105/2013/002), en el sentit de renunciar a la celebració del contracte adjudicat a l’empresa ANFRUNS-GARRIGA SL, i desistir del procediment d’adjudicació tal com preveu l’article 155.4 del TRLCSP.
  2. Facultar a la presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa per tal que amb caràcter d’urgència procedeixi a l’obertura d’un no procediment obert de licitació, tot ajustant-se la naturalesa del contracte a les prescripcions que s’estableixen a la Resolució 41/2014 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; i si s’escau, que sol·liciti a aquest òrgan els aclariments que siguin necessaris en ordre a la correcte execució de l’esmentada Resolució.
  3. Requerir a l’empresa ANFRUNS-GARRIGA SL per tal que transitòriament en tant no s’adjudiqui el nou contracte, segueixi prestant el servei de recollida de deixalles de proximitat a tots els municipis de la Garrotxa (Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres i Santa Pau), excepte Olot, atès que el servei es configura com essencial i d’obligat compliment per part dels municipis, i per tant, l’interès públic demana que el servei no sigui desatès ni deixat de prestar. El servei es prestarà d’acord amb les condicions contractuals i preus que eren vigents en virtut del contracte administratiu extingit en data 31 de desembre de 2013.
  Acords que es fan públics als efectes oportuns.
  Olot, la Garrotxa, 24 de juliol de 2014 Joan Espona i Agustín President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: