Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic autònom del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca

Posted by lejarza en 25 agosto, 2013


Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic autònom del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona:

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 161 – 22 de agost de 2013 Núm. 9625 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).

Edicte sobre l’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic autònom del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa reunit en data 11 de juliol de 2013 va aprovar per majoria absoluta els acords relatius al tràmit d’aprovació provisional del PEU del Centre de Gestió de Residus, que en la seva part dispositiva es transcriuen a continuació:
“1. Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’audiència i informació pública, d’acord amb els informes que consten a l’expedient i que donen resposta a cada una de les peticions de forma motivada.
Concretament les al·legacions es resolen de la següent manera:
ACORD:
UNIÓ DE PAGESOS DESESTIMACIÓ.
ROJAU SA Es disposa que la parcel·la cadastral 76 del polígon 3 no resta, en la seva totalitat, afectada per l’àmbit del PEU, i per tant no serà objecte d’expropiació.
JOAN SURRIBAS LLANSÓ S’admet la correcció dels errors materials en la transcripció de la toponímia de les propietats.
Resta d’al·legacions: DESESTIMACIÓ:
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA DESESTIMACIÓ.
LLUÍS TERRADAS SOLER DESESTIMACIÓ.
CARLES SANTAEULÀRIA I SERRA. AGRUPACIÓ NATURALISTA I ECOLOGISTA DE LA GARROTXA (ANEG) I SECCIÓ SINDICAL D’OFICIS VARIS DE LA CNT D’OLOT DESESTIMACIÓ.
2. Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic (PEU) del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa que s’ha d’emplaçar en sòl no urbanitzable situat a zona de Can Coma de Baix del municipi de Sant Jaume de Llierca, juntament amb la documentació i normativa urbanística i la documentació ambiental (Memòria Ambiental, Informe de Sostenibilitat ambiental,
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i Estudi d’impacte i integració paisatgística) que s’incorpora al Pla.
El PEU aprovat amb caràcter provisional incorpora les modificacions no substancials derivades dels requeriments efectuats en els informes tècnics, sectorials i urbanístics, i específicament els relatius al canvi dels límits de l’àmbit del PEU per ajustarlo a la resposta de l’al·legació resolta i el canvi de l’accés-connexió viari a través del vial estructurant del polígon de Politger.
3. Trametre aquests acords juntament amb la documentació que obra a l’expedient al Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal que previ informe de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, si s’escau, ho elevi a la Conselleria que és l’òrgan competent per a procedir a l’aprovació definitiva del Pla, de conformitat amb l’article 79.1.e) del TRLUC.
4. Notificar aquests acords a totes les persones que han comparegut a l’expedient, als ajuntaments de la comarca, a l’Agència de Residus, a la Conselleria del Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA, a la Comissió de seguiment del Centre de gestió de residus, i a l’Àrea de Administració i Suport als municipis”.
Acords que es fan públics per a general coneixement i per a donar compliment a la notificació dels actes a tots aquells interessats en el procediment que siguin desconeguts per l’administració o no se’ls hi hagi pogut practicar la notificació de conformitat amb el que preveu l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
S’adverteix que es tracta d’un acte de tràmit i com a tal no procedeix la interposició de recursos contra aquest. Això no obstant, contra les resolucions i els actes de tràmit que decideixin, directament o indirectament, el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, de conformitat amb l’article 107.1 de la Llei 30/1992, es podrà interposar el recurs potestatiu de reposició que es poden fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat i anul·labilitat que preveuen els articles 62 i 63 de la Llei 30/1992. El termini per interposar recurs potestatiu de reposició serà d’un mes; el termini màxim per dictar i notificar la Resolució serà d’un mes, des de la seva interposició (article 117 de la Llei 30/1992).
Olot, la Garrotxa, 13 d’agost de 2013 Joan Espona i Agustín President

L'alcalde amb el grup de veïns de Sant Jaume opositors al centre de gestió de residus a Can Coma de Baix manifestant-se fora del ple després de l'aprovació del pla especial. Foto: J.C. Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic autònom del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca (Argelaguer)

L’alcalde amb el grup de veïns de Sant Jaume opositors al centre de gestió de residus a Can Coma de Baix manifestant-se fora del ple després de l’aprovació del pla especial. Foto: J.C.
Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic autònom del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca
(Argelaguer)

2 comentarios para “Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic autònom del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca”

 1. lejarza said

  Acusen al Consell Comarcal de la Garrotxa d’afavorir interessos particulars amb la planta de triatge

  Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona:

  L’Agrupació Naturalista i Ecologista i la CUP de la Garrotxa acusen al Consell Comarcal d’actuar segons interessos particulars en relació ala Planta de Triatge de Sant Jaume de Llierca. En un comunicat conjunt, els dos grups exigeixen transparència en el procés, i consideren que la construcció no entra en el projecte del pla de residus de la Generalitat de Catalunya, que inclouria la construcció d’un centre de triatge a Osona que abastaria la Garrotxa. El Consell Comarcal no ha volgut respondre a aquest comunicat.
  La decisió del Consell Comarcal de la Garrotxa de tramitar la compra dels terrenys de Can Coma, a Sant Jaume de Llierca, per fer-hi la planta de triatge continua aixecant polseguera. La CUP Garrotxa i l’Agrupació Naturalista i Ecologista han fet un comunicat conjunt per reclamar a l’administració que respongui a l’interès públic a l’hora de construir el centre de residus. En el moment d’escriure el comunicat, els dos grups denunciaven irregularitats en el procés, ja que no havien rebut resposta a les al·legacions presentades en el moment que es va aprovar la requalificació dels terrenys. Tant la CUPGarrotxa com l’Agrupació Naturalista afirmen que hi ha altres propostes com la recollida porta a porta que no faria necessària la construcció de la planta de triatge, un centre que quedarà obsolet de seguida, segons els dos grups.

  Comunicat conjunt de l’ANEGx i la CUP en relació a la Planta de Triatge de Sant Jaume de Llierca
  La decisió del Consell Comarcal de la Garrotxa de tramitar la compra dels terrenys de Can Coma, a Sant Jaume de Llierca, per fer-hi la planta de triatge de les escombraries és el nou capítol d’una llarg i polèmic fulletó que no pot acabar bé.
  A més de la oposició de l’ajuntament i dels veïns del poble, posada de manifest en diferents accions de protesta, inclosa una consulta democràtica, la decisió presa en el passat ple novament s’envolta d’irregularitats de procediment i la confusió augmenta.
  Les noves irregularitats inclouen que se segueixi la tramitació quan encara no s’ha donat resposta formal a les al·legacions presentades en el termini d’exposició pública. La legalitat hauria de ser seguida per les administracions de forma modèlica, no s’ho han de prendre com un tràmit, es tracta de preservar la transparència i la participació com a fonament de la bona gestió i la democràcia. Es dóna el cas que les propostes que es fan des de la societat civil incorporen millores o sistemes alternatius que han de ser considerats, incorporats al projecte si s’escau. Com a mínim la llei obliga a donar respostes argumentades, en aquest cas no ho han fet, amb l’antecedent de que han comès altres errades sobre el tema que ja hem denunciat anteriorment.
  Així ens podem trobar amb un problema semblant al que tenen a la comarca de La Selva amb la planta de triatge de Lloret. El propi president del consell comarcal, Salvador Balliu qüestiona la planta un cop acabada i el fet que calgués fer-la. Balliu va manifestar que és una obra “faraònica” i va criticar que estigui tancada nou mesos després d’acabar-se les obres. Aquest equipament ha costat 41 milions d’euros, però no rep prou brossa i no surt a compte el seu funcionament.
  A més el sistema propugnat per diversos sectors de la societat civil, la recollida porta a porta, representa generar més llocs de treball i millorar notablement la ràtio de recuperació i recollida selectiva. Experiències com les de Celrà, on s’ha implementat darrerament aquest sistema de recollida, demostra que l’alternativa és real i possible. Les veritables raons per les que els tècnics del consell comarcal s’hi oposen ens resulten inversemblants i obscures i els passos que fan els alcaldes i membres del Consell Comarcal de la Garrotxa van en la direcció equivocada.
  Des de l’ANEGx i la CUP Garrotxa reclamem a les institucions, alcaldes i Consell Comarcal, que responguin a l’interès públic exclusivament. Exigim transparència i denunciem que hi pugui haver interessos particulars que condicionin les inversions. Fem una crida a la societat civil per què prioritzi la creació de llocs de treball sobretot quan pot anar acompanyada de la millora dels resultats de recuperació de materials i, com a conseqüència, fer del tot innecessària una planta de triatge de diverses hectàrees a les terres de Can Coma, a tocar del riu Fluvià.
  OLOT, 24 DE JULIOL DE 2013
  Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa CUP Garrotxa
  4

 2. lejarza said

  Els fantasmes del Consell Comarcal de la Garrotxa

  ¡El gobierno hará lo que tiene que hacer!

  Juan R. Lejarza d´ Argelaguer (Garrotxa)

  Han tornat els fantasmes del Consell Comarcal de la Garrotxa, per què serà que, des de fa temps, cada cop amb més freqüència, em tornen…, espectres que semblaven superats han tornat…, camuflats sota la bandera d’una falsa democràcia, d’un pensament cada cop més “únic”. Campi qui pugui!
  Que sempre són els mateixos, com abans: Joan Espona i Agustín, Josep Berga i Vayreda, Joan Casas i Carreras, Eduard Llorà i Cullet, Sònia Juanola i Vilarrasa, Santi Reixach i Garriga, Josep Dorca i Serrat (Argelaguer), Moisès Coromina i Soler, Joan Gainza i Agustí, Lluís Guinó i Subirós (Alcalde de Besalú i menbre del Parlament de Catalunya), Esther Badosa i Romañó, Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, Mònica Boix i Pagès, Josep Maria Cros i Roca, Núria Zambrano i Costejà, Josep Rovira i Reig.
  Qui pot creure’s que vivim en una democràcia, si el responsable de vetllar per la seva puresa té carnet de CiU. I, també com abans, aquest partit diu que això del Pla Especial Urbanístic del Centre de Gestió de Residus (CGR) de la Garrotxa, amb l’oposició del Ajuntament i el poble de Sant Jaume de Llierca, que creu que tot plegat és un moviment especulatiu de les elits extractives, ja que és totalment il·lògica la decisió del Consell Comarcal i el seu president Joan Espona Agùsti, amb tossuderia de voler ubicar la planta de triatge al riu Fluvià a can Coma de Baix, quan hi ha lloc al polígon industrial del Pla de Politger, i que el cost seria més econòmic per què part de les infraestructures ja estan construïdes; diu el president que és legal i democràtic, ens recorda al Movimiento Nacional? ens recorda la retòrica buida, plena de frases fetes, sense “suc” ni compromís? “¡El gobierno hará lo que tiene que hacer!”, així, “ad nauseam”, i moltes altres mentides…
  Per descomptat, aquest grup té el poder suficient per impedir el canvi del sistema. Dit d’una altra manera: per entendre el funcionament de les elits extractives d´Olot i Garrotxa cal mirar les dues columnes de les comptabilitats dels partits; la dels destinataris i la dels proveïdors de fons.
  Qui pot creure’s que ha la Garrotxa vivim en una democràcia, exemple: les actes publiques del Consell d’Alcaldes ja no es publicaran a la web del Consell Comarcal de la Garrotxa. Els escrits referents a les intervencions es van poder consultar durant un mes a la nova web del Consell, però fa unes setmanes les van treure, els alcaldes dels 21 municipis: Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres i Santa Pau, van decidir que el millor per a ells és que no es publiciti res…, sense que se n’enteri ningú.
  L’opacitat del Consell dels alcaldes garrotxins no és única perquè el del Ripollès va tancar la porta a la premsa perquè el periodista atabalava molt. A la Garrotxa ja no les havien obert mai, però algú, fa poc, va tenir la bona intenció de posar les actes publiques de les reunions a Internet, però ja està corregit i no ho faran més.
  No obstant és obligat que els municipis, i els consells comarcals tenen que disposar d’un portal de la transparència, que s’haurà d’integrar en el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya. Els municipis hauran de disposar d’un reglament de participació ciutadana.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: