Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Olot provisió de constrenyiment a deutors, com a conseqüència de la derivació de responsabilitat solidària per deutes de societats civils o comunitats de béns

Posted by lejarza en 25 agosto, 2013


Ajuntament d´Olot provisió de constrenyiment a deutors, com a conseqüència de la derivació de responsabilitat solidària per deutes de societats civils o comunitats de béns

Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona:

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 159 – 20 de agost de 2013 Núm. 9478 Ajuntament d´Olot (Girona).

Servei Municipal de Recaptació
Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a deutors, com a conseqüència de la derivació de responsabilitat solidària per deutes de societats civils o comunitats de béns.
En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors, com a conseqüència de la derivació de responsabilitat solidària per deutes de societats civils o comunitatde béns, que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació,mitjançant aquest anunci.
Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent:
“PROVIDÈNÇA DE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre en relació a l’article 106 del Reglament general de recaptació, declaro que l’import dels deutes de la relació anterior, es troben sotmesos en el recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, i disposo que es procedeixi a l’embargament dels béns afectes en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a l’article 62.5 de la Llei esmentada”
Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés,
TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTES RELACIONATS:
D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,desde la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior.
b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, desde la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.
LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis, dins de l’horari especificat a la capçalera d’aquesta notificació.
Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot, transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
AJORNAMENT DE PAGAMENT:
Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval.
RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposi recurs, únicament se suspendrà en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
REQUERIMENTS.-
Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:

58 respuestas hasta “Ajuntament d´Olot provisió de constrenyiment a deutors, com a conseqüència de la derivació de responsabilitat solidària per deutes de societats civils o comunitats de béns”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 159 – 20 de agost de 2013 Núm. 9478 Ajuntament d´Olot (Girona).

  Servei Municipal de Recaptació

  Alsdeutors la notificació personaldomiciliàriadels quals va resultarinfructuosa endiversos intents,realitzats endies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançantrepresentant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  Encasque el contingutde lesdadesd’aquest edicte s’incorporinafitxersobasesdedades informàtiquesper a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.

  RELACIÓ DELS DEUTORS
  NIF NOM ANY NÚM.REBUT CONCEPTE TITULAR DELREBUT IMPORT NOMINAL.
  77908601B LINARES MUÑOZ, M CARME 2011 2011CI12235 IVTM – 3156DKG MAPEC SC – J17556555 41,16
  77908601B LINARES MUÑOZ, M CARME 2011 2011CI12236 IVTM – 9182CYK MAPEC SC – J17556555 33,32
  77908601B LINARES MUÑOZ, M CARME 2012 2012CI12193 IVTM – 9182CYK MAPEC SC – J17556555 33,32
  77908601B LINARES MUÑOZ, M CARME 2012 2012CI12192 IVTM – 3156DKG MAPEC SC – J17556555 41,16
  77907736C PORT CASAMITJANA, MANEL 2011 2011CI12235 IVTM – 3156DKG MAPEC SC – J17556555 42,84
  77907736C PORT CASAMITJANA, MANEL 2011 2011CI12236 IVTM – 9182CYK MAPEC SC – J17556555 34,68
  77907736C PORT CASAMITJANA, MANEL 2012 2012CI12193 IVTM – 9182CYK MAPEC SC – J17556555 34,68
  77907736C PORT CASAMITJANA, MANEL 2012 2012CI12192 IVTM – 3156DKG MAPEC SC – J17556555 42,84
  46672654L BASSAGAÑASALA, PERE 2011 2011EE618/02 ESC. EMPRESARIALS FLORI PARC SC-J17691684 93,28
  46672654L BASSAGAÑASALA, PERE 2012 2012CI8154/02 IVTM – 2029CHD FLORI PARC SC-J17691684 83,00
  43628888G PALACIOS PAREJA, JESUS 2011 2011EE1363 ESC. EMPRESARIALS SERRALLERIAIXPE SC – J17746827 78,18
  77919778X BUSQUETS CORTES, MONTSERRAT 2011 2011EE1363 ESC. EMPRESARIALS SERRALLERIAIXPE SC- J17746827 78,18
  Olot, 8 d’agost de 2013
  Miquel Torrent i Compte
  Secretari accidental

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  Núm. 9476
  AJUNTAMENT d´OLOT
  Oficines de Tresoreria /Recaptació
  Edicte per notificar procediments d’embargament a diversos deutors
  En els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen a les oficines de recaptació, s’ha procedit segons allò
  disposat a l’article 76delRD939/2005de 29de juliolpelqual s’aprova elreglamentgeneralde recaptació, enlesdates i contra
  els deutors que ara s’especificaran, a l’embargament de béns que es detallen:
  • Embargament de devolucions tributàries.
  NIF NOM I.EMBARG DATA
  40271953B RAMIREZ COBOS, EDUARDO 11,91 22/07/2013
  40299917F CUROS PLANELLA, MONTSERRAT 293,81 22/07/2013
  41559888S GARCIABALLESTEROS, SARA 100,00 26/07/2013
  45171875J SUMAREH JANGANA, FATOU NYIMA 87,30 31/07/2013
  45310763G MAANAN MOHAMED, HOSSAIAN 86,31 12/07/2013
  46573944W VAYREDACALLAO, OSCAR 175,21 26/07/2013
  47169490D LATORRE LARROSA, DENISE 355,04 26/07/2013
  77916486F CUENCACOROMINAS, JESUS 627,26 22/07/2013
  77919310W GARCIAHERRERO, JOSE 451,03 26/07/2013
  B55074207 CH ENGINEERING PARTNERS GSL 105,00 22/07/2013
  J17740192 CONS GERMANS GONZALEZSC 17,56 26/07/2013
  X3389379F WANG, HAIYING 216,44 12/07/2013
  X4207689T MARTINEZ MEDINA, LEONELED. 171,70 28/06/2013
  X8964334S EL HAWARI,ISMAIL 787,55 22/07/2013
  • Embargament de sous, salaris i pensions. Data: 13/05/2013
  NIF REXE NOM IMPORT EMPRESA
  09186499T 2012001549 ROMERO MARIN, MANUEL 6,71 CONST JOSEPMOLAS, S.L.-OLOT
  24774271M 2012002872 MARTIN NAVAS,JOAQUIN 588,08 INS-GIRONA
  27897056B 2012002558 CRUZRUIZ, MARIAJESUS 189,02 INS-GIRONA
  33548585A 2011001865 CANO LINARES, DANIEL 18,62 RANDSTAD E E TRTEMP SA-OLOT
  35055043F 2012001719 MONFORT GONZALEZ,ALBERT 145,99 EUROFIRMS ETT SLU-CASSADE LASELVA
  38808830X 2012002873 MONCAYO RODRIGUEZ,JMANUEL 11,16 ESPECELECTESCUBEDO,S.A.-PALOLDEREVARDIT
  39356635R 2012002949 RIBERAROSALES,ARTURO 11,16 STYLAREACONSTRUCCIONS, S.L.-BARCELONA
  40293810H 2013000288 MOLINAVILLARAZO,INMACULADA 4490,64 CROPIC’S PASTISSERIA,S.L.-OLOT
  40295117Z 2012002340 ROURAPUIGVERT,ALBERT 175,99 XUCLAMECANIQUES FLUVIA,S.A.-OLOT
  40332121B 2013000355 MENCION ESTARRIOLA, MONTSE 118,33 ONCE-GIRONA
  40335618N 2012002894 GUINO CASADO,JOAN MANUEL 11,16 ARICO FOREST,S.L.-PRESES, LES
  40342236Y 2012002542 MARTINEZSANCHEZ,RICARD 125,29 CABERFERRETERIA,S.A.-GIRONA
  40358700W 2008003279 GAROLERAPUIG,JUDHIT 396,68 EPPI MAS PUJOL,S.L.-CASTELLO D’EMPURIES
  40368214V 2012002282 SALORRODRIGUEZ, PEDRO 94,35 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  40369808R 2012001567 CLAVAGUERABECERRA, DALILA 87,45 FRICAFOR,S.L.-VILAFANT
  40999038C 2012002144 MARCET CONTRERAS BECERRA, P 75,95 SAFON,S.L.-SANTAPAU
  41654249F 2012002159 VALENCIAMUENTES,WENDYE 68,94 NOELALIMEN SAU-SANT JOAN LES FONTS
  43632353L 2008002664 RAS VIDAL,ANIOL 3925,35 EUROFIRMS ETT SLU-CASSADE LASELVA
  43636907L 2011001405 MASSEGUR GARCIA, ESTER 22,34 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  43637017Z 2013000391 ELIDRISSI MIMOUN, MOHAMED 162,18 DOSMILDOS SOMS,S.L.-OLOT
  43638484D 2011001959 GANDEGASOUMARE, MAMADOU 977,41 DE FULLETS I FULL,S.L.-SARRIADE TER
  43679322E 2012002087 SORIANO MUÑOZ, FRANCISCO 82,23 EUROFIRMS ETT SLU-CASSADE LASELVA
  44010654Q 2011001871 NAJERACONESA, DAVID IVAN 923,71 ALIMENTACION COSTALLORET SL-OLOT
  45299597Q 2011001808 AISAAHMED,RASCHI 22,34 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  NIF REXE NOM IMPORT EMPRESA
  46335357V 2012002181 ADMETLLASALVATELLA, TOMAS 85,69 GENERALITAT CATALUNYA-GIRONA
  46671677P 2012002796 PEREZ DELPOZO,JUAN 85,69 NOELALIMEN SAU-SANT JOAN LES FONTS
  46672253D 2013000313 GALEOTE GATA,JUAN MANUEL 2648,92 MECANICAS GARROTXA,S.A.-OLOT
  46672822A 2011002102 UBEDACOLLELLDEVALL, MONTSE 179,6 P PORXAS PAIRO, S.L.-SANT JOAN LES FONTS
  46673329G 2008002760 TEIXIDOR MARCE,XAVIER 1910,82 F PRI SERVEISASSIT LAGARROTXA-SANTAPAU
  46708779B 2012000276 DE LATORRE FERNANDEZ,ALEX 195,55 INSTAVI PALLEJA,S.L.-PALLEJA
  52201272N 2013000362 JUVE FERNANDEZ,ANTONIO 172,01 TORRASPAPEL,S.A.-SANT JOAN LES FONTS
  77900302S 2012002593 RUBIO PUIG, FRANCESC 3497,76 TELEVISIO DELRIPOLLES,S.L.-RIPOLL
  77902802P 2013000254 CASAS TAYANT,JOSEP 240,54 SERVEIS MUN DE NETEJAGIRONA,S.A.-GIRONA
  77903718G 2012002355 VILLATORO SALAS, MIGUEL 4326,37 CONS D’ACCIO DE TREBALLTEMPORALSL-OLOT
  77905540D 2012002808 CAPELLBATCHELLI,JOAQUIM 94,78 S. VILARRASA,S.A.-BESALU
  77912716D 2012002356 PLANAS CACHINERO,ADRIA 85,69 LAFAGEDAS. COOP. C. LTDA.-SANTAPAU
  77913624C 2012002245 MONTENEGRO LARA,JANTONIO 43,99 MECANIQUES HOBER,S.L.-OLOT
  77916077N 2012002261 SANCHIS DOMENECH,ALBERT 180,2 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  77916244H 2012002307 DOBLAS MOREJON,ADRIANA 85,69 LUIS OLIVERAS,S.A.-OLOT
  77920738G 2012002273 TURRO CARRERAS,ALEXANDRE 180,2 TORRASPAPEL,S.A.-SANT JOAN LES FONTS
  77920939K 2013000290 LEGAZJUVANTENY,JOEL 11,14 GARRSERTRAN IRESIDUS,SLU-VALLD’EN BAS
  78002130E 2010000728 COLLCOLOMER,JENINA 1396,86 CARBONELLMASACARLOS-VILAJUIGA
  79295045S 2013000209 QUINTANASALA,JESUS 207,69 FONT CANA,S.A.-SANT JOAN LES FONTS
  X0265058Y 2010001748 JAITEH, KEMOHO 1399,16 GENERALITAT CATALUNYA-GIRONA
  X2012164D 2010002414 CAMARA, OUMAROU 1343,24 CONSULT’ACCIO DE TREBALLTEMPORALSL-OLOT
  X3891239F 2010002976 SAKOLLY,ABDOULIE 110,8 BENKELPARK ESPAÑOLASL-S JOAN LES FONTS
  X3992071F 2011001187 CAMARA, MORY KEBA 395,58 FRIGORIFICS GELADA,S.L.-ARGELAGUER
  X4932514A 2012000339 PUNNI, HARPREET 1419,12 EMBUTIDOS CAULA,S.L.-GIRONA
  X5080042D 2010001707 ELOUARIACHI,ABDELADIM 102,97 TECALUM,S.L.-TORTELLA
  X6377119R 2012002130 PLESCA, CORNELFLORIN 180,2 FONTANGLADANURIA-SILS
  X6891087B 2012002037 AHAIK, HAMID 568,38 INTER-COMALIN, S.L.-S JOAN DE LESABAD
  X7262078N 2012002086 ROCASAAVEDRA, VICTORIA 10,97 CAPRABO SA-HOSPITALET DE LLOBREGAT L
  • Embargament de béns immobles.
  Data: 08/07/2013
  Deutor: BLANCH ROURA, PEDRO NIF 40246813X
  Cotitular del 100% nua propietat: JANNA NIF N03625431
  Import nominal: 2.788,98 euros
  Descripció de les finques:
  – 100% de l’usdefruit “URBANA: Solar situado en esta ciudad, con frente a la Avinguda de Girona. Tiene una superficie
  de quinientos cuarenta y nueve metros, setenta y ocho decímetros cuadrados. Al fondo del mismo, existe una edificación
  destinada a garaje, y compuestadeplanta baja ypiso, y quemide ciento ochenta y cuatrometros, ochenta ynuevedecímetros
  cuadrados por planta…”. Finca núm. 18179 d’Olot, inscrita en el tom 1205, llibre 445, foli 11.
  – 100% de l’usdefruit. “URBANA: NUMERO DOS, constituido porla primera planta alzada del edificio número cuarenta y
  uno de la Avinguda de Girona, de esta ciudad de Olot. Está destinada a vivienda unifamiliar y parte a terraza. La vivienda
  tiene una superficie construida de doscientos metros cuadrados, y la terraza ochenta metros cuadrados… Tiene como anejo
  una terraza situada encima del altillo del departamento número uno, que tiene una superficie de sesenta y tres metros, trece
  decímetros cuadrados, …. Le corresponde una cuota de participación en relación al total valor del inmueble de que forma
  parte del treinta y cinco por cien =35%=.” Finca núm. 18181 d’Olot, inscrita en el tom 1205, llibre 445, foli 17.
  Data: 08/07/2013
  Deutor: COLLMALIVERN REIG, Ma CARMEN NIF 40321945R
  Persona interessada :RODRIGUEZSADURNÍ, OSCAR NIF 46344132Y
  Import nominal: 1.060,67 euros.
  Descripció de la finca:
  -100% del ple domini.“URBANA: NUMERO DIEZ: Vivienda ubicada en la planta baja, puerta primera, escalera izquierda o
  letra B, del edificio en su parte central, con frente a la calle Volcà Pedraguda, número cincuenta y siete, de esta ciudad. Tiene
  una superficiede cien metros, noventa y undecímetros cuadrados, sedistribuye en varias habitaciones y servicios. …Tiene el
  uso y disfrute privativo de un jardín en su parte delantera de treinta y ocho metros, veinte decímetros cuadrados y otro en su
  parte trasera de veintiséis metros, cuarenta y ocho decímetros cuadrados. Se le asigna una cuota de cuatro enteros, veintitrés
  céntimos por cien 4’23%”. Finca núm. 17872 d’Olot, inscrita en el tom 1191, llibre 438, foli 8.
  Data: 10/07/2013
  Deutor: QUIROSIMOCOM SL NIF B17795691
  Import nominal: 2.134,08 euros
  Descripció de la finca:
  -100% del ple domini. “URBANA: Edificio industrial situado en término de esta ciudad,Avinguda Jaume II, número sesenta
  y uno. Se compone de planta baja y en parte piso; la superficie de la planta baja es de seiscientos un metros cuadrados y la de
  la planta piso de ochenta y cinco metros cuadrados. La planta baja está destinada a fábrica y la planta piso a oficinas.Radica,
  formando una sola finca, en un solar en el paraje Camp de la Pedra Plana, de figura rectangular, que tiene una superficie de
  novecientos veinticuatro metros y veintisiete decímetros cuadrados, o sea, veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis
  palmos y dieciocho décimas de palmo cuadrados… ” Finca núm. 4042 d’Olot, inscrita en el tom 1728, llibre 747, foli 36.
  Data: 11/07/2013
  Deutor: GIRONES DE DESARROLLOS URBANOS, SL NIF B63238943
  Import nominal: 6.332,31 euros
  Descripció de la finca:
  – 100% del ple domini. “URBANA: Porción de terreno de cinco mil seis metros, cuarenta decímetros cuadrados de cabida
  superficial, sita en el término municipal de esta ciudad, sobre parte de la cual hay un edificio Industrial, que se compone
  de una nave de cien metros de fondo por un ancho de veinte metros en su límite Oeste y veinticinco metros en el Este; otra
  nave de treinta y tres metros de fondo por nueve metros de ancho y una sala destinada a almacén de trece metros, cincuenta
  centímetros de fondo por quince metros de ancho, todo ello en planta baja, la cual tiene una superficie construida de tres mil
  trece metros cuadrados; y además sobre la planta baja un entresuelo de trece metros, cincuenta centímetros de fondo por
  quincemetrosde ancho, o sea,doscientosdosmetros, cincuentadecímetros cuadrados encimade la saladestinada a almacén;
  y de una planta piso de superficie construida quinientos ochenta y siete metros cuadrados en la fachada Oeste y otra planta
  pisode superficie construida seiscientos metros cuadrados en la fachadaEste.Además, sobre laporciónde terreno quefigura
  como no edificado y ocupando toda el área del mismo que se halla construido un edificio Industrial de estructura metálica
  y tejado de Rocalla, el cual se compone de planta baja, destinada a sala de máquinas, que tiene una superficie construida
  de mil novecientos noventa y tres metros, cuarenta decímetros cuadrados; planta entresuelo destinada a servicios, portería
  y enfermería, que tiene una superficie construida de doscientos noventa y ocho metros cuadrados; y una planta superior,
  destinada en parte a almacén y en parte a sala de máquinas, que tiene una superficie construida de mil novecientos noventa
  y tres metros, cuarenta decímetros cuadrados…” Finca núm. 10665 d’Olot, inscrita en el tom 1263, llibre 477, foli 169.
  Data: 11/07/2013
  Deutor: SILANAEXPANSION SL NIF B63408892
  Cotitular del 25% de l’usdedruit: MANICH MORAGAS, MONTSERRAT NIF 37488053P
  Cotitular del 25% de la nua propietat: BOLIBAR MANICH, FCO JAVIER NIF 46115131Q
  Import nominal: 132,33 euros.
  Descripció de la finca:
  – 75% del ple domini. “URBANA. INDIVISIBLE: Pieza de tierra en término de Olot, calle Volcà Santa Margarida, número
  treinta yuno y calle Sant Cristòfor, número noventa y siete.Tieneuna superficiededos mil novecientos setenta y siete metros
  cuadrados…” Finca núm. 225 d’Olot, inscrita en el tom 1292, llibre 494, foli 212
  Data: 11/07/2013
  Deutor: DRAMMEH, EBRIMA NIFX1628804J
  Cotitular del 50% del ple domini: SILLAH,AMIE NIFX2718265X
  Import nominal: 3.110,66 euros.
  Descripció de la finca:
  – 50% del ple domini. “URBANA: NUMEROTREINTAYSEIS: Vivienda planta primera, puerta segunda, del edificio situado
  en esta ciudad, Avenida Jaume II, número treinta y cuatro, escalera número tres de proyecto. Tiene una superficie útil de
  noventa metros cuadrados. Se compone de recibidor, paso, comedor-estar, cocina, baño, aseo, cuatro dormitorios y das
  terrazas… Tiene asignado el uso exclusivo de parte cubierta de planta baja,recayente en la fachada posterior de la vivienda,
  linde derecho que es elemento común, y como tal se le asigna de uso exclusivo. Tiene como anejo inseparable la plaza de
  aparcamiento número trece, en la planta sótanos primera del edificio, con salida directa a la calleAvenida Jaume II, mediante
  rampa, de superficie útil computable para V.P.O. veinticinco metros cuadrados, compuesta de veinte metros, setenta y cinco
  decímetros cuadrados útiles, más cuatro metros, veinticinco decímetros cuadrados cómputo de accesos y maniobra, …
  Tiene una cuota de participación en elementos y gastos comunes en relación al total inmueble de tres enteros, treinta y dos
  centésimas por ciento =3’32%=”. Finca núm. 21354 d’Olot, inscrita en el tom 1695, llibre 724, foli 102.
  Per la qual cosa es fa públic ja que, per causes no imputables a aquesta Administració, no ha estat possible notificar als
  interessats o als seus representants les actuacions realitzades en els procediments de constrenyiment.
  Per la qual cosa se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent
  al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  Encasque el contingutde lesdadesd’aquest edicte s’incorporinafitxersobasesdedades informàtiquesper a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 7 d’agost de 2013
  Miquel Torrent i Compte
  Secretari accidental

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  Núm. 9477
  AJUNTAMENT d’OLOT
  Servei Municipal deRecaptació
  Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a deutors, com a conseqüència de la derivació de responsabilitat subsidiària
  per deutes de societats
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors, com a conseqüència de la derivació de
  responsabilitat subsidiària per deutes de societats, que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat en la forma deguda, es
  procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de les Administracions
  Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú”, a efectuarl’esmentada notificació, mitjançant aquest anunci.
  Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en
  compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el
  títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent:
  “PROVIDÈNCADE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre
  en relació a l’article 106 delReglament general de recaptació, declaro que l’import dels deutes de la relació anterior, es troben
  sotmesos en el recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, i
  disposo que es procedeixi a l’embargament dels béns afectes en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a
  l’article 62.5 de la Llei esmentada”
  Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i
  següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el
  pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els
  interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés,
  TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTESRELACIONATS:
  D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute
  tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
  a) si la notificacióde la providència es realitza entre elsdies 1 i 15de cada mes,desde ladatade recepcióde la notificació fins
  el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior.
  b) si la notificacióde laprovidència es realitza entre elsdies 16 iúltim de cada mes,desde ladatade recepcióde la notificació
  fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.
  LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis, dins de
  l’horari especificat a la capçalera d’aquesta notificació.
  Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal,taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot,
  transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
  AJORNAMENT DE PAGAMENT
  Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan
  les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval.
  RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de
  les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la
  notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposirecurs, únicament se suspendrà
  en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
  Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
  REQUERIMENTS.-
  Segons allò previst a l’article 103 delRGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOPi altres llocs reglamentaris, es
  notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:
  Alsdeutors la notificació personaldomiciliàriadels quals va resultarinfructuosa endiversos intents,realitzats endies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançantrepresentant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  Encasque el contingutde lesdadesd’aquest edicte s’incorporinafitxersobasesdedades informàtiquesper a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  RELACIÓ DELS DEUTORS
  NIF NOM ANY NÚM.REBUT CONCEPTE TITULAR DELREBUT IMPORT NOMINAL.
  40260840F COLOMERRAFART,ALBERT 2010 2010CI0277 IVTM – 6426FGD ALBERT D’OLOT SL-B17722026 84,00
  40260840F COLOMERRAFART,ALBERT 2010 2010CI0278 IVTM – 7742FWN ALBERT D’OLOT SL-B17722026 224,00
  40260840F COLOMERRAFART,ALBERT 2010 2010EE0026 ESC EMPRESARIAL ALBERT D’OLOT SL-B17722026 182,73
  40260840F COLOMERRAFART,ALBERT 2011 2011CI0269 IVTM – 6426FGD ALBERT D’OLOT SL-B17722026 84,00
  40260840F COLOMERRAFART,ALBERT 2011 2011CI0270 IVTM – 7742FWN ALBERT D’OLOT SL-B17722026 224,00
  40260840F COLOMERRAFART,ALBERT 2012 2012CI0279 IVTM – 7742FWN ALBERT D’OLOT SL-B17722026 224,00
  Olot, 7 d’agost de 2013
  Miquel Torrent i Compte
  Secretari accidental

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 Núm. 9475 AJUNTAMENT d’OLOT Servei Municipal deRecaptació Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a diversos deutors En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest anunci. Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent: “PROVIDÈNCADECONSTRENYIMENT:Segons la facultatque emconfereixl’article 5delRD1174/87de 18de setembre (pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional), declaro que l’import dels deutes de l’anterior relació es troben sotmesosal recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General tributària, i disposo que es procedeixi executivament contra el patrimoni dels deutors, o les garanties existents, en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a l’article 62.5 de la Llei esmentada”. Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés, TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTESRELACIONATS: D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis: a) si la notificacióde la providència es realitza entre elsdies 1 i 15de cada mes,desde ladatade recepcióde la notificació fins el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior. b) si la notificacióde laprovidència es realitza entre elsdies 16 iúltim de cada mes,desde ladatade recepcióde la notificació fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior. LLOC I FORMES DE PAGAMENT:Ala recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis. Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal,taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot, transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada. AJORNAMENT DE PAGAMENT Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval. RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposirecurs, únicament se suspendrà en els casos i condicions previstes a la normativa tributària. Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient. REQUERIMENTS.- Segons allò previst a l’article 103 delRGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOPi altres llocs reglamentaris, es notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors: Alsdeutors la notificació personaldomiciliàriadels quals va resultarinfructuosa endiversos intents,realitzats endies i hores diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançantrepresentant, per ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment. Encasque el contingutde lesdadesd’aquest edicte s’incorporinafitxersobasesdedades informàtiquesper a la seva consulta individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades. RELACIÓ DELS DEUTORS: CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL INFRACCIONS GOVERNATIVES 2011 B17795758 JUVANTENYIMMOBLES SL 2011IN000080004700 11I2L800047 300,00 LIQ IBI 2012 46672432G SOYFARJAS CARME 2012IB000080033504 7906917005 700,67 INFRACCIONS GOVERNATIVES 2012 KH361078 ASLAM MOHAMMAD 2012IN000030008100 100,00 36163869A CANCELAGONZALEZRODRIGO 2012IN000030009900 60,00 36163869A CANCELAGONZALEZRODRIGO 2012IN000030010500 150,00 36163869A CANCELAGONZALEZRODRIGO 2012IN000030010600 150,00 36163869A CANCELAGONZALEZRODRIGO 2012IN000030009800 50,00 47804221D GARCIABALAGUE EDUARD 2012IN000030006300 100,00 X3434249G HUSSAIN CHOHAN NAJAF 2012IN000030008300 100,00 X8794630M KHAN MOHSIN 2012IN000030008200 100,00 43544286L MARTORI CARRASCOANDRES 2012IN000030010400 100,00 X2458469E MAYANE DRISS 2012IN000030011100 100,00 X9978013S PUMAANGOLACESAR 2012IN000030010200 150,00 40357270K RAULDE LOSAN HERMELINDA 2012IN000030010800 100,00 40373856R SANZFONT DAVID 2012IN000030007700 100,00 41553818V VIDAL CLOS ENRIC 2012IN000030006700 100,00 INFRACCIONS CIRCULACIÓ 2012 X7631640X ABAD CABRALRENIANTONIO 2012MU000000260400 GI7535BK 200,00 43628956A ABULI CANALRUT 2012MU000000267500 C5235BGG 80,00 43628956A ABULI CANALRUT 2012MU000101068100 2686CYR 30,00 40227365C AGUSTIAGUSTIAGUSTIN 2012MU000200001400 0000 200,00 40294644R AGUSTI FAJAS BIBIANNA 2012MU000101536200 2577GCH 50,00 46673684Z AIGUABELLAVIROSTAPILAR 2012MU000400301100 GI1924BN 300,00 41564489Q ALFONSO ROSALES IVONNE 2012MU000000287600 8689GYT 80,00 40315412T ARAUZSERRAT-CALVO JORDI 2012MU000400191900 4433DFB 300,00 X6805864A ARIASRIVERAESTELAMARIA 2012MU000101095600 6045HCP 50,00 43639976Y ARMIJOS VIVANCO OLESPERANZA 2012MU000000196300 3194FFM 80,00 46519909V ARNEDO GOMEZ MONTSERRAT 2012MU000400247000 5080FCP 100,00 77920795S ARROYO VILLATORO JORDI 2012MU000000282900 6982HLN 80,00 77920795S ARROYO VILLATORO JORDI 2012MU000000271500 6982HLN 80,00 43635691E ARTACHO CALVO MOISES 2012MU000400175300 GI6686AT 100,00 40532749X ARTIGASAGUILAIVAN 2012MU000400028700 1867DLM 300,00 40179232A ASPERO FAGEDAVICENTE 2012MU000400206400 0995GKS 400,00 39148358N AUTONELLALEGRE PERE 2012MU000400162900 0226HBR 300,00 J55008064 AUTOSCOT SC 2012MU000000235500 GI4327BJ 200,00 79295581E AYATS VERGES PILAR 2012MU000101120400 9999CPB 50,00 40355043W BARRABAH AMARANISA 2012MU000400258500 3413DTC 400,00 40355043W BARRABAH AMARANISA 2012MU000400259200 3413DTC 400,00 40355043W BARRABAH AMARANISA 2012MU000400231300 3413DTC 100,00 40443780M BARRIOSRUBIO MANUEL 2012MU000400061600 GI4754BM 300,00 40354062X BENAISAMANZANO SANTIAGO 2012MU000400213900 8542GBM 100,00 77907389H BERGAFERRES DOLORS 2012MU000101505900 5352CDT 30,00 40600421Q BLANCH GUILLAMET JUAN 2012MU000101131300 3217BBH 50,00 40600421Q BLANCH GUILLAMET JUAN 2012MU000101130400 3217BBH 50,00 X5819191F BOCAELENAADRIANA 2012MU000000187500 2679GXH 200,00 X6891405F BOURAZAAHMED 2012MU000400189900 GI4921BH 300,00 52154298G CABELLO MIRALLES SERGIO 2012MU000000229300 B 7516IL 200,00 A17026253 CALENRIC SA 2012MU000400286300 4146GMS 300,00Pàg. 135 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL Y0399839K CAMPOVERDE SOSORANGAAENRIQUE 2012MU000000216000 0724BLR 200,00 40594709P CAMPS TORIBIO MONICAMANUELA 2012MU000400331200 GI1944BH 100,00 40594709P CAMPS TORIBIO MONICAMANUELA 2012MU000400332300 GI1944BH 100,00 40332632Q CAÑADELLYSAC SERGIO LUIS 2012MU000400248100 2920CXS 100,00 77921946Q CANUDAS COLLJAUME 2012MU000000281700 1073DZD 200,00 43639733Q CARDONARUIZIVAN DARIO 2012MU000400308300 5483CGG 100,00 35020084P CARRERAS MIRALLES CARLOS 2012MU000000141400 B 0543TG 200,00 40438427B CAULAROS JACINTANGEL 2012MU000400255300 8891GJX 100,00 43638903Z CERIANI LAURENSO J EDUARDO 2012MU000400142000 8588HCP 300,00 B17803339 CLAVEPLAST SL 2012MU000101128900 5717DYF 50,00 40284405C COMAANGLADAJUAN 2012MU000400204100 7168CXF 300,00 43628655R COMANOGUE EUGENIO 2012MU000400260800 GI6541BS 300,00 77907312X COMAS PLANELLAROSA 2012MU000101134000 4453GPC 30,00 X6515596H CRUZ GALINDO BERNIALONSO 2012MU000400246800 1055CXH 100,00 43628377E DARNE COMAJORDI 2012MU000000198400 3949FBJ 200,00 X2624956N ELOUARDI FOUZIA 2012MU000400120800 6113BGR 100,00 B17889387 EMPORDASTANDING SL 2012MU000101115800 4893FXT 50,00 43633204L ESPARRACH CONTRERAS OLGA 2012MU000000202500 1401CHY 80,00 43632685Y ESPINAR MOLINADANIEL 2012MU000400192700 5094DKX 300,00 40321190M ESPUÑAHURTOS M.CARMEN 2012MU000101521500 5282BZS 50,00 40272498G FAJARDO LOPEZLUCIANO 2012MU000400234100 GI9010BB 100,00 40278447L FERNANDEZ MARQUEZJOSEFA 2012MU000101460500 4888DDF 50,00 77905396A FERNANDEZRIBAS LEONOR 2012MU000000183600 B 0945SF 200,00 46671925A FERRES MATABOSCH ISABEL 2012MU000400220600 GI6469BS 100,00 77907854T FONT VILALLUIS 2012MU000400281200 8216CKF 300,00 77907854T FONT VILALLUIS 2012MU000400320000 8216CKF 100,00 43432087Z FORTUÑO BLASCOALEJANDRO 2012MU000101122800 M 3191TG 50,00 40602566E GARCIAGRAU EUGENIO 2012MU000101127800 GI1882AF 30,00 46671328G GARDELLAPADROSAPERE 2012MU000400224400 8736FLB 100,00 B17964321 GERPONT SL 2012MU000101113400 5666DZX 50,00 39886539P GILJUDEZ MARCOS 2012MU000400078800 GI2156AU 300,00 40430238X GIRONELLADURO ESTHER 2012MU000101106800 GI2055BT 50,00 46653002D GISBERT MOSCARDO MCARMEN 2012MU000101139500 1148DWS 30,00 43634573P GOMEZ MARTIN ABEL 2012MU000101493000 0946BXC 50,00 41547908H GONZALEZFERNANDEZAITOR 2012MU000000248100 4847CPP 200,00 39387641A GONZALEZ GIMENEZJUAN JOSE 2012MU000101126300 7909CMJ 30,00 79295238R GRABALOSABOADAMARIAROSA 2012MU000400352300 6655CMF 100,00 31805228T GUERRERO MARTIN GABRIEL 2012MU000400339000 3551GTZ 100,00 Y0931676Y HERES IOAN 2012MU000101110800 0777CNV 30,00 40296859P HERRERAMORENO EDELMIRA 2012MU000101437800 6130BLH 50,00 40602452T HUERTAS QUESADASANTIAGO 2012MU000400267000 GI9541AH 100,00 X5897859S ILIESCU OANAMADALINA 2012MU000400249700 7037DZG 100,00 77916358V JIMENEZ MARTIN FRANCISCA 2012MU000400219900 1658DLV 300,00 40279958N JUANOLAPILSALLUIS 2012MU000101081100 2293FHW 50,00 X7043857S KASMI MOHAMMED 2012MU000000269000 GI9528AJ 200,00 40350297V LARAGARCIAALICIA 2012MU000101131700 B 3694PH 30,00 40350296Q LARAGARCIAJOSE LUIS 2012MU000101478300 8793DSK 50,00 40350296Q LARAGARCIAJOSE LUIS 2012MU000101411500 8793DSK 30,00 40530709V LLENAS SANDUAANNA 2012MU000400210900 8598DVJ 100,00 40437924Z LLUCH MILIAN JOSE MA 2012MU000400244300 8817FNT 100,00 43628911G LOMBARDO RODRIGUEZSERGIO 2012MU000000239600 GI9720BB 200,00 37372595X LOPEZBUSTOS MARIAVICTORIA 2012MU000101103600 3994FGD 30,00 43433062T LOPEZ CORBELLAFERNANDO 2012MU000400096100 B 9061WB 300,00 40602998V LOPEZ GRIMAANTONIO 2012MU000400261200 3439DGN 100,00 77900398L LOPEZSAEZJOAN JOSEP 2012MU000400159100 7618DKC 100,00 40264187L MACH BRUELJOSE 2012MU000400212600 9722BXT 100,00 X6481362P MARGINEAN MIHAELA 2012MU000400172400 GI0680BT 300,00 40279295Q MARTI MILLAN JOAN CARLES 2012MU000101069400 0700DRY 50,00 B17427089 MARTIRASPAU SL 2012MU000400368700 7805FYS 100,00 40434368T MARTIRODRIGUEZ MARIATERESA 2012MU000400140800 6470FSY 300,00 46673257R MARTOS LOBATO ENRIC 2012MU000400198900 GI0166BG 300,00 46672978K MARTOS TORRES MARIA 2012MU000400362400 GI0411AZ 100,00 37256684L MATEU GRANELLVICENTE 2012MU000400252300 7881DFB 100,00 77889663W MAYAQUINTANAJOAN 2012MU000400234800 GI7023BT 300,00 X8364254M MIHAIANDREI TEOFIL 2012MU000000292700 GI5268BJ 200,00 52208364C MOJEDAGOMEZ MARIAAUXILIAD 2012MU000101142400 4889BJJ 30,00 40352860G MUÑOZSANCHEZ GLORIAM 2012MU000000208500 6987CLB 80,00 40352860G MUÑOZSANCHEZ GLORIAM 2012MU000101128700 6987CLB 50,00 46673356P MURO RUEDAMARIAESTER 2012MU000101130800 7231FJG 30,00 38813893J NARRO MASSAALBERT 2012MU000400177000 GI2675BT 300,00 X3112212J NIAKHATE LASSANA 2012MU000101118700 5520CLB 30,00 77919282C ORRI GELIS JOAN 2012MU000400190500 6281CMY 100,00 B17246513 PAARTESAOLOT SL 2012MU000400242200 1856GNR 100,00Pàg. 136 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL 46672495K PAGES COSTAFRANCESC 2012MU000400187400 0380FRJ 300,00 46672361W PAGESRAFART JORDI 2012MU000101135600 7259CZG 50,00 40299918P PAJARESRODRIGUEZESPERANZA 2012MU000000213100 GI2295AX 80,00 39234363C PARES TORRAS JUAN 2012MU000400076200 6250GGJ 300,00 46500242S PEDRO MALLEIRO JOSE 2012MU000101141700 GI2665BN 50,00 77900154M PLABATLLE JORDI 2012MU000000257800 6432FZR 200,00 43635331F PLANELLAS SAUMELLJOAN 2012MU000400166800 GI0249BF 300,00 X6377119R PLESCACORNELFLORIN 2012MU000400191800 2579FDF 300,00 X6377119R PLESCACORNELFLORIN 2012MU000400310100 2579FDF 100,00 77904017G PORTAS TUBERT JORDI 2012MU000101442100 2416BPS 50,00 46671146Y PRAT PUJOLMARIAROSA 2012MU000400294500 3127GWD 100,00 46671146Y PRAT PUJOLMARIAROSA 2012MU000400291900 3127GWD 100,00 43634933T PRUNESAGUILARALEIX 2012MU000101480600 8045GJV 50,00 43634933T PRUNESAGUILARALEIX 2012MU000000275100 8045GJV 200,00 77913198P PUJOLSERRAT FRANCESC XAVIE 2012MU000000271600 GI1960AZ 200,00 77912225R PUJOLAR CASTANYER MARTI 2012MU000400196100 GI0552BP 100,00 40321894L RAMOS HERRERO JOSE MARIA 2012MU000000212400 6221CRJ 80,00 35058171F RICART MASGORET PILAR 2012MU000101460400 GI1532BT 50,00 B17339177 RIERARACING SL 2012MU000400288200 8016BZS 100,00 B17339177 RIERARACING SL 2012MU000000250700 8016BZS 200,00 46222938E RODRIGUEZARANDAJANTONIO 2012MU000400225200 3557HFH 300,00 40329816Y RODRIGUEZPISAMIQUELANGEL 2012MU000400151300 4807BVF 100,00 77913214R ROMERO GARCIASILVIA 2012MU000000270600 7430DVR 80,00 X6433496M ROUCHDI SOFIANE 2012MU000000293400 9049BSL 80,00 X6433496M ROUCHDI SOFIANE 2012MU000000286400 9049BSL 80,00 77912894A SALAGELIS JAUME 2012MU000000269400 GI3755AG 500,00 45171638Y SALGADO MARIN CARLOSARTURO 2012MU000000270200 6822DLC 80,00 40278676H SERRAMASJOAN JUAN 2012MU000101497200 3347GKP 50,00 40278676H SERRAMASJOAN JUAN 2012MU000101495700 3347GKP 30,00 B17462433 SHIFT OFICINASL 2012MU000101129800 5485DBG 50,00 X3070815Q SINGH JATINDER 2012MU000000291100 6497CYF 200,00 77908733M SOBRERROCABASAGAÑAS JOSEP 2012MU000000211500 GI6456AZ 80,00 43635319H SYLLAGANDEGUAALY 2012MU000000266800 B 6876UL 80,00 25305645X TERRONES GONZALEZ DIEGO 2012MU000400304800 GI7547AX 100,00 46673103P TORRECABOTASOYRAMON 2012MU000400212000 5299HKG 400,00 B17664111 TRANSPORTS GINESTOLASL 2012MU000400356100 9798FYZ 300,00 B17664111 TRANSPORTS GINESTOLASL 2012MU000400351800 9798FYZ 300,00 B17664111 TRANSPORTS GINESTOLASL 2012MU000400335100 3619FPC 100,00 B17664111 TRANSPORTS GINESTOLASL 2012MU000101448500 3619FPC 50,00 B17664111 TRANSPORTS GINESTOLASL 2012MU000400303600 9798FYZ 100,00 B17664111 TRANSPORTS GINESTOLASL 2012MU000400207100 3619FPC 300,00 B17664111 TRANSPORTS GINESTOLASL 2012MU000101530500 3619FPC 50,00 43637431Z TUNKARASILLAH ALMAMI 2012MU000101496100 GI4789BL 30,00 41590643L TUNKARATUNKARAMAHAMADO 2012MU000400125100 B 5864UP 100,00 46740843J URPI PERPTUSAMARC 2012MU000101067700 GI3969BN 50,00 X7546001T VARGAS ESPINOSAMARIACRISTINA 2012MU000000210600 6117GLF 80,00 Y1260834B VENTURAISMAELRONNYAL 2012MU000400293400 1492BZN 100,00 40258307G VIDALPAGES MIGUEL 2012MU000101083300 C5246BJY 50,00 40335913P VILAAMORES EDUARD 2012MU000000239500 2641BXM 500,00 40335913P VILAAMORES EDUARD 2012MU000000239300 2641BXM 200,00 43631989T VILANOVABOIXJANA 2012MU000400264600 7599CZH 100,00 43630868Y ZAMORARIERAYOLANDA 2012MU000101430900 6931CPY 50,00 77923183B ZARZAFRANCO JOSE LUIS 2012MU000000240600 3413DTC 500,00 LIQ IAE 2013 B17332677 BARTRINATRAVESAS SL 2013AE000080002000 8920004578344 5450,32 B17332677 BARTRINATRAVESAS SL 2013AE000080000800 8920004578606 329,80 B17714775 GARROTXALLARS SL 2013AE000080002100 8920004579963 3033,42 IVTM 2013 43634317M ABDERRAHAMAN AL-LALMOHAMED 2013CI000000002700 GI6816BG 143,00 40372755G ABDESELAN MOHAMEDAMMED 2013CI000000002900 GI8388BM 60,55 40372755G ABDESELAN MOHAMEDAMMED 2013CI000000002800 GI4685AS 60,55 40372755G ABDESELAN MOHAMEDAMMED 2013CI000000003300 C9343BRR 8,70 40372755G ABDESELAN MOHAMEDAMMED 2013CI000000003100 GI7743BJ 143,00 40372755G ABDESELAN MOHAMEDAMMED 2013CI000000003000 9813DGB 60,55 40372755G ABDESELAN MOHAMEDAMMED 2013CI000000003200 GI6672BJ 8,70 40372755G ABDESELAN MOHAMEDAMMED 2013CI000000003400 CE7587 F 179,20 40372756M ABSELAM MOHAMED SIHAM 2013CI000000005600 GI8361BT 25,00 77897919R ABULIABELLIJOAQUIM 2013CI000000005800 5697CSR 30,00 43628956A ABULI CANALRUT 2013CI000000006000 2686CYR 68,00 43628956A ABULI CANALRUT 2013CI000000005900 C5235BGG 8,70 X9757718Z ACEVEDO PINTO JORGE ENRIQUE 2013CI000000006800 GI8211BC 68,00Pàg. 137 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL X5745009T ACHALHI SAIDA 2013CI000000006900 IB7191CV 143,00 X6891227J ACHOUITARELMUSTAPHA 2013CI000000007000 B 8997NW 143,00 X9995934L ACOSTAHERNANDEZ HENRYAM 2013CI000000007500 9190BFD 68,00 X9995934L ACOSTAHERNANDEZ HENRYAM 2013CI000000007400 6009CRR 68,00 X3775910T ADARDOURAZIZ 2013CI000000008500 6244CSR 143,00 41596466T ADDOU ELAMRI MOHAMED 2013CI000000008600 1859GCC 68,00 45170738A ADDOU LAAMRI HICHAM 2013CI000000008700 C4021BLH 8,70 46335357V ADMETLLASALVATELLATOMAS 2013CI000000009700 4439CBG 68,00 X4636790J AGÜERO GONZALO GUILLERMO 2013CI000000012700 5250GHF 68,00 46671256R AGUILERATIRADO JOSEANTONIO 2013CI000000016300 GI5891BJ 143,00 40227365C AGUSTIAGUSTIAGUSTIN 2013CI000000018400 6536HNG 68,00 40595555A AGUSTI OLIVAS LAIA 2013CI000000020600 C0318BJM 8,70 40595554W AGUSTI OLIVAS POL 2013CI000000020700 1492CYN 68,00 40595554W AGUSTI OLIVAS POL 2013CI000000020800 C4042BHX 8,70 X6891087B AHAIK HAMID 2013CI000000021500 5237FNZ 143,00 45299597Q AISAAHMED RASCHI 2013CI000000023800 C3344BHZ 8,70 45171669Z AKKIAKKI LARBI 2013CI000000023900 B 5563UU 84,00 43639762E ALFARFACHI FALLAH MOHAMED 2013CI000000024200 0742BLJ 143,00 46671795B ALBARAMOS EDUARDO 2013CI000000026800 C4371BMW 8,70 X6140107G ALBAN CASTILLO PARISAUGUSTO 2013CI000000027600 GI7821BD 68,00 39319252Q ALCOBET PALOMINO GREGORIO 2013CI000000032600 GI5784BS 143,00 39319252Q ALCOBET PALOMINO GREGORIO 2013CI000000032500 C8851BCV 8,70 X0602327A ALFARFACHE MUSTAPHA 2013CI000000033500 GI1760BD 143,00 X4115524L ALFONSO ROSALESRENEARTURO 2013CI000000033800 GI4327AV 68,00 41680569S ALLEGUE CRUZARTURO RANGEL 2013CI000000035400 8765DXW 143,00 38872347R ALMOHALLAHERNANDEZJESICA 2013CI000000037300 GI1869AP 68,00 43628294P ALONSO GIFREU OSCAR 2013CI000000040000 3482FCN 143,00 44913422B ALONSO PARRAMARIAESTELA 2013CI000000041300 GI5865BP 68,00 44913422B ALONSO PARRAMARIAESTELA 2013CI000000041200 GI9620Z 34,00 40353679H ALVAREZEXPOSITO SERGIO MIGUEL 2013CI000000047700 GI0177AP 143,00 X9993352J ALVES DE PONTES CLAUDEANE 2013CI000000048600 GI2937BG 68,00 X7751909N ALVES FERREIRACRUZPINTO PAULOA 2013CI000000048700 7484FCP 121,15 40358463H AMAGAT CERVERASAMUEL 2013CI000000049600 GI7544BH 143,00 X8052400P AMALAMAN JEAN PAUL 2013CI000000050400 GI4605BC 68,00 45172752Q AMAOUI GOUMRIABDELKRIM 2013CI000000050600 5180CCY 68,00 B17777228 AMBI OLOT SL 2013CI000000052300 4915CPC 84,00 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2013CI000000052700 5299FKN 143,00 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2013CI000000053000 2686FYF 84,00 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2013CI000000052900 4513GYP 143,00 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2013CI000000053100 0992BRJ 166,00 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2013CI000000052600 6686FDN 166,00 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2013CI000000052800 1890BXL 84,00 X8560981J AMBRALUIGI GIOVANNI 2013CI000000053200 3648GCT 68,00 77918256Y AMETLLERJURADO ISABEL 2013CI000000053300 6829DCK 68,00 41681959W AMHIOU ROUAN TAKALLAHCEN 2013CI000000053600 C0600BJF 8,70 41681959W AMHIOU ROUAN TAKALLAHCEN 2013CI000000053500 GI7963BT 68,00 77892832C AMORESARIZAMARIA 2013CI000000054700 GI9228BM 143,00 40361610Z AMSALKHIRBOUFTILAHAFID 2013CI000000055600 C5604BNB 8,70 40373025K AMSSALKHIR MOHAMADI KHALID 2013CI000000055700 4332BHR 68,00 X3653363C ANDERSON MARIAANGELITA 2013CI000000055800 2667BLY 143,00 14270246B ANGULO FERNANDEZJOAN CARLES 2013CI000000063200 C7752BSY 8,70 14270246B ANGULO FERNANDEZJOAN CARLES 2013CI000000063300 C0417BTD 8,70 X7059335Z ANISIE TODERITA 2013CI000000064300 GI2001AL 143,00 X5996575S ANTARABDELILAH 2013CI000000064800 4920FRJ 179,20 46700425Y ANTON REBOLLO MARIAPILAR 2013CI000000066000 GI5443AW 68,00 77916471S ARAGONES MARGUI MARIAMERCEDES 2013CI000000067600 C6836BCR 8,70 X7679328L ARANDAAEDO JOHNNY CESAR 2013CI000000068000 9110DYN 84,00 77914511X ARANDACAMPAÑACARLOS 2013CI000000068200 GI6253AZ 84,00 77914511X ARANDACAMPAÑACARLOS 2013CI000000068100 C0648BPN 8,70 08773799N ARDILALOPEZ VICENTARITA 2013CI000000077100 C4601BRG 8,70 B55041008 ARGELAGUERFRESCH SL 2013CI000000078100 B 2200MX 166,00 B55041008 ARGELAGUERFRESCH SL 2013CI000000078000 GI3853BG 84,00 43635192Y ARJONACABALLERO RUBEN 2013CI000000081100 GI9132BL 143,00 46670023X ARJONALUQUE EMILIO 2013CI000000082200 GI0901BL 68,00 40325410Q ARJONATOLEDO GREGORIO 2013CI000000083600 GI0529BP 143,00 45172373M ARROYAVE GARCIABERNARDO 2013CI000000090500 C6960BSX 8,70 45172373M ARROYAVE GARCIABERNARDO 2013CI000000090700 GI6157BJ 143,00 45172373M ARROYAVE GARCIABERNARDO 2013CI000000090600 C2647BTL 8,70 16516529E ARTAECHEVARRIAREMENTERIAM LO 2013CI000000092200 7031BGX 143,00 X6015973R ASANZAZAMBRANO MARIO ENRIQUE 2013CI000000093700 1301DJD 143,00 43637967K ASUSANNASIRIYOUSSEF 2013CI000000105600 B 9360VZ 143,00 X2757323Z AUGUSTO MORAISRAQUELSOFIA 2013CI000000108900 6617BXF 143,00 77904040G AULINAVALLMAJOALBA 2013CI000000111800 GI4834AZ 143,00 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL 77904039A AULINAVALLMAJO MONTSERRAT 2013CI000000111900 0605GFH 68,00 40221065E AULINAS FABREGAJOSEP 2013CI000000114200 C3169BLF 8,70 40221065E AULINAS FABREGAJOSEP 2013CI000000114300 C9777BLY 8,70 40221065E AULINAS FABREGAJOSEP 2013CI000000114400 C5138BGT 8,70 B55111579 AUTOFIRADE LAGARROTXASL 2013CI000000121600 6899CWC 8,70 B55111579 AUTOFIRADE LAGARROTXASL 2013CI000000121400 4575FXR 143,00 B55111579 AUTOFIRADE LAGARROTXASL 2013CI000000121500 4567FHM 143,00 J55008064 AUTOSCOT SC 2013CI000000122200 GI4327BJ 143,00 41590800S AUZACAMACHO XIMENAALEJANDRA 2013CI000000122300 7486GJP 68,00 77907429N AVILAGALINDO CARMEN 2013CI000000124300 3334FND 143,00 77918317K AYATS COBOSROSAMARIA 2013CI000000126400 GI2865AM 143,00 46671656X AYGUABELLAPUIGDEMONTALICIA 2013CI000000129000 0171DJG 143,00 40316056T AYMAMIAUQUE MAURICIAGUSTI 2013CI000000130000 GI5029AN 68,00 40316056T AYMAMIAUQUE MAURICIAGUSTI 2013CI000000129900 B 3020LF 84,00 40316056T AYMAMIAUQUE MAURICIAGUSTI 2013CI000000130100 2915GWN 8,70 X3722911Q AZIZSHAFQAT 2013CI000000130700 C9507BMW 8,70 X9333031E AZIZI EL HOUCINE 2013CI000000131100 B 7975UF 68,00 X3619541P AZOUAGHE KARIM 2013CI000000131900 3346BCV 68,00 02542683X BACARIZAFERNANDEZBEATRIZ 2013CI000000133800 B 7223UY 143,00 77912956L BACH PLANELLAJAUME 2013CI000000134700 GI4152BM 84,00 77912956L BACH PLANELLAJAUME 2013CI000000134600 GI7968AT 8,70 77110098E BAEZAISLAENRIQUE 2013CI000000143400 7570BMF 68,00 77110098E BAEZAISLAENRIQUE 2013CI000000143300 C4490BFV 8,70 45170309B BALDEH SOWE KISMA 2013CI000000148700 C4163BKH 8,70 40452190C BALSERALEON ALBERTO 2013CI000000150900 GI5166BB 68,00 77922170X BANTI BASTONS GUILLEM 2013CI000000151900 3315CTR 8,70 X3645543C BARBOSADE CASTRO GERALDO 2013CI000000155300 GI4526BM 68,00 45170012J BARBOSASANCHEZ GEISCY 2013CI000000155400 B 3220TL 179,20 X7719122T BARBU NICULAEADRIAN 2013CI000000155600 6652DNS 8,70 40355043W BARRABAH AMARANISA 2013CI000000161800 T 0130AS 143,00 43633588N BASSAGAÑASRUIZJORDI 2013CI000000182300 9726CDB 68,00 B17231853 BASSEGODACONSTRUCCIONS SL 2013CI000000183300 4694DWT 84,00 B17231853 BASSEGODACONSTRUCCIONS SL 2013CI000000183400 GI5267AH 84,00 B17231853 BASSEGODACONSTRUCCIONS SL 2013CI000000183200 1612DXN 84,00 77918003Y BASSOLS SERRACRISTINA 2013CI000000191500 5300DVC 60,55 77918003Y BASSOLS SERRACRISTINA 2013CI000000191400 0965DPC 143,00 43634366P BATALLE JORDAFERRAN 2013CI000000193300 C5935BBY 8,70 43634366P BATALLE JORDAFERRAN 2013CI000000193200 C6695BJG 8,70 77899975X BATLLERODAS JOAQUIM 2013CI000000198200 B 5684LT 30,00 X9877395E BAZIUK VASYL 2013CI000000204000 0488BDB 143,00 77912988M BEIRO PADILLAGERMAN 2013CI000000206900 2094CSL 68,00 X4125927A BELABBAS BENGRAAKAMEL 2013CI000000207700 B 2775MX 68,00 41577102W BEN MHANI DELMOUSSAQUI KARAM 2013CI000000212700 GI0367BB 143,00 75269632Q BEN SERHIR GUTIERREZ DRISS 2013CI000000212800 2824BKS 68,00 40354062X BENAISAMANZANO SANTIAGO 2013CI000000212900 8542GBM 68,00 40296576R BENAISASEL-LAM JAIME 2013CI000000213100 C9698BCX 8,70 40296576R BENAISASEL-LAM JAIME 2013CI000000213000 GI3018BK 143,00 X5345903J BENITEZRAYO JOSE FAUNHIER 2013CI000000215400 B 8323JN 84,00 X5345903J BENITEZRAYO JOSE FAUNHIER 2013CI000000215300 2674CBP 166,00 41654810Q BENITEZSAUCEDAKARLAPATRICIA 2013CI000000216300 2842BVF 143,00 41575227J BENMHANI LAYACHI MOHAMED 2013CI000000216600 3348BRS 143,00 45172139R BENSADABENALLALABDELHAFID 2013CI000000217000 GI1824BS 68,00 X7465275G BENTO LOURENÇO TIAGO MIGUEL 2013CI000000217600 5279FRR 68,00 X7084630D BERCEAIOANA 2013CI000000218700 8381DHW 68,00 77885345P BERGAVILARRASAFRANCESC 2013CI000000224300 GI4316BN 143,00 77885345P BERGAVILARRASAFRANCESC 2013CI000000224400 GI0927AT 68,00 43638731A BERRAAOUAN ELMOSSAID LATIFA 2013CI000000227800 1997FNJ 68,00 X9028686J BIENIEK MARIUSZ 2013CI000000230200 C4300BST 8,70 07263385P BLASCO BRASOALEXANDRE 2013CI000000234900 C4243BTD 8,70 07263385P BLASCO BRASOALEXANDRE 2013CI000000235000 C1812BNY 8,70 43632485J BLAZQUEZLARAJORDI 2013CI000000236600 GI2023AH 8,70 46672643P BLAZQUEZLOPEZJOAN 2013CI000000237800 C7289BKV 8,70 X2997711Y BOACAMIHAI 2013CI000000239000 GI1993BS 143,00 X4020100E BOIRO SAIDOU 2013CI000000242000 B 2973SC 68,00 X4020100E BOIRO SAIDOU 2013CI000000242100 C5969BGJ 8,70 43630054C BOIX CUROS FERRAN 2013CI000000243600 B 5273XF 143,00 36964056C BORRAS POU JORGE 2013CI000000251800 GI5452BH 166,00 25295419L BORREGO CASTROANTONIO 2013CI000000252600 GI5477AD 84,00 77919713Z BORREGO ESCRICH DIEGO JOSE 2013CI000000253500 GI6763BD 143,00 77919712J BORREGO ESCRICH JULIO 2013CI000000253600 1297CDK 84,00 77919712J BORREGO ESCRICH JULIO 2013CI000000253700 GI2925AX 143,00 46670631C BOSCH BOSCH M.LOURDES 2013CI000000259800 GI7140BM 68,00 46670631C BOSCH BOSCH M.LOURDES 2013CI000000259900 7591GLV 84,00Pàg. 139 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL X3255874V BOULAGDOURI MIMOUN 2013CI000000267200 GI9760AS 68,00 X6891405F BOURAZAAHMED 2013CI000000267900 GI4921BH 143,00 X9005792G BOURHALMI FOUZIA 2013CI000000268000 9192BCW 143,00 X8585381X BOURKHIS HICHAM 2013CI000000268300 3612BYB 143,00 40445984R BREALIGEROYOLANDA 2013CI000000271400 9102CPJ 143,00 46671195D BUCH JUANOLAJORDI 2013CI000000278700 6261DMZ 15,00 X8416448N BUCHI ESTHER MARIA 2013CI000000279200 4554GRG 68,00 77921036A BUENO COMPTE POL 2013CI000000279900 3957CRZ 143,00 B17731746 BUSTIAABUSTIAOPERPOST SL 2013CI000000292900 8838DSZ 143,00 B17731746 BUSTIAABUSTIAOPERPOST SL 2013CI000000292800 5909DKK 84,00 B17731746 BUSTIAABUSTIAOPERPOST SL 2013CI000000293100 5531FMF 166,00 B17731746 BUSTIAABUSTIAOPERPOST SL 2013CI000000293000 9457FLF 143,00 B17731746 BUSTIAABUSTIAOPERPOST SL 2013CI000000292700 7742BBF 84,00 J55032643 BUSTIASC 2013CI000000293200 3473GYF 166,00 43631737R CABALLERO FARIÑAJUAN CARLOS 2013CI000000296900 GI5397BM 68,00 46672949S CABALLERO MOLINAANDRES 2013CI000000297200 GI3943BT 68,00 77907799Z CABALLERO ROLDAN JUANAMARIA 2013CI000000298400 9953BLH 68,00 40321844S CABALLERO ROLDAN MIGUEL 2013CI000000298700 C4977BGD 8,70 40275359J CABALLERO TRUJILLOANTONIO 2013CI000000299400 B 5379LD 60,55 40275359J CABALLERO TRUJILLOANTONIO 2013CI000000299500 5354DNW 143,00 45173636A CABRERAMATEOALEJANDRO 2013CI000000303800 GI0217BT 143,00 77908605S CALDERON SALIDO MANUEL 2013CI000000306600 5732DDF 68,00 77899950P CAMACHOALCOBAJOSEFINA 2013CI000000313600 6600GLD 143,00 77899950P CAMACHOALCOBAJOSEFINA 2013CI000000313500 5985FYX 224,00 X8351721F CAMACHO LOZAGONZALO ERNESTO 2013CI000000314500 3951GTT 105,50 45171601S CAMACHO ORTIZEUNICE CONSUELO 2013CI000000314600 GI4628BH 68,00 X6911466N CAMARABAKORY KARIMOU 2013CI000000315400 GI5872AW 143,00 X2534639Q CAMARABAMBY 2013CI000000315500 GI6101Z 83,00 X2534639Q CAMARABAMBY 2013CI000000315600 GI7655AD 68,00 41582263B CAMARADANSIRABALLA 2013CI000000315800 B 1128TG 68,00 X3992071F CAMARAMORY KEBA 2013CI000000316000 B 1441UZ 143,00 X2012164D CAMARAOUMAROU 2013CI000000316400 GI1393AJ 68,00 X2012164D CAMARAOUMAROU 2013CI000000316300 GI0010BL 166,00 40594709P CAMPS TORIBIO MONICAMANUELA 2013CI000000327001 GI1944BH 68,00 46673134Q CAÑADAVILANOVAJUDITH 2013CI000000345600 5069BMT 143,00 40332632Q CAÑADELLYSAC SERGIO LUIS 2013CI000000345800 2920CXS 68,00 77919701W CANALDURAN MONTSERRAT 2013CI000000329600 C7479BDK 8,70 B17528100 CANALIT PRE-PIRENAIQUES SL 2013CI000000338200 1136FBW 84,00 B17528100 CANALIT PRE-PIRENAIQUES SL 2013CI000000338100 5320BBY 84,00 33548585A CANO LINARES DANIEL 2013CI000000341000 C3208BMX 8,70 43634739J CANTERO CABALLERO DAVID 2013CI000000342800 C3966BLW 8,70 77527853M CAPARROS ESPINAS JORGE 2013CI000000347700 0333BLJ 68,00 37949191L CAPDEVILADILME MIGUEL 2013CI000000350300 GI2245BM 68,00 77905540D CAPELLBATCHELLIJOAQUIM 2013CI000000353300 5566BPF 68,00 X7475550K CAPRACONSTANTIN 2013CI000000354500 0003FTB 143,00 43632498A CARBO MASSEGUR CARLA 2013CI000000356400 7133FMC 143,00 43632498A CARBO MASSEGUR CARLA 2013CI000000356300 1951FRM 143,00 43632498A CARBO MASSEGUR CARLA 2013CI000000356200 7895GMS 8,70 77914708T CARITG POLOANAMARIA 2013CI000000363400 0917CTT 25,00 43396827J CARO CORZO ROSARIO 2013CI000000369500 GI1880BC 143,00 43396827J CARO CORZO ROSARIO 2013CI000000369700 0740DXV 68,00 43396827J CARO CORZO ROSARIO 2013CI000000369600 C6996BLP 8,70 35013441N CARRASCO PINHEIRO LUCILA 2013CI000000372000 B 1356TY 143,00 43631357N CARRERAVILLACRISTINA 2013CI000000375300 7816GNG 68,00 40309969P CARRERAS VERGES ESTER 2013CI000000376400 5343BNB 68,00 X3396875M CARVAJALALMAZAN RICARDO OMAR 2013CI000000379300 C4561BMD 8,70 X3396875M CARVAJALALMAZAN RICARDO OMAR 2013CI000000379400 GI7110AK 68,00 Y0855267A CARVALHO DO NASCIMENTO RENATO 2013CI000000379800 B 9755VX 143,00 Y0855267A CARVALHO DO NASCIMENTO RENATO 2013CI000000379900 3145DRH 143,00 40322122V CASABO GRANADOS MARIACARME 2013CI000000380400 3436HCF 68,00 77893360L CASABO MASSIP PERE 2013CI000000380500 6926BGR 143,00 46672063A CASADOARENAS ESTER 2013CI000000387800 7397CRB 143,00 08674566R CASADO MORENO EMILIA 2013CI000000389200 GI5425BG 143,00 77914920M CASALS TALAVERAMARC 2013CI000000398500 B 4322PJ 143,00 40293843M CASAS CABALLE LUIS 2013CI000000403900 6719FHC 166,00 40293843M CASAS CABALLE LUIS 2013CI000000404000 GI0759BS 166,00 43632077L CASAS TEJADADAVID 2013CI000000407500 2288FVH 68,00 43632077L CASAS TEJADADAVID 2013CI000000407400 GI6589AX 143,00 43632077L CASAS TEJADADAVID 2013CI000000407600 B 4869LY 84,00 46818480W CASTAN MENAMERITXELL 2013CI000000409000 C8519BGW 8,70 X6996156Q CASTELLANOS GUNCHAGERMAN AN 2013CI000000413300 1293CTG 224,00 77902669J CASTELLSRIVAS MAGDALENA 2013CI000000415200 4593DFF 68,00 40358784V CASTELLVI BECERRACRISTINA 2013CI000000415400 1221BSS 68,00Pàg. 140 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL 40349745V CASTILLO JUANHUIX NURIA 2013CI000000417000 3518GPJ 68,00 40263026P CASTILLO MOREACARME 2013CI000000417100 7148FDN 143,00 40323944E CASTRO FERNANDEZTOMAS 2013CI000000418400 GI6328 N 34,00 B17087222 CATALANADE GRUPATGES SL 2013CI000000420100 GI2524BS 224,00 77922856Y CEBRIAN VIDALALBA 2013CI000000422000 GI3224BF 68,00 43634508N CEBRIAN YAGUERAUL 2013CI000000422100 GI3632AH 68,00 X5563440Q CEN DONG 2013CI000000423300 C9340BSX 8,70 B17409277 CENTRE CORALI SL 2013CI000000424500 4570DKT 179,20 46673712L CHACON COLLMONICA 2013CI000000426800 7827CGN 68,00 X5561415S CHAFIKABDELKEBIR 2013CI000000427900 GI8318BM 166,00 43638921D CHALLAM ELFANTROUSSI BOUZIAN 2013CI000000428100 5599BKV 84,00 X6515712L CHAM EBRIMA 2013CI000000428201 GI5063BN 68,00 41596958D CHAOUI BENTAHMEDAHMED 2013CI000000429000 2354DBB 84,00 43635544J CHAOUI FALCHOUYAMINA 2013CI000000429100 0230FWT 143,00 X1421404G CHAOUI MOHAMED 2013CI000000429300 B 8071LB 143,00 X1421404G CHAOUI MOHAMED 2013CI000000429200 GI6233BF 143,00 X6279025W CHAU LARRIEGADE VASQUEZ GISELLA 2013CI000000430800 GI9108BN 68,00 X3392768S CHEN AIBIN 2013CI000000431400 7100FNG 143,00 X5888577W CHEN XUMIAO 2013CI000000434500 1570BLR 84,00 X3849591N CHENG KEBIAO 2013CI000000435900 C4850BMK 8,70 X2874158D CHENG SHUGANG 2013CI000000436000 C4118BKH 8,70 X4679155N CHENG ZHIYUAN 2013CI000000436100 GI3740BC 143,00 X8866366G CHISCAN DANIELCATALIN 2013CI000000437300 B 0618VJ 143,00 Y0390197Q CIOBANU IONUTALEXANDRU 2013CI000000441000 GI5548BL 68,00 35103080C CIRERAFAIBELLAJORDI 2013CI000000441400 B 9428PP 143,00 40369808R CLAVAGUERABECERRADALILA 2013CI000000444000 C2512BLN 8,70 40369808R CLAVAGUERABECERRADALILA 2013CI000000444100 0299CCK 68,00 B17803339 CLAVEPLAST SL 2013CI000000447300 5717DYF 84,00 B17829235 CLINICAMOBILEQUINASL 2013CI000000450000 2111HGY 84,00 46673279T CODERCH PRUNES MARTA 2013CI000000454000 GI8738BT 68,00 77897865Q CODES CHAMORRO JOSEANTONIO 2013CI000000454300 B 3613UY 179,20 77924114E CODESRUIZ MIQUEL 2013CI000000454500 0503FYL 143,00 46671314J CODINAFARJAS M.ASUNCION 2013CI000000455200 C1171BNT 8,70 43635176J CODINATIRADO MARC 2013CI000000457200 C2904BRH 8,70 B17391251 COFUS INDUSTRIALSL 2013CI000000468100 2928CWC 143,00 40351214Z COLLELLDEMONT MASOLIVER NURIA 2013CI000000480200 C2536BPX 8,70 40321945R COLLMALIVERN REIG MARIACARMEN 2013CI000000482300 9191HBD 68,00 47757782F COLOMER CASTILLO FRANCISCO J 2013CI000000488600 8449DJF 143,00 43631079X COLOMERPAGES JORDI 2013CI000000492000 4902FHP 143,00 X6981403Y COLON TAVERAS JOSE FELIPE 2013CI000000496500 GI3873BM 68,00 40299238H COMANOGUE SEBASTIAN 2013CI000000499100 1914DDJ 84,00 40299238H COMANOGUE SEBASTIAN 2013CI000000499000 C3667BPF 8,70 40327722M COMAPUNSET JOSEPMARIA 2013CI000000499600 6770FFF 143,00 40264286A COMATORRENT ISIDRO 2013CI000000500300 5745CVV 143,00 40264286A COMATORRENT ISIDRO 2013CI000000500400 GI6253 O 71,50 40325739T COMAS TURON RAUL 2013CI000000506900 B 7347NT 143,00 A17043910 COMERCIALFAJASA 2013CI000000508200 2386CSF 237,00 A17043910 COMERCIALFAJASA 2013CI000000508400 GI33861VE 35,00 A17043910 COMERCIALFAJASA 2013CI000000508300 B 52081VE 55,00 B55072938 COMPONENTES DEL CAFE SL 2013CI000000512100 0246CYG 84,00 43632724E COMPTE IANGUELAMARIAJOSEPA 2013CI000000514900 9672FSF 143,00 40352404P CONCAPIELLAABEL 2013CI000000518000 1269DKH 60,55 40352404P CONCAPIELLAABEL 2013CI000000518200 1165BMY 179,20 B17451915 CONSOLOT SL 2013CI000000521000 GI6571AY 84,00 B17451915 CONSOLOT SL 2013CI000000520600 E9595BBM 55,00 B17451915 CONSOLOT SL 2013CI000000520700 GI30179VE 55,00 B17451915 CONSOLOT SL 2013CI000000521200 4472FHJ 84,00 B17451915 CONSOLOT SL 2013CI000000520800 7216FYD 237,00 B17451915 CONSOLOT SL 2013CI000000520900 GI6181AZ 166,00 B17451915 CONSOLOT SL 2013CI000000521100 E5306BCV 55,00 J17921222 CONSTRUCCIONS MOLSASC 2013CI000000527500 7693FRD 166,00 08618410B CORCHO MORENO PEDRO 2013CI000000532200 GI2680 T 34,00 77897827R CORCHO NEVADO MARIAANGELES 2013CI000000532500 2999CLW 143,00 43630677E CORNELLAREIXACH JUDITH 2013CI000000537300 GI1348BH 68,00 43630677E CORNELLAREIXACH JUDITH 2013CI000000537200 8035BGW 84,00 43639867N CORREIACAVALHEIROANTONIO M 2013CI000000554200 7169DTL 143,00 43639867N CORREIACAVALHEIROANTONIO M 2013CI000000554100 GI8020AG 68,00 77919302V CORTES FUENTES GUILLERMO 2013CI000000556000 GI2404X 42,00 46671503H COSTAROCAPEDRO 2013CI000000571400 3689CTT 68,00 X3227092P COULIBALY DEMBA 2013CI000000575900 B 5762UK 68,00 X3841241B COULIBALYIDRISSA 2013CI000000576000 GI3426AZ 143,00 X3841241B COULIBALYIDRISSA 2013CI000000576100 6820CSR 84,00 47324890K CRESENCIO GONZALEZ NOEL 2013CI000000576800 C9737BLY 8,70Pàg. 141 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL X3803003E CROOK BENJAMIN PAUL 2013CI000000579700 C4781BMR 8,70 X3803003E CROOK BENJAMIN PAUL 2013CI000000579600 2038BKS 8,70 X3803003E CROOK BENJAMIN PAUL 2013CI000000579800 6795HGG 68,00 77908611K CROS OLIVET PERE 2013CI000000581900 6720CKP 166,00 77908611K CROS OLIVET PERE 2013CI000000582000 1267CGJ 143,00 38848051Q CRUZASTILLEROS JESICA 2013CI000000586700 9572BLY 143,00 41654692J CRUZFERRERANELLYONEYDA 2013CI000000587500 0401CKB 68,00 27897056B CRUZRUIZ MARIAJESUS 2013CI000000589100 GI0586BN 143,00 45641255D CUADROSALMIRON MANUEL 2013CI000000589300 B 6286IX 143,00 X5228135M CUEVAESCUDERO NILTON GERMAN 2013CI000000591000 6220FKT 8,70 B17499419 CUINES I BANYS SANTI SL 2013CI000000592200 6961DJT 84,00 B17499419 CUINES I BANYS SANTI SL 2013CI000000592100 R6183BCD 35,00 B17499419 CUINES I BANYS SANTI SL 2013CI000000592000 GI3916BK 143,00 B17897687 CUINES OLOT SL 2013CI000000592300 1188BSS 166,00 77900138N CUROS PUJOLAR MANEL 2013CI000000596100 GI6150AJ 143,00 77900138N CUROS PUJOLAR MANEL 2013CI000000596000 GI3812 V 34,00 41081276X DAMATAVALVERDE MANUELA 2013CI000000597700 5276FYC 68,00 41081276X DAMATAVALVERDE MANUELA 2013CI000000597600 GI3686BK 84,00 X6309299P DASILVAMARIADIOGO JOSE 2013CI000000598200 4204DJF 68,00 79295215R DALMAU BRUNET NARCISO 2013CI000000599200 3337BZT 143,00 79295215R DALMAU BRUNET NARCISO 2013CI000000599300 5723GHB 179,20 X2821564Q DAMBELEALPHA 2013CI000000599700 C5895BJP 8,70 40557978P DAMESON COTXET JOSE MARIA 2013CI000000600300 GI9176AV 143,00 40557978P DAMESON COTXET JOSE MARIA 2013CI000000600200 9274BGZ 143,00 77913277H DANES FERRES OLGA 2013CI000000602000 GI6552AU 60,55 X3269646N DAOUDI MIMOUN 2013CI000000604000 C9342BMF 8,70 X6515634X DASCALU DUMITRU DORU 2013CI000000607200 5449BHY 179,20 41578458R DE LUCAPRIETO GUILLERMO GAS 2013CI000000610500 C4582BRJ 8,70 X3282625L DELGADO CAMPUZANO JACINTOA 2013CI000000619300 0518DLZ 68,00 X3282625L DELGADO CAMPUZANO JACINTOA 2013CI000000619400 9352DSB 143,00 X4534201G DEMBAGASEEDY 2013CI000000621800 C5794BBV 8,70 X1794795J DERRAZYASSIN 2013CI000000624500 3330FCD 68,00 X1794794N DERRAZZOUHAIR 2013CI000000624700 B 3436PZ 68,00 X1794794N DERRAZZOUHAIR 2013CI000000624600 C9807BNS 8,70 X5538763H DEXIN XIAO 2013CI000000630200 C3965BLW 8,70 X9615479F DIACONESCU MARIUS CONSTANTIN 2013CI000000630700 4665DXH 143,00 X5913801H DIAKITE SORY 2013CI000000631200 C0487BFZ 8,70 X3941088S DIALLO ISMAILADEMBA 2013CI000000631700 3130CBP 143,00 X2444822Z DIALLO MAHAMANE 2013CI000000631900 GI3394AK 296,00 X2444822Z DIALLO MAHAMANE 2013CI000000632000 7997CDP 143,00 X2444822Z DIALLO MAHAMANE 2013CI000000631800 5467FRD 143,00 X2960616X DIALLO MAMADOU LAMARANA 2013CI000000632100 GI6666BF 68,00 X6723843T DIAYITE MAMADOU LAMINE 2013CI000000632400 C0164BRZ 8,70 39023721N DIEZ DE LOSRIOS BURRUECOSANTONIO 2013CI000000636900 2087GYK 166,00 39023721N DIEZ DE LOSRIOS BURRUECOSANTONIO 2013CI000000636800 1148BLR 179,20 41548060D DIEZ DE LOSRIOSRIQUELME ERIC 2013CI000000637000 8145GZF 68,00 41548060D DIEZ DE LOSRIOSRIQUELME ERIC 2013CI000000637100 B 1752WG 143,00 40352840F DILME MARSANS LAURA 2013CI000000637900 6304DJT 84,00 A17007675 DISTRIB IMAGINERIAOLOT SA 2013CI000000640500 GI5617BB 84,00 X3040521J DJIBYSAKHOABDERRAHMANE 2013CI000000641500 GI3010AW 68,00 77916244H DOBLAS MOREJON ADRIANA 2013CI000000642700 7693DYM 68,00 77916245L DOBLAS MOREJON CLEMENTE 2013CI000000642800 GI7760BS 143,00 40286137G DOMENECH GUELLJOAN 2013CI000000645800 7237FTR 143,00 40286137G DOMENECH GUELLJOAN 2013CI000000645900 4644FRW 30,00 78022635B DOMENECH VALOIXJOAN 2013CI000000649000 1586FBW 84,00 41527219Y DONAIREROMEROANA 2013CI000000655300 6516FJM 68,00 41527219Y DONAIREROMEROANA 2013CI000000655200 1236GBF 224,00 X5764010A DOS SANTOS TOMAS ELISABETE C 2013CI000000660000 0235FKZ 8,70 X1317508E DOUYEB BEGDOURI MOHAMED L 2013CI000000662602 GI5237BB 34,00 X1628804J DRAMMEH EBRIMA 2013CI000000663400 C2450BRZ 8,70 X1628804J DRAMMEH EBRIMA 2013CI000000663500 C9348BRR 8,70 X1628804J DRAMMEH EBRIMA 2013CI000000663200 B 2762VS 179,20 X1628804J DRAMMEH EBRIMA 2013CI000000663100 C6793BKK 8,70 X1628804J DRAMMEH EBRIMA 2013CI000000663000 GI6365AP 84,00 X1628804J DRAMMEH EBRIMA 2013CI000000663300 3665FTK 143,00 X1628804J DRAMMEH EBRIMA 2013CI000000663600 GI8802BN 8,70 X3880527J DRAMMEH HAGI BUCHE 2013CI000000663700 B 7633MH 68,00 X4299220Z DVORACEK FRANTISEK 2013CI000000669000 8796FNN 68,00 X3099142F DZIDEK JAN FRANCISZEK 2013CI000000669200 2219GFN 143,00 43636069D ELAOUADI BURATDAAHMED 2013CI000000672100 GI9697AY 143,00 43636069D ELAOUADI BURATDAAHMED 2013CI000000671900 C8461BDV 8,70 43636069D ELAOUADI BURATDAAHMED 2013CI000000672000 GI9350BK 143,00 X3617690C ELAOUAJI MOHAMED 2013CI000000672400 SE7887CW 84,00Pàg. 142 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL Y1051235B ELBOUHALI OUTMAN 2013CI000000673500 9511FKS 84,00 X1287941X ELBOURIABDELALI 2013CI000000673800 T 6291AX 84,00 41581641X ELGAMOUCHI DARRAS NABILA 2013CI000000674500 GI8293BH 143,00 X5473027Q ELGHAM MOHAMED 2013CI000000674800 5499GBM 143,00 41671102R EL HAJJI BIRCHE FOUAD 2013CI000000675500 GI8260BN 143,00 X8964334S EL HAWARIISMAIL 2013CI000000676000 7583GGH 179,20 X8964334S EL HAWARIISMAIL 2013CI000000676100 8789HCB 143,00 X0986425R ELKADERIZACARIA 2013CI000000676900 GI0155BG 68,00 X2139299T ELKAOUTARI MOHCINE 2013CI000000677000 9408BZX 143,00 45171935G ELMOUASSER MOHAMED DAOUD 2013CI000000678300 8865CSY 84,00 43638643F ELMOUSSAOUIABDESLAM ZHORA 2013CI000000678500 GI3487BF 68,00 45172932N ELMOUSSAOUI ELMOUSSAOUI ME 2013CI000000678600 GI9711BG 143,00 43639928G ELOUAHABI ELOUAHABIABDELLAH 2013CI000000678700 0759CZN 84,00 43638606Q ELOUAHABIIBNAICH EL HASSAN 2013CI000000678800 2567FDF 143,00 X2882820T ELOUAHABIYOUSSEF 2013CI000000679200 8510BKY 143,00 X5080042D ELOUARIACHIABDELADIM 2013CI000000679300 7745FCY 143,00 43637412H ELOUARIACHIAMJAHED MOHAMED 2013CI000000679500 GI9227BM 143,00 X5946499X ELWAHABIJAAFAR 2013CI000000680500 C5138BPR 8,70 X5946499X ELWAHABIJAAFAR 2013CI000000680600 3833GKS 84,00 41545327J ELYAHIAOUI MOHAMED M’HAMED 2013CI000000681000 3716BRS 68,00 B17655036 EMBUTIDOS SADISASL 2013CI000000686100 7022FDW 296,00 B17655036 EMBUTIDOS SADISASL 2013CI000000686000 1667FKT 179,20 B17655036 EMBUTIDOS SADISASL 2013CI000000685900 7356CZK 143,00 40600454A ESCARRAESPELT JOSEFINA 2013CI000000693600 0994BSV 179,20 77913523B ESCOBARRAYAFRANCESCA 2013CI000000694800 9896DYT 166,00 77913523B ESCOBARRAYAFRANCESCA 2013CI000000694700 7005CGV 68,00 47605682Y ESCORIHUELASAYALERO CARLOS 2013CI000000696800 B 8490SN 68,00 40283564F ESPARRACH TAPIASANTONI 2013CI000000701100 GI8400AX 68,00 43633203H ESPARRECH CONTRERAS JOSEP 2013CI000000701400 3119GLP 68,00 43630731F ESPELT CONDE SERGI 2013CI000000702800 9886FGM 143,00 43626006C ESPIN MARTINEZANTONIO 2013CI000000704200 7942BBF 68,00 79300526E ESPUCHE VIÑOLAS JAVIER 2013CI000000707800 6510FYX 84,00 X6003707V EUZEN ARMELLE MARIE 2013CI000000722300 6872DHJ 143,00 J17497751 F.E.M.I SC 2013CI000000763500 GI8628BG 143,00 46670473T FABREGAPAGES JOAN 2013CI000000735300 B 1032EC 15,00 46670473T FABREGAPAGES JOAN 2013CI000000735200 0622DDY 179,20 77900483N FAGEDAROCAROLS JOAN 2013CI000000742600 GI6147AY 84,00 X8767853T FAHERTY CIARAN ANTHONY 2013CI000000744300 GI2737BS 68,00 40332805M FAJALLORENS MARCEL 2013CI000000745600 GI1973AW 68,00 77917545P FAJARDO CANO DAVID 2013CI000000746500 0012BXP 166,00 77917545P FAJARDO CANO DAVID 2013CI000000746600 GI8270AV 68,00 77917545P FAJARDO CANO DAVID 2013CI000000746700 3049GTY 60,55 07264453H FAJARDO I PIÑEROALBA 2013CI000000746800 7309CGH 68,00 40283742R FAJARDO LOPEZEMILIO 2013CI000000747000 GI2967AX 68,00 40272498G FAJARDO LOPEZLUCIANO 2013CI000000747500 2800BFP 143,00 40272498G FAJARDO LOPEZLUCIANO 2013CI000000747300 C0703BPX 8,70 40272498G FAJARDO LOPEZLUCIANO 2013CI000000747400 GI02566R 55,00 40272498G FAJARDO LOPEZLUCIANO 2013CI000000747600 GI3154AV 84,00 40537592T FAJARDO VILAARIADNA 2013CI000000747700 GI0026BG 84,00 A17147992 FALGUERASACREST SA 2013CI000000752500 3004GJM 143,00 46670272Y FARRE VILALTAMARIA 2013CI000000756100 GI0242BN 143,00 X6653673A FATIAMADU 2013CI000000757600 C4198BKR 8,70 X3012441Q FATYBAQUEBA 2013CI000000757700 C3341BNM 8,70 X8973760B FAYE IDRISSADIENE 2013CI000000758300 GI6827BS 143,00 X6148559S FEDORIV LYUBOV 2013CI000000758700 GI2846BJ 68,00 X1868366F FELLAH ABDELHAKIM 2013CI000000763100 8969CZW 143,00 45173163J FELLAH FELLAHIAISSA 2013CI000000763200 GI0824BH 143,00 X1868365Y FELLAH SAMIR 2013CI000000763300 0834DZN 143,00 77899751Q FERNANDEZBOADAGASPAR 2013CI000000764700 4303FPJ 143,00 77899751Q FERNANDEZBOADAGASPAR 2013CI000000764800 0645DPY 60,55 46559942F FERNANDEZFERNANDEZLEONA 2013CI000000767600 6210HFR 84,00 43630733D FERNANDEZ MONTEIS JORDI 2013CI000000771800 GI8767AW 121,15 X9654829G FERNANDEZ NANCY VERONICA 2013CI000000772100 B 5009JF 68,00 46673367L FERRARONS CORTESANTONIO 2013CI000000777700 7531BYH 68,00 77902834V FERRESAULI MIQUEL 2013CI000000781400 C2080BTH 8,70 40325916Q FERRES COSTAMARIAGLORIA 2013CI000000782900 2573GKD 68,00 43631510G FERRES JIMENEZ CARLES 2013CI000000785200 7993BBF 84,00 77907450X FERRES MASO LUIS 2013CI000000786100 GI5217AV 84,00 77907450X FERRES MASO LUIS 2013CI000000785900 GI4037AW 68,00 77907450X FERRES MASO LUIS 2013CI000000786000 GI1606AP 8,70 77907450X FERRES MASO LUIS 2013CI000000786200 2798BKS 143,00 77913986Z FIERRO SOLANOAGUSTIN 2013CI000000791500 GI2220AM 68,00 77913986Z FIERRO SOLANOAGUSTIN 2013CI000000791600 5517FLC 68,00Pàg. 143 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL 43438706D FIGUERAS MARTI OSCAR 2013CI000000794300 B 8269WY 68,00 37673559L FISASARMENGOLFRANCISCO J 2013CI000000797600 3253GZG 179,20 37673559L FISASARMENGOLFRANCISCO J 2013CI000000797700 2777FWW 68,00 46670640Y FITEAULINAJOSEP 2013CI000000797800 7705DRR 143,00 45173179Y FLEITES FERNÁNDEZJORGE 2013CI000000799000 GI7803AU 68,00 J17691684 FLORI PARC SC 2013CI000000799300 2029CHD 166,00 43635650G FLORES LALOUANI VICTOR 2013CI000000802300 GI4597BB 143,00 40354028E FLORIDO MASACHS MARC 2013CI000000804100 C9190BKW 8,70 Y1833331S FODOREAN ADRIAN 2013CI000000806500 B 6336OH 143,00 X2619081W FOFANAGAOUSSOU BOUGADARI 2013CI000000806700 GI9098BS 143,00 X2619081W FOFANAGAOUSSOU BOUGADARI 2013CI000000806800 0446BCL 25,00 A28037224 F CONSTRUY CONTRATAS SA 2013CI000000807900 4719BWL 237,00 41084122G FONT GARRETAFRANCESC XAVIER 2013CI000000811800 B 9576JD 60,55 40313685K FONTROGERJOSEANTONIO 2013CI000000814500 GI5183AX 68,00 40286927N FONT TORRENT MARIAMERCE 2013CI000000816500 1637DSK 179,20 77916706C FONT VILAFRANCESC XAVIER 2013CI000000817300 GI4477AH 60,55 B62043997 FOTOGRAFIACAN 60 SL 2013CI000000824900 3374DRT 68,00 J17884685 FRANKFURT MIRALLSC 2013CI000000829200 C5723BNJ 8,70 77916083H FRANQUESASERRATALBERT 2013CI000000829400 1958DMW 166,00 X6259369B FRASQUILHO NOGUEIRABERNARDO J 2013CI000000829900 B 5862UD 68,00 33959442B FUENTES CARRILLO DANIEL 2013CI000000836600 7850CKF 68,00 07264121P FUENTES JIMENEZ VANESSA 2013CI000000837100 C7470BNM 8,70 X4295628X FUKAN ALES 2013CI000000838200 6864DND 68,00 G63371066 FUNDACIO PRIVADAYABLONSKY 2013CI000000838400 4356HHV 179,20 43630974C GABINO GOMEZ OSCAR 2013CI000000843500 0206BTP 143,00 X6081706T GAJCZYKANNAMARIA 2013CI000000844800 GI2762BF 68,00 36744234D GALLACH CODINAJOAN 2013CI000000850900 C2186BCT 8,70 40200787F GALOBARDES FUSTER MANUEL 2013CI000000854800 GI2736AS 68,00 40294009X GAMEZFUENTES CRISTOBAL 2013CI000000858000 4307FYW 68,00 43638484D GANDEGASOUMARE CHEIKHOU 2013CI000000858300 GI3034AZ 68,00 41669977A GANDEGASYLLAYERO 2013CI000000858500 0109BPY 65,82 43633888J GARCIAALGABAMARCOS 2013CI000000864200 4153CDW 143,00 24861241N GARCIACUENCATRINIDAD 2013CI000000868300 2161DSP 143,00 36975544P GARCIAEGEAJUAN MANUEL 2013CI000000868900 3056BKT 143,00 36975544P GARCIAEGEAJUAN MANUEL 2013CI000000868800 HU2506 M 143,00 40602566E GARCIAGRAU EUGENIO 2013CI000000871800 GI4811AH 84,00 40602566E GARCIAGRAU EUGENIO 2013CI000000871900 GI1882AF 84,00 77919310W GARCIAHERRERO JOSE 2013CI000000872400 GI3946BM 8,70 77919310W GARCIAHERRERO JOSE 2013CI000000872600 GI3223AJ 8,70 77919310W GARCIAHERRERO JOSE 2013CI000000872300 6898FLD 84,00 77919310W GARCIAHERRERO JOSE 2013CI000000872500 2038DCZ 143,00 46677239G GARCIAHUERTAS ISMAEL 2013CI000000872900 C4970BSV 8,70 46672579J GARCIALINARES CONCEPCION 2013CI000000873300 GI7848BK 143,00 77913504S GARCIALINARES JUAN CARLOS 2013CI000000873900 6708CBV 143,00 40600898X GARCIAMORENO JUAN 2013CI000000875900 GI3578BH 143,00 40600898X GARCIAMORENO JUAN 2013CI000000875800 7560BBM 166,00 40600898X GARCIAMORENO JUAN 2013CI000000875700 GI9271BD 68,00 77920844H GARCIAROVIRAJUAN CARLOS 2013CI000000879300 1419DKK 143,00 46672548M GARCIAZABALFRANCISCO 2013CI000000881500 GI1618BT 143,00 40358700W GAROLERAPUIG JUDHIT 2013CI000000883600 GI3116BS 68,00 Y2381564C GATIEANTOINE PIERRE G 2013CI000000891600 C8001BSM 8,70 X2712667R GE JINGLONG 2013CI000000892000 C7531BRK 8,70 X2712667R GE JINGLONG 2013CI000000891900 C9386BVF 8,70 36937252B GELABERTAVILAJOAN 2013CI000000892300 GI7309X 7,50 40356429P GELIS BRAVO RAQUEL 2013CI000000895400 0404GTF 143,00 B97921720 GESTRIEBE SL 2013CI000000901600 2296CBY 224,00 B97921720 GESTRIEBE SL 2013CI000000901500 B 1784KD 166,00 X6793887D GILLROOP 2013CI000000906700 GI5496BH 143,00 X8866642G GIRRAJINDER 2013CI000000910100 3845CMV 84,00 B17880261 GIROEMPRESA1992 SL 2013CI000000912300 5203FGL 179,20 X3937273H GLUSHKO VOLODYMYR 2013CI000000916600 6649CYN 143,00 77913531L GOMEZBOIXJUAN 2013CI000000919800 4358FKB 84,00 50540831X GOMEZFERNANDEZISMAEL 2013CI000000922300 VI2601 W 84,00 50540831X GOMEZFERNANDEZISMAEL 2013CI000000922200 GI4286AY 84,00 77917855L GOMEZ GARCIAJUAN CARLOS 2013CI000000922800 B 2150UN 143,00 77912961R GOMEZ GOMEZ DAVID 2013CI000000923000 GI7103BS 68,00 90001405J GOMEZ GOMEZJOSEPANTONI 2013CI000000923900 0366GJF 30,00 90001405J GOMEZ GOMEZJOSEPANTONI 2013CI000000923800 GI5467BS 84,00 46673344L GOMEZ GOMEZROSAMARIA 2013CI000000924200 GI8306BD 68,00 46673344L GOMEZ GOMEZROSAMARIA 2013CI000000924100 1364FDW 143,00 74905204T GOMEZ GRANADOS JESUS 2013CI000000924400 6878FBD 8,70 74905204T GOMEZ GRANADOS JESUS 2013CI000000924300 6465BHT 179,20 40893191L GOMEZ HUESADOLORES 2013CI000000924500 GI7715BP 143,00Pàg. 144 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL X8393851R GOMEZPINEDAESPERANZA 2013CI000000926400 1052GZY 8,70 46672642F GOMEZSANCHEZANAMARIA 2013CI000000927400 C4570BMD 8,70 43145854Q GOMEZSANCHEZAROA 2013CI000000927700 5882CNT 68,00 76396311V GONZALEZ CABANAJACOBOAN 2013CI000000929800 GI3646AW 68,00 77903982S GONZALEZ CANTALEJOS JUAN 2013CI000000930100 B 7557UJ 143,00 46670525Y GONZALEZ MOLINAANTONIO 2013CI000000934900 4427CXN 84,00 43639331M GONZALEZRESTREPO CARLOSAL 2013CI000000937000 B 0673XF 143,00 46589933Y GONZALEZSANDOVAL. JORGE D 2013CI000000937400 B 3774OG 143,00 46672913W GOU GUILLAMETXEVI 2013CI000000939500 3284CMH 143,00 79295237T GRABALOSABOADAANAMARIA 2013CI000000939800 5225DKC 143,00 41594665Q GRANADALONDOÑO MARTHAL 2013CI000000949300 3337FXB 68,00 40292738G GRANADOS MATEOS VICTOR 2013CI000000951200 GI0530 U 34,00 40292738G GRANADOS MATEOS VICTOR 2013CI000000951300 0732CPP 143,00 40210923T GRANADOS SAU FRANCISCA 2013CI000000951800 1084CPD 68,00 77906920D GRAU BALATEU JAVIER 2013CI000000953500 GI9591AP 84,00 77906920D GRAU BALATEU JAVIER 2013CI000000953400 GI6444BC 143,00 77906920D GRAU BALATEU JAVIER 2013CI000000953200 C2197BKT 8,70 77906920D GRAU BALATEU JAVIER 2013CI000000953300 4709CHH 60,55 X3185774K GRISALES VALENCIADIANAM 2013CI000000958300 7433CDL 68,00 J17602152 GUERRERO CALVO SC 2013CI000000966500 R5184BBZ 55,00 J17602152 GUERRERO CALVO SC 2013CI000000966300 LE8384Y 84,00 33867938R GUTIERREZESPEJO JUAN 2013CI000000985800 7425CSG 143,00 41654811V GUTIERREZ GUTIERREZ MARCO 2013CI000000986000 B 5995UK 84,00 41654811V GUTIERREZ GUTIERREZ MARCO 2013CI000000986200 C9332BKL 8,70 41654811V GUTIERREZ GUTIERREZ MARCO 2013CI000000986100 6499DPV 84,00 77915646H GUZMAN POZAS JAVIER 2013CI000000989000 GI2862BB 143,00 41591362W HAMACHE BEN ZAID ELMOSTAPHA 2013CI000000990500 1823CFJ 179,20 X2799274J HAMACHE EL HOUCINE 2013CI000000990700 GI0256BH 143,00 Y0486413T HAMMOU-NAICHATAOUFIK 2013CI000000990800 9333DVR 143,00 45170288J HANSEN SPERANZAJULIO LUIS 2013CI000000991200 2456FJZ 68,00 46686627P HARO VITACRISTOBAL 2013CI000000992000 C4062BPB 8,70 46686627P HARO VITACRISTOBAL 2013CI000000991900 1031HMM 84,00 X6779813B HENAO CARLOSANDRES 2013CI000000992700 GI6744BM 68,00 40342532A HEREDIAMUÑOZ CAROLINA 2013CI000000993400 B 3766TM 68,00 J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013CI000000994100 4983DTZ 84,00 J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013CI000000994300 2379DTZ 84,00 J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013CI000000994000 GI1698AX 68,00 J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013CI000000994200 GI8156BP 166,00 45285413T HERNANDEZFERNANDEZFCO 2013CI000000994900 7188GRR 84,00 45285413T HERNANDEZFERNANDEZFCO 2013CI000000995000 1229DTT 60,55 43632277N HERNANDEZ MOLINACHRISTIAN 2013CI000000995900 B 7079TW 143,00 45170055X HERNANDEZPEREZJUAN RAUL 2013CI000000996400 8852BLY 143,00 77914726H HERNANDEZ VILLARJOSE LLUIS 2013CI000000997600 9538DWB 68,00 43634741S HERVAS GALEOTE MIREIA 2013CI000001002000 9865DBT 68,00 43635416T HIDALGO GARCIAJUAN 2013CI000001002300 2538FVG 68,00 B17461385 HOSPITALVET GARROTXASL 2013CI000001010400 1369FCX 8,70 B17461385 HOSPITALVET GARROTXASL 2013CI000001010300 GI8126BD 84,00 X3112042G HOUMMIADIL 2013CI000001011600 GI9143BJ 166,00 X3112042G HOUMMIADIL 2013CI000001011700 C0467BHJ 8,70 X4236000K HUANG JIANHUA 2013CI000001012400 C9939BSD 8,70 X5438106D HUIXINYAO 2013CI000001014300 9575HLJ 143,00 40355004D IGLESIAS GOMEZLUIS DAVID 2013CI000001020100 GI2184BJ 68,00 40371481H IGLESIAS PEREZSERGIO 2013CI000001021900 C9524BMF 8,70 X5897859S ILIESCU OANAMADALINA 2013CI000001023000 7037DZG 143,00 B17049941 INDELTEXSL 2013CI000001025000 E3485BBT 35,00 B17049941 INDELTEXSL 2013CI000001024900 0145BLJ 179,20 B17572041 IND ELECTRICAGARROTXASL 2013CI000001025300 GI6681BH 84,00 B17572041 IND ELECTRICAGARROTXASL 2013CI000001025900 GI6680BH 84,00 B17572041 IND ELECTRICAGARROTXASL 2013CI000001025500 GI6679BH 84,00 B17572041 IND ELECTRICAGARROTXASL 2013CI000001025800 9057CNM 84,00 B17572041 IND ELECTRICAGARROTXASL 2013CI000001025400 B 2711GZ 42,00 B17572041 IND ELECTRICAGARROTXASL 2013CI000001025700 3235CLM 84,00 B17572041 IND ELECTRICAGARROTXASL 2013CI000001025600 9984GVV 68,00 B17638453 INMOBILPAOLOT SL 2013CI000001027000 2744FWG 121,15 B17463043 INSTAL.LACIONSROS.CAM SL 2013CI000001032800 GI0267AP 84,00 B62719117 INTERIOS CAT SL 2013CI000001038001 GI7833AN 84,00 B62719117 INTERIOS CAT SL 2013CI000001038701 GI2113AF 84,00 B62719117 INTERIOS CAT SL 2013CI000001037301 V 09497R 166,00 B62719117 INTERIOS CAT SL 2013CI000001035101 E8742BCD 55,00 B62719117 INTERIOS CAT SL 2013CI000001035001 E7301BDH 55,00 B62719117 INTERIOS CAT SL 2013CI000001034801 B 8342HH 42,00 B62719117 INTERIOS CAT SL 2013CI000001036301 B 12734R 166,00 Y0593327X IONUT DAVID 2013CI000001040601 GI9852BG 17,00Pàg. 145 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL Y0593327X IONUT DAVID 2013CI000001040501 GI6325BP 17,00 X9508266C IOSIF COSTEL 2013CI000001040800 C4614BCP 8,70 Y1827482P IRIMIAGABRIEL 2013CI000001041100 5489GJY 143,00 46672633K ISORNABOBER OSCAR 2013CI000001043300 B 9821PU 68,00 X3202035K JAAIDI MOHAMED 2013CI000001044000 C4256BCF 8,70 X6776437Q JABBI SAINEY 2013CI000001044300 C8164BGM 8,70 X7801142W JABERJONYFARAH JERIES 2013CI000001044400 B 6958PX 224,00 X4819391V JABIR HADIJATOU 2013CI000001044500 GI8580AP 179,20 44676719R JAGNE LINAZALAMIN 2013CI000001044800 C5240BGG 8,70 X3190499P JAITEH BASARJO 2013CI000001045200 GI6379BN 68,00 X0265058Y JAITEH KEMOHO 2013CI000001045300 GI3431AN 143,00 41646326L JAMEGAYTUNKABABUBA 2013CI000001046800 C0247BRP 8,70 41646326L JAMEGAYTUNKABABUBA 2013CI000001046700 C1554BFK 8,70 40343624Z JIMENEZ DAVILAMIGUEL 2013CI000001051800 1493GVG 179,20 40593583D JIMENEZ GARCIAEVA 2013CI000001052100 4010GGW 143,00 40593583D JIMENEZ GARCIAEVA 2013CI000001052200 6919BRG 68,00 77917875Q JIMENEZLLOBET MIREIA 2013CI000001052300 GI7333BP 68,00 46672800G JIMENEZRECUERDAJAIME 2013CI000001055200 6425BDR 68,00 46672800G JIMENEZRECUERDAJAIME 2013CI000001055100 9345BTY 68,00 77912967F JIMENEZRECUERDAJOSEAN 2013CI000001055400 GI1419BP 143,00 43633486W JIMENEZ VALERO MIREIA 2013CI000001056900 7344CPM 68,00 X6027909T JIN CHENGGUANG 2013CI000001057200 GI3898BP 68,00 77916704H JOFRE PARAROLS IMMA 2013CI000001058900 2238CXV 84,00 40219394F JOUARBOIXLUIS 2013CI000001067400 C9133BBC 8,70 40218398T JUANOLAMASDEVALLMARIA 2013CI000001072700 GI6650BH 143,00 46673278E JURADO FAGELLAMANUEL 2013CI000001082700 6749FTS 68,00 46673278E JURADO FAGELLAMANUEL 2013CI000001082600 GI5604BN 68,00 47175147P JUST ESTEVE JUAN CARLOS 2013CI000001083400 GI4840BH 68,00 47175147P JUST ESTEVE JUAN CARLOS 2013CI000001083300 B 2835TF 143,00 47175147P JUST ESTEVE JUAN CARLOS 2013CI000001083200 C8164BPN 8,70 77923195T JUST ESTEVE MAGDALENA 2013CI000001083500 GI2855BK 68,00 46673494P JUSTICIAMELERO EVARIST 2013CI000001083700 8831FDP 60,55 X6684570B KADRIISMAIL 2013CI000001091400 0739FBL 143,00 X2667664D KALLOUCH YAHIA 2013CI000001091500 GI7200AS 143,00 X2941849B KAMATEH BARASA 2013CI000001091800 B 6664SY 84,00 X2941849B KAMATEH BARASA 2013CI000001091700 0241BLJ 224,00 X7153690T KANE MAMADOU 2013CI000001091900 C9391BKW 8,70 X6804244Q KANJURAMARIKO 2013CI000001092100 GI4635BP 68,00 X6258727J KANTEH HAJI 2013CI000001092500 GI1237BM 68,00 X3860239B KANTEH JAMBALA 2013CI000001092600 C3026BGY 8,70 41665497P KANTEH KANTEH MUDU 2013CI000001092800 8861BCB 68,00 X0470136Q KANTEH KASAY 2013CI000001092900 GI2851BC 68,00 X6172520X KAURRUPINDER 2013CI000001095500 9924BCW 179,20 X6143020L KAURSATWINDER 2013CI000001095700 5662BKK 68,00 43635347T KAYOUAHAMOU MIMOUN 2013CI000001095800 1394BLZ 68,00 43637879W KEBBEH SUMAREH YAYA 2013CI000001096100 GI1970AZ 68,00 43637879W KEBBEH SUMAREH YAYA 2013CI000001096200 GI9169BS 143,00 Y1594368E KERZERHO SYLVAIN 2013CI000001096400 2109CLD 143,00 X8033416E KIENTI OUMRI BOUZEID 2013CI000001097500 4376BPR 143,00 X3236311G KOTILVASYL 2013CI000001098800 9411HJD 143,00 41577327C KRUBALLY KRUBALLY HAJASA 2013CI000001101003 B 3254WK 47,66 X3940838H KUMARRAJINDER 2013CI000001103100 6125BDK 179,20 X3940838H KUMARRAJINDER 2013CI000001103200 B 6245WT 143,00 X6175838Q KUZMICKIENE DZEFRIDA 2013CI000001104600 6828DLX 68,00 X3196264T LAMRINI MIMOUN 2013CI000001110600 8927BJV 143,00 X9817638L LAMZOURI TIJANI 2013CI000001110800 4770BCD 179,20 X5752560F LAN WEIYI 2013CI000001110900 C7459BVL 8,70 X5540191C LANDGRAF GERT MICHAEL 2013CI000001111400 GI2990AU 68,00 40325876E LARACANTALEJOS M ISABEL 2013CI000001112200 GI0602AC 68,00 40350297V LARAGARCIAALICIA 2013CI000001112700 B 3694PH 68,00 40350296Q LARAGARCIAJOSE LUIS 2013CI000001113300 GI2482BP 68,00 25086022Z LARAMATEO SALVADOR 2013CI000001113700 GI7519AW 166,00 25086022Z LARAMATEO SALVADOR 2013CI000001113600 GI3646AM 143,00 X3191689W LEON SAENZFRESIAMIREYA 2013CI000001122200 C0368BTC 8,70 X4041639X LIJIANLIN 2013CI000001123900 GI1923BF 68,00 X4041639X LIJIANLIN 2013CI000001123800 C9739BBM 8,70 X5831593N LIJIN 2013CI000001124000 9110GBB 143,00 X3941538M LIMONTASANTOSALBERTO 2013CI000001127100 2715CGS 143,00 X3941538M LIMONTASANTOSALBERTO 2013CI000001127000 GI0436BH 143,00 X5538632W LIN ZHIHE 2013CI000001128900 C6757BJG 8,70 43637035D LIÑAN ROMEROANTONIO 2013CI000001135900 C8248BPK 8,70 46670833S LINARES MUÑOZANTONIO 2013CI000001133500 9198BYV 143,00 46670833S LINARES MUÑOZANTONIO 2013CI000001133600 6597FKK 237,00Pàg. 146 Administració Local Ajuntaments Núm. 159 – 20 d’agost de 2013 CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL 142818846 LIU XIULING 2013CI000001137400 3584GCX 166,00 77913614X LLAGOSTERACASALS JAUME 2013CI000001140000 1509CDR 68,00 77913614X LLAGOSTERACASALS JAUME 2013CI000001140300 3091FCJ 8,70 77913614X LLAGOSTERACASALS JAUME 2013CI000001140100 4597CYS 143,00 77913614X LLAGOSTERACASALS JAUME 2013CI000001140200 E8038BCL 166,00 52404611P LLAVERIADIAZ MONTSERRAT 2013CI000001143900 8778DTH 166,00 52404611P LLAVERIADIAZ MONTSERRAT 2013CI000001143800 1250CZW 143,00 40344869V LLIMARGAS LLOPROC 2013CI000001145800 Z6685AT 179,20 40285723G LLONGARRIU VERDAGUERJOSEP 2013CI000001150300 6228BFT 143,00 37792721H LLOPART GILALBERTO 2013CI000001150700 B 6198NM 68,00 77902837C LLORENS BASTIAN JOAN 2013CI000001152500 7088FWZ 68,00 43632194K LLORET CICRASANNA 2013CI000001154000 B 4784NS 8,70 77892875V LOBATO PORRAS JOSE 2013CI000001158000 GI6517BB 143,00 X4615628B LOGMORE CHRISTOPHERBARON 2013CI000001158700 8696GKR 179,20 43628911G LOMBARDO RODRIGUEZSERGIO 2013CI000001159100 GI9720BB 68,00 37372595X LOPEZBUSTOS MARIAVICTORIA 2013CI000001162400 2954DDT 84,00 77916683C LOPEZ DIAZ MIGUELANGEL 2013CI000001164200 C0017BLZ 8,70 45172661V LOPEZ DIEZELEMAR COROMOTO 2013CI000001164300 GI7758BF 68,00 Y0913421J LOPEZ GUTIERREZ MARIAELISA 2013CI000001166200 C0396BVM 8,70 77921264R LOPEZPEÑAS MIGUEL 2013CI000001172200 5560DBV 143,00 38440642Y LOPEZRODRIGUEZEMILIA 2013CI000001173100 9525DCC 143,00 77920826T LOPEZSALO LIDIA 2013CI000001174800 1441CFT 68,00 43415014F LOPEZSIMO JOSE CARLOS 2013CI000001175600 GI8240AT 68,00 77918205R LORENTE GARCIAANTONIO 2013CI000001177100 GI2446AN 68,00 Y1869818R LU XUEZHONG 2013CI000001182100 8320CGZ 68,00 46671302R LUCENACEBRIAN CARMEN 2013CI000001182800 GI5230BG 143,00 77900216K LUQUE SANCHEZ MANUEL 2013CI000001185600 GI3944BF 84,00 77900216K LUQUE SANCHEZ MANUEL 2013CI000001185800 C3951BTH 8,70 77900216K LUQUE SANCHEZ MANUEL 2013CI000001185700 7543DXW 143,00 77900216K LUQUE SANCHEZ MANUEL 2013CI000001185500 4528BVH 84,00 X7513298A LUZIO JUSTINO FERNANDO 2013CI000001186200 GI4024BN 143,00 02281250H M’ HENNI S’ BIH NOURDINE 2013CI000001186600 8623FJH 143,00 02281250H M’ HENNI S’ BIH NOURDINE 2013CI000001186500 7234DBW 8,70 77905448D MALLARACH BATLLE JOAQUIM 2013CI000001192800 B 0603NL 143,00 77905448D MALLARACH BATLLE JOAQUIM 2013CI000001193000 C8657BNJ 8,70 X3859213C MANACHI NAIMA 2013CI000001196700 5674BZK 68,00 X3629542G MANNEH HAJI 2013CI000001198000 C9881BLY 8,70 J17566555 MAPEC SC 2013CI000001201000 3156DKG 84,00 J17566555 MAPEC SC 2013CI000001201100 9182CYK 68,00 B17475245 MARBRES VICTOR GRANADOS SL 2013CI000001202800 8097CFB 166,00 B17475245 MARBRES VICTOR GRANADOS SL 2013CI000001202700 1125BCL 166,00 43632613A MARCE COLOMER DAVID 2013CI000001203100 5845FDD 68,00 40598949Q MARCER CAUSADIAS JORGE 2013CI000001205800 GI9508BB 143,00 40999038C MARCET CONTRERAS BECERRAP 2013CI000001206000 B 5004TY 68,00 36456879Q MARIMON LOPEZ MARIA 2013CI000001212000 4430DTR 68,00 X8283102C MARIN GARCIAZ
 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  Núm. 9475
  AJUNTAMENT d’OLOT
  Servei Municipal deRecaptació
  Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a diversos deutors
  X8283102C MARIN GARCIAZAIRAPATRICIA 2013CI000001212400 0560BDP 68,00
  X8422904M MARIS MIHAIALIN 2013CI000001212800 7673FCF 143,00
  46223942Z MARTIYNGLES JOSEP 2013CI000001221400 1385GNP 143,00
  46223942Z MARTIYNGLES JOSEP 2013CI000001221300 B 2449LL 15,00
  X3563556M MARTINEZARGUIJO JUNIOR NOEL 2013CI000001227500 9724FFF 84,00
  43633914Q MARTINEZ CABALLERO JESUS 2013CI000001228700 0918CTZ 143,00
  43633914Q MARTINEZ CABALLERO JESUS 2013CI000001228500 E0049BDZ 35,00
  43633914Q MARTINEZ CABALLERO JESUS 2013CI000001228600 4329FXG 143,00
  38505933T MARTINEZ CACERES JORGE 2013CI000001228800 5193FDZ 143,00
  38507809J MARTINEZ CACERES JOSEALBERTO 2013CI000001229000 5123FLW 68,00
  77892768W MARTINEZ CASAS JOAN 2013CI000001229400 C7667BMW 8,70
  77892768W MARTINEZ CASAS JOAN 2013CI000001229500 GI5849 D 34,00
  47157784X MARTINEZ GIMENEZ OLGA 2013CI000001231800 C8690BCV 8,70
  46671287D MARTINEZSILGADO MARIAJESUS 2013CI000001236200 B 7546DJ 71,50
  40314072V MARTINEZSILGADO RAQUEL 2013CI000001236300 C9050BRM 8,70
  43625378J MARTINEZSOLERANDREU 2013CI000001236400 5566FPH 143,00
  46673720G MARTOS LABRADOR MANUEL 2013CI000001239100 4354FFV 143,00
  46673257R MARTOS LOBATO ENRIC 2013CI000001239300 GI0166BG 68,00
  X2955802A MARTYNCHUK VIKTOR 2013CI000001240900 9194FJL 166,00
  40361632J MARULLTEJERO LLUÍS 2013CI000001241200 C5215BPJ 8,70
  G17500224 MAS CUERASAT 2013CI000001242600 GI7737BB 143,00
  G17500224 MAS CUERASAT 2013CI000001242700 GI2052BN 143,00
  43632497W MASEGUR CARBÓ HENRY 2013CI000001250500 C9641BSW 8,70
  43636907L MASSEGUR GARCIAESTER 2013CI000001271300 C8629BDD 8,70
  07263146E MATEUANTONIO NEUS 2013CI000001277000 GI7943AP 84,00
  38828123Y MAYAMUÑOZ MARIALUZ 2013CI000001279700 B 6223SX 224,00
  77917021J MAYAPLANAJOAN 2013CI000001280000 GI0473AS 166,00
  X4417805B MBALLO BOUBACAR 2013CI000001283800 1381CWJ 143,00Pàg. 147
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  41595594W MBALLOWBALDEH SAMBA 2013CI000001284000 C4940BFR 8,70
  41595594W MBALLOW BALDEH SAMBA 2013CI000001284100 C6799BSX 8,70
  41597411W MBALLOW MBAI KUMBA 2013CI000001284200 C4129BJS 8,70
  B17071135 MECANICAAU MONTSACOPASL 2013CI000001284700 8940CDF 179,20
  43632443V MEGIAS BAENAALMUDENA 2013CI000001289500 GI0544 H 15,00
  77916243V MEGIAS GILOSCAR 2013CI000001290100 3406BVF 143,00
  X8734255M MELENEC ERIC JEAN MARC 2013CI000001291400 7083GCR 143,00
  77917448A MELERO PEREZANTONIO JOSE 2013CI000001291800 2868DSK 143,00
  38127049H MENDAÑAPEREZPEDRO JOSE 2013CI000001293800 GI2634BN 143,00
  X5164990H MENDOZACAICEDO RAULBER 2013CI000001295000 B 1754SH 47,76
  43631934Z MERIN ESCARRAENRIC 2013CI000001297800 C4788BVP 8,70
  B17336496 METAL.LIQUES GAUDI SL 2013CI000001302100 E2037BDD 35,00
  X6515630Y MIGLIORINI GUILHERME 2013CI000001304500 9487BWY 143,00
  X8364254M MIHAIANDREI TEOFIL 2013CI000001305400 GI5268BJ 143,00
  B17932302 MIKELDESIGN’S SLU 2013CI000001305600 3803FBJ 166,00
  X5987514Q MIMOUNIRADI 2013CI000001307000 B 3531UL 84,00
  J55039085 MIÑANAGERMANS SC 2013CI000001313300 4860HFC 8,70
  46673470F MIÑANAOREJON JAUME 2013CI000001313400 GI7448AZ 15,00
  46673470F MIÑANAOREJON JAUME 2013CI000001313600 B 1757IX 121,15
  46673470F MIÑANAOREJON JAUME 2013CI000001313500 9059BSG 179,20
  45171561K MIÑANARAMOS MARC 2013CI000001313700 3209CBP 166,00
  37382106E MIÑARRO SERRET DAVID 2013CI000001313800 GI4560BB 68,00
  40344582Y MOLINAALARCON JORDI 2013CI000001327000 GI9146AV 84,00
  43633968R MONTEJO VIDALDOMENEC 2013CI000001339400 0804DGJ 84,00
  77913624C MONTENEGRO LARAJANTONIO 2013CI000001340900 4371CRX 68,00
  77913633Y MONTERO SERRANO J CARLOS 2013CI000001344500 B 0706TJ 60,55
  43636641Y MONTFORT CHENOUF DINA 2013CI000001345700 B 2551TD 68,00
  40289809L MORADOMINGUEZFRANCISCO 2013CI000001353100 2236GKN 84,00
  40279956X MORALESRODRIGUEZ MIGUEL 2013CI000001355800 6893FLN 143,00
  45170936V MORALESRUIZLUIS FERNANDO 2013CI000001356100 C5329BRZ 8,70
  45170936V MORALESRUIZLUIS FERNANDO 2013CI000001356000 4399BMT 143,00
  46672653H MORATO CLAVERES LAURA 2013CI000001356900 C8136BKB 8,70
  77921420L MOREJON FERNANDEZ OSCAR 2013CI000001360800 C5230BGG 8,70
  38846223M MORELLESPINOSAANNA 2013CI000001361600 8001BPG 143,00
  46214084T MORENOANTILLANO PASCUALA 2013CI000001363100 4122BWX 143,00
  77902873X MORENO MUÑOZJESUS 2013CI000001367500 9561BPT 143,00
  43635213G MORENO SALAJOEL 2013CI000001369400 C2308BGP 8,70
  J55058671 MOS OLOT SC 2013CI000001376000 4415GRJ 143,00
  X3522655K MOUHOU MOHAMED 2013CI000001377200 C4432BRT 8,70
  X4023298T MOULAY HOUMMAD 2013CI000001377400 B 3097PD 68,00
  X4023298T MOULAY HOUMMAD 2013CI000001377300 GI9490BK 143,00
  X3125328L MOUSSADIOUMASSI 2013CI000001377800 GI7297BK 143,00
  43635279R MUÑOZ CASAS EVA 2013CI000001382600 0287BXN 143,00
  43635278T MUÑOZ CASAS MARIATERESA 2013CI000001382700 GI0331AZ 68,00
  77922479C MUÑOZ DE LANAVACASTILLO JON 2013CI000001382900 4578BVZ 143,00
  46108158N MUÑOZROBLESANTONIO JESUS 2013CI000001386800 GI6379BD 143,00
  40355829Y NABILE IDRISSIABDELGHANI 2013CI000001390300 4441BWX 143,00
  44010654Q NAJERACONESADAVID IVAN 2013CI000001391900 GI0646AU 68,00
  44010654Q NAJERACONESADAVID IVAN 2013CI000001392000 3948BDJ 68,00
  X1304401W NASRALLAH MOHAMED 2013CI000001393500 7022CGL 143,00
  X1304401W NASRALLAH MOHAMED 2013CI000001393400 GI7257BJ 143,00
  B17340464 NATURAL CLOTHING SL 2013CI000001393800 0951BPY 84,00
  35038475E NAVINES ESCALAJACQUELINE 2013CI000001396700 7632FKZ 68,00
  X7017483E NEGRIN ANAMARIA 2013CI000001398100 GI2102AZ 68,00
  X7017483E NEGRIN ANAMARIA 2013CI000001398200 C8169BDR 8,70
  X9705368N NEGRUAUREL 2013CI000001398300 B 9294VJ 143,00
  77885109W NEREO FERNANDEZ DOLORS 2013CI000001398500 GI6469 O 7,50
  X3112212J NIAKHATE LASSANA 2013CI000001400800 5520CLB 68,00
  X9832696N NIETO TAMAYO MONICAJAQ 2013CI000001403100 C4703BKJ 8,70
  X8411738V NITAVIOREL 2013CI000001403400 1179CZN 143,00
  X7095520C NJAIALI 2013CI000001403800 C7732BFC 8,70
  X1375665N NJAI DUKUREH 2013CI000001403900 C9701BLY 8,70
  07263140Q NOALES VERDUGOANTONIO 2013CI000001404500 C2133BDY 8,70
  07263140Q NOALES VERDUGOANTONIO 2013CI000001404400 9511FWR 68,00
  38823865A NOE NOGUEIRAS ENRIC 2013CI000001404600 6004CSJ 143,00
  77893521L NOGUE GARRIGAJOSEP 2013CI000001409000 5915HDP 84,00
  77893521L NOGUE GARRIGAJOSEP 2013CI000001408900 GI0969 F 71,50
  77908604Z NOGUE JUVANTENYRAMON 2013CI000001409300 2985DDL 179,20
  77916675N NORIEGAGRANADOSRICARDO 2013CI000001415500 8547FKV 143,00
  77916675N NORIEGAGRANADOSRICARDO 2013CI000001415400 4886FKP 68,00
  77916675N NORIEGAGRANADOSRICARDO 2013CI000001415300 9798DPB 60,55
  40262209L NOU RIVAS NEUS 2013CI000001416000 2170DHH 68,00
  40309188D OBRERO FERNANDEZ MARTIN 2013CI000001420000 GC2982BX 84,00Pàg. 148
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  40309188D OBRERO FERNANDEZ MARTIN 2013CI000001420100 1741DRK 179,20
  77921003Q OBRERO GUTIERREZ OSCAR 2013CI000001420300 GI2674AS 68,00
  B17973629 OBRES I CONS FERRAN I MARC SL 2013CI000001420600 E0858BFD 166,00
  41674643T OCAMPO OSSADALIAJANETH 2013CI000001421700 B 1971WY 143,00
  41674643T OCAMPO OSSADALIAJANETH 2013CI000001421600 GI1071BJ 68,00
  X6985575S OLIVEIRADIAS JOANA 2013CI000001426100 C9751BLY 8,70
  X6985575S OLIVEIRADIAS JOANA 2013CI000001426000 C9672BSN 8,70
  77899863J OLIVERAS NOGUE JOAN 2013CI000001429500 GI1088AD 60,55
  45170451S OLMEDO RODRIGUEZLEILA 2013CI000001434800 C0317BLG 8,70
  B17567298 OLOT ESPORTS SL 2013CI000001438400 C3462BHG 8,70
  B55069330 OLOT SPORT CARS SL 2013CI000001439900 8922DLS 143,00
  B17943481 OLOTPHONE SL 2013CI000001440900 9577FWR 84,00
  77919281L ORRI GELIS DAVID 2013CI000001444400 C6563BJP 8,70
  77919281L ORRI GELIS DAVID 2013CI000001444200 GI4498 S 34,00
  77919281L ORRI GELIS DAVID 2013CI000001444300 0852DHJ 60,55
  77918014V ORRI GELIS JORDI 2013CI000001444900 GI3178 V 34,00
  77918014V ORRI GELIS JORDI 2013CI000001444700 GI8612BD 68,00
  77918014V ORRI GELIS JORDI 2013CI000001445000 0442CMY 83,00
  77921427A ORTIZARCAS JOSE MANUEL 2013CI000001447800 7180FJP 224,00
  77921427A ORTIZARCAS JOSE MANUEL 2013CI000001447900 C0812BLV 8,70
  40355233P ORTIZSOTILLO PATRICIA 2013CI000001451500 C8032BLL 8,70
  Y0467529E OSEJOALONZO DOUGLASR 2013CI000001452600 4301CTS 143,00
  X4055408W OUBAHASALAH 2013CI000001454400 B 4856WK 84,00
  77917007E PACHECO FORTETANNA 2013CI000001454900 9310CHZ 68,00
  77917007E PACHECO FORTETANNA 2013CI000001455000 GI8950AZ 68,00
  41568505F PACHECO PACHECO VICTORAL 2013CI000001455300 B 3502SY 68,00
  77908070D PAGES COLOM JOAN 2013CI000001464400 GI3831 D 12,50
  77908070D PAGES COLOM JOAN 2013CI000001464500 GI2415 H 34,00
  77908070D PAGES COLOM JOAN 2013CI000001464600 M 2150OJ 179,20
  77916303P PAIROAULINACARLES 2013CI000001476700 6392CDR 84,00
  77916303P PAIROAULINACARLES 2013CI000001476600 C2142BDY 8,70
  46673283G PALAU MARTINEZPILAR 2013CI000001481000 6794GXM 68,00
  40362601Q PAREDES GARCIAROSAMARIA 2013CI000001491600 0965DVR 68,00
  X2814070C PATLAN OLEKSANDR 2013CI000001499900 C9977BJL 8,70
  Y0888648B PAULINOALMONTE MARTYRAMON 2013CI000001501100 B 8463TL 68,00
  X4063792Z PAULUS EUGEN HANS 2013CI000001501300 1940GGK 60,55
  07263093S PEÑAFERNANDEZ MANUELJOSE 2013CI000001509200 6192HLB 68,00
  44272312A PEÑAMARQUEZRODRIGO 2013CI000001509400 C2943BPR 8,70
  40354382P PEÑACOBACARRILLO JUAN 2013CI000001510000 0359CLS 179,20
  45172513F PEÑAFIELALMEIDAOLGAJUANITA 2013CI000001510100 C8606BKY 8,70
  B55052252 PEP NOGUE GAIALIMENTACIO SL 2013CI000001510600 4548FCN 166,00
  77900193K PEREALARAFACUNDA 2013CI000001513300 B 9484NK 8,70
  25991422L PEREIRANAVIDAD JUAN 2013CI000001515900 T 0357AU 143,00
  38088232W PEREZARIAS DAVID 2013CI000001516700 C3581BHG 8,70
  40353562Q PEREZ CORTES JAVIER 2013CI000001518000 GI5841AV 143,00
  X3294508B PEREZERIKA 2013CI000001518500 C2696BHW 8,70
  52993377C PEREZ HOYASANAM LAURA 2013CI000001520000 5649HDR 68,00
  25972994Z PEREZLARAROCIO 2013CI000001520600 3970DTW 143,00
  46542167B PEREZ MARTINEZ MIGUELA 2013CI000001521000 B 4523VJ 143,00
  34824528K PEREZ MENDEZ DAVIDALEJAN 2013CI000001521800 C7775BTW 8,70
  77313078G PIELLADANES JORDI 2013CI000001535400 GI5363BT 68,00
  77899905D PINADEROAVILAJOSE 2013CI000001540200 8886BJF 143,00
  77918342T PINADERO GUIJO OSCAR 2013CI000001540400 0065BPF 143,00
  77920870K PINEDADELPOZO JEZABEL 2013CI000001540600 5888CVZ 143,00
  46671078F PIÑERO GRANADOS MARIAJOSE 2013CI000001545100 GI6740AM 68,00
  43634822G PIZARROSO SOLERAFCO JAVIER 2013CI000001546200 GI1080BD 84,00
  77897546L PLANAAYATS MARIACARME 2013CI000001550000 GI1499BL 84,00
  77897546L PLANAAYATS MARIACARME 2013CI000001550100 GI5376BH 68,00
  46672886K PLANALORENZO CARLES 2013CI000001556400 GI8923BB 179,20
  77907823S PLANAGUMASOLERXAVIER 2013CI000001569400 GI9166BL 68,00
  77907684Z PLANAGUMATORNE ENRIC 2013CI000001569600 4228BHR 143,00
  77912716D PLANAS CACHINEROADRIA 2013CI000001570700 GI3867BD 68,00
  77893073P PLANELLADOMENECH JUAN 2013CI000001576600 GI1841BF 89,60
  77893073P PLANELLADOMENECH JUAN 2013CI000001576700 6666BDX 179,20
  43631631X PLANELLAFRANCH ANNA 2013CI000001577100 1803FYP 143,00
  43632032C PLANELLANOGUE MARIAISABEL 2013CI000001578800 C6290BFS 8,70
  43632032C PLANELLANOGUE MARIAISABEL 2013CI000001578700 6176CHN 143,00
  77900075H PLANELLATEIXIDORFRANCESC X 2013CI000001582700 GI9589AW 60,55
  77900075H PLANELLATEIXIDORFRANCESC X 2013CI000001582800 GI3223 M 15,00
  X6377119R PLESCACORNELFLORIN 2013CI000001588800 2579FDF 143,00
  77916849W PONS DELGADO JORDI 2013CI000001592100 7455CDY 179,20
  40329488T PONS NAVINES MERITXELL 2013CI000001594300 GI6922AY 68,00
  77902838K PORRAS DELSAZJOSEANTONIO 2013CI000001597000 7814BSX 68,00Pàg. 149
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  46673105X PRAT PLANAS MONICA 2013CI000001611400 6653BVB 68,00
  40216769G PRAT SALAMARTA 2013CI000001612700 8858DFW 68,00
  77896304L PRIETO RUZ DIEGO 2013CI000001615800 GI3755AG 68,00
  B17948324 PRY CONST OLOTYBLANES SL 2013CI000001618100 GI4543BP 84,00
  B17633181 PROMOCIONS EUROLUQUE SL 2013CI000001618200 GI0507BL 143,00
  B17633181 PROMOCIONS EUROLUQUE SL 2013CI000001618300 0537DJS 237,00
  B17633181 PROMOCIONS EUROLUQUE SL 2013CI000001618400 3021FTL 84,00
  43634933T PRUNESAGUILARALEIX 2013CI000001620300 2692FRR 143,00
  40344372A PUIG ESTARTUS DANIEL 2013CI000001623900 4804HJJ 143,00
  40344372A PUIG ESTARTUS DANIEL 2013CI000001623800 4551HFC 224,00
  38474177F PUIG GARCIAJULIA 2013CI000001625100 3144BBH 68,00
  40950411S PUIG VIVES LUIS 2013CI000001629800 B 2354TL 15,00
  77914771V PUIGVERT FERRES JOAN 2013CI000001641400 C7010BLX 8,70
  77914771V PUIGVERT FERRES JOAN 2013CI000001641500 9147BSL 68,00
  77913198P PUJOLSERRAT FSC XAVIER 2013CI000001656300 GI1960AZ 166,00
  77912226W PUJOLAR CASTAÑER GEMA 2013CI000001660200 2641BXM 143,00
  77912225R PUJOLAR CASTANYER MARTI 2013CI000001660100 GI0552BP 68,00
  77892282E PUJOLARJORDAJOAQUIN 2013CI000001660700 GI5533AG 68,00
  77916311Q PUJOLARRIGART CARLES 2013CI000001661100 8811GNB 143,00
  X4932514A PUNNI HARPREET 2013CI000001664400 7509DRR 68,00
  77907405B PUNSET FERNANDEZ MARIACARME 2013CI000001664700 6465CCH 68,00
  46021569H PURSALSARENAS M ENCARNACION 2013CI000001665600 0324FHS 68,00
  B17980004 QUALYCARN 2008 SL 2013CI000001667400 0184CKG 166,00
  X3035274X QUAN YUNJING 2013CI000001667500 7282DGZ 166,00
  77919353E QUILES LOPEZ DANIEL 2013CI000001670201 GI8319AN 34,00
  77919353E QUILES LOPEZ DANIEL 2013CI000001670400 GI5115AX 68,00
  77919353E QUILES LOPEZ DANIEL 2013CI000001670300 GI9095AS 8,70
  77066791R QUINTANAMASOLIVERJOSEPM 2013CI000001675300 0491DZD 143,00
  X2615222F RAHMOUN FATIMAZORHA 2013CI000001681300 C1413BVN 8,70
  X3420184S RAM DARSHAN 2013CI000001683200 2939BKD 143,00
  07263306K RAMIREZBUXASASANGEL 2013CI000001685800 4583DXC 143,00
  40271953B RAMIREZ COBOS EDUARDO 2013CI000001686000 9744DJP 15,00
  40271953B RAMIREZ COBOS EDUARDO 2013CI000001686100 8888DVM 68,00
  45962815Y RAMÍREZ DE CALAZAÏRA 2013CI000001686200 GI2338AU 68,00
  28618903A RAMOSABAD PEDRO PABLO 2013CI000001689400 0498DGB 166,00
  28618903A RAMOSABAD PEDRO PABLO 2013CI000001689500 GI6225AP 8,70
  28618903A RAMOSABAD PEDRO PABLO 2013CI000001689300 3433FPV 143,00
  77908738X RAMOSARRABALJUAN FCO 2013CI000001690100 7298FTR 143,00
  41654872D RAMOS GARMENDIAJULIO C 2013CI000001691700 3965BTJ 143,00
  40321894L RAMOS HERRERO JOSE MARIA 2013CI000001692100 GI9802AF 30,00
  28104510M RAMOS MARTINEZ MANUEL 2013CI000001692800 GI9420AW 68,00
  77917145E RAMS BERNABEU OCTAVI 2013CI000001693800 4863CSW 143,00
  X7428445C RAOUIABDELKHALEK 2013CI000001694500 1233CKD 143,00
  43632353L RAS VIDALANIOL 2013CI000001694900 9436CJB 68,00
  43632353L RAS VIDALANIOL 2013CI000001695000 C1013BNZ 8,70
  43632353L RAS VIDALANIOL 2013CI000001694800 B 6895VS 60,55
  43632352H RAS VIDALFRANCESC XAVIER 2013CI000001695100 GI5721AM 143,00
  X1991350X RAZZOUK BOUCHRA 2013CI000001696500 GI8603BC 68,00
  X6511373G RAZZOUK MOHAMED 2013CI000001696600 6785BTL 143,00
  38835097B RECODER CASTEDO SANTIAGO 2013CI000001699000 4835DMC 68,00
  38835097B RECODER CASTEDO SANTIAGO 2013CI000001698900 1784FSZ 8,70
  25266064N RECUERDAGOMEZANA 2013CI000001699900 GI6408BB 84,00
  41672993Y REEHALBANSALPARAMJIT SINGH 2013CI000001700000 C8571BDV 8,70
  F17478496 REGI MOTORS SCCL 2013CI000001700300 GI8891AX 68,00
  77920818S REINAFARIAS LUCIA 2013CI000001704000 C0655BLV 8,70
  40332984T REIXACH COLLTOMAS 2013CI000001707400 7686HKT 68,00
  46672148L REIXACH MASACHS JORDI 2013CI000001710800 GI1835BF 143,00
  40260520D REIXACH VIVES GLORIA 2013CI000001715900 GI5518AX 224,00
  40260520D REIXACH VIVES GLORIA 2013CI000001715800 GI6452BM 60,55
  X3499603S RESTREPO ZAPATANORAPA 2013CI000001718700 4574FJW 143,00
  X8451827V RHIBANE NAJIA 2013CI000001724100 5986BYM 143,00
  B17800137 RHODASRENTACARSL 2013CI000001724800 GI8165AU 143,00
  B17800137 RHODASRENTACARSL 2013CI000001724700 9536DVK 166,00
  B17800137 RHODASRENTACARSL 2013CI000001724500 3464BCV 68,00
  B17800137 RHODASRENTACARSL 2013CI000001724400 8645CWR 25,00
  B17800137 RHODASRENTACARSL 2013CI000001724600 8701CWR 68,00
  39356635R RIBERAROSALESARTURO 2013CI000001728200 GI2648BM 68,00
  77918337H RIERACASANOVAS JAUME 2013CI000001731900 3583DYC 84,00
  77893623Y RIGART COROMINAS MONTSE 2013CI000001738600 0945BBC 68,00
  77893623Y RIGART COROMINAS MONTSE 2013CI000001738700 GI6353BD 68,00
  43635142W RIGAT GARRIDO JOAN 2013CI000001739800 9417DNT 143,00
  X8772752T RILAAHMED 2013CI000001741500 6628BDJ 68,00
  X6271786P RILABOUSSELHAM 2013CI000001741600 GI5267BC 68,00Pàg. 150
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  43637512A RILARABUHE MOHAMED 2013CI000001741700 7797BJZ 143,00
  09692598F RIVERADIEZ MIGUELANGEL 2013CI000001748000 3988FDN 143,00
  43635497N ROAELAZHARI CARLOS MANUEL 2013CI000001748900 C6228BHC 8,70
  40346139E ROBERT LARIO ISAAC 2013CI000001749200 7044BBW 143,00
  52918038Y ROCACLEMENTE LUCIA 2013CI000001752500 4912DWT 68,00
  X7262078N ROCASAAVEDRAVICTORIA 2013CI000001758300 C0938BSL 8,70
  07265124E ROCHDI MARTINEZARTURO 2013CI000001761400 C6927BMR 8,70
  77912977V RODEJACAMPOS FRANCICO JAVIER 2013CI000001762700 6417FYX 143,00
  77900112D RODRIGUEZAGUILERAROSA 2013CI000001766400 4997BHG 68,00
  46670291W RODRIGUEZALMOHALLAFRANCISCO 2013CI000001766600 B 0354NC 84,00
  77912662R RODRIGUEZALMOHAYAMARGARITA 2013CI000001767000 6422DKY 60,55
  77912662R RODRIGUEZALMOHAYAMARGARITA 2013CI000001766800 9009DJZ 143,00
  77912662R RODRIGUEZALMOHAYAMARGARITA 2013CI000001766900 C4960BTV 8,70
  02658836J RODRIGUEZBARROSO JESUS 2013CI000001767500 4555BVS 179,20
  43635081X RODRIGUEZ CAMACHO JENNIFER 2013CI000001768400 8306GZL 143,00
  77902537L RODRIGUEZ DELPOZO FRANCISCO 2013CI000001769400 8784FKZ 84,00
  43631741M RODRIGUEZ DELGADOARTURO 2013CI000001769600 0455FDN 68,00
  43631741M RODRIGUEZ DELGADOARTURO 2013CI000001769500 4624BMT 143,00
  40352985Z RODRIGUEZESPINOSAJULIO JOSE 2013CI000001770000 5378BFL 143,00
  43631784W RODRIGUEZ HERRERARAUL 2013CI000001772800 6351DDL 143,00
  41680227H RODRIGUEZPEÑANADIHELLA 2013CI000001776200 2290DCZ 179,20
  46344132Y RODRIGUEZSADURNI OSCAR 2013CI000001778600 GI7541BC 8,70
  46344132Y RODRIGUEZSADURNI OSCAR 2013CI000001778700 8578FWV 143,00
  X7542310N RODRIGUEZ VALDEZLORENZO 2013CI000001781100 4920FNK 68,00
  43635640V RODRIGUEZ VERDEJO DANIEL 2013CI000001781200 8987DPJ 68,00
  43630400K ROMABENITEZ DAVID 2013CI000001784400 GI3985AM 68,00
  46672811S ROMERO MARTINEZJUANA 2013CI000001790500 GI7493BC 68,00
  40372758F ROMERO RUIZJUAN DAVID 2013CI000001793000 C7808BRV 8,70
  40372758F ROMERO RUIZJUAN DAVID 2013CI000001793100 C7610BFC 8,70
  40372758F ROMERO RUIZJUAN DAVID 2013CI000001792900 C3518BKR 8,70
  40446560W ROMO MORENO MANUEL 2013CI000001794800 5024BHG 68,00
  43626749G ROQUEROURAMARIAENGRACIA 2013CI000001795700 C5468BRY 8,70
  X3074028D ROSNOVAN ANCUTAELENA 2013CI000001800200 6284FSZ 84,00
  X6433496M ROUCHDI SOFIANE 2013CI000001802400 GI4180BM 143,00
  X6433496M ROUCHDI SOFIANE 2013CI000001802300 9049BSL 68,00
  46670699L ROURAAGUSTI NARCIS 2013CI000001802500 3840GWX 121,15
  43634301N ROVIRADOMENECH NEUS 2013CI000001809700 V 1381FV 8,70
  46670749T RUBIO PLANELLAFRANCISCO JA 2013CI000001814700 C3450BTP 8,70
  46670749T RUBIO PLANELLAFRANCISCO J 2013CI000001814600 C4537BJZ 8,70
  77900302S RUBIO PUIG FRANCESC 2013CI000001815200 7923BSX 143,00
  46672452R RUIZARTACHO FRANCISCO 2013CI000001818500 7503CLW 84,00
  40354543P RUIZ DELPOZO BEATRIZ 2013CI000001819500 8753FKF 68,00
  40354544D RUIZ DELPOZO MONICA 2013CI000001819600 GI3401BC 143,00
  43628104W RUIZPUNZANO JORDI 2013CI000001822600 GI2617AL 68,00
  X2956193A RUIZREATEGUIARISTIDES 2013CI000001823000 GI0359AX 25,00
  40337844F RUZ CORCHO PATRICIA 2013CI000001828200 C0691BNH 8,70
  77900051V RUZ GARCIAMIGUEL 2013CI000001828600 GI7596 G 15,00
  77900051V RUZ GARCIAMIGUEL 2013CI000001828700 GI7322AF 143,00
  77900051V RUZ GARCIAMIGUEL 2013CI000001828800 C9387BKW 8,70
  43634655K RUZSOLER MARIAANGELS 2013CI000001830100 C4044BMC 8,70
  43639806C SABALLYBALDEH SAIKOU 2013CI000001830500 C7984BNV 8,70
  77902649Q SABIDO MORCILLO CAMILO 2013CI000001832400 GI4886BJ 143,00
  46671362S SABIDO MORCILLO RAFAEL 2013CI000001832700 5511BMM 68,00
  46671362S SABIDO MORCILLO RAFAEL 2013CI000001832600 C2935BRV 8,70
  X5228253P SABOANDREEACALINA 2013CI000001832800 9573FPK 143,00
  Y2273425G SACALEAN ANDREEA 2013CI000001833200 5121GCT 84,00
  X2772537W SADIAKONTEALIOU BADARA 2013CI000001838400 B 6721PK 166,00
  X2772537W SADIAKONTEALIOU BADARA 2013CI000001838700 GI0618BJ 60,55
  X2772537W SADIAKONTEALIOU BADARA 2013CI000001838500 Z7626 M 42,00
  X2772537W SADIAKONTEALIOU BADARA 2013CI000001838800 CO3275AC 143,00
  X2772537W SADIAKONTEALIOU BADARA 2013CI000001838600 M 9963TS 143,00
  X4997496X SAHANOHORAMARA 2013CI000001841300 C9776BLY 8,70
  X3940245T SAHOALAGIE JINDA 2013CI000001841400 GI4115BP 143,00
  X3050539A SAHO MAMOU 2013CI000001841600 C0432BHJ 8,70
  X5798476S SAHTOUT KHADIJA 2013CI000001841900 6147CJS 68,00
  X3891239F SAKOLLYABDOULIE 2013CI000001842600 C7255BNV 8,70
  X3891239F SAKOLLYABDOULIE 2013CI000001842700 C2485BHS 8,70
  43629000R SALARIGAT JAUME 2013CI000001853000 B 8437IZ 68,00
  77907485E SALASOYASUNCION 2013CI000001855400 GI4656BN 68,00
  46652902R SALAS TURRAU JUAN JOSE 2013CI000001857200 IB1298DM 68,00
  45171609T SALAZAR HINCAPIE LIDA 2013CI000001858700 C2545BVB 8,70
  40368214V SALORRODRIGUEZPEDRO 2013CI000001862900 C0463BBN 8,70
  40368214V SALORRODRIGUEZPEDRO 2013CI000001863100 C3159BMR 8,70Pàg. 151
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  40368214V SALORRODRIGUEZPEDRO 2013CI000001863000 B 4254SC 68,00
  43631892H SALVADO SABATE JORDI 2013CI000001863600 T 4435 J 7,50
  X6234012T SAMADI OUIAM 2013CI000001864600 GI3980BJ 143,00
  43637326R SAMARAMAKANYI HAJI KABA 2013CI000001864800 1238BJD 68,00
  40556272G SANCHEZROURAMIGUEL 2013CI000001872800 7924CDL 84,00
  40556272G SANCHEZROURAMIGUEL 2013CI000001872900 C4440BCF 8,70
  77912144N SANCHEZ VILANOVAJUAN 2013CI000001873500 GI1378BJ 143,00
  77912144N SANCHEZ VILANOVAJUAN 2013CI000001873600 GI7086BP 143,00
  77916077N SANCHIS DOMENECH ALBERT 2013CI000001874600 6466BGR 143,00
  40293732D SANCHIS VILABRU PASCUAL 2013CI000001875300 1864FGJ 166,00
  X1442133X SANGRESRICARDOARIELJAIME 2013CI000001878800 M 8964YM 143,00
  X1442133X SANGRESRICARDOARIELJAIME 2013CI000001878600 GI6288AW 143,00
  X1442133X SANGRESRICARDOARIELJAIME 2013CI000001878900 9714FTJ 121,15
  X1442133X SANGRESRICARDOARIELJAIME 2013CI000001878700 B 1906EZ 7,50
  40310332A SANJUAN GUELLCELIA 2013CI000001879000 9791GFV 68,00
  X2869864Q SANKHARE DJIBRIL 2013CI000001879200 GI5613BS 84,00
  25243175P SANTAELLAJIMENEZISIDRO 2013CI000001880500 3845CMW 68,00
  46673673A SANTAELLAMELERO ISIDRO 2013CI000001880600 6786BRW 68,00
  43439388R SANTANDER GOMEZ DANIEL 2013CI000001882400 0192DDL 179,20
  45542792D SANTIAGO CODERCH ALIK 2013CI000001882900 GI6647AN 30,00
  37730453B SARGATALURGELLMARIALUISA 2013CI000001888300 GI2647BP 68,00
  37730453B SARGATALURGELLMARIALUISA 2013CI000001888400 C9466BCC 8,70
  X6204966A SAVOIU IOAN 2013CI000001894900 1508FHB 143,00
  43634930C SEBASTIAN CODONYOSCAR 2013CI000001897400 5365FMH 8,70
  74629482W SEDANO SIERRAJUAN 2013CI000001897700 8082GSP 68,00
  74629482W SEDANO SIERRAJUAN 2013CI000001897600 B 8915MZ 68,00
  B55011803 SEDUCEME PRODUCCIONES SL 2013CI000001897900 8203GFZ 143,00
  43633036N SEGALES CARAVACAJUDITH 2013CI000001898000 1648GHX 68,00
  77902516K SEGOVIAGONZALEZJESUS 2013CI000001898600 GI2409BM 143,00
  43636813V SEGOVIARUZELISABET 2013CI000001898700 GI3608BP 143,00
  X6700797T SENDORTADEUSZ WLADIS 2013CI000001905900 2799BCV 179,20
  X6793971R SENDORTOMASZ KUKASZ 2013CI000001906000 8871FYJ 224,00
  40210844J SERQUELLABARTROLI MANUEL 2013CI000001908300 9081CPZ 68,00
  43428869Q SERRACOSTAJORDI 2013CI000001910300 GI2295BK 143,00
  43428869Q SERRACOSTAJORDI 2013CI000001910400 GI9900AZ 143,00
  77896649L SERRAFREIXASANGEL 2013CI000001911900 GI1401AU 68,00
  46671783E SERRAROCADAVID 2013CI000001918200 4167DPL 224,00
  77918712W SERRASIMON RAIMON 2013CI000001919400 B 3156XF 143,00
  B17356585 SERRALLERIAANDREU SL 2013CI000001921000 8881FDM 68,00
  B17356585 SERRALLERIAANDREU SL 2013CI000001921700 4595DGR 166,00
  B17356585 SERRALLERIAANDREU SL 2013CI000001921600 7975GHR 179,20
  B17356585 SERRALLERIAANDREU SL 2013CI000001921400 9265CTG 166,00
  B17356585 SERRALLERIAANDREU SL 2013CI000001921200 GI1725BF 166,00
  B17356585 SERRALLERIAANDREU SL 2013CI000001921300 1187FWR 84,00
  B17356585 SERRALLERIAANDREU SL 2013CI000001921500 8378FLZ 166,00
  B17356585 SERRALLERIAANDREU SL 2013CI000001921100 C0816BHN 8,70
  X4827628C SERROUKH NAJEM 2013CI000001931800 2521DHH 68,00
  X4827501P SERROUKH NAJIBA 2013CI000001931900 9701CJD 143,00
  X4827674C SERROUKH WASSIMA 2013CI000001932000 3783DWT 143,00
  X3429377P SIDIBEH BULLY 2013CI000001937200 B 0217PK 84,00
  45171785S SILLAH SILLAH SARAKA 2013CI000001940200 GI5283BT 84,00
  45171785S SILLAH SILLAH SARAKA 2013CI000001940300 GI8673BF 84,00
  X6073368B SIMAHAHAJI 2013CI000001941900 GI3475BP 68,00
  X5573286H SINGH AVTAR 2013CI000001944800 A8530CV 143,00
  X3073303C SINGH BALBINDER 2013CI000001945300 8756CZW 68,00
  X7250001X SINGH BALJIT 2013CI000001946300 GI6830AX 143,00
  X3776486R SINGH BALWINDER 2013CI000001946700 8966BJF 68,00
  X3776486R SINGH BALWINDER 2013CI000001946800 B 4308WU 84,00
  X6963759A SINGH BARJINDER 2013CI000001947300 1329GKY 143,00
  X3142147W SINGH DALBIR 2013CI000001948500 9048FHR 143,00
  X7906433E SINGH GURSAMAT 2013CI000001951100 GI8257BG 68,00
  X4160333R SINGH GURVINDER 2013CI000001951300 GI1692BT 68,00
  X3801600E SINGH HARVINDER 2013CI000001953400 C2463BHW 8,70
  X6584723F SINGH INDERPAL 2013CI000001953700 B 6764UW 68,00
  X6778161S SINGH INDERJIT 2013CI000001953800 GI9332BN 143,00
  X5158195P SINGH IQBAL 2013CI000001953900 C9867BTH 8,70
  X7043737X SINGH JASWANT 2013CI000001955100 C9667BCX 8,70
  X3070815Q SINGH JATINDER 2013CI000001955900 6497CYF 68,00
  43637416E SINGH KANG BHULLA 2013CI000001957200 0481DLV 68,00
  X4989187G SINGH KULVIR 2013CI000001958400 GI5545BL 143,00
  X3383049W SINGH KULWINDER 2013CI000001958600 C7543BPM 8,70
  X3851036P SINGH KULWINDER 2013CI000001958500 C3178BLF 8,70
  X3851036P SINGH KULWINDER 2013CI000001958700 GI3384BL 143,00Pàg. 152
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  X4037976G SINGH LAKHVIR 2013CI000001959000 GI5186BD 143,00
  X5129141A SINGH MAN 2013CI000001959600 C7997BGL 8,70
  X2202681V SINGH MANJIT 2013CI000001960200 6154BGR 68,00
  X3438559J SINGH NARINDER 2013CI000001961000 C3140BLF 8,70
  X8134199L SINGH PARKASH 2013CI000001961700 C8530BPK 8,70
  X6754796H SINGH RAGVIR 2013CI000001962100 GI4280BM 68,00
  X5176471E SINGH RAJ PAL 2013CI000001962200 GI0876AX 179,20
  X4063713G SINGH RAJBIR 2013CI000001962300 B 3953SB 68,00
  X3642033Y SINGH REET MOHINDER 2013CI000001964100 GI4591BF 68,00
  X2186014W SINGH SANTOKH 2013CI000001964500 C1959BTW 8,70
  X5545551K SINGH SARBRINDER 2013CI000001965400 B 7908PH 143,00
  X6650904V SISOHO BASIRU 2013CI000001969300 C0164BLG 8,70
  X6650904V SISOHO BASIRU 2013CI000001969200 C0628BFZ 8,70
  45170444P SISOHO SISSOHO SULAYMAN 2013CI000001969400 C3698BDB 8,70
  X1451517X SISSOHO HAJI 2013CI000001969500 GI2802BM 179,20
  X4099727T SISSOKO BOUBALLE 2013CI000001969700 B 2591PN 143,00
  77908733M SOBRERROCABASAGAÑAS JOSEP 2013CI000001972500 2255HMH 143,00
  77908733M SOBRERROCABASAGAÑAS JOSEP 2013CI000001972400 GI6456AZ 68,00
  X7294427T SOFIANU GRATIAN ILIE 2013CI000001973500 B 6178OV 143,00
  X7294427T SOFIANU GRATIAN ILIE 2013CI000001973400 2136BPS 143,00
  37327106S SOLAROVIRAMERCEDES 2013CI000001978400 GI8920BM 143,00
  46672396Z SOLERPONSALEX 2013CI000001992900 9480GXJ 68,00
  46465756Y SOLERROMERO NOEMI 2013CI000001994500 B 8959PV 143,00
  52172456S SOLERAMENDOZAANGELAM 2013CI000001997300 GI4914BJ 143,00
  52172456S SOLERAMENDOZAANGELAM 2013CI000001997400 9820DYZ 143,00
  X6964322Z SONI VARUN 2013CI000002000200 6448CKB 68,00
  43679322E SORIANO MUÑOZFRANCISCO 2013CI000002001400 3599DWN 68,00
  40321937Q SOTOAGUILERADANIEL 2013CI000002002000 C9998BPK 8,70
  40348014B SOTO ROMERO PEDRO MIGUEL 2013CI000002002400 C8266BDS 8,70
  43636728R SOTOS HIDALGO ESTER 2013CI000002002800 0043CLN 143,00
  77916302F SOTOS IBAÑEZ VICTOR MANUEL 2013CI000002003000 GI0293AU 68,00
  X4230084Q SOUIDI MOHAMMED 2013CI000002003400 0049FSR 68,00
  X6058856N SOUINIDABOUCHRA 2013CI000002003500 GI5285BG 143,00
  X3801917V SOUMARE BOUBACAR 2013CI000002003700 4840CWP 143,00
  X3801917V SOUMARE BOUBACAR 2013CI000002003600 GI0413BC 143,00
  41653286X SOUMARE SOUMARE MOUSSA 2013CI000002003800 GI7785BK 68,00
  41653286X SOUMARE SOUMARE MOUSSA 2013CI000002003900 GI8788AZ 68,00
  45170413T SOUMARE SOUMARE SIKHOUNA 2013CI000002004000 GI1681AP 68,00
  77907676Y SOY CARBONES ENRIC LUIS 2013CI000002005500 C8912BRL 8,70
  X8006174N STOCKLI PAULINE MARIE 2013CI000002011500 6562FKM 68,00
  47958204F SUMARELMEKKIRACHID 2013CI000002017100 GI9942BG 143,00
  X4053659R SUN GUANGDONG 2013CI000002018100 C2330BKN 8,70
  77914814Z SURRIBAS MEDINAGABRIEL 2013CI000002020500 7928FTV 84,00
  45172269Q SUSSOHO SUSSOHO BAMBA 2013CI000002022100 L1366AD 143,00
  45172269Q SUSSOHO SUSSOHO BAMBA 2013CI000002022200 GI4303BN 143,00
  X3612897B SYLLALAJII DIARRA 2013CI000002023300 C8618BKY 8,70
  X1385841E SYLLALANSANA 2013CI000002023400 GI1005AC 84,00
  43637090H SYLLASYLLACOUSSAU DIARRA 2013CI000002023700 GI5254AU 68,00
  43637090H SYLLASYLLACOUSSAU DIARRA 2013CI000002023600 C0238BBV 8,70
  X3768361H TABAAFEKKAK 2013CI000002024000 9938FNR 179,20
  X6891236E TACHARKIT HOUSSAIN 2013CI000002024500 C2995BGY 8,70
  X8752297S TAFUR MOLINAANDRES KE 2013CI000002025200 3538HBC 68,00
  X7010898S TAHIRI MIMOUN 2013CI000002025300 GI4382BM 143,00
  B17654310 TALLERSAGUSTI VIDALSL 2013CI000002026500 6034FPV 166,00
  B17654310 TALLERSAGUSTI VIDALSL 2013CI000002026600 GI7994AV 68,00
  B17654310 TALLERSAGUSTI VIDALSL 2013CI000002026400 GI9904AN 84,00
  X2694204F TAMOURAFODIE 2013CI000002029200 T 3927AJ 68,00
  40344370R TANERODRIGUEZ CARLOS 2013CI000002030200 GI7481BS 143,00
  75882567R TAPIADE LATRINIDAD JUAN J 2013CI000080004700 9843DPN 143,00
  40307263Q TARRADAS PUIGANNA 2013CI000002031700 GI1612BN 143,00
  40307263Q TARRADAS PUIGANNA 2013CI000002031600 2780BZB 84,00
  40293537K TARRES BOSCH MARIATERESA 2013CI000002032000 0328GCM 68,00
  40293537K TARRES BOSCH MARIATERESA 2013CI000002031900 GI9570BM 143,00
  X6186057T TATU FANICA 2013CI000002034500 GI9193AT 143,00
  X8064742E TCHOUMBIRSAID 2013CI000002035400 GI8605BS 143,00
  46673329G TEIXIDOR MARCEXAVIER 2013CI000002040900 0821FWK 166,00
  37705533T TELLO MATEU JOSE JUAN 2013CI000002046500 8736FSK 121,15
  25305645X TERRONES GONZALEZ DIEGO 2013CI000002050200 GI5667AW 143,00
  25305645X TERRONES GONZALEZ DIEGO 2013CI000002050300 GI3498AW 15,00
  25305645X TERRONES GONZALEZ DIEGO 2013CI000002050500 GI9374BL 166,00
  25305645X TERRONES GONZALEZ DIEGO 2013CI000002050400 GI7547AX 143,00
  25305645X TERRONES GONZALEZ DIEGO 2013CI000002050600 2042BKS 84,00
  43634496T TERRONES PEREZSARA 2013CI000002051800 C0591BSB 8,70Pàg. 153
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  40896408Q TEZANOS FERNANDEZJOSE M 2013CI000002052100 3940DBK 143,00
  77916161G TIJERAS CAMPOS EVA 2013CI000002052300 2018BRL 143,00
  X9089845S TIMOFTE MIHAELA 2013CI000002052900 8477CHX 143,00
  X5655551N TIMOFTE VALENTIN 2013CI000002053100 GI1042BL 143,00
  X5655551N TIMOFTE VALENTIN 2013CI000002053000 5541DWY 166,00
  X8453466T TOADERLENUTA 2013CI000002054100 GI3277BT 143,00
  X6795389Q TOADERPAUL 2013CI000002054200 8748FSZ 84,00
  X6951603Z TOLOZAGONZALEZRICARDOA 2013CI000002056900 7053FBR 143,00
  77914779W TOMAS FIGUERASXAVIER 2013CI000002057800 8605FWV 68,00
  43636919P TOMAS MENDOZAANTHONY 2013CI000002058200 GI6945BC 143,00
  43636919P TOMAS MENDOZAANTHONY 2013CI000002058100 C0474BNL 8,70
  47613667X TORNS MARTINEZPOLA 2013CI000002060100 C1368BSN 8,70
  X7247166G TORRES HERNANDEZ MARCOS 2013CI000002074300 C6008BJP 8,70
  07264200H TORRES MONELLS CRISTINA 2013CI000002074800 6627BGR 68,00
  40354984N TORRESROVIRACRISTINA 2013CI000002075400 0608HDH 68,00
  43637620L TOURAYJUWARABUNDA 2013CI000002078200 GI5589BL 68,00
  X1422999N TOURAY KALILU 2013CI000002078400 C7812BRW 8,70
  X5788319R TOURAYLASSANA 2013CI000002078500 C8158BTK 8,70
  X2911765B TOURAYMUHAMADOU 2013CI000002078800 7983BPR 179,20
  X0953251Q TOURAYOUSAINEY 2013CI000002079100 GI2863BT 143,00
  X0953251Q TOURAYOUSAINEY 2013CI000002079000 GI8215BC 68,00
  X3712648B TOURAYSAJA 2013CI000002079200 B 6505MS 143,00
  X3712648B TOURAYSAJA 2013CI000002079300 B 8438VD 143,00
  43639381D TOURAYYARESI EBRIMA 2013CI000002080300 GI1169AS 68,00
  X3437957D TOUREYAHAYA 2013CI000002080500 GI3248BF 143,00
  B17140534 TRANSPORTS CASAS LEALSL 2013CI000002084400 1077FGK 68,00
  B17140534 TRANSPORTS CASAS LEALSL 2013CI000002084600 GI5596AK 68,00
  B17140534 TRANSPORTS CASAS LEALSL 2013CI000002084500 7458FDW 84,00
  B17140534 TRANSPORTS CASAS LEALSL 2013CI000002084700 5693FGV 84,00
  X8493433Q TRAORE BOUBACAR 2013CI000002090700 C3037BBH 8,70
  40293844Y TRAYTEROVIRAMIQUEL 2013CI000002092600 C2162BPZ 8,70
  40293844Y TRAYTEROVIRAMIQUEL 2013CI000002092800 GI2156AY 143,00
  40293844Y TRAYTEROVIRAMIQUEL 2013CI000002092900 GI4383BF 84,00
  40293844Y TRAYTEROVIRAMIQUEL 2013CI000002092700 1280BPJ 224,00
  40293812C TRUJILLO MARTIN DOLORES 2013CI000002100000 C8326BGW 8,70
  Y1789140F TUDOR NICUSOR 2013CI000002103200 GI6940BL 68,00
  X2897914Y TUNKARABUBACARR 2013CI000002103600 L5215 O 68,00
  X6650889W TUNKARABUBAKARR 2013CI000002103700 C8348BGM 8,70
  43637473X TUNKARATUNKARAKALILU 2013CI000002104600 GI8141AT 143,00
  46670635R TURRO CABRAFIGARAFAEL 2013CI000002107900 9063GRT 68,00
  43636018G TUSELLSANCHEZ HECTOR-M 2013CI000002108700 8569DVS 68,00
  37767797A UREÑAPARRALORENZO 2013CI000002110100 C9822BSM 8,70
  37767797A UREÑAPARRALORENZO 2013CI000002110000 4741CBH 84,00
  X4983211P VALBOM SAPATEIRO JOAO V 2013CI000002112800 GI0304BK 143,00
  45171687D VARGAS OSORIO RICARDO 2013CI000002122200 GI6506BG 143,00
  43638081C VASQUEZIZAGUIRRE PATRICIARO 2013CI000002122700 6295FWG 68,00
  45171707Y VASQUEZTABARES DANIELAL 2013CI000002122800 C8985BCH 8,70
  45171707Y VASQUEZTABARES DANIELAL 2013CI000002122900 4321DTD 143,00
  46573944W VAYREDACALLAO OSCAR 2013CI000002123500 GI7385BJ 68,00
  77913147A VELASCO NAVARROANA 2013CI000002128200 GI7908AW 68,00
  43436259T VERAGOMEZ MONTSERRAT 2013CI000002134400 2458BMC 84,00
  77917190K VERDAGUER DURAN M DOLORS 2013CI000002136500 0325GBG 68,00
  77916621G VERDAGUERPRAT MIQUEL 2013CI000002137500 B 1362VH 143,00
  77916621G VERDAGUERPRAT MIQUEL 2013CI000002137600 GI7122BM 60,55
  Y1320139E VERGARAARANCIBIAPAULO C 2013CI000002140400 1690BNV 143,00
  77900217E VERGESRODEJAESTEVE 2013CI000002142700 2698CGG 179,20
  77900217E VERGESRODEJAESTEVE 2013CI000002142800 6969CCP 143,00
  X7006879K VICO RODRIGUEZ WASHINGTON N 2013CI000002146000 B 9968UF 143,00
  X6550185S VIDU DANIELA 2013CI000002149700 GI9497BN 68,00
  40419826V VILACOSTAJUAN 2013CI000002155300 GI2203BD 84,00
  77902826D VILAESTUDISRAMON 2013CI000002156700 8583FNT 224,00
  77902826D VILAESTUDISRAMON 2013CI000002156600 6927CDX 8,70
  40248041L VILANOGUE ESTEBAN 2013CI000002159200 GI4515 F 34,00
  77922459T VILATARRADASADRIA 2013CI000002166800 C4929BSB 8,70
  40223675X VILATRIAS JESUS 2013CI000002167300 GI4694AM 68,00
  43510000A VILAMANYABERTRAN MONTSE M 2013CI000002172600 8083CRG 143,00
  43633468F VILLATORO MONDEJAR MANGEL 2013CI000002190700 4203FBX 8,70
  43633468F VILLATORO MONDEJAR MANGEL 2013CI000002190800 GI7632BJ 143,00
  45172368T VIVAS OLAYAADRIANA 2013CI000002196802 GI6313BK 95,38
  77899801C VIVES PLANASILVIA 2013CI000002197400 8534BVV 143,00
  X1038023X WAGGEH MAMAHAJI 2013CI000002198300 B 7705TW 84,00
  X1038023X WAGGEH MAMAHAJI 2013CI000002198400 GI5942AK 84,00
  X1038023X WAGGEH MAMAHAJI 2013CI000002198700 GI9150AK 166,00Pàg. 154
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  X1038023X WAGGEH MAMAHAJI 2013CI000002198200 GI8445AV 143,00
  41656830N WAGGEH WAGGEH BAKORAY 2013CI000002198900 GI0898AX 68,00
  X7976018D WASALAMAREK SEWERYN 2013CI000002201900 B 4985UU 68,00
  X8882784T WIRHANOWICZTOMASZ 2013CI000002203100 1121CNS 68,00
  X5909799H WU XIANFU 2013CI000002204300 C1790BSL 8,70
  B17424631 XART INSTAL.LACIONS SL 2013CI000002206000 3061DFZ 84,00
  X1144638C XU CHENWEI 2013CI000002206700 0279DMZ 84,00
  X1144638C XU CHENWEI 2013CI000002206900 GI3872BN 143,00
  X1144638C XU CHENWEI 2013CI000002206800 C3021BPF 8,70
  X4049767L XU LEIMIN 2013CI000002207200 GI8933BN 143,00
  X3287032X XU LILI 2013CI000002207300 9113DWB 68,00
  X7901894Z XU QIHANG 2013CI000002207500 6571BNM 68,00
  X4095133Y YE HUOQING 2013CI000002211400 1479BKS 166,00
  X5177552E YONCHEV IVO GERGOV 2013CI000002213901 1033FZL 42,00
  X6498345V ZAANANI MOHAMED 2013CI000002214900 4591HCG 143,00
  X8578538K ZHANG SHUO 2013CI000002219600 8021CRJ 179,20
  X3930502D ZHANG YAZHOU 2013CI000002219900 C3369BRB 8,70
  X6800303P ZHAOYUCHEN 2013CI000002220600 C3428BSX 8,70
  X3033710X ZHU DUNQING 2013CI000002222000 C7623BSG 8,70
  DRETS OBRES MAJORS 2013
  43635035X TEIXIDORBATLLE EVA 2013CO000080006000 13COL800060 116,70
  TAXES OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS 2013
  J55068126 BARLACABANYASCP 2013DP000000008800 TC0039 158,40
  B17508243 JERONI FRUITS SL 2013DP000000003300 ME0008 76,00
  43635497N ROAELAZHARI CARLOS M 2013DP000000011300 TC0080 96,48
  LIQUI. ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 2013
  J55124473 ATENEU CENTRALSC 2013EE000080008200 8918002600281 885,06
  41546579T CARNERO JUVANTENYAARON 2013EE000080000400 8917009747694 120,58
  B55073639 DAVIMARC FITNESS SL 2013EE000080010500 8916007645264 716,19
  X4727352R DE GIUSTIALEJANDRO DAVI 2013EE000080000500 8917002090342 120,58
  X1680057E DERRAZABDELILLAH 2013EE000080008000 8917009644462 442,53
  B17707811 FOTO PAS UNIVERSALSLU 2013EE000080005500 8917001472933 292,01
  B55116701 I.R.A. SPEED S.L. 2013EE000080004700 8917008228125 151,54
  X6172520X KAURRUPINDER 2013EE000080003600 8916004180720 360,55
  X5079352D MASUTTIJUAN ADOLFO 2013EE000080003900 8917004495314 266,98
  40344582Y MOLINAALARCON JORDI 2013EE000080001300 8916003842252 469,77
  77907406N PONT NOGUER VICTORIA 2013EE000080010000 8917002391315 131,39
  43631819Z PUJOLPLANASANDRA 2013EE000080002500 8917004360844 136,63
  40286422J SOLERPRAT CONCEPCION 2013EE000080006100 8917002296072 318,12
  IBI 2013
  77900474A AGUILERAREYANTONI 2013IB000000009201 6892709004 390,81
  46670815C BENITEZ CAMPOS FRANCISCO 2013IB000000253401 6592506003 51,31
  46670815C BENITEZ CAMPOS FRANCISCO 2013IB000000253501 6592506010 171,30
  40286137G DOMENECH GUELLJOAN 2013IB000000760401 7400609026 365,51
  40286137G DOMENECH GUELLJOAN 2013IB000000760301 7400609007 34,54
  40294009X GAMEZFUENTES CRISTOBAL 2013IB000000982801 7693957001 281,80
  46672579J GARCIALINARES CONCEPCION 2013IB000000994401 8408611004 240,22
  74905204T GOMEZ GRANADOS JESUS 2013IB000001066101 6884201001 243,32
  40332121B MENCION ESTARRIOLAMONTSE 2013IB000001432701 7203103008 202,83
  43632956R ORRI BASSAGAÑAS DANIEL 2013IB000001583601 6883625001 347,81
  43632956R ORRI BASSAGAÑAS DANIEL 2013IB000001583501 8508509034 217,29
  43632956R ORRI BASSAGAÑAS DANIEL 2013IB000001583401 6883625002 261,19
  17220505Z PALACIOS LASALAANGEL 2013IB000001616701 8706920001 272,83
  77899931N PALOMINO REYMANUELA 2013IB000001626801 8295503031 16,83
  77899931N PALOMINO REYMANUELA 2013IB000001626701 8295503016 274,02
  77899931N PALOMINO REYMANUELA 2013IB000001626601 7903308001 286,50
  40344372A PUIG ESTARTUS DANIEL 2013IB000001794801 8203601013 200,37
  77900051V RUZ GARCIAMIGUEL 2013IB000002034301 6783405001 342,76
  77900051V RUZ GARCIAMIGUEL 2013IB000002034201 6883410001 130,92
  X3141439F SINGH BALJINDER 2013IB000002166901 9513508021 107,83
  40222384F SOYBARTRINAJAUME 2013IB000002223601 7906917001 799,99
  40218133B VIVES BURELLGENERAL 2013IB000002440101 8203604001 158,79
  40218133B VIVES BURELLGENERAL 2013IB000002440301 7906905001 335,06
  40218133B VIVES BURELLGENERAL 2013IB000002440201 8203619001 102,70
  46673479Q YUSTAVILARO ENRIQUE 2013IB000002453201 7104902045 213,15
  INFRACCIONS GOVERNATIVES 2013
  46673117E BARTRINAREIXACH ALEXANDRA 2013IN000080000500 13I2L800005 1001,00Pàg. 155
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  INSPECCIÓ SALUT PÚBLICA2013
  J55043764 DIT I FET SC 2013IS000080000900 13ISL800009 123,31
  MERCAT DE DILLUNS 2013
  40317290S BAUTISTAPUBILLJUAN 2013MD000000001200 MS0014 600,00
  40343206X BAUTISTAREYESRICARDO 2013MD000000001300 MS0080 375,00
  77103900B CAMPILLO MAROTROSAMA 2013MD000000002202 MS0093 50,00
  43709290K DOMINGO BATISTANATIVIDAD 2013MD000000003400 MS0041 600,00
  46673390L FAGELLAJURADO DAVID 2013MD000000004000 MS0078 600,00
  40876802Y GIMENEZBAUTISTAEMILIO 2013MD000000005602 MS0034 144,04
  38059390W GIMENEZ GIMENEZFRANCISCA 2013MD000000005700 MS0039 600,00
  40363162W HERNANDEZ DOMINGO RAMON 2013MD000000006400 MS0079 375,00
  40360825B JIMENEZ CORTESRAMONA 2013MD000000006800 MS0032 600,00
  41547618G LITIMEAHMED MOHAMMED 2013MD000000007700 MS0042 525,00
  45963674Z PUBILLBATISTABIENVENIDO 2013MD000000009900 MS0082 450,00
  40304543X RUE FITO FRANCESC XAVIER 2013MD000000010900 MS0002 900,00
  X1474386V TAYBI ELRHALIA 2013MD000000012400 MS0030 450,00
  76259397E VAZQUEZSALAZARBRIGIDA 2013MD000000013102 MS0070 316,65
  INFRACCIONS CIRCULACIÓ 2013
  40929981D AGRAMUNTROBLES ENRIC 2013MU000100199300 5789FGJ 50,00
  40929981D AGRAMUNTROBLES ENRIC 2013MU000100204200 5789FGJ 50,00
  40294644R AGUSTI FAJAS BIBIANNA 2013MU000100117300 2577GCH 30,00
  41564489Q ALFONSO ROSALES IVONNE 2013MU000000005000 8689GYT 80,00
  44913422B ALONSO PARRAMARIAESTELA 2013MU000100158200 GI5865BP 50,00
  44913422B ALONSO PARRAMARIAESTELA 2013MU000100152100 GI5865BP 50,00
  44913422B ALONSO PARRAMARIAESTELA 2013MU000100122200 GI5865BP 50,00
  44913422B ALONSO PARRAMARIAESTELA 2013MU000100149000 GI5865BP 30,00
  X7898289C ALVES DASILVASANDRA 2013MU000100065200 0281BFL 50,00
  38790675W ARREYSERRANO JOSE 2013MU000400063900 B 5991TU 100,00
  77904039A AULINAVALLMAJO MONTSE 2013MU000000015000 0605GFH 80,00
  J55008064 AUTOSCOT SC 2013MU000100204500 GI4327BJ 50,00
  43634527P BARCONS COSTAOLGA 2013MU000100110500 4621DLD 30,00
  77900450W BARRIS MASOLIVERPERE 2013MU000400157200 1212HNB 100,00
  77900450W BARRIS MASOLIVERPERE 2013MU000400123600 1212HNB 100,00
  77907000C BATLLERUBIO ROSA 2013MU000100016100 0733FKW 50,00
  77917946H BAUS SOLANURIA 2013MU000100228700 2311FTZ 50,00
  41575065N BAUTISTADOMINGO DAVID 2013MU000100238300 B 0348UN 30,00
  40290840S CAPELLÀ SUÑERSALVADOR 2013MU000100212400 7234DTM 50,00
  X7475550K CAPRACONSTANTIN 2013MU000000294200 0003FTB 80,00
  43632077L CASAS TEJADADAVID 2013MU000000020200 GI6589AX 200,00
  40270317P CEBRIAN BARRIOS NATIVIDAD 2013MU000100112800 2543GCC 50,00
  40331440C CEBRIAN CAMACHO PILAR 2013MU000100085100 GI4609AU 30,00
  40273762A CLAPERARUBIOLAJOSE 2013MU000100159600 GI2715AP 30,00
  X3054184Z COCAEUGHEN 2013MU000100244000 6372DRZ 30,00
  40321945R COLLMALIVERN REIG M CARMEN 2013MU000100038500 9191HBD 50,00
  40321945R COLLMALIVERN REIG M CARMEN 2013MU000100051600 9191HBD 30,00
  B17436296 CON JOAN MOLINS I FABREGASL 2013MU000100098600 9401FPL 30,00
  77897827R CORCHO NEVADO MANGELES 2013MU000100124100 2999CLW 30,00
  77897827R CORCHO NEVADO MANGELES 2013MU000000013300 2999CLW 80,00
  X1497858Y CORREIASEQUEIRAPAULO J 2013MU000100234900 7501HDD 50,00
  B17040205 CREACIONES JUMI SL 2013MU000100121300 4411DMK 30,00
  27897056B CRUZRUIZ MARIAJESUS 2013MU000100210700 GI0586BN 50,00
  X2444822Z DIALLO MAHAMANE 2013MU000000002800 7997CDP 200,00
  41548060D DIEZ DE LOSRIOSRIQUELME ERIC 2013MU000100125100 8663BNH 50,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2013MU000100215600 6304DJT 50,00
  77916244H DOBLAS MOREJON ADRIANA 2013MU000100200000 7693DYM 50,00
  43709290K DOMINGO BATISTANATIVIDAD 2013MU000100237600 4784DSZ 30,00
  45172932N ELMOUSSAOUI ELMOUSSAOUI M 2013MU000000002100 GI9711BG 80,00
  43633204L ESPARRACH CONTRERAS OLGA 2013MU000100245900 1401CHY 50,00
  X3174548L ESPOSITOALBERTO 2013MU000100088500 6901HCC 30,00
  X3174548L ESPOSITOALBERTO 2013MU000000018000 6901HCC 80,00
  36399837Z ESPUÑAFEIXAS LUIS 2013MU000100136600 GI7514AG 50,00
  46672582Q ESTARTUS SANEGRE JOAN 2013MU000100247000 0093CLJ 50,00
  46672582Q ESTARTUS SANEGRE JOAN 2013MU000100155100 4419FZG 50,00
  46672582Q ESTARTUS SANEGRE JOAN 2013MU000100120600 4419FZG 50,00
  B17837006 ESTUDIS I PROJECTES LAVALLSL 2013MU000000005700 4462FVM 80,00
  77905396A FERNANDEZRIBAS LEONOR 2013MU000100091100 GI7928BT 50,00
  77905396A FERNANDEZRIBAS LEONOR 2013MU000400153200 GI7928BT 100,00
  77905396A FERNANDEZRIBAS LEONOR 2013MU000100172600 GI7928BT 50,00
  40325916Q FERRES COSTAMARIAGLORIA 2013MU000100145300 2573GKD 50,00
  77921937F GAMEZ MARTIN CRISTIAN 2013MU000000040200 4307FYW 200,00
  77921937F GAMEZ MARTIN CRISTIAN 2013MU000000038800 4307FYW 200,00Pàg. 156
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  40310602C GARANGUERPLANACARMEN 2013MU000100127000 5220DRN 50,00
  40271848K GARCIACASTILLO MANUEL 2013MU000400031200 9086CVL 100,00
  40271848K GARCIACASTILLO MANUEL 2013MU000100046500 9086CVL 50,00
  40356429P GELIS BRAVO RAQUEL 2013MU000100116200 0404GTF 50,00
  46673483C GIFREREIXACH FRANCISCO JAVI 2013MU000100118700 7511FRW 30,00
  74905204T GOMEZ GRANADOS JESUS 2013MU000400076600 6465BHT 100,00
  39387641A GONZALEZ GIMENEZJUAN JOSE 2013MU000100161800 7909CMJ 50,00
  39387641A GONZALEZ GIMENEZJUAN JOSE 2013MU000100102300 7909CMJ 50,00
  46645296P GONZALEZ HERNANDEZFCO MANU 2013MU000100107900 9161FDP 50,00
  40292738G GRANADOS MATEOS VICTOR 2013MU000000016500 0732CPP 80,00
  40292738G GRANADOS MATEOS VICTOR 2013MU000100197300 0732CPP 50,00
  40292738G GRANADOS MATEOS VICTOR 2013MU000100115300 0732CPP 50,00
  77906920D GRAU BALATEU JAVIER 2013MU000000009300 GI9591AP 80,00
  77906920D GRAU BALATEU JAVIER 2013MU000000014300 GI9591AP 80,00
  40344829T GUGLIELMINOTTI GOROSITO RICARDO 2013MU000000025700 8823FPW 80,00
  X6087598G GURDEAN VASILE 2013MU000100159100 0739DJB 50,00
  40296859P HERRERAMORENO EDELMIRA 2013MU000100064600 6130BLH 30,00
  40296859P HERRERAMORENO EDELMIRA 2013MU000100239200 6130BLH 30,00
  77913557E HERREROS CASALS JULIA 2013MU000000296400 4673FZJ 200,00
  77913557E HERREROS CASALS JULIA 2013MU000100164300 4673FZJ 50,00
  J17593138 IDEESRETOLS SC 2013MU000100167200 6160CMV 50,00
  J17593138 IDEESRETOLS SC 2013MU000100109300 6160CMV 50,00
  45173678E JAITEH NJIE DEMBO 2013MU000100174800 2222CSF 50,00
  40316781N JIMENEZ MORALES CARMEN 2013MU000100207000 GI2963BM 50,00
  77907652M JIMENEZRECUERDAFRANCISCO 2013MU000400138900 2320CDB 100,00
  77907652M JIMENEZRECUERDAFRANCISCO 2013MU000400127700 2320CDB 100,00
  77907652M JIMENEZRECUERDAFRANCISCO 2013MU000400041900 2320CDB 100,00
  77907652M JIMENEZRECUERDAFRANCISCO 2013MU000100060000 2320CDB 50,00
  77907652M JIMENEZRECUERDAFRANCISCO 2013MU000100057100 2320CDB 50,00
  46670279J JORDACOSTAALBERTO 2013MU000000030100 1419BKN 80,00
  40268109P JUAREZ VIÑOLAS JOAN 2013MU000000008100 4183GCD 200,00
  77905553E JUVANTENYTORRENTROSER 2013MU000100012300 9694GPV 30,00
  44760989E LACUEVACASTILLO OSCAR 2013MU000100245600 B 9801UF 30,00
  40350297V LARAGARCIAALICIA 2013MU000100238700 B 3694PH 50,00
  40350297V LARAGARCIAALICIA 2013MU000100247300 B 3694PH 30,00
  40350297V LARAGARCIAALICIA 2013MU000100200700 B 3694PH 50,00
  40348303R LARAGARCIAMARIADE LAS M 2013MU000100110100 GI2255AY 50,00
  25086022Z LARAMATEO SALVADOR 2013MU000000025100 GI3646AM 80,00
  90001382J LIMON RODRIGUEZ MARIADELROCI 2013MU000100187400 GI6348BG 30,00
  38558049K LOPEZ CORNELLES JUAN 2013MU000100127200 GI1025AS 50,00
  40283936B LOPEZ VARGAS NICOLAU 2013MU000400040700 7165GPN 100,00
  52199049C LOUZAO COCAREYNALDO 2013MU000400109900 4926DKL 100,00
  46671302R LUCENACEBRIAN CARMEN 2013MU000100007100 GI5230BG 50,00
  43629852W MARTI HERRERAMARTA 2013MU000100035500 6667DYV 30,00
  46672978K MARTOS TORRES MARIA 2013MU000100240600 GI0411AZ 50,00
  G17500224 MAS CUERASAT 2013MU000100104700 GI2052BN 30,00
  52208364C MOJEDAGOMEZ MARIAAUXILIAD 2013MU000100136700 4889BJJ 30,00
  40366735X MONTGE CORDOBAEULALIA 2013MU000100217600 5418BZS 50,00
  78003072K MOYAMORENO SUSANA 2013MU000000024900 GI5305BL 80,00
  40499885J MOYAPEREAJUAN JOSE 2013MU000100063800 6833BFT 50,00
  40352860G MUÑOZSANCHEZ GLORIAM 2013MU000400160600 6987CLB 100,00
  40248380J ORTIZFONTRAMON 2013MU000400118800 5649HGH 100,00
  77917007E PACHECO FORTETANNA 2013MU000100128200 9310CHZ 50,00
  77917007E PACHECO FORTETANNA 2013MU000100129700 9310CHZ 50,00
  77917007E PACHECO FORTETANNA 2013MU000100166800 9310CHZ 50,00
  77917007E PACHECO FORTETANNA 2013MU000100132600 9310CHZ 30,00
  77917007E PACHECO FORTETANNA 2013MU000100172400 9310CHZ 50,00
  77917007E PACHECO FORTETANNA 2013MU000100248900 9310CHZ 30,00
  77917007E PACHECO FORTETANNA 2013MU000100166400 9310CHZ 50,00
  77908745V PAGES SOLE LLUIS 2013MU000100154000 6395DBR 30,00
  Y0719283H PIEDYMERLO CARLOS GUSTAVO 2013MU000000027400 GI5184BD 200,00
  77916551A PLASOLERBIBIANA 2013MU000400027700 1374DMP 100,00
  40310945H PLANAS GARCIADANI 2013MU000100213000 B 9204TG 50,00
  40329488T PONS NAVINES MERITXELL 2013MU000000032600 GI6922AY 80,00
  46671146Y PRAT PUJOLMARIAROSA 2013MU000400015000 3127GWD 100,00
  40423034M PUERTOLLANO OLMO MANUEL 2013MU000400043800 MA5714CS 100,00
  40344372A PUIG ESTARTUS DANIEL 2013MU000000011500 4551HFC 80,00
  B17433905 RABIONET SL 2013MU000100210000 8026CXS 50,00
  40271953B RAMIREZ COBOS EDUARDO 2013MU000100230200 8888DVM 30,00
  43631600W RIVERAVILLARINO VANESSA 2013MU000000005200 5537BWV 80,00
  43627963E ROMERO BARRANCO JOSERAMON 2013MU000100212200 6998FKX 30,00
  77921014G ROMERO FIGUERAS MARC 2013MU000100055400 5094GPV 50,00
  77914862Q ROMERO MOLINAM.PILAR 2013MU000100046300 7270CRB 50,00Pàg. 157
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 159 – 20 d’agost de 2013
  CONCEPTE/NIF NOM REBUT REFERÈNCIA NOMINAL
  77914862Q ROMERO MOLINAM.PILAR 2013MU000400066900 7270CRB 100,00
  X6433496M ROUCHDI SOFIANE 2013MU000000013200 9049BSL 80,00
  X6433496M ROUCHDI SOFIANE 2013MU000100082000 9049BSL 50,00
  77900302S RUBIO PUIG FRANCESC 2013MU000100178900 7923BSX 50,00
  77900302S RUBIO PUIG FRANCESC 2013MU000100159700 7923BSX 50,00
  40326047D SALAROCAJOSE MARIA 2013MU000100137600 4161FVV 30,00
  77907485E SALASOYASUNCION 2013MU000100245500 GI4656BN 30,00
  43634023X SANTAEULARIACAÑADAESTANIS 2013MU000100159300 9617CCR 50,00
  40344225V SEGURASANCHEZ DANIEL 2013MU000100101800 GI1175AM 50,00
  37410266F SERRACANTAVELLAEMPAR 2013MU000100213600 9026DYH 30,00
  77902823Y SERRAPUIGDEMONT VICTORIÀ 2013MU000000038200 6438HNW 200,00
  40320902Q SERRAT JUANOLAFC XAVIER 2013MU000100091000 1068GWW 50,00
  40601376M SERRAT PEIRO JUAN MARIA 2013MU000100217100 3420DZS 30,00
  B17462433 SHIFT OFICINASL 2013MU000100189100 5485DBG 50,00
  X2161661Y SOKOLOWSKIJANUSZ 2013MU000000035500 7693DYM 200,00
  B17552860 SOY& SOYPINTATS I LACATS SL 2013MU000000016900 1945HBC 80,00
  40317593L SUCARRAT ORTIZ NURIA 2013MU000100097800 9085FTS 50,00
  B17636655 SUROS DELPIRINEU SL 2013MU000400079700 3590DTS 100,00
  25310743W TERRONES GONZALEZANTONIO 2013MU000100207400 GI7810BT 30,00
  25310743W TERRONES GONZALEZANTONIO 2013MU000100128600 GI7810BT 30,00
  25310743W TERRONES GONZALEZANTONIO 2013MU000100202600 GI7810BT 30,00
  77907718W TORRO GARRIDO RAMON 2013MU000100158400 2369DYV 50,00
  B17664111 TRANSPORTS GINESTOLASL 2013MU000400044300 3619FPC 100,00
  B17664111 TRANSPORTS GINESTOLASL 2013MU000400093600 3619FPC 100,00
  40293844Y TRAYTEROVIRAMIQUEL 2013MU000100242500 GI4383BF 50,00
  43637431Z TUNKARASILLAH ALMAMI 2013MU000400031300 GI4789BL 100,00
  46670635R TURRO CABRAFIGARAFAEL 2013MU000100148900 9063GRT 50,00
  77917190K VERDAGUER DURAN M DOLORS 2013MU000100133100 0325GBG 50,00
  40600842T VIDALROCADOLORES 2013MU000400017200 9520FSJ 100,00
  40273248H VILASOLE CONCEPCIO 2013MU000100229500 6692BRW 30,00
  77892261R VILAVILAJOAN 2013MU000100247800 6022FJZ 50,00
  77899801C VIVES PLANASILVIA 2013MU000100166000 8534BVV 50,00
  X7976018D WASALAMAREK SEWERYN 2013MU000000020300 B 4985UU 80,00
  I. PLUSVÀLUA2013
  40333167E BARTRINAMASO SONIA 2013PL000080084300 6988101012 806,00
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080015400 9412401007 1831,88
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080015500 9412401009 1523,14
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080015200 9412401004 1831,88
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080015800 9412401013 1831,88
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080015100 9412401003 1523,14
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080015300 9412401005 1523,14
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080015900 9412401015 1523,14
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080015700 9412401011 1523,14
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080016000 9412401017 1523,14
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080016100 9412401019 1831,88
  B17538547 BERMARSE SL 2013PL000080015600 9412401010 1831,88
  B17837006 ESTUDIS I PROJECTES LAVALLSL 2013PL000080010700 7504502001 581,06
  46673216Y MASÓ VERGÉS MÒNICA 2013PL000080079800 7206920015 26,69
  46673216Y MASÓ VERGÉS MÒNICA 2013PL000080079900 7206920016 26,69
  B17803636 PROMOCIONS LLEMENASL 2013PL000080085300 6887338001 2440,08
  77900302S RUBIO PUIG FRANCESC 2013PL000080022700 8105716004 598,32
  40344424D SOLE PLANASABEL 2013PL000080084200 6988101012 806,00
  40263267L VALLMAJORAULINAMIGUEL 2013PL000080013802 7998810001 1002,44
  PREUS PÚBLICS ORGANISMES- ESCOLABRESSOL2013
  X3402449J BECAKOVAEVA 2013PO000080000502 13POL800005 248,43
  Olot, 7 d’agost de 2013
  Miquel Torrent Compte
  Secretari accidental

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 160 – 21 d’agost de 2013
  núm. 9559
  AJUntAmEnt dE LA VALL d’En BAs
  Anunci d’informació pública de sol·licitud d’una llicència d’activitat
  l’empresa Iniciatives de turisme de la Vall d’en Bas, sl, representada pel senyor Àlex Banús Vencedor ha presentat sol·licitud de
  llicència d’activitat recreativa per dur a terme un restaurant amb
  terrassa exterior, al carrer Teixeda, número 27 dels Hostalets d’en Bas, d’aquest municipi
  D’acord amb el que estableix l’article 22 del Decret 112/2010, de 31
  d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, de la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
  administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives,
  s’exposa al públic per un termini de vint dies, perquè tota persona que es consideri afectada d’alguna manera per l’activitat que
  es pretén establir, pugui fer les observacions pertinents i presentar
  al.legacions si ho creu necessari.
  l’expedient es pot consultar en hores d’oficina a la secretaria
  d’aquest ajuntament.
  la Vall d’en Bas, 7 d’agost de 2013
  Josep Gumi Quintana
  alcalde en funcions

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 161 – 22 d’agost de 2013
  Núm. 9587
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 13 d’agost de 2013
  Miquel Torrent Compte
  Secretari accidental
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER EXP_NUMC IMPORT
  1301007604 40325192M ALCOBA MORALES, GLORIA 009048FJN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 10:27 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1300000643 77885526M BOHIGAS SERRA, M CARMEN 007863FJB 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 19/06/13 09:52 C ALT DE LA MADUIXA 0000 200,00
  1301007630 X9872390P CABALLERO OLMEDO, JUAN GREGORIO 007118GJZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 09:30 C VALLS NOUS 0016 50,00
  1301008014 B17524505 CARBONIQUES FRANCESC SL 009465DGW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 20:00 C PARE ROCA 0002 50,00
  1301007647 40221812X CLOTA DOMENECH, PEDRO GI007093 BS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 17:03 C VALLS NOUS 0009 50,00
  1304003021 41681653H CORDOBA SERNA, JORGE ALEXANDE 005918DNF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/06/13 08:58 AV SANTA COLOMA 0051 100,00
  1301007611 43635659J DEL POZO FERNANDEZ, RUBEN B 000267 PL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 19:08 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1304003018 46672057C DEL POZO LINARES, CARMEN 004413HPX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/06/13 08:16 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1301007924 77908708A DESCALS ROURA, MONTSERRAT 002197FPN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/06/13 10:18 AV REIS CATÒLICS 0013 50,00
  1301007955 77920427S DOMENECH ARIMANY, SILVIA 009483GYG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/06/13 09:52 C JOAQUIM VAYREDA 0006 30,00
  1301007953 47683035X ESCUDERO CRUZ, EVA MARIA 007965FPX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/06/13 17:50 C SERRA I GINESTA 0015 30,00
  1301007980 46672582Q ESTARTUS SANEGRE, JOAN 000093CLJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 10:04 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1301007928 X8767853T FAHERTY , CIARAN ANTHONY GI002737 BS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/06/13 11:56 PL PALAU 0001 30,00
  1301007993 43628633W FONT JUVANTENY, JOAQUIM GC005809 V 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 19:54 C PARE ROCA 0004 50,00Pàg. 54
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 161 – 22 d’agost de 2013
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER EXP_NUMC IMPORT
  1301007610 39168430M GARCIA JULIA, MARIA LUISA 001973DCM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 17:04 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1304002992 40368603S GARCIA VERGES, CEL 004148BJT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 17/06/13 07:57 CTRA RIUDAURA 85 100,00
  1300000646 77908653V GÜELL GÜELL, JORDI 009342FVY 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 20/06/13 09:03 C JOSEP AYATS 0003 80,00
  1301007699 77903458C GUIX REIXACH, LLORENÇ 002518HKG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/06/13 19:05 PG BLAY 0045 30,00
  1301007496 36817186M HERNANDEZ SANCHEZ, ARMINDA 003979FBX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/06/13 17:54 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301007693 46670279J JORDA COSTA, ALBERTO 001419BKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/06/13 19:51 PL CATALUNYA 0006 50,00
  1301007141 46672684A JUANOLA COROMINA, JOSEP V 000596 HB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/06/13 09:48 C PARE ROCA 0001 50,00
  1301007946 77900818W JUANOLA SOY, MONTSERRAT 008097BGH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/06/13 11:38 C PARE ROCA 0007 30,00
  1301007745 X4034054S KUMAR , AMIT 004263FWY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/06/13 17:57 C PARE ROCA 0007 30,00
  1301007961 40350297V LARA GARCIA, ALICIA B 003694 PH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/06/13 12:01 C HOSPICI 0011 30,00
  1301008057 40350297V LARA GARCIA, ALICIA B 003694 PH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/06/13 12:38 C PARE ROCA 0009 50,00
  1301008042 40348303R LARA GARCIA, MARIA DE LAS MERCE GI002255 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/06/13 12:08 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301007662 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 19:48 C VALLS NOUS 0001 30,00
  1301008010 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 10:42 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1304002990 43631707V MONTURIOL ROS, DANIEL 003254FSS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 17/06/13 05:53 CTRA RIUDAURA 85 100,00
  1301007654 40352860G MUÑOZ SANCHEZ, GLORIA M 006987CLB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 12:26 PG BLAY 0035 30,00
  1301007729 73207885N NAVARRO FERNANDEZ, MARIA LAURA 004270DSZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/06/13 17:01 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1304003008 40558709A PADRENY CASANOVAS, JUAN GI003994 Y 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 20/06/13 22:23 CTRA RIUDAURA 85 100,00
  1301007690 X9213168N PARRONDO , RICARDO MARTIN 000663GLS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/06/13 17:08 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1300000651 77915264G PEITIVI COLOM, JORDI 008541CLC 18 2 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 3 19/06/13 12:50 PL CLARÀ 0000 200,00
  1301007728 34756214V PEÑALVER MANZANO, ANDRES 009659HHB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/06/13 10:41 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301007749 43553294B PEREZ BIETO, CLARA B 003063 VN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/06/13 17:55 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301008015 43553294B PEREZ BIETO, CLARA B 003063 VN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 19:10 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301008051 43553294B PEREZ BIETO, CLARA B 003063 VN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/06/13 18:48 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301008065 77893196Q PEREZ PLANA, MARIA ANGELES 003485FTC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/06/13 19:30 PG BLAY 0043 30,00
  1301007834 43635331F PLANELLAS SAUMELL, JOAN GI001880 BD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/06/13 19:54 C HOSPICI 0009 50,00
  1301007135 40601402P QUINTERO CASTILLO, JOSE MIGUEL B 002601 WW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/06/13 12:42 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1301007855 40340986K RAMOS FERNANDEZ, GÜENDOLINA 006817BSC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/06/13 10:36 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1301007906 38850189S RIOS MOGOLLON, VERONICA 009045CFK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/06/13 19:40 PG BLAY 0006 30,00
  1301007874 43631785A RODRIGUEZ HERRERA, FELIX 007593DKZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/06/13 18:48 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301007341 30911155Y ROMERO MARTINEZ, ANDRES 009830DGW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/06/13 10:38 PL PALAU 0001 50,00
  1301008002 40313019E ROMERO PEREA, RAFAEL GI005950 AS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 10:07 PG BLAY 0044 50,00
  1301008007 40947378H ROS MASO, JORGE 009481FZD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 18:54 PL PALAU 0015 50,00
  1301007847 38553018G SANCHEZ CANTERO, ALEJANDRO B 000542 US 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/06/13 10:20 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1301007687 47846413L SANCHEZ FORNOS, GISEL.LA GI000977 BH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/06/13 11:37 PL PALAU 0015 30,00
  1304003012 X3398797H SCHENKEL , CHRITOPHE 001672HJV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/06/13 12:30 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1301007633 43633036N SEGALES CARAVACA, JUDITH 001648GHX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 17:38 C ESGLEIERS 0010 50,00
  1304003013 43705166Z SERES BELTRAN, JAVIER CARLOS 006379CCZ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 21/06/13 12:57 AV SANTA COLOMA 51 300,00
  1301007770 40302210T TORRENTA BERTRAN, NATIVIDAD GI006607 BT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/06/13 17:07 AV REIS CATÒLICS 0008 50,00
  1301007641 40979277Q UREÑA GARCIA, FRANCISCO JAVI B 002408 IJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 11:28 C PARE ROCA 0004 30,00

 8. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 161 – 22 d’agost de 2013
  Núm. 9588
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.4
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 13 d’agost de 2013
  Miquel Torrent Compte
  Secretari accidental
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM. IMPORT
  1304000144 35106497X ALBIOL RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO GI002666 BB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 20/11/12 11:01 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1300000548 43639867N CORREIA CAVALHEIRO, ANTONIO MANUEL GI008020 AG 146 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 08/05/13 23:25 C MULLERAS 0001 200,00
  1304001608 77902661M DANES VALERI, JOAQUIM 001681CXG 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 23/01/13 00:36 CTRA CANYA 0047 300,00
  1304000758 77918363K LOZANO GUIX, BARBARA 004046BLL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 10/12/12 07:11 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304000976 77893659L PADROSA PLANA, DOLORES GI005341 BJ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 15/12/12 16:08 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1301002627 77912650N PEREZ PUJAZON, DAVID GI000096 BF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/02/13 18:02 C FONTANELLA 0002 50,00
  1304000868 46670689D PICART AGUSTI, FRANCISCO JAVI GI001971 BC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/12/12 12:26 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304001434 X4269959D RAY CASTEL, CHRISTIAN YVES GI003908 BM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/01/13 10:39 CTRA CANYA 0047 100,00
  1304002009 53087128T RIOS PAEZ, ANTONIO 001113DLM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 27/02/13 05:32 CTRA CANYA 0047 300,00
  1304000114 47846025E SEGALES FARRES, ANNA 004966HFW 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 19/11/12 11:21 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1301003177 40293844Y TRAYTE ROVIRA, MIQUEL GI004383 BF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/02/13 11:53 PG BLAY 0046 50,00

 9. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  AJUNTAMENT D’OLOT Secció d’Ingressos Edicte de notificacions per compareixença

  Núm. 167 – 30 d’agost de 2013
  Núm. 9872

  Secció d’Ingressos
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es detallen a continuació, i havent intentat la seva notificació sense que s’hagi tingut constància de la seva recepció pels contribuents afectats i d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària es citat als obligats tributaris o als seus representants per tal que siguin notificats per compareixença:

  PROMOCIONS LLEMENA SL B17803636 Pll 2013 800853 2.440,08€
  DF 3 GESTION DE OBRAS SLU B62050661 Pll 2013 801275 316,71€
  DF 3 GESTION DE OBRaS Slu B62050661 Pll 2013 801276 336,68€
  DF 3 GESTION DE OBRaS Slu B62050661 Pll 2013 801277 392,41€
  DF 3 GESTION DE OBRaS Slu B62050661 Pll 2013 801278 302,82€
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província. un cop transcorregut aquest termini i sense haver comparegut, la notificació s’entendrà efectuada a tots el efectes legals el dia següent al del venciment de termini per comparèixer.
  LLOC DE COMPaREIXENÇA: Secció d’Ingressos – Pg. Bisbe Guillamet, 10 – 1r pis de l’ajuntament d’Olot. Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores
  RECURSOS CONTRA la NOTIFICACIÓ:. Contra aquesta notificació es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant de l’alcalde de l’ajuntament en el termini de 30 dies de la data de publicació al BOP del present Edicte.
  Olot, 27 d’agost de 2013
  alícia Vila Torrents
  Secretària

 10. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 175 – 12 de setembre de 2013
  Administració Autonòmica Departament d’Empresa i Ocupació
  Núm. 10061

  DIRECCIÓ GENERAL DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL
  Inspecció Territorial de Girona
  Edicte de notificació d’actes
  D’acord amb el que disposa el art. 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre del “Régimen Jurídico de las Administraciones
  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27.11.92)”, es procedeix a notificar als interessats les Actes que a
  continuació es relacionen, amb els seus respectius imports, ja que no ha estat possible comunicar-ho per correu certificat amb
  justificant de recepció, degut a l’absència, a haver estat refusades o a que els interessats es troben en lloc desconegut.
  Aquestes actes romandran a disposició dels qui acreditin ser interessats, a les dependències d’aquesta Delegació Territorial,
  durant quinze dies hàbils comptadors des de la publicació d’aquest edicte.
  D’acord amb el que disposa l’article 17.1 del “Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
  infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
  928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio)”, podran presentar escrit d’al·legacions, juntament amb les proves que consideri
  adients, en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del següent al de la notificació de l’acta, i adreçat a l’òrgan
  competent per resoldre l’expedient:, DIRECCIÓ DELS SERVEIS TERRITORIALS D’EMPRESA I OCUPACIO ( Plaça Pompeu
  Fabra, 1 GIRONA CP 17002 d’acord amb el que disposa el Decret 127/2007, de 5 de juny (D.O.G.C. de 7 de juny), sobre
  distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries laborals,
  de prevenció de riscos laborals i d’obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació i ins¬trucció dels procediments
  sancionadors per a aquestes matèries, modificat pel Decret 149/2009 de 29 de setembre (D.O.G.C. de 30 de setembre).
  Laura Freixas Arnay
  Cap de la Inspecció Territorial de Girona

  Subjecte responsable – Adreça Núm. d’acta Import
  OSCAR ARANDA MARTINEZ – c/. Moli, 2 2ón.2a. – RIPOLLET I172013000058012 2.046,00€
  TRAMUNPROTEC, SLU. – c/. Sant Vicenç. 2 – LLANÇA I172013000060234 2.046,00€
  ASSOCIACIO IMAN MALIK – c/. Vilablareix, s/n. – SALT I172013000065486 2.046,00€
  PROMOCIONES SERRAMAR BLANES – – BLANES I172013000065991 6.138,00€
  PROMODROM 2011 SL. – c/. Estació, 2 6é.3a. – BLANES I172013000066092 2.046,00€
  MONTSE ESTRUCH, SL. – Plaça Major, s/n. – VACARISSES I172013000067207 626,00€
  MONTSE ESTRUCH, S.L. – Plaça Major, s/n – VACARISSES I172013000067308 626,00€
  FERNANDO ANTONI RIQUELME HIDALGO – Pça. Major, 7 – VACARISSES I172013000067409 2.046,00€
  FERNANDO ANTONI RIQUELME HIDALGO – Pça. Major, 7 – VACARISSES I172013000067510 626,00€
  FERNANDO ANTONI RIQUELME HIDALGO – Pça. Major, 7 – VACARISSES I172013000067611 626,00€
  OBJECTIUS STAR-GTC, S.L – c/. Cap Norfeu, 61 – ROSES I172013000067914 6.000,00€
  MONTSE ESTRUCH, S.L. – Plaça Major, s/n – VACARISSES I172013000068217 2.046,00€
  FERRALLADOS OCEANIA, S.L. – c/. Oceania, 25 – BADALONA I172013000069328 4.510,00€
  INTUYMA, SL. – Avda. Girona, 10 1er. – CORNELLA DE TERRI I172013000071449 2.046,00€
  SOFIANE ROUCHDI – Ctra. Vella de Les Preses – OLOT I172013000076705 626,00€
  HIGH TECHNOLOGY PLASTIC, SL. – c7. Ponent, 7 – p.Ind. 2 nau 1 – LLAGOSTERA I172013000076907 1.800,00€
  TULEMONT, S.L. – c/. Joan Durall, 30 – LLORET DE MAR I172013000078321 626,00€

 11. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 175 – 12 de setembre de 2013
  Núm. 10198
  AJUNTAMENT D’OLOT Edicte d’aprovació del plec de clàusules i la licitació per a l’adjudicació d’una concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic
  Edicte d’aprovació del plec de clàusules i la licitació per a l’adjudicació
  d’una concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic
  Núm. Expedient: CCS12013000013
  La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 05/09/2013, va
  aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
  per a l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del
  domini públic per a la ubicació d’una instal·lació no permanent
  d’una pista de gel a la plaça Major d’Olot durant els dies de Nadal;
  així com el plec de clàusules administratives i tècniques que han de
  regir l’esmentada contractació, el qual d’acord amb l’article 277.1
  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
  refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’exposa
  al públic perquè en el termini de trenta(30) dies, comptats des de
  l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP i al DOGC s’hi
  puguin presentar reclamacions.
  Simultàniament s’anuncia la convocatòria de procés de licitació, en
  el ben entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de que
  es formulin reclamacions
  OBJECTE DE LA LICITACIÓ.- La concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la ubicació d’una instal·lació no permanent d’una pista de gel a la plaça Major durant els dies de Nadal.
  TERMINI.- 2 anys
  PLECS DE CLÀUSULES:.- Es poden consultar a les oficines de Secretaria de l’Ajuntament d’Olot durant el termini de presentació de
  proposicions, en hores d’oficina i a la web municipal: http://www.olot.cat/perfil del contractant
  FIANÇA.- Definitiva: 1.500 €
  PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: A la Secretaria de l’Ajuntament
  d’Olot durant el termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS a comptar
  des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al BOP
  i al DOGC, des de les 9 a les 14 hores, en el ben entès que si la finalització del termini coincideix en dissabte, aquest es prorrogarà fins
  al primer dia hàbil següent.
  Cada licitador presentarà la proposició en dos (2) sobres tancats i
  signats pel licitador o persona que el representi, d’acord amb el que
  s’estableix en la clàusula 7 del plec.
  OBERTURA DE PLIQUES: La data que es fixi per a l’obertura del
  sobre núm. 2 s’inserirà en el perfil del contractant i servirà a efectes
  de notificació de la mateixa als interessats.
  Olot, 5 de setembre de 2013
  Josep Maria Corominas i Barnadas
  Alcalde

 12. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  AJUNTAMENT D’OLOT Departament de Multes Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit

  Núm. 181 – 20 de setembre de 2013
  Núm. 10434

  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1304003115 43628955W ABULI BARRANCO, ALEXANDRE 004046DXC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/06/13 16:23 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003284 40369085Z AMADOR AMADOR, MARIA DOLORES 007226FJM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 06/07/13 17:31 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1301009005 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/07/13 12:17 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1304003581 35017932H ARBAT BOU, NURIA 001170FTY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 19/07/13 15:34 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304003468 38823952K AULADELL BOSCH, GEMMA 009748DPX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/07/13 11:20 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301008127 79295581E AYATS VERGES, PILAR 003904GCK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/06/13 17:15 PL VAYREDA 0004 50,00
  1304003672 77916925D BAREA LEDESMA, MONICA 000884BBC 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 22/07/13 23:05 AV SANT JORDI 188 300,00
  1301008224 40357099B BAUTISTA PUBILL, ANTONIO 008211CYW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/07/13 10:19 AV SANT JOAN 0009 50,00
  1304003142 45171723E BENOUR DOUNIA JAT, ABDELKHALAK GI001626 BS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/06/13 09:03 CTRA CANYA 47 100,00
  1301008577 77912087R BERGA VAYREDA, RAFAEL 001655GLG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/07/13 19:17 PL CATALUNYA 0004 30,00
  1301008351 46670716J BROSSA MARI, SILVIA 001819GCX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/07/13 18:48 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1304003058 36983125E BUSQUETS GUARDIA, IGNASI 004174FVJ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/06/13 07:23 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003251 X2253953E CAMARA , IBRAHIMA GI002890 AZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/07/13 04:32 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003325 X2253953E CAMARA , IBRAHIMA GI002890 AZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/07/13 04:31 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003360 X2253953E CAMARA , IBRAHIMA GI002890 AZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 10/07/13 04:28 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003378 X2253953E CAMARA , IBRAHIMA GI002890 AZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/07/13 04:29 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003554 X2253953E CAMARA , IBRAHIMA GI002890 AZ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 18/07/13 04:30 AV SANT JORDI 188 300,00
  1304003150 40271633J CAMPOLIER PUJOL, JOAQUIMA 001086CJZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/06/13 12:43 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003347 77896616D CANIMAS SIDERA, GRABIEL 002832FFW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/07/13 12:58 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301009006 46671425D CASANELLAS PLANAGUMA, GEMMA 003256GDP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/07/13 11:46 C PARE ROCA 0007 30,00
  1301009046 40349745V CASTILLO JUANHUIX, NURIA 000230FZZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/07/13 19:42 PG BLAY 0027 50,00
  1300000712 46670670J CODINA COMA, JAUME GI000376 AN 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 13/07/13 15:46 C JOSEP M. FOLCH I TORRES 0000 200,00
  1304002733 77916155K COLLDECARRERA TRIFON, XAVIER 007278HJZ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 04/06/13 12:22 PG SANT ROC 0038 300,00
  1304003277 43628655R COMA NOGUE, EUGENIO GI006541 BS 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 06/07/13 15:37 AV SANT JORDI 188 300,00
  1304003082 77907607Y COROMINAS RUBIO, JOANA 006143CLM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 29/06/13 03:17 CTRA CANYA 47 300,00
  1304003425 77907607Y COROMINAS RUBIO, JOANA 006143CLM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 12/07/13 21:50 AV SANT JORDI 188 300,00
  1304003086 43639867N CORREIA CAVALHEIRO, ANTONIO MANUEL 007169DTL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 29/06/13 06:30 CTRA CANYA 47 300,00
  1304003495 Y1055000G CVETANOVA ILARIONOVA, KATYA 002335FFT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 15/07/13 10:13 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304003443 X3903917N DIENG , EL HADJI GI006235 BD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/07/13 14:40 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301008995 46213836M DOMINGO TORRES, ANA 002572CXS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/07/13 12:19 C SABINA SUREDA 0006 30,00
  1304003470 46213836M DOMINGO TORRES, ANA GI002622 BL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 14/07/13 14:12 AV SANT JORDI 188 300,00
  1301008644 B17230129 EDIFICACIONS COROMINA SL 006571HNM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/07/13 11:40 PL CLARÀ 0009 30,00
  1304003280 79300526E ESPUCHE VIÑOLAS, JAVIER 006510FYX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/07/13 16:11 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003102 77916870T FERNANDEZ BRUGUES, LIDIA GI001757 BB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/06/13 13:36 CTRA CANYA 47 100,00
  1301008159 77902834V FERRES AULI, MIQUEL 004455BBR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/06/13 19:27 AV SANT JOAN 0003 30,00
  1304003062 39866530D FONT GIRONES, FINA 004432DYT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/06/13 08:36 CTRA CANYA 0047 100,00
  1304003274 40421064J GALI CARRERAS, JOSEP 008690CLK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/07/13 14:37 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301008225 40310602C GARANGUER PLANA, CARMEN 005220DRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/07/13 11:44 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1304003256 40602566E GARCIA GRAU, EUGENIO GI001882 AF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/07/13 16:48 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301008268 40356429P GELIS BRAVO, RAQUEL 000404GTF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/07/13 11:33 PL VAYREDA 0006 50,00
  1301008338 40356429P GELIS BRAVO, RAQUEL 000404GTF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/07/13 11:38 PL VAYREDA 0006 50,00
  1304003649 77913531L GOMEZ BOIX, JUAN 004358FKB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 22/07/13 07:40 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304002388 38111369R GOMEZ DUESO, JOAQUIN MA ENR 006641FNG 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 24/05/13 11:34 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1304003636 46673344L GOMEZ GOMEZ, ROSA MARIA 001364FDW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/07/13 14:32 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301008196 39387641A GONZALEZ GIMENEZ, JUAN JOSE 007909CMJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/07/13 10:30 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1301008529 39387641A GONZALEZ GIMENEZ, JUAN JOSE 007909CMJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/07/13 10:04 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1301008839 39387641A GONZALEZ GIMENEZ, JUAN JOSE 007909CMJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/07/13 10:18 AV SANT JOAN 0007 30,00
  1301008396 77915619Z GRABOLEDA PUJEU, OLGA 005912GCD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/07/13 11:06 PL VAYREDA 0004 30,00
  1304003558 77915619Z GRABOLEDA PUJEU, OLGA 005912GCD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 18/07/13 13:28 AV SANT JORDI 188 300,00
  1304003592 34751472J GRAU LOPEZ, EVA GI008735 BJ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 20/07/13 08:08 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304003087 40338170B GRAU PRAT, JOSE 007382HRF 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 29/06/13 06:31 CTRA CANYA 47 400,00
  1304003230 40338170B GRAU PRAT, JOSE 007382HRF 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 04/07/13 03:25 CTRA CANYA 47 400,00
  1304003311 40338170B GRAU PRAT, JOSE 007382HRF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/07/13 14:26 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301008881 X7469059Q HAGIU , ELENA L 005682 X 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/07/13 10:06 AV GIRONA 0011 50,00
  1301009039 40342532A HEREDIA MUÑOZ, CAROLINA GI007817 BT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/07/13 09:55 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1304003133 Y0931676Y HERES , IOAN 000777CNV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 30/06/13 05:11 CTRA CANYA 47 300,00
  1301008476 40296859P HERRERA MORENO, EDELMIRA 006130BLH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/07/13 16:50 C ESGLEIERS 0005 50,00
  1304003645 40353328N HERVAS GALEOTE, MERCEDES 001649CGJ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/07/13 17:57 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003463 40329827V HOMS GOMEZ, AGNES 003115DRF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/07/13 06:23 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003121 11959513L IGLESIAS RODRIGUEZ, BEATRIZ 004421FLV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/06/13 19:28 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003104 46673164T JAIMEZ CEBRIAN, JOSE 003322BYS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/06/13 14:10 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003141 40348517P JORDAN DIAZ, JORDI 006005CJT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/06/13 08:36 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003135 43442214K JOSA ROIG, ROGER B 004972 SU 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/06/13 06:38 CTRA CANYA 0047 100,00
  1304003227 77912659K JUANOLA GRABULOSA, SERGI 002467BKS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/07/13 20:24 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003262 77912659K JUANOLA GRABULOSA, SERGI 002467BKS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/07/13 05:18 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003402 40599754Q JUNCA SAU, SALVADOR GI009727 P 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 12/07/13 06:51 AV SANT JORDI 188 100,00
  1300000688 X3066098Z KARAKAS , IZZETTIN 005657BHY 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 01/07/13 12:01 LLOC PARQUING CARRER MACARNAU 0000 80,00
  1301008435 X6394315Q KISS , PAL ATTILA 006347BKD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/07/13 17:54 C VALLS NOUS 0002 30,00
  1304003076 46673326R LAGARES VILALTA, JUDIT 007271CDB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/06/13 20:48 CTRA CANYA 47 100,00
  1301008610 40350297V LARA GARCIA, ALICIA B 003694 PH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/07/13 12:45 PG BLAY 0034 30,00
  1304003279 37372595X LOPEZ BUSTOS, MARIA VICTORIA 003994FGD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/07/13 16:05 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003420 37372595X LOPEZ BUSTOS, MARIA VICTORIA 003994FGD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 12/07/13 14:39 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301008779 40441907H LORENZO BUENDIA, PEDRO GINES 001469HGR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/07/13 12:29 C PARE ROCA 0002 50,00
  1304003252 40437138X MALLORQUI ALABERT, JORDI 000650GNJ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/07/13 13:23 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301008505 77613328N MARI ABRIL, SILVIA B 006516 ML 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/07/13 19:50 PL VAYREDA 0006 50,00
  1301008578 77613328N MARI ABRIL, SILVIA B 006516 ML 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/07/13 17:36 PL VAYREDA 0004 50,00
  1301008588 77613328N MARI ABRIL, SILVIA B 006516 ML 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/07/13 10:40 PL VAYREDA 0006 50,00
  1304003372 40254540D MARTIN BARAHONA, GASPAR 005680GPW 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 10/07/13 16:34 AV SANT JORDI 188 300,00
  1304002894 46727018B MARTINEZ MORENO, MIGUEL 001041FXT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/06/13 14:16 CTRA TRIES 0075 100,00
  1301008442 46129298S MASIP VALERO, MIGUEL 003643GLK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/07/13 10:06 C SECRETARI DAUNIS 0005 50,00
  1300000698 46671112H MASSEGUR MORERA, JOSEP GI000264 BH 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 03/07/13 09:03 C PERE LLOSAS 0007 200,00
  1301008141 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/06/13 19:08 C VALLS NOUS 0001 30,00
  1301008144 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/06/13 09:42 C VALLS NOUS 0009 50,00
  1301008215 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/07/13 09:27 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1301008295 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/07/13 09:33 C VALLS NOUS 0002 50,00
  1301008355 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/07/13 09:50 C VALLS NOUS 0002 50,00
  1301008410 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/07/13 09:47 C VALLS NOUS 0002 50,00
  1301008480 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/07/13 11:17 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301008484 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/07/13 17:07 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301008544 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/07/13 18:45 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301008654 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/07/13 10:48 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1301008687 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/07/13 19:01 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301008725 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/07/13 09:27 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301008757 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/07/13 11:52 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301008769 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/07/13 17:01 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301008946 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/07/13 10:13 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301008954 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/07/13 09:38 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301009051 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/07/13 17:33 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301008262 46673470F MIÑANA OREJON, JAUME 009059BSG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/07/13 11:58 C FONTANELLA 0008 50,00
  1301008100 77913624C MONTENEGRO LARA, JUAN ANTONIO 004371CRX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/06/13 19:53 PG BLAY 0027 30,00
  1301008768 40363987E MORALES LOBATO, ANTONIO B 008161 WG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/07/13 12:10 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1301008796 40363987E MORALES LOBATO, ANTONIO B 008161 WG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/07/13 17:20 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1301008040 77913248N MORELL FABREGA, ROSA 004325FTN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/06/13 19:56 PG BLAY 0023 30,00
  1301008570 43626446T MULERO LOPEZ, NICANOR VA008827 AG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/07/13 19:27 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301008151 40352860G MUÑOZ SANCHEZ, GLORIA M 006987CLB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/06/13 09:39 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301008386 46673047K NADAL MOLAS, LOURDES GI008011 BT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/07/13 17:52 PG BLAY 0017 30,00
  1301008239 77912172V OLIVAS MIR, M. BEGOÑA 005015CLF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/07/13 11:23 PL PALAU 0001 50,00
  1301008708 40304675G OLIVERAS CULUBRET, JUAN 005697FML 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/07/13 12:12 AV SANT JOAN 0005 30,00
  1300000710 J17926254 OLOT TECHNO PAVI SC 009721GGY 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 12/07/13 12:36 C PINTOR GALWEY 0000 200,00
  1304003049 X1961353M OUAKIL , NADIR GI003033 BB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/06/13 21:47 CTRA CANYA 47 100,00
  1301008540 46673697G PARDO ROURA, JORDI 004720HND 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/07/13 11:13 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1304003081 46672321P PEDRICO ESPARCIA, AGUSTI 006699DNX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/06/13 01:49 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003418 46672321P PEDRICO ESPARCIA, AGUSTI 006699DNX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 12/07/13 13:49 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003258 35048543Q PELLEGERO CHAMORRO, MARÍA PILAR 009031DSZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/07/13 19:49 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301009077 25991422L PEREIRA NAVIDAD, JUAN T 000357 AU 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/07/13 11:03 PL VAYREDA 0005 50,00
  1304003070 46227625V PIJUAN CAMOS, FREDERIC MANEL 004725GWS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/06/13 15:09 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003354 46227625V PIJUAN CAMOS, FREDERIC MANEL 004725GWS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/07/13 18:07 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301008176 40450625L PINO GOMEZ, CINTIA 004137GPT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/06/13 19:39 PG BLAY 0017 50,00
  1304003051 46672344P PLANAGUMA CASALS, ALBERT 001130CRG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/06/13 22:31 CTRA CANYA 47 100,00
  1304002798 77914254Y PLANAS GRABALOSA, JACOB GI004163 AX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/06/13 11:24 CTRA TRIES 0075 100,00
  1304003532 40431328L POU MOLINET, MARTIN 000561HJN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 16/07/13 18:37 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304003180 46526986X PRAT RECASENS, ROSA 008960CBX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/07/13 15:03 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003126 77916493Z PUERTAS MACIAS, DAVID 005870CRJ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/06/13 22:20 CTRA CANYA 0047 100,00
  1304003460 43630330C PUIGVERT MARCE, JORGE 000555GPB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/07/13 23:37 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304003351 X1482041J RAOUI , ABDELAZIZ 005980DWC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/07/13 16:10 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304003199 77893069G REVERTER BRAS, MARIA CARMEN GI005698 BC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/07/13 18:53 CTRA CANYA 47 100,00
  1301009034 40357459A ROCA GUITART, SERGI 002678GKS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/07/13 11:09 PG BLAY 0040 30,00
  1304003055 77912079Q RODEJA COMADEVALL, ALBERT 000365CSV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/06/13 06:56 CTRA CANYA 47 100,00
  1301008167 77900112D RODRIGUEZ AGUILERA, ROSA 004997BHG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/06/13 11:34 C PARE ROCA 0004 50,00
  1301008207 43635081X RODRIGUEZ CAMACHO, JENNIFER 008306GZL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/07/13 17:53 C ESGLEIERS 0001 50,00
  1301008391 X1873972R RODRIGUEZ OLIVA, MARIA DEL CARMEN 001693BSN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/07/13 09:45 C SERRA I GINESTA 0015 50,00
  1301008669 X1873972R RODRIGUEZ OLIVA, MARIA DEL CARMEN 001693BSN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/07/13 11:08 C LLOSA 0010 50,00
  1304003148 39123326G RODRIGUEZ RAMOS, JOSE B 003287 LH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/06/13 11:26 CTRA CANYA 0047 100,00
  1304003587 43630400K ROMA BENITEZ, DAVID GI004703 BD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 19/07/13 23:34 AV SANT JORDI 188 100,00
  1300000737 05284040C RONCAL DUO, ANA TERESA GI006497 BF 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 22/07/13 19:43 RDA PARAIRES 0000 80,00
  1300000729 X7898186D ROUCHDI , AHMED GI005662 BG 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 21/07/13 16:33 RDA PARAIRES 0000 80,00
  1301008285 46673001K RUIZ ARTACHO, ANA 004014HHJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/07/13 12:35 AV SANT JOAN 0005 50,00
  1301008425 X3295747P RUIZ SALAS, ARI JACK BURT B 001650 SF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/07/13 11:01 PL CLARÀ 0009 50,00
  1304003174 40322078L SALA COROMINAS, M EUGENIA 006047GMT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/07/13 08:10 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003319 77908683R SALA ESPONA, JOSE MARIA 004344CZC 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 07/07/13 16:08 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1304003322 77900463S SALA MARGUI, JOSEPA 000294HBL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/07/13 18:14 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301008858 52512239L SALVADOR GARCIA, ANTONIO JESUS 008546GJS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/07/13 19:31 PL CATALUNYA 0017 30,00
  1304003451 43637326R SAMARA MAKANYI, HAJI KABA 001238BJD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/07/13 16:44 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003040 34013689R SANCHEZ MEJIAS, JUAN GI008110 M 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/06/13 13:42 CTRA CANYA 0047 100,00
  1304003334 40320294Y SANTAYANA SANCHEZ, NURIA 009483FDL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 08/07/13 16:48 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1300000682 X3398797H SCHENKEL , CHRITOPHE 001672HJV 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 01/07/13 11:37 LLOC PARQUING CARRER MACARNAU 0000 80,00
  1301008341 X3398797H SCHENKEL , CHRITOPHE 001672HJV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/07/13 18:50 PG BLAY 0017 50,00
  1301009064 74629482W SEDANO SIERRA, JUAN 008082GSP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/07/13 09:32 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301008339 77902516K SEGOVIA GONZALEZ, JESUS GI003037 BF 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/07/13 10:34 C PERE LLOSAS 0002 30,00
  1304003054 79303732P SERRADESANFERM ROJAS, JOSEP 004177BSH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/06/13 06:27 CTRA CANYA 0047 100,00
  1301009072 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/07/13 19:27 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1301008740 46360189D SOTO CALPE, ANNA GI004374 BD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/07/13 18:48 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1304003074 43629072G SOY CORDON, DANIEL 007397HNP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/06/13 19:56 CTRA CANYA 47 100,00
  1301008532 40317593L SUCARRAT ORTIZ, NURIA 009085FTS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/07/13 11:55 PG BLAY 0008 30,00
  1301008658 77912046Y TANE BRITO, LAURA 000595HFD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/07/13 10:16 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1304003186 40344370R TANE RODRIGUEZ, CARLOS GI007481 BS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/07/13 21:18 CTRA CANYA 0047 100,00
  1300000728 B17222845 TELESERVEI SPAIN SL GI002757 BL 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 21/07/13 16:31 RDA PARAIRES 0000 80,00
  1301007974 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/06/13 09:23 C PARE ROCA 0002 50,00
  1304003541 40302210T TORRENTA BERTRAN, NATIVIDAD GI006607 BT 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/07/13 11:53 AV SANT JORDI 188 300,00
  1304003138 40319295L TORRENTA MORATALLA, MARIA TERESA 001941FDD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/06/13 07:29 CTRA CANYA 47 100,00
  1304003426 40319295L TORRENTA MORATALLA, MARIA TERESA 001941FDD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 13/07/13 01:06 AV SANT JORDI 188 300,00
  1304002829 38783452R TORRENTO MOLAS, JOAN RAMON B 004211 UJ 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 08/06/13 14:31 CTRA TRIES 0075 400,00
  1301008705 25867945Y TORRES BAILEN, FRANCISCO 009783FCY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/07/13 09:23 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301008479 B17664111 TRANSPORTS GINESTOLA SL 003619FPC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/07/13 17:41 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301008347 46663069W TUELLS GALVEZ, JORGE 004218FFP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/07/13 18:25 C PARE ROCA 0002 30,00
  1304003517 77916366W TURON VENTOLA, EVA 001644FWM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 16/07/13 08:09 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003575 46670635R TURRO CABRAFIGA, RAFAEL 009063GRT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 19/07/13 11:40 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301008843 43638081C VASQUEZ IZAGUIRRE, PATRICIA ROXANA 006295FWG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/07/13 19:39 PL VAYREDA 0006 50,00
  1304003204 40309945F VAZQUEZ ROMERO, PEDRO PABLO 005571CYD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/07/13 06:18 CTRA CANYA 47 100,00
  1301008749 77916621G VERDAGUER PRAT, MIQUEL B 001362 VH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/07/13 19:27 PG BLAY 0044 50,00
  1304003481 90001399F VERGES SERRA, GLORIA 008594FKV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/07/13 17:17 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003202 40323221N VICENS PAGES, ROSA 003482BYF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/07/13 21:03 CTRA CANYA 0047 100,00
  1301008742 46672744V VILADEGUT MARTIN, JOAQUIN 008373HHS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/07/13 19:20 C PARE ROCA 0005 30,00
  1304002925 77904102C VILALTA CASAS, SALVADOR 003977BVC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 10/06/13 06:18 CTRA TRIES 0075 100,00
  1301008904 44011694K VILASECA CONESA, CRISTINA B 006667 WX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/07/13 12:48 PG BLAY 0019 50,00
  1301008942 X1038023X WAGGEH , MAMA HAJI GI009366 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/07/13 11:52 AV SANT JOAN 0009 50,00

  Olot (Garrotxa), 17 de setembre de 2013
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

 13. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  AJUNTAMENT D’OLOT Departament de Multes Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit

  Núm. 181 – 20 de setembre de 2013
  Núm. 10439

  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.4
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1204003379 46332868N ACEZAT VILAS, MARIA GI003105 BF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/10/12 08:09 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1300000676 X6891087B AHAIK , HAMID 004519BVF 151 2 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 28/06/13 10:55 C REMENCES 0000 200,00
  1300000519 X9939614A ALAMI , TARIK GI001267 BT 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/05/13 03:50 C SANT PERE MÀRTIR 0000 80,00
  1301005940 B17561408 ALICIA COSMETICS SL 008587DFD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/05/13 16:52 PG BLAY 0019 50,00
  1301005832 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/05/13 10:05 AV SANT JOAN 0001 50,00
  1301005639 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/05/13 12:27 PG BLAY 0040 50,00
  1301005571 X2116974P AMSALKHIR , AISSA GI006009 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/04/13 17:20 PG BLAY 0019 30,00
  1304001878 Y0357912T AZOUAGHE , MOHAMED 003671HND 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 20/02/13 21:39 CTRA CANYA 0047 300,00
  1304001880 Y0357912T AZOUAGHE , MOHAMED 003671HND 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 21/02/13 00:06 CTRA CANYA 0047 300,00
  1304001896 Y0357912T AZOUAGHE , MOHAMED 003671HND 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 22/02/13 01:34 CTRA CANYA 0047 300,00
  1304001934 Y0357912T AZOUAGHE , MOHAMED 003671HND 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 24/02/13 01:58 CTRA CANYA 0047 300,00
  1304001852 Y0357912T AZOUAGHE , MOHAMED 003671HND 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 18/02/13 01:35 CTRA CANYA 0047 300,00
  1304001706 Y0357912T AZOUAGHE , MOHAMED 003671HND 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 10/02/13 01:36 CTRA CANYA 0047 300,00
  1301004974 40357099B BAUTISTA PUBILL, ANTONIO 008211CYW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/04/13 09:24 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1301005968 40366824F BLANCH CASTANYER, AINA 008158CWT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/05/13 19:31 PG BLAY 0034 30,00
  1304001336 77068111X BRUSCO , JEAN FRANÇOIS 009672HJM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 10/01/13 07:08 CTRA CANYA 0047 300,00
  1301004167 46654073E CABA FERNANDEZ, MIGUEL GI003579 BK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/03/13 17:06 PL PALAU 0008 50,00
  1301003941 46672209B CAMPAÑA LARA, JUAN ANTONIO GI000097 AY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/03/13 19:51 PG BLAY 0043 50,00
  1301005632 33935570J CASELLAS SERRA, JOSE GI003951 BH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/05/13 12:30 C SABINA SUREDA 0006 30,00
  1301003892 X4575919T DEL VALLE REYES, SILVINA L 003603 AH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/03/13 19:39 AV GIRONA 0005 30,00
  1301005465 40352840F DILME MARSANS, LAURA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/04/13 12:12 C PARE ROCA 0010 50,00
  1301005715 46213836M DOMINGO TORRES, ANA 002572CXS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/05/13 18:28 PG BLAY 0041 50,00
  1304001325 X2760058N EL ADDOULI , MHAMMED 000890HLN 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 09/01/13 21:57 CTRA CANYA 0047 300,00
  1304002275 46120019M ESCUDE PASCUAL, PERE GI009039 AY 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 16/03/13 09:35 AV SANT JORDI 188 300,00
  1301004056 43633204L ESPARRACH CONTRERAS, OLGA 001401CHY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/03/13 11:53 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1304001342 40205843A FLUVIA AIGUABELLA, JOAN GI002126 BF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 10/01/13 12:28 C MADRID 0209 100,00
  1300000524 40371558A FORCHINI ZARAGOZA, JONAS SAMUEL 000571HNC 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 30/04/13 10:50 RDA SANT BERNAT 0010 80,00
  1301003674 45542120G GALLART NOGUER, SEBASTIA 002902CFG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/03/13 11:55 C PARE ROCA 0004 30,00
  1301005420 77920844H GARCIA ROVIRA, JUAN CARLOS 001419DKK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/04/13 18:19 PL CATALUNYA 0006 30,00
  1304000469 33869129L GARCIA TARRATS, JOSE MARIA 003546CPT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/12/12 09:25 CTRA CANYA 0047 100,00
  1301005580 40368603S GARCIA VERGES, CEL 004148BJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/04/13 10:35 C MACARNAU 0009 50,00
  1301005891 46673483C GIFRE REIXACH, FRANCISCO JAVI 007511FRW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/05/13 17:04 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1300000200 B17461385 HOSPITAL VETERINARI DE LA GARROTXA SL GI008126 BD 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 29/01/13 17:33 C SANT PERE MÀRTIR 0042 200,00
  1301005808 B17668666 INFINITUM DOOR SL 002921DNN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/05/13 09:42 PL PALAU 0008 50,00
  1301005653 B17816067 INTEGRALS 2004 EULALI GARCIA SL 003217BZM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/05/13 12:21 C ESGLEIERS 0001 50,00
  1304002373 46673740R JIMENEZ RECUERDA, ISABEL 008682FTL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/04/13 09:05 AV PAÏSOS CATALANS 0026 100,00
  1300000706 X0470136Q KANTEH , KASAY GI002851 BC 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 08/07/13 13:40 PL AMÈRICA 0000 80,00
  1301005816 40350297V LARA GARCIA, ALICIA B 003694 PH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/05/13 10:11 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1301005451 77895213D LLONGARRIU BERENGUERAS, JUAN GI004936 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/04/13 12:18 PG BLAY 0040 30,00
  1301006048 38558049K LOPEZ CORNELLES, JUAN GI001025 AS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/05/13 18:15 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301004706 45827891T LOPEZ VAN DER SPEK, DENNY B 001427 TM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/04/13 17:05 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1301006022 40293813K LOPEZ VEGAS, FCO JAVIER 008959CBX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/05/13 11:32 AV SANT JOAN 0003 30,00
  1301005858 77900364P MARGUI FONT, TRINIDAD B 002081 SK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/05/13 17:58 PL VAYREDA 0004 50,00
  1301003414 09790838Z MARTINEZ GARCIA, RUBEN 003295GLC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/03/13 18:41 PL CATALUNYA 0004 50,00
  1304001276 43626566M MOYA MARTINEZ, MIGUEL 007521BBW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/01/13 21:34 CTRA CANYA 0047 100,00
  1301005407 79295510C MUNTADA FONT, MARTA 003142GXL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/04/13 12:49 AV SANT JOAN 0011 50,00
  1301005757 40352860G MUÑOZ SANCHEZ, GLORIA M 006987CLB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/05/13 20:02 C ESGLEIERS 0018 50,00
  1300000489 38823865A NOE NOGUEIRAS, ENRIC B 007896 TH 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 15/04/13 06:44 C SANT PERE MÀRTIR 0027 80,00
  1301004383 X5289867M NUÑEZ , RODRIGO NICOLA 004230CBL 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/04/13 19:21 PG BLAY 0029 30,00
  1301005742 46672361W PAGES RAFART, JORDI 007259CZG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/05/13 17:54 PG BLAY 0050 30,00
  1301005739 46670008H PAPASEIT PIJUAN, MARIA GI009733 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/05/13 12:06 C PARE ROCA 0006 50,00
  1304001642 40364670S PEREZ CLAPES, ANTONI 006552BNB 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 03/02/13 17:25 CTRA RIUDAURA 0085 300,00
  1301005836 77918342T PINADERO GUIJO, OSCAR 000065BPF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/05/13 11:42 C JOAQUIM VAYREDA 0006 50,00
  1301005476 40294101X PLA MANUEL RIMBAU, JOAQUIM 009684BPT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/04/13 17:57 C SERRA I GINESTA 0015 50,00
  1301005930 46673105X PRAT PLANAS, MONICA 006653BVB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/05/13 10:41 PG BLAY 0029 30,00
  1304002236 40516052B QUINTANA ENGUIDANOS, MA.LUISA 000200HKG 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 14/03/13 15:58 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1301005852 40271953B RAMIREZ COBOS, EDUARDO 008888DVM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/05/13 12:46 PG BLAY 0027 30,00
  1304001193 40317627F RICART CASANOVA, CARLES 000713DWG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 04/01/13 23:20 CTRA CANYA 0047 100,00
  1304001463 40438253K RIERA PALOMER, JOSE M. 006610BKG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 15/01/13 07:17 CTRA CANYA 0047 100,00
  1301003681 40985621N RIUS FERRER, GLORIA B 009410 XD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/03/13 17:51 PG BLAY 0045 30,00
  1301005842 40321938V RIVAS ARTACHO, MANUEL 005092GZD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/05/13 11:34 PL VAYREDA 0006 30,00
  1304002321 46673228H SALA PUJOLAR, MIQUEL 002258HFS 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 17/03/13 14:37 AV SANT JORDI 0188 400,00
  1304001100 40310332A SANJUAN GUELL, CELIA 009791GFV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 18/12/12 16:24 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301005470 46796382F SANTIAGO GARCIA-GIL, JONATAN 005262DYL 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/04/13 11:29 PG BLAY 0043 30,00
  1300000522 77917198Y SARMIENTO MORENTE, MANUEL 002095GWM 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 30/04/13 09:03 C RENGLE 0000 80,00
  1301005560 B55011803 SEDUCEME PRODUCCIONES SL 008203GFZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/04/13 19:49 C PARE ROCA 0002 30,00
  1301005416 43677619K SERRAT BENITO, PEDRO 007352GTN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/04/13 12:44 C PARE ROCA 0004 30,00
  1301005921 40317593L SUCARRAT ORTIZ, NURIA 009085FTS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/05/13 12:42 C PARE ROCA 0010 30,00
  1300000607 43637090H SYLLA SYLLA, COUSSAU DIARRA GI005254 AU 129 2b 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/06/13 09:00 C TERRASSA 0045 200,00
  1300000600 X3768361H TABAA , FEKKAK B 001900 PV 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 30/05/13 18:29 C ESCULTOR LLIMONA 0000 80,00
  1304001092 52420775A TORRES COLLS, ALEXANDRE 007998BPG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 18/12/12 12:54 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301005544 38807215M TORT PAULS, CRISTINA 000426HGX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/04/13 19:45 PG BLAY 0019 30,00
  1301006026 40293844Y TRAYTE ROVIRA, MIQUEL GI004383 BF 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/05/13 19:30 PG BLAY 0029 30,00
  1301005445 46670635R TURRO CABRAFIGA, RAFAEL 009063GRT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/04/13 19:50 PG BLAY 0045 50,00
  1301005543 90001399F VERGES SERRA, GLORIA 008594FKV 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/04/13 17:30 C LLOSA 0010 30,00
  1300000586 77920961C VILANOVA FABREGA, DAVID 008003DRH 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 25/05/13 20:12 C PARE ANTONI SOLER 0000 80,00
  1301002943 71546703M VILLALBA CARNICERO, FRANCISCO JAVI 008769BCB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/02/13 16:55 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1300000525 40508884L VIVES PERETA, JORGE 001130FMR 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 30/04/13 10:42 RDA SANT BERNAT 0010 80,00

  Olot, 17 de setembre de 2013
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

 14. lejarza said

  L’Ajuntament cada any obté més capital € dels veïns d´Olot a la Garrotxa

  La liquidació de la participació de l’Ajuntament d’Olot a la Garrotxa en els impostos de l’Estat ha donat resultats negatius. En concret, l’Ajuntament ha de tornar 350.000 euros en 3 trimestres a l’Estat. Segons Josep Maria Corominas (alcalde per CiU-Olot), en el darrer plenari, la causa ha estat la fórmula que l’Estat resol segons la pressió fiscal que fan els ajuntaments envers els ciutadans. A partir de la fórmula, l’Estat ha deduït que el consistori olotí ha estat capaç de baixar la pressió fiscal als ciutadans.
  La solució està fonamentada en el fet que l’Ajuntament, des del 2006, baixa el coeficient de la contribució, per tal d’evitar que l’aplicació dels valors cadastrals resultat de la revisió del 2005 (en plena bombolla immobiliaria) suposi una puja del 10% anual a la major part dels rebuts. 
  La liquidació estatal ha estat una ingrata sorpresa per l’Ajuntament, el qual confiava obtenir més ingressos del previstos i, en canvi, s’ha trobat que ha de tornar diners. Si no els vol pagar, ha de demostrar que, en veritat, no redueix la pressió fiscal, sinó que l’augmenta.
  Per tal de demostrar que de rebaixa de la pressió fiscal res, l’alcalde, Josep Maria Corominas, Josep Gelis (regidor d’Hisenda) i l’interventor van anar a Madrid. A la capital, es van reunir amb Antonio Beteta (secretari de l’Estat per les Administracions Públiques). «Els vàrem explicar que la fórmula que han creat va bé pel 90% dels casos -va recordar Corominas-, però per Olot no». La conclusió de la reunió, segons va dir l’alcalde, va ser que Olot no baixa la pressió fiscal. «Els vàrem demostrar -va dir l’alcalde-que cada any recaptem més de contribució». Segons ell, van poder explicar que abans es construïa molt i ara es construeix poc i en contra es recapten més diners. És a dir, que n’hi ha prou en veure l’escala del capital recaptat per veure que de petit a gros, l’Ajuntament, cada any, obté més capital dels veïns. Garrotxa

 15. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 211 – 5 de novembre de 2013
  Núm. 11977
  AJUNT AMENT D’OLOT
  Oficines de Tresoreria / Recaptació
  Edicte per notificar procediments d’embargament a diversos deutors
  En els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen a les oficines de recaptació, s’ha procedit segons allò
  disposat a l’article 76 del RD 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el reglament general de recaptació, en les dates i contra
  els deutors que ara s’especificaran, a l’embargament de béns que es detallen:
  • Embargament de devolucions tributàries.
  NIF DEUTOR I.EMBARG. DATA
  43631631X PLANELLA FRANCH, ANNA 5,84 03/09/2013
  43633816X ALONSO CARRERAS, PAU 459,58 03/09/2013
  46466822Z MOLINA MUÑARCH, ALEJO 182,10 19/09/2013
  46524112B HERNANDEZ NUEZ, NURIA 164,61 27/08/2013
  46670371J COLOM GUELL, ESTRELLA 108,84 09/08/2013
  46670866W LLONGARRIU SARBOSA, JUAN 276,40 17/10/2013
  77899863J OLIVERAS NOGUE, JOAN 1385,54 19/09/2013
  77907736C PORT CASAMITJANA, MANEL 1827,91 23/08/2013
  77917899V TANE BRITO, VICTOR 175,11 17/10/2013
  77919963B SANTAEULARIA FEIXAS, YOLANDA 375,12 19/09/2013
  X6996156Q CASTELLANOS GUNCHA, GERMAN A. 204,25 29/08/2013
  • Embargament de sous, salaris i pensions. Data: 24/07/2013
  NIF REXE DEUTOR IMPORT EMPRESA
  33963534D 2012002169 AMEZCUA PEREZ, M JOSE 97,45 SALIDO FERNANDEZ NIEVES-OLOT
  37382106E 2012002122 MIÑARRO SERRET, DAVID 78,18 EMBUTIDOS MONTER, SLU-ST J LLIERCA
  40321214Y 2013000224 COSTART SURIS, JAUME 363,2 S.I, AGRICOL JARDI-GIRONA
  40345973V 2012001161 MIRAPEIX HERRERO, DAVID 1389,24 EMERGENT CATALUNYA ETT,SL-GIRONA
  40345973V 2013000271 MIRAPEIX HERRERO, DAVID 627,11 EMERGENT CATALUNYA ETT SL-OLOT
  40350297V 2012001683 LARA GARCIA, ALICIA 112,76 LIDL SUP SAU-SANT CUGAT DEL VALLES
  40353679H 2011001275 ALVAREZ EXPOSITO, SERGIO M 357,19 CONSTRUCCIONS FONTAL,SL-OLOT
  40355043W 2012002304 BARRABAH AMAR, ANISA 11,03 LES COLS PAVELLONS, SL-OLOT
  40452190C 2012002569 BALSERA LEON, ALBERTO 208,05 CALES DEL LLIERCA,S.A.-ARGELAGUER
  41592591N 2012002218 MONTOYA CASTAÑO, JAIME 168,5 NOEL ALIMENTARIA SAU-ST J FONTS
  43630400K 2011002116 ROMA BENITEZ, DAVID 215,11 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA DE LA SELVA
  43633203H 2012002054 ESPARRECH CONTRERAS, JO 35,69 OLSER IMPRENTA, SLU-PRESES, LES
  43635319H 2012001046 SYLLA GANDEGUA, ALY 468,26 FCO PAGES VALENTI,SA-ST J LLIERCA
  43637584Y 2012002193 EL IDRISSI MONHOU, MOHAMED 21,62 CANADELL TORRAS ENRIQUE-ST J FONTS
  43637898K 2011002080 EL AOUADI LIZAD, MILOUD 187,39 UTE GIRONA NORTE II-ST J FONTS
  46652902R 2012001538 SALAS TURRAU, JUAN JOSE 80,99 SER NETEJA I MANT UTILITATS,SL-OLOT
  46671805K 2012002960 RUZ MONTEJO, JUAN 11,24 EXCAVAC AMPURDAN 2000,SL-VILAMALLA
  46673673A 2012001313 SANTAELLA MELERO, ISIDRO 10,72 FRIGORIFICOS OLOT,S.A.-OLOT
  46714495T 2013000198 GARRIDO MORALES, JONATHAN 11,23 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA DE LA SELVA
  47169490D 2012002895 LATORRE LARROSA, DENISE 356,05 RESIDENCIA LA TARDOR, SL-OLOT
  77896649L 2011001942 SERRA FREIXAS, ANGEL 47,04 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA DE LA SELVA
  77904039A 2012000204 AULINA VALLMAJO, MONTSERRAT 162,4 EMB CASEROS COLLELL, SL-PRESES, LES
  77914948X 2012000559 TEIXIDOR FONT, JORDI 442,39 SYSFEED,S.L.U.-VALL D’EN BAS, LA
  77915619Z 2010002637 GRABOLEDA PUJEU, OLGA 296,9 FUNDACIO LA CARITAT-OLOT
  77918712W 2012002339 SERRA SIMON, RAIMON 181,41 EDITORIAL ARANZADI,S.A.-BARCELONA
  77919310W 2013000274 GARCIA HERRERO, JOSE 452,31 NOEL ALIMENT SAU-SANT JOAN LES FONTS
  X0470136Q 2012002275 KANTEH, KASAY 335,4 ESCORXADOR DE LA GARROTXA,S.A.-OLOT
  X1375665N 2008002661 NJAI, DUKUREH 2677,49 PERE PORXAS PAIRO, SL-S J FONTS
  X1428070T 2012000184 JALLOW, SOULEYMANE 377,59 NOEL ALIMENTARIA SAU-ST JOAN LES FONTS
  X2799274J 2012002203 HAMACHE, EL HOUCINE 181,41 GBI SERVEIS,S.A.-CASTELL PLATJA D’ARO
  Pàg. 335
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2013
  NIF REXE DEUTOR IMPORT EMPRESA
  X3012441Q 2012002215 FATY, BAQUEBA 18,35 NOEL ALIMENTARIA SAU-ST J FONTS
  X3555392Y 2011002498 SINGH, SARVJIT 102,83 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA DE LA SELVA
  X4004002R 2013000222 SINGH, MANJIT 478,5 EMBUTIDOS TURON,S.A.-PRESES, LES
  X4023298T 2011001128 MOULAY, HOUMMAD 555,42 ESTRUCTURAS COVISMAR, S.L.-MATARO
  X8511861K 2013000257 SYLLA, FODIE 262,39 TORRELLES CARNICE SAN-VILANOVA SEGRIA
  Y0855267A 2012002018 CARVALHO DO NASCIMENTO, RE 391,15 DIEGO PEREZ SERRALLERIA, S.L.-LLANÇA
  • Embargament de béns immobles.
  Data: 10/06/2013
  Deutor: SABALY, MAMADOU NIE X4730591C
  Import nominal: 634,88 euros
  Descripció de les finques:
  — 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO SIETE: Vivienda de Protección Oficial Subvencionada, tipo B, Carretera de Les
  Tries, sin número, de Olot, planta tercera o piso segundo, puerta primera, es la de la derecha posterior de la planta; compuesta
  de recibidor, comedor-estar, cocina, aseo y tres dormitorios, con una superficie útil de cincuenta y ocho metros, sesenta y
  nueve decímetros cuadrados. Linda; Sur, parte con la caja de la escalera común, parte con un patio de luces y pacte con la
  vivienda número diez, ubicada en la misma planta; Este, la proyección vertical, de una finca de los cónyuges Juan Cabistany y
  Paquita Casanova; Oeste, parte con la vivienda número ocho, ubicada en la misma planta, parte con el referido patio de luces
  y parte con la caja de la escalera común; por debajo, la vivienda número tres, ubicada en la planta segunda; y por encima, la
  vivienda número once, ubicada en la planta cuarta. Está en régimen de propiedad horizontal, con una cuota de participación
  del cuatro por cien =4%=”. Finca núm. 7728 d’Olot, inscrita en el tom 1672, llibre 712, foli 192
  • Embargament de béns mobles. 26/09/2013
  NIF DEUTOR MATRIC MATRIC MATRIC MATRIC MATRIC
  25086022Z LARA MATEO, SALVADOR GI3646AM GI7519AW
  38848051Q CRUZ ASTILLEROS, JESICA 9572BLY
  40272498G FAJARDO LOPEZ, LUCIANO GI02566R C0703BPX 2800BFP GI3154AV 2800BFP
  40293732D SANCHIS VILABRU, PASCUAL 1864FGJ
  40313685K FONT ROGER, JOSE ANTONIO GI5183AX
  40316056T AYMAMI AUQUE, MAURICI AGUSTI B 3020LF 2915GWN GI5029AN
  40321945R COLLMALIVERN REIG, M CARMEN 9191HBD
  40351602B CROS COSTA, MONTSERRAT B 5343HD
  40353562Q PEREZ CORTES, JAVIER GI5841AV
  40372755G ABDESELAN MOHAMED, AMMED GI4685AS
  40372756M ABSELAM MOHAMED, SIHAM GI8361BT
  40452190C BALSERA LEON, ALBERTO GI1988AC B 0778NT
  41081276X DA MATA VALVERDE, MANUEL AN GI3686BK 5276FYC
  41578458R DE LUCA PRIETO, GUILLERMO GA C4582BRJ
  41655298K GARCIA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 5191FZJ
  43637879W KEBBEH SUMAREH, YAYA GI1970AZ GI9169BS
  45173678E JAITEH NJIE, DEMBO C6211BHC 2222CSF
  45962815Y RAMÍREZ DE CALA, ZAÏRA GI2338AU
  46671795B ALBA RAMOS, EDUARDO C4371BMW
  46673257R MARTOS LOBATO, ENRIC GI0166BG
  47757781Y COLOMER CASTILLO, ALAN 0643BCL
  77902649Q SABIDO MORCILLO, CAMILO GI4886BJ
  77907736C PORT CASAMITJANA, MANEL GI0537BC
  77912894A SALA GELIS, JAUME GI6357BF 6808CJJ
  77914862Q ROMERO MOLINA, M.PILAR 7270CRB
  77916675N NORIEGA GRANADOS, RICARDO 4886FKP 8547FKV 9798DPB
  77916704H JOFRE PARAROLS, IMMA 2238CXV
  77919353E QUILES LOPEZ, DANIEL GI9095AS GI5115AX GI8319AN
  77920744X MOLINA GARCIA, RAUL 8734CCN
  B17087222 CATALANA DE GRUPATGES SL GI2524BS
  B17461385 HOSPITAL VET DE GARROTXA SL GI8126BD 1369FCX
  B17932302 MIKEL DESIGN’S SLU 3803FBJ
  B55011803 SEDUCEME PRODUCCIONES SL 8203GFZ
  B55069330 OLOT SPORT CARS SL 3931DLL 8922DLS
  Pàg. 336
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2013
  NIF DEUTOR MATRIC MATRIC MATRIC MATRIC MATRIC
  F17478496 REGI MOTORS SCCL GI8891AX
  J55039085 MIÑANA GERMANS SC 4860HFC
  X0609590K DIABATE, MOUSSA GI8599BN B 4371TY
  X1422999N TOURAY, KALILU C7812BRW
  X2157998T CORTES MURGUEITIO, JUAN CA 2062DVW B 9958WV
  X2534639Q CAMARA, BAMBY GI6101 Z GI7655AD GI5827AY
  X2667664D KALLOUCH, YAHIA GI7200AS
  X2757323Z AUGUSTO MORAIS, RAL SOFIA 6617BXF
  X2955802A MARTYNCHUK, VIKTOR 9194FJL
  X2997711Y BOACA, MIHAI GI1993BS
  X3033710X ZHU, DUNQING C7623BSG
  X3342216V CHAVEZ VASQUEZ, J ALBERTO GI9137BF
  X3344633L ROMANIN VALENTIN, GUSTAVO IS 2164DSK
  X3376824X MARROQUIN PENILLA, LUZ M 1811FWK
  X3629542G MANNEH, HAJI C9881BLY
  X4037976G SINGH, LAKHVIR GI5186BD
  X4160333R SINGH, GURVINDER GI1692BT
  X4932514A PUNNI, HARPREET 7509DRR
  X5289867M NUÑEZ, RODRIGO NICOLAS 4230CBL
  X5989262Q SUMBUNDOU, BULIE B 4972UB
  X6394148X BERTUZZI, MAXIMILIANO 7647DXD
  X7017483E NEGRIN, ANA MARIA C8169BDR GI2102AZ
  X7719122T BARBU, NICULAE ADRIAN 6652DNS
  X8882784T WIRHANOWICZ, TOMASZ 1121CNS
  X9654829G FERNANDEZ, NANCY VERO B 5009JF
  Per la qual cosa es fa públic ja que, per causes no imputables a aquesta Administració, no ha estat possible notificar als
  interessats o als seus representants les actuacions realitzades en els procediments de constrenyiment.
  Per la qual cosa se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent
  al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 23 d’octubre de 2013
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 16. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 213 – 7 de novembre de 2013

  Núm. 12343
  AJUNT AMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIEN T, DATA DE DEN ÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15 dies
  naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 4 de novembre de 2013
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIEN T N IF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NU M. IMPORT
  1304004220 77916475L AHUMADA RALITA, FRANCESC GI003027 BM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 31/08/13 10:29 CTRA TRIES 75 300,00
  1301009882 46671188W ALSINA COLL, SUSANA 006863FJM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/08/13 17:00 PG BLAY 0051 50,00
  1304004013 Y0460310W ALUAT , MOHAMED GI007732 BF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/08/13 15:30 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010061 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/08/13 10:32 C PARE ROCA 0005 50,00
  1301010364 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/08/13 17:38 C PARE ROCA 0005 50,00
  1301010027 77918256Y AMETLLER JURADO, ISABEL 006829DCK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/08/13 19:01 C FONTANE LLA 0005 30,00
  1304004104 77886498B AMILS ESPINE T, MA ROSA 008012DJV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/08/13 17:21 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004231 77886498B AMILS ESPINE T, MA ROSA 008012DJV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 31/08/13 14:48 CTRA TRIES 75 100,00
  1300000820 X6882982W BACOUBA , KONTE GI001844 BD 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 28/08/13 16:50 AV EU ROPA 0084 200,00
  1301010134 77904444V BARRIS MIRANGELS, JOSEFINA 004414GDC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/08/13 18:37 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1304003791 77903435C BUSQUE TS COMPTE, LUIS GI004581 BN 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 28/07/13 06:49 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1301010617 X9872390P CABALLERO OLMEDO, JUAN GREGORIO 007118GJZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/09/13 10:13 C VALLS NOUS 0007 50,00
  1301010063 40305633L COLL TURIAS, BENE T 006624CFZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/08/13 18:12 C HOSPICI 0008 50,00
  1301010309 23537815Y COLOM ARTIGAS, JUAN 009229DCP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 12:07 C JOAQUIM VAYREDA 0007 50,00

  EXPEDIEN T N IF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NU M. IMPORT
  1304003241 77296361P COLON TARRAGO, BIBIANA B 000830 UG 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 04/07/13 14:44 CTRA CANYA 0047 300,00
  1304003768 40299238H COMA NOGUE , SEBASTIAN 001914DDJ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/07/13 11:12 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304004244 46670266T COMINO ARDILA, JOSE MANUE L GI003549 AX 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/09/13 06:57 CTRA TRIES 75 300,00
  1304003385 77912976Q COROMINAS CORDOMI, POL 001083HJZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/07/13 13:29 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304004210 40595720F CORTES SEGUI, CARMELA 001210CSX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/08/13 11:30 CTRA TRIES 0075 100,00
  1304004267 40333378A DE VERA PALANCAR, JORGE GI008167 BS 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/09/13 16:36 CTRA TRIES 0075 300,00
  1300000838 46213836M DOMINGO TORRES, ANA GI002622 BL 91 1 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 03/09/13 23:55 C E SGLEIERS 0013 200,00
  1301010181 46120019M E SCUDE PASCUAL, PERE GI009039 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/08/13 12:44 C VALLS NOUS 0009 30,00
  1301010593 40283564F E SPARRACH TAPIAS, ANTONI GI008400 AX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/09/13 19:52 PL VAYREDA 0004 30,00
  1301010426 46672582Q E STARTUS SANE GRE, JOAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/08/13 16:45 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1301010498 46672582Q E STARTUS SANE GRE, JOAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/09/13 17:21 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1301010534 46672582Q E STARTUS SANE GRE, JOAN 004419FZG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/09/13 19:30 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1304004181 40272498G FAJARDO LOPEZ, LUCIANO 002800BFP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/08/13 11:36 CTRA TRIES 75 100,00
  1301010522 77913136S FAJULA DANE S, DAVID 001870DHH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/09/13 17:14 C SERRA I GINE STA 0015 50,00
  1301010223 46673271S FERNANDEZ DANE S, MARTA 004732BMT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/08/13 18:05 C PARE ROCA 0005 30,00
  1304003918 40325916Q FERRES COSTA, MARIA GLORIA 009395FGS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/08/13 13:04 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010157 X2353639A FOURNIER , MARINE ANNE Z 006712 BJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/08/13 09:51 C BOLÒS 0015 50,00
  1304004134 40528977X FUE RTES MOREN O, JOSE LUIS 007083CCD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/08/13 05:37 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004191 40528977X FUE RTES MOREN O, JOSE LUIS 007083CCD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/08/13 05:50 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004204 40528977X FUE RTES MOREN O, JOSE LUIS 007083CCD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 30/08/13 05:13 CTRA TRIES 75 300,00
  1301010127 77920844H GARCIA ROVIRA, JUAN CARLOS GI001877 BL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/08/13 11:34 PL CLARÀ 0009 50,00
  1304004121 40293563R GARCIA TARRIDA, RAMON 003430CVR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/08/13 20:00 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004233 40293563R GARCIA TARRIDA, RAMON 003430CVR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 31/08/13 16:02 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004256 40341903H GARCIA VERGES, HELIOS 003606GTC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/09/13 13:22 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004235 37726578T GINE R BALLESTA, LIDIA 000172CKK 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 31/08/13 17:11 CTRA TRIES 0075 300,00
  1301010477 46645296P GONZALEZ HERNANDEZ, FRANCISCO MANU 009161FDP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/09/13 17:16 C PARE ROCA 0010 50,00
  1304003696 46670525Y GONZALEZ MOLINA, ANTONIO 004427CXNS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/07/13 20:13 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010387 79295237T GRABALOSA BOADA, ANA MARIA 005225DKC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/08/13 12:23 PG BLAY 0035 30,00
  1301010572 79295237T GRABALOSA BOADA, ANA MARIA 005225DKC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/09/13 11:45 PG BLAY 0051 30,00
  1301010207 40363162W HERNANDEZ DOMINGO, RAMON 002975CBX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/08/13 09:24 PG BLAY 0027 50,00
  1301010092 46974019S JULIA RESINA, ALEJANDRA B 002037 NJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/08/13 17:14 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1300000831 X4034054S KUMAR , AMIT 004263FWY 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 02/09/13 12:28 C ALFONS V 0005 200,00
  1300000829 77920826T LOPEZ SALO, LIDIA 001441CFT 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 02/09/13 11:30 RDA SANT BERNAT 0011 80,00
  1304004245 40450484Q LOPEZ TEJADA, DANIEL 000081DPH 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/09/13 09:00 CTRA TRIES 0075 300,00
  1304003383 40440652M MARCE BARBE, JORDI 005686HHV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/07/13 11:35 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010579 02691605F MAROTO GALVEZ, FRANCISCO GI002614 AZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/09/13 18:10 PG BLAY 0043 50,00
  1301009967 40369802H MAS VELEZ, BARBARA 005424DPV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/08/13 17:12 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301010362 77900784Z MASO LLONGARRIU, MARGARITA 003025BCV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/08/13 19:28 C E SGLEIERS 0005 50,00
  1301009876 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/08/13 17:17 C VALLS NOUS 0007 50,00
  1301009924 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/08/13 10:02 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1301009955 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/08/13 09:57 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1301009991 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/08/13 10:14 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1301009992 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/08/13 12:50 AV SANT JOAN 0005 50,00
  1301010023 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/08/13 17:11 C VALLS NOUS 0002 50,00
  1301010037 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/08/13 18:39 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010065 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/08/13 18:23 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010070 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/08/13 10:22 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010082 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/08/13 18:46 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1301010098 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/08/13 10:21 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010128 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/08/13 10:10 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010195 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/08/13 09:37 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010270 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/08/13 17:50 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010282 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/08/13 10:13 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010326 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 16:56 C VALLS NOUS 0002 50,00
  1301010331 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 10:16 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010381 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/08/13 09:41 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010577 40289809L MORA DOMINGUE Z, FRANCISCO 002236GKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/09/13 11:03 PL PALAU 0001 50,00
  1300000791 26725098H MUÑOZ PUN ZANO, JUSTO GI003420 AY 94 2d 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 07/08/13 11:15 C FONTANE LLA 0002 200,00
  1304003726 40309188D OBRERO FERNANDEZ, MARTIN 001741DRK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/07/13 20:14 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301010384 40328249A OLIVARES BAUTISTA, JOSE LUIS 002694CLV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/08/13 19:15 PG BLAY 0028 50,00
  1301010158 40602875D ORRA PARRAMON, ISABEL 003568BSP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/08/13 12:00 AV SANT JOAN 0007 50,00
  1301010542 43633798S PARDO NIETO, DAVID 005034FLJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/09/13 11:20 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301010156 77920662C PARRA GARCIA, MIRIAM GI006575 BS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/08/13 09:34 C SERRA I GINE STA 0015 50,00
  1304003924 33873950X PASTOR MOYA, MANUE LA B 004965 VZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/08/13 17:22 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010073 77913470G PEREZ MATITO, MARIA DEL PILAR 003453FSP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/08/13 19:24 C SECRETARI DAUN IS 0001 50,00
  1301010245 07263282C PLANA TORRES, IVETTE GI002317 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/08/13 17:24 C E SGLEIERS 0002 50,00
  1304003273 43632032C PLANE LLA NOGUE , MARIA ISABEL 006176CHN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/07/13 14:37 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010150 40178322J PLANE LLA REIXACH, MARGARITA 004863BGB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/08/13 12:02 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1301009871 46689904L PONCE MAS, MONTSERRAT B 001522 IP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/08/13 09:48 PL VAYREDA 0004 50,00
  1304004268 77912105L PONT REIXACH, MONTSERRAT 002521CSF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/09/13 16:45 CTRA TRIES 75 100,00
  1300000848 46672777G PUIG REN ART, DANIEL 004213CZC 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/09/13 16:40 C ABAT RACIMIR 0008 80,00
  1304004117 40325201Z PUJOL SMIT, MARGARITA 006633BRW 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 25/08/13 17:02 CTRA TRIES 0075 300,00
  1301010515 45172192P QUICEN O HERNANDEZ, MARTHA INE S GI009059 BN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/09/13 18:11 PL PALAU 0015 30,00
  1304004213 77905467M QUINTANA BARO, ALBERT 008253HCY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/08/13 11:38 CTRA TRIES 75 100,00
  1301010337 77916901P RAMOS LINARES, ANA 000912HKW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 18:02 PL VAYREDA 0006 30,00
  1301009934 40302901R RIERA FLUVIA, JOAN 006081BMM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/08/13 20:04 PG BLAY 0035 50,00
  1301010378 40357459A ROCA GUITART, SERGI 002678GKS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/08/13 19:47 PG BLAY 0038 30,00
  1304004068 18970791T RODRIGUE Z BALART, ISABEL 003258FVC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 22/08/13 17:41 CTRA TRIES 75 100,00

  EXPEDIEN T N IF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NU M. IMPORT
  1304004250 02883471F RODRIGUE Z BARBERO, ALEJANDRA 006921BKS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/09/13 10:56 CTRA TRIES 0075 100,00
  1304004214 42474363X RODRIGUE Z SINTES, FELICITATS GI009938 AS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/08/13 12:33 CTRA TRIES 0075 100,00
  1304002490 46670301N ROMERO FERNANDEZ, SERVANDO 004185GWM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/05/13 06:40 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1300000832 X0692970A ROSEN OW , ANN A LIESE Z 001292 BN 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 02/09/13 12:24 PL MAJOR 0016 80,00
  1301010338 77913244P RUBIO HURTADO, ESTER 000626BYY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 11:24 AV SANT JOAN 0007 30,00
  1301010267 77900302S RUBIO PUIG, FRANCESC 007923BSX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/08/13 19:00 C E SGLEIERS 0005 30,00
  1301010263 46673001K RUIZ ARTACHO, ANA 004014HHJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/08/13 11:07 PL CATALUN YA 0015 30,00
  1301010316 46673002E RUIZ ARTACHO, DOLORS B 002538 WU 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 12:08 C SABINA SUREDA 0006 30,00
  1301010053 41551806Y RUIZ SERRA, ERIC 006033GHD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/08/13 19:06 C JOAQUIM VAYREDA 0006 50,00
  1304004206 40347894Y SALA RIGAT, MARIA CARMEN 005657FNK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/08/13 07:55 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004107 40427537T SANCHEZ MOLINA, JOAN MANUE L 002642GGW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/08/13 09:15 CTRA TRIES 0075 100,00
  1301010115 37410266F SERRA CANTAVELLA, EMPAR 001526DKX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/08/13 18:47 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301009999 77908690P SERRA MASOLIVER, CARME 005081BMM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/08/13 12:48 C PARE ROCA 0007 50,00
  1301010456 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/09/13 19:33 PG BLAY 0027 50,00
  1304003310 46670307H TOLEDO MARTIN, JUAN ANTONIO 004686GNW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/07/13 14:07 AV SANT JORDI 0188 100,00

 17. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 213 – 7 de novembre de 2013

  Núm. 12344
  AJUNT AMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.4
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 4 de novembre de 2013
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIEN T N IF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NU M. IMPORT
  1304002943 A17031014 ARIDS TRAMUN TANA SA 006605FKP 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 10/06/13 20:13 CTRA TRIES 0075 300,00
  1304002397 46672543T BARTRINA PEREA, MARC 007648DRH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/05/13 14:21 AV SANT JORDI 188 100,00
  1300000643 77885526M BOHIGAS SERRA, M CARMEN 007863FJB 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 19/06/13 09:52 C ALT DE LA MADUIXA 0000 200,00
  1301007630 X9872390P CABALLERO OLMEDO, JUAN GREGORIO 007118GJZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 09:30 C VALLS NOUS 0016 50,00
  1301007924 77908708A DESCALS ROURA, MONTSERRAT 002197FPN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/06/13 10:18 AV REIS CATÒLICS 0013 50,00
  1301006732 X6830237L DUKUREH , FODAY GI006716 BK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/05/13 10:01 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301007953 47683035X E SCUDERO CRUZ, EVA MARIA 007965FPX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/06/13 17:50 C SERRA I GINE STA 0015 30,00
  1301007980 46672582Q E STARTUS SANE GRE, JOAN 000093CLJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 10:04 PL CATALUN YA 0015 50,00
  1301007993 43628633W FONT JUVANTEN Y, JOAQUIM GC005809 V 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 19:54 C PARE ROCA 0004 50,00
  1301007610 39168430M GARCIA JULIA, MARIA LUISA 001973DCM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 17:04 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1304002992 40368603S GARCIA VERGES, CEL 004148BJT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 17/06/13 07:57 CTRA RIUDAURA 85 100,00
  1301007693 46670279J JORDA COSTA, ALBERTO 001419BKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/06/13 19:51 PL CATALUN YA 0006 50,00
  1301007141 46672684A JUANOLA COROMINA, JOSEP V 000596 HB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/06/13 09:48 C PARE ROCA 0001 50,00
  1301007745 X4034054S KUMAR , AMIT 004263FWY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/06/13 17:57 C PARE ROCA 0007 30,00
  1301008042 40348303R LARA GARCIA, MARIA DE LAS MERCE GI002255 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/06/13 12:08 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301008010 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 10:42 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1301007662 Y0172784E MINCIUN A , IONU T DANIEL GI001018 BC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 19:48 C VALLS NOUS 0001 30,00
  1300000563 26725098H MUÑOZ PUN ZANO, JUSTO GI003420 AY 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 18/05/13 18:00 C SANT MIQUE L 0046 80,00
  1301007729 73207885N N AVARRO FERNANDEZ, MARIA LAURA 004270DSZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/06/13 17:01 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1300000554 07263093S PEÑA FERNANDEZ, MANUE L JOSE 006192HLB 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 12/05/13 17:36 C RICARD JORDÀ 0013 80,00
  1301007728 34756214V PEÑALVER MANZANO, ANDRES 009659HHB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/06/13 10:41 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301008051 43553294B PEREZ BIETO, CLARA B 003063 VN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/06/13 18:48 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301007749 43553294B PEREZ BIETO, CLARA B 003063 VN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/06/13 17:55 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301008015 43553294B PEREZ BIETO, CLARA B 003063 VN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/13 19:10 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301007834 43635331F PLANE LLAS SAUMELL, JOAN GI001880 BD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/06/13 19:54 C HOSPICI 0009 50,00

  EXPEDIEN T N IF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NU M. IMPORT
  1301007135 40601402P QUINTERO CASTILLO, JOSE MIGUE L B 002601 WW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/06/13 12:42 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1301007906 38850189S RIOS MOGOLLON, VERONICA 009045CFK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/06/13 19:40 PG BLAY 0006 30,00
  1301007341 30911155Y ROMERO MARTINE Z, ANDRES 009830DGW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/06/13 10:38 PL PALAU 0001 50,00
  1301007687 47846413L SANCHEZ FORNOS, GISEL.LA GI000977 BH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/06/13 11:37 PL PALAU 0015 30,00
  1301007326 77920585N SAU CASADEVALL, GERARD 003715GSG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/06/13 11:40 C PARE ROCA 0006 30,00
  1301007266 43635319H SYLLA GANDEGUA, ALY B 006876 UL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/06/13 17:35 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301007128 43635319H SYLLA GANDEGUA, ALY B 006876 UL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/06/13 17:09 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301007267 43635319H SYLLA GANDEGUA, ALY GI003599 AV 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/06/13 11:41 C LLOSA 0010 30,00
  1301007770 40302210T TORREN TA BERTRAN, NATIVIDAD GI006607 BT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/06/13 17:07 AV REIS CATÒLICS 0008 50,00
  1301006120 77907718W TORRO GARRIDO, RAMON 002369DYV 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/05/13 11:26 PG BLAY 0017 30,00
  1301007641 40979277Q U REÑA GARCIA, FRANCISCO JAVI B 002408 IJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/06/13 11:28 C PARE ROCA 0004 30,00

 18. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) 1 – 2 de gener de 2014 Garrotxa.
  Núm. 14704
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 27 de desembre de 2013
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM IMPORT
  1301011849 77912094P A GUILAR SAU , MARIA TERESA 006539GKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/10/13 19:29 PL PALAU 0015 50,00
  1300000968 77905430Z A GUS TI DAGAS , MAGDALENA 006932GHG 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 18/10/13 19:40 C POU DEL GLAÇ 0009 80,00
  1300001008 77905430Z A GUS TI DAGAS , MAGDALENA 006932GHG 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 31/10/13 17:20 C POU DEL GLAÇ 0008 80,00
  1301011930 X2440434L A L BOUKRI , YOUSS EF 005577FDS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/10/13 19:25 A V REIS CATÒLICS 0006 30,00
  1301011523 40522315H A LVARO RUIZ, PERE 001790CNW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/10/13 17:34 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301011525 40522315H A LVARO RUIZ, PERE 001790CNW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/10/13 09:50 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1304003557 43679013N A RROYO HERMOSO, DAVID 009699CMS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 18/07/13 09:27 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1301011703 40348519X AS PERO DILME, ALBERT 008439DWH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/10/13 19:52 A V SA NT JOAN 0006 30,00
  1304004755 77905175N BARCONS PUJOL, MA ROSA 001948GNZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 16/10/13 21:35 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1300000971 77907342V BASSA CHS ARBUSA , ANTONIO B 006551 HS 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 19/10/13 22:40 C MOSS EN GELABERT 0007 200,00
  1301011649 40319950F BLAYA FERNANDEZ, RAMON 009984BZV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/10/13 19:20 C PARE ROCA 0004 50,00
  1301011918 X2534639Q CAMARA , BAMBY GI005827 AY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/10/13 19:56 PL PALAU 0015 50,00
  1301011679 40360203X CARBO BELTRAN, PERE JOAN GI003299 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/10/13 12:28 PL CLARÀ 0009 50,00
  1304004921 X6345542A CARRAS CO VERA, LEONARDO RODRI 004987DGR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/10/13 17:25 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1304004347 40602138P CASA NOVA COLOMER, ENRIQUE GI006672 BB 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 21/09/13 16:43 CTRA TRIES 0075 300,00

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM IMPORT
  1304004834 77306731M CASAS LOPEZ, JOSEP 006115FBL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 20/10/13 07:51 A V SA NT JORDI 0188 300,00
  1304004949 77897982H CAU LAS CAS ELLAS , JAU ME 000221GZP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/10/13 18:59 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1304004942 52597675X COLL TRIUS , MARTA 008184GPZ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 26/10/13 15:07 A V SA NT JORDI 0188 300,00
  1304004898 46670371J COLOM GUELL, ESTRELLA 000365FKM 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 23/10/13 16:19 A V SA NT JORDI 188 400,00
  1304004758 77885473K COROMINA PUJOL, LUIS 000295GGL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 17/10/13 10:49 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004874 77913857T COSTA MARCE, ALBERT 006639FXX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/10/13 16:37 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1301011824 77908731A COSTA TARRES, ROSA MARIA 002379GHM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/10/13 19:27 C LLOSA 0010 30,00
  1304004770 40352177B CUESTAS MACHADO, MARCOS 001981GSM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 17/10/13 18:47 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1301012014 X4575919T DEL VALLE REYES, SILVINA L 003603 AH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/10/13 16:56 PL PALAU 0015 50,00
  1300000987 40352840F DILME MARSA NS, LAU RA 006304DJT 159 00 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 24/10/13 15:15 PG BARCELONA 0006 80,00
  1301011758 40352840F DILME MARSA NS, LAU RA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/10/13 12:28 PL CATALUNYA 0006 50,00
  1301011778 40352840F DILME MARSA NS, LAU RA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/10/13 18:04 A V REIS CATÒLICS 0006 50,00
  1300000945 77905554T DURAN DORCA, PERE 002631FZS 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/10/13 08:25 C SERRA I GINESTA 0017 80,00
  1304004803 77896018D DURAN JUA NOLA, LUIS 003090GCT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 19/10/13 10:20 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1301011814 46672582Q ESTARTUS SA NEGRE, JOAN 004419FZG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/10/13 18:52 A V SA NT JOAN 0006 30,00
  1304004922 77902834V FERRES AU LI, MIQUEL 004455BBR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/10/13 17:35 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004485 X2137264N GAILAN , ABDESLAM GI001776 BD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 28/09/13 17:13 CTRA TRIES 0075 300,00
  1304004600 77916138G GALVEZ GONZALEZ, MONICA 008859BGH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/10/13 17:13 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004870 38806957T GALVEZ RIERA, FRANCESC 006360DVB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/10/13 13:10 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004846 46672548M GARCIA ZABAL, FRANCISCO GI001618 BT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 20/10/13 13:24 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004607 40561213T GIRALT PEREZ, MERITXELL 004728GBP 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 08/10/13 11:02 A V SA NT JORDI 0188 300,00
  1301011989 38796304L GONZALEZ FLORES, M.ROSA 005865DFN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/10/13 18:51 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301011929 79295237T GRABALOSA BOADA, ANA MARIA 005225DKC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/10/13 11:57 PG BLAY 0050 30,00
  1304004840 77906920D GRAU BALATEU, JAVIER GI006444 BC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 20/10/13 09:02 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004914 X7826814Y HBIHEB , TOUFIQ 006522CMC 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 25/10/13 12:52 A V SA NT JORDI 0188 400,00
  1300000996 45170055X HERNANDEZ PEREZ, JUA N RAU L 008852BLY 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 29/10/13 12:36 C SA BINA SU REDA 0000 80,00
  1301011941 43627636V HORCAS FLORES, FRANCISCO GI006342 BH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/10/13 18:14 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1301011731 77082515Q JIMENEZ ESTEVE, CONSU ELO 001360CPV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/10/13 12:30 C MIRADOR 0012 50,00
  1304004628 77920976N JIMENEZ MOROTE, SA NDRA 000787DGH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/10/13 11:28 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004873 46671084J JOAN BRUGADA, TURA 005339CCD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 21/10/13 16:30 A V SA NT JORDI 188 300,00
  1301011831 40530194P JUA NOLA GELABERT, MARGARIDA 007051GRV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/10/13 11:40 C PARE ROCA 0004 50,00
  1304004883 40317262X LLOVERAS HURTOS, ANIOL 005445GYW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 22/10/13 17:42 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1301011821 38558049K LOPEZ CORNELLES, JUA N GI001025 AS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/10/13 18:19 PG BLAY 0043 50,00
  1300001004 77918202K LUQUE ARJONA, ANTONIO 006384CBN 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 31/10/13 10:22 C DOCTOR JOAQUIM MAS MITJÀ 0023 80,00
  1301011727 X9136744V MEDELEANU , DANIEL B 000449 UM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/10/13 09:20 A V SA NT JOAN 0011 50,00
  1300000982 40561008W MENENDEZ SAUS , ALBERTO 004269BHR 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/10/13 09:20 C ESTIRES 0007 80,00
  1304004869 X7765650E MIHORDEA , VIOREL M 004228 XM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 21/10/13 13:10 A V SA NT JORDI 188 300,00
  1304004756 40322852B MORENO ROMERO, ANTONIO 008528FLP 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/10/13 06:54 A V SA NT JORDI 188 300,00
  1304004884 40523603H NONELL ROCHA, SA MUEL 002416GBG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 22/10/13 20:35 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004757 40368738N NOVELL BOSCH, PERE 000968BKS 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/10/13 09:23 A V SA NT JORDI 0188 300,00
  1301012001 X5289867M NUÑEZ , RODRIGO NICOLAS GI007911 AW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/10/13 17:12 C PARE ROCA 0007 30,00
  1300000998 X8543815M OJEDA CACERES, RUBEN 003688HTC 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 30/10/13 18:33 C NOTARI NONET ESCUBÓS 0000 200,00
  1300000984 43632378K PARRAMON TORRENT, PERE 005421BNB 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 23/10/13 09:52 C ALFONS V 0004 80,00
  1304004733 46672321P PEDRICO ESPARCIA, AGUS TI 006699DNX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 15/10/13 15:45 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004892 43632777Y PEDROSA LINARES, MARIA ISA BEL 008386GNN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/10/13 11:36 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1300001010 40265107L PERE SOLANILLA, JOSEP MARIA 006439FLR 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 31/10/13 20:35 PL CLARÀ 0001 80,00
  1300000937 77891921Y PINEDA REIXACH, MARIA ASU NCION 009791DRY 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 09/10/13 18:00 PL RECTOR FERRER 0013 80,00
  1304004909 77913536R PINTO SA NCHEZ, MIGUEL 009366CBY 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 24/10/13 17:46 A V SA NT JORDI 188 300,00
  1304004715 77912027X POZO CABALLERO, JUA N ANTONIO 000965FHD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/10/13 11:43 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1300001013 40321512M PRADOS ALBA, JORGE GI008115 AJ 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 02/11/13 13:30 C PERE LLOSAS 0008 200,00
  1304004627 40286845E PUJOL GURT, SA NTI 009357CFX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/10/13 09:45 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004712 35025604P PUNTONET BURCH, MARIO 002468HHN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/10/13 11:09 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1304004847 77919353E QUILES LOPEZ, DANIEL GI005115 AX 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 20/10/13 13:33 A V SA NT JORDI 188 300,00
  1304004631 40274645N QUINTANA FELIU, NARCIS 002885FJM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/10/13 11:54 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1304004620 77897653B REIXACH MONELLS, JOSEP 009254DPX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/10/13 15:16 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004786 77897653B REIXACH MONELLS, JOSEP 009254DPX 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 18/10/13 13:53 A V SA NT JORDI 188 300,00
  1301011920 09692598F RIVERA DIEZ, MIGUEL ANGEL 003988FDN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/10/13 11:48 C PARE ROCA 0010 50,00
  1304004828 77912977V RODEJA CAMPOS, FRANCISCO JAVIER 006417FYX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 19/10/13 17:54 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1300000932 X9865326M RODRIGUEZ AGUILAR, MARIA JULIETA GI008572 BT 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 08/10/13 16:25 C PORTUGAL 0000 200,00
  1301011988 X1873972R RODRIGUEZ OLIVA, MARIA DEL CARMEN 001693BSN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/10/13 19:41 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1301012047 43632528X ROMERO MOLINA, ERNESTO 007987FHF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/10/13 10:56 PL CLARÀ 0009 50,00
  1304004775 43523495C ROMERO VAZQUEZ, CRISTINA 009658FSP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 18/10/13 09:26 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1301011761 77900302S RUBIO PUIG, FRANCESC 007923BSX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/10/13 17:46 C SA NT FRANCESC D’ASS ÍS 0002 50,00
  1300000976 X5798476S SA HTOUT , KHADIJA 006147CJS 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/10/13 15:20 A V PERE BADOSA 0000 80,00
  1301011931 40338519S SA NCHEZ IGLESIAS , TANIA 001900DTC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/10/13 17:06 C BOLÒS 0003 50,00
  1301011895 X3398797H S CHENKEL , CHRITOPHE 001672HJV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/10/13 18:33 PL PALAU 0015 50,00
  1301011834 43629640C SERRA ANGLADA, JOSEP 007025GJV 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/10/13 19:11 PL CLARÀ 0009 30,00
  1304004665 46670445H SU CARRATS MARGAN, MARTA 008825FYB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 12/10/13 08:07 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1301012034 46673329G TEIXIDOR MARCE, XAVIER 000821FWK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/10/13 18:38 C PARE ROCA 0012 50,00
  1304004799 40454125T TEIXIDOR PUIGVI, CARMEN 002737FYF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 19/10/13 08:47 A V SA NT JORDI 0188 100,00
  1300000944 38783452R TORRENTO MOLAS , JOAN RAMON B 004211 UJ 20 1 1 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/10/13 12:22 LLOC PARQUING DE CAN TANÉ 0000 50,00
  1304004722 38807215M TORT PAU LS, CRISTINA 000426HGX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/10/13 18:57 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004655 77916199L VALES GARCIA, SA NDRA 008968DJD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 10/10/13 23:17 A V SA NT JORDI 188 300,00
  1304004693 77897941T VEGAS FERNANDEZ, ENRIC 008406HSW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/10/13 10:45 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004866 77916372P VENTURA MORENO, NURIA 000849CVX 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 21/10/13 11:45 A V SA NT JORDI 188 300,00
  1304004860 90001399F VERGES SERRA, GLORIA 008594FKV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 21/10/13 08:02 A V SA NT JORDI 188 300,00
  1301011874 40424311V VICENTE OLIVER, CARLOS 002339BRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/10/13 12:49 PG BLAY 0006 30,00
  1304004691 40320840T VIDAL MOYA, EDUA RDO 005636CPY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/10/13 09:27 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004838 40320840T VIDAL MOYA, EDUA RDO 005636CPY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 20/10/13 08:24 A V SA NT JORDI 188 100,00
  1304004625 40451909S ZARAGOZA DOYA, DANIEL 003135DCY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/10/13 18:41 A V SA NT JORDI 0188 100,00

 19. lejarza said

  Garrotxa
  Ajuntament de les Planes d’Hostoles
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4029378… A. MARTIN 3299372 2012 AIGUA-QUOTA SERVEI 32,21 €
  4029378… A. MARTIN 3299842 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 1,41 €
  4029378… A. MARTIN 3299842 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 17,65 €
  4029378… A. MARTIN 3299842 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 24,94 €
  4029378… A. MARTIN 3304237 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 5,64 €
  4029378… A. MARTIN 3304237 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 7,02 €
  4029378… A. MARTIN 3304237 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 70,23 €
  4029378… A. MARTIN 3304237 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 45,36 €
  4029378… A. MARTIN 3304237 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,56 €
  4029378… A. MARTIN 3305341 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 71,27 €
  4029378… A. MARTIN 3306385 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  4029378… A. MARTIN 3306385 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  4029378… A. MARTIN 3306385 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,27 €
  4024505… A. PUJOL 3304210 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 10,96 €
  4024505… A. PUJOL 3304210 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  4024505… A. PUJOL 3304210 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  4024505… A. PUJOL 3304210 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,02 €
  4024505… A. PUJOL 3304210 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 0,15 €
  4159458… B. GUMANEH 3299673 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 20,52 €
  4159458… B. GUMANEH 3299673 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 13,57 €
  4159458… B. GUMANEH 3299673 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 1,09 €
  X318943… D. FAURE 3304219 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,69 €
  X318943… D. FAURE 3304219 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  X318943… D. FAURE 3304219 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 0,16 €
  X318943… D. FAURE 3304219 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,02 €
  X318943… D. FAURE 3304219 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  X318943… D. FAURE 3305380 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 71,27 €
  X318943… D. FAURE 3306353 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  X318943… D. FAURE 3306353 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,27 €
  X318943… D. FAURE 3306353 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  4027385… D. SERVANDO 3299420 2012 AIGUA-QUOTA SERVEI 16,12 €
  4027385… D. SERVANDO 3299424 2012 AIGUA-QUOTA SERVEI 13,01 €
  4027385… D. SERVANDO 3299841 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,01 €
  4027385… D. SERVANDO 3299841 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 7,88 €
  4027385… D. SERVANDO 3299841 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,63 €
  4027385… D. SERVANDO 3299845 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,01 €
  4027385… D. SERVANDO 3299845 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 7,88 €
  4027385… D. SERVANDO 3299845 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,63 €
  4027385… D. SERVANDO 3304216 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,02 €
  4027385… D. SERVANDO 3304216 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  4027385… D. SERVANDO 3304216 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,27 €
  4027385… D. SERVANDO 3304216 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  4027385… D. SERVANDO 3304216 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 0,15 €
  4027385… D. SERVANDO 3304238 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,27 €
  4027385… D. SERVANDO 3304238 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  4027385… D. SERVANDO 3304238 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,02 €
  4027385… D. SERVANDO 3304238 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 0,15 €
  4027385… D. SERVANDO 3304238 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  4027385… D. SERVANDO 3305340 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 71,27 €
  4027385… D. SERVANDO 3306384 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  4027385… D. SERVANDO 3306384 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,27 €
  4027385… D. SERVANDO 3306384 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  G17909789 DISTRIBUCIONS TOT FRED SCP 3305353 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 35,72 €
  4026922… E. MARTI 3299376 2012 AIGUA-QUOTA SERVEI 13,01 €
  4026922… E. MARTI 3299691 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,01 €
  4026922… E. MARTI 3299691 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,63 €
  4026922… E. MARTI 3299691 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 7,88 €
  4026922… E. MARTI 3304230 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  4026922… E. MARTI 3304230 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 0,15 €
  4026922… E. MARTI 3304230 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,27 €
  4026922… E. MARTI 3304230 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  4026922… E. MARTI 3304230 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,02 €
  4026922… E. MARTI 3306286 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 71,27 €
  4026922… E. MARTI 3306375 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  4026922… E. MARTI 3306375 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  4026922… E. MARTI 3306375 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,27 €
  4031136… J. ARIMANY 3299366 2012 AIGUA-QUOTA SERVEI 18,84 €
  4031136… J. ARIMANY 3299679 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 18,06 €
  4031136… J. ARIMANY 3299679 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 10,95 €
  4031136… J. ARIMANY 3299679 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,88 €
  4031136… J. ARIMANY 3304204 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 14,13 €
  4031136… J. ARIMANY 3304204 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 1,41 €
  4031136… J. ARIMANY 3304204 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 0,21 €
  4031136… J. ARIMANY 3304204 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,02 €
  4031136… J. ARIMANY 3304204 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 20,37 €
  4031136… J. ARIMANY 3305336 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 71,27 €
  4031136… J. ARIMANY 3306346 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 19,54 €
  4031136… J. ARIMANY 3306346 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 1,21 €
  4031136… J. ARIMANY 3306346 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 12,07 €
  4023785… J. PERACAULA 3299375 2012 AIGUA-QUOTA SERVEI 13,01 €
  4023785… J. PERACAULA 3299690 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 20,49 €
  4023785… J. PERACAULA 3299690 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 1,64 €
  4023785… J. PERACAULA 3299690 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 27,67 €
  4023785… J. PERACAULA 3304209 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 173,17 €
  4023785… J. PERACAULA 3304209 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,59 €
  4023785… J. PERACAULA 3304209 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 5,88 €
  4023785… J. PERACAULA 3304209 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 69,53 €
  4023785… J. PERACAULA 3304209 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 17,32 €
  4023785… J. PERACAULA 3306352 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 80,17 €
  4023785… J. PERACAULA 3306352 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 7,74 €
  4023785… J. PERACAULA 3306352 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 77,38 €
  4023785… J. PERACAULA 3306399 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 71,27 €
  X141787… L. JUWARA 3304207 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 5,12 €
  X141787… L. JUWARA 3304207 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 51,19 €
  X141787… L. JUWARA 3304207 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 40,52 €
  X141787… L. JUWARA 3304207 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 5,55 €
  X141787… L. JUWARA 3304207 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,55 €
  X115235… M. FDIL 3299703 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,01 €
  X115235… M. FDIL 3299703 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 7,88 €
  X115235… M. FDIL 3299703 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,63 €
  X115235… M. FDIL 3304217 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,02 €
  X115235… M. FDIL 3304217 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 26,02 €
  X115235… M. FDIL 3304217 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 23,39 €
  X115235… M. FDIL 3304217 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 2,34 €
  X115235… M. FDIL 3304217 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 0,15 €
  X115235… M. FDIL 3306360 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 15,16 €
  X115235… M. FDIL 3306360 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 1,52 €
  X115235… M. FDIL 3306360 2012 AIGUA-QUOTA SERVEI 20,79 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3299417 2012 AIGUA-QUOTA SERVEI 13,01 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3299418 2012 AIGUA-QUOTA SERVEI 15,73 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3299671 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 3,15 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3299671 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 45,84 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3299671 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 39,43 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3299672 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,01 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3299672 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 7,88 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3299672 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,63 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3304200 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 4,24 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3304200 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 27,51 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3304200 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 29,89 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3304200 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 42,37 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3304200 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 2,75 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3304201 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 15,36 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3304201 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3304201 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 0,15 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3304201 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,02 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3304201 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3305330 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 71,27 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3306342 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 1,16 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3306342 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 19,12 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3306342 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 11,62 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3306343 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 13,27 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3306343 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,80 €
  4019708… M. FERNANDEZ 3306343 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 8,04 €
  7929524… M. MARES 3299695 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 1,16 €
  7929524… M. MARES 3299695 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 14,45 €
  7929524… M. MARES 3299695 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 21,56 €
  4053561… R. GOMEZ 3304236 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 0,15 €
  4053561… R. GOMEZ 3304236 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 1,41 €
  4053561… R. GOMEZ 3304236 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 0,02 €
  4053561… R. GOMEZ 3304236 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 14,13 €
  4053561… R. GOMEZ 3304236 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 20,37 €
  4053561… R. GOMEZ 3306359 2012 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 21,89 €
  4053561… R. GOMEZ 3306359 2012 AIGUA-IVA REPERCUSSIÓ CANON 1,72 €
  4053561… R. GOMEZ 3306359 2012 AIGUA-REPERCUSSIÓ CANON 17,22 €

  Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4633696… M. TREPAT 2983944 2013 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 547,28 €

  Ajuntament de Sant Joan les Fonts
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  3916293… J. MARTINEZ 3303978 2013 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 137,68 €

 20. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Nùm. 12 – 20 de gener de 2014
  Núm. 358
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Oficina del Cadastre
  Edicte de notificacions d’IBI per compareixença
  Havent-se practicat les liquidacions que es detallen a continuació, i havent se intentat la seva notificació sense que s’hagi
  tingut constància de la seva recepció pels contribuents afectats i, d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003,
  de 17 de desembre, General Tributària, es cita als obligats tributaris o als seus representants per tal que siguin notificats per
  compareixença:
  NÚM.LIQUIDACIÓ SUBJECTE IMPORT
  2013 IBL 0000800005 MARIA PILAR CODINA FELIP 208,21
  2013 IBL 0000800143 JESUS PRUNELLA PERICH 27,12
  2013 IBL 0000800213 PERE BARRIS MASOLIVER 3.403,48
  2013 IBL 0000800262 BELL CORBERA SL 37,47
  2013 IBL 0000800268 BELL CORBERA SL 28,66
  2013 IBL 0000800279 BELL CORBERA SL 35,27
  2013 IBL 0000800280 BELL CORBERA SL 39,68
  2013 IBL 0000800281 BELL CORBERA SL 30,86
  2013 IBL 0000800289 BELL CORBERA SL 344,76
  2013 IBL 0000800290 BELL CORBERA SL 377,82
  2013 IBL 0000800293 BELL CORBERA SL 330,60
  2013 IBL 0000800301 BELL CORBERA SL 329,75
  2013 IBL 0000800303 BELL CORBERA SL 224,70
  2013 IBL 0000800663 ESTRUCTURA 3 SL 1.004,88
  TERMINI PER A COMPARÈIXER: Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al
  Butlletí Oficial de la Província. Un cop transcorregut aquest termini i sense haver comparegut, la notificació s’entendrà
  efectuada a tots els efectes legals, el dia següent al del venciment del termini per a comparèixer.
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Oficina del Cadastre de l’Ajuntament d’Olot. Ps. Bisbe Guillamet, 10, 2n.pis.
  Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.
  RECURS CONTRA LA NOTIFICACIÓ: Contra aquesta notificació es pot interposar recurs de reposició, previ al contenciós
  administratiu, davant de l’Alcalde de l’Ajuntament, en el termini de 30 dies des de la data de publicació al BOP del present
  Edicte.
  Olot, 14 de gener de 2014
  Alicia Vila Torrents
  Secretària

 21. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Nùm. 12 – 20 de gener de 2014

  Núm. 351
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Oficines de Tresoreria / Recaptació
  Edicte per notificar procediments d’embargament a diversos deutors
  En els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen a les oficines de recaptació, s’ha procedit segons allò
  disposat a l’article 76 del RD 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el reglament general de recaptació, en les dates i contra
  els deutors que ara s’especificaran, a l’embargament de béns que es detallen:
  • Embargament de comptes corrents i d’estalvi. Data diligència: 17/09/2013 i 11/11/2013
  NIF DEUTOR ENTITAT I. EMBARGAT
  01057352L CARRILLO BELLIDO, TOMAS 2100 13,64
  05284040C RONCAL DUO, ANA TERESA 1465 61,53
  05284040C RONCAL DUO, ANA TERESA 1465 175,99
  07263188H VELASCO PEÑAS, MARIA JOSE 2100 11,22
  07264357Z GARCIA RUIZ, ANNA 1465 11,15
  08674566R CASADO MORENO, EMILIA 0182 62,57
  09684590A SARMIENTO JAÑEZ, MARIA SOFIA 0081 190,33
  24757522T LARA MATEO, MARIA CONCEPCION 2100 17,75
  31506241J CABALLERO MARTIN, PAULA 2100 13,64
  35103080C CIRERA FAIBELLA, JORDI 2100 61,90
  36809622P CASANOVA MARTINEZ, CARLOS 0049 12,29
  37689804A ALVAREZ MORENO, GUSTAVO 0081 48,58
  40163489S CASADEMONT TRIOLA, JOSEFA 0182 124,40
  40205137X MAS BATALLE, TERESA 2100 13,64
  40215455R VILA SIDERA, JORDI 0081 40,92
  40218802J BARTRINA CORCO, MARIA 2100 21,71
  40220191E SOLANICH REIXACH, ANGELINA 2100 11,28
  40221065E AULINAS FABREGA, JOSEP 0075 292,07
  40249014A CASAPONSA SACREST, MIQUEL 0030 37,41
  40270202P PEREZ ACEDO, FRANCISCO 2100 13,64
  40283742R FAJARDO LOPEZ, EMILIO 2100 23,30
  40317593L SUCARRAT ORTIZ, NURIA 0081 62,11
  40321512M PRADOS ALBA, JORGE 0182 11,15
  40322362G VILLEGAS BARON, ANNA MARIA 0081 61,90
  40336325Y BELMONTE ARIJON, MARTIN 0030 133,11
  40337455D ESTEPA NUÑEZ, ANA MARIA 0081 21,36
  40352880R PIELLA ARBIOL, SALVADOR 0081 123,76
  40357289V ARANDA ANGLADA, ALEX 2100 109,78
  40366735X MONTGE CORDOBA, EULALIA 2100 28,00
  40373911X ARREY GOMEZ, ENRIC 2100 42,11
  40373911X ARREY GOMEZ, ENRIC 0081 331,46
  40600223W SOLA BERTRAN, ESTEBAN 2100 11,15
  40922598D FORCADELL MARTI, ALBERTO 0081 25,36
  40976293E SOLIS LLAUDET, JUAN CARLOS 2100 16,87
  41590643L TUNKARA TUNKARA, MAHAMADO 2100 185,92
  41590800S AUZA CAMACHO, XIMENA ALEJANDRA 2100 111,09
  41682832R RAMIREZ GIL, SANDRA IVELISSE 2100 53,21
  43627725Z GENIS MORCILLO, ELISABET 0030 125,78
  43630623Z CROS RIUS, EVA 2100 175,21
  43631430Q CAPDEVILA BASTONS, MERITXELL 2100 109,50
  43631430Q CAPDEVILA BASTONS, MERITXELL 2100 164,44
  43631810M BURELL COLLELLDEVALL, RAFAEL 2013 116,40
  43631934Z MERIN ESCARRA, ENRIC 0182 11,15
  43632077L CASAS TEJADA, DAVID 2100 75,18
  43632277N HERNANDEZ MOLINA, CHRISTIAN 0081 62,49
  43634335T SOLERA CLAVERIAS, PATRICIA 2100 12,64
  45173561C FLEITES TORRES, JESUS 2100 14,54
  45173782B MADRID TOLEDO, VICTOR 0030 78,76
  45296385R DRIS MAANAN, MOURAD 0182 83,69
  45543600N AVALOS VARGAS, MANUEL MA. 1465 62,19
  45827362T DIAZ ORTIZ, CATALINA 1465 81,85
  45827362T DIAZ ORTIZ, CATALINA 1465 289,57
  46039203B DOMINGO LLORET, DAVID 0030 28,49
  46670521W ARCO TORO, MONICA 0075 37,14
  46670521W ARCO TORO, MONICA 0075 188,98
  46670640Y FITE AULINA, JOSEP 1465 13,64
  46671864B GONZALEZ FERNANDEZ, JAVIER ISIDRO 0182 123,81
  46671946R RUZ ROPERO, ANTONIO 2100 79,35
  46671958J COS RIVERA, FERNANDA 0081 568,10
  46672145Q RODRIGUEZ ORTIZ, RAMON 0030 13,74
  NIF DEUTOR ENTITAT I. EMBARGAT
  46672548M GARCIA ZABAL, FRANCISCO 0081 30,86
  46673394T COMPTE PORTAS, SUSANA 0128 61,86
  46785900J RAIGON GRANADOS, YOLANDA 0075 33,48
  52161262E GARCIA CARRICONDO, DAVID 2013 58,65
  52404611P LLAVERIA DIAZ, MONTSERRAT 0128 162,86
  77892965S CASALS BASSAGAÑAS, FCESC XAVIER 0081 74,44
  77892965S CASALS BASSAGAÑAS, FCESC XAVIER 0081 188,10
  77899934S VERDAGUER SALA, MARIA REMEDIOS 2100 87,99
  77900021X VILACOBA MASSANELLA, RAMONA 2100 13,64
  77900364P MARGUI FONT, TRINIDAD 0081 28,36
  77900432F PACHECO PELAEZ, FRANCISCA 2100 154,26
  77900450W BARRIS MASOLIVER, PERE 2100 93,18
  77900450W BARRIS MASOLIVER, PERE 2100 152,93
  77902575B CASALS TRIOLA, MARIA DOLORES 0081 262,31
  77902834V FERRES AULI, MIQUEL 2038 53,54
  77905193F PALOMER ESPUÑA, MARIA ASCENSION 2100 91,17
  77911994T FALGUERA TORRENT, ELISABET 2100 17,38
  77913481S ROCA ROURA, OLGA 2100 96,82
  77913937B DOMENECH GARCIA, MARIA CARME 0030 10,30
  77915274Z JOU TEMPLE, JORDI 2100 123,18
  77916083H FRANQUESA SERRAT, ALBERT 2100 60,07
  77916248E GARCIA ARRABAL, JUAN CARLOS 0030 175,99
  77916980H GUIRADO CASALS, DAVID 0128 123,05
  77917145E RAMS BERNABEU, OCTAVI 0182 285,01
  77919280H PLANA MONT, ANA 2100 11,22
  77920976N JIMENEZ MOROTE, SANDRA 2100 16,04
  77921003Q OBRERO GUTIERREZ, OSCAR 2100 83,72
  B17974049 CENTRE DE GESTIO SANITARI I TECNIC SL 2100 221,74
  B55014559 PROCUT SOLUTIONS SL 0081 62,11
  G17994617 ASS CULT GREDA COL. I INDEP DE LA GARROTXA 2100 267,57
  H55107171 COM PROP VERGE GUIA 8-10/BISAROQUES 9 0081 72,77
  J55077382 COCO SC 2100 222,18
  J55124473 ATENEU CENTRAL SOCIETAT CIVIL 0081 1314,98
  X3545550P COSTABEL GARROU, JUAN DANIEL 0081 15,33
  X3951910G SADYCHENKO, OLEH 0049 10,71
  X4029662Q SINGH, HARVINDER 0182 186,69
  X4207675D MARTINEZ MEDINA, JAIME ENRIQUE 0049 76,64
  X7842476M GIRALDO TABARES, VICTOR ALFONSO 2100 86,29
  • Embargament de sous, salaris i pensions. Data: 20/11/2013 i 04/12/2013
  NIF EXP. REXE DEUTOR IMPORT EMPRESA
  39356635R 2012002949 RIBERA ROSALES, ARTURO 95,15 ANCO PROJEC I OBRES, SL-FIGUERES
  40222384F 2013000272 SOY BARTRINA, JAUME 7338,02 INSS-GIRONA
  40299763Z 2012002919 MUÑOZ OSUNA, JOSE 1258,86 MECANIQUES HOBER,S.L.-OLOT
  40307263Q 2012002408 TARRADAS PUIG, ANNA 385,16 FUNDACIO PRI HOSPITAL S T JAUME -OLOT
  40323939V 2012002324 SOLANO CAMBIL, MARIA ISABEL 240,45 OLOT MEATS SA-OLOT
  40595554W 2012002352 AGUSTI OLIVAS, POL 193 MANXA 1901,S.L.-OLOT
  40595554W 2013000163 AGUSTI OLIVAS, POL 590,74 MANXA 1901,S.L.-OLOT
  41654610T 2013000859 SAKOLY SAKOLY, BAGAI 474,06 TANE HERMETIC,S.L.-OLOT
  43021159G 2010000787 GONZALEZ GONZALEZ, PAULO 758,29 EUROFIRMS ETT SL U -CASSA DE LA SELVA
  43633658J 2012002291 GIMENEZ SANCHO, ADRIANA 21,93 JAMONSA ESPAÑA,S.L.-ST JOAN LES FONTS
  43636919P 2010002273 TOMAS MENDOZA, ANTHONY 1026,22 VILA PLANELLA,S.L.-SANT JOAN LES FONTS
  43637317S 2013000671 TARRUS FERNANDEZ, ERIC 121,87 COTONS CEREROLS, S.A.-VALL DE BIANYA,
  46670095J 2012000704 CASADO PEREZ, JOSE MARIA 686 CASA AMETLLER SL-OLERDOLA
  46670272Y 2009002697 FARRE VILALTA, MARIA 508,11 PFIZER OLOT, S.L.U.-VALL DE BIANYA, LA
  46671314J 2012002182 CODINA FARJAS, M. ASUNCION 21,9 PAT DISM PSIQUICS JOAN SELLAS C -OLOT
  46671656X 2013001183 AYGUABELLA PUIGDEMONT, ALICIA 189,91 FUNDACIO PRI HOSPITAL S T JAUME -OLOT
  46672682R 2013001170 MARTINEZ LABRADOR, MANUEL V 13,76 MASIAS RECYCLING,S.L.-ST JOAN LES FONTS
  48919520S 2013000677 MERINO GONZALEZ, DAVID 11,25 CEN OCUPACION ESP CANT,S.L.-TERRASSA
  77893077N 2013000800 CORNELLAS SOMS, CARMEN 80,03 FONT FELIX INES-BLANES
  77893127Q 2013000269 PLANA DOMENECH, PEDRO 1253,28 INSS-GIRONA
  77904039A 2013001136 AULINA VALLMAJO, MONTSERRAT 97,67 EMB CASEROS COLLELL, S.L.-PRESES, LES
  77907696A 2013000415 RODRIGUEZ AGUILERA, JUSTO 144,71 ESJA PINTORS SL-OLOT
  77913738L 2013000301 PUJOL COSTA, ALBERT 311,99 RANDSTAD EMPLEO ETT SA-OLOT
  77916077N 2012002261 SANCHIS DOMENECH, ALBERT 359,81 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  77916243V 2009002699 MEGIAS GIL, OSCAR 992,47 EMB CASEROS COLLELL, S.L.-PRESES, LES
  77917007E 2009002508 PACHECO FORTET, ANNA 808,61 CAL AMIC,S.L.-OLOT
  77917007E 2011000687 PACHECO FORTET, ANNA 1642,44 CAL AMIC,S.L.-OLOT
  77918003Y 2011002108 BASSOLS SERRA, CRISTINA 658,7 FALCO BADOSA ISABEL-JONQUERA, LA
  77918339C 2012001602 RIVERA VILLARINO, BENITO 33,9 PLASTIQUES SOSKAI, S.L.-PRESES, LES
  77919302V 2011002158 CORTES FUENTES, GUILLERMO 217,57 NOEL ALIMENTARIA SAU-ST JOAN FONTS
  77919302V 2012001033 CORTES FUENTES, GUILLERMO 167,85 NOEL ALIMENTARIA SAU-ST JOAN FONTS
  77919718L 2013000750 REIXACH BECERRA, MONICA 11,23 BBVA,S.A.-GIRONA
  X2996591J 2013000259 KANE, BOUBACAR 503,67 OLOT MEATS SA-OLOT
  X5598380L 2012002857 SUSOHO, MODOU MUSA 255,42 NOEL ALIMENTARIA SAU-ST JOAN FONTS
  NIF EXP. REXE DEUTOR IMPORT EMPRESA
  X6377119R 2012002130 PLESCA, CORNEL FLORIN 360,36 GIROQUICK, S.L.-SILS
  X6377119R 2012002478 PLESCA, CORNEL FLORIN 1033,59 GIROQUICK, S.L.-SILS
  X7153690T 2011001747 KANE, MAMADOU 33,48 EUROFIRMS ETT SL U-CASSA DE LA SELVA
  X7315134F 2013000830 BARBOSA DA SILVA, ONDINA 523,5 LLEO PLASTICS, S.L.-PRESES, LES
  • Embargament de devolucions tributàries de l’AEAT.
  NIF DEUTOR I. EMBARGAT DATA
  37372595X LOPEZ BUSTOS, MARIA VICTORIA 738,74 07/11/2013
  43631631X PLANELLA FRANCH, ANNA 100,00 12/12/2013
  43631631X PLANELLA FRANCH, ANNA 100,00 20/12/2013
  45172361Q DOUAY EL OUTMANI, HASSAN 19,42 26/11/2013
  46465756Y SOLER ROMERO, NOEMI 100,00 26/11/2013
  77912226W PUJOLAR CASTAÑER, GEMA 100,00 12/12/2013
  X3402449J BECAKOVA, EVA 200,00 26/11/2013
  X6684570B KADRI, ISMAIL 365,76 06/11/2013
  • Embargament de béns immobles.
  Data: 24/10/2013
  Deutor: PALACIOS PAREJA, JESUS – NIF 43628888G
  Cotitular: BUSQUETS CORTES, MONTSERRAT – NIF 77919778X
  Import nominal: 960,60 euros.
  Descripció de la finca:
  — 50% del ple domini. “URBANA: Pieza de tierra procedente de la llamada Artiga d’en Roure situada en término de esta
  ciudad de ocho metros de ancho por quince metros de largo, equivalentes a una superficie de ciento veinte metros cuadrados,
  o sea, tres mil ciento setenta y cinco palmos cuadrados, sobre parte del cual hay una casa señalada de número seis, de plante
  baja solamente, de ocho metros de ancho por siete metros, cincuenta centímetros de largo, o sea, una superficie de sesenta
  metros cuadrados…” Finca núm. 4414 d’Olot, inscrita en el tom 1528, llibre 628, foli
  Data: 21/10/2013
  Deutor: ROURA SERRAT, CARME – NIF 46671099M
  Cotitular: BRU PURRA, CARLES – NIF 46670605V
  Import nominal: 701,00 euros
  Descripció de la finca:
  — 50% del ple domini. “URBANA: Porción de terreno, solar, en término de esta ciudad, procedente en parte de la parcela
  número tres de la manzana uno de la reparcelación del polígono C de Les Fonts y en parte del Mas Roure; paraje Sant
  Cristòfor les Fonts; de superficie doscientos setenta y seis metros cuadrados. En su interior radica una casa que se compone
  de planta baja a nivel de la calle en que se ubica, a la que da frente, y que a nivel de su parte posterior es semisótano, que tiene
  una superficie construida de cuarenta y cuatro metros, ochenta y cinco decímetros cuadrados en la que se ubica el vestíbulo
  y un garaje, de superficie éste treinta y un metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados; de planta primera alzada a nivel
  de dicha calle y que a nivel de su parte posterior es planta baja, de superficie construida setenta y tres metros, dieciocho
  decímetros cuadrados, distribuida en comedor-estar, cocina y baño; y de planta segunda alzada a nivel de dicha calle y que
  a nivel de su parte posterior es planta primera alzada, de superficie construida sesenta y nueve metros, setenta y nueve
  decímetros cuadrados, distribuida en cuatro dormitorios y dos baños…” Finca núm. 18105 d’Olot, inscrita en el tom 207, llibre
  442, foli 1199
  Data:25/10/2013
  Deutor: MACIAS MOLEDO, ANIBAL – NIF 47530210C
  Cotitular: NAVARRO FERRARI, Ma DANIELA – NIE X4945492D
  Import nominal: 501,12 euros.
  Descripció de la finca:
  — 50% del ple domini. “URBANA: NÚMERO TRES. Vivienda sita en la segunda planta alta del edificio en término municipal
  de Olot, calle Valls Nous, diecisiete, Tiene una superficie construida de treinta y nueve metros y cincuenta y cinco decímetros
  cuadrados y útil de treinta metros y sesenta decímetros cuadrados y consta de sala-cocina, baño, paso y un dormitorio. …
  Tiene una cuota de participación de veintiún enteros y veintisiete centésimas por ciento =21’27%=” Finca núm. 32507 d’Olot,
  inscrita en el tom 1737, llibre 752, foli 178
  Data: 24/10/2013
  Deutor: GOMEZ GRANADOS, JESUS – NIF 74905204T
  Cotitular: NUÑEZ CHACON, SILVIA – NIF 40342909N
  Import nominal: 1.864,76 euros.
  Descripció de la finca:
  — 50% del ple domini. “URBANA: Porción de terreno, solar para edificar, situada en el término de esta ciudad, paraje Bosc
  de Tosca, cerca del Salt de les Vigues. Tiene la figura de un cuadrilátero rectángulo y una superficie de ciento cuarenta y siete
  metros, cincuenta y nueve decímetros cuadrados, de los cuales ciento once metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados son
  edificables y los restantes treinta y cinco metros, noventa y cuatro decímetros cuadrados destinados a viales. En su interior
  radica un edificio destinado a vivienda unifamiliar, de planta sótano, planta baja y planta primera. La planta sótano tiene una
  superficie construida de setenta y seis metros, noventa y cinco decímetros cuadrados y está destinada a garaje. La planta baja,
  de sesenta y nueve metros, sesenta decímetros cuadrados construidos, está destinada a cocina, comedor-estar, baño, terraza y
  porche. Y la planta primera, con una superficie construida de cincuenta y siete metros cuadrados, está destinada a vestíbulo,
  tres dormitorios, baño y terraza. La total superficie construida es de doscientos tres metros, cincuenta y cinco decímetros
  cuadrados. La superficie útil de la vivienda propiamente dicha es de noventa y cinco metros, veintiséis decímetros cuadrados.
  La superficie que ocupa el edificio dentro de la parcela es de sesenta y nueve metros, sesenta decímetros cuadrados. ….” Finca
  núm. 5961 d’Olot, inscrita en el tom1179, llibre 430, foli 198
  Data: 18/10/2013
  Deutor: RUBIO PUIG, FRANCESC – NIF 77900302S
  Cotitular: CARRERAS VERGES, ESTER – NIF 40309969P
  Import nominal: 3.789,83
  Descripció de les finques:
  — 50% del ple domini. “URBANA: NUMERO CUARENTA Y SIETE: Vivienda tipo C sita en la planta cuarta, escalera E4, puerta
  primera del inmueble en Olot, confluencia de la calle Goya y Avenida de Sant Jordi o Vial Sur. Tiene una superficie construida
  de ciento treinta metros, sesenta decímetros cuadrados que se distribuye en recibidor, despacho, vestíbulo, comedor-estar,
  cocina, lavadero, baño, aseo, tres dormitorios y terraza… Se le asigna una cuota de participación en relación al valor total del
  inmueble de tres enteros, noventa y nueve centésimas por cien =3’99%=.” Finca núm. 19181 d’Olot, inscrita en el tom 1423,
  llibre 566, foli 81
  — 50% del ple domini. “URBANA. NUMERO VEINTICUATRO: Aparcamiento señalado con el número setenta y dos, sito
  en la planta sótanos-uno, del inmueble en Olot, confluencia con la calle Goya y la Avinguda Sant Jordi o Vial Sur. Mide doce
  metros, …Tiene asignada una cuota de participación en relación al total valor del inmueble del que forma parte de treinta y
  siete centésimas por cien =0’37%=.” Finca núm. 19158 d’Olot, inscrita en el tom 1398, llibre 551, foli 4
  — 50% del ple domini. “URBANA. NUMERO VEINTICINCO: Aparcamiento señalado con el número setenta y tres, sito en
  la planta sótanos-uno, del inmueble en Olot, confluencia con la calle Goya y la Avinguda Sant Jordi o Vial Sur. Mide doce
  metros cuadrados, y … Tiene asignada una cuota de participación en relación al total valor del inmueble del que forma parte
  de treinta y siete centésimas por cien =0’37%=” Finca núm. 19159 d’Olot, inscrita en el tom 1398, llibre 551, foli 7
  Data: 25/10/2013
  Deutor: PALOU BARNES, MONICA – NIF 78002132R
  Import nominal: 532,43 euros
  Descripció de la finca:
  — 100% del ple domini. “URBANA. NUMERO CATORCE: Vivienda H1 sita en la planta baja del edificio da la Avinguda
  Joaquim Danés, número cinco de esta ciudad. Tiene una superficie útil de cuarenta metros, treinta decímetros cuadrados,
  que se distribuyen en recibidor. baño, comedor-estar-cocina y dormitorio. Tiene, además, una terraza en la parte posterior del
  edificio, de veintitrés metros, veinte decímetros cuadrados. … Le corresponde una cuota de participación en el total inmueble
  del que forma parte de cuatro enteros, setenta y siete céntimos por cien =4’77%=” Finca núm. 29098 d’Olot, inscrita en el tom
  1626, llibre 684, foli 210
  Data: 21/10/2013
  Deutor: MAS BOSSER HABITAT SLU – NIF B17284969
  Import nominal: 2.529,10 euros
  Descripció de les finques:
  — 100% del ple domini. “URBANA: Finca número once situada en esta ciudad, polígono A del Pla Parcial ‘La Creu-Mas
  Bosser’, con frente al Cami de l’Hostal de la Corda, destinada a uso residencial. Divisible, siendo la parcela mínima de ciento
  veinte metros cuadrados. Tiene una superficie de cuatrocientos doce metros y cincuenta y ocho decímetros cuadrados, que le
  corresponde un techo de setecientos treinta y ocho metros cuadrados, con un número máximo de viviendas de seis….” Finca
  núm. 28339 d’Olot, inscrita en el tom 1602, llibre 670, foli 50
  — 100% del ple domini. “RUSTICA: Pieza de tierra cultiva en término de esta ciudad, denominada Les Taixedes, de tres
  hectáreas, ochenta y cinco áreas, cuarenta y ocho centiáreas, ochenta decímetros cuadrados de superficie, de las que tres áreas,
  veinticuatro centiáreas son márgenes de – paredes; está situada al lado del camino que va desde Olot a Ridaura, y dentro de
  la misma hay edificada una casita denominada Mas Bosser, compuesta de planta baja y un piso, con era, de superficie la casa
  noventa metros cuadrados. Linda: en junto:…. De esa finca ha sido segregada y aportada una parcela de terreno a la Junta
  de Compensació del Polígon A del Pla Parcial de La Creu-Mas Bosser, con lo que la cabida de la finca ha quedado reducida
  a TRES HECTAREAS, SETENTA Y TRES AREAS, NOVENTA CENTIAREAS, OCHENTA DECIMETROS CUADRADOS, sin
  que consten sus actuales linderos….” Finca núm. 993 d’Olot, inscrita en el tom 1238, llibre 464, foli 60
  –100% del ple domini. “RUSTICA: INDIVISIBLE: Porción de tierra cultiva en término de esta ciudad, procedente del Camp
  dels Horts, de superficie dos hectáreas, setenta y cuatro áreas, veintiuna centiáreas. …. De esta finca se han SEGREGADO
  varias porciones de terreno, quedando un RESTO de dos hectáreas, sesenta y nueve áreas, noventa y ocho centiáreas, sesenta
  miliáreas…” Finca núm. 5701 d’Olot, inscrita en el tom 1238, llibre 464, foli 63
  — 100% del ple domini. “RUSTICA: INDIVISIBLE: Pieza de tierra situada en término de esta ciudad, procedente de las
  denominadas Mas Camps y les Taixedes, de extensión una hectárea, cuarenta y seis áreas, once centiáreas, veinte decímetros
  cuadrados. …” Finca núm. 5406 d’Olot, inscrita en el tom 1289, llibre 492, foli 193
  Data: 29/10/2013
  Deutor: FAMILY BUILDING SL – NIF B63231765
  Import nominal: 3.243,79 euros.
  Descripció de les finques:
  — 100% de l’úsdefruit. “URBANA: ENTIDAD NUMERO DOS: Vivienda en planta primera, puerta única, sita en el Passeig
  d’en Blay, número veintitrés, en esta ciudad. Consta de varias dependencias propias de su destino. Tiene una superficie útil
  de ciento veinticuatro metros y sesenta y siete decímetros cuadrados, de los que deben deducirse los diez metros cuadrados
  de escalera común de acceso a la entidad. …. Le corresponde una CUOTA de participación en relación al total edificio de
  veintinueve enteros y novecientas sesenta y ocho milésimas por cien =29’968%=” Finca núm. 29075 d’Olot, inscrita en el tom
  1626, llibre 684, foli 98
  — 100% de l’úsdefruit.“URBANA: ENTIDAD NUMERO DOS: Vivienda en planta primera, puerta única, sita en el Passeig
  d’en Blay, número veinticuatro, en esta ciudad. Consta de varias dependencias propias de su destino. Tiene una superficie útil
  de treinta y tres metros cuadrados… Le corresponde una CUOTA de participación en relación al total edificio de veintinueve
  enteros por cien =29%.” Finca núm. 29142 d’Olot, inscrita en el tom 29142, llibre 685, foli 180
  — 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO TREINTA Y UNO: Vivienda planta tercera, puerta primera, del edificio en
  esta ciudad, Avinguda dels Reis Catòlics, número catorce. Tiene una superficie construida de ciento tres metros, noventa
  decímetros cuadrados, de los que resultan útiles ochenta y cinco metros, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, que se
  distribuyen en pasillo, comedor-estar, cocina, dos baños y cuatro dormitorios. Además, tiene una terraza descubierta de
  quince metros, quince decímetros cuadrados… Tiene una cuota de participación en el total inmueble de cuatro enteros, treinta
  centésimas por cien =4’30%=” Finca núm. 27870 d’Olot, inscrita en el tom 1580, llibre 659, foli 81
  — 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO TREINTA Y CUATRO: Vivienda planta cuarta, puerta primera, del edificio
  en esta ciudad, Avinguda dels Reis Catòlics, número catorce. Tiene una superficie construida de setenta y ocho metros, cinco
  decímetros cuadrados, de los que resultan útiles sesenta y cuatro metros, quince decímetros cuadrados, que se distribuyen
  en recibidor, comedor-estar, cocina, tres dormitorios y dos baños. Además, tiene una terraza descubierta de quince metros,
  quince decímetros cuadrados. … Tiene una cuota de participación en el total inmueble de tres enteros, veintiocho centésimas
  por cien =3’28%=.” Finca núm. 27873 d’Olot, inscrita en el tom 1580, llibre 659, foli 90
  Data: 23/10/2013
  Deutor: NIAKHATE, LASSANA – NIE X3112212J
  Import nominal: 1.005,32 euros
  Descripció de la finca:
  — 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO VEINTISIETE: Piso, Tipo A, señalado con el número veintisiete, puerta
  primera de la planta cuarta, del inmueble sito en esta ciudad, paraje Sant Cristófor les Fonts, calle Goya, número uno; consta
  de comedor, cocina, recibidor, pasillo, lavadero, cuarto de aseo y tres dormitorios; tiene una superficie útil de cincuenta y seis
  metros, sesenta y dos decímetros cuadrados; … Tiene asignada una cuota de participación de tres enteros, cuarenta y nueve
  céntimos por cien =3’49%=” Finca núm. 6533 d’Olot, inscrita en el tom 1637, llibre 691, foli 115
  Data: 27/11/2013
  Deutor: EL AOUADI BURATDA, AHMED – NIF 43636069D
  Import nominal: 1.978,22 euros
  Descripció de la finca:
  — 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO OCHO: Vivienda sita en la planta tercera, derecha mirando de frente al edificio
  sito en Olot, calle Olimpia, que mide ochenta y ocho metros cuadrados de cabida superficial y se compone de recibo, comedor,
  estar, terraza con lavadero, cocina, aseo y cuatro dormitorios, … Le corresponde una cuota de participación de quince enteros,
  tres centésimas por cien 15’03%=.” Finca núm. 11422 d’Olot, inscrita en el tom 1565, llibre 649, foli 160
  Data: 27/11/2013
  Deutor: TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES – NIF B53668265
  Import nominal: 1.615,26 euros
  Descripció de les finques:
  — 100% del pleno dominio. “URBANA: ENTIDAD NUMERO VEINTITRES. Vivienda señalada de letra A ubicada en la planta
  baja del edificio sito en Olot con frente a la calle Compositor Narcis Paulís números seis-doce. Tiene una superficie construida
  de setenta y ocho metros y diez decímetros cuadrados y útil de sesenta y un metros y setenta y nueve decímetros cuadrados…
  Tiene como anejo una terraza de cinco metros y sesenta y seis decímetros cuadrados útiles, … Tiene como anejo un jardín de
  ciento cincuenta y ocho metros y treinta y un decímetros cuadrados útiles,… Cuota: Se le asigna una cuota de participación en
  relación al valor total del inmueble del que forma parte de tres enteros y setenta y tres centésimas por cien =3’73%=”. – Finca
  núm. 32716 de Olot, inscrita en el tomo 1742, libro 756, folio 72.
  — 100% del pleno dominio. “URBANA: ENTIDAD NUMERO VEINTICUATRO. Vivienda señalada de letra B ubicada en la
  planta baja del edificio sito en Olot con frente a la calle Compositor Narcís Paulís números seis-doce. Tiene una superficie
  construida de setenta y nueve metros y veintidós decímetros cuadrados y útil de sesenta y tres metros y once decímetros
  cuadrados… Tiene cono anejo una terraza de ocho metros y treinta y siete decímetros cuadrados útiles, … Tiene como anejo
  un jardín de ciento setenta y ocho metros y cuarenta y cuatro decímetros cuadrados útiles, … Cuota: Se le asigna una cuota
  de participación en relación al valor total del inmueble del que forma parte de tres enteros y ochenta centésimas por cien
  =3’80%=”. Finca núm. 32717 de Olot, inscrita en el tomo 1742, libro 756, folio 74.
  –100% del pleno dominio.“URBANA: ENTIDAD NUMERO VEINTICINCO. Vivienda señalada de letra C ubicada en la
  planta baja del edificio sito en Olot con frente a la calle Compositor Narcís Paulís números seis-doce. Tiene una superficie
  construida de ciento seis metros y cincuenta y seis decímetros cuadrados y útil de ochenta y cuatro metros y dos decímetros
  cuadrados…Tiene como anejo una terraza de once metros y veintiún decímetros cuadrados útiles, … Tiene como anejo un jardín
  de setenta y cuatro metros y cincuenta y tres decímetros cuadrados útiles, … Cuota: Se le asigna una cuota de participación
  en relación al valor total del inmueble del que forma parte de cinco enteros y seis centésimas por cien =5‘06%=”. Finca núm.
  32718 de Olot, inscrita en el tomo 1742, libro 756, folio 76.
  Data: 22/11/2013
  Deutor: ABULI CANAL, RUT – NIF 43628956A
  Cotitular: ABULI BARRANCO, ALEXANDRE – NIF 43628955W
  Import nominal: 3.891,34 euros
  Descripció de les finques:
  — 50% del ple domini. “URBANA: Porción de terreno, solar, situado en término municipal de Olot, procedente de la finca
  conocida por torre de Muchart, hoy calle Sant Narcís, número veintidós, con una superficie de doscientos setenta y cinco metros
  cuadrados. En su interior existe construido un edificio aislado de planta baja y planta sótanos. En la planta sótanos se encuentra el
  garaje y tiene una superficie construida de treinta y dos metros y veinticuatro decímetros cuadrados de los que veintiséis metros
  y catorce decímetros cuadrados son útiles. En la planta baja existen dos dormitorios, un pasillo, una sala de estar-comedor, una
  cocina, un baño y dos trasteros, tiene una superficie construida de setenta y dos metros y noventa y cuatro decímetros cuadrados
  de los que sesenta y cuatro metros y treinta y cuatro decímetros cuadrados son útiles. La edificación ocupa setenta y dos metros
  y noventa y cuatro decímetros cuadrados…” Finca núm. 35229d’Olot, inscrita en el tom 1866, llibre 825, foli 158
  — 50% del ple domini. “UBANA: NUMERO CUARENTA Y TRES: Vivienda puerta segunda, en la cuarta planta alzada del
  inmueble en construcción en esta ciudad, Avenida Reyes Católicos, número nueve; tiene una superficie útil de noventa metros
  cuadrados y se distribuye en recibidor, comedor-estar, cocina, baño, aseo, lavadero, despacho y tres dormitorios y terraza. …
  Le corresponde una cuota de participación en relación al total valor del inmueble de que forma parte de seis enteros treinta y
  cinco centésimas por ciento =6’35%=”. Finca núm. 13944 d’Olot, inscrita en el tom 1003, llibre 332, foli 163.
  Data: 22/11/2013
  Deutor: RODRIGUEZ ORTIZ, RAMON – NIF 46672145Q
  Import nominal: 1.043,49 euros.
  Descripció de la finca:
  — 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO DOS: Vivienda planta cuarta, puerta C, del edificio en esta ciudad, Carretera de
  Les Tries, números ciento cuatro y ciento seis. Tiene una superficie útil de setenta y cinco metros, ochenta y ocho decímetros
  cuadrados. Se compone de recibidor, paso, comedor-estar, cocina, baño, aseo, tres habitaciones, dos balcones y dos terrazas,
  una de ellas con lavadero. … Tiene una cuota de participación en elementos y gastos comunes del inmueble de tres enteros,
  noventa y un céntimos por cien =3’91%=”. Finca núm. 22186 d’Olot, inscrita en el tom 1462, llibre 588, foli 40
  Data: 22/11/2013
  Deutor: FERRES MASO, LLUIS – NIF 77907450X
  Cotitular: CROS GALCERAN, Ma DOLORS – NIF 46671083N
  Import nominal. 3.058,42 euros
  Descripció de la finca:
  — 70% del ple domini. “URBANA: Porción de terreno en término de esta ciudad, procedente del Manso Boixater, señalada
  como parcela A, Carretera de La Canya, ciento sesenta y siete, que mide veintiséis metros, treinta centímetros de profundidad
  por diecinueve metros, cincuenta y seis centímetros de ancho, o sea, quinientos catorce metros, cuarenta y tres decímetros
  cuadrados. En su interior radica un edificio de planta baja, destinado a nave industrial, que tiene una superficie construida
  de quinientos catorce metros, cuarenta y tres decímetros cuadrados, de los que resultan útiles cuatrocientos noventa y nueve
  metros, seis decímetros cuadrados…” Finca núm. 6131 d’Olot, inscrita en el tom 1449, llibre 581, foli 141
  Data: 22/11/2013
  Deutor: ACLA SISTEMES SL – NIF B17563677
  Import nominal: 6.660,43 euros.
  Descripció de les finques:
  — 100% del ple domini. “URBANA: DEPARTAIIENTO NUMERO CATORCE.Aparcamiento situado en la planta sótano del
  edificio situado en la calle Pere Mártir Rossell i Vilar, números dos y cuatro. Tiene una superficie útil de dieciocho metros
  cuadrados … Tiene una cuota de participación en el total inmueble de dos enteros, cuatrocientas dieciocho milésimas por cien
  =2’418%=.” Finca núm. 33792 d’Olot, inscrita en el tom 1774, llibre 774, foli 198
  — 100% del ple domini. “URBANA: DEPARTAMENTO NUMERO VEINTICINCO. Vivienda planta segunda, puerta segunda,
  tipo H3, escalera A del edificio situado en la calle Pere Mártir Rossell i Vilar, números dos y cuatro, con acceso por el número
  cuatro. Tiene una superficie construida, incluyendo la terraza, de noventa y cuatro metros, setenta y siete decímetros cuadrados,
  de los cuales resultan útiles setenta y cuatro metros, cincuenta y ocho decímetros cuadrados, que se distribuyen en recibidor,
  comedor-estar, cocina, lavadero, dos baños, tres dormitorios y terraza. … Tiene una cuota de participación en el total inmueble
  de seis enteros, ochenta y dos milésimas por cien =6’082%=.” Finca núm. 33803 d’Olot, inscrita en el tom 1775, llibre 775, foli 7
  — 100% del ple domini. “URBANA: Finca situada en el término de esta ciudad, polígono industrial La Canya-Escola Llar,
  calle Vallespir, número dos, que tiene una superficie de dos mil ciento noventa y siete metros, cincuenta y dos decímetros
  cuadrados. Divisible, siendo la parcela mínima de quinientos metros cuadrados y la fachada mínima de diez metros. En su
  interior radica una nave industrial diáfana, susceptible de poder poner tabiques para su división en tres independientes.
  Tiene una sola planta de superficie construida mil quinientos veintiocho metros, noventa y seis decímetros cuadrados, y útil
  de mil cuatrocientos ochenta y tres metros, cuarenta y cinco decímetros cuadrados. El resto de finca no edificada se destina a
  patio….” Finca núm. 23164 d’Olot, inscrita en el tom 1518, llibre 622, foli 92
  Data: 22/11/2013
  Deutor: OPTASA – NIF A08857344
  Import nominal: 1.217,14 euros.
  Descripció de la finca:
  –100% del ple domini. “URBANA: NUMERO CUATRO: Patio o terraza descubierta, ubicado en la parte del fondo o Norte
  del inmueble sito en esta ciudad, con frente a la Carretera de Les Tríes. Tiene una superficie de ciento ochenta y ocho metros
  con cuarenta y un decímetros cuadrados. … Se le asigna una cuota de participación en relación al total valor del inmueble de
  que forma parte de seis enteros setenta y seis centésimas por ciento =6’76%=”. Finca núm. 15000 d’Olot, inscrita en el tom
  1053, llibre 361, foli 122.
  • Embargament de béns immobles, per ampliació de responsabilitats.
  Data: 13/12/2013
  Deutor: DOMINGO CURTO, ALBERTO – NIF 36196592C
  Cotitular: PUIG CIFUENTES, Ma ANGELS – NIF 40216101A
  Import nominal: 809,15 euros.
  Descripció de la finca:
  — 50% del ple domini. “URBANA. NUMERO VEINTITRÉS: Vivienda puerta segunda, planta tercera, de la edificación en
  Olot, confluencia de la Plaza Clará y la calle Panyó. Tiene una superficie de setenta y tres metros, noventa y cuatro decímetros
  cuadrados, distribuida en recibidor con armario empotrado, comedor-cocina, un dormitorio doble y uno sencillo, ambos
  con armarios empotrados, un dormitorio sencillo, baño completo, aseo independiente y terraza en la parte posterior. … Le
  corresponde una cuota de participación en relación al valor total del inmueble de tres enteros, setecientas veinte milésimas
  por cien =3’720%=”. Finca núm. 19005, tom 1247, llibre 468, foli 221
  Data: 16/12/2013
  Deutor: GIMENEZ DIAZ, CRISTINA – NIF 38080561J
  Cotitular: CISSOKHO, MAMAUDOU – NIF X1734763B
  Import nominal: 760,60 euros
  Descripció de la finca:
  — 50% del ple domini. “URBANA: NUMERO DOS: Vivienda sita en la planta alta del edificio en esta ciudad, Carretera vieja
  de la Deu, sin número, que mide ochenta y un metros cuadrados y se compone de recibidor, comedor-estar, cocina, aseo y
  cuatro dormitorios, … Anejos a este departamento son: a) Sótano de la edificación de sesenta y cinco metros cuadrados, …
  b) Patio descubierto al nivel de sótano al retro de la edificación, de cincuenta y cuatro metros, ochenta y ocho decímetros
  cuadrados, … Tiene asignada una cuota de participación del cincuenta por cien =50%=”. Finca número 12097 d’Olot, inscrita
  en el tom 903 llibre 277, foli 160
  Data: 16/12/2013
  Deutor: PIGEM RAMOS, JOSE – NIF 40245385P
  Cotitular: RIPOLL RODRIGUEZ, ANTONIO – NIF 36555321H
  Import nominal: 2.131,04 euros.
  Descripció de les finques:
  — 50% del ple domini, “URBANA: ENTIDAD NUMERO OCHO. Vivienda planta primera, puerta sexta, del edificio, sito
  en la calle compositor Pedrell, números dieciocho, veinte, veintidós y veinticuatro del término municipal de Olot. Tiene
  una superficie construida de cuarenta y ocho metros y sesenta decímetros cuadrados, más cuatro metros y treinta y dos
  decímetros cuadrados de balcones … Tiene como anejo inseparable el uso exclusivo “y excluyente de una terraza de superficie
  cuarenta y cinco metros y noventa decímetros cuadrados … Tiene una cuota de participación de dos enteros y cincuenta y
  cuatro centésimas por cien 2’54%.” Finca núm. 33609 d’Olot, inscrita en el tom 1764, llibre 770, foli 193.
  — 50% del ple domini. “URBANA: ENTIDAD NUMERO DOCE. Vivienda planta segunda, puerta cuarta, del edificio, sito
  en la calle Compositor Pedrell, números dieciocho, veinte, veintidós y veinticuatro del término municipal de Olot. Tiene
  una superficie construida de cincuenta y seis metros y ochenta decímetros cuadrados, más cuatro metros y treinta y dos
  decímetros cuadrados de balcones … Tiene una cuota de participación de dos enteros y noventa y siete centésimas por cien
  2’97%=.” Finca núm. 33613 d’Olot, inscrita en el tom 1764, llibre 770, foli 205.
  — 50% del ple domini. “URBANA: ENTIDAD NUMERO CATORCE. Vivienda planta segunda, puerta sexta, del edificio,
  sito en la calle Compositor Pedrell, números dieciocho, veinte, veintidós y veinticuatro del término municipal de Olot. Tiene
  una superficie construida de cuarenta y ocho metros y sesenta decímetros cuadrados, más dos metros y cuarenta decímetros
  cuadrados de balcones y … Tiene una cuota de participación de dos enteros y cincuenta y cuatro centésimas por cien =2’54%=.”
  Finca núm. 33615 d’Olot, inscrita en el tom 1764, llibre 770, foli 211.
  — 50% del ple domini.”URBANA: ENTIDAD NUMERO VEINTE. Vivienda planta tercera, puerta sexta, del edificio, sito en
  la calle Compositor Pedrell, números dieciocho, veinte, veintidós y veinticuatro del término municipal de Olot. Tiene una
  superficie construida de cuarenta y ocho metros y sesenta decímetros cuadrados, más dos metros y cuarenta decímetros
  cuadrados de balcones y linda: frente, con paso y vivienda puerta quinta; a la derecha entrando, con caja de escalera y
  vivienda puerta primera; a la izquierda, con vivienda puerta quinta; y al fondo, con finca de Juan Brugués Prat. Tiene una
  cuota de participación de dos enteros y cincuenta y cuatro centésimas por cien =2’54%=.” Finca núm. 33621 , tom 1764, llibre
  770, foli 225
  Data: 18/12/2013
  Deutor: MOLINA DURAN, PABLO – NIF 75678896H
  Cotitular: REY GUTIERREZ, Ma LUISA – NIF 90001118W
  Import nominal: 951,97 euros
  Descripció de la finca:
  — 50% del ple domini. “URBANA. ENTIDAD NUMERO VEINTINUEVE: vivienda en la planta cuarta, puerta segunda, del
  edificio en esta ciudad, avenida de Baleares, número cuatro. Tiene una superficie de ochenta metros cuadrados. Consta de
  recibidor, comedor-estar, cocina, cuatro dormitorios, baño, lavadero y terraza. … Tiene como anejo inseparable un trastero
  señalado con el número veintinueve sito en la planta quinta, bajo cubierta del edificio. Le corresponde las siguientes cuotas
  de participación: en relación al conjunto, un entero y seiscientas sesenta y ocho milésimas por cien =1’668%=; y en relación a
  su escalera de seis enteros y seiscientas sesenta y siete milésimas por cien =6’667%=.” Finca núm. 15708 d’Olot, inscrita en el
  tom 1091, llibre 382, foli 174.
  Data: 18/12/2013
  Deutor: VILARRASA COLLELLDEMONT, MARGARITA – NIF 77905328G
  Cotitular: SERRA COMAS, JOAN – NIF 77895359V
  Import nominal: 1.244,81 euros
  Descripció de les finques:
  — 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO CUATRO. Vivienda ubicada en la segunda planta alta del edificio número
  cuatro de la calle Guifré el Pelós, de esta ciudad de Olot. Tiene una superficie útil de sesenta y tres metros, ochenta y un
  decímetros cuadrados. … Tiene una cuota de participación en relación al valor del total inmueble del que forma parte del
  cuarenta y dos por cien =42%=.” Finca núm. 30546 d’Olot, inscrita en el tom 1673, llibre 713, foli 30.
  — 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO UNO. Local destinado a garaje, ubicado en la planta baja del edificio número
  cuatro de la calle Guifré el Pelós, de esta ciudad de Olot. Tiene una superficie útil de veintisiete metros, setenta y cuatro
  decímetros cuadrados. … Tiene una cuota de participación en relación al valor del total inmueble del que forma parte del ocho
  por cien =8%=.” Finca núm. 30543 d’Olot, inscrita en el tom 1673, llibre 713, foli 11.
  Data: 29/11/2013
  Deutor: CONSTRUCCIONS TRIAS-PRAT SL UNIPERSONAL – NIF B17547415
  Import nominal: 3.120,78 euros.
  Descripció de les finques:
  –100% del ple domini. “URBANA. ENTIDAD NUMERO CINCO. vivienda señalada de letra A ubicada en la planta primera
  del edificio, en construcción, sito en Olot con frente a la avinguda Vial Sant Jordi, número quince. Tiene una superficie
  construida de sesenta y seis metros y sesenta decímetros cuadrados y útil de cincuenta y ocho metros y sesenta y un decímetros
  cuadrados. … Se le asigna una cuota de participación en relación al valor del total inmueble del que forma parte, de veintidós
  enteros y cincuenta centésimas por ciento =22’50%=” Finca núm. 32689 d’Olot, inscrita en el tom 1740, llibre 755, foli 197.
  — 100% del ple domini. “URBANA. ENTIDAD NÚMERO SEIS. Vivienda señalada de letra B ubicada en la planta primera del
  edificio, en construcción, sito en Olot con frente a la avinguda Vial Sant Jordi número quince. Tiene una superficie construida
  de cincuenta y siete metros y treinta decímetros cuadrados y útil de cuarenta y nueve metros y cuarenta y siete decímetros
  cuadrados… Se le asigna una cuota de participación en relación al valor del total inmueble del que forma parte, de veinte
  interior por ciento =20%=.” Finca núm. 32690 d’Olot, inscrita en el tom 1740, llibre 755, foli 200.
  — 100% del ple domini. “URBANA: ENTIDAD NUMERO SIETE. Vivienda señalada de letra C ubicada en la planta segunda
  del edificio, EN CONSTRUCCION, sito en Olot con frente a la Avinguda Vial Sant Jordi número quince. Tiene una superficie
  construida de sesenta y seis metros y sesenta decímetros cuadrados y útil de cincuenta y ocho metros y sesenta y un decímetros
  cuadrados. … Se le asigna una cuota de participación en relación al valor total inmueble del que forma parte, de veintidós
  enteros y cincuenta centésimas por cien.= 22,50%=.” Finca núm. 32691 d’Olot, inscrita en el tom 1740, llibre 755, foli 203.
  — 100% del ple domini. “URBANA: ENTIDAD NUMERO OCHO. Vivienda señalada de letra D ubicada en la planta segunda
  del edificio, EN CONSTRUCCION, sito en Olot con frente a la Avinguda Vial Sant Jordi número quince. Tiene una superficie
  construida de cincuenta y siete metros y treinta decímetros cuadrados y útil de cuarenta y nueve metros y cuarenta y siete
  decímetros cuadrados….Se le asigna una cuota de participación en relación al valor del total inmueble del que forma parte, de
  veinte enteros por ciento =20%=.” Finca núm. 32692 d’Olot, inscrita en el tom 1740, llibre 755, foli 206.
  Data: 12/12/2013
  Deutor: KRATER FINQUES SL – NIF B17978156
  Import nominal: 6.258,14 euros
  Descripció de les finques:
  — 100% del ple domini. “URBANA. FINCA NÚMERO CINCUENTA Y DOS: Solar en término de esta ciudad, hoy calle Josep
  Saderra, número tres, de doscientos sesenta y cinco metros cuadrados, correspondiente a las parcelas dos, tres y cuatro de la
  manzana quince. …” Finca núm. 17126 d’Olot, inscrita en el tom 1686, llibre 719, foli 224
  — 100% del ple domini. “URBANA. FINCA NÚMERO CUARENTA Y DOS: Solar en término de Olot de mil doscientos ocho
  metros cuadrados correspondiente a las parcelas 1,2,3,4,5,6 y 7 de la manzana 9. …”. Finca núm. 17116 d’Olot, inscrita en el
  tom 1157, llibre 418, foli 159.
  — 100% del ple domini. “URBANA. FINCA NÚMERO C3. INDIVISIBLE: Porción de terreno en esta ciudad, en el ámbito de
  la reparcelación de la Unitat d’Actuació La Canya-2, hoy carretera de La Canya, número treinta y nueve. Tiene una superficie
  de doscientos noventa metros, noventa y seis decímetros cuadrados…” Finca núm. 23960 d’Olot, inscrita en el tom 1550, llibre
  641, foli 94
  — 100% del ple domini. “URBANA. FINCA NUMERO C4. INDIVISIBLE: Porción de terreno en esta ciudad, en el ámbito de
  la reparcelación de la Unitat d’Actuació La Canya-2, hoy carretera de La Canya, número cuarenta y uno. Tiene una superficie
  de cuatrocientos cuarenta y cinco metros, nueve decímetros cuadrados. Sobre parte de la misma existe una nave industrial,
  que consta de planta baja, sin distribución interior, destianada a almacén, de superficie construida trescientos setenta y tres
  metros, sesenta decímetros cuadrados…” Finca núm. 23961 d’Olot, inscrita en el tom 1550, llibre 641, foli 97
  Data: 12/12/2013
  Deutor: VALL GRAN FINQUES SL – B55047351
  Import nominal: 6.468,84 euros
  100% del ple domini. “URBANA: Edificación situada en esta ciudad, … consta de: a) Un cuerpo de edificio compuesto de
  planta baja destinada a garajes, de una planta superior destinada a almacén de ciento veinticinco metros cuadrados, y de
  otra planta destinada a vivienda de protección oficial, Renta Limitada Subvencionada, de ciento veinte metros cuadrados,
  con frente a la calle Panyó; b) Otro cuerpo de edificio, de dos plantas con frente a las calles Panyó y Sabina Sureda, esquina
  a la Plaça Vayreda, que tiene la figura de un pentágono y está medido, respecto a las dos primeras plantas, treinta metros,
  ochenta centímetros de largo por veinte metros, ochenta centímetros de ancho, y el chaflán trece metros, ochenta centímetros,
  con una superficie de quinientos noventa y tres metros, sesenta decímetros cuadrados. Dicha edificación, en conjunto, está
  levantada sobre una porción de terreno, procedente del mas Reixach, antiguo paraje Pla de Llacs, que tiene una superficie de
  mil seiscientos cincuenta y siete, treinta y un decímetros cuadrados… “Finca núm. 2518 d’Olot, inscrita en el tom 1567, llibre
  650, foli 96
  Data: 12/12/2013
  Deutor: GIRONES DE DESARROLLOS URBANOS SL – NIF B63238943
  Import nominal: 6.202,41 euros.
  Descripció de la finca:
  — 100% del ple domini. “URBANA: Porción de terreno de cinco mil seis metros, cuarenta decímetros cuadrados de cabida
  superficial, sita en el término municipal de esta ciudad, sobre parte de la cual hay un edificio Industrial, que se compone
  de una nave de cien metros de fondo por un ancho de veinte metros en su límite Oeste y veinticinco metros en el Este; otra
  nave de treinta y tres metros de fondo por nueve metros de ancho y una sala destinada a almacén de trece metros, cincuenta
  centímetros de fondo por quince metros de ancho, todo ello en planta baja, la cual tiene una superficie construida de tres mil
  trece metros cuadrados; y además sobre la planta baja un entresuelo de trece metros, cincuenta centímetros de fondo por
  quince metros de ancho, o sea, doscientos dos metros, cincuenta decímetros cuadrados encima de la sala destinada a almacén;
  y de una planta piso de superficie construida quinientos ochenta y siete metros cuadrados en la fachada Oeste y otra planta
  piso de superficie construida seiscientos metros cuadrados en la fachada Este. Además, sobre la porción de terreno que figura
  como no edificado y ocupando toda el área del mismo que se halla construido un edificio Industrial de estructura metálica
  y tejado de Rocalla, el cual se compone de planta baja, destinada a sala de máquinas, que tiene una superficie construida
  de mil novecientos noventa y tres metros, cuarenta decímetros cuadrados; planta entresuelo destinada a servicios, portería
  y enfermería, que tiene una superficie construida de doscientos noventa y ocho metros cuadrados; y una planta superior,
  destinada en parte a almacén y en parte a sala de máquinas, que tiene una superficie construida de mil novecientos noventa
  y tres metros, cuarenta decímetros cuadrados…” Finca núm. 10665 d’Olot, inscrita en el tom 1263, llibre 477, foli 169.
  Per la qual cosa es fa públic ja que, per causes no imputables a aquesta Administració, no ha estat possible notificar als
  interessats o als seus representants les actuacions realitzades en els procediments de constrenyiment.
  Per la qual cosa se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent
  al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 14 de gener de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 22. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 12 – 20 de gener de 2014
  Núm. 341
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a diversos deutors
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors que ara es relacionaran, malgrat haver-se
  intentat en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant
  aquest anunci.
  Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en
  compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el
  títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent:
  “PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre
  (pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional), declaro que
  l’import dels deutes de l’anterior relació es troben sotmesosal recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei
  58/2003 de 17 de desembre, General tributària, i disposo que es procedeixi executivament contra el patrimoni dels deutors, o
  les garanties existents, en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a l’article 62.5 de la Llei esmentada”.
  Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i
  següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el
  pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els
  interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés,
  TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTES RELACIONATS:
  D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute
  tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
  a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins
  el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior.
  b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
  fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.
  LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis.
  Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot,
  transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
  AJORNAMENT DE PAGAMENT
  Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan
  les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval.
  RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de
  les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la
  notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposi recurs, únicament se suspendrà
  en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
  Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
  REQUERIMENTS.-
  Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es
  notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:
  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  RELACIÓ DELS DEUTORS:
  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  INFRACCIONS GOVERNATIVES 2012
  36163869A CANCELA GONZALEZ RODRIGO 2012IN000030011800 50,00
  PLUSVALUES 2012
  B62875554 INMOBILIARIA GAMULLOR SL 2012PL000080187901 8308709050 1384,29
  B62875554 INMOBILIARIA GAMULLOR SL 2012PL000080188001 8308709051 2433,50
  B62875554 INMOBILIARIA GAMULLOR SL 2012PL000080188101 8308709052 1994,67
  B62875554 INMOBILIARIA GAMULLOR SL 2012PL000080187701 8308709048 1667,53
  B62875554 INMOBILIARIA GAMULLOR SL 2012PL000080188201 8308709053 1974,73
  B62875554 INMOBILIARIA GAMULLOR SL 2012PL000080187801 8308709049 1527,90
  INGRESSOS FESTES
  J55124473 ATENEU CENTRAL SOCIETAT CIVIL 2013BF000080003300 13BFL800033 38,00
  IBI 2013
  46919127R BOUZAS LOSADA ALBERTO 2013IB000000305002 8397613001 86,27
  77892699W ESPELT CORTALS XAVIER 2013IB000000813402 8403803001 220,75
  77892699W ESPELT CORTALS XAVIER 2013IB000000813302 8403802001 54,75
  46672579J GARCIA LINARES CONCEPCION 2013IB000000994402 8408611004 160,14
  17220505Z PALACIOS LASALA ANGEL 2013IB000001616702 8706920001 136,42
  77900051V RUZ GARCIA MIGUEL 2013IB000002034202 6883410001 65,46
  77900051V RUZ GARCIA MIGUEL 2013IB000002034302 6783405001 171,38
  43636457Y SARRATS ROMERO JENIFER 2013IB000002095002 8714723044 135,76
  X3397922V SINGH SUKH PAL 2013IB000002177203 8911504021 58,44
  40222384F SOY BARTRINA JAUME 2013IB000002223602 7906917001 533,33
  53070509X TOLAGUERA BRAVIZ JAVIER 2013IB000002286402 6683424001 95,20
  INFRACCIONS GOVERNATIVES 2013
  43634366P BATALLE JORDA FERRAN 2013IN000030013000 100,00
  40353718B BLAYA CASAPONSA FRANCESC 2013IN000030001400 60,00
  46056728X CABALLERO LAVERNIA SILVIA 2013IN000030012700 100,00
  36163869A CANCELA GONZALEZ RODRIGO 2013IN000030000500 100,00
  37389177D CANTALLOPS AMOR ISCLE 2013IN000030000400 100,00
  78579614E CARRANZA FONT M IMMACULA 2013IN000030012400 100,00
  43636414D CASTRO SANTOS HUGO NUNO 2013IN000030001500 100,00
  21939901V GARCIA DEL CASTILLO JOSE 2013IN000030012900 100,00
  46671805K RUZ MONTEJO JUAN 2013IN000030012100 100,00
  40322078L SALA COROMINAS M EUGENIA 2013IN000030012000 100,00
  INSPECCIÓ SALUT PÚBLICA 2013
  40343624Z JIMENEZ DAVILA MIGUEL 2013IS000080005800 13ISL800058 98,65
  INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ 2013
  X6891087B AHAIK HAMID 2013MU000000067600 4519BVF 200,00
  35106497X ALBIOL RODRIGUEZ J. ANTONIO 2013MU000400014400 GI2666BB 100,00
  40325192M ALCOBA MORALES GLORIA 2013MU000100760400 9048FJN 50,00

  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  B17561408 ALICIA COSMETICS SL 2013MU000100594000 8587DFD 50,00
  B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2013MU000100563900 5299FKN 50,00
  B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2013MU000100583200 5299FKN 50,00
  X2116974P AMSALKHIR AISSA 2013MU000100557100 GI6009AY 30,00
  77904040G AULINA VALLMAJO ALBA 2013MU000400298200 GI4834AZ 300,00
  77920719P AVILA VARELA JORDI 2013MU000100678100 GI8325BM 30,00
  77920719P AVILA VARELA JORDI 2013MU000100734300 GI8325BM 30,00
  77920719P AVILA VARELA JORDI 2013MU000000065700 GI8325BM 80,00
  40346497N AYATS FERRES ESTER 2013MU000100641600 GI8005BL 50,00
  40346497N AYATS FERRES ESTER 2013MU000100773200 GI8005BL 50,00
  Y2266086W AZOUAGHE OUASSIM 2013MU000400278100 8640DWJ 100,00
  77916925D BAREA LEDESMA MONICA 2013MU000400249900 0884BBC 100,00
  40324855J BARRET JUANOLA PEDRO 2013MU000100617000 3370BDJ 30,00
  40324855J BARRET JUANOLA PEDRO 2013MU000100637800 3370BDJ 50,00
  90002480F BASAGAÑA CUENCA ANNABEL 2013MU000100613300 7402DDG 30,00
  46407079W BATISTA CARBONELL JAUME 2013MU000100709700 GI9839BL 50,00
  41575065N BAUTISTA DOMINGO DAVID 2013MU000100651200 B 0348UN 30,00
  40357099B BAUTISTA PUBILL ANTONIO 2013MU000100497400 8211CYW 50,00
  77919713Z BORREGO ESCRICH DIEGO JOSE 2013MU000100694900 GI6763BD 50,00
  77068111X BRUSCO JEAN FRANÇOIS 2013MU000400133600 9672HJM 300,00
  X8213008F BURA CONSTANTIN 2013MU000100669300 2290BWM 50,00
  X3438760F BURGUEÑO FELIPE DANIEL 2013MU000400266700 6356FGD 100,00
  43632141Z BUSQUETS CRISTINA ANNA IS 2013MU000100711900 1576FMM 50,00
  40443429E CALVET SAN JOSE JORDI 2013MU000400291600 6169GRX 100,00
  46672209B CAMPAÑA LARA JUAN ANTONIO 2013MU000100394100 GI0097AY 50,00
  40271633J CAMPOLIER PUJOL JOAQUIMA 2013MU000400286200 1086CJZ 100,00
  40463867J CAMPS REJAS ALEXANDRE 2013MU000400274000 5331FWZ 300,00
  46673139K CANTALEJO FERRARONS DIEGO 2013MU000100404200 7483CMW 50,00
  77908585H CAPITAN JUNCA ANTONIO 2013MU000400330600 7834GRR 100,00
  43631854A CARBONELL PEREZ IVAN 2013MU000000072700 GI1481AT 80,00
  40221812X CLOTA DOMENECH PEDRO 2013MU000100764700 GI7093BS 50,00
  79295097K CLOTA DURAN JOSEP 2013MU000100872300 GI7770AV 30,00
  77908393X COMPTA SOMS MARIA DOLORS 2013MU000400308000 5988FGB 100,00
  46672572Y COMPTE MAYA JORDI 2013MU000100671200 4242HMY 50,00
  40595642K CORBATON LLAGOSTERA JORDI 2013MU000100722300 0520FZF 50,00
  43639867N CORREIA CAVALHEIRO ANTONIO M 2013MU000000054800 GI8020AG 200,00
  40320866A CORTS SERRANO CRISTINA 2013MU000100889900 3227HFH 50,00
  77888369L CULLELL NOGUER MARIA 2013MU000100869200 4324GRG 50,00
  77902661M DANES VALERI JOAQUIM 2013MU000400160800 1681CXG 300,00
  X8918795Q DE LEMOS MANUEL DIAS 2013MU000100656500 GI8437BG 50,00
  40347633K DEL CAMPO BATLLE NURIA 2013MU000100631500 1960FSY 50,00
  X4575919T DEL VALLE REYES SILVINA 2013MU000100389200 L 3603AH 30,00
  X4575919T DEL VALLE REYES SILVINA 2013MU000100713700 L 3603AH 50,00
  X0609590K DIABATE MOUSSA 2013MU000100776100 B 4371TY 50,00
  39341354S DIAZ RUIZ ISAAC 2013MU000400242000 1473BLD 300,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2013MU000100546500 6304DJT 50,00
  74755625J DOBLAS MATA FRANCISCO 2013MU000100804100 6572DFG 50,00
  77913937B DOMENECH GARCIA M CARME 2013MU000100649600 9060FJN 30,00
  77913937B DOMENECH GARCIA M CARME 2013MU000100689100 9060FJN 30,00
  40335160Z DULSAT BELLAPART JOSEP 2013MU000400291300 4377GCZ 100,00
  X2760058N EL ADDOULI MHAMMED 2013MU000400132500 0890HLN 300,00
  46120019M ESCUDE PASCUAL PERE 2013MU000400227500 GI9039AY 300,00
  46120019M ESCUDE PASCUAL PERE 2013MU000100612900 GI9039AY 50,00
  43633204L ESPARRACH CONTRERAS OLGA 2013MU000100405600 1401CHY 50,00
  40556132W ESPUNY MELICH JAIME 2013MU000100645400 GI9299BP 50,00
  77898450A ESTARRIOLA VILARDELL JOAN 2013MU000400263500 3922DZL 100,00
  46672582Q ESTARTUS SANEGRE JOAN 2013MU000100699800 0093CLJ 50,00
  46672582Q ESTARTUS SANEGRE JOAN 2013MU000100665100 4419FZG 30,00
  46672582Q ESTARTUS SANEGRE JOAN 2013MU000100635300 4419FZG 50,00
  46341807G ESTELLE JACINTO WERNER 2013MU000400067100 9740DRY 300,00
  X8767853T FAHERTY CIARAN ANTHONY 2013MU000100792800 GI2737BS 30,00
  46672416B FALGUERA TORRENT JAVIER 2013MU000100788000 8640GYG 50,00
  77905205L FEIXAS MASIAS JOSEP 2013MU000100634300 2690BZG 50,00
  36486526Q FERNANDEZ PARADA MARIA 2013MU000400269900 5502BPB 100,00
  38543217R FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 2013MU000100756900 B 7242PD 30,00
  40296033X FERRES ALSINA PERE 2013MU000400334900 GI2885AZ 100,00

  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  77896043B FERRES SERRA FERNANDO 2013MU000000056200 5336GVZ 80,00
  40355297A FLORES PUIGVERT MARÇAL 2013MU000400300300 GI6841BK 100,00
  40205843A FLUVIA AIGUABELLA JOAN 2013MU000400134200 GI2126BF 100,00
  E17432212 FRANCISCO Y FERNANDO CIVICO CB 2013MU000100650000 9927FXJ 30,00
  45173287E FRANCO GONZALEZ ANA ROBERTA 2013MU000000074600 C8876BTX 200,00
  45173287E FRANCO GONZALEZ ANA ROBERTA 2013MU000000074500 C8876BTX 200,00
  40498942J FRIGOLA SAIS MANUEL 2013MU000400279100 8603CZL 100,00
  45542120G GALLART NOGUER SEBASTIA 2013MU000100367400 2902CFG 30,00
  34919310C GARCIA FERREIRO ANTONIO 2013MU000400247400 3384BDJ 100,00
  77920844H GARCIA ROVIRA JUAN CARLOS 2013MU000100542000 1419DKK 30,00
  33869129L GARCIA TARRATS JOSE MARIA 2013MU000400046900 3546CPT 100,00
  17441146Q GARZA RIPA MIGUEL ANGEL 2013MU000100583100 Z 7127BF 50,00
  40356429P GELIS BRAVO RAQUEL 2013MU000100700100 0404GTF 50,00
  46673483C GIFRE REIXACH FRANCISCO JAVI 2013MU000100589100 7511FRW 50,00
  40303951Q GIL RIVAS JOSEP ANTONI 2013MU000100577500 GI5261AW 30,00
  43634573P GOMEZ MARTIN ABEL 2013MU000400292600 0946BXC 100,00
  39387641A GONZALEZ GIMENEZ JUAN JOSE 2013MU000100616200 7909CMJ 30,00
  39387641A GONZALEZ GIMENEZ JUAN JOSE 2013MU000100677100 7909CMJ 30,00
  40313441F GONZALEZ TERUEL FRANCISCA 2013MU000100602000 3910BKZ 50,00
  79295238R GRABALOSA BOADA MARIA ROSA 2013MU000400222600 6655CMF 300,00
  77915619Z GRABOLEDA PUJEU OLGA 2013MU000100732500 5912GCD 50,00
  40338170B GRAU PRAT JOSE 2013MU000400251600 7382HRF 300,00
  40338170B GRAU PRAT JOSE 2013MU000400248900 7382HRF 300,00
  38710258Q GRIFOLL SAGARRA JOSE MARIA 2013MU000100630000 GI6961 Z 30,00
  B17461385 HOSPITAL VETERINARI GARROTXA 2013MU000000020000 GI8126BD 200,00
  B17668666 INFINITUM DOOR SL 2013MU000100580800 2921DNN 50,00
  B17816067 INTEGRALS 2004 EULALI GARCIA SL 2013MU000100565300 3217BZM 50,00
  77920976N JIMENEZ MOROTE SANDRA 2013MU000100735000 0787DGH 50,00
  46673740R JIMENEZ RECUERDA ISABEL 2013MU000400237300 8682FTL 100,00
  77918048M JUANOLA GIRALT MANEL 2013MU000400259300 9312FYK 100,00
  X0470136Q KANTEH KASAY 2013MU000000070600 GI2851BC 80,00
  77917479B LARRULL SILGADO LLUIS 2013MU000400244500 7012FLN 100,00
  X7542703Z LIPARTELIANI GOCHA 2013MU000000058400 2651FLV 80,00
  77895213D LLONGARRIU BERENGUERAS JUAN 2013MU000100545100 GI4936AY 30,00
  37372595X LOPEZ BUSTOS MARIA VICTORIA 2013MU000400296600 3994FGD 100,00
  38558049K LOPEZ CORNELLES JUAN 2013MU000100604800 GI1025AS 50,00
  45827891T LOPEZ VAN DER SPEK DENNY 2013MU000100470600 B 1427TM 50,00
  40293813K LOPEZ VEGAS FCO JAVIER 2013MU000100602200 8959CBX 30,00
  77918363K LOZANO GUIX BARBARA 2013MU000400075800 4046BLL 100,00
  B17475245 MARBRES VICTOR GRANADOS SL 2013MU000000055100 8097CFB 80,00
  40279295Q MARTI MILLAN JOAN CARLES 2013MU000100726800 0700DRY 50,00
  40279295Q MARTI MILLAN JOAN CARLES 2013MU000100633900 0700DRY 30,00
  40279295Q MARTI MILLAN JOAN CARLES 2013MU000100663000 0700DRY 30,00
  77833630C MARTI OLMEDO FRANCISCO JOSE 2013MU000100738700 4423GXC 50,00
  09790838Z MARTINEZ GARCIA RUBEN 2013MU000100341400 3295GLC 50,00
  77917857K MASO DORCA POL 2013MU000400297300 2752CLD 100,00
  46672627S MESA CUEVAS ANTONIO 2013MU000400359100 2148DMS 100,00
  10024603F MIGUEL ORDUÑA ANTONIO 2013MU000400294100 8938GGX 300,00
  46671511A MOLINE RODRIGUEZ XAVIER 2013MU000400295500 9215DVY 300,00
  46671511A MOLINE RODRIGUEZ XAVIER 2013MU000400273700 9215DVY 100,00
  46673295Q MONTENEGRO LARA MANUEL 2013MU000400177500 8209FDX 300,00
  40366735X MONTGE CORDOBA EULALIA 2013MU000100610000 5418BZS 50,00
  43626566M MOYA MARTINEZ MIGUEL 2013MU000400127600 7521BBW 100,00
  40352860G MUÑOZ SANCHEZ GLORIA M 2013MU000100765400 6987CLB 30,00
  40352860G MUÑOZ SANCHEZ GLORIA M 2013MU000100575700 6987CLB 50,00
  45540092T MURATORI CASTELLO ANA 2013MU000400298400 GI4262BG 100,00
  45540092T MURATORI CASTELLO ANA 2013MU000400298700 GI4262BG 100,00
  46673356P MURO RUEDA MARIA ESTER 2013MU000100714300 7231FJG 30,00
  75063947C NAVARRETE MARTINEZ FRANCISCO 2013MU000100707200 GI1114AZ 50,00
  75063947C NAVARRETE MARTINEZ FRANCISCO 2013MU000100703500 GI1114AZ 50,00
  38823865A NOE NOGUEIRAS ENRIC 2013MU000000048900 B 7896TH 80,00
  X9103473G NUNES BARATA HELDER MIGUEL 2013MU000100554000 6960HPC 50,00
  X5289867M NUÑEZ RODRIGO NICOLA 2013MU000100438300 4230CBL 30,00
  X5050131K OUBALLA AZIZ 2013MU000100718600 0541CXP 50,00
  X5050131K OUBALLA AZIZ 2013MU000100850000 0541CXP 30,00
  X5050131K OUBALLA AZIZ 2013MU000100601100 0541CXP 50,00

  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  40558709A PADRENY CASANOVAS JUAN 2013MU000400300800 GI3994 Y 100,00
  77893659L PADROSA PLANA DOLORES 2013MU000400097600 GI5341BJ 300,00
  46672361W PAGES RAFART JORDI 2013MU000100574200 7259CZG 30,00
  X3575469G PALADINES PALADINES JOSE PEDRO 2013MU000000070000 4021GBG 200,00
  46670008H PAPASEIT PIJUAN MARIA 2013MU000100573900 GI9733BG 50,00
  40338961C PARES MUÑOZ EVA 2013MU000100770600 GI8594BD 50,00
  40364670S PEREZ CLAPES ANTONI 2013MU000400164200 6552BNB 300,00
  40430848E PEREZ GREGORI JUAN JOSE 2013MU000400248700 1779CVY 100,00
  25972994Z PEREZ LARA ROCIO 2013MU000100554200 3970DTW 50,00
  40323952F PEREZ MARTRA FRANCISCO JAVI 2013MU000100722400 7121BXL 30,00
  77912650N PEREZ PUJAZON DAVID 2013MU000100262700 GI0096BF 50,00
  77918342T PINADERO GUIJO OSCAR 2013MU000100583600 0065BPF 50,00
  X3684945T PINCAY FREIRE SANTOS XAVIER 2013MU000400252500 5125FMK 100,00
  40294101X PLA MANUEL RIMBAU JOAQUIM 2013MU000100547600 9684BPT 50,00
  07263282C PLANA TORRES IVETTE 2013MU000100669600 GI2317BG 30,00
  Y1160682R POLANCO TAVERAS JOSE DEL C 2013MU000400295700 GI5184BD 100,00
  Y1160682R POLANCO TAVERAS JOSE DEL C 2013MU000100617900 GI5184BD 50,00
  77902492C PONS MATAS JORDI 2013MU000400249300 0066DVV 100,00
  46673105X PRAT PLANAS MONICA 2013MU000100593000 6653BVB 30,00
  46672777G PUIG RENART DANIEL 2013MU000100729600 4213CZC 30,00
  40358307T PUIGDEVALL SERRALVO F.XAVIER 2013MU000100676200 1390CPS 50,00
  40271953B RAMIREZ COBOS EDUARDO 2013MU000100585200 8888DVM 30,00
  40340986K RAMOS FERNANDEZ GÜENDOLINA 2013MU000100659700 6817BSC 50,00
  40340986K RAMOS FERNANDEZ GÜENDOLINA 2013MU000100631900 6817BSC 50,00
  X4269959D RAY CASTEL CHRISTIAN YVES 2013MU000400143400 GI3908BM 100,00
  40317627F RICART CASANOVA CARLES 2013MU000400119300 0713DWG 100,00
  40438253K RIERA PALOMER JOSE M. 2013MU000400146300 6610BKG 100,00
  40985621N RIUS FERRER GLORIA 2013MU000100368100 B 9410XD 30,00
  40321938V RIVAS ARTACHO MANUEL 2013MU000100584200 5092GZD 30,00
  X1873972R RODRIGUEZ OLIVA M CARM 2013MU000100757700 1693BSN 50,00
  X1873972R RODRIGUEZ OLIVA M CARM 2013MU000100717000 1693BSN 50,00
  X1873972R RODRIGUEZ OLIVA M CARM 2013MU000100637700 1693BSN 50,00
  78021384W ROMANS FREIXA JOSEFINA 2013MU000100641100 0056CPF 50,00
  40325967K ROMERO PEREZ MANUELA 2013MU000400244900 GI8697BK 100,00
  40354785C ROMERO SORIANO VALENTIN 2013MU000100629400 5164GWK 50,00
  41526215Z ROURA ALONSO OLGA 2013MU000400300500 0577BCL 100,00
  77913244P RUBIO HURTADO ESTER 2013MU000100680100 0626BYY 30,00
  B17332800 RUBRICO SL 2013MU000100706700 6641FCH 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000000061100 8607CLC 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100516300 8607CLC 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100663500 8607CLC 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100667600 8607CLC 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100694600 8607CLC 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100475400 8607CLC 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100494900 8607CLC 30,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100508600 8607CLC 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100614900 8607CLC 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100611500 8607CLC 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100564800 8607CLC 50,00
  40354544D RUIZ DEL POZO MONICA 2013MU000100524500 8607CLC 50,00
  77916219Q RUIZ GARCIA MONICA 2013MU000400068100 6286DWC 300,00
  43637326R SAMARA MAKANYI HAJI KABA 2013MU000100729800 1238BJD 50,00
  46341281F SAMPOL ALIGUE KILIAN 2013MU000100546900 4263FTD 50,00
  46796382F SANTIAGO GARCIA-GIL JONATAN 2013MU000100547000 5262DYL 30,00
  43421319X SASTRE CASTARNADO RAFAEL 2013MU000400326800 8650CPF 100,00
  B55011803 SEDUCEME PRODUCCIONES SL 2013MU000100556000 8203GFZ 30,00
  43630647S SERRA XIQUES ROSA 2013MU000100830300 6107CDB 50,00
  43677619K SERRAT BENITO PEDRO 2013MU000100541600 7352GTN 30,00
  40601376M SERRAT PEIRO JUAN MARIA 2013MU000400289900 3420DZS 100,00
  B17462433 SHIFT OFICINA SL 2013MU000100654400 5485DBG 50,00
  B17462433 SHIFT OFICINA SL 2013MU000100705800 5485DBG 30,00
  46310894A SOLANS CARDUS MARGARITA M 2013MU000100748000 9256BNW 50,00
  46310894A SOLANS CARDUS MARGARITA M 2013MU000100657300 9256BNW 50,00
  46310894A SOLANS CARDUS MARGARITA M 2013MU000000055900 9256BNW 80,00
  46310894A SOLANS CARDUS MARGARITA M 2013MU000100671400 9256BNW 30,00
  B17552860 SOY & SOY PINTATS I LACATS SL 2013MU000400278300 9092BCB 100,00

  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  40317593L SUCARRAT ORTIZ NURIA 2013MU000100592100 9085FTS 30,00
  43637090H SYLLA SYLLA COUSSAU DIARRA 2013MU000100628800 GI5254AU 50,00
  43637090H SYLLA SYLLA COUSSAU DIARRA 2013MU000100636300 GI5254AU 50,00
  43637090H SYLLA SYLLA COUSSAU DIARRA 2013MU000100647100 GI5254AU 50,00
  43637090H SYLLA SYLLA COUSSAU DIARRA 2013MU000100647500 GI5254AU 50,00
  43637090H SYLLA SYLLA COUSSAU DIARRA 2013MU000100631000 GI5254AU 50,00
  43637090H SYLLA SYLLA COUSSAU DIARRA 2013MU000000060700 GI5254AU 200,00
  43637090H SYLLA SYLLA COUSSAU DIARRA 2013MU000000060600 GI5254AU 200,00
  43637090H SYLLA SYLLA COUSSAU DIARRA 2013MU000100651600 GI5254AU 50,00
  X3768361H TABAA FEKKAK 2013MU000000060000 B 1900PV 80,00
  B17678111 TECNOVAL MECANIZADOS CNC SL 2013MU000400313700 7586GZF 100,00
  25310743W TERRONES GONZALEZ ANTONIO 2013MU000100681700 GI7810BT 30,00
  47645000V TORRENT LLAVERO JESUS 2013MU000100749700 GI4418BC 50,00
  40166190W TORRENT MORELL ROSARIO 2013MU000100728700 B 7374ST 50,00
  40166190W TORRENT MORELL ROSARIO 2013MU000100759500 2843BKS 30,00
  40302210T TORRENTA BERTRAN NATIVIDAD 2013MU000400280900 GI6607BT 300,00
  52420775A TORRES COLLS ALEXANDRE 2013MU000400109200 7998BPG 100,00
  38807215M TORT PAULS CRISTINA 2013MU000100554400 0426HGX 30,00
  45170153Q TOURAY JUWARA HAIMADOU 2013MU000400273200 4446DDF 300,00
  40293844Y TRAYTE ROVIRA MIQUEL 2013MU000100602600 GI4383BF 30,00
  40293844Y TRAYTE ROVIRA MIQUEL 2013MU000100317700 GI4383BF 50,00
  46670635R TURRO CABRAFIGA RAFAEL 2013MU000100544500 9063GRT 50,00
  46670635R TURRO CABRAFIGA RAFAEL 2013MU000100671100 9063GRT 30,00
  46673366H UBEDA COLLELLDEVALL SILVIA 2013MU000100641000 GI7760AU 30,00
  41654249F VALENCIA MUENTES WENDY EV 2013MU000000062100 GI2096BN 200,00
  40299346B VALLMAJO TERRADELLAS ROSA M. 2013MU000400286800 5620GNF 300,00
  40358137Z VARGAS DA SILVA ROSA ANGELA 2013MU000100650900 7546FXP 50,00
  40358137Z VARGAS DA SILVA ROSA ANGELA 2013MU000100679600 7546FXP 30,00
  40264279L VENTURA VILARO MIQUEL 2013MU000100744200 GI8066BP 50,00
  90001399F VERGES SERRA GLORIA 2013MU000100554300 8594FKV 30,00
  43630452G VILA GRABULOSA DAVID 2013MU000100656700 9594HJL 50,00
  43630452G VILA GRABULOSA DAVID 2013MU000100836700 9594HJL 50,00
  77920961C VILANOVA FABREGA DAVID 2013MU000000058600 8003DRH 80,00
  71546703M VILLALBA CARNICERO FCO JAVI 2013MU000100294300 8769BCB 50,00
  40508884L VIVES PERETA JORGE 2013MU000000052500 1130FMR 80,00
  46673479Q YUSTA VILARO ENRIQUE 2013MU000100821600 GI9787AD 50,00
  PLUSVÀLUES 2013
  40222853Q DANES MARTI RAMONA 2013PL000080200200 8309916001 161,90
  B62050661 DF 3 GESTION DE OBRAS SL U 2013PL000080127800 9311508009 302,82
  B62050661 DF 3 GESTION DE OBRAS SL U 2013PL000080127700 9311508008 392,41
  B62050661 DF 3 GESTION DE OBRAS SL U 2013PL000080127600 9311508002 336,68
  B62050661 DF 3 GESTION DE OBRAS SL U 2013PL000080127500 9311508001 316,71
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080203600 7296302059 7,25
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080203900 7296302062 7,25
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080205900 7194401001 6258,94
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080203700 7296302060 7,25
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080202900 7296302041 68,85
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080203100 7296302045 54,36
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080203300 7296302047 50,73
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080203000 7296302042 61,60
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080203500 7296302058 7,25
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080203400 7296302048 90,59
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080202600 7296302020 54,36
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080202700 7296302022 61,60
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080202800 7296302029 54,36
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080203200 7296302046 90,59
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080205200 7800806006 75,22
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080204100 7296302064 7,25
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080203800 7296302061 7,25
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080204700 7800806001 75,22
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080204800 7800806002 163,46
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080204900 7800806003 153,82
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080204200 7296302065 7,25
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080205100 7800806005 75,22
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080204300 7296302066 7,25

  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080205300 7800806007 75,22
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080205400 7800806008 75,22
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080205500 7800806009 6891,49
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080205600 7800806012 714,48
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080205700 7800806010 8950,60
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080205800 7800806011 12152,42
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080205000 7800806004 103,73
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080201700 8202301069 73,54
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080202400 7296302006 72,47
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080202300 7296302001 57,98
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080202200 8711801025 59,30
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080202100 8711801013 52,54
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080202000 7996806143 2077,79
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080204000 7296302063 7,25
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080201800 8202301035 86,17
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080202500 7296302007 57,98
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080201600 8409901041 111,61
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080201500 7715908001 5861,14
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080201400 7400602027 115,71
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080201300 7400603001 90,92
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080204600 7296302072 298,88
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080204500 7296302071 287,99
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080204400 7296302068 21,74
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013PL000080201900 7996806016 97,94
  40212631Y MASO VILA MARIA 2013PL000080165900 7599613006 216,26
  Olot, 14 de gener de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 23. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 20 – 30 de gener de 2014
  Núm. 905
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta
  podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 27 de gener de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1301013090 77903974F ALBELLA VILLAESCUSA, LLUIS 002397GFH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/11/13 12:00 AV GIRONA 0007 30,00
  1301013133 X8238946R ALVARENGA , LAURA ANALIA 001457CRL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/11/13 19:54 AV SANT JOAN 0013 50,00
  1301013085 77913880T ANGLADA ESPUÑA, MARIA TERESA GI005157 AL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/11/13 11:03 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1304004558 37246712Y BALLART CAPDEVILA, MONTSERRAT 009328GGL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 05/10/13 14:33 CTRA TRIES 0075 300,00
  1301013274 40289117V BATLLE FONT, MARIA GI003661 BK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/11/13 19:52 PG BLAY 0046 30,00
  1301012956 40315110C BATLLE JOHER, NURIA 008092GSH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 19:51 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301012915 43743658G BINEFA BLANCO, ANTONI 004775CPJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 17:07 C PARE ROCA 0005 50,00
  1301012776 B17394560 BITINGA MIL NOU CENT QUARANTA SL 004556CBM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 17:24 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1301012928 77897781R CANALIAS CASADELLA, FRANCISCA 001768BNW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 17:03 C PARE ROCA 0007 50,00
  1301013642 77897781R CANALIAS CASADELLA, FRANCISCA 001768BNW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 16:55 C PARE ROCA 0007 50,00
  1301013059 40346508T CAPEL CASTELLS, CRISTINA 006083DRS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/11/13 19:10 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1300001065 79295459S CASAPONSA COSTA, FCO.JAVIER 007865DLH 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/11/13 08:31 C PERE LLOSAS 0007 80,00
  1301013664 40358784V CASTELLVI BECERRA, CRISTINA 001221BSS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 12:24 AV SANT JOAN 0017 30,00
  1301012940 40325004R COLOME BOIX, JORGE 002535FTM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 19:58 PG BLAY 0021 50,00
  1304004599 X6381630G C O R REA ESPINOZA, LUIS ALBERTO 007570HKV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 07/10/13 15:39 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1301013120 46673505L CRUZ CUADRADO, ANTONIO 000555BDP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/11/13 17:05 AV GIRONA 0011 50,00

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1300001077 43628377E DARNE COMA, JORDI 003949FBJ 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 16/11/13 19:10 AV MÈXIC 0002 200,00
  1301013364 X4575919T DEL VALLE REYES, SILVINA L 003603 AH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 19:20 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1304004958 X9615479F DIACONESCU , MARIUS CONSTANTIN 007814GYX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/11/13 07:57 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1301012961 40352840F DILME MARSANS, LAURA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 17:58 AV REIS CATÒLICS 0019 50,00
  1304005034 38499563R ELIAS BATLLE, LLUIS GI004291 BD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/12/13 13:57 CTRA RIUDAURA 85 100,00
  1301013255 X8767853T FAHERTY , CIARAN ANTHONY GI002737 BS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/11/13 09:58 PL PALAU 0015 30,00
  1301013744 X8767853T FAHERTY , CIARAN ANTHONY GI002737 BS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 10:00 C LLOSA 0010 30,00
  1304004478 40219996B FEIXAS VILA, PEDRO GI005323 BC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/09/13 14:58 CTRA TRIES 0075 100,00
  1301012948 43630734X FERNANDEZ MONTEIS, NORBERTO 005421FJM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 19:31 PL PALAU 0015 30,00
  1301012984 36906714V FOLQUE SOLER, FRANCISCO GI008001 BF 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 12:39 C PARE ROCA 0001 30,00
  1301013538 40340544Q GARCIA CARDONA, MARIA JOSE 008825CMG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/11/13 17:55 C VALLS NOUS 0009 50,00
  1301013376 77917156X GELADA GRABULEDA, MARIA CARMEN 000758HJD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/13 10:24 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301012990 40356429P GELIS BRAVO, RAQUEL 000404GTF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 10:13 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301013769 41547907V GONZALEZ FERNANDEZ, MANEL B 001726 VT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 19:06 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1301012857 77908653V GÜELL GÜELL, JORDI 009342FVY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/11/13 09:52 C BOLÒS 0020 50,00
  1301013457 40426340E HERNANDEZ BELMONTE, JOSE ANTONIO GI005253 BJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/11/13 10:50 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301013374 40363162W HERNANDEZ DOMINGO, RAMON 002975CBX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/13 10:48 PG BLAY 0027 30,00
  1301013727 X8776234D IASCU , CORINA 002102GYM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 17:16 AV GIRONA 0013 50,00
  1301012988 77920976N JIMENEZ MOROTE, SANDRA 000787DGH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 19:13 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1301013443 77900818W JUANOLA SOY, MONTSERRAT 009636BJV 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/11/13 11:26 PL VAYREDA 0006 30,00
  1301013041 77895213D LLONGARRIU BERENGUERAS, JUAN GI004936 AY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/11/13 11:37 C JOAQUIM VAYREDA 0006 50,00
  1301013670 38558049K LOPEZ CORNELLES, JUAN GI001025 AS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/11/13 17:53 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301013338 40279295Q MARTI MILLAN, JOAN CARLES 000700DRY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/11/13 19:55 C FONTANELLA 0004 30,00
  1301012880 41551072P MARTIN BERJA, SANTIAGO LUIS 003525DDP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/13 12:28 PL VAYREDA 0006 50,00
  1301012982 46727018B MARTINEZ MORENO, MIGUEL 001041FXT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 11:45 C PARE ROCA 0010 50,00
  1301013042 40433032K MATAMALA TEIXIDOR, MARTA 005637BVB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/11/13 10:02 C LLOSA 0010 50,00
  1301012906 43631934Z MERIN ESCARRA, ENRIC C 004788BVP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 18:08 AV GIRONA 0005 50,00
  1301012932 77902733P MINGUEZ MARGUI, MIQUEL 003904GHS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 19:38 PL PALAU 0001 50,00
  1300001071 J17387515 MOBLES PLANAS SC 008286BNH 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 23/11/13 12:00 C PARE ANTONI SOLER 0003 80,00
  1301013448 77913624C MONTENEGRO LARA, JUAN ANTONIO 004371CRX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/11/13 19:06 PG BLAY 0027 50,00
  1304004994 77913624C MONTENEGRO LARA, JUAN ANTONIO 004371CRX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/11/13 18:53 CTRA RIUDAURA 85 100,00
  1304004972 77900055K MONTORO LUQUE, ISIDORO 002570DLR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 10/11/13 15:55 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1300001020 43639578E MOYA RUBINA, CONSTANZA VALE 006539CDS 171 c 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 07/11/13 18:41 C SANT PERE MÀRTIR 0029 80,00
  1301013371 17198322A MUR LLORENTE, PEDRO 009198FHZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/13 12:44 AV SANT JOAN 0009 30,00
  1301012785 40355829Y NABIL E IDRISSI, ABDELGHANI 004441BWX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 18:49 C PARE ROCA 0007 50,00
  1304004811 38823865A NOE NOGUEIRAS, ENRIC B 007896 TH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 19/10/13 14:14 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301013373 40309188D OBRERO FERNANDEZ, MARTIN 001741DRK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/13 19:59 PG BLAY 0019 50,00
  1301012745 40354820D PACHECO PRAT, IRENE 006443FSY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 10:20 PG BLAY 0045 50,00
  1301013069 46673697G PARDO ROURA, JORDI 004720HND 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/11/13 19:46 C PARE ROCA 0012 50,00
  1301013774 07263093S PEÑA FERNANDEZ, MANUEL JOSE 006192HLB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 10:09 C FONTANELLA 0002 50,00
  1301012870 77912650N PEREZ PUJAZON, DAVID GI000096 BF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/13 18:07 AV REIS CATÒLICS 0019 50,00
  1301012769 72552407B QUIROS MORENO, FRANCISCA 006753GSW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 11:30 PG BLAY 0017 30,00
  1301013598 77916901P RAMOS LINARES, ANA 000912HKW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/11/13 17:54 PL VAYREDA 0004 50,00
  1301012799 46672354H REIXACH CORCOY, AURORA 005157FVJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/13 19:32 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1301013754 46672354H REIXACH CORCOY, AURORA 005157FVJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 16:42 PG BLAY 0006 50,00
  1301013592 40511971R REYES JIMENEZ, FELIX GI000998 AM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/11/13 17:22 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301013233 40438253K RIERA PALOMER, JOSE M. 005390BHY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/11/13 18:36 C PARE ROCA 0001 50,00
  1301012775 40346139E ROBERT LARIO, ISAAC 007044BBW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 10:08 C ESGLEIERS 0020 50,00
  1304004998 36076037P RODRIGUEZ BALLESTEROS, MANUEL PO004572 BT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 22/11/13 23:56 CTRA RIUDAURA 85 100,00
  1304005036 36076037P RODRIGUEZ BALLESTEROS, MANUEL PO004572 BT 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/12/13 17:31 CTRA RIUDAURA 85 300,00
  1301012916 43635081X RODRIGUEZ CAMACHO, JENNIFER 008306GZL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 19:45 C PARE ROCA 0002 50,00
  1301013359 X1873972R RODRIGUEZ OLIVA, MARIA DEL CARMEN 001693BSN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/11/13 10:03 PG BLAY 0019 50,00
  1301013368 43633733L RUBIO ESTARTUS, JORDI 004678DPS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 17:26 C SERRA I GINESTA 0015 50,00
  1301012957 46672855J RUBIO PLANELLA, INMACULADA 001897DKJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 19:51 PG BLAY 0034 30,00
  1301013635 B17332800 RUBRICO SL 006641FCH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 10:11 PL CLARÀ 0009 50,00
  1304004969 46673309F SAEZ PUERTOLLANO, CARLOS 004553GJR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/11/13 15:29 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1301013461 40338519S SANCHEZ IGLESIAS, TANIA 001900DTC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/11/13 17:44 C PARE ROCA 0004 50,00
  1300001058 X2940895T SCHEERS RICHARDUS, JOSEPH G 009641FKJ 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 20/11/13 11:27 PL MAJOR 0000 80,00
  1301013776 74629482W SEDANO SIERRA, JUAN 008082GSP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 17:21 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301013367 77893366W SERRANO JORDA, JOAN C 007536BTB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 19:55 PG BLAY 0021 50,00
  1301012949 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 09:52 C PARE ROCA 0008 30,00
  1301013605 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/11/13 18:57 PG BLAY 0040 50,00
  1301013462 43637416E SINGH KANG, BHULLA 009713CFB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/11/13 19:03 PG BLAY 0019 50,00
  1301013649 X1451517X SISSOHO , HAJI GI002802 BM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 19:15 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1301013375 B17814054 SOMSINC SL 000196DTG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/13 12:13 C LLOSA 0012 30,00
  1301013775 46670559V SURU VILANOVA, JUAN 001374FXK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 19:35 C PARE ROCA 0006 30,00
  1304004976 X7217484S TEIXEIRA MILTON, SA SILVA 000687HBS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 16/11/13 12:58 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1301012864 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/11/13 11:53 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301012920 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 10:09 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301013400 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/11/13 11:35 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301013658 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 10:09 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301013644 40293844Y TRAYTE ROVIRA, MIQUEL GI004383 BF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 19:52 PG BLAY 0028 50,00
  1301012930 46670635R TURRO CABRAFIGA, RAFAEL 009063GRT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 11:28 PG BLAY 0035 30,00
  1300001076 X5236448S VARELA LAGOS, MILGIAN LAURIB 004056DWN 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 25/11/13 17:20 C SANT FERRIOL 0046 80,00
  1301012977 77285169V VILASECA ARQUES, JOSE 001949FRH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 17:22 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1304004978 51367396R VILLAREJO RABADAN, CARLOS 002156FSV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 16/11/13 15:27 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1300001027 X0118906L VISSER , LEONIE 009277BJM 15 10 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/11/13 16:43 C POU DEL GLAÇ 0000 80,00
  1301013655 B17424631 XART INSTAL.LACIONS SL 003061DFZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 18:54 C SABINA SUREDA 0006 50,00

 24. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 20 – 30 de gener de 2014
  Núm. 908
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat, o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.4
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 27 de gener de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM. IMPORT
  1304004013 Y0460310W ALUAT , MOHAMED GI007732 BF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/08/13 15:30 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010364 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/08/13 17:38 C PARE ROCA 0005 50,00
  1301010061 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/08/13 10:32 C PARE ROCA 0005 50,00
  1304004104 77886498B AMILS ESPINET, MA ROSA 008012DJV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/08/13 17:21 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004231 77886498B AMILS ESPINET, MA ROSA 008012DJV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 31/08/13 14:48 CTRA TRIES 75 100,00
  1301009713 46670521W ARCO TORO, MONICA 005701GZX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/08/13 19:49 PG BLAY 0050 50,00
  1301009436 79295581E AYATS VERGES, PILAR 003904GCK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/08/13 11:24 C VALLS NOUS 0006 50,00
  1300000820 X6882982W BACOUBA , KONTE GI001844 BD 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 28/08/13 16:50 AV EUROPA 0084 200,00
  1301010134 77904444V BARRIS MIRANGELS, JOSEFINA 004414GDC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/08/13 18:37 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1300000796 77907342V BASSACHS ARBUSA, ANTONIO B 006551 HS 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 08/08/13 09:30 C CADIS 0000 200,00
  1304003850 77919713Z BORREGO ESCRICH, DIEGO JOSE GI006763 BD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/07/13 07:39 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301010617 X9872390P CABALLERO OLMEDO, JUAN GREGORIO 007118GJZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/09/13 10:13 C VALLS NOUS 0007 50,00
  1304003951 77919313M CAMACHO DEL POZO, VANESA 005370BXL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/08/13 13:51 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301010063 40305633L COLL TURIAS, BENET 006624CFZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/08/13 18:12 C HOSPICI 0008 50,00
  1301010309 23537815Y COLOM ARTIGAS, JUAN 009229DCP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 12:07 C JOAQUIM VAYREDA 0007 50,00
  1304003241 77296361P COLON TARRAGO, BIBIANA B 000830 UG 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 04/07/13 14:44 CTRA CANYA 0047 300,00
  1304004210 40595720F CORTES SEGUI, CARMELA 001210CSX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/08/13 11:30 CTRA TRIES 0075 100,00
  1301009664 40281349T COSTA URGELL, GEMMA 000458DJB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/08/13 18:34 C JOAQUIM VAYREDA 0006 50,00
  1304003929 GE006139 DE CESARE FORNARI, GIAN FRANCO GI000897 AS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/08/13 20:23 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304004267 40333378A DE VERA PALANCAR, JORGE GI008167 BS 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/09/13 16:36 CTRA TRIES 0075 300,00
  1301010181 46120019M ESCUDE PASCUAL, PERE GI009039 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/08/13 12:44 C VALLS NOUS 0009 30,00
  1304003955 40449677Z ESPAÑA ORELLANA, DAVID 003647CKG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/08/13 15:06 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010593 40283564F ESPARRACH TAPIAS, ANTONI GI008400 AX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/09/13 19:52 PL VAYREDA 0004 30,00

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM. IMPORT
  1301009694 46672582Q ESTARTUS SANEGRE, JOAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/08/13 18:18 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1301010426 46672582Q ESTARTUS SANEGRE, JOAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/08/13 16:45 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1301010534 46672582Q ESTARTUS SANEGRE, JOAN 004419FZG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/09/13 19:30 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1301010498 46672582Q ESTARTUS SANEGRE, JOAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/09/13 17:21 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1304004181 40272498G FAJARDO LOPEZ, LUCIANO 002800BFP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/08/13 11:36 CTRA TRIES 75 100,00
  1301010223 46673271S FERNANDEZ DANES, MARTA 004732BMT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/08/13 18:05 C PARE ROCA 0005 30,00
  1304003744 46671925A FERRES MATABOSCH, ISABEL GI006469 BS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/07/13 11:38 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301009096 40555920C FOSSAS SANS, ROSA MARIA 004144CGG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/07/13 10:38 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1301010157 X2353639A FOURNIER , MARINE ANNE Z 006712 BJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/08/13 09:51 C BOLÒS 0015 50,00
  1304004204 40528977X FUERTES MORENO, JOSE LUIS 007083CCD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 30/08/13 05:13 CTRA TRIES 75 300,00
  1304004191 40528977X FUERTES MORENO, JOSE LUIS 007083CCD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/08/13 05:50 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004134 40528977X FUERTES MORENO, JOSE LUIS 007083CCD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/08/13 05:37 CTRA TRIES 75 100,00
  1301009313 B55003867 FUSTERIA LES PRESES SL 009407GBL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/07/13 12:43 C PARE ROCA 0003 50,00
  1301009230 40310602C GARANGUER PLANA, CARMEN 005220DRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/07/13 11:09 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301010127 77920844H GARCIA ROVIRA, JUAN CARLOS GI001877 BL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/08/13 11:34 PL CLARÀ 0009 50,00
  1304004121 40293563R GARCIA TARRIDA, RAMON 003430CVR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/08/13 20:00 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004233 40293563R GARCIA TARRIDA, RAMON 003430CVR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 31/08/13 16:02 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004256 40341903H GARCIA VERGES, HELIOS 003606GTC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/09/13 13:22 CTRA TRIES 75 100,00
  1301009333 40221836B GARRIDO BERASTEGUI, M. ANGELES 001308FHX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/07/13 12:23 AV REIS CATÒLICS 0015 50,00
  1301010477 46645296P GONZALEZ HERNANDEZ, FRA. MANU 009161FDP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/09/13 17:16 C PARE ROCA 0010 50,00
  1304003696 46670525Y GONZALEZ MOLINA, ANTONIO 004427CXNS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/07/13 20:13 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010572 79295237T GRABALOSA BOADA, ANA MARIA 005225DKC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/09/13 11:45 PG BLAY 0051 30,00
  1301010387 79295237T GRABALOSA BOADA, ANA MARIA 005225DKC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/08/13 12:23 PG BLAY 0035 30,00
  1301009731 40292738G GRANADOS MATEOS, VICTOR 000732CPP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/08/13 17:04 PL CATALUNYA 0006 50,00
  1301010207 40363162W HERNANDEZ DOMINGO, RAMON 002975CBX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/08/13 09:24 PG BLAY 0027 50,00
  1301009897 46754034W HERNANDEZ GARCIA, ALEJANDRO B 001302 XF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/08/13 17:25 PL PALAU 0008 50,00
  1301009701 46974019S JULIA RESINA, ALEJANDRA B 002037 NJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/08/13 17:21 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1301010092 46974019S JULIA RESINA, ALEJANDRA B 002037 NJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/08/13 17:14 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1300000831 X4034054S KUMAR , AMIT 004263FWY 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 02/09/13 12:28 C ALFONS V 0005 200,00
  1304003712 37372595X LOPEZ BUSTOS, MARIA VICTORIA 003994FGD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/07/13 15:01 AV SANT JORDI 188 100,00
  1300000829 77920826T LOPEZ SALO, LIDIA 001441CFT 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 02/09/13 11:30 RDA SANT BERNAT 0011 80,00
  1304004245 40450484Q LOPEZ TEJADA, DANIEL 000081DPH 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/09/13 09:00 CTRA TRIES 0075 300,00
  1304003544 14269568T MARTIN SANCHEZ, RAUL 000734FRD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/07/13 14:11 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1301009967 40369802H MAS VELEZ, BARBARA 005424DPV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/08/13 17:12 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301009955 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/08/13 09:57 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1301009991 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/08/13 10:14 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1301009992 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/08/13 12:50 AV SANT JOAN 0005 50,00
  1301010037 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/08/13 18:39 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010195 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/08/13 09:37 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010065 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/08/13 18:23 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010023 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/08/13 17:11 C VALLS NOUS 0002 50,00
  1301010070 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/08/13 10:22 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010381 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/08/13 09:41 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010082 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/08/13 18:46 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1301010098 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/08/13 10:21 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301009876 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/08/13 17:17 C VALLS NOUS 0007 50,00
  1301010270 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/08/13 17:50 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010331 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 10:16 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301009924 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/08/13 10:02 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1301010326 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 16:56 C VALLS NOUS 0002 50,00
  1301010128 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/08/13 10:10 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010282 Y0172784E MINCIUNA , IONUT DANIEL GI001018 BC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/08/13 10:13 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1301010577 40289809L MORA DOMINGUEZ, FRANCISCO 002236GKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/09/13 11:03 PL PALAU 0001 50,00
  1304003734 77921003Q OBRERO GUTIERREZ, OSCAR 002253BKD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/07/13 13:41 AV SANT JORDI 188 100,00
  1301010158 40602875D ORRA PARRAMON, ISABEL 003568BSP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/08/13 12:00 AV SANT JOAN 0007 50,00
  1301009416 46672361W PAGES RAFART, JORDI 007259CZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/08/13 19:56 PG BLAY 0042 50,00
  1301010542 43633798S PARDO NIETO, DAVID 005034FLJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/09/13 11:20 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301009376 40317866Q PEREILA DELGADO, JOSEFA 005600FZM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/08/13 11:10 PL CLARÀ 0009 50,00
  1301010073 77913470G PEREZ MATITO, MARIA DEL PILAR 003453FSP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/08/13 19:24 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1300000750 07263282C PLANA TORRES, IVETTE GI002317 BG 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 29/07/13 08:19 C ST FRANCESC D’ASSÍS 0000 80,00
  1304003273 43632032C PLANELLA NOGUE, MARIA ISABEL 006176CHN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/07/13 14:37 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010150 40178322J PLANELLA REIXACH, MARGARITA 004863BGB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/08/13 12:02 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1300000786 Y1160682R POLANCO TAVERAS, JOSE DEL CARME GI005184 BD 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 07/08/13 17:34 C ALFONS V 0002 80,00
  1300000766 Y1160682R POLANCO TAVERAS, JOSE DEL CARME GI005184 BD 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 06/08/13 18:30 C VALLS NOUS 0001 80,00
  1300000777 Y1160682R POLANCO TAVERAS, JOSE DEL CARME GI005184 BD 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 30/07/13 17:25 C LLOSA 0002 80,00
  1301009384 Y1160682R POLANCO TAVERAS, JOSE DEL CARMEN GI005184 BD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/08/13 19:51 PL PALAU 0015 50,00
  1301009871 46689904L PONCE MAS, MONTSERRAT B 001522 IP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/08/13 09:48 PL VAYREDA 0004 50,00
  1304004268 77912105L PONT REIXACH, MONTSERRAT 002521CSF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/09/13 16:45 CTRA TRIES 75 100,00
  1300000848 46672777G PUIG RENART, DANIEL 004213CZC 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/09/13 16:40 C ABAT RACIMIR 0008 80,00
  1301009142 40405890L QUER MORELL, JOAQUIN 003527DLC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/07/13 19:00 PL CATALUNYA 0006 30,00
  1301010515 45172192P QUICENO HERNANDEZ, MARTHA INES GI009059 BN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/09/13 18:11 PL PALAU 0015 30,00
  1301010337 77916901P RAMOS LINARES, ANA 000912HKW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 18:02 PL VAYREDA 0006 30,00
  1304004248 46670043F REIXACH ARTACHO, JAVIER 004347GXD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/09/13 10:31 CTRA TRIES 75 300,00
  1300000756 77913481S ROCA ROURA, OLGA 001576CRL 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 29/07/13 07:05 C SANT PERE MÀRTIR 0031 80,00
  1301009185 X1873972R RODRIGUEZ OLIVA, M. DEL CARMEN 001693BSN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/07/13 19:38 PL CATALUNYA 0006 50,00
  1304004214 42474363X RODRIGUEZ SINTES, FELICITATS GI009938 AS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/08/13 12:33 CTRA TRIES 0075 100,00
  1301009780 43632528X ROMERO MOLINA, ERNESTO 007987FHF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/08/13 12:14 PL VAYREDA 0004 50,00
  1301010338 77913244P RUBIO HURTADO, ESTER 000626BYY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 11:24 AV SANT JOAN 0007 30,00

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM. IMPORT
  1301009559 77900302S RUBIO PUIG, FRANCESC 007923BSX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/08/13 17:17 C ESGLEIERS 0028 30,00
  1301010267 77900302S RUBIO PUIG, FRANCESC 007923BSX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/08/13 19:00 C ESGLEIERS 0005 30,00
  1301009940 B17332800 RUBRICO SL 006641FCH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/08/13 11:43 PG BLAY 0023 50,00
  1301010316 46673002E RUIZ ARTACHO, DOLORS B 002538 WU 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/08/13 12:08 C SABINA SUREDA 0006 30,00
  1304003701 74699172W SAEZ SAMOS, JOSE MANUEL 008381BBF 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 23/07/13 23:48 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1304004005 37782344Z SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 002062FGJ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/08/13 10:28 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301010456 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/09/13 19:33 PG BLAY 0027 50,00
  1301009856 25313234D TERRONES GONZALEZ, AGNES GI000079 BK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/08/13 18:37 PL VAYREDA 0004 30,00
  1304003808 46328764W TURULL PIERA, XAVIER 005025BFP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/07/13 13:52 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301009814 77916621G VERDAGUER PRAT, MIQUEL B 001362 VH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/08/13 16:59 C PARE ROCA 0007 50,00
  1300000751 35111663R VILA QUILEZ, MA.PILAR 008740FCV 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/07/13 08:21 C ST FRANCESC D’ASSÍS 0000 80,00

 25. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 34 – 19 de febrer de 2014
  Núm. 1550
  Garrotxa AJUNTAMENT D’OLOT
  Edicte de notificació de denúncies
  Atès que ha estat impossible la notificació de les denúncies que es detallen en fulls annexos (bé sigui per tractar-se de titulars
  desconeguts, amb domicili desconegut o bé intentada la notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara
  al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei de Procediment Administratiu.
  Contra aquesta notificació podeu presentar un escrit d’al.legacions davant l’Ajuntament i proposar proves en el termini de
  15 dies hàbils.
  Podeu satisfer la multa en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la denúncia.
  Olot, 1 de febrer de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària
  Expedient Infractor Nom Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
  1303000053 47852108X BASSO GONZALEZ, PATXI 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 09/09/2013 03:43 PG BLAY 0008 100,00
  1303000071 41576526R BERNASACH JODAR, JOAN ANTONI 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 08/09/2013 03:15 PL RECTOR FERRER 0000 100,00
  1303000060 41555753C ORTIZ PEREZ, JAIRO 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 08/09/2013 03:15 C BOFILL I MATAS 0000 100,00
  1303000078 41557630B SIDRACH DIAZ, ADRIA 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 10/09/2013 01:25 C MARIÀ VAYREDA 0002 100,00
  1303000057 43634372Z SOBRERROCA PORRAS, ELENA 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 09/09/2013 04:15 PG BLAY 0001 100,00
  1303000031 AX382710 ZOLTAN, ANA 9 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 24/08/2013 12:00 C SANT RAFEL 0011 50,00
  SNC1201321 B17751413 LA NAU DISCO SL 53 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 30/08/2013 DIVERSOS CARRERS 300,00
  SNC1201322 B17564345 GASTRO-REM GESTIÓ ESPORTIVA SL 53 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 30/08/2013 DIVERSOS CARRERS 300,00

 26. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 34 – 19 de febrer de 2014
  Núm. 1553
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Edicte de notificació de sancions
  Atès que ha esta impossible la notificació de les sancions que es detallen en fulls annexos, les quals van estar degudament
  aprovades per Decret d’Alcaldia (bé sigui per tractar-se de titulars desconeguts, amb domicili desconegut o bé intentada la
  notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5
  de la Llei de Procediment Administratiu.
  Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes,
  un recurs de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podeu interposar recurs contenciós administratiu
  fins que aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes
  sense resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del
  dia següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del
  dia següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació.
  No obstant això, si ho estimeu convenient, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu oportú.
  Podeu satisfer la multa en el termini d’un mes i quinze dies hàbils a les oficines de Recaptació de l’Ajuntament d’Olot (pg.
  Bisbe Guillamet 10, 1ª planta) següents a la notificació d’aquesta resolució. Transcorregut aquest termini sense fer efectiu el
  deute, s’exigirà per via executiva, amb un recàrreg de constrenyiment del 20% i, si s’escau, els corresponents interessos de
  demora.
  Olot, 11 de febrer de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària
  Expedient Infractor Nom Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
  1303000024 36163869A CANCELA GONZALEZ, RODRIGO A-1 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 17/06/13 13:19 C SANT MIQUEL 0006 100,00
  SNC1201319 X3708345D AFZAL SHAKIR, MUHAMMAD 14-2 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 30/10/2013 C CARME 0009 600,00
  SNC1201320 X9443741X LI, YUE 48.a L. 11/2009 05/12/2013 ST. FERRIOL 0041 600,00

 27. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 35 – 20 de febrer de 2014
  Núm. 1245
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat les liquidacions en concepte de la taxa d’escombraries empresarials – exercici 2013 que es detallen a
  continuació, i havent intentat la seva notificació sense que s’hagi tingut constància de la seva recepció pel contribuents afectats
  i d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
  Es cita als obligats tributaris abans indicats o els seus representants per ser notificats per compareixença,
  REFERÈNCIA NOM REBUT LIQUIDACIó IMPORT total Exerc,
  8459001756703 FABREGA CASADEMONT SL EEL-2013-800196 259,40.-€ 2013
  TERMINI PER COMPARÈIXER: QUINZE DIES naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte
  al Butlletí Oficial de la Província, Un cop transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà
  efectuada a tots els efectes legals el dia següent al del venciment de termini per comparèixer,
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Secció d’Ingressos del passeig Bisbe Guillamet, 10 1r, pis de l’Ajuntament d’Olot, Horari de
  dilluns a divendres de 10 a 14 hores,
  RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIó: Reposició previ al contenciós administratius, davant l’alcalde de l’Ajuntament en
  el termini de 30 dies.
  Olot, 30 de gener de 2014
  Alicia Vila i Torrents
  Secretària

 28. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 35 – 20 de febrer de 2014
  Núm. 1240
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Secció d’Ingressos
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat la/es liquidació/ons de la taxa d’escombraries particulars * ANNEX PADRO 2013 (13ESAN01*R1031), que
  es detalla/en a continuació, i havent intentat la seva notificació sense que s’hagi tingut constància de la seva recepció pel/s
  contribuent/s afectat/s i d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
  es citat al/s obligat/s tributari/s o al/s seu/s representant/s per tal que sigui/n notificat/s per compareixença:
  NOM DNI LIQUIDACIó DOMICILI TRIBUTARI IMPORT
  RACO DEL COLOR SL B17966243 ESL-2013-800471 C SANT FERRIOL, 25 Pis. 1 123,00€
  MARIA CARMEN MOLINA GEA 40431036A ESL-2013-800480 C FORCA, 1 Pis. B Pta. 2 65,00€
  JOSE ANTONIO HERNANDEZ BELMONTE 40263340E ESL-2013-800481 C FORCA, 1 Pis. B Pta. 2 65,00€
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí
  Oficial de la Província. Un cop transcorregut aquest termini i sense haver comparegut, la notificació s’entendrà efectuada a
  tots el efectes legals el dia següent al del venciment de termini per comparèixer.
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Secció d’Ingressos – Pg. Bisbe Guillamet, 10 – 1r pis de l’Ajuntament d’Olot. Horari: de dilluns
  a divendres de 10 a 14 hores
  RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIó:. Contra aquesta notificació es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós
  administratiu, davant de l’Alcalde de l’Ajuntament en el termini de 30 dies de la data de publicació al BOP del present Edicte.
  Olot, 4 de febrer de 2014
  Alícia Vila Torrents
  Secretaria

 29. lejarza said

  Girona: Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 38 – 25 de febrer de 2014
  Núm. 1973
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 20 de febrer de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1400001230 X8238946R ALVARENGA , LAURA ANALIA 001457CRL 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 30/12/13 06:59 C SANT PERE MÀRTIR 0027 80,00
  1404000419 X7966649R ALVES MACEDO, RUI MANUEL 005624DLC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/12/13 03:43 AV SANT JORDI 188 100,00
  1401000426 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/12/13 10:56 C PARE ROCA 0009 50,00
  1401000282 X2116974P AMSALKHIR , AISSA GI006009 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/12/13 19:23 C LLOSA 0010 30,00
  1404000574 77917889F ARCAS SANTAELLA, DAMIANA 006427BZG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/12/13 14:47 AV SANT JORDI 188 100,00
  1401000284 46672818E AYATS RIUS, ANNA 009025BLY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/12/13 11:42 AV SANT JOAN 0005 50,00
  1401000385 18816734C BARREDA MARIN, ROSALIA 002332BKS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/12/13 19:37 PL CLARÀ 0009 30,00
  1401001108 77907342V BASSACHS ARBUSA, ANTONIO B 006551 HS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/13 11:11 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1404000205 38801385V BENEDICTO RAEZ, ALBERTO 001155CHN 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 07/12/13 03:34 CTRA CANYA 47 300,00
  1404000328 77919713Z BORREGO ESCRICH, DIEGO JOSE GI006763 BD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/12/13 11:12 CTRA CANYA 47 100,00
  1404000352 40300473B BOSACOMA MITJA, MARIA TERESA 000577CJG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/12/13 10:30 CTRA CANYA 47 100,00
  1300001125 X9872390P CABALLERO OLMEDO, JUAN GREGORIO 007118GJZ 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/12/13 07:40 C ALFONS V 0002 80,00
  1401000163 40358734J CABEZUELO BONADONA, CRISTINA 009662CNM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/12/13 12:30 PL VAYREDA 0005 30,00
  1404000483 X2534639Q CAMARA , BAMBY GI005827 AY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/12/13 05:08 AV SANT JORDI 188 100,00

  1404000207 77728230Y CAMPRUBI GIL, JOSE 002293CHG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/12/13 08:03 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000542 77920820V CANALIAS RAFEL, JOSEP GI006354 BK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/12/13 09:55 C PERE LLOSAS 0008 50,00
  1401000351 40332632Q CAÑADELL YSAC, SERGIO LUIS 002920CXS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/12/13 11:01 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1404000156 40306898L CAPELLA SUÑER, JOSEP 006936BGX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/12/13 12:29 CTRA CANYA 47 100,00
  1404000119 43634795T CASALS SABIDO, SAIDA 000351HHN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/12/13 12:06 CTRA CANYA 47 100,00
  1401001084 38255928M CASTELLO CARRERAS, NARCISO GI004320 AV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/13 19:47 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1401000313 40349745V CASTILLO JUANHUIX, NURIA 000230FZZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/12/13 10:36 C MACARNAU 0013 30,00
  1300001116 X1421388B CHAOUI , ABDELHAKEM GI000320 BS 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 05/12/13 09:21 C FONTANELLA 0009 200,00
  1404000188 40358904E CHAOUI BEN ENBAREK, BOUDJIMAA 005789GPB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/12/13 14:12 CTRA CANYA 47 100,00
  1404000386 40303801G CIVICO HERRERA, VICTORIA 002225DHC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 15/12/13 13:15 CTRA CANYA 47 100,00
  1300001172 77900119Q CODERCH GENIS, SUSANA 006747DBL 94 2a 13 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 13/12/13 11:00 PG BARCELONA 0003 200,00
  1401000458 77921022N COMA RIUS, LIDIA 004501FZM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/12/13 17:08 PL CATALUNYA 0006 50,00
  1300001219 77921022N COMA RIUS, LIDIA 004501FZM 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 24/12/13 12:20 C ESTIRES 0003 200,00
  1401000878 43627294C COMA SEGUI, NURIA 005661DDH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/12/13 18:03 PL CLARÀ 0009 50,00
  1404000263 77907607Y COROMINAS RUBIO, JOANA 006143CLM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/12/13 20:21 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000298 40352840F DILME MARSANS, LAURA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/12/13 19:01 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1401000461 40352840F DILME MARSANS, LAURA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/12/13 19:42 PG BLAY 0042 50,00
  1401000095 40352840F DILME MARSANS, LAURA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/12/13 17:12 AV REIS CATÒLICS 0008 50,00
  1401000035 41527219Y DONAIRE ROMERO, ANA 002760GXD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/12/13 19:37 C PARE ROCA 0002 50,00
  1404000124 X1628804J DRAMMEH , EBRIMA 003665FTK 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 03/12/13 21:56 CTRA CANYA 47 300,00
  1404000224 X1628804J DRAMMEH , EBRIMA 003665FTK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/12/13 18:45 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000700 46672582Q ESTARTUS SANEGRE, JOAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/12/13 19:27 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1401000369 46672582Q ESTARTUS SANEGRE, JOAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/12/13 18:51 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1401000253 B17692914 ESTRUCTURES JOVIC SL 008296CBT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/12/13 19:48 AV GIRONA 0009 50,00
  1401000444 77905205L FEIXAS MASIAS, JOSEP 002690BZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/12/13 09:28 AV GIRONA 0011 50,00
  1401000464 X1868365Y FELLAH , SAMIR 000834DZN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/12/13 19:05 PL CATALUNYA 0015 30,00
  1401000954 40276594Y FERRES SERRA, TERESA 004338GNZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/12/13 10:02 AV REIS CATÒLICS 0013 50,00
  1404000113 43633926M FONT ABEL, GERARD 004898DPC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/12/13 05:44 CTRA CANYA 47 100,00
  1404000473 43633926M FONT ABEL, GERARD 004898DPC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/12/13 12:30 AV SANT JORDI 188 100,00
  1401000016 43633926M FONT ABEL, GERARD 004898DPC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/12/13 09:26 PL PALAU 0008 50,00
  1300001131 45173287E FRANCO GONZALEZ, ANA ROBERTA C 008876BTX 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/12/13 08:14 PG BLAY 0000 80,00
  1401000598 45542120G GALLART NOGUER, SEBASTIA 002902CFG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/12/13 19:11 PL VAYREDA 0006 30,00
  1404000261 46053089M GALLEGO PUJOL, ANNA 004203BVR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/12/13 17:29 CTRA CANYA 47 100,00
  1401001013 40310602C GARANGUER PLANA, CARMEN 005220DRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/12/13 12:18 PG BLAY 0019 30,00
  1401001027 40602566E GARCIA GRAU, EUGENIO GI001882 AF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/12/13 11:57 C PARE ROCA 0006 50,00
  1300001134 E17304148 GARDEN CENTER OLOT CB 007546HLG 15 19 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 07/12/13 20:00 C CLIVILLERS 0030 200,00
  1401000991 43634573P GOMEZ MARTIN, ABEL 000946BXC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/12/13 19:51 PG BLAY 0034 50,00
  1401000759 40428597W GORDILLO MESTRES, MANUEL 004475GTR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/12/13 17:55 C MACARNAU 0007 50,00
  1401000429 40428597W GORDILLO MESTRES, MANUEL 004475GTR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/12/13 11:16 C SANT FRANCESC D’ASSÍS 0002 30,00
  1401000477 40428597W GORDILLO MESTRES, MANUEL 004475GTR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/12/13 19:17 C ESGLEIERS 0028 30,00
  1401000630 79295237T GRABALOSA BOADA, ANA MARIA 005225DKC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/12/13 12:23 PG BLAY 0006 30,00
  1401000124 77915619Z GRABOLEDA PUJEU, OLGA 005912GCD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/12/13 11:46 PL CLARÀ 0009 30,00
  1401000146 40210923T GRANADOS SAU, FRANCISCA 001084CPD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/12/13 10:00 PL VAYREDA 0005 50,00
  1401000712 40210923T GRANADOS SAU, FRANCISCA 001084CPD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/12/13 10:56 C PARE ROCA 0004 50,00
  1401000134 40210923T GRANADOS SAU, FRANCISCA 001084CPD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/12/13 16:56 PL VAYREDA 0005 50,00
  1401000061 40210923T GRANADOS SAU, FRANCISCA 001084CPD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/12/13 18:10 AV GIRONA 0009 50,00
  1401001064 40210923T GRANADOS SAU, FRANCISCA 001084CPD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/13 11:02 PL VAYREDA 0005 30,00
  1300001215 40344829T GUGLIELMINOTTI GOROSITO, RICARDO 008823FPW 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 24/12/13 00:15 C REMENCES 0000 200,00
  1401000198 46754034W HERNANDEZ GARCIA, ALEJANDRO B 001302 XF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/12/13 18:16 PL PALAU 0001 50,00
  1401000076 77920976N JIMENEZ MOROTE, SANDRA 000787DGH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/12/13 18:07 C PARE ROCA 0005 50,00
  1401000720 77920976N JIMENEZ MOROTE, SANDRA 000787DGH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/12/13 11:31 C VALLS NOUS 0003 30,00
  1401001075 77916704H JOFRE PARAROLS, IMMA 002238CXV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/13 11:16 C MIRADOR 0013 50,00
  1404000499 46670279J JORDA COSTA, ALBERTO 005104DZB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/12/13 16:51 AV SANT JORDI 188 100,00
  1401000645 46671001E JOSE FALGUERA, JUAN 009457CFB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/12/13 11:54 PG BLAY 0045 30,00
  1404000385 35079719G JUVIÑA RIVERA, MANUEL B 007864 TY 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 15/12/13 12:10 CTRA CANYA 47 300,00
  1404000148 40455015Q LEAL PIMENTEL, MARIA INMACULADA 003294HND 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 05/12/13 02:19 CTRA CANYA 47 300,00
  1404000647 39640721Z LLOP SANCHEZ, ANGELS GI007605 BF 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 30/12/13 12:39 AV SANT JORDI 188 300,00
  1401000602 77920826T LOPEZ SALO, LIDIA 001441CFT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/12/13 17:32 C PARE ANTONI SOLER 0000 50,00
  1404000346 28684728W MARQUEZ CASTRO, MARIA ISABEL 001385BCL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/12/13 08:54 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000776 43627927D MARTI DEL POZO, MARIO 006971HJZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/12/13 19:46 C BOLÒS 0015 50,00
  1404000260 77907516F MARTIN MOTA, ASSUMPCIO 007550GPH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/12/13 17:10 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000073 43632921N MARTINEZ CASTELLOTE, EUDALD 009536GZG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/12/13 12:44 AV SANT JOAN 0003 30,00
  1401000140 43633297C MASDEU GRABALOSA, GLORIA 005884DGN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/12/13 12:33 PL VAYREDA 0004 30,00
  1401000252 X9136744V MEDELEANU , DANIEL B 000449 UM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/12/13 11:46 C SANT FRANCESC D’ASSÍS 0002 30,00
  1401000408 40244153H MIR ABELLO, MARIA ANTONIA 002843CLX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/12/13 12:45 AV REIS CATÒLICS 0006 50,00
  1401000565 40244153H MIR ABELLO, MARIA ANTONIA 002843CLX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/12/13 09:34 C FONTANELLA 0002 50,00
  1404000330 77913624C MONTENEGRO LARA, JUAN ANTONIO 004371CRX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/12/13 13:13 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000504 40352860G MUÑOZ SANCHEZ, GLORIA M 006987CLB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/12/13 11:16 C BOLÒS 0020 50,00
  1401000041 46669105N NAVARRO MORIN, ANDRES 004068FJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/12/13 19:26 AV GIRONA 0007 50,00
  1401000324 46669105N NAVARRO MORIN, ANDRES 004068FJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/12/13 19:21 AV GIRONA 0013 50,00
  1404000129 46512436L NIUBO ANDRES, MIQUEL B 001644 WY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 04/12/13 09:03 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000201 40602074J NOGAREDA BURCH, CARLOS 002936CDN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/12/13 12:44 AV REIS CATÒLICS 0006 30,00
  1401000467 43634886E NOGUE PAIRALO, MARIA ANGELS 004236GJY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/12/13 19:31 C PARE ROCA 0007 50,00
  1400001231 X5289867M NUÑEZ , RODRIGO NICOLA GI007911 AW 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 30/12/13 06:59 C SANT PERE MÀRTIR 0027 80,00
  1401000545 X3473223Q OUBALLA , SAID 002135GDF 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/12/13 20:01 C JOAQUIM VAYREDA 0007 30,00
  1401000568 77915664J PACHECO PELAEZ, MARIA ROSARIO 003279DMH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/12/13 18:31 C ESGLEIERS 0020 30,00
  1404000167 46672361W PAGES RAFART, JORDI 007259CZG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/12/13 00:12 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000537 77914567C PEREZ PUJAZON, ARACELI 004048GTD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/12/13 10:33 AV SANT JOAN 0009 30,00

  1401000106 07263282C PLANA TORRES, IVETTE GI002317 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/12/13 19:17 C MACARNAU 0013 50,00
  1404000387 43631631X PLANELLA FRANCH, ANNA 001803FYP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 15/12/13 14:04 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000251 Y1160682R POLANCO TAVERAS, JOSE DEL CARME GI005184 BD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/12/13 18:30 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1401001037 46689904L PONCE MAS, MONTSERRAT B 001522 IP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/12/13 18:18 PL PALAU 0008 50,00
  1404000111 77895225K PUIG CODINACH, JOSEFINA 007519DYV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/12/13 23:33 CTRA CANYA 47 100,00
  1404000512 40323716R PUIG COSTA, JORDI 003398BXK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/12/13 14:24 AV SANT JORDI 188 100,00
  1401000753 40336917T PUIGDEVALL NOGUER, JORDI 009661GPL 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/12/13 19:03 C FONTANELLA 0008 30,00
  1404000258 45172192P QUICENO HERNANDEZ, MARTHA INES GI009059 BN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/12/13 16:09 CTRA CANYA 47 100,00
  1300001144 77914732R QUINTANA CARALT, JOSE B 009312 TG 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 09/12/13 08:20 C PARE ANTONI SOLER 0000 80,00
  1401000228 77893317E RAS OLIVAS, BENET 000502CNN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/12/13 19:53 C LLOSA 0010 30,00
  1404000632 46061130L RIBAS MUNS, JORDI 003159FRT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/12/13 22:37 AV SANT JORDI 188 100,00
  1404000589 40593436T RICART PUIGBO, RAMON GI006480 AU 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 28/12/13 09:38 AV SANT JORDI 188 300,00
  1404000461 40357459A ROCA GUITART, SERGI 002678GKS 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 22/12/13 14:17 AV SANT JORDI 188 300,00
  1401000533 40357459A ROCA GUITART, SERGI 002678GKS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/12/13 18:02 C PARE ROCA 0004 50,00
  1401000961 40357459A ROCA GUITART, SERGI 002678GKS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/12/13 19:51 PG BLAY 0045 50,00
  1401001124 46673249Q ROCA RIUBRUGENT, FRANCISCO JAVIER 000923GYG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/12/13 11:58 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1404000532 40254070E ROCASALVA BUSQUETS, JOSEP 007761CXV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/12/13 07:23 AV SANT JORDI 188 100,00
  1401000433 43632528X ROMERO MOLINA, ERNESTO 007987FHF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/12/13 11:36 PL CLARÀ 0009 50,00
  1404000603 77902817T SALA ESTEBAN, JULIA 003314DYY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/12/13 15:58 AV SANT JORDI 188 100,00
  1404000282 40246556Y SALA RIERA, DOLORES 006856FBF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 10/12/13 08:54 CTRA CANYA 47 100,00
  1404000323 43637326R SAMARA MAKANYI, HAJI KABA 001238BJD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/12/13 08:38 CTRA CANYA 47 100,00
  1404000324 40277875E SANTAEULARIA SERRA, CARLES 001802CVD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/12/13 08:59 CTRA CANYA 47 100,00
  1404000306 X3398797H SCHENKEL , CHRITOPHE 001672HJV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/12/13 16:53 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000690 46671543N SENIS MASO, JORDI 005943BFT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/12/13 19:13 C FONTANELLA 0008 30,00
  1401000536 40334142P SERRAT VIÑALS, SUSANNA 003577FZD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/12/13 10:19 C MACARNAU 0009 50,00
  1401000986 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/12/13 17:18 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1401000299 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/12/13 19:48 PG BLAY 0044 50,00
  1404000706 X1451517X SISSOHO , HAJI GI002802 BM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/01/14 15:52 AV SANT JORDI 188 300,00
  1401000335 25305645X TERRONES GONZALEZ, DIEGO GI007547 AX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/12/13 18:45 C MIRADOR 0012 50,00
  1401000334 25305645X TERRONES GONZALEZ, DIEGO GI007547 AX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/12/13 10:35 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1401001069 40302210T TORRENTA BERTRAN, NATIVIDAD GI006607 BT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/13 18:39 C SABINA SUREDA 0006 30,00
  1304004611 52420775A TORRES COLLS, ALEXANDRE 007998BPG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/10/13 12:08 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1401000848 46673366H UBEDA COLLELLDEVALL, SILVIA GI007760 AU 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/12/13 18:27 C SANT FRANCESC D’ASSÍS 0002 50,00
  1400000019 X5236448S VARELA LAGOS, MILGIAN LAURIB 004056DWN 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 06/01/14 06:55 C SANT PERE MÀRTIR 0035 80,00
  1404000208 77904004Z VENTURA TEIXIDOR, ANNA ISABEL 007804FTN 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 07/12/13 08:13 CTRA CANYA 47 300,00
  1404000327 79295095L VERDAGUER TORRENT, MARTA 000949FYD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/12/13 10:23 CTRA CANYA 47 100,00
  1404000009 79295095L VERDAGUER TORRENT, MARTA 000949FYD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 04/12/13 08:37 CTRA CANYA 47 300,00
  1404000127 79295095L VERDAGUER TORRENT, MARTA 000949FYD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 04/12/13 08:37 CTRA CANYA 47 300,00
  1404000640 90001399F VERGES SERRA, GLORIA 008594FKV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/12/13 09:48 AV SANT JORDI 188 100,00
  1404000159 77893577Y VERGES VERGES, MIGUEL 000881HHN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/12/13 16:40 CTRA CANYA 47 100,00
  1401000800 X3780317Z YERROU , TOURIA GI000148 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/12/13 18:07 PG BLAY 0017 30,00
  1401000975 46673479Q YUSTA VILARO, ENRIQUE GI009787 AD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/12/13 09:38 PL PALAU 0010 50,00
  1401001036 46673479Q YUSTA VILARO, ENRIQUE GI009787 AD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/12/13 11:28 PL PALAU 0010 30,00
  1401000898 46673479Q YUSTA VILARO, ENRIQUE GI009787 AD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/12/13 11:06 PL PALAU 0010 50,00
  1401000866 46673479Q YUSTA VILARO, ENRIQUE GI009787 AD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/12/13 17:17 PL PALAU 0008 50,00
  1401001099 46673479Q YUSTA VILARO, ENRIQUE GI009787 AD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/13 09:58 PL PALAU 0008 50,00

 30. lejarza said

  Girona: Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 38 – 25 de febrer de 2014
  Núm. 1976
  AJUNTAMENT D’OLOT GARROTXA
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.4
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 20 de febrer de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM. IMPORT
  1301011586 X6488664L ACHOUYAD , SAID 003217DWK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/10/13 18:03 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301011742 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/10/13 17:21 PL VAYREDA 0006 50,00
  1304004565 01599465E ARIAS NIEVA, EUGENIO 005394CLB 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 05/10/13 19:18 CTRA TRIES 0075 400,00
  1304004334 46065110C ARRABAL CORTES, RAQUEL 004344CLW 50 1 4 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 6 21/09/13 12:45 CTRA TRIES 0075 500,00
  1301011565 X2442219X BALDE , ARLINDO LEMUS GI009069 BK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/10/13 12:20 AV GIRONA 0005 30,00
  1300000744 40452190C BALSERA LEON, ALBERTO 004881BFL 65 1a 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 26/07/13 17:05 AV REIS CATÒLICS 0031 200,00
  1301010967 52193617Q BARRAGAN CONTRERA, DOLORES GI001102 BM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/09/13 19:46 C PARE ROCA 0008 50,00
  1301010852 40263971X BASSONS JUAREZ, MARIA CRUZ 004593CFT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/09/13 12:44 PG BLAY 0017 50,00
  1301011128 40357099B BAUTISTA PUBILL, ANTONIO 008211CYW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/09/13 12:09 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1301010693 40283733S BOIX CORCO, JOSEFINA GI009587 BK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/09/13 18:41 C PARE ROCA 0008 50,00
  1304004456 37963355S BORRAS VEHI, JOAQUIN GI009754 BG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/09/13 16:08 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004537 77912509D BOSCH COLL, LLUIS 004129HHF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/10/13 08:11 CTRA TRIES 75 100,00
  1304003673 X2253953E CAMARA , IBRAHIMA GI002890 AZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/07/13 04:27 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003702 X2253953E CAMARA , IBRAHIMA GI002890 AZ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 24/07/13 04:25 AV SANT JORDI 188 300,00
  1301011182 X2253953E CAMARA , IBRAHIMA GI002890 AZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/09/13 19:59 PL PALAU 0015 50,00
  1304004343 40602138P CASANOVA COLOMER, ENRIQUE GI006672 BB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/09/13 14:41 CTRA TRIES 0075 100,00
  1301010929 77918717F CASTILLO HERRERO, ANA 007950GPR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/09/13 09:19 PG BLAY 0019 50,00
  1304004459 X8900251X CICERONE CHIRILA, TUDOR B 001576 SM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 27/09/13 16:44 CTRA TRIES 0075 300,00
  1301011550 23537815Y COLOM ARTIGAS, JUAN 009229DCP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/10/13 18:20 C HOSPICI 0009 30,00
  1304003183 40448535E COMAMALA PUMAR, JESUS DAVID 007368CNR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/07/13 17:16 CTRA CANYA 0047 100,00
  1301011170 38849845Q CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA GI004398 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/09/13 19:19 PG BLAY 0021 30,00
  1301011596 38849845Q CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA GI004398 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/10/13 10:30 PG BLAY 0019 30,00
  1301011616 38849845Q CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA GI004398 AY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/10/13 10:00 PG BLAY 0019 50,00
  1301011589 38849845Q CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA GI004398 AY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/10/13 18:02 PG BLAY 0019 50,00
  1304004085 40595642K CORBATON LLAGOSTERA, JORDI 000520FZF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/08/13 16:12 CTRA TRIES 0075 100,00
  1304004305 43639867N CORREIA CAVALHEIRO, ANTONIO MANUEL 007169DTL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 04/09/13 00:08 CTRA TRIES 75 300,00
  1304003719 46672007Q COSTA MUNICOY, ENRIC 000738GXD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 24/07/13 17:47 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1301011227 37308160K CRIADO RODRIGUEZ, JOSE SANTOS 005846DXJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/09/13 19:52 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1304004420 X2942392W DE CLERCQ , EMILE JEAN AIM B 001038 NM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 25/09/13 14:02 CTRA TRIES 0075 300,00
  1300000852 41552034G DELGADO BRUGUE, DANIEL GI000964 AZ 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 07/09/13 22:27 PG BARCELONA 0008 200,00
  1301011146 40327973A DELGADO GIL, CRISTIAN 002332BPS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/09/13 10:48 AV SANT JOAN 0013 50,00
  1301010708 40352840F DILME MARSANS, LAURA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/09/13 17:06 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1301010668 40352840F DILME MARSANS, LAURA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/09/13 18:45 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1301011305 46672582Q ESTARTUS SANEGRE, JOAN 004419FZG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/09/13 17:29 AV SANT JOAN 0000 30,00
  1301011486 X1868365Y FELLAH , SAMIR 000834DZN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/10/13 17:13 C LLOSA 0010 50,00
  1304003826 40359693Y FIGUERAS PAGES, MARIA CARMEN 000414FGF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/07/13 19:06 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304004398 40528977X FUERTES MORENO, JOSE LUIS 007083CCD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 24/09/13 05:33 CTRA TRIES 75 300,00
  1304004416 40528977X FUERTES MORENO, JOSE LUIS 007083CCD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 25/09/13 05:16 CTRA TRIES 75 300,00
  1301011224 G17660028 FUNDACION IDCISO 007565BWX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/09/13 19:30 PL CLARÀ 0009 30,00
  1304003783 40340065C GONZALEZ ALCAIDE, NURIA 003537BDJ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/07/13 16:19 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301011432 39387641A GONZALEZ GIMENEZ, JUAN JOSE 007909CMJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/09/13 11:53 C PARE ROCA 0007 30,00
  1304004569 X5501055F GONZALEZ RODRIGUEZ, TANIA B 006715 TB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/10/13 07:40 CTRA TRIES 75 100,00
  1301011322 40428597W GORDILLO MESTRES, MANUEL 004475GTR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/09/13 12:15 C ESGLEIERS 0026 30,00
  1301011189 79295237T GRABALOSA BOADA, ANA MARIA 005225DKC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/09/13 16:54 PG BLAY 0050 50,00
  1304004065 40296859P HERRERA MORENO, EDELMIRA 006130BLH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 18/08/13 14:12 C MADRID 46 100,00
  1301010912 X2736555S HOVHANNISYAN , EDUARD B 008037 VP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/09/13 18:29 C PARE ROCA 0006 30,00
  1301010811 X5897859S ILIESCU , OANA MADALINA 007037DZG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/09/13 18:48 C LLOSA 0010 30,00
  1300000904 77916704H JOFRE PARAROLS, IMMA 002238CXV 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/09/13 17:44 AV REI JAUME II 0049 80,00
  1304004431 41532927X KABIRI HAJJOUT, NOUREDDINE 004675DBM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/09/13 12:23 CTRA TRIES 0075 100,00
  1400001226 X4034054S KUMAR , AMIT 004263FWY 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 27/12/13 22:48 C ALFONS V 0002 80,00
  1304004414 X2534603A LASRI , MOHAMED 001466DFY 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 24/09/13 19:30 CTRA TRIES 0075 400,00
  1301011559 77912785D LUCENA CEBRIAN, ENCARNACION 000120FLV 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/10/13 20:00 C PARE ROCA 0004 30,00
  1304003820 37746184X MAGRIÑA MONGE, ANNA MARIA 004790GHV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/07/13 15:38 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301011295 07263227B MARTIN PUIGDEMONT, MARC 007133FLN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/09/13 10:32 PG BLAY 0053 50,00
  1301011119 X3563556M MARTINEZ ARGUIJO, JUNIOR NOEL 000047CXJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/09/13 19:31 C SERRA I GINESTA 0015 50,00
  1300000888 X3563556M MARTINEZ ARGUIJO, JUNIOR NOEL 000047CXJ 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 19/09/13 18:38 C CLIVILLERS 0030 80,00
  1301011409 46042655J MARY HOSTALRICH, JORDI 009804CPP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/09/13 17:33 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1301011487 G17500224 MAS CUERA SAT GI007737 BB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/10/13 11:58 PL CATALUNYA 0004 30,00
  1304003933 40445543C MORANTE GALERA, ISIDORO 009657HRK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/08/13 07:39 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1300001088 X5053253S MOUDEN , MOURAD 005537BWV 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 30/11/13 19:28 C VERGE DEL PORTAL 0000 80,00
  1301011161 40352860G MUÑOZ SANCHEZ, GLORIA M 006987CLB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/09/13 18:09 PL CATALUNYA 0006 30,00
  1301010801 X1961353M OUAKIL , NADIR GI003033 BB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/09/13 18:49 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1301011394 77916303P PAIRO AULINA, CARLES 006392CDR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/09/13 19:36 PL CATALUNYA 0006 50,00
  1301010837 46673697G PARDO ROURA, JORDI 004720HND 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/09/13 19:13 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1304003976 40520772Q PEREZ ALBIOL, JULIO 000277DMJ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 04/08/13 11:25 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1301011088 43553294B PEREZ BIETO, CLARA B 003063 VN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/09/13 09:46 PG BLAY 0050 50,00
  1301011073 43553294B PEREZ BIETO, CLARA B 003063 VN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/09/13 17:01 PG BLAY 0050 50,00
  1304004299 46673709Q PEREZ COMAS, ESTEBAN GI002187 BC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/09/13 14:55 CTRA TRIES 0075 100,00
  1301010817 25972994Z PEREZ LARA, ROCIO 003970DTW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/09/13 19:09 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1300000907 77914567C PEREZ PUJAZON, ARACELI 004048GTD 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/09/13 18:31 AV REI JAUME II 0043 80,00
  1304004327 77908713P PRAT VILALTA, ADRIANA 001650FPZ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 20/09/13 15:18 CTRA TRIES 75 300,00
  1301011005 45543977K PRATSEVALL ROCA, MERCE 004312GLV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/09/13 17:41 PG BLAY 0051 50,00
  1301011262 B63686109 RANOLEC SL 003735DLS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/09/13 17:02 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1304004234 40304907Y RIVERA DORCA, M.ANGELS 003174CLB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 31/08/13 16:42 CTRA TRIES 75 100,00
  1301011453 77904007V ROCA JOAN, MIQUEL 008264DWH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/10/13 19:48 C ESGLEIERS 0028 50,00
  1301010751 77900112D RODRIGUEZ AGUILERA, ROSA 004997BHG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/09/13 19:02 C PARE ROCA 0010 50,00
  1301011442 X1873972R RODRIGUEZ OLIVA, MARIA DEL CARM 001693BSN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/09/13 11:48 AV GIRONA 0011 50,00
  1301011225 X1873972R RODRIGUEZ OLIVA, MARIA DEL CARMEN 001693BSN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/09/13 09:44 PL VAYREDA 0006 30,00
  1304003945 30430542R ROMERO ESCOBAR, TEODORO 003160DST 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/08/13 11:19 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301011476 77900302S RUBIO PUIG, FRANCESC 007923BSX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/10/13 19:01 C SANT FRANCESC D’ASSÍS 0002 30,00
  1304004350 40337049V SANTOS RAMOS, JOSE ANTONIO 000462HRK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/09/13 17:01 CTRA TRIES 0075 100,00
  1301011047 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/09/13 16:50 PG BLAY 0023 50,00
  1304004435 X1533966G SINGH , RAJINDER 006064DRF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/09/13 14:39 CTRA TRIES 75 100,00
  1304004132 X3713337X SINGH , SAT PAUL B 002489 WF 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 26/08/13 21:43 CTRA TRIES 0075 400,00
  1300000894 X7294427T SOFIANU , GRATIAN ILIE B 006178 OV 159 00 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 26/09/13 19:00 RDA PARAIRES 0000 80,00
  1301010792 X7294427T SOFIANU , GRATIAN ILIE B 006178 OV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/09/13 17:56 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1300000915 X8700590N STEFANOIU , LEONTIN 005989CZR 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 01/10/13 10:45 C VERGE DE NÚRIA 0017 200,00
  1301011339 40317593L SUCARRAT ORTIZ, NURIA 009085FTS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/09/13 10:33 PL PALAU 0015 30,00
  1304004585 43635319H SYLLA GANDEGUA, ALY GI003599 AV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/10/13 15:15 CTRA TRIES 75 100,00
  1304003901 X6957458G TEIXEIRA , CARLOS FRANCIS 004973DPN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/08/13 14:45 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1304003911 90001399F VERGES SERRA, GLORIA 008594FKV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/08/13 10:47 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304003790 90001399F VERGES SERRA, GLORIA 008594FKV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/07/13 06:32 AV SANT JORDI 188 100,00
  1304004554 B55002919 VILA PRAT AMILS SL 005461HSD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 05/10/13 12:58 CTRA TRIES 0075 300,00
  1304004437 40350050T VILELLA FERNANDEZ, CRISTINA 005296BKK 50 1 1RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/09/13 15:10 CTRA TRIES 0075 100,00

 31. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 59 – 26 de març de 2014
  Núm. 3031
  Ajuntament d’ Olot
  Edicte de notificació de denúncies
  Atès que ha estat impossible la notificació de les denúncies que es detallen en fulls annexos (bé sigui per tractar-se de titulars
  desconeguts, amb domicili desconegut o bé intentada la notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara
  al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei de procediment administratiu.
  Contra aquesta notificació podeu presentar un escrit d’al.legacions davant l’Ajuntament i proposar proves en el termini de
  15 dies hàbils.
  Podeu satisfer la multa en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la denúncia.
  Olot, 18 de març de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

  Expedient Infractor Nom Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
  1403000001 40366769K AURORA CORREA, MOISES 29 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 5/01/2014 19:28 C MARIÀ VAYREDA 0002 150,00
  1303000049 41575950C BEL MIÑANA, ROURA 29 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 7/09/2013 04:02 PL CARME 0000 150,00
  1403000002 41575274Z DOS ANJOS AURORA, ELISABET 29 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 5/01/2014 19:28 C MARIÀ VAYREDA 0002 150,00
  1303000105 43632578Z FLORIDO PLANELLA, DANIEL 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 7/12/2013 5:20 C POU DEL GLAÇ 0000 100,00
  1303000093 X2619081W FOFANA, GAOUSSOU BOUGA 7 2 a LLEI 10/99 TINENÇA ANIMALS 24/10/2013 9:30 C FORCA 0001 60,10
  SNC1204-02 B17769175 THE CITY OLOT SL 24 Llei 11/2009 24/02/2014

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 3042
  Ajuntament d’ Olot
  Edicte de notificació de sancions
  Atès que ha esta impossible la notificació de les sancions que es detallen en fulls annexos, les quals van estar degudament
  aprovades per Decret d’Alcaldia (bé sigui per tractar-se de titulars desconeguts, amb domicili desconegut o bé intentada la
  notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5
  de la Llei de Procediment Administratiu.
  Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes,
  un recurs de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podeu interposar recurs contenciós administratiu
  fins que aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes
  sense resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del
  dia següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del
  dia següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació.
  No obstant això, si ho estimeu convenient, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu oportú.
  Podeu satisfer la multa en el termini d’un mes i quinze dies hàbils a les oficines de Recaptació de l’Ajuntament d’Olot (pg.
  Bisbe Guillamet 10, 1ª planta) següents a la notificació d’aquesta resolució. Transcorregut aquest termini sense fer efectiu el
  deute, s’exigirà per via executiva, amb un recàrreg de constrenyiment del 20% i, si s’escau, els corresponents interessos de
  demora.
  Olot, 18 de març de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària
  Expedient Infractor Nom Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
  1303000079 47990330W ALAY COLL, ONA 29 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 10/09/13 04:49 C SANT ESTEVE 0000 150,00
  1303000065 40349337t BATLLE COLL, ENRIC 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 8/09/2013 04:40 PARQUING C MACARNAU 0000 100,00
  1303000030 36163869A CANCELA GONZALEZ, RODRIGO 9 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 5/08/2013 12:15 C DOCTOR FÀBREGA 0001 50,00
  1303000066 40347653H CASELLAS CAMPSOLINAS, LLORENÇ 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 8/09/2013 04:43 PARQUING C MACARNAU 0000 100,00
  1303000082 X0554594H DOS ANJOS ANGELO, JOSE 29 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 8/09/2013 13:25 C BISBE LORENZANA 0000 150,00
  1303000027 X3873419N GHAILAN, IBRAHIM A-1 15 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 21/07/2013 19:46 C ABAT RACIMIR 0000 100,00
  1303000056 43632613A MARCE COLOMER, DAVID 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 9/09/2013 03:37 C SERRA I GINESTA 0001 100,00
  1303000044 44999240Q MASALLERA MIRO, MARÇAL 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 7/09/2013 04:23 C FONTFREDA 0000 100,00
  1303000026 X3247841B OLAYA GOMEZ, JULIAN ANDRES A-1 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 10/07/2013 01:45 AV GIRONA 0015 100,00
  1303000047 40369127X ROCA ARRAYAS, EDUARD 37 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 7/09/2013 04:55 C ROSER 0016 500,00
  1303000085 40536627R VAZQUEZ BERLOSO, ALBA 12 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 8/09/2013 04:31 C ESGLEIERS 0007 100,00

 32. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) 
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  Núm. 3354
  Ajuntament d´Olot
  Oficines de Tresoreria / Recaptació
  Edicte per notificar procediments d’embargament a diversos deutors
  En els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen a les oficines de recaptació, s’ha procedit segons allò
  disposat a l’article 76 del RD 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el reglament general de recaptació, en les dates i contra
  els deutors que ara s’especificaran, a l’embargament de béns que es detallen:
  Embargament de devolucions tributàries de l’AEAT.
  NIF DEUTOR I.EMBARGAT DATA
  43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 47,50 13/03/2014
  43631631X PLANELLA FRANCH, ANNA 100,00 30/01/2014
  43631631X PLANELLA FRANCH, ANNA 100,00 20/12/2013
  43632498A CARBO MASSEGUR, CARLA 100,00 25/02/2013
  43632498A CARBO MASSEGUR, CARLA 100,00 21/03/2013
  B17691437 BLU PROF INVESTMENTS SL 195,83 27/02/2014
  X4230084Q SOUIDI, MOHAMMED 934,46 04/03/2014
  Embargament de béns mobles (vehicles).
  NIF DEUTOR MATRÍCULA MATRÍCULA MATRÍCULA MATRÍCULA
  02658836J RODRIGUEZ BARROSO, JESUS 4555BVS
  23923772T SÁNCHEZ BARACALDO, IBIS MARTHA 4532FBH 9515CMJ
  25424522T SANCHEZ RUBIO, MARIA JOSE 7190FTL
  27897056B CRUZ RUIZ, MARIA JESUS GI0586BN
  28385954K DELGADO SANCHEZ, ANTONIO 2371DYX
  37372595X LOPEZ BUSTOS, MARIA VICTORIA 2954DDT
  37949191L CAPDEVILA DILME, MIGUEL GI2245BM
  38829300X NUÑEZ DE ARENAS NEGRETE, G.JESUS T 0718AS B 9173SZ
  39387641A GONZALEZ GIMENEZ, JUAN JOSE 7909CMJ
  40256331Y BRETCHA ROCA, RAMIRO GI5528BH
  40263026P CASTILLO MOREA, CARME 7148FDN
  40279113H CANADELL JUAN, MARIA DOLORS 4802DBJ 3115DDZ
  40283733S BOIX CORCO, JOSEFINA 3235CJK
  40283742R FAJARDO LOPEZ, EMILIO GI2967AX
  40288183A CASTANYER BACHS, PAU 0671 FST
  40299037R BAUTISTA PUBILL, FRANCISCO 7324DMC
  40299346B VALLMAJO TERRADELLAS, ROSA M. 5620GNF
  40306898L CAPELLA SUÑER, JOSEP 6936BGX
  40317290S BAUTISTA PUBILL, JUAN 9079CVY
  40322744H CARRASCO GONZALEZ, M. JESUS 6743FGX
  40330811N MATEU ANGULO, FERRAN 0576DKB
  40333595J CRUZ ARROYO, AURELIO 5522FRB 4678GSZ 4013FXH 2798FYF
  40351471H CHAOUI SUBIRANA, JAMIL C2370BKT 7267GDG
  40354062X BENAISA MANZANO, SANTIAGO 8542GBM
  40354310M PIJOAN RAYA, JORDI GI 8691 BS
  40357099B BAUTISTA PUBILL, ANTONIO 8211CYW
  40357568C TORRENT PLANAGUMA, ELOI 4029GCL
  40360825B JIMENEZ CORTES, RAMONA 0400GFX
  40438253K RIERA PALOMER, JOSE M. B 6063 TB
  40438270S PUIG BUSCATO, AGUSTIN GI3311AN
  40444956P RODRIGUEZ PONT, JAUME 4730BKK
  40451727V FELIP COSTA, SARA 8770BNH
  40601696A PAREJA SABAO, MARIA DOLORES 1739BWR
  40602566E GARCIA GRAU, EUGENIO GI4811AH GI1882AF
  40985621N RIUS FERRER, GLORIA B9410XD
  41548060D DIEZ DE LOS RIOS RIQUELME, ERIC 8622BCB 8145GZF
  41548416C MARTINEZ REPISO, ANGEL 8246BZJ
  41654872D RAMOS GARMENDIA, JULIO CESAR 3965BTJ

 33. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) 
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  Núm. 3108
  AJUntAment d’olot
  Secció d’Ingressos
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es detallen
  a continuació, i havent intentat la seva notificació sense que s’hagi tingut constància de la seva recepció pels contribuents
  afectats i d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària es citat als
  obligats tributaris o als seus representants per tal que siguin notificats per compareixença:
  NOM I COGNOM DNI LIQUIDACIÓ IMPORT
  MANEL MASSEGU ARNAU 46671947W PLL 2014 800174 26,53€
  CARLOTA MERIN ESCARRA 43631512Y PLL 2014 800175 26,53€
  LUIS SERRA GRABULOSA 40218974C PLL 2014 800177 3.411,61€
  DAYAPA GRUPO INMOBILIARIO SL B63651194 PLL 2014 800180 4.234,37€
  DAYAPA GRUPO INMOBILIARIO SL B63651194 PLL 2014 800181 2.996,36€
  PROMOCIONS OLOT JOVE SL B17859562 PLL 2014 800218 3.520,47€
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí
  Oficial de la Província. Un cop transcorregut aquest termini i sense haver comparegut, la notificació s’entendrà efectuada a
  tots el efectes legals el dia següent al del venciment de termini per comparèixer.
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Secció d’Ingressos – Pg. Bisbe Guillamet, 10 – 1r pis de l’Ajuntament d’Olot. Horari: de dilluns
  a divendres de 10 a 14 hores
  RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIÓ:. Contra aquesta notificació es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós
  administratiu, davant de l’Alcalde de l’Ajuntament en el termini de 30 dies de la data de publicació al BOP del present Edicte.
  Olot, 19 de març de 2014
  Alícia Vila Torrents
  Secretària

 34. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) 
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  Núm. 3357
  AJUntAment d’olot
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a deutors, com a conseqüència de la derivació de responsabilitat subsidiària
  per deutes de societats
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors, com a conseqüència de la derivació de
  responsabilitat subsidiària per deutes de societats, que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat en la forma deguda, es
  procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de les Administracions
  Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest anunci.
  Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en
  compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el
  títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent:
  “PROVIDÈNCA DE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre
  en relació a l’article 106 del Reglament general de recaptació, declaro que l’import dels deutes de la relació anterior, es troben
  sotmesos en el recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, i
  disposo que es procedeixi a l’embargament dels béns afectes en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a
  l’article 62.5 de la Llei esmentada”
  Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i
  següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el
  pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els
  interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés,
  TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTES RELACIONATS:
  D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute
  tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
  a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins
  el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior.
  b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
  fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.
  LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis, dins de
  l’horari especificat a la capçalera d’aquesta notificació.
  Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot,
  transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
  AJORNAMENT DE PAGAMENT
  Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan
  les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval.
  RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de
  les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la
  notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposi recurs, únicament se suspendrà
  en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
  Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
  REQUERIMENTS.-
  Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es
  notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:

  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  RELACIÓ DELS DEUTORS
  NIF NOM ANY NÚM. REBUT CONCEPTE TITULAR DEL REBUT IMPORT NOMINAL.
  40255946N BASSAGAÑAS PALOMERAS JORDI 2012 2012CI3425 IVTM 1136FBW CANAL.PREPIRENAIQUES SL-B17528100 84,00
  40255946N BASSAGAÑAS PALOMERAS JORDI 2012 2012CI3426 IVTM 5320BBY CANAL.PREPIRENAIQUES SL-B17528100 84,00
  40255946N BASSAGAÑAS PALOMERAS JORDI 2013 2013CI3381 IVTM 5320BBY CANAL.PREPIRENAIQUES SL-B17528100 84,00
  40255946N BASSAGAÑAS PALOMERAS JORDI 2013 2013CI3382 IVTM 1136FBW CANAL.PREPIRENAIQUES SL-B17528100 84,00
  X6885002K SHAMSI MAHMOOD UZ ZAMAN 10/11 2012EE800040 ESC EMPRESARIAL ALI DOUALA SL – B17926023 130,04
  X6885002K SHAMSI MAHMOOD UZ ZAMAN 2012 2012EE0030 ESC EMPRESARIAL ALI DOUALA SL – B17926023 23,25
  40325694R CASAS PIELLA, MARC 2012 2012CI14410 IVTM E08588FD OBRES I CONS FERRAN &MARC SL-B17973629 166,0
  40325694R CASAS PIELLA, MARC 2013 2013CI14206 IVTM E08588FD OBRES I CONS FERRAN &MARC SL-B17973629 166,0
  40365705S DAUCIK PIELLA, FERRAN 2012 2012CI14410 IVTM E08588FD OBRES I CONS FERRAN &MARC SL-B17973629 166,0
  40365705S DAUCIK PIELLA, FERRAN 2013 2013CI14206 IVTM E08588FD OBRES I CONS FERRAN &MARC SL-B17973629 166,0
  46501968Q PURSALS ARENAS, FCO JAVIER 2012 2012DP0075 T. OCUPACIO WEEKEND GROUP 2008 SL –B17994864 155,63
  46501968Q PURSALS ARENAS, FCO JAVIER 10/11 2012EE0091/01 ESCOMB.EMPRESARIAL WEEKEND GROUP 2008 SL –B17994864 194,55
  46501968Q PURSALS ARENAS, FCO JAVIER 10/11 2012EE0091/02 ESCOMB. EMPRESARIAL WEEKEND GROUP 2008 SL –B17994864 194,55
  46501968Q PURSALS ARENAS, FCO JAVIER 10/11 2012EE0091/03 ESCOMB. EMPRESARIAL WEEKEND GROUP 2008 SL –B17994864 194,55
  46501968Q PURSALS ARENAS, FCO JAVIER 10/11 2012EE0091/01 ESCOMB. EMPRESARIAL WEEKEND GROUP 2008 SL –B17994864 194,55
  Olot, 25 de març de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 35. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) 
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  Núm. 3338
  AJUntAment d’olot
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a diversos deutors
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors que ara es relacionaran, malgrat haver-se
  intentat en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim
  Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació,
  mitjançant aquest anunci.
  Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en
  compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el
  títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent:
  “PROVIDÈNCA DE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre
  (pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional), declaro
  que l’import dels deutes de l’anterior relació es troben sotmesosal recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de
  la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General tributària, i disposo que es procedeixi executivament contra el patrimoni
  dels deutors, o les garanties existents, en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a l’article 62.5 de la
  Llei esmentada”.
  Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i
  següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el
  pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els
  interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés,
  TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTES RELACIONATS:
  D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute
  tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
  a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins
  el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior.
  b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
  fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.
  LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis.
  Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot,
  transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
  AJORNAMENT DE PAGAMENT
  Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan
  les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval.
  RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de
  les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la
  notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposi recurs, únicament se suspendrà
  en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
  Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
  REQUERIMENTS.-
  Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es
  notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:

  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  RELACIÓ DELS DEUTORS:
  INFRACCIONS CIRCULACIÓ 2012
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  46670301N ROMERO FERNANDEZ SERVANDO 2012MU000400238400 4185GWM 300,00
  TAXA CEMENTIRI 2013
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  40217914E AMARGANT BASSAGAÑAS EPIFANIA 2013CM000000012600 UNI06828 11,00
  77904039A AULINA VALLMAJO MONTSERRAT 2013CM000000031400 UNI06379 11,00
  40271507W AYATS PINADELLA Ma. DOLORS 2013CM000000034900 154008 6,60
  46671656X AYGUABELLA PUIGDEMONT ALICIA 2013CM000000035600 UNI06189 11,00
  77907765A BARCONS COSTA ANNA 2013CM000000043500 UNI05594 11,00
  25549612Q BELTRAN VAZQUEZ RODRIGO 2013CM000000061100 UNI07663 11,00
  43632485J BLAZQUEZ LARA JORDI 2013CM000000066700 UNI08791 11,00
  77885526M BOHIGAS SERRA M CARMEN 2013CM000000068100 UNI05750 11,00
  40200742P BOSCH CROS ANA 2013CM000000072400 UNI06268 11,00
  31506241J CABALLERO MARTIN PAULA 2013CM000000087200 UNI00382 11,00
  40263843C CAMBIL OJEDA ISABEL 2013CM000000092500 UNI00255 11,00
  25246971D CAMPAÑA RAMA JOAN 2013CM000000093600 UNI00528 11,00
  40223083Q CANALS FERRARONS RAMONA 2013CM000000100100 UNI08912 11,00
  40259267K CAPALLERA VILANOVA BALBINA 2013CM000000102400 UNI09071 11,00
  40223034J CAPDEVILA MASO PILAR 2013CM000000103900 UNI07972 11,00
  43632498A CARBO MASSEGUR CARLA 2013CM000000105200 UNI07939 11,00
  43632498A CARBO MASSEGUR CARLA 2013CM000000105100 UNI06743 11,00
  43632498A CARBO MASSEGUR CARLA 2013CM000000105300 UNI07950 11,00
  40214772P CASAS COROMINOLA MONTSERRAT 2013CM000000122500 UNI01874 11,00
  40214772P CASAS COROMINOLA MONTSERRAT 2013CM000000122400 UNI01880 11,00
  77897865Q CODES CHAMORRO JOSE ANTONIO 2013CM000000134800 UNI07764 11,00
  40163702K CODONY PADROSA BALDIRI 2013CM000000136500 UNI02716 22,00
  40223274T COLL CANTERO AGUSTIN 2013CM000000137400 UNI01561 11,00
  40223274T COLL CANTERO AGUSTIN 2013CM000000137500 UNI07545 11,00
  77900428A COLL MASO M.CARME 2013CM000000138600 UNI07539 11,00
  77900428A COLL MASO M.CARME 2013CM000000138700 UNI06720 11,00
  40264286A COMA TORRENT ISIDRO 2013CM000000149100 UNI08072 11,00
  40223182T COROMINA BANTI CARMEN 2013CM000000161700 UNI08382 11,00
  77916353N COROMINOLA GONZALEZ GRISELDA 2013CM000000168500 UNI01110 11,00
  40248080N DARIAS FERRER CARMEN 2013CM000000185400 UNI00278 11,00
  40339600S DOMINGUEZ MARSILLO LAURA 2013CM000000194800 UNI09192 11,00
  40178589G FABREGA SERRAT JOAN 2013CM000000212000 UNI06839 11,00
  MM067485 FAGEDA SALA FAUSTO 2013CM000000213900 UNI07843 11,00
  23423538Q FERNANDEZ MARTIN CARMEN 2013CM000000222800 UNI00406 11,00
  77907450X FERRES MASO LUIS 2013CM000000228500 UNI08262 11,00
  36780400L FUENTES LATAS ASUNCION 2013CM000000242800 UNI06876 11,00
  25247077T GALLARDO MARTIN FRANCISCO 2013CM000000245700 UNI06909 11,00
  40281259W GALVEZ LINARES MARIA 2013CM000000247200 UNI06426 11,00
  77893318T GARCIA ALBA DOLORS 2013CM000000247400 UNI00786 11,00
  IU1FLBJ12 GERRITSMA PAUL MARCEL 2013CM000000257000 UNI06707 11,00
  40212244X GIFRE COROMINA SALUD 2013CM000000257500 UNI07791 11,00
  46673420A GODOY MARTOS DIEGO 2013CM000000261000 UNI04569 22,00
  40200754C GRABOLEDA PAGES LUIS 2013CM000000266700 UNI07755 11,00Pàg. 333
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  40260026K GRANADOS CRUZ TRINIDAD 2013CM000000269800 UNI08616 11,00
  40260026K GRANADOS CRUZ TRINIDAD 2013CM000000269700 UNI01407 11,00
  40210923T GRANADOS SAU FRANCISCA 2013CM000000270300 UNI08872 11,00
  X3033472W GUAN ZHIJIN 2013CM000000271500 UNI07017 11,00
  77895626P GUELL ENSESA FEDERICO 2013CM000000272900 UNI05714 11,00
  MM067800 LLOBET FERRER ELISEA 2013CM000000308600 UNI07374 11,00
  40210832R LLONGARRIU MONSALVATJE RAMON 2013CM000000309500 UNI02323 33,00
  77918205R LORENTE GARCIA ANTONIO 2013CM000000316700 UNI00894 11,00
  40205916F MARTI BARCONS JOSE MARIA 2013CM000000326000 UNI08420 11,00
  36509764R MARTINEZ GARCIA ANTONIO 2013CM000000330100 UNI08974 11,00
  46672682R MARTINEZ LABRADOR MANUEL V 2013CM000000330400 UNI06374 11,00
  25885502Z MARTINEZ LOPEZ ROSA 2013CM000000330500 UNI01406 11,00
  40205137X MAS BATALLE TERESA 2013CM000000332700 UNI07579 11,00
  40326342M MASACHS TAPIA PILAR 2013CM000000333600 UNI01090 11,00
  40212631Y MASO VILA MARIA 2013CM000000341800 UNI05022 22,00
  40211208D MATABOSCH GUILLAUMES MIQUELA 2013CM000000345400 UNI06502 11,00
  X8364257P MIHAI EMILIA 2013CM000000351200 UNI01276 11,00
  40345973V MIRAPEIX HERRERO DAVID 2013CM000000354500 UNI03229 6,60
  77903888J MONDEJAR SERRAT MARIA TERESA 2013CM000000358200 UNI06213 11,00
  40223037Q MORENO MOLINA JUANA MARIA 2013CM000000366000 UNI03001 22,00
  77905270S MULI BOSCH LLUIS 2013CM000000368300 UNI05933 11,00
  77907800S NAVARRO PUJOLAS M. PILAR 2013CM000000372600 UNI07977 11,00
  40355233P ORTIZ SOTILLO PATRICIA 2013CM000000388200 UNI01627 11,00
  40333544P PAGES CABALLERO JUDIT 2013CM000000392300 UNI06875 11,00
  40237647K PAGES PONS JORDI 2013CM000000394700 UNI06873 11,00
  40217576Y PAIRO TRIAS EMILIO 2013CM000000398000 UNI00419 11,00
  46670008H PAPASEIT PIJUAN MARIA 2013CM000000400900 UNI07157 11,00
  40258457Q PAREJO PUJOLAR EMILIO 2013CM000000403300 UNI08173 11,00
  77893127Q PLANA DOMENECH PEDRO 2013CM000000418900 UNI03037 22,00
  77893127Q PLANA DOMENECH PEDRO 2013CM000000418800 UNI00951 11,00
  25251280V POZO PEREZ FRANCISCO 2013CM000000437600 UNI05850 11,00
  77903801H PRAT VILLAGRASA ZINEB 2013CM000000442800 UNI01352 11,00
  40231144G PUIGDEMONT CASACUBERTA JOAN 2013CM000000447600 UNI05877 11,00
  40231144G PUIGDEMONT CASACUBERTA JOAN 2013CM000000447700 UNI06264 11,00
  77887061E PUJEU DANES MARTA 2013CM000000455800 UNI06305 11,00
  40223379J PUJOL CORCOY CONCEPCION 2013CM000000458700 UNI01915 11,00
  77893375B PUJOL VILAR MARIA TERESA 2013CM000000462500 UNI06934 11,00
  77896192E REGIDOR GARCIA M.INMACULADA 2013CM000000472500 UNI08996 11,00
  77914926B RODRIGUEZ NEREO PEDRO JOSE 2013CM000000492000 UNI01494 11,00
  37308228C RUIZ BARBA CARME 2013CM000000507400 UNI05980 11,00
  46670297P SALA FONT MARIA ROSA 2013CM000000515800 UNI08902 11,00
  40200696P SALA REIXACH MARGARITA 2013CM000000517500 UNI08087 11,00
  46673673A SANTAELLA MELERO ISIDRO 2013CM000000525100 UNI03181 6,60
  46673673A SANTAELLA MELERO ISIDRO 2013CM000000525200 UNI05448 11,00
  77885369D SANTOS PAREDES MARIA DOLORS 2013CM000000526500 UNI08432 11,00
  40210844J SERQUELLA BARTROLI MANUEL 2013CM000000532700 UNI04512 22,00
  MM067481 SERRAT TORALLAS ANTONIO 2013CM000000542300 UNI01584 11,00
  77900081R SOLA BATLLE MARIA 2013CM000000544800 UNI00705 11,00
  40222329K SOLA PUIG LUIS 2013CM000000546900 UNI00458 11,00
  40151356A TERMAS ESGLEAS ROSA 2013CM000000569600 UNI05615 11,00
  77895242S VERDAGUER PUNSET ESTEVE 2013CM000000593700 UNI05824 11,00
  77902826D VILA ESTUDIS RAMON 2013CM000000599700 UNI04572 22,00
  77900021X VILACOBA MASSANELLA RAMONA 2013CM000000605200 UNI08831 11,00
  36882267L VILALLONGA BORDAS MARIA 2013CM000000605400 UNI05487 11,00
  46670463J VILLALONGA FEIXAS FRANCESC 2013CM000000612400 UNI07007 11,00
  77899801C VIVES PLANA SILVIA 2013CM000000616400 UNI08973 11,00
  77885004N VIVES VILARRASA RAMONA 2013CM000000616500 UNI07143 11,00

  ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 2013

  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  J55047567 ABSTRACT SC 2013EE000000000300 8912008823094 207,69
  B17550146 ACTUAL PUNT SL 2013EE000000000400 8458008394875 94,94
  B17382730 AG I AS TECNIQUES MONEMAR SL 2013EE000000001500 8454005642835 186,90
  B55070650 ALUMINIS I MUNTATGES ALBERT SL 2013EE000000003500 8914002318925 174,07
  B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2013EE000000004300 8455005198665 207,69
  77912711G ANGLADA CURTO ELISABET 2013EE000000005000 8909002609315 374,57
  B55041008 ARGELAGUER FRESCH SL 2013EE000000006600 8912004135894 207,69
  B17920190 ART PILPE SL 2013EE000000007500 8907008614515 1111,73Pàg. 334
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  G17994617 AS CUL GREDA CO I IND LA GARROTXA 2013EE000000008000 8912008774733 225,53
  41590800S AUZA CAMACHO XIMENA ALEJANDRA 2013EE000000010200 8908004373773 93,64
  J17991076 BAR DEL CARME SC 2013EE000000013900 8910002192244 374,57
  52193617Q BARRAGAN CONTRERA DOLORES 2013EE000000014600 8952008118742 439,17
  46673117E BARTRINA REIXACH ALEXANDRA 2013EE000000015000 8458005615394 374,57
  B17231853 BASSEGODA CONSTRUCCIONS SL 2013EE000000015400 8904711531606 134,90
  40289117V BATLLE FONT MARIA 2013EE000000016000 8458005734595 749,15
  77900466H BLAZQUEZ LOPEZ JOSEFINA 2013EE000000017700 8916008221041 112,77
  77896644Z BOIX FONT MARIA ANGELES 2013EE000000017900 8449100051664 225,53
  J55032643 BUSTIA SC 2013EE000000020100 8913003076241 46,73
  43632498A CARBO MASSEGUR CARLA 2013EE000000024200 8912007831711 374,57
  40287149G CARDONA ORELLANA JOSEFINA 2013EE000000024400 8458002333103 554,42
  41546579T CARNERO JUVANTENY AARON 2013EE000000025300 8917009747694 126,02
  X5380161R CEGLIA FERNIDANDO 2013EE000000028300 8916000872493 3344,52
  B55074207 CHEMICAL ENG PARTNERS GROUP SL 2013EE000000029800 8914002274536 93,45
  J55077382 COCO SC 2013EE000000031500 8914004392650 187,29
  A17043910 COMERCIAL FAJA SA 2013EE000000033300 8449100300724 207,69
  B55072938 COMPONENTES DEL CAFE SL 2013EE000000034400 8914002885426 103,85
  40216529V CROS MASOLIVER RAMONA 2013EE000000038700 8909008382583 194,35
  E55079941 D-CINE CB 2013EE000000040500 8914005793481 374,57
  B17511890 DISTRIOLOT SL 2013EE000000043700 8455018778035 93,45
  B17798075 EL SEÑOR DE LOS LADRILLOS 2013EE000000046500 280 103,85
  J17545427 ENVERNISSATS CROSCAT SC 2013EE000000048900 9 518,81
  77897910S ESPONA VILA ANTONI 2013EE000000050300 8916003219444 126,02
  A17127507 EXCLUSIVAS PAIN SA 2013EE000000051800 8914001360722 103,85
  B98266794 EXTENDER CREATIVA SL 2013EE000000052000 8916004516160 93,45
  46346326S FALGUERA OLLER JOSE MARIA 2013EE000000053500 8915008671712 93,45
  B17878091 FLUVIA CONSERVAR RESTAURAR SL 2013EE000000058500 8908000082335 259,40
  A17059361 FUSTERIA BUSQUETS MARTINEZ SA 2013EE000000063700 8449684002943 129,70
  B17786799 FUSTERIA CABISTANY SL 2013EE000000063800 8903003230064 1111,73
  A17068362 GALIATEX SA 2013EE000080021200 24 709,20
  43633516D GARROTE CANO MIRIAM 2013EE000000066900 8909006175754 189,88
  B55076392 GODIET-PLANT SL 2013EE000000069800 8914003441226 134,09
  79295237T GRABALOSA BOADA ANA MARIA 2013EE000000070300 8910007734363 93,45
  X2736555S HOVHANNISYAN EDUARD 2013EE000000074600 8913003368446 97,18
  X3295116K HUSSAIN IQBAL 2013EE000000074900 8914005393596 194,35
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013EE000000075700 8456002497320 186,90
  B17878125 INSTAL DE PROCESSOS DE L’AIGUA SL 2013EE000000077200 8906005066786 126,02
  B55083307 JEROLOT SL 2013EE000000079400 8916002618004 126,02
  B17508243 JERONI FRUITS SL 2013EE000000079500 8458008954875 194,35
  X7189442X JI XINGFENG 2013EE000000079600 8912001118282 225,53
  46659244H JORDANA FIGUERAS JOAN 2013EE000000080200 8912006144806 103,85
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2013EE000000081900 8900716899304 93,45
  X6172520X KAUR RUPINDER 2013EE000000082100 8916004180720 194,35
  A43345594 LEMUR CARIBU SA 2013EE000000084600 8901001383960 189,88
  77892813R MARSILLO OLIVERAS MARIA DOLORS 2013EE000000089200 8909001970872 195,10
  J17996406 MASLLORENS SC 2013EE000000090500 8910002875584 802,66
  X5079352D MASUTTI JUAN ADOLFO 2013EE000000090800 8917004495314 189,88
  B62685169 MED GEST IMMO I ADMI FINQUES SLU 2013EE000000092300 8951003014676 186,90
  J55039085 MIÑANA GERMANS SC 2013EE000000093700 8912005395291 207,69
  J17387515 MOBLES PLANAS SC 2013EE000000094300 8453016516761 207,69
  J17387515 MOBLES PLANAS SC 2013EE000000094400 8453016516752 207,69
  40344582Y MOLINA ALARCON JORDI 2013EE000000094900 8916003842252 253,22
  B17818857 MONTY 33 SLU 2013EE000000096400 8904002737061 186,90
  J55058671 MOS OLOT SC 2013EE000000096800 8913004165572 374,57
  B17600529 MOVIFA 27 SL 2013EE000000097400 8906008317236 103,85
  40460553B NADAL ANTOMAS MERCE 2013EE000000098301 8454016486641 187,29
  B17989906 OLOT BANYS SL 2013EE000000101100 8910000349345 207,69
  B17943481 OLOTPHONE SL 2013EE000000102600 8908005743210 128,27
  77919281L ORRI GELIS DAVID 2013EE000000103300 8916008576316 749,15
  43631631X PLANELLA FRANCH ANNA 2013EE000000110600 8914006442862 189,88
  B17711169 PRO I GESTIO TECNICA DE FINQUES SL 2013EE000000113400 8951003011413 93,45
  77893375B PUJOL VILAR MARIA TERESA 2013EE000000115400 8401019952875 139,49
  28618903A RAMOS ABAD PEDRO PABLO 2013EE000000117200 8952007774552 219,62
  40985621N RIUS FERRER GLORIA 2013EE000000120700 8914004710240 189,88
  77902649Q SABIDO MORCILLO CAMILO 2013EE000000124100 8913003968233 126,02
  B55033963 SICRISI SL 2013EE000000130400 8912000674586 749,15
  B64206535 SDAD DE PREVENCION ASEPEYO SL 2013EE000000131700 8901001996564 594,66
  B55013742 STYLEMPORDA 3 SL 2013EE000000134500 8913004072052 128,27Pàg. 335
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  B17762295 TREVERTHON ASSOCIATES SL 2013EE000000139000 8952006943546 186,90
  B17964883 VERTEX PROJECTES EMP SL 2013EE000000142200 8912003717400 186,90
  B17491499 VIDEO SISTEMES OLOT SL 2013EE000000143000 8456001750944 269,80
  77902826D VILA ESTUDIS RAMON 2013EE000000144100 8459700061610 103,85
  43629605P VILAPLANA MORENO NURIA 2013EE000000144900 8906006413473 207,69
  X4042234F VIR DHARM 2013EE000000145900 8909002000290 112,77
  ENTRADA DE VEHICLES 2013
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  43628955W ABULI BARRANCO ALEXANDRE 2013EV000000000700 0002012001 64,00
  B17876889 BAS SECTOR SL 2013EV000000051700 8815502000 190,00
  B17876889 BAS SECTOR SL 2013EV000000051600 9112601001 64,00
  40246813X BLANCH ROURA PEDRO 2013EV000000065900 8308714001 64,00
  46671668E BOSCH FRIGOLA JOAQUIM 2013EV000000074300 6507511001 64,00
  46670605V BRU PURRA CARLES 2013EV000000077900 8396311001 64,00
  40328254P CALM LARA ANTONIO 2013EV000000091400 6990639001 64,00
  40328254P CALM LARA ANTONIO 2013EV000000091500 6990639001 64,00
  40188370X CAMO AMARGANT DOLORS 2013EV000000092900 6689210001 64,00
  40322122V CASABO GRANADOS MARIA CARME 2013EV000000115500 6904228001 64,00
  77897865Q CODES CHAMORRO JOSE ANTONIO 2013EV000000139400 7502422001 64,00
  H17801218 CO PROPIETARIS STA.COLOMA 23 2013EV000000169400 7193620000 190,00
  H17716044 CO PROPIETARIS AV.GIRONA, 32 2013EV000000169900 8406535000 190,00
  H17755281 CO PROPIETARIS CAN MAREDEDEU 14 2013EV000000173800 8406501000 190,00
  H17897711 CO PROPIETARIS CANDI AGUSTI 9 2013EV000000173900 7203103000 201,00
  H55123871 CO PROPIETARIS CR TRIES 59-65 I HIP 8 2013EV000000177700 9012811000 190,00
  H55101679 CO PROPIETARIS ST ANT M CLARET 4 2013EV000000196300 7204905000 190,00
  B17726860 CO.OBRA PUB PROM I GESTIO IMM SL 2013EV000000200400 6886712002 64,00
  77893077N CORNELLAS SOMS CARMEN 2013EV000000203900 7002503001 64,00
  43639867N CORREIA CAVALHEIRO ANT MANUEL 2013EV000000210200 6988101009 13,68
  46671083N CROS GALCERAN MARIA DOLORS 2013EV000000218500 8400506001 64,00
  46671083N CROS GALCERAN MARIA DOLORS 2013EV000000218400 8400506001 64,00
  77908613T DORCA COLOMER JAUME 2013EV000000237000 6607414001 64,00
  77908613T DORCA COLOMER JAUME 2013EV000000236900 6711902001 64,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2013EV000000238400 9011804009 64,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2013EV000000238600 9011802001 64,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2013EV000000238800 9011802001 64,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2013EV000000238500 6890415001 64,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2013EV000000238700 6890415001 64,00
  43638606Q EL OUAHABI IBNAICH EL HASSAN 2013EV000000241000 8398514001 64,00
  77899751Q FERNANDEZ BOADA GASPAR 2013EV000000271000 6883401001 64,00
  77902834V FERRES AULI MIQUEL 2013EV000000277200 8599604001 64,00
  77902834V FERRES AULI MIQUEL 2013EV000000277100 8599604001 64,00
  77907450X FERRES MASO LUIS 2013EV000000279800 8621301001 64,00
  77907450X FERRES MASO LUIS 2013EV000000279900 8621301001 90,00
  43630974C GABINO GOMEZ OSCAR 2013EV000000299200 6402505001 64,00
  36975544P GARCIA EGEA JUAN MANUEL 2013EV000000305000 6592507003 64,00
  74905204T GOMEZ GRANADOS JESUS 2013EV000000320900 6884201001 64,00
  33964996E GOMEZ PLA JAVIER 2013EV000000321100 7187907001 17,27
  33964996E GOMEZ PLA JAVIER 2013EV000000321200 7187907001 17,27
  43632255J GUIBAS BASSOLS MONTSERRAT 2013EV000000335400 6906303005 64,00
  40256455S GUINO BUIL JUAN 2013EV000000338000 6708930001 64,00
  45284288W HADDU MOHAMED HABIBA 2013EV000000343700 9311105002 71,00
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2013EV000000351900 7800806001 64,00
  B17843855 IMMOGRUP, 68 SL 2013EV000000352400 8307106001 116,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2013EV000000352700 7705514000 190,00
  B17638453 INMOBILPA OLOT SL 2013EV000000352800 6882315001 64,00
  B97288757 INST Y MONTAJES TORAN SLU 2013EV000000353100 7504505001 64,00
  A17551656 INVERSIONS LANCELAN SA 2013EV000000354800 8509510001 64,00
  B17657453 J.T.A. MOTORS SL 2013EV000000363500 6586201001 64,00
  N0362543A JANNA SA 2013EV000000356500 0014001001 64,00
  46672800G JIMENEZ RECUERDA JAIME 2013EV000000358400 8701505001 64,00
  40187812G JUANOLA NOGUE MARTIRIAN 2013EV000000364000 6607415001 64,00
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2013EV000000369000 8103603001 64,00
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2013EV000000369100 8105703002 64,00
  46671022C JUVANTENY VILARNAU MIGUEL 2013EV000000369900 6589908001 64,00
  B62158795 LATITUD 2000 SL 2013EV000000373800 8404406000 190,00
  40199682Y LLACH PLANA MIQUEL 2013EV000000379300 8603242001 64,00
  46670587E LLONGARRIU REIXACH AGUSTIN 2013EV000000383100 6707543002 64,00Pàg. 336
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  77900352L LOPEZ PARBORELL JOSEP 2013EV000000389600 6803405001 64,00
  25289829H LUQUE SANCHEZ JOSE 2013EV000000392700 6391704001 64,00
  40591797V MARCER COSTA FRANCISCA 2013EV000000398200 6485202001 116,00
  40287550Z MARGUI MASOLIVER JOAN 2013EV000000399600 6585116001 116,00
  40287550Z MARGUI MASOLIVER JOAN 2013EV000000399700 6585116001 64,00
  36509764R MARTINEZ GARCIA ANTONIO 2013EV000000406400 6403406001 64,00
  38124910H MEDIANO GARCIA ALEJANDRO 2013EV000000427400 7693953001 64,00
  10024603F MIGUEL ORDUÑA ANTONIO 2013EV000000430700 6504802001 58,00
  A17646449 MULTITECNICS DE MUEBLES SA 2013EV000000449900 9213210001 23,88
  A17646449 MULTITECNICS DE MUEBLES SA 2013EV000000450200 9113904001 23,88
  A17646449 MULTITECNICS DE MUEBLES SA 2013EV000000450000 9113904001 64,00
  A17646449 MULTITECNICS DE MUEBLES SA 2013EV000000450100 9213210001 23,88
  A17646449 MULTITECNICS DE MUEBLES SA 2013EV000000450300 9113904001 23,88
  40262209L NOU RIVAS NEUS 2013EV000000462400 7694818001 64,00
  B63643142 OBRA Y DESARROLLO INTEGRAL SL 2013EV000000463200 9412415001 64,00
  B63643142 OBRA Y DESARROLLO INTEGRAL SL 2013EV000000463100 9412415001 64,00
  40309188D OBRERO FERNANDEZ MARTIN 2013EV000000464000 7082910001 64,00
  40309188D OBRERO FERNANDEZ MARTIN 2013EV000000464100 7082910001 64,00
  B17989906 OLOT BANYS SL 2013EV000000469400 8911504018 64,00
  43628888G PALACIOS PAREJA JESUS 2013EV000000482600 6689204001 64,00
  37005488Y PARDO MORILLAS MANUEL 2013EV000000488100 6291523001 64,00
  B17925694 PLA DE SOTA SL 2013EV000000502600 7715923001 220,00
  77907736C PORT CASAMITJANA MANEL 2013EV000000519700 8602822001 64,00
  B17795691 QUIROSIMOCOM SL 2013EV000000553300 8410808001 64,00
  B17966243 RACO DEL COLOR, SL 2013EV000000553500 7602634001 64,00
  77896192E REGIDOR GARCIA M.INMACULADA 2013EV000000557700 6885109001 64,00
  40346139E ROBERT LARIO ISAAC 2013EV000000574700 6289310001 64,00
  46670297P SALA FONT MARIA ROSA 2013EV000000604500 6389601001 64,00
  46670297P SALA FONT MARIA ROSA 2013EV000000604400 6389601001 64,00
  77908733M SOBRERROCA BASAGAÑAS JOSEP 2013EV000000638300 8706905001 64,00
  77900081R SOLA BATLLE MARIA 2013EV000000638500 8611617001 64,00
  40222384F SOY BARTRINA JAUME 2013EV000000647800 7906917001 64,00
  40222384F SOY BARTRINA JAUME 2013EV000000647900 7906917001 64,00
  53070509X TOLAGUERA BRAVIZ JAVIER 2013EV000000662400 6683424001 64,00
  B17465493 VALLS FOSQUES SL 2013EV000000678600 7796709002 64,00
  12762254Z VAZQUEZ RAMAJO JUAN CARLOS 2013EV000000680500 5904622001 64,00
  IBI 2013

  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  46919127R BOUZAS LOSADA ALBERTO 2013IB000000305003 8397613001 86,26
  74905204T GOMEZ GRANADOS JESUS 2013IB000001066103 6884201001 121,65
  40332121B MENCION ESTARRIOLA MONTSERRAT 2013IB000001432703 7203103008 101,41
  X3141439F SINGH BALJINDER 2013IB000002166903 9513508021 53,91
  INFRACCIONS GOVERNATIVES 2013
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  40446560W ROMO MORENO MANUEL 2013IN000080001100 13I2L800011 600,00
  X3708345D SHAKIR MUHAMMAD AFZAL 2013IN000080001200 13I2L800012 600,00
  INSPECCIÓ SALUT PUBLICA

  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  X3438366G HUSSAIN IBRAR AHMED 2013IS000080006800 13ISL800068 123,31
  INFRACCIONS CIRCULACIÓ 2013
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  X3106462J ABOUHAFS ABDELHAQUIM 2013MU000101149600 7490CPN 50,00
  43628955W ABULI BARRANCO ALEXANDRE 2013MU000400311500 4046DXC 100,00
  40595554W AGUSTI OLIVAS POL 2013MU000000049600 6807FYG 200,00
  40369085Z AMADOR AMADOR MARIA DOLORES 2013MU000400328400 7226FJM 300,00
  B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2013MU000100900500 5299FKN 50,00
  35017932H ARBAT BOU NURIA 2013MU000400358100 1170FTY 100,00
  A17031014 ARIDS TRAMUNTANA SA 2013MU000400294300 6605FKP 300,00
  43628166H AVILA MARTINEZ JUAN CARLOS 2013MU000100745700 GI9816AZ 50,00
  79295581E AYATS VERGES PILAR 2013MU000100812700 3904GCK 50,00Pàg. 337
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  46672543T BARTRINA PEREA MARC 2013MU000400239700 7648DRH 100,00
  40357099B BAUTISTA PUBILL ANTONIO 2013MU000100681000 8211CYW 50,00
  40357099B BAUTISTA PUBILL ANTONIO 2013MU000100822400 8211CYW 50,00
  75269632Q BEN SERHIR GUTIERREZ DRISS 2013MU000100626100 2824BKS 30,00
  X9824183D BENINI NATALIA LOURDE 2013MU000400384500 3218GDV 100,00
  77885526M BOHIGAS SERRA M CARMEN 2013MU000000064300 7863FJB 200,00
  40276232N BRONSOMS ARTERO JOSE MA 2013MU000400294000 4478CHF 300,00
  46670716J BROSSA MARI SILVIA 2013MU000100835100 1819GCX 50,00
  46671263P BUCH COLOM DOLORS 2013MU000400190300 0033DTT 300,00
  X9872390P CABALLERO OLMEDO JUAN GR 2013MU000100763000 7118GJZ 50,00
  X2534639Q CAMARA BAMBY 2013MU000100646700 GI5827AY 50,00
  X2253953E CAMARA IBRAHIMA 2013MU000400355400 GI2890AZ 300,00
  X2253953E CAMARA IBRAHIMA 2013MU000400337800 GI2890AZ 100,00
  X2253953E CAMARA IBRAHIMA 2013MU000400336000 GI2890AZ 100,00
  X2253953E CAMARA IBRAHIMA 2013MU000400325100 GI2890AZ 100,00
  X2253953E CAMARA IBRAHIMA 2013MU000400332500 GI2890AZ 100,00
  40349745V CASTILLO JUANHUIX NURIA 2013MU000100904600 0230FZZ 50,00
  46670670J CODINA COMA JAUME 2013MU000000071200 GI0376AN 200,00
  43633305M CODINA PRAT EDUARD 2013MU000100623700 1697FHH 30,00
  43628655R COMA NOGUE EUGENIO 2013MU000400327700 GI6541BS 300,00
  77905420G COMELLAS MASO MARIONA 2013MU000101146500 9548GBW 50,00
  38849845Q CONEJERO PEREZ MARIA ELENA 2013MU000100746500 GI4398AY 50,00
  43639867N CORREIA CAVALHEIRO AN MANUEL 2013MU000400308600 7169DTL 300,00
  77911715C CROSAS JUANOLA ALBERTO 2013MU000400308500 2821DFC 100,00
  77911715C CROSAS JUANOLA ALBERTO 2013MU000100977200 2821DFC 50,00
  Y1055000G CVETANOVA ILARIONOVA KATYA 2013MU000400349500 2335FFT 100,00
  77908708A DESCALS ROURA MONTSERRAT 2013MU000100792400 2197FPN 50,00
  X0609590K DIABATE MOUSSA 2013MU000100930500 B 4371TY 50,00
  X0609590K DIABATE MOUSSA 2013MU000101161900 B 4371TY 50,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2013MU000100732900 6304DJT 30,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2013MU000100702300 6304DJT 50,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2013MU000400264700 6304DJT 100,00
  X6830237L DUKUREH FODAY 2013MU000100673200 GI6716BK 50,00
  X0986425R EL KADERI ZACARIA 2013MU000080002600 13M2L800026 210,00
  X2139299T EL KAOUTARI MOHCINE 2013MU000400296700 9408BZX 300,00
  47683035X ESCUDERO CRUZ EVA MARIA 2013MU000100795300 7965FPX 30,00
  79300526E ESPUCHE VIÑOLAS JAVIER 2013MU000400328000 6510FYX 100,00
  46672582Q ESTARTUS SANEGRE JOAN 2013MU000100798000 0093CLJ 50,00
  77899751Q FERNANDEZ BOADA GASPAR 2013MU000100911300 4303FPJ 50,00
  46672750T FERNANDEZ DOMENECH DOLORS 2013MU000101103600 2613BYT 30,00
  40437453A FERRER PADROSA ESTHER 2013MU000100614300 1754HHS 50,00
  77902834V FERRES AULI MIQUEL 2013MU000100815900 4455BBR 30,00
  43628633W FONT JUVANTENY JOAQUIM 2013MU000100799300 GC5809 V 50,00
  40528977X FUERTES MORENO JOSE LUIS 2013MU000400407500 7083CCD 100,00
  40421064J GALI CARRERAS JOSEP 2013MU000400327400 8690CLK 100,00
  40310602C GARANGUER PLANA CARMEN 2013MU000100822500 5220DRN 30,00
  40602566E GARCIA GRAU EUGENIO 2013MU000400325600 GI1882AF 100,00
  39168430M GARCIA JULIA MARIA LUISA 2013MU000100761000 1973DCM 50,00
  40297123L GARCIA LINARES JOSEP MARIA 2013MU000101141200 GI8635BM 50,00
  40368603S GARCIA VERGES CEL 2013MU000400299200 4148BJT 100,00
  40356429P GELIS BRAVO RAQUEL 2013MU000100833800 0404GTF 50,00
  40356429P GELIS BRAVO RAQUEL 2013MU000100826800 0404GTF 50,00
  40434349G GIRO BARTRA ALBERTO 2013MU000400443400 7212GZP 100,00
  74010631N GOMEZ CALPENA MOISES 2013MU000100672700 9865GYS 50,00
  39387641A GONZALEZ GIMENEZ JUAN JOSE 2013MU000100883900 7909CMJ 30,00
  39387641A GONZALEZ GIMENEZ JUAN JOSE 2013MU000100852900 7909CMJ 30,00
  39387641A GONZALEZ GIMENEZ JUAN JOSE 2013MU000100819600 7909CMJ 30,00
  46645296P GONZALEZ HERNANDEZ FCO MANU 2013MU000100616000 9161FDP 30,00
  77915619Z GRABOLEDA PUJEU OLGA 2013MU000100839600 5912GCD 30,00
  77915619Z GRABOLEDA PUJEU OLGA 2013MU000400355800 5912GCD 300,00
  34751472J GRAU LOPEZ EVA 2013MU000400359200 GI8735BJ 100,00
  40319544S GRAU MATEU JORGE 2013MU000100619200 GI2950BB 30,00
  40338170B GRAU PRAT JOSE 2013MU000400331100 7382HRF 100,00
  40338170B GRAU PRAT JOSE 2013MU000400323000 7382HRF 400,00
  40338170B GRAU PRAT JOSE 2013MU000400308700 7382HRF 400,00
  40342532A HEREDIA MUÑOZ CAROLINA 2013MU000100903900 GI7817BT 50,00
  Y0931676Y HERES IOAN 2013MU000400313300 0777CNV 300,00
  40296859P HERRERA MORENO EDELMIRA 2013MU000100847600 6130BLH 50,00
  40353328N HERVAS GALEOTE MERCEDES 2013MU000400364500 1649CGJ 100,00
  J17593138 IDEES RETOLS SC 2013MU000100685900 6160CMV 50,00Pàg. 338
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  08947501H JIMENEZ-VALLADOLIDGATO ARAN. 2013MU000000084000 M 3056VZ 80,00
  46670279J JORDA COSTA ALBERTO 2013MU000100769300 1419BKN 50,00
  43442214K JOSA ROIG ROGER 2013MU000400313500 B 4972SU 100,00
  46672684A JUANOLA COROMINA JOSEP 2013MU000100714100 V 0596HB 50,00
  77905553E JUVANTENY TORRENT ROSER 2013MU000101080000 B 9741UW 50,00
  X6394315Q KISS PAL ATTILA 2013MU000100843500 6347BKD 30,00
  41575537R KRUBALLY DAMBA NYUMA 2013MU000400406300 7892CZC 100,00
  41575537R KRUBALLY DAMBA NYUMA 2013MU000400405500 7892CZC 100,00
  X4034054S KUMAR AMIT 2013MU000100774500 4263FWY 30,00
  40348303R LARA GARCIA MARIA DE LAS M 2013MU000100804200 GI2255AY 30,00
  37372595X LOPEZ BUSTOS MARIA VICTORIA 2013MU000400327900 3994FGD 100,00
  37372595X LOPEZ BUSTOS MARIA VICTORIA 2013MU000400342000 3994FGD 100,00
  40310801N LOPEZ PINTO JUAN ANTONIO 2013MU000101153900 GI5613BT 30,00
  40437138X MALLORQUI ALABERT JORDI 2013MU000400325200 0650GNJ 100,00
  77613328N MARI ABRIL SILVIA 2013MU000100850500 B 6516ML 50,00
  77613328N MARI ABRIL SILVIA 2013MU000100857800 B 6516ML 50,00
  77613328N MARI ABRIL SILVIA 2013MU000100858800 B 6516ML 50,00
  40302576K MARTI PUJOLRAS JOSE 2013MU000100533800 6693BRG 50,00
  46727018B MARTINEZ MORENO MIGUEL 2013MU000400289400 1041FXT 100,00
  39162933M MARTINEZ NAVAS JORGE 2013MU000000061000 9442BJM 200,00
  46129298S MASIP VALERO MIGUEL 2013MU000100844200 3643GLK 50,00
  46671112H MASSEGUR MORERA JOSEP 2013MU000000069800 GI0264BH 200,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100841000 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100835500 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100905100 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100895400 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100894600 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100876900 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100848400 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100854400 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100875700 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100766200 GI1018BC 30,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100872500 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100865400 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100801000 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100814100 GI1018BC 30,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100814400 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100821500 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100868700 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100829500 GI1018BC 50,00
  Y0172784E MINCIUNA IONUT DANIEL 2013MU000100848000 GI1018BC 50,00
  40345973V MIRAPEIX HERRERO DAVID 2013MU000000061900 2183HDZ 80,00
  77913624C MONTENEGRO LARA J ANTONIO 2013MU000100810000 4371CRX 30,00
  40363987E MORALES LOBATO ANTONIO 2013MU000100879600 B 8161WG 50,00
  40363987E MORALES LOBATO ANTONIO 2013MU000100876800 B 8161WG 50,00
  76022612E MORENO JIMENEZ MARIA BELEN 2013MU000400391400 3605BKG 100,00
  40352860G MUÑOZ SANCHEZ GLORIA M 2013MU000100815100 6987CLB 50,00
  46673356P MURO RUEDA MARIA ESTER 2013MU000101141300 7231FJG 30,00
  46673356P MURO RUEDA MARIA ESTER 2013MU000101081000 7231FJG 30,00
  46673047K NADAL MOLAS LOURDES 2013MU000100838600 GI8011BT 30,00
  73207885N NAVARRO FERNANDEZ M LAURA 2013MU000100772900 4270DSZ 50,00
  X5289867M NUÑEZ RODRIGO NICOLA 2013MU000400360400 GI7911AW 100,00
  77912172V OLIVAS MIR M. BEGOÑA 2013MU000100823900 5015CLF 50,00
  B17943481 OLOTPHONE SL 2013MU000100641800 9577FWR 50,00
  46673697G PARDO ROURA JORDI 2013MU000100854000 4720HND 50,00
  46672321P PEDRICO ESPARCIA AGUSTI 2013MU000400308100 6699DNX 100,00
  46672321P PEDRICO ESPARCIA AGUSTI 2013MU000400341800 6699DNX 100,00
  07263093S PEÑA FERNANDEZ MANUEL JOSE 2013MU000000055400 6192HLB 80,00
  34756214V PEÑALVER MANZANO ANDRES 2013MU000100772800 9659HHB 50,00
  40265107L PERE SOLANILLA JOSEP MARIA 2013MU000100640600 6439FLR 50,00
  43553294B PEREZ BIETO CLARA 2013MU000100805100 B 3063VN 50,00
  43553294B PEREZ BIETO CLARA 2013MU000100801500 B 3063VN 50,00
  43553294B PEREZ BIETO CLARA 2013MU000100774900 B 3063VN 50,00
  46671677P PEREZ DEL POZO JUAN 2013MU000000080900 B 8023VC 80,00
  77913563M PEREZ LARA JOSE VICENTE 2013MU000100927200 8984CJJ 50,00
  43635331F PLANELLAS SAUMELL JOAN 2013MU000100783400 GI1880BD 50,00
  40329488T PONS NAVINES MERITXELL 2013MU000100988800 GI6922AY 50,00
  38094064S PUIG MONTAÑES AGUSTIN 2013MU000100658800 GI7686AD 50,00
  40601402P QUINTERO CASTILLO JOSE MIG 2013MU000100713500 B 2601WW 30,00
  X7960028G QUISPE ARMAS ENGELS DARWEN 2013MU000400391700 4036DKJ 100,00Pàg. 339
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  40531557Z RAMIREZ ROCAMORA ANA M, 2013MU000100710600 9457DWM 50,00
  40555707Z RIBAS BUIXADE JOSE MARIA 2013MU000101040500 GI9745BS 50,00
  77904048N RIBERA VILLARIÑO URBANO 2013MU000100974700 0621BYZ 50,00
  38850189S RIOS MOGOLLON VERONICA 2013MU000100790600 9045CFK 30,00
  40315742P RISCO PEREZ DAVID 2013MU000101131000 5966DXZ 50,00
  40321938V RIVAS ARTACHO MANUEL 2013MU000101066100 5092GZD 30,00
  77900112D RODRIGUEZ AGUILERA ROSA 2013MU000100816700 4997BHG 50,00
  43635081X RODRIGUEZ CAMACHO JENNIFER 2013MU000100740400 8306GZL 50,00
  43635081X RODRIGUEZ CAMACHO JENNIFER 2013MU000100820700 8306GZL 50,00
  43631785A RODRIGUEZ HERRERA FELIX 2013MU000100787400 7593DKZ 30,00
  X1873972R RODRIGUEZ OLIVA M DEL CARM 2013MU000100866900 1693BSN 50,00
  X1873972R RODRIGUEZ OLIVA M DEL CARM 2013MU000100839100 1693BSN 50,00
  39123326G RODRIGUEZ RAMOS JOSE 2013MU000400314800 B 3287LH 100,00
  43630400K ROMA BENITEZ DAVID 2013MU000400272400 GI4703BD 300,00
  43630400K ROMA BENITEZ DAVID 2013MU000400358700 GI4703BD 100,00
  26468593D ROMERO FERNANDEZ LORENZO 2013MU000400275100 9078BZD 300,00
  30911155Y ROMERO MARTINEZ ANDRES 2013MU000100734100 9830DGW 50,00
  40297525F ROMERO ROMERO MANUEL 2013MU000101057800 3415BCV 50,00
  05284040C RONCAL DUO ANA TERESA 2013MU000400252700 GI6497BF 300,00
  05284040C RONCAL DUO ANA TERESA 2013MU000000073700 GI6497BF 80,00
  40947378H ROS MASO JORGE 2013MU000100800700 9481FZD 50,00
  40354543P RUIZ DEL POZO BEATRIZ 2013MU000100725800 8753FKF 30,00
  40354543P RUIZ DEL POZO BEATRIZ 2013MU000100665600 8753FKF 30,00
  40354543P RUIZ DEL POZO BEATRIZ 2013MU000100727900 8753FKF 50,00
  40324643P SABARI COMA JORDI 2013MU000400400300 3367FMF 100,00
  45547442J SAEZ SANCHEZ SERGIO 2013MU000400283400 9959CRW 300,00
  77917612Y SALA BUSQUETS MARC 2013MU000400424300 GI2523BM 100,00
  40322078L SALA COROMINAS M EUGENIA 2013MU000400317400 6047GMT 100,00
  43637326R SAMARA MAKANYI HAJI KABA 2013MU000400345100 1238BJD 100,00
  47846413L SANCHEZ FORNOS GISEL.LA 2013MU000100768700 GI0977BH 30,00
  40310332A SANJUAN GUELL CELIA 2013MU000400110000 9791GFV 100,00
  46673673A SANTAELLA MELERO ISIDRO 2013MU000100682200 6786BRW 30,00
  77920585N SAU CASADEVALL GERARD 2013MU000100732600 3715GSG 30,00
  X3398797H SCHENKEL CHRITOPHE 2013MU000100747100 1672HJV 30,00
  X3398797H SCHENKEL CHRITOPHE 2013MU000100834100 1672HJV 50,00
  X3398797H SCHENKEL CHRITOPHE 2013MU000400301200 1672HJV 100,00
  X3398797H SCHENKEL CHRITOPHE 2013MU000000068200 1672HJV 80,00
  74629482W SEDANO SIERRA JUAN 2013MU000100906400 8082GSP 50,00
  40437271M SERRA SUÑER ROSA 2013MU000100915800 6255DPD 50,00
  79303732P SERRADESANFERM ROJAS JOSEP 2013MU000400305400 4177BSH 100,00
  B17462433 SHIFT OFICINA SL 2013MU000100907200 5485DBG 50,00
  40317593L SUCARRAT ORTIZ NURIA 2013MU000100853200 9085FTS 30,00
  43635319H SYLLA GANDEGUA ALY 2013MU000100726600 B 6876UL 50,00
  43635319H SYLLA GANDEGUA ALY 2013MU000100712800 B 6876UL 50,00
  43635319H SYLLA GANDEGUA ALY 2013MU000100726700 GI3599AV 30,00
  B17259284 TADESAN SL 2013MU000400423600 4360BWS 100,00
  40344370R TANE RODRIGUEZ CARLOS 2013MU000400318600 GI7481BS 100,00
  B17222845 TELESERVEI SPAIN SL 2013MU000000072800 GI2757BL 80,00
  25310743W TERRONES GONZALEZ ANTONIO 2013MU000100797400 GI7810BT 50,00
  40302210T TORRENTA BERTRAN NATIVIDAD 2013MU000400354100 GI6607BT 300,00
  40302210T TORRENTA BERTRAN NATIVIDAD 2013MU000100777000 GI6607BT 50,00
  B17664111 TRANSPORTS GINESTOLA SL 2013MU000100847900 3619FPC 50,00
  46663069W TUELLS GALVEZ JORGE 2013MU000100834700 4218FFP 30,00
  46670635R TURRO CABRAFIGA RAFAEL 2013MU000400357500 9063GRT 100,00
  40979277Q UREÑA GARCIA FRANCISCO JAVI 2013MU000100764100 B 2408IJ 30,00
  B17610171 VALIDITAS SL 2013MU000100702400 4466DNJ 50,00
  X5236448S VARELA LAGOS MILGIAN LAURIB 2013MU000400424200 4056DWN 100,00
  43638081C VASQUEZ IZAGUIRRE PATRICIA R 2013MU000100884300 6295FWG 50,00
  40309945F VAZQUEZ ROMERO PEDRO PABLO 2013MU000400320400 5571CYD 100,00
  40595509A VAZQUEZ TREMOLEDA ISAAC 2013MU000400256600 0914FKR 400,00
  77916621G VERDAGUER PRAT MIQUEL 2013MU000100874900 B 1362VH 50,00
  90001399F VERGES SERRA GLORIA 2013MU000400348100 8594FKV 100,00
  B17424631 XART INSTAL.LACIONS SL 2013MU000100628400 3061DFZ 50,00
  PLUSVALUES 2013

  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080178800 7813201004 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080186500 7813701054 806,47
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080186600 7813701055 806,47Pàg. 340
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080186700 7813701056 777,67
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080186800 7813701057 864,07
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080187000 7813701060 921,68
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080187100 7813701061 1036,89
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080187200 7813701062 921,68
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080187300 7813701014 25,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080186900 7813701059 1036,89
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080186400 7813701053 777,67
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080187700 7813701036 1137,70
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080186300 7813701052 777,67
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080186200 7813701051 806,47
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080186100 7813701050 806,47
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080186000 7813701049 777,67
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080185900 7813701048 662,46
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080185800 7813701047 806,47
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080185700 7813701045 705,66
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080185600 7813701044 777,67
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080185500 7813701043 864,07
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080185300 7813701041 777,67
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080179000 7813201006 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080178900 7813201005 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080188500 7813201010 26,95
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080185200 7813701040 777,67
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080185100 7813701039 864,07
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080189600 7813201022 36,66
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080189500 7813201021 47,13
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080189400 7813201042 1526,06
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080189300 7813201031 1748,55
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080189200 7813201030 1595,55
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080189100 7813201020 41,89
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080189000 7813201009 34,04
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080188900 7813201003 44,51
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080188800 7813701058 1036,89
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080187500 7813701029 21,92
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080188600 7813201048 823,24
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080187400 7813701028 21,92
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080188400 7813201040 694,94
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080188300 7813201037 1107,41
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080188200 7813201033 1107,41
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080189700 7813201034 1529,98
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080189800 7813201044 1039,88
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080178600 7812302001 5325,42
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080188100 7813201018 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080178700 7813201002 26,95
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080188000 7813201014 26,95
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080187900 7813201001 26,95
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080187800 7813701046 777,67
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080187600 7813701035 777,67
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080188700 7813701019 29,89
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080181400 7813201045 759,09
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080182100 7813701003 19,93
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080180200 7813201025 41,46
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080180300 7813201026 6,22
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080180400 7813201027 12,44
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080180500 7813201028 172,13
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080180000 7813201023 35,24
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080180700 7813201032 1263,14
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080179900 7813201019 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080181500 7813201046 780,47
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080181600 7813201047 780,47
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080181700 7813201049 759,09
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080181800 7813201050 780,47
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080181900 7813701001 23,91
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080182000 7813701002 23,91
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080180600 7813201029 1176,62
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080185400 7813701042 820,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080180800 7813201035 1263,14
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080180900 7813201036 1263,14
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080181000 7813201038 1211,23Pàg. 341
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080181100 7813201039 1263,14
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080181200 7813201041 780,47
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080180100 7813201024 39,38
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080179100 7813201007 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080179400 7813201012 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080179300 7813201011 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080185000 7813701038 820,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080179500 7813201013 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080179600 7813201015 26,95
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080179700 7813201016 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080179800 7813201017 24,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080181300 7813201043 780,47
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080184100 7813701025 25,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080179200 7813201008 35,24
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080182200 7813701004 19,93
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080184900 7813701037 777,67
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080184800 7813701034 734,47
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080184700 7813701033 13,95
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080184600 7813701032 21,92
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080184500 7813701031 27,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080184400 7813701030 21,92
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080184200 7813701026 25,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080184000 7813701024 29,89
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080183900 7813701023 27,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080183800 7813701022 25,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080183700 7813701021 25,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080182600 7813701008 23,91
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080182300 7813701005 21,92
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080182400 7813701006 21,92
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080184300 7813701027 21,92
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080182500 7813701007 25,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080183600 7813701020 29,89
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080182700 7813701009 33,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080182800 7813701010 23,91
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080182900 7813701011 23,91
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080183000 7813701012 27,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080183100 7813701013 25,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080183200 7813701015 27,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080183300 7813701016 27,90
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080183400 7813701017 35,87
  B62053855 BELL CORBERA SL 2013PL000080183500 7813701018 21,92
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080152600 9211101018 1596,74
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080150100 9211101007 1945,16
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080153100 9211101017 1490,12
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080153000 9211101031 1796,68
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080152900 9211101051 1703,36
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080153500 9211101019 1393,68
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080152700 9211101012 1591,65
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080153700 9211101064 40,72
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080152500 9211101024 1604,37
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080152400 9211101046 1700,81
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080152300 9211101026 1769,25
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080152200 9211101052 891,69
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080152800 9211101029 1505,39
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080154100 9211101021 1307,99
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080153600 9211101023 1457,03
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080153800 9211101027 1315,62
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080153900 9211101005 1903,87
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080154000 9211101016 1778,86
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080154700 9211101048 858,61
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080154600 9211101040 901,88
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080154500 9211101044 904,42
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080154400 9211101056 896,78
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080154300 9211101015 1305,44
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080154200 9211101038 1695,72
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080152100 9211101010 1786,50
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080150600 9211101062 30,54
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080150000 9211101008 1983,90
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080150400 9211101035 1838,54Pàg. 342
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 67 – 7 d’abril de 2014
  NIF/CONCEPTE DEUTOR REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080153400 9211101025 1396,22
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080153300 9211101039 1693,17
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080153200 9211101053 1367,66
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080150800 9211101063 7,63
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080150300 9211101036 2759,36
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080152000 9211101054 1705,90
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080150500 9211101030 1561,10
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080150700 9211101061 30,54
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080150900 9211101033 1619,64
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080151700 9211101058 7,63
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080151900 9211101020 1802,34
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080150200 9211101034 1859,47
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080151800 9211101055 1700,81
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080151000 9211101050 1705,90
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080151600 9211101057 43,27
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080151500 9211101032 1457,03
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080151400 9211101028 1778,86
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080151300 9211101060 30,54
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080151200 9211101059 30,54
  B63376412 CAT EDIFICIS SL 2013PL000080151100 9211101009 1561,10
  40264487C CENTELLAS BADOSA ENCARNACION 2013PL000080086307 9088902001 242,78
  77885406T FABREGA TURET RAMON 2013PL000080086207 9088902001 242,78
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2013PL000080121005 8307111001 357,62
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2013PL000080121103 8307112001 140,65
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2013PL000080121104 8307112001 140,65
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2013PL000080121105 8307112001 140,65
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2013PL000080121106 8307112001 140,65
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2013PL000080121004 8307111001 357,62
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2013PL000080121003 8307111001 357,62
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2013PL000080121006 8307111001 357,62
  Olot, 25 de març de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 36. lejarza said

   Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) 
  Núm. 72 – 14 d’abril de 2014
  núm. 3820
  AJUntAment d’OlOt
  Departament de multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del rDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del rD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: nÚm. EXPEDIEnT, DaTa DE DEnÚnCIa
  I maTrICuLa DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta
  podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es

  Olot, 4 d’abril de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIEnT nIF COGnOmS I nOm maTrICuLa InFraCCIO G P DaTa HOra CarrEr nÚm. ImPOrT
  1404000128 46705098X aGuILa rODrIGuEZ, JOSE anTOnIO 001573HTL 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 04/12/13 09:03 CTra CanYa 0047 100,00
  1401002288 43636607H aLCaIDE mOnCaYO, ZEnaIDa 000431BYJ 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 30/01/14 09:34 aV rEIS CaTÒLICS 0019 50,00
  1401002634 43636607H aLCaIDE mOnCaYO, ZEnaIDa 000431BYJ 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 06/02/14 19:38 aV SanT JOan 0006 50,00
  1404000846 41686591B aLVaraDO VarGaS, FErnanDO XaVIE GI001299 aX 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 17/01/14 23:50 CTra TrIES 0075 300,00
  1404000913 41686591B aLVaraDO VarGaS, FErnanDO XaVIEr GI001299 aX 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 09/01/14 05:57 CTra TrIES 75 100,00
  1404001016 41686591B aLVaraDO VarGaS, FErnanDO XaVIEr GI001299 aX 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 25/01/14 07:36 CTra TrIES 75 100,00
  1404001300 X7966649r aLVES maCEDO, ruI manuEL 005624DLC 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 15/02/14 15:55 aV SanT JOrDI 188 300,00
  1404001194 77917889F arCaS SanTaELLa, DamIana 006427BZG 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 10/02/14 11:47 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1401002987 B17781691 arEaBanY SL 002667GGJ 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 13/02/14 17:13 C ParE rOCa 0003 50,00
  1401001325 40348519X aSPErO DILmE, aLBErT 008439DWH 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 09/01/14 19:56 PG BLaY 0017 50,00
  1401002626 46671656X aYGuaBELLa PuIGDEmOnT, aLICIa 000171DJG 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 06/02/14 19:25 PG BLaY 0027 50,00
  1404000782 40205548F BaDIa CLOS, JOSEP marIa GI002644 X 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 07/01/14 13:40 CTra TrIES 0075 100,00
  1401002316 X2593077B BarrET , VErOnIQuE CarmEn 009889GFW 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 31/01/14 19:48 PG BLaY 0046 50,00
  1404001193 46672543T BarTrIna PErEa, marC GI002585 BK 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 10/02/14 11:19 aV SanT JOrDI 188 300,00
  1404000734 77917946H BauS SOLa, nurIa 009215HSK 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 03/01/14 11:00 CTra TrIES 0075 100,00
  1404001320 40275039S BOnFILL DOrCa, JOan GI001582 aX 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 16/02/14 14:02 aV SanT JOrDI 0188 100,00
  1401002330 43632141Z BuSQuETS CrISTIna, anna ISaBEL 004818GTV 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 31/01/14 18:54 C ParE rOCa 0012 30,00
  1404000870 46673757H BuSQuETS manZanO, ana C 009325BSL 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 20/01/14 14:41 CTra TrIES 0075 100,00
  1401001923 40287541m CaLm maSO, JOSEP 009580BCZ 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 22/01/14 09:40 aV SanT JOan 0005 50,00
  1401002955 43632077L CaSaS TEJaDa, DaVID 002288FVH 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 13/02/14 17:26 PL CLarÀ 0009 50,00
  1401001819 X3260414a CHOrrO SErPaS, CESar auGuSTO C 001562BnF 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 20/01/14 17:29 C SErra I GInESTa 0015 50,00
  1404000729 43631981S CInTaDO GOnZaLEZ, Juan JOSE 006625DLm 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 02/01/14 23:04 CTra TrIES 75 300,00
  1404000785 43631981S CInTaDO GOnZaLEZ, Juan JOSE 006625DLm 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 07/01/14 22:33 CTra TrIES 75 100,00
  1404000819 43631981S CInTaDO GOnZaLEZ, Juan JOSE 006625DLm 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 15/01/14 22:49 CTra TrIES 75 100,00
  1404000832 43631981S CInTaDO GOnZaLEZ, Juan JOSE 006625DLm 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 16/01/14 23:34 CTra TrIES 75 300,00
  1404000845 43631981S CInTaDO GOnZaLEZ, Juan JOSE 006625DLm 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 17/01/14 23:46 CTra TrIES 75 100,00
  1404000884 43631981S CInTaDO GOnZaLEZ, Juan JOSE 006625DLm 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 21/01/14 22:58 CTra TrIES 75 300,00
  1404000992 43631981S CInTaDO GOnZaLEZ, Juan JOSE 006625DLm 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 22/01/14 22:50 CTra TrIES 75 300,00
  1404001007 43631981S CInTaDO GOnZaLEZ, Juan JOSE 006625DLm 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 23/01/14 22:23 CTra TrIES 75 100,00
  1404001015 43631981S CInTaDO GOnZaLEZ, Juan JOSE 006625DLm 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 25/01/14 00:21 CTra TrIES 75 300,00
  1401002559 35103080C CIrEra FaIBELLa, JOrDI GI009500 BD 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 05/02/14 18:47 C ParE rOCa 0006 50,00
  1404000829 77903841n CLaVaGuEra ESPuÑa, JOaQuIm 007953CJP 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 16/01/14 16:31 CTra TrIES 75 100,00
  1404001010 52597675X COLL TrIuS, marTa 008184GPZ 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 24/01/14 09:20 CTra TrIES 75 300,00
  1401002257 23537815Y COLOm arTIGaS, Juan 009229DCP 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 29/01/14 18:34 C VaLLS nOuS 0007 50,00
  1401002349 77921022n COma rIuS, LIDIa 004501FZm 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 31/01/14 12:23 aV rEIS CaTÒLICS 0016 50,00
  1401001993 40595642K COrBaTOn LLaGOSTEra, JOrDI 000520FZF 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 24/01/14 17:12 C BOLÒS 0003 50,00
  1404000871 43639867n COrrEIa CaVaLHEIrO, anT. manuEL 007169DTL 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 20/01/14 14:42 CTra TrIES 75 100,00
  1404000856 79295215r DaLmau BrunET, narCISO 005723GHB 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 18/01/14 20:40 CTra TrIES 75 100,00
  1401002723 X6515634X DaSCaLu , DumITru DOru 005449BHY 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 08/02/14 10:52 C LLOSa 0008 50,00
  1401003011 X6515634X DaSCaLu , DumITru DOru 005449BHY 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 14/02/14 18:36 PL CLarÀ 0009 50,00
  1401001391 40343320D DIaZ marTIn, JOSE GI007722 aD 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 10/01/14 11:54 C VaLLS nOuS 0017 50,00
  1401002825 77900809Q DOmEnECH TEIXIDOr, EmILIO GI003129 BB 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 11/02/14 19:28 C FOnTanELLa 0006 30,00
  1404000990 40340916C EDu aYma, rOSa CS002334 aB 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 22/01/14 22:00 CTra TrIES 75 300,00
  1404001135 46673733V ESCOBar TruJILLO, DOLOrES 004146CmD 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 08/02/14 00:34 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1404000744 46747204a ESPIna mOnTErO, nurIa GI007077 Bm 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 04/01/14 12:13 CTra TrIES 75 100,00
  1401001496 E17389826 ESTEVE BaTLLE PLanELLa I m. BaTLLE P 007830DXC 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 13/01/14 13:10 aV SanT JOan 0006 50,00
  1401002431 X8767853T FaHErTY , CIaran anTHOnY GI002737 BS 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 01/02/14 10:52 PL PaLau 0015 50,00
  1401003099 X8767853T FaHErTY , CIaran anTHOnY GI002737 BS 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 15/02/14 10:19 PL PaLau 0015 30,00
  1404000383 40441952V FaIG VILa, rauL 001133BSS 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 15/12/13 11:15 CTra CanYa 0047 300,00
  1304005017 07264946m FaLGuEra DESCaLS, FErran C 002723BVP 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 27/11/13 10:49 CTra rIuDaura 0085 100,00
  1304005020 07264946m FaLGuEra DESCaLS, FErran C 002723BVP 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 28/11/13 16:58 CTra rIuDaura 0085 100,00
  1304005025 07264946m FaLGuEra DESCaLS, FErran C 002723BVP 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 29/11/13 16:33 CTra rIuDaura 0085 100,00
  1304005032 07264946m FaLGuEra DESCaLS, FErran C 002723BVP 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 01/12/13 11:01 CTra rIuDaura 0085 100,00
  1401002377 46346326S FaLGuEra OLLEr, JOSE marIa 002170BPZ 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 31/01/14 10:54 C FOnTanELLa 0002 50,00
  1401001589 B17707084 FamILIa GarCIa aSSOCIaTS SLL 004376GJK 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 15/01/14 11:47 aV rEIS CaTÒLICS 0019 50,00
  1401002396 40449895W FErnanDEZ mOrEnO, rOBErTO JOSE 009284FZC 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 01/02/14 13:13 C ParE rOCa 0006 30,00
  1404000830 38045762J FErran GarrIDO, JOrDI 000072GFC 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 16/01/14 16:31 CTra TrIES 0075 300,00
  1401002465 77919225D FErrES aLSIna, ISaaC 006609CLB 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 03/02/14 17:50 C SaBIna SurEDa 0006 50,00
  1401003086 77902834V FErrES auLI, mIQuEL GI008493 BK 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 15/02/14 17:47 aV GIrOna 0011 50,00
  1404001162 77902834V FErrES auLI, mIQuEL 004455BBr 50 1 3 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 4 08/02/14 15:57 aV SanT JOrDI 188 400,00
  1404001167 77902834V FErrES auLI, mIQuEL 004455BBr 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 08/02/14 17:31 aV SanT JOrDI 188 300,00
  1404000775 40325916Q FErrES COSTa, marIa GLOrIa 002573GKD 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 06/01/14 14:04 CTra TrIES 75 100,00
  1400000190 77907450X FErrES maSO, LuIS GI005217 aV 29 0 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 G 0 13/02/14 17:30 C rEmEnCES 0000 200,00
  1404001272 77902471E FOnT rIBaS, ISIDrE 006249DPD 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 14/02/14 15:50 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1404001266 J55132450 FrOnTEra CuSTOm SC GI007903 aY 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 14/02/14 11:54 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1400000111 B17152141 GaLISmar SL 003764DnD 94 2a 4 rD 1428/2003, 21 novbre (rGC) G 0 27/01/14 13:27 C anTOnI LLOPIS 0008 200,00
  1404000949 40602566E GarCIa Grau, EuGEnIO 008761CGC 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 12/01/14 12:17 CTra TrIES 75 100,00
  1404001213 77920844H GarCIa rOVIra, Juan CarLOS GI001877 BL 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 11/02/14 18:03 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1404000973 74905204T GOmEZ GranaDOS, JESuS 006465BHT 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 14/01/14 13:18 CTra TrIES 75 100,00
  1404000743 77914973n GOnZaLEZ BuEnO, DaVID 007689FLS 50 1 3 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 4 04/01/14 05:30 CTra TrIES 75 400,00
  1401003167 46645296P GOnZaLEZ HErnanDEZ, FrCO manuEL 009161FDP 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 17/02/14 10:39 C FOnTanELLa 0008 30,00
  1404000915 77916350D GraBuLEDa naDaL, EVa 003747FTK 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 09/01/14 09:50 CTra TrIES 75 100,00
  1404000784 40292738G GranaDOS maTEOS, VICTOr 000732CPP 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 07/01/14 21:37 CTra TrIES 75 100,00
  1404000732 77914422J GuELL BOSCH, SanTIaGO 003875CZH 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 03/01/14 06:12 CTra TrIES 75 100,00
  1401002200 40445969D GuISET GarnaTCHa, marC B 000303 PZ 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 28/01/14 12:27 C ParE rOCa 0006 50,00
  1401002467 40363162W HErnanDEZ DOmInGO, ramOn 002975CBX 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 03/02/14 11:58 aV SanT JOan 0005 50,00
  1401002917 J17593138 IDEES rETOLS SC 006160CmV 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 12/02/14 12:32 aV rEIS CaTÒLICS 0013 50,00
  1400000194 X0927920P JaITEH , EBrIma B 009455 In 29 0 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 G 0 13/02/14 17:27 C rEmEnCES 0000 200,00
  1404000831 46670279J JOrDa COSTa, aLBErTO 005104DZB 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 16/01/14 16:50 CTra TrIES 75 100,00
  1404000772 43442214K JOSa rOIG, rOGEr B 004972 Su 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 06/01/14 11:00 CTra TrIES 75 100,00
  1404000763 40337830Q JuLIa GraBuLOSa, CarLOS 000456DWP 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 05/01/14 14:10 CTra TrIES 75 100,00
  1401002587 77905553E JuVanTEnY TOrrEnT, rOSEr B 009741 uW 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 05/02/14 19:37 C P. anTOnI SOLEr 0003 30,00
  1404000786 X6257773W KOmaL , ZaHra SYEDa GI007830 BG 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 08/01/14 14:35 CTra TrIES 0075 100,00
  1401002369 40348303r Lara GarCIa, marIa DE LaS mErCE GI002255 aY 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 31/01/14 19:12 PL CaTaLunYa 0004 30,00
  1401002344 40336906n LEOn SEDanO, FranCISCO JaVI 002809HLY 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 31/01/14 19:24 PL CLarÀ 0009 50,00
  1401002849 52404611P LLaVErIa DIaZ, mOnTSErraT 008778DTH 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 11/02/14 19:59 PG BLaY 0027 30,00
  1404001183 77913240G LLEnS TrEmOLEDa, marIa TErESa 000080DYW 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 09/02/14 15:30 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1404001286 46313863m LLImarGaS CaSaS, PErE GI009566 aW 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 15/02/14 09:01 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1404000921 46670587E LLOnGarrIu rEIXaCH, aGuSTIn 001296GFm 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 09/01/14 16:38 CTra TrIES 75 100,00
  1404001118 39640721Z LLOP SanCHEZ, anGELS GI007605 BF 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 07/02/14 08:03 aV SanT JOrDI 188 300,00
  1401001604 38558049K LOPEZ COrnELLES, Juan 003074DKS 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 16/01/14 19:06 PG BLaY 0034 50,00
  1401002560 38558049K LOPEZ COrnELLES, Juan 003074DKS 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 05/02/14 12:13 PL PaLau 0010 50,00
  1401002777 38558049K LOPEZ COrnELLES, Juan 003074DKS 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 10/02/14 11:42 PL VaYrEDa 0004 30,00
  1401003109 38558049K LOPEZ COrnELLES, Juan 003074DKS 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 15/02/14 12:23 PG BLaY 0043 50,00
  1401002269 B17475245 marBrES VICTOr GranaDOS SL 008097CFB 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 30/01/14 19:32 PL CaTaLunYa 0015 50,00
  1401002053 77920707L marCE LInarES, IOnE 003978CLF 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 25/01/14 18:49 C P. anTOnI SOLEr 0003 30,00
  1401002997 28684728W marQuEZ CaSTrO, marIa ISaBEL 001385BCL 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 14/02/14 17:07 C PErE LLOSaS 0002 50,00
  1401002293 77907516F marTIn mOTa, aSSumPCIO 007550GPH 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 30/01/14 12:32 C ESGLEIErS 0020 30,00
  1404000962 43633297C maSDEu GraBaLOSa, GLOrIa 005884DGn 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 13/01/14 11:25 CTra TrIES 75 300,00
  1404000969 77920774V maSOLIVEr PaIrO, GaBrIEL GI008504 Bm 50 1 3 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 4 14/01/14 09:30 CTra TrIES 75 400,00
  1404000749 40344582Y mOLIna aLarCOn, JOrDI 001952DSS 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 04/01/14 14:06 CTra TrIES 75 100,00
  1404000778 40344582Y mOLIna aLarCOn, JOrDI 001952DSS 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 07/01/14 09:18 CTra TrIES 75 100,00
  1401001605 40235684J mOLInEr SaQuES, JOSE GI009515 aX 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 16/01/14 13:14 PG BLaY 0044 50,00
  1404000410 47807875Y mOra SanCHEZ, IrEnE 000694HnL 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 16/12/13 09:34 CTra CanYa 0047 100,00
  1404000703 43635624r muLI ruIZ, Pau 003156HTZ 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 01/01/14 15:21 aV SanT JOrDI 0188 300,00
  1400000142 77282509W muÑOZ HErrErO, CarmEn 006792CGF 15 7 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 04/02/14 13:01 C muLLEraS 0016 80,00
  1404000809 43526082P nEBOT BELLOCH, aLBErT B 003748 uY 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 15/01/14 12:17 CTra TrIES 75 300,00
  1404001045 43526082P nEBOT BELLOCH, aLBErT B 003748 uY 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 26/01/14 15:30 CTra TrIES 75 100,00
  1404001117 46673254K nOGuE BarTrIna, marTa 000057FST 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 07/02/14 08:03 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1404001130 77915637D nOGuE rOCa, ana marIa GI009703 BJ 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 07/02/14 14:13 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1401001813 77914887H PararOL CaraVaCa, JOrDI 008887DSm 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 20/01/14 18:10 aV rEIS CaTÒLICS 0013 50,00
  1404000836 46673697G ParDO rOura, JOrDI 004720HnD 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 17/01/14 08:26 CTra TrIES 75 100,00
  1401002806 77913206Q PaSTOr aSPErO, marIa CarmE 004226HLF 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 10/02/14 19:19 C ParE rOCa 0001 50,00
  1404001218 46670720V PErEIra marTI, JOrGE 006229CnJ 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 12/02/14 10:06 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1401002687 43553294B PErEZ BIETO, CLara B 003063 Vn 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 07/02/14 19:09 C SECrET. DaunIS 0001 50,00
  1401002742 43553294B PErEZ BIETO, CLara B 003063 Vn 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 08/02/14 10:20 C SECrET. DaunIS 0001 50,00
  1401002614 77912650n PErEZ PuJaZOn, DaVID GI000096 BF 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 06/02/14 10:10 aV rEIS CaTÒLICS 0016 50,00
  1401002641 77912650n PErEZ PuJaZOn, DaVID GI000096 BF 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 06/02/14 17:46 aV rEIS CaTÒLICS 0016 50,00
  1404001254 X3684945T PInCaY FrEIrE, SanTOS XaVIEr 005125FmK 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 13/02/14 15:38 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1401001715 77902771T PLanaS BaSaGaÑaS, aLBErT GI008804 aV 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 17/01/14 12:57 PG BLaY 0044 30,00
  1404001190 40252520J PLanELLa JunCa, FranCESC 002330DCL 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 10/02/14 03:45 aV SanT JOrDI 188 300,00
  1404001140 Y1160682r POLanCO TaVEraS, JOSE DEL CarmE GI005184 BD 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 08/02/14 09:07 aV SanT JOrDI 0188 100,00
  1404001229 77900850B PuJOL BaDOSa, BaLDOmErO GI003653 BD 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 12/02/14 13:40 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1404000769 06045182T rEBaTO rOman, anTOnIO GI005746 aJ 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 05/01/14 20:24 CTra TrIES 0075 300,00
  1401003053 40511971r rEYES JImEnEZ, FELIX GI000998 am 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 14/02/14 12:19 PG BLaY 0046 50,00
  1401002398 39308726r rIBEra BuLLICH, JaumE 002402CWB 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 01/02/14 18:06 C ParE rOCa 0006 50,00
  1404000823 77886248Z rIEra COma, Juan 007279HCC 50 1 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 2 16/01/14 13:35 CTra TrIES 0075 300,00
  1401003220 53087128T rIOS PaEZ, anTOnIO 001113DLm 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 18/02/14 12:42 PL CLarÀ 0009 50,00
  1404000764 X1873972r rODrIGuEZ OLIVa, marIa DEL CarmEn 001693BSn 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 05/01/14 14:16 CTra TrIES 75 100,00
  1400000191 77919490K rOmErO BarranCO, DaVID 001694BSn 94 2c 0 rD 1428/2003, 21 novbre (rGC) L 0 13/02/14 10:50 C SanT raFEL 0000 80,00
  1401002875 39333592G ruBIO LanCHO, Juan anDrES 002990FJL 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 11/02/14 17:45 PL PaLau 0015 30,00
  1401002647 40262795F ruBIO TrESErraS, EnrIC 002950GDm 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 07/02/14 19:50 aV SanT JOan 0005 30,00
  1401002992 B17332800 ruBrICO SL 006641FCH 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 14/02/14 18:22 PG BLaY 0027 50,00
  1400000138 X3295747P ruIZ SaLaS, arI JaCK BurT B 001650 SF 15 7 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 03/02/14 16:35 C Fr. d.VErnTaLLaT 0000 80,00
  1404001306 46672504F SaCrEST PuJOLar, FErran GI005074 Bm 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 15/02/14 22:46 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1400000154 46673131J SaLa BuSQuETS, JOrDI 009443FGC 167 b 2 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) L 0 06/02/14 17:00 PG BarCELOna 0004 80,00
  1401002324 X8446177W SaLGuEIrO DOS SanTOS SILVa, J. aLBErTO 001111DrJ 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 31/01/14 19:23 PL PaLau 0008 50,00
  1401002539 36943991B SamPEr rIBEra, marIa GI007226 au 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 04/02/14 09:42 aV SanT JOan 0013 50,00
  1404000220 46671625W SanS FErrEr, marIa anGELS 006900DSL 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 07/12/13 14:25 CTra CanYa 0047 100,00
  1401003117 43626064D SaÑa SEGuI, marIa 000709DGB 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 15/02/14 13:03 aV rEIS CaTÒLICS 0006 50,00
  1400000201 X3487754B SCHEnK , KarSTEn 002238HHC 154 00 5 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) L 0 17/02/14 06:32 C ST PErE mÀrTIr 0035 80,00
  1401002172 40344225V SEGura SanCHEZ, DanIEL GI007315 BC 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 28/01/14 12:34 PL PaLau 0015 50,00
  1404000847 77273515r SELLaBOna nOGuE, JOSE 004752GZn 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 18/01/14 08:40 CTra TrIES 0075 100,00
  1400000176 77896649L SErra FrEIXaS, anGEL GI006579 aL 29 0 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 G 0 10/02/14 16:30 C m. JOLIS I PELLICEr 0015 200,00
  1401003084 46672506D SErra maSOLIVEr, JOan 007593FHW 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 15/02/14 10:56 C BOLÒS 0015 30,00
  1401002642 40273859P SErVanDO SOTO, DOLOrS GI002309 BP 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 06/02/14 18:38 PL CLarÀ 0009 50,00
  1401001362 B17462433 SHIFT OFICIna SL 005485DBG 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 10/01/14 18:33 C PErE LLOSaS 0002 50,00
  1404000977 X5126528n SInGH , BHuPInDEr B 003192 VB 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 18/01/14 15:16 CTra TrIES 75 100,00
  1404001085 X1533966G SInGH , raJInDEr 006064DrF 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 02/02/14 13:55 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1400000205 Y0401912r STEFan , Oana mIHaELa 002054HHW 154 00 5 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) L 0 17/02/14 16:39 C SanT raFEL 0031 80,00
  1400000144 77913132B TEIXIDOr aYaTS, mOnTSErraT 008880HnZ 94 2a 4 rD 1428/2003, 21 novbre (rGC) G 0 04/02/14 09:46 C nOTarI CLOSELLS 0001 200,00
  1401002411 46673103P TOrrECaBOTa SOY, ramOn 005299HKG 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 01/02/14 13:15 C ParE rOCa 0000 50,00
  1404000645 52420775a TOrrES COLLS, aLEXanDrE 007998BPG 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 30/12/13 12:06 aV SanT JOrDI 0188 100,00
  1404001147 38807215m TOrT PauLS, CrISTIna 000426HGX 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 08/02/14 11:12 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1401002418 14584500Q uSLE EXPOSITO, ELVIra 003801BZn 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 01/02/14 13:03 C maCarnau 0007 50,00
  1404000792 46672011C VErDaGuEr PLana, mIGuEL 009163FZH 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 11/01/14 13:50 CTra TrIES 75 100,00
  1401002704 90001399F VErGES SErra, GLOrIa 008594FKV 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 08/02/14 19:18 C ParE rOCa 0008 50,00
  1404001159 77916535X VIDaL marCE, nurIa 000356FCG 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 08/02/14 15:25 aV SanT JOrDI 188 100,00
  1401003198 43630452G VILa GraBuLOSa, DaVID 009594HJL 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 18/02/14 18:22 aV SanT JOan 0006 30,00
  1401002957 40428503T VILaGran SOLE, CaTaLIna 009234BWX 20 1 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 13/02/14 10:35 C P. anTOnI SOLEr 0003 50,00
  1401002359 X3900025F ZaKOur , aBDELBarIE B 000948 uL 20 2 00 OrD.CIrC. 28/10/2010 L 0 31/01/14 18:52 C SaBIna SurEDa 0006 30,00
  1404001062 43630868Y ZamOra rIEra, YOLanDa 006931CPY 50 1 1 rD 1428/2003, de 21 novbre (rGC) G 0 31/01/14 10:13 aV SanT JOrDI 188 100,00

 37. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 89 – 12 de maig de 2014
  Núm. 5018
  AJUntAment d’OLOt
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. eXPeDIeNT, DATA De DeNÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es

  eXPeDIeNT NIF COGNOMS I NOM MATRICuLA INFRACCIO G P DATA HORA CARReR NuM. IMPORT
  1404001043 40337175M AVILeS eSTuDIS, CARLOS 002283GVL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/01/14 13:59 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1401003272 07264125N AYATS BAGueR, LAIA 007322GCV 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/02/14 10:25 PG BLAY 0017 30,00
  1401003280 07264125N AYATS BAGueR, LAIA 007322GCV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/02/14 17:40 PG BLAY 0017 50,00
  1401003224 46671656X AYGuABeLLA PuIGDeMONT, ALICIA 000171DJG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/02/14 17:58 PL VAYReDA 0006 50,00
  1401003448 40357099B BAuTISTA PuBILL, ANTONIO 008211CYW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/02/14 11:40 C PARe ROCA 0010 50,00
  1401003400 40320848P BeCeRRA COMA, MONTSeRRAT 007183CTM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/02/14 18:53 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1404000904 X1388352A BeNISSA , ABDeL MOuNIM 003944CMX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/01/14 16:02 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1400000277 46670237V BLAZQueZ JOu, MARIA TeReSA 000594GTL 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 07/03/14 15:31 PG BARCeLONA 0005 200,00
  1401003335 40300473B BOSACOMA MITJA, MARIA TeReSA 000577CJG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/02/14 18:52 PL CATALuNYA 0015 30,00
  1404000025 41594586Y BRIONeS GuADAMuD, PeDRO ANTONIO 002585FVG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/12/13 09:05 CTRA CANYA 0047 100,00
  1404000942 46673757H BuSQueTS MANZANO, ANA C 009325BSL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/01/14 14:42 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1401003301 46672125L CALM MIR, JORDI 000975CCM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/02/14 18:48 PL CATALuNYA 0006 50,00
  1404001012 40247828J CASAS PuIG, JOSeFA 000772GNT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/01/14 09:48 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1400000248 40329524J CICReS BOSCH, ALBeRT 009859GWB 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 27/02/14 17:31 C SANT PeRe MÀRTIR 0000 80,00
  1404001044 X8055035K CLAVIJO ROJeLIS, JuLIAN eDuARDO GI002461 BP 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 26/01/14 14:04 CTRA TRIeS 0075 300,00
  1401003234 77307208e CODINA VILARO, CONCePCIO 006388FZJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/02/14 17:00 AV SANT JOAN 0003 50,00
  1401003539 38849845Q CONeJeRO PeReZ, MARIA eLeNA GI004398 AY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/02/14 19:21 C PARe ROCA 0002 50,00
  1404001187 40422314K CROS CABAÑO, JOSe 004658BMT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/02/14 19:25 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1401003639 40358146T DARNeS MARTIN, MARTA GI004051 X 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/02/14 12:01 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1401003681 40358146T DARNeS MARTIN, MARTA GI004051 X 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/03/14 11:10 AV SANT JOAN 0017 50,00
  1400000254 X6515634X DASCALu , DuMITRu DORu 005449BHY 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 27/02/14 13:20 RDA PARAIReS 0000 80,00
  1404001339 46731020B DOMeNeCH GRAu, MARINA 003999DNF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/02/14 09:10 CTRA RIuDAuRA 85 100,00
  1404001335 07264946M FALGueRA DeSCALS, FeRRAN C 002723BVP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 20/02/14 08:36 CTRA RIuDAuRA 0085 100,00
  1404000960 40462754G FARJAS AMIeL, ALBeRT 006109HJS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/01/14 10:21 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1400000238 43633586X FARRe BORDAS, CORALI Lu009193 V 94 2d 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 21/02/14 09:50 C BISBe VILANOVA 0003 200,00
  1400000257 77899751Q FeRNANDeZ BOADA, GASPAR 004303FPJ 94 2a 13 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 28/02/14 12:00 PG BARCeLONA 0006 200,00
  1401003668 77920809Y FeRNANDeZ MARTINeZ, eSMeRALDA 007259BXN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/03/14 12:06 C PARe ROCA 0006 30,00
  1404001295 26430766V FRANCO TORReS, JOSe LuIS GI001970 AT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 15/02/14 12:51 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1404001119 77887039T FuMANAL GuMuCIO, JAVIeR 004712DSN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/02/14 08:12 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1404001351 40354905W GAINZA GARRIDO, JORDI 001287DNL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 02/03/14 04:13 AV SANTA COLOMA 51 300,00
  1404001356 40354905W GAINZA GARRIDO, JORDI 001287DNL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/03/14 16:19 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1404000919 40425204J GARCIA DeL OJO, ISABeL 007539CZF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/01/14 15:17 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1404001345 77917156X GeLADA GRABuLeDA, MARIA CARMeN 000758HJD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/02/14 19:35 CTRA RIuDAuRA 85 100,00
  1404000838 77904130W GIMeNeZ TORRO, JOSeFINA 005622GJF 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/01/14 10:26 CTRA TRIeS 0075 300,00
  1404001089 41560801P GOMeZ COMPAN, LAuRA 004593BZH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 04/02/14 10:19 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1400000289 38796304L GONZALeZ FLOReS, M.ROSA 005865DFN 91 1 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 11/03/14 11:53 C POu DeL GLAÇ 0000 200,00
  1401003453 39387641A GONZALeZ GIMeNeZ, JuAN JOSe 007909CMJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/02/14 11:40 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1401003490 40428597W GORDILLO MeSTReS, MANueL 004475GTR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/02/14 12:26 C MACARNAu 0000 30,00
  1401003479 46136479C GRAS CASTeLLO, eVA 002490GKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/02/14 19:44 C JOAQuIM VAYReDA 0007 50,00
  1404001065 40264155X GueLL ARNAu, MARIA TeReSA 002394FMH 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 01/02/14 03:45 AV SANT JORDI 0188 400,00
  1401003651 46754034W HeRNANDeZ GARCIA, ALeJANDRO B 001302 XF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/03/14 10:14 PL PALAu 0010 50,00
  1401003682 46754034W HeRNANDeZ GARCIA, ALeJANDRO B 001302 XF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/03/14 17:01 PL PALAu 0010 50,00
  1401003424 46673164T JAIMeZ CeBRIAN, JOSe 003322BYS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/02/14 19:39 AV ReIS CATÒLICS 0019 50,00
  1400000217 33884307V JuST MIRO, JuAN GI004653 BC 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/02/14 08:11 C SeRRA I GINeSTA 0015 80,00
  1401002958 23802167L LOPeZ VAZQueZ, PILAR GI003549 AY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/02/14 10:54 C PeRe LLOSAS 0002 50,00
  1404001386 77912081H MARCe COLOMeR, MONTSeRRAT 008353HSS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/03/14 13:44 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1401003630 40279295Q MARTI MILLAN, JOAN CARLeS 000700DRY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/02/14 11:44 C FONTANeLLA 0008 30,00
  1404001319 40435399L MARTINeZ IBAÑeZ, JOSeFA 003903FSX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 16/02/14 14:01 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1401003613 52717302Z MICO VIDAL, VICeNT XAVIeR GI004707 AN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/02/14 17:48 C SABINA SuReDA 0006 30,00
  1404000725 47807875Y MORA SANCHeZ, IReNe 000694HNL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/01/14 14:47 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1404001369 X6415255A NAZIH , OMAR 007876BPT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/03/14 09:33 AV SANTA COLOMA 0051 100,00
  1401003419 X5050131K OuBALLA , AZIZ 000541CXP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/02/14 19:33 C PARe ANTONI SOLeR 0003 30,00
  1401003634 77886764R PARRAMON MASSO, JuAN GI000719 BN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/02/14 12:30 C PARe ROCA 0006 50,00
  1401002981 07263651K PLANAS GIFRA, JOAN 005264DVK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/02/14 12:55 AV SANT JOAN 0003 30,00
  1404001071 40362596B PLANAS PuIGVeRT, SeRGI 008991CCN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/02/14 13:30 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1401003235 40252520J PLANeLLA JuNCA, FRANCeSC 002330DCL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/02/14 19:46 C eSGLeIeRS 0003 50,00
  1401003390 46673082X PuIGDeVALL NOGAReDA, ANNA 006569GZH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/02/14 18:22 PL CATALuNYA 0015 30,00
  1404001102 40294554A QueR TuLSA, SALVADORA 001467DRM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/02/14 10:16 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1400000260 40205097Q RASPAu FeIXeS, MARIA 004928CNL 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/02/14 11:40 C BISBe VILANOVA 0006 80,00
  1404000697 40277864B RIeRA SALA, JOSe 003374DRT 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/01/14 13:19 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1401003343 40975009A ROBLeS GueRReRO, CARMeN 007424GNL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/02/14 19:10 C PARe ROCA 0002 50,00
  1401003318 X1873972R RODRIGueZ OLIVA, MARIA DeL CARMeN 001693BSN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/02/14 12:16 C SeRRA I GINeSTA 0015 30,00
  1404001318 38810353S ROGeR PuJOL, MIGueL GI001032 BK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 16/02/14 13:43 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1404000903 40535489J ROMANI CRuZ, MARIA TeReSA 007859FYN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/01/14 14:58 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1404000720 77914862Q ROMeRO MOLINA, M.PILAR 007270CRB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/01/14 13:30 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1404000996 77914862Q ROMeRO MOLINA, M.PILAR 007270CRB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/01/14 08:14 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1401002923 40437134Y ROTLLAN ANDReA, MARTA 007596FWT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/02/14 18:23 C PARe ANTONI SOLeR 0003 30,00
  1404001026 53034527T SALA ReMIReZ, IDOIA GI004824 BH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/01/14 14:29 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1400000285 40277875e SANTAeuLARIA SeRRA, CARLeS 001802CVD 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 10/03/14 13:40 C LOPe De VeGA 0010 200,00
  1400000290 77917198Y SARMIeNTO MOReNTe, MANueL 002095GWM 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 11/03/14 17:55 C SANT ANTONI M. CLAReT 0008 200,00
  1400000225 X3398797H SCHeNKeL , CHRITOPHe 001672HJV 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 20/02/14 12:20 C ANTONI LLOPIS 0006 200,00
  1404001097 77896111X SeRRA PLANA, JOAN 005495HCT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/02/14 21:56 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1401003492 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/02/14 19:47 PG BLAY 0038 30,00
  1404001181 X6415282F STHeL , IuLIANA PeTRON 008157DXP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/02/14 13:36 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1401003275 40166190W TORReNT MOReLL, ROSARIO 002843BKS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/02/14 19:24 C VALLS NOuS 0017 50,00
  1401003468 40166190W TORReNT MOReLL, ROSARIO 002843BKS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/02/14 12:28 PG BLAY 0027 50,00
  1401003496 46663069W TueLLS GALVeZ, JORGe 004218FFP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/02/14 17:52 PL CLARÀ 0009 30,00
  1404001041 40429477P VeRA BeCeRRA, FRANCISCO 002097CFP 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 26/01/14 13:32 CTRA TRIeS 0075 300,00
  1400000250 X7976018D WASALA , MAReK SeWeRYN B 004985 uu 20 1 1 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/02/14 21:00 LLOC PARQuING De CAN TANÉ 0000 50,00
  Olot, 7 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  Núm. 89 – 12 de maig de 2014
  Núm. 5021
  AJUntAment d’OLOt
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de propostes de resolució en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle, la proposta de resolució que se li ha formulat
  a partir de la resolució de les al.legacions presentades, o que l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de
  conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
  públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels
  conceptes de la infracció i sanció imposada i la Resolució de l’Alcalda-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte
  de notificació supletòria, tal com determina l’article 59 de l’expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que en el termini de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la
  notificació podran formular les al.legacions i presentar els documents que es considerin convenients.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  eXPeDIeNT NIF COGNOMS I NOM MATRICuLA INFRACCIO G PuNTS DATA HORA CARReR eXP_NuMC IMPORT
  1401003676 33966756B ARCAS LOBATO, JOSe GI002803 BS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/03/14 17:25 C SABINA SuReDA 0006 50,00
  1404000443 40264487C CeNTeLLAS BADOSA, eNCARNACION 007320GVR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/12/13 20:59 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301012948 43630734X FeRNANDeZ MONTeIS, NORBeRTO 005421FJM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 19:31 PL PALAu 0015 30,00
  1401001122 46037622V MARTI DOMINGueZ, JORGe 002958FRM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/12/13 12:33 PL CLARÀ 0009 30,00
  Olot, 7 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  Núm. 89 – 12 de maig de 2014
  Núm. 5022
  AJUntAment d’OLOt
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de resolució de recursos de reposició en matèria de trànsit
  Atès que no s’ ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la resolució del recurs de reposició
  relatiu a les sancions que es detallen, o que l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb
  el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
  procediment administratiu comú, es procedeix seguidament a la publicació dels noms dels recurrents i dels conceptes de la
  infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’article 59.4 de l’expressada Llei.
  Contra aquesta resolució podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
  Girona, dins el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació d’ aquesta resolució. La interposició d’aquest recurs
  no suspèn els efectes de la resolució que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  eXPeDIeNT NIF COGNOMS I NOM MATRICuLA INFRACCIO G PuNTS DATA HORA CARReR NÚM. IMPORT
  1304004245 40450484Q LOPeZ TeJADA, DANIeL 000081DPH 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/09/13 09:00 CTRA TRIeS 0075 300,00
  Olot, 7 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  Núm. 89 – 12 de maig de 2014
  Núm. 5020
  AJUntAment d’OLOt
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.4
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. el termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  en cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  eXPeDIeNT NIF COGNOMS I NOM MATRICuLA INFRACCIO G P DATA HORA CARReR NuM. IMPORT
  1301012915 43743658G BINeFA BLANCO, ANTONI 004775CPJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 17:07 C PARe ROCA 0005 50,00
  1301012776 B17394560 BITINGA MIL NOu CeNT QuARANTA SL 004556CBM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 17:24 C PeRe LLOSAS 0002 50,00
  1300001065 79295459S CASAPONSA COSTA, FCO.JAVIeR 007865DLH 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/11/13 08:31 C PeRe LLOSAS 0007 80,00
  1301013664 40358784V CASTeLLVI BeCeRRA, CRISTINA 001221BSS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 12:24 AV SANT JOAN 0017 30,00
  1400000116 77908611K CROS OLIVeT, PeRe 005495HCT 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 28/01/14 19:53 CAMI TeuLeRIA 0005 200,00
  1301013120 46673505L CRuZ CuADRADO, ANTONIO 000555BDP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/11/13 17:05 AV GIRONA 0011 50,00
  1301013364 X4575919T DeL VALLe ReYeS, SILVINA L 003603 AH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 19:20 C PARe ANTONI SOLeR 0003 50,00
  1304004958 X9615479F DIACONeSCu , MARIuS CONSTANTIN 007814GYX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/11/13 07:57 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1301012961 40352840F DILMe MARSANS, LAuRA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 17:58 AV ReIS CATÒLICS 0019 50,00
  1304005034 38499563R eLIAS BATLLe, LLuIS GI004291 BD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/12/13 13:57 CTRA RIuDAuRA 85 100,00
  1301013255 X8767853T FAHeRTY , CIARAN ANTHONY GI002737 BS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/11/13 09:58 PL PALAu 0015 30,00
  1301013744 X8767853T FAHeRTY , CIARAN ANTHONY GI002737 BS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 10:00 C LLOSA 0010 30,00
  1304004478 40219996B FeIXAS VILA, PeDRO GI005323 BC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/09/13 14:58 CTRA TRIeS 0075 100,00
  1400000141 40361400B GIL GONZALeZ, YOLANDA 009294HSX 18 2 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 3 04/02/14 18:40 AV ONZe De SeTeMBRe 0004 200,00
  1301013769 41547907V GONZALeZ FeRNANDeZ, MANeL B 001726 VT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 19:06 PL CATALuNYA 0015 50,00
  1301011989 38796304L GONZALeZ FLOReS, M.ROSA 005865DFN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/10/13 18:51 PL CLARÀ 0009 30,00
  1301013374 40363162W HeRNANDeZ DOMINGO, RAMON 002975CBX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/13 10:48 PG BLAY 0027 30,00
  1400000155 46538943F HeRReRO FARIGOLA, VICeNÇ 004696CMM 117 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/02/14 10:56 AV SANTA COLOMA 1140 200,00
  1301012988 77920976N JIMeNeZ MOROTe, SANDRA 000787DGH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 19:13 PL CATALuNYA 0015 50,00
  1301013443 77900818W JuANOLA SOY, MONTSeRRAT 009636BJV 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/11/13 11:26 PL VAYReDA 0006 30,00
  1301013670 38558049K LOPeZ CORNeLLeS, JuAN GI001025 AS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/11/13 17:53 C PARe ANTONI SOLeR 0003 50,00
  1301013338 40279295Q MARTI MILLAN, JOAN CARLeS 000700DRY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/11/13 19:55 C FONTANeLLA 0004 30,00
  1301012880 41551072P MARTIN BeRJA, SANTIAGO LuIS 003525DDP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/13 12:28 PL VAYReDA 0006 50,00
  1301012982 46727018B MARTINeZ MOReNO, MIGueL 001041FXT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 11:45 C PARe ROCA 0010 50,00
  1301013042 40433032K MATAMALA TeIXIDOR, MARTA 005637BVB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/11/13 10:02 C LLOSA 0010 50,00
  1301012906 43631934Z MeRIN eSCARRA, eNRIC C 004788BVP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 18:08 AV GIRONA 0005 50,00
  1300001071 J17387515 MOBLeS PLANAS SC 008286BNH 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 23/11/13 12:00 C PARe ANTONI SOLeR 0003 80,00
  1304004994 77913624C MONTeNeGRO LARA, JuAN ANTONIO 004371CRX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/11/13 18:53 CTRA RIuDAuRA 85 100,00
  1301013448 77913624C MONTeNeGRO LARA, JuAN ANTONIO 004371CRX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/11/13 19:06 PG BLAY 0027 50,00
  1300001020 43639578e MOYA RuBINA, CONSTANZA VALe 006539CDS 171 c 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 07/11/13 18:41 C SANT PeRe MÀRTIR 0029 80,00
  1301012785 40355829Y NABIL e IDRISSI, ABDeLGHANI 004441BWX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 18:49 C PARe ROCA 0007 50,00
  1304004811 38823865A NOe NOGueIRAS, eNRIC B 007896 TH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 19/10/13 14:14 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1301013373 40309188D OBReRO FeRNANDeZ, MARTIN 001741DRK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/13 19:59 PG BLAY 0019 50,00
  1301013069 46673697G PARDO ROuRA, JORDI 004720HND 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/11/13 19:46 C PARe ROCA 0012 50,00
  1301013774 07263093S PeÑA FeRNANDeZ, MANueL JOSe 006192HLB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 10:09 C FONTANeLLA 0002 50,00
  1301012870 77912650N PeReZ PuJAZON, DAVID GI000096 BF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/13 18:07 AV ReIS CATÒLICS 0019 50,00
  1301012769 72552407B QuIROS MOReNO, FRANCISCA 006753GSW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 11:30 PG BLAY 0017 30,00
  1301013598 77916901P RAMOS LINAReS, ANA 000912HKW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/11/13 17:54 PL VAYReDA 0004 50,00
  1301013592 40511971R ReYeS JIMeNeZ, FeLIX GI000998 AM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/11/13 17:22 C PARe ANTONI SOLeR 0003 50,00
  1301013233 40438253K RIeRA PALOMeR, JOSe M. 005390BHY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/11/13 18:36 C PARe ROCA 0001 50,00
  1304005036 36076037P RODRIGueZ BALLeSTeROS, MANueL PO004572 BT 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/12/13 17:31 CTRA RIuDAuRA 85 300,00
  1304004998 36076037P RODRIGueZ BALLeSTeROS, MANueL PO004572 BT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 22/11/13 23:56 CTRA RIuDAuRA 85 100,00
  1301013359 X1873972R RODRIGueZ OLIVA, MARIA DeL CARMeN 001693BSN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/11/13 10:03 PG BLAY 0019 50,00
  1301013368 43633733L RuBIO eSTARTuS, JORDI 004678DPS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/11/13 17:26 C SeRRA I GINeSTA 0015 50,00
  1301012957 46672855J RuBIO PLANeLLA, INMACuLADA 001897DKJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 19:51 PG BLAY 0034 30,00
  1301013635 B17332800 RuBRICO SL 006641FCH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 10:11 PL CLARÀ 0009 50,00
  1300000976 X5798476S SAHTOuT , KHADIJA 006147CJS 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/10/13 15:20 AV PeRe BADOSA 0000 80,00
  1301013461 40338519S SANCHeZ IGLeSIAS, TANIA 001900DTC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/11/13 17:44 C PARe ROCA 0004 50,00
  1301013776 74629482W SeDANO SIeRRA, JuAN 008082GSP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 17:21 C PARe ANTONI SOLeR 0003 50,00
  1301012949 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/13 09:52 C PARe ROCA 0008 30,00
  1301013605 B17462433 SHIFT OFICINA SL 005485DBG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/11/13 18:57 PG BLAY 0040 50,00
  1301013649 X1451517X SISSOHO , HAJI GI002802 BM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 19:15 C PARe ANTONI SOLeR 0003 30,00
  1301013775 46670559V SuRu VILANOVA, JuAN 001374FXK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/13 19:35 C PARe ROCA 0006 30,00
  1301013644 40293844Y TRAYTe ROVIRA, MIQueL GI004383 BF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 19:52 PG BLAY 0028 50,00
  1301012930 46670635R TuRRO CABRAFIGA, RAFAeL 009063GRT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/13 11:28 PG BLAY 0035 30,00
  1400000143 77902826D VILA eSTuDIS, RAMON 002780BZB 117 1 1 RD 1428/2003, De 21 de novembre (RGC) G 3 04/02/14 11:11 AV GIRONA 0000 200,00
  1300001027 X0118906L VISSeR , LeONIe 009277BJM 15 10 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/11/13 16:43 C POu DeL GLAÇ 0000 80,00
  1301013655 B17424631 XART INSTAL.LACIONS SL 003061DFZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/11/13 18:54 C SABINA SuReDA 0006 50,00
  Olot, 7 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

 38. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 97 – 22 de maig de 2014
  Núm. 5302
  Ajuntament d’olot
  Edicte de notificació de denúncies
  Atès que ha estat impossible la notificació de les denúncies que es detallen en fulls annexos (bé sigui per tractar-se de titulars
  desconeguts, amb domicili desconegut o bé intentada la notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara
  al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei de Procediment Administratiu.
  Contra aquesta notificació podeu presentar un escrit d’al.legacions davant l’Ajuntament i proposar proves en el termini de
  15 dies hàbils.
  Podeu satisfer la multa en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la denúncia.
  Olot, 14 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

  Expedient Infractor Nom Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
  1403000009 36163869A CANCELA GONZALEZ, RODRIGO 14 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 1/03/2014 23:40 C BONAIRE 0013 80,00
  1403000006 AX223919 NOTAR, MARINELA RAMON 9 1 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 15/02/2014 18:30 C SANT RAFEL 0042 50,00
  1403000008 53398814J PINILLA CRUELLAS, POL 68 a 1 GESTIO DE RESIDUS 25/02/2014 18:00 C ESGLEIERS 0024 50,00
  1403000007 53398814J PINILLA CRUELLAS, POL 68 a 1 GESTIO DE RESIDUS 21/02/2014 16:00 C ESGLEIERS 0022 50,00

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 97 – 22 de maig de 2014
  Núm. 5304
  Ajuntament d’olot
  Edicte de notificació de sancions
  Atès que ha esta impossible la notificació de les sancions que es detallen en fulls annexos, les quals van estar degudament
  aprovades per Decret d’Alcaldia (bé sigui per tractar-se de titulars desconeguts, amb domicili desconegut o bé intentada la
  notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5
  de la Llei de Procediment Administratiu.
  Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes,
  un recurs de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podeu interposar recurs contenciós administratiu
  fins que aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes
  sense resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del
  dia següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del
  dia següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació.
  No obstant això, si ho estimeu convenient, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu oportú.
  Podeu satisfer la multa en el termini d’un mes i quinze dies hàbils a les oficines de Recaptació de l’Ajuntament d’Olot (pg.
  Bisbe Guillamet 10, 1ª planta) següents a la notificació d’aquesta resolució. Transcorregut aquest termini sense fer efectiu el
  deute, s’exigirà per via executiva, amb un recàrreg de constrenyiment del 20% i, si s’escau, els corresponents interessos de
  demora.
  Expedient Infractor Nom Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
  1303000053 47852108X BASSO GONZALEZ, PATXI 12 1 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 09/09/13 03:43 PG BLAY 0008 100,00
  1303000071 41576526R BERNASACH JODAR, JOAN ANTONI 12 1 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 08/09/13 03:15 PL RECTOR FERRER 0000 100,00
  1303000060 41555753C ORTIZ PEREZ, JAIRO 12 1 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 08/09/13 03:15 C BOFILL I MATAS 0000 100,00
  1303000078 41557630B SIDRACH DIAZ, ADRIA 12 1 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 10/09/13 01:25 C MARIÀ VAYREDA 0002 100,00
  1303000057 43634372Z SOBRERROCA PORRAS, ELENA 12 1 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 09/09/13 04:15 PG BLAY 0001 100,00
  1303000031 AX382710 ZOLTAN, ANA 9 1 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 24/08/13 12:00 C SANT RAFEL 0011 50,00
  SNC12013-21 B17751413 LA NAU DISCO, SL 53 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 06/03/14 DIVERSOS CARRERS 300,00
  SNC12013-22 B17564345 GASTRO-REM GESTIÓ ESPORTIVA SL 53 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 06/03/14 DIVERSOS CARRERS 300,00
  Olot, 14 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 39. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 107 – 5 de juny de 2014

  Núm. 107 – 5 de juny de 2014
  Núm. 5519
  AJUntAment d’OLOt
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a deutors, com a conseqüència de la derivació de responsabilitat solidària
  per deutes de societats civils o comunitats de béns
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors, com a conseqüència de la derivació de
  responsabilitat solidària per deutes de societats civils o comunitat de béns, que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat
  en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de
  les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest
  anunci.
  Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en
  compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el
  títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent:
  “PROVIDÈNCA DE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre
  en relació a l’article 106 del Reglament general de recaptació, declaro que l’import dels deutes de la relació anterior, es troben
  sotmesos en el recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, i
  disposo que es procedeixi a l’embargament dels béns afectes en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a
  l’article 62.5 de la Llei esmentada”
  Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i
  següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el
  pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els
  interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés,
  TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTES RELACIONATS:
  D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute
  tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
  a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins
  el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior.
  b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
  fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.
  LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis, dins de
  l’horari especificat a la capçalera d’aquesta notificació.
  Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot,
  transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
  AJORNAMENT DE PAGAMENT
  Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan
  les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval.
  RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de
  les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la
  notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposi recurs, únicament se suspendrà
  en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
  Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
  REQUERIMENTS.-
  Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es
  notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:
  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.

  RELACIÓ DELS DEUTORS
  NIF NOM ANY NÚM. REBUT CONCEPTE TITULAR DEL REBUT IMPORT
  NOMINAL.
  77916656Q ORRI GELIS, AUGUST 10/11 2012EE800013 ESCOMBRARIES EMPRESARIALS DISTRIBUCIO ART OLOT SC – J55073241 128,04
  77916656Q ORRI GELIS, AUGUST 2012 2012EE000457 ESCOMBRARIES EMPRESARIALS DISTRIBUCIO ART OLOT SC – J55073241 78,63
  Olot, 15 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

  Núm. 107 – 5 de juny de 2014
  Núm. 5517
  AJUntAment d’OLOt
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a diversos deutors
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors que ara es relacionaran, malgrat haver-se
  intentat en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim
  Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació,
  mitjançant aquest anunci.
  Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en
  compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el
  títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent:
  “PROVIDÈNCA DE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre
  (pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional), declaro que
  l’import dels deutes de l’anterior relació es troben sotmesosal recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei
  58/2003 de 17 de desembre, General tributària, i disposo que es procedeixi executivament contra el patrimoni dels deutors, o
  les garanties existents, en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a l’article 62.5 de la Llei esmentada”.
  Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i
  següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el
  pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els
  interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés,
  TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTES RELACIONATS:
  D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute
  tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
  a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins
  el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior.
  b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
  fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.
  LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis.
  Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot,
  transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
  AJORNAMENT DE PAGAMENT
  Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan
  les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval.
  RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de
  les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la
  notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposi recurs, únicament se suspendrà
  en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
  Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
  REQUERIMENTS.-
  Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es
  notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:
  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  RELACIÓ DELS DEUTORS:
  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIFICATIU I.NOMINAL
  GOTS FdT
  G17994617 AS CULT GREDA COL I IND GARROTXA 2013BF000080002500 13BFL800025 511,00

  I.CONSTRUCCIÓ I OBRES
  77921003Q OBRERO GUTIERREZ OSCAR 2013CO000080010400 13COL800104 4166,91

  ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 2013
  40286526W MATITO SUERO ANA 2013EE000080019900 8903001067055 268,17
  43637574L MBALLO BALDE WOULA 2013EE000080021400 8951004535776 187,29

  ENTRADES DE VEHICLES 2013
  X1079270H DEMBAGA SAIHOU 2013EV000080010400 5305902004 7,70
  X1079270H DEMBAGA SAIHOU 2013EV000080004800 5305902004 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080009600 5305902041 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080009500 5305902040 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080009700 5305902042 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080010200 5305902002 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080004100 5305902042 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080003700 5305902038 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080007500 5305902037 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080003800 5305902039 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080004600 5305902002 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080003900 5305902040 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080004000 5305902041 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080001900 5305902037 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2013EV000080009400 5305902039 7,70
  77885636T HIDALGO HOYOS GERONIMO 2013EV000080005400 5305902010 7,70
  46672985M PRUNES LLONGARRIU JOSE 2013EV000080016300 7693918001 64,00

  PLUSVÀLUES 2013
  A08399248 CLARIS SA 2013PL000080220800 7402203064 2755,98
  A08399248 CLARIS SA 2013PL000080221100 7402203069 2478,24
  A08399248 CLARIS SA 2013PL000080221200 7402203070 2264,60
  A08399248 CLARIS SA 2013PL000080221000 7402203068 2179,15
  A08399248 CLARIS SA 2013PL000080220900 7402203067 2371,43
  A08399248 CLARIS SA 2013PL000080220300 7402203059 1837,32
  A08399248 CLARIS SA 2013PL000080220600 7402203062 2072,33
  A08399248 CLARIS SA 2013PL000080220500 7402203061 1880,05
  A08399248 CLARIS SA 2013PL000080220400 7402203060 2008,23
  A08399248 CLARIS SA 2013PL000080220700 7402203063 2691,88
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080211600 8915701016 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080211700 8915701017 15,21
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080211800 8915701018 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080211900 8915701019 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080212000 8915701020 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080212100 8915701021 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080211500 8915701015 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080212300 8915701023 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080211200 8915701012 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080212400 8915701024 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080212500 8915701025 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080212600 8915701026 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080212700 8915701027 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080212200 8915701022 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080210100 8915701001 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080211300 8915701013 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080211100 8915701011 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080211000 8915701010 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080210900 8915701009 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080210800 8915701008 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080210700 8915701007 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080210600 8915701006 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080210500 8915701005 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080210400 8915701004 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080210300 8915701003 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080210200 8915701002 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080212800 8915701028 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080213700 8915701037 15,21
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080211400 8915701014 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080216400 8915701064 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080213500 8915701035 14,04
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080215500 8915701055 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080215600 8915701056 471,27
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080215700 8915701057 402,97
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080215800 8915701058 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080215900 8915701059 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080216000 8915701060 402,97
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080216100 8915701061 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080215300 8915701053 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080216300 8915701063 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080215200 8915701052 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080216500 8915701065 471,27
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080216600 8915701066 512,25
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080216700 8915701067 546,40
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080216800 8915701068 546,40
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080216900 8915701069 512,25
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080217000 8915701070 464,44
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080217100 8915701071 566,89
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080217200 8915701072 553,23
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080217300 8915701073 464,44
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080216200 8915701062 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080214100 8915701041 375,65
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080213000 8915701030 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080213100 8915701031 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080213200 8915701032 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080213300 8915701033 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080213400 8915701034 18,72
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080213600 8915701036 15,21
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080213800 8915701038 396,14
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080215400 8915701054 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080214000 8915701040 368,82
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080212900 8915701029 16,38
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080214200 8915701042 498,59
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080214300 8915701043 423,46
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080214400 8915701044 396,14
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080214500 8915701045 423,46
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080214600 8915701046 396,14
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080214700 8915701047 450,78
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080214800 8915701048 402,97
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080214900 8915701049 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080215000 8915701050 437,12
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080215100 8915701051 402,97
  B17805615 INVERSIONS ETECC SL 2013PL000080213900 8915701039 396,14
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2013PL000080121007 8307111001 357,62
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2013PL000080121107 8307112001 140,65
  Olot, 14 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

  Núm. 5521
  AJUntAment d’OLOt
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar l’audiència als copartíceps de societats civils o de comunitats de béns, prèvia a la derivació de responsabilitat solidària
  per deutes tributaris pendents
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors, com a conseqüència de la derivació de
  responsabilitat solidària per deutes de societats civils o comunitat de béns, que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat
  en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de
  les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest
  anunci.
  NIF SOCIETAT COPARTÍCEP – %PARTICIPACIÓ NIF IMPORT NOMINAL
  J17836792 DORIA LLIBRES SC DORIA FORCADA, NURIA – 50% 35058021H 99,37
  J17836792 DORIA LLIBRES SC BRUJO VILELLA, RAFAEL – 50% 38491004K 99,36
  J55039085 MIÑANA GERMANS SC MIÑANA OREJON, JAUME – 50% 46673470F 123,30
  J55039085 MIÑANA GERMANS SC MIÑANA OREJON, JAVIER– 50% 77912938R 123,30
  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 15 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrent
  Secretària

  Núm. 5526
  AJUntAment d’OLOt
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar l’audiència als administradors de societats que han cesat en les seves activitats, prèvia a la derivació de responsabilitat
  subsidiària per deutes tributaris pendents
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal de l’audiència als administradors, com a conseqüència
  de la derivació de responsabilitat subsidiària per deutes de societats, que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat en
  la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “règim jurídic de
  les administracions públiques i del procediment administratiu comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest
  anunci.
  NIF SOCIETAT ADMINISTRADOR NIF IMPORT NOMINAL
  B17803636 PROMOCIONS LLEMANA SL HERRERO SANCHEZ, JOSE MANUEL 40361557F 2.695,42
  B55013742 STYLEMPORDA 3 SL MEGIAS GALLARDO, PAULA 43628378T 251,00
  B55074207 CHEMICAL ENGINEERING PARTN. CAÑADA SIERRA, LAURA 46671512G 328,47
  Als administradors, la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en
  dies i hores diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent
  al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 15 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrent
  Secretària

  Núm. 5518
  AJUntAment d’OLOt
  Oficines de Tresoreria/Recaptació
  Edicte per notificar procediments d’embargament a diversos deutors
  En els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen a les oficines de recaptació, s’ha procedit segons allò
  disposat a l’article 76 del RD 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el reglament general de recaptació, en les dates i contra
  els deutors que ara s’especificaran, a l’embargament de béns que es detallen:
  • Embargament de comptes corrents i d’estalvis. Data diligència: 06/03/2014
  NIF NOM ENTITAT I.EMBARG
  07263167C VILANOVA SANS, MARC 0075 250,96
  07264200H TORRES MONELLS, CRISTINA 2100 45,45
  08674566R CASADO MORENO, EMILIA 0182 177,22
  25086022Z LARA MATEO, SALVADOR 0182 26,70
  25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO 2038 20,49
  34824528K PEREZ MENDEZ, DAVID ALEJANDRO 2100 10,85
  37372595X LOPEZ BUSTOS, M VICTORIA 2100 104,70
  37792721H LLOPART GIL, ALBERTO 2100 77,58
  38440642Y LOPEZ RODRIGUEZ, EMILIA 2013 18,41
  40273474Z RIUS ABEL, DOLORES 2013 61,89
  40326047D SALA ROCA, JOSE MARIA 0081 36,91
  40332632Q CAÑADELL YSAC, SERGIO L 1465 50,17
  40344372A PUIG ESTARTUS, DANIEL 2100 27,27
  40346139E ROBERT LARIO, ISAAC 2013 100,00
  40364641D BALLESTEROS LOPEZ, ANDRES 0182 157,89
  40950411S PUIG VIVES, LLUIS 0081 213,12
  40950411S PUIG VIVES, LLUÍS 2100 267,70
  41551021A AGUSTI LLAGOSTERA, QUIM 0182 120,01
  43628655R COMA NOGUE, EUGENIO 0182 370,48
  43630731F ESPELT CONDE, SERGI 2100 47,40
  43632352H RAS VIDAL, FRANCESC XAVIER 2100 121,73
  43632352H RAS VIDAL, FRANCESC XAVIER 0128 56,28
  43633888J GARCIA ALGABA, MARCOS 2100 164,54
  43634527P BARCONS COSTA, OLGA 2100 11,27
  43634527P BARCONS COSTA, OLGA 2100 25,81
  43639976Y ARMIJOS VIVANCO, OLGA ESPERANZA 0182 65,63
  43639976Y ARMIJOS VIVANCO, OLGA ESPERANZA 0182 33,56
  43743658G BINEFA BLANCO, ANTONI 0075 74,07
  45171561K MIÑANA RAMOS, MARC 2038 22,30
  46645296P GONZALEZ HERNANDEZ, F MANUEL 0182 134,86
  46670279J JORDA COSTA, ALBERTO 0182 43,88
  46671503H COSTA ROCA, PEDRO 2038 84,76
  46671783E SERRA ROCA, DAVID 0049 128,22
  46672063A CASADO ARENAS, ESTER 2100 13,76
  77900313A CASACUBERTA MASDEU, VICTORIA 0182 10,43
  77904017G PORTAS TUBERT, JORDI 2100 122,70
  77907312X COMAS PLANELLA, ROSA 0182 73,85
  77907823S PLANAGUMA SOLER, XAVIER 0081 35,08
  77907854T FONT VILA, LLUIS 0081 49,76
  77913557E HERREROS CASALS, JULIA 2100 370,81
  77914708T CARITG POLO, ANA MARIA 2038 93,12
  77916358V JIMENEZ MARTIN, FRANCISCA 0182 165,98
  77916358V JIMENEZ MARTIN, FRANCISCA 0182 204,50
  77917145E RAMS BERNABEU, OCTAVI 0182 177,22
  77917207S CENTELLES FERNANDEZ, SANTIAGO 0182 177,22
  77917855L GOMEZ GARCIA, JUAN CARLOS 0182 177,22
  77917946H BAUS SOLA, NURIA 0081 10,38
  78021961G MESA FAURA, SALVADOR 2100 223,37
  79300526E ESPUCHE VIÑOLAS, JAVIER 2100 104,70
  B17409277 CENTRE CORALI SL 0182 407,31
  B17777228 AMBI OLOT SL 0081 30,39
  X1991091G SUMBUNDU, EBRIMA 0081 14,16
  X2444822Z DIALLO, MAHAMANE 2038 189,56
  X3073303C SINGH, BALBINDER 0182 84,27
  X3882918N SINGH, CHAMKAUR 0182 182,72
  X4295628X FUKAN, ALES 0182 84,27
  X6550185S VIDU, DANIELA 0049 84,76
  X7901894Z XU, QIHANG 0182 47,77
  X8866366G CHISCAN, DANIEL CATALIN 0182 62,17
  Y1260834B VENTURA ISMAEL, RONNY ALEX 0182 123,54

  • Embargament de devolucions tributàries de l’AEAT.
  NIF DEUTOR I.EMBARGAT DATA
  43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 100,00 01/04/2014
  A63371082 CASA TIÓ 183,06 01/04/2014
  X3776486R SINGH, BALWINDER 189,40 25/03/2014
  X5438106D HUI, XINYAO 60,00 25/03/2014
  • Embargament de sous salaris i pensions. Data diligència: 19/03/2014
  NIF EXPEDIENT NOM IMPORT EMPRESA
  14270246B 2013001982 ANGULO FERNANDEZ, JOAN CARLES 21,72 INSS-GIRONA
  21939901V 2013000363 GARCIA DEL CASTILLO, JOSE 134,83 INSS-GIRONA
  37689804A 2013001365 ALVAREZ MORENO, GUSTAVO 125,77 TORNERIA ORTIZ, S.L.-OLOT
  37705533T 2013001821 TELLO MATEU, JOSE JUAN 151,22 INSS-BARCELONA
  38505933T 2013001945 MARTINEZ CACERES, JORGE 178,50 INSS-GIRONA
  40256455S 2013001373 GUINO BUIL, JUAN 56,94 INSS-GIRONA
  40260026K 2013001179 GRANADOS CRUZ, TRINIDAD 13,92 INSS-GIRONA
  40283564F 2013001927 ESPARRACH TAPIAS, ANTONI 84,88 SIMON,S.A.-OLOT
  40338879F 2013000729 MILUDI AL-LAL, LLIHAD 11,38 EL RUMANET, S.L.-CAMPELLO, EL
  40353679H 2011001275 ALVAREZ EXPOSITO, SERGIO MIGUEL 544,69 E.I.ADAD L’ENCANT,S.L.-OLOT
  40354382P 2013002271 PEÑACOBA CARRILLO, JUAN 223,68 FUUNDACIÓ ICRA-GIRONA
  40357420X 2013001484 BORREGO MOLINER, ALBERT 10,86 NOEL ALIMENT-ST JOAN FONTS
  40515426Y 2013001218 ANDRES MARTINEZ, PEDRO 119,01 GIRONA CONFORT,S.L.-T. MONTGRI
  41546677Y 2013001231 FERNANDEZ HEREDIA, RESURREC. 37,50 TEIXIDOR BASSAGANAS TOM.-OLOT
  41548060D 2011001960 DIEZ DE LOS RIOS RIQUELME, ERIC 435,12 MARLEX GESTIO,S.L. E.T.T.-GIRONA
  41550613D 2013000669 SALGADO BROSSA, JUDIT GALA 1036,41 DENTALSICA, S.L.-OLOT
  41653286X 2013002055 SOUMARE SOUMARE, MOUSSA 90,49 CATERING VILANOVA,S.L.-GIRONA
  43628888G 2012000509 PALACIOS PAREJA, JESUS 1418,40 BELLAPART,S.A.-PRESES, LES
  43631741M 2011000872 RODRIGUEZ DELGADO, ARTURO 1977,65 FIT FIGUERES S.L.-FIGUERES
  43632353L 2008002664 RAS VIDAL, ANIOL 3596,38 NOA VISUAL GROUP, S.L.-OLOT
  43632613A 2013000766 MARCE COLOMER, DAVID 96,25 MONTOLIVET INSTAL S.L.-OLOT
  43632613A 2014000338 MARCE COLOMER, DAVID 368,76 MONTOLIVET INSTAL. S.L.-OLOT
  43633888J 2013002084 GARCIA ALGABA, MARCOS 13,39 NESTLE ESPAÑA,S.A.-GIRONA
  43634569G 2013000737 MORALES DELGADO, NOEMI 11,38 CORBATON I FILLS,S.L.-OLOT
  43634930C 2013000749 SEBASTIAN CODONY, OSCAR 10,89 BANC DE SABADELL,S.A.-GIRONA
  43635650G 2013002217 FLORES LALOUANI, VICTOR 178,50 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  45299597Q 2011001808 AISA AHMED, RASCHI 33,91 E.I.ADAD L’ENCANT,S.L.-OLOT
  45542792D 2013001947 SANTIAGO CODERCH, ALIK 37,45 SDAD EST.CORREOS Y TEL. S.A.-BARC
  46665444P 2013001439 MENA SANCHEZ, JUAN JOSE 254,07 MONTOLIVET INSTAL., S.L.-OLOT
  46671078F 2013002195 PIÑERO GRANADOS, MARIA JOSE 84,88 STOCKINETTES JB, S.L.-PRESES, LES
  46671302R 2009001519 LUCENA CEBRIAN, CARMEN 992,75 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  46671362S 2011001888 SABIDO MORCILLO, RAFAEL 1277,18 CANALIT. OPAX, S.L. EN CONST-OLOT
  46672145Q 2010002398 RODRIGUEZ ORTIZ, RAMON 1811,54 CONSTRUO CONST GRALS,S.L.-OLOT
  46673052A 2013001263 PLANAGUMA FORTET, SILVIA 84,88 FUNDACIO LA CARITAT-OLOT
  50540831X 2013001914 GOMEZ FERNANDEZ, ISMAEL 209,71 LLONGARRIU RURAL, S.L.-BARCEL
  74629482W 2013002113 SEDANO SIERRA, JUAN 169,75 NOEL ALIMENT-ST JOAN LES FONTS
  77615933H 2013000692 PEREZ BRUNET, EVA MARIA 11,31 JELP 40,S.L.-SANTA PAU
  77885781F 2013000870 FAGELLA BARTRINA, CONCEPCION 316,37 INSS-GIRONA
  77897546L 2013002244 PLANA AYATS, MARIA CARME 189,73 XUCLA MECAN FLUVIA,S.A.-OLOT
  77900217E 2013001926 VERGES RODEJA, ESTEVE 402,17 FRIT RAVICH,S.L.-MAÇ DE LA SELVA
  77902838K 2012002387 PORRAS DEL SAZ, JOSE ANTONIO 173,31 TRANSP. J.PRADA,S.L.-CASTEL ROCA
  77903718G 2012002355 VILLATORO SALAS, MIGUEL 4330,74 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  77903982S 2013000285 GONZALEZ CANTALEJOS, JUAN 829,33 INSS-JAEN
  77908733M 2013002212 SOBRERROCA BASAGAÑAS, JOSEP 1075,37 ASCENSORES SERRA,S.A.-OLOT
  77912144N 2013002127 SANCHEZ VILANOVA, JUAN 356,99 CONS.TR.SANIT. REGIO GIRONA, SA-G
  77913198P 2009002511 PUJOL SERRAT, FRANCESC XAVIER 369,87 ROCATOMBA,S.L.-OLOT
  77915619Z 2010002637 GRABOLEDA PUJEU, OLGA 388,43 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  77918337H 2012001978 RIERA CASANOVAS, JAUME 214,11 COMEXI GROUP IND.SAU-RIU SELVA
  77919310W 2013002176 GARCIA HERRERO, JOSE 666,91 NOEL ALIMENT-ST JOAN LES FONTS
  77920719P 2013001395 AVILA VARELA, JORDI 84,88 WAPS PHONE,S.L.-GIRONA
  77920778K 2010001728 CARRERAS CERRO, ALBERT 511,20 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  78022635B 2013001912 DOMENECH VALOIX, JOAN 104,85 GENERALITAT CATAL-BARCELONA
  X0229967J 2012001447 GUMANEH, ALHAGI 129,01 PLASTIQUES SOSKAI, S.L.-PRESES, L.
  X0953251Q 2013002261 TOURAY, OUSAINEY 263,37 PLASTIQUES SOSKAI, S.L.-PRESES, L.
  X1304401W 2011001958 NASRALLAH, MOHAMED 390,56 TRANSP.BADOSA,S.A.-PRESES, LES
  X2869864Q 2012000329 SANKHARE, DJIBRIL 1057,35 AC FACILITY SERVICES, S.A.-GIRONA
  X3190499P 2013001976 JAITEH, BASARJO 84,88 BENKEL PARK,S.L.-S JOAN LES FONTS
  X3438559J 2013002042 SINGH, NARINDER 10,86 NOEL ALIMENT-ST JOAN LES FONTS
  X3803003E 2013002082 CROOK, BENJAMIN PAUL 106,60 PFIZER OLOT, S.L.U.-V DE BIANYA, LA
  X5158195P 2013001862 SINGH, IQBAL 10,86 CAT DE TREBALL ETT SL-MANRESA
  X5158195P 2013001862 SINGH, IQBAL 10,86 CARNICAS TONI JOSEP, S.L.-VIC
  X5563440Q 2013002019 CEN, DONG 10,86 SUSHI CHEF, S.L.-CASTELLDEFELS
  X5831593N 2013001977 LI, JIN 178,50 ESCALIVATS,S.L.-OLOT
  X6271786P 2013001972 RILA, BOUSSELHAM 84,88 INS.GEST FORM I ASSES,S.A.-OLOT
  X6650889W 2012002137 TUNKARA, BUBAKARR 22,18 PLASTIQUES SOSKAI, S.L.-PRESES, L.
  X6964322Z 2013001866 SONI, VARUN 84,88 FONT SANS,S.A.-ST FELIU PALLEROLS
  X7786251S 2013001266 FLORES CANALES, MILAGRO IDALIA 21,72 AULINA FERRAN JUAN-OLOT
  X9128047Z 2013001233 MOYA VDA VICENTE, FATIMA Y. 80,46 CROSSITE, SLU-JONQUERA, LA
  Y0467529E 2013001934 OSEJO ALONZO, DOUGLAS RODOLFO 178,50 CAL ENRIC,S.A.-CASTELLF ROCA
  Y0888648B 2013001859 PAULINO ALMONTE, MARTY RAMON 84,88 SYNERGIE T.T.,E.T.T.,S.A.U.-HOSTALR
  Y2273425G 2013001819 SACALEAN, ANDREEA 104,85 ERELITA 34, S.L.-CAST. PLATJA D’ARO
  • Embargament de béns immobles.
  Data diligència: 01/04/2014
  Deutor: PALACIOS LASALA, ANGEL NIF 17220505Z
  Cotitular: SEOANE CORCO, Ma CARME NIF 46672907L
  Import nominal: 1.171,94 euros
  Descripció de la finca:
  – 100% del ple domini CONSORCIAL ARAGONES. “URBANA: Edificación destinada a vivienda unifamiliar, en término de
  esta ciudad, calle Port Bou, número dieciocho. Se compone de planta baja, planta primera y planta segunda. La planta baja
  esta construida aprovechando el desnivel del terreno, por lo que, si bien al frente se encuentra a nivel de la acera, por detrás
  se encuentra en situación de subsuelo. Dicha planta se destina a garaje y tiene una superficie construida de sesenta y nueve
  metros, noventa y cinco decímetros cuadrados. En las plantas primera y segunda se desarrolla la vivienda propiamente
  dicha, distribuyéndose en comedor-estar, cocina, baño, vestíbulo y despacho en la planta primera y tres dormitorios, baño y
  distribuidor en la planta segunda. La superficie construida en la planta primera es de sesenta metros, setenta y dos decímetros
  cuadrados. La superficie construida en la planta segunda es de cincuenta y nueve metros, noventa y dos decímetros cuadrados.
  Radica en una parcela procedente de la heredad Masbernat, señalada con el número veinte en una plano privado, que tiene
  una superficie de doscientos cincuenta y cinco metros, sesenta y siete decímetros, cincuenta centímetros cuadrados. …” Finca
  núm. 18113d’Olot, inscrita en el tom 1201, llibre 443, foli 27.
  Data diligència: 01/04/2014
  Deutor: EL OUAHABI IBNAICH, EL HASSAN NIF 43638606Q-NIE X0266688A
  Cotitular: EL OIHABI, SAIDA NIF 43638389Y
  Import nominal: 2.964,88 euros
  Descripció de la finca:
  – 50% del ple domini “URBANA. Edificación en término de Olot, calle Paluzie Mayola, destinada a vivienda unifamiliar, que
  se compone de planta baja, planta primera y planta segunda. La planta baja se destina a garaje y trastero. Las plantas primera
  y segunda se destinan a la vivienda propiamente dicha, distribuyéndose el comedor-estar, la cocina, el aseo, el recibidor y la
  terraza en la planta primera y cuatro dormitorios y el baño en la planta segunda. La superficie construida por planta es de
  cincuenta y seis metros cuadrados y la superficie útil cuarenta y cuatro metros, ochenta decímetros cuadrados. Radica en un
  solar formado por parte de la parcela catorce y parte de la parcela quince de la manzana cinco en la reparcelación del Polígono
  A del Plan Parcial Les Fonts, que tiene una superficie de ciento veinte metros, cuarenta decímetros cuadrados. …” Finca núm.
  18548 d’Olot, inscrita en el tom 1333, llibre 512, foli 211.
  Data diligència: 01/04/2014
  Deutor: VILLATORO SALAS, MIGUEL NIF 77903718G
  Persona interessada: FERNANDEZ PARADAS, DOLORES NIF 7790938J
  Import nominal: 3.650,52 euros
  Descripció de la finca:
  – 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO VEINTITRES: Vivienda planta baja puerta segunda, del edificio sito en Olot,
  calle Mossén Gelabert número diez, escalera C de proyecto, de superficie útil ochenta y dos metros, ochenta y tres decímetros
  cuadrados. Se compone de recibidor, paso, comedor-estar, cocina, dos baños, tres habitaciones y dos terrazas, una de ellas con lavadero. … Se le asigna el uso exclusivo de parte de la cubierta de la planta sótano, elemento común, emplazada en el linde
  izquierdo de una superficie aproximada de quince metros cuadrados. Además tiene también el uso exclusivo de una parte
  de solar sin edificar, a continuación de la terraza indicada, al que accede mediante escalera, con una superficie aproximada
  de ochenta y cinco metros cuadrados. Tiene como anejo inseparable la plaza de aparcamiento número catorce, en la planta
  sótano del edificio sito en Olot, calle Mossén Gelabert número catorce, doce, diez, con salida directa mediante servidumbre
  a la rampa del inmueble de Avenida Jaume II números 34-36-38, de superficie útil computable para VPO veinticinco metros
  cuadrados, compuesta de diecinueve metros, ochenta decímetros cuadrados útiles, más cinco metros, veinte decímetros,
  cómputo de acceso y maniobra, … Tiene un coeficiente de participación en elementos y gastos comunes del total inmueble de
  tres enteros, cuarenta y dos centésimas por ciento =3’42%=, y en su escalera de diez enteros, cuarenta y ocho centésimas por
  ciento =10’48%=.” Finca núm. 22620 d’Olot, inscrita en el tom 1715, llibre 740, foli 25.
  Data diligència: 01/04/14
  Deutor: PAGES SOLE, LLUIS NIF 77908745V
  Cotitular: GODOY MARTOS, DOLORS NIF 46672641Y
  Cotitular: GODOY MARTOS, DIEGO NIF 46673420A
  Import nominal: 1.143,51 euros
  Descripció de les finques:
  – 50% del ple domini. “URBANA: FINCA NUMERO OCHENTA Y SEIS: Vivienda unifamiliar de Protección Oficial, tipo
  I, del Grupo San Pedro Mártir de esta ciudad, sita en la calle Geranis, número sesenta y siete. Tiene una total superficie de
  doscientos cincuenta y ocho metros, veintiún decímetros cuadrados, de los que setenta y siete metros, ochenta decímetros
  cuadrados corresponden a la edificación, y el resto se destina a jardín y patio. La vivienda se compone de dos plantas y se
  distribuye en comedor-estar, cocina y despacho en la planta baja, y de cuarto de baño y tres dormitorios en la planta alta…”
  Finca núm. 13214 d’Olot, inscrita en el tom 1111, llibre 394, foli 70.
  – 33,33% del ple domini .”URBANA: FINCA NUMERO OCHENTA Y SEIS: Vivienda unifamiliar de Protección Oficial, tipo
  I, del Grupo San Pedro Mártir de esta ciudad, sita en la calle Geranis, número sesenta y siete. Tiene una total superficie de
  doscientos cincuenta y ocho metros, veintiún decímetros cuadrados, de los que setenta y siete metros, ochenta decímetros
  cuadrados corresponden a la edificación, y el resto se destina a jardín y patio. La vivienda se compone de dos plantas y se
  distribuye en comedor-estar, cocina y despacho en la planta baja, y de cuarto de baño y tres dormitorios en la planta alta. …”
  Finca núm. 13213 d’Olot, inscrita en el tom 972, llibre 315, foli 91
  Data diligència: 28/04/2014
  Deutor: LOPEZ PUJOL, SARA NIF 40350503Q
  Cotitular: PUJOL MOLINE, MARIA NIF 90000896X
  Cotitular: LOPEZ PUJOL, MARIA NIF 40344116T
  Cotitular: LOPEA PUJOL, RAUL NIF 77916178K
  Import nominal: 2.808,15 euros.
  Descripció de la finca:
  – 16,66% de la nua propietat. “URBANA: NUMERO CINCO: Primera planta alzada destinada a vivienda del inmueble en
  Olot, calle de la Cendrada, sin número. Tiene una superficie útil de sesenta y seis metros, treinta y dos decímetros cuadrados,
  distribuida en recibidor, sala, tres dormitorios, baño, cocina y terraza. … Le corresponde una cuota de participación en relación
  al valor total del inmueble de que forma parte de treinta y tres enteros, cincuenta y nueve céntimos por cien =33’59%=” Finca
  núm. 17059 d’Olot, inscrita en el tom 1477, llibre 598, foli 58
  Data diligència: 28/04/2014
  Deutor: FERRES AULI, MIQUEL NIF 77902834V
  Import nominal: 2.260,05 euros.
  Descripció de les finques:
  – 100% del ple domini. “URBANA: FINCA NUMERO CIENTO VEINTICINCO. Porción de terreno en término de esta ciudad
  calle Volcá Safont, número veintisiete del Grupo Benavent I, de superficie ciento cincuenta sistros cuadrados, y en cuyo
  interior radica una edificación del tipo E, de dos plantas destinada a vivienda y garaje. La vivienda tiene una superficie
  construida de ciento cuatro metros, sesenta y cuatro decímetros cuadrados y útil de ochenta y tres metros, setenta y nueve
  decímetros cuadrados; consta de porche, recibidor, comedor-estar, cocina, aseo, lavadero y un dormitorio en planta baja y en
  la alta de tres dormitorios, uno de ellos dotado de balcón-voladizo y cuarto de aseo: el garaje sito en la planta baja mide trece
  metros, ochenta y cinco decímetros cuadrados construidos y útiles once metros, veinticinco decímetros cuadrados…” Finca
  núm. 14677 d’Olot, inscrita en el tom 1042, llibre 353, foli 115 – 100% del ple domini. “RUSTICA. INDIVISIBLE, Manso conocido por Cal Ferré, situado en La Cot término de Santa Pau.
  está formado por, a) una casa compuesta de planta semisótano, planta baja y une planta alta. La planta semisótano tiene una
  superficie construida de noventa Y un metros sesenta y ocho decímetros cuadrados, y en ella se ubica un garaje, un trastero
  y una sala de instalaciones. Las plantas baja y primera se destinan a vivienda unifamiliar, y tienen, cada una de ellas, una
  superficie construida de noventa y nueve metros sesenta y seis decímetros cuadrados, de los que ochenta y siete metros
  setenta y ocho decímetros corresponden a la zona de vivienda, y el resto, once metros ochenta y ocho decímetros cuadrados
  computados al cincuenta por ciento, a terraza; b) un corral inmediato, de superficie veintiséis metros ochenta y ocho decímetros
  cuadrados; y c) una pieza de tierra de extensión dos mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, totalmente cercada…”
  Finca núm. 16 de Santa Pau, inscrita en el tom 1521, llibre 60, foli 56
  Data diligència: 28/04/2014
  Deutor: INMOBILPA OLOT SL NIF B17638453
  Import nominal: 1772,98 euros
  – 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO NUEVE: Vivienda puerta tercera, en la planta primera, del edificio denominado
  Cap de Creus, escalera B, en esta ciudad, Avinguda de Santa Coloma. Tiene una superficie construida de ciento diez metros
  cuadrados. …. Tiene una cuota de participación de dos enteros, setenta centésimas por ciento =2’ 70%=” Finca núm. 12576
  d’Olot, inscrita en el tom 1131, llibre 406, foli 178
  – 100% del ple domini. “URBANA: NUMERO VEINTE: Vivienda en la planta cuarta, puerta primera, tipo dúplex, que
  se desarrolla a dos niveles, en el edificio en esta ciudad1 Avenida Santa Coloma, número veintisiete. Tiene una superficie
  construida de ciento veintitrés metros, sesenta y tres decímetros cuadrados y útil de noventa y nueve metros, cuarenta y dos
  decímetros cuadrados, más veintidós metros, cuarenta y siete decímetros cuadrados de terrazas. El primer nivel tiene una
  superficie construida de ochenta y ocho metros, diecisiete decímetros cuadrados y útil de setenta y tres metros, cuarenta
  decímetros cuadrados y una terraza de ocho metros, sesenta y un decímetros cuadrados y se compone de recibidor, comedor,
  cocina, baño, habitación, una terraza y escalera de acceso al segundo nivel, el cual, con una superficie construida de treinta
  y cinco metros, cuarenta y seis decímetros cuadrados y útil de veintiséis metros, dos decímetros cuadrados y trece metros,
  ochenta y seis decímetros cuadrados de terraza, se compone de dos habitaciones, un baño y tres terrazas… Tiene un coeficiente
  de participación en elementos y gastos comunes en el total inmueble de ocho enteros, treinta y cuatro céntimos por cien
  =8’34%=” Finca núm. 24279 d’Olot, inscrita en el tom 1561, llibre 647, foli 175
  – 100% del ple domini. “URBANA: Porción de terreno en término de esta ciudad, calle Viola, número veintiséis. Tiene una
  superficie de ciento noventa y cinco metros, cincuenta y ocho decímetros cuadrados. En su interior radica un edificio, destinado
  a vivienda unifamiliar de planta baja, planta primera y planta bajo cubierta. La planta baja tiene una superficie construida de
  ochenta y siete metros, cincuenta decímetros cuadrados y está destinada a garaje y lavadero. La planta primera tiene la misma
  superficie construida de ochenta y siete metros, cincuenta decímetros cuadrados, que se distribuyen en recibidor, cocina,
  comedor-estar, baño y dos dormitorios. Y la planta bajo cubierta tiene una superficie construida de sesenta metros, cuarenta
  y dos decímetros cuadrados y se distribuye en tres dormitorios, baño y distribuidor. En total, la superficie construida es de
  doscientos treinta y cinco metros, cuarenta y dos decímetros cuadrados y la superficie de parcela ocupada es de ochenta y
  siete metros, cincuenta decímetros cuadrados…” Finca núm. 27798 d’Olot, inscrita en el tom 1578, llibre 657, foli 161
  Data diligència: 30/04/2014
  Deutor: GARCIA DALMAU, SALVADOR NIF 43631192P
  Cotitular: CORNELLA REIXACH, JUDITH NIF 43630677E
  Import nominal: 1.176,68 euros
  Descripció de la finca:
  – 50% del ple domini. “URBANA: NUMERO TREINTA Y CUATRO: Vivienda tipo A sita en la planta primera, escalera E3,
  puerta segunda, del inmueble en esta ciudad, confluencia de la calle Goya y l’Avinguda de Sant Jordi o Vial Sur. Tiene una
  superficie construida de ciento veintiún metros, sesenta decímetros cuadrados, que se distribuye en recibidor, despacho,
  vestíbulo, comedor-estar, cocina-lavadero, baño, aseo, tres dormitorios y terraza. … Se le asigna una cuota de participación en
  relación al valor total del inmueble de tres enteros, setenta y dos centésimas por ciento =3’72%=” Finca núm. 19168 d’Olot,
  inscrita en el tom 1398, llibre 551, foli 10
  Per la qual cosa es fa públic ja que, per causes no imputables a aquesta Administració, no ha estat possible notificar als
  interessats o als seus representants les actuacions realitzades en els procediments de constrenyiment.
  Per la qual cosa se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 15 de maig de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

  Núm. 5961
  AJUntAment d’OLOt
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat les liquidacions de les altes addicionals de la taxa d’escombraries empresarials – exercicis 2012 i 2013 que
  es detallen a continuació, i havent intentat la seva notificació sense que s’hagi tingut constància de la seva recepció pel
  contribuents afectats i d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
  Es cita als obligats tributaris abans indicats o els seus representants per ser notificats per compareixença,
  REFERENCIA NIE NOM I COGNOMS NÚM. LIQUIDACIÓ IMPORTS EXERCICIS
  8918003961142 B17872185 INSTAL.LACIONS DE PROCESSOS DE
  L’AIGUA EEL-2014-800011 241,16.-€
  252,03.-€
  2012
  2013
  8919003070451 J55137855 LA MAGRANA SC EEL-2014-800118 99,37.-€
  51,92.-€
  2012
  2013
  TERMINI PER COMPARÈIXER: QUINZE DIES naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte
  al Butlletí Oficial de la Província, Un cop transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació s’entendrà
  efectuada a tots els efectes legals el dia següent al del venciment de termini per comparèixer,
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Secció d’Ingressos del passeig Bisbe Guillamet, 10 1r, pis de l’Ajuntament d’Olot, Horari de
  dilluns a divendres de 10 a 14 hores,
  RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIÓ: Reposició previ al contenciós administratius, davant l’alcalde de l’Ajuntament en
  el termini de 30 dies,
  Olot, 29 de maig de 2014
  Alicia Vila i Torrents
  Secretària

 40. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2014
  Núm. 14105
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 17 de desembre de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM. IMPORT
  1401012494 43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 005188GJF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/10/14 11:18 AV GIRONA 0011 50,00
  1401011797 B17561408 ALICIA COSMETICS SL 008587DFD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/10/14 12:27 C PARE ROCA 0004 50,00
  1401011937 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/10/14 12:24 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1400002185 X2116974P AMSALKHIR , AISSA GI006009 AY 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 13/10/14 17:36 C FRANÇA 0000 200,00
  1401011447 43628166H AVILA MARTINEZ, JUAN CARLOS B 008273 WJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/09/14 19:48 C PARE ROCA 0006 50,00
  1400002359 B17312349 BEGUDES MARKETING SL 007013DTG 15 14 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/10/14 15:47 C MESTRE MONER 0000 100,00
  1400002268 Y1595585C BELLAGNECH , FAISSAL 006505DGB 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 18/10/14 13:27 C ESCULTOR AMADEU 0000 200,00
  1401011926 40300473B BOSACOMA MITJA, MARIA TERESA 000577CJG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/10/14 17:19 PL CATALUNYA 0015 30,00
  1401011830 40303907H BOSSOMS COLLELLDEVALL, JOSE MARIA 002183BYK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/10/14 17:26 PG BLAY 0017 50,00
  1400002106 X2012164D CAMARA , OUMAROU GI001393 AJ 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 07/10/14 12:09 C JOAN MARAGALL 0000 200,00
  1400002265 45173983M CASARES MARTINEZ, PATRICIA VIVIA A 009592 EG 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/10/14 01:12 C FRANCESC MONSALVATJE 0014 80,00
  1401012199 43639867N CORREIA CAVALHEIRO, ANTONIO MANUEL 007169DTL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/10/14 12:56 AV SANT JOAN 0005 50,00
  1401011928 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/10/14 17:37 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1401012372 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/10/14 17:58 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1401012407 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/10/14 11:43 C LLOSA 0012 50,00
  1400002250 37641050D ESTEVE GIMENEZ, MARIA TERESA 003591BJY 15 13a 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/10/14 17:09 C FRANCESC MONSALVATJE 0010 80,00
  1401012441 40276594Y FERRES SERRA, TERESA 004338GNZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/10/14 09:55 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1401011377 34736922E GARRIGA SANROMA, MONTSERRAT 004192BBW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/09/14 13:00 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1401012188 B17731076 INDOPLAST SL 004332FNN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/10/14 17:00 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1404003211 38558049K LOPEZ CORNELLES, JUAN 003074DKS 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 08/10/14 11:28 CTRA RIUDAURA 0085 300,00
  1404002314 X5752539D MARITNEZ REZ, MARLEN 004867DFV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 12/07/14 09:02 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1401011868 40308865P MARTINEZ HOYOS, RAFAEL 005932GVJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/10/14 11:25 PL CLARÀ 0009 50,00
  1401012313 40348161C MAS BERNATALLADA, EVA 003981FBM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/10/14 19:08 PG BLAY 0019 30,00
  1401011856 40366735X MONTGE CORDOBA, EULALIA GI001469 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/10/14 10:40 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1400002134 43627218J PICAS SADURNI, MARIA DEL CARM GI009150 BB 15 10 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/10/14 21:30 C POU DEL GLAÇ 0000 80,00
  1401011827 40451347M RIVERO VERGEL, SUSANA 003513HMT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/10/14 19:57 PL CATALUNYA 0006 50,00
  1400002196 50565750C SALAZAR GRAJALES, ANGELA MARIA 008365GGN 18 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/10/14 11:30 C PINTOR GALWEY 0000 80,00
  1400002217 G17923970 STIL COPY SCP 000672GDT 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/10/14 15:40 PL CLARÀ 0009 80,00
  1400002347 45170599W TABARES SANTA, MONICA MARIA 006380CSR 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 27/10/14 10:57 C SANT PERE MÀRTIR 0035 80,00
  1401012181 40455562B TORRAS ALABERN, MARC 000289DHF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/10/14 19:52 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1404002866 37261861K TURA GARDEÑAS, JUAN 008496HHL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 18/08/14 07:46 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1404002541 37261861K TURA GARDEÑAS, JUAN 008496HHL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 27/07/14 06:04 CTRA CANYA 0047 300,00
  1404002651 37261861K TURA GARDEÑAS, JUAN 008496HHL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 03/08/14 07:42 CTRA CANYA 0047 300,00
  1404002953 37261861K TURA GARDEÑAS, JUAN 008496HHL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 24/08/14 07:55 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1404003198 46740843J URPI PERPTUSA, MARC B 003386 OD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/10/14 16:49 AV SANTA COLOMA 0051 300,00
  1401011953 43633021C VALENCIA RAMON, ESTER 004556HVT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/10/14 12:15 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1404003029 40303420Z VILA MORERA, RAMON MARIA 007954CKK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/08/14 00:43 AV SANT JORDI 0188 100,00

  Núm. 243 – 22 de desembre de 2014
  Núm. 14116
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de propostes de resolució d’expedients en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle, la proposta de resolució que se li ha formulat
  a partir de la resolució de les al·legacions presentades, o que l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de
  conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
  públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels
  conceptes de la infracció i sanció imposada i la Resolució de l’Alcalda-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte
  de notificació supletòria, tal com determina l’article 59 de l’expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que en el termini de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la
  notificació podran formular les al·legacions i presentar els documents que es considerin convenients.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 17 de desembre de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM. IMPORT
  1401004184 40281349T COSTA URGELL, GEMMA 000458DJB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/03/14 13:13 PG BLAY 0017 50,00
  1400002260 40871855G DOMINGO BAUTISTA, JUAN RAMON 005626BBJ 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 18/10/14 13:03 C FRANCESC MONSALVATJE 0010 200,00
  1400001839 41592727X FRANCO ACOSTA, OSCAR JOAN L 008191 H 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/09/14 17:21 AV REIS CATÒLICS 0005 80,00

  Núm. 243 – 22 de desembre de 2014
  Núm. 14113
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.4
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 17 de desembre de 2014
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM. IMPORT
  1401009428 X1329877V ADDAHMANI , MOHAMMED 006705BZY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/07/14 12:41 PL CLARÀ 0009 30,00
  1401008644 43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 005188GJF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/07/14 11:50 AV SANT JOAN 0011 50,00
  1401008735 43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 005188GJF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/07/14 20:02 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1401009225 43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 005188GJF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/07/14 11:46 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1400001128 09742088R ALVAREZ DE LA VARGA, MARIA MONTSERR 007013CJZ 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 29/06/14 13:03 C NOTARI NONET ESCUBÓS 0000 200,00
  1404002358 X9956570P BARROSO MOURA, ANGELA LUISA 006239BGX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/07/14 16:41 AV SANT JORDI 188 100,00
  1404002317 77287686G CAÑADA JODAR, JOSE ANTONIO 002422BLD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 12/07/14 09:54 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1401009553 40595642K CORBATON LLAGOSTERA, JORDI 000520FZF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/07/14 19:57 C BOLÒS 0015 50,00
  1400002147 77908611K CROS OLIVET, PERE 005495HCT 117 1 1 RD 1428/2003, DE 21 de novembre (RGC) G 3 11/10/14 12:24 AV SANT JORDI 0000 200,00
  1400001274 43510284B CRUZ SALSE, FERNANDO 009323BJF 15 13a 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/07/14 19:43 C ESTIRES 0025 80,00
  1404002495 41643138M CUBERTA MARTIN, IVAN B 007254 UW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/07/14 00:28 CTRA CANYA 47 100,00
  1401008430 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/14 17:45 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1401009489 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/07/14 13:04 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1404002396 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 17/07/14 12:48 AV SANT JORDI 188 100,00
  1401008427 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/14 12:22 PG BLAY 0019 50,00
  1401008686 40437453A FERRER PADROSA, ESTHER 001754HHS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/07/14 12:32 PG BLAY 0043 50,00
  1400001057 40355297A FLORES PUIGVERT, MARÇAL GI006841 BK 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 20/06/14 09:10 C PINTOR J.MARSILLACH 0000 80,00
  1400001277 43633926M FONT ABEL, GERARD 004898DPC 18 2 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 3 04/07/14 17:22 AV EUROPA 0045 200,00
  1401009666 38140404X HARSTER BOADA, BRUNA 009269BNP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/07/14 17:06 AV REIS CATÒLICS 0013 50,00
  1401009757 77913558T HERREROS CASALS, MARC 002228DHC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/08/14 12:47 C MACARNAU 0009 30,00
  1404002333 X7428445C RAOUI , ABDELKHALEK 001233CKD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 12/07/14 19:45 AV SANT JORDI 188 100,00
  1404001792 41546927A REY ALONSO, JONATHAN C 000661BPX 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 06/04/14 15:37 C MADRID 0046 300,00
  1401008502 40438253K RIERA PALOMER, JOSE M. 002510BTH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/06/14 13:03 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1401009679 43692731E ROBLES GONZALEZ, RICARDO 006213BFS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/08/14 18:41 C PARE ROCA 0010 30,00
  1404001383 40290248K ROCAS HUERTOS, ANGEL 009719HSY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/03/14 14:16 AV SANTA COLOMA 0051 100,00
  1400001088 36076037P RODRIGUEZ BALLESTEROS, MANUEL PO004572 BT 20 1 1 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/06/14 08:57 LLOC PARQUING DE CAN TANÉ 0000 50,00
  1404002588 36076037P RODRIGUEZ BALLESTEROS, MANUEL PO004572 BT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/07/14 12:26 CTRA CANYA 47 100,00
  1401008521 77899907B ROURA TEIXIDOR, ESTEBAN 005879BHY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/06/14 18:53 C SECRETARI DAUNIS 0001 30,00
  1400001113 50565750C SALAZAR GRAJALES, ANGELA MARIA 008365GGN 48 11 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/06/14 08:42 C PINTOR GALWEY 0000 80,00
  1401008608 X7976018D WASALA , MAREK SEWERYN B 004985 UU 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/07/14 17:04 C MACARNAU 0009 50,00

  Núm. 243 – 22 de desembre de 2014
  Núm. 13958
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Secció d’Ingressos
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es detallen
  a continuació, i havent intentat la seva notificació sense que s’hagi tingut constància de la seva recepció pels contribuents
  afectats i d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària es citat als
  obligats tributaris o als seus representants per tal que siguin notificats per compareixença:
  NOM I COGNOM DNI LIQUIDACIÓ IMPORT
  OLOT BANYS SL B17989906 PLL 2014 801203 2.186,67€
  OLOT BANYS SL B17989906 PLL 2014 801204 1.952,75€
  OBRA Y DESARROLLO INTEGRAL SL B63643142 PLL 2014 801205 5.001,66€
  DAYAPA GRUPO INMOBILIARIO SL B63651194 PLL 2014 801211 12.598,60€
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí
  Oficial de la Província. Un cop transcorregut aquest termini i sense haver comparegut, la notificació s’entendrà efectuada a
  tots el efectes legals el dia següent al del venciment de termini per comparèixer.
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Secció d’Ingressos – Pg. Bisbe Guillamet, 10 – 1r pis de l’Ajuntament d’Olot. Horari: de dilluns
  a divendres de 10 a 14 hores
  RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIÓ:. Contra aquesta notificació es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós
  administratiu, davant de l’Alcalde de l’Ajuntament en el termini de 30 dies de la data de publicació al BOP del present Edicte.
  Olot, 15 de desembre de 2014
  Alícia Vila Torrents
  Secretària

 41. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 35 – 20 de febrer de 2015
  Núm. 1613
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Oficines de Tresoreria / Recaptació
  Edicte per notificar procediments d’embargament a diversos deutors
  En els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen a les oficines de recaptació, s’ha procedit segons allò
  disposat a l’article 76 del RD 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el reglament general de recaptació, en les dates i contra
  els deutors que ara s’especificaran, a l’embargament de béns que es detallen:
  • Embargament de devolucions tributàries.
  NIF DEUTOR I.EMBARGAT DATA
  41590800S AUZA CAMACHO, XIMENA ALEJANDRA 3,37 30/12/14
  45172361Q DOUAY EL OUTMANI, HASSAN 19,31 30/12/14
  46670587E LLONGARRIU REIXACH, AGUSTIN 327,36 05/12/14
  46670898B RAMS MENDIETA, SANTIAGO 1841,22 30/12/14
  46672432G SOY FARJAS, CARME 530,53 20/11/14
  46673201Z BACH PLANELLA, NARCIS 304,35 20/01/15
  • Embargament de sous, salaris i pensions. Data diligència: 08/01/2015
  NIF REXE NOM IMPORT EMPRESA
  07263230Z 2012003063 TERRONES CASADO, LAURA 1305,45 ZEBRA FACILITY SER, SLU-CASTELLDEFELS
  24774271M 2014000042 MARTIN NAVAS, JOAQUIN 631,23 INSSL-GIRONA
  36579284S 2014001088 MARTINEZ MARTINEZ, J ANTONIO 75,00 CZERNIAWSKI-CHRISTINA MARIE-BARCEL
  36579284S 2014001088 MARTINEZ MARTINEZ, J ANTONIO 75,00 SI TECA I COPES, SCP-BADALONA
  40299763Z 2014002313 MUÑOZ OSUNA, JOSE 1322,64 MECANIQUES HOBER,S.L.-OLOT
  40304405X 2011000460 LIGERO AMORES, NICOLAS 3325,06 FONT MOIXINA,SL-OLOT
  40313685K 2011001692 FONT ROGER, JOSE ANTONIO 209,23 EUROFIRMS ETT S.L.U.-GIRONA
  40319502L 2014000575 PRUNELL MELLADO, JUAN 221,98 NESTLE ESPA#A,S.A.-GIRONA
  40321894L 2013002211 RAMOS HERRERO, JOSE MARIA 75,82 GAS GAS MOTOS,S.A.-FORNELLS SELVA
  40321945R 2012000690 COLLMALIVERN REIG, M CARMEN 2960,20 DORMITY COMMERCE SL-S CUGAT VALLES
  40332121B 2014000606 MENCION ESTARRIOLA, MONTSE 588,39 ONCE-GIRONA
  40338268V 2014000066 PAVIA DOMINGUEZ, YOLANDA 127,50 IMPO-OLOT
  40345973V 2014000526 MIRAPEIX HERRERO, DAVID 671,16 EMERGENT CATALUNYA ETT SL-GIRONA
  40345973V 2014002321 MIRAPEIX HERRERO, DAVID 482,34 EMERGENT CATALUNYA ETT SL-GIRONA
  40354382P 2013002271 PEÑACOBA CARRILLO, JUAN 432,44 ESPA 2025, S.L.-BANYOLES
  40354949T 2012002971 LAZARO RIERA, MARCOS 907,20 RODI METRO S.L.U.-BARCELONA
  40371481H 2012002171 IGLESIAS PEREZ, SERGIO 33,64 PROSEGUR ESPAÑA,S.L.-MADRID
  40372755G 2009002527 ABDESELAN MOHAMED, AMMED 3155,77 TRANS TRESSERRAS SA-VALL BIANYA
  40515426Y 2013001218 ANDRES MARTINEZ, PEDRO 299,98 CLINICA SALUS INFIRMORUM-BANYOLES
  40999038C 2012002144 MARCET CONTRERAS BECERRA, P 161,39 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  43632485J 2009000656 BLAZQUEZ LARA, JORDI 4154,99 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  43632613A 2013000766 MARCE COLOMER, DAVID 318,09 MONTOLIVET INSTAL. SL-OLOT
  43632798G 2014000795 GABARRE FERNANDEZ, ESTER 11,34 BLAZQUEZ PRIETO JORGE-BANYOLES
  43633218X 2014000079 TALLEDO CELORIO, HUMBERTO 387,55 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  43633732H 2014001664 MESA POZAS, AIDA 177,13 TEIXIDOR BASSAGANAS TOMAS-OLOT
  43633914Q 2013002107 MARTINEZ CABALLERO, JESUS 776,39 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  43636018G 2014000610 TUSELL SANCHEZ, HECTOR-M 95,56 EASOVOX;S.L.-MONTCADA I REIXAC
  45171601S 2013001995 CAMACHO ORTIZ, EUNICE CON 264,74 MARLEX GESTIO,S.L. E.T.T.-GIRONA
  45173678E 2014001626 JAITEH NJIE, DEMBO 95,00 BENKEL PARK,SL-S JOAN FONTS
  46544315C 2014001655 ARANDA MARQUEZ, CRISTOBAL 156,07 MANC VALLES PASIEGOS-VILLACARRIEDO
  46596846L 2014001595 EROLES ARASA, MARIA EVA 84,23 RODILLOS INDUST SA-S VICENC HORTS
  46673479Q 2014000059 YUSTA VILARO, ENRIQUE 661,96 MECANICAS GARROTXA,S.A.-OLOT
  46727018B 2014000942 MARTINEZ MORENO, MIGUEL 125,05 SIMON,S.A.-OLOT
  46727018B 2014001442 MARTINEZ MORENO, MIGUEL 177,13 SIMON,S.A.-OLOT
  46986769T 2013000244 AMES TERES, GERARD 760,31 CAMPANERA BANUS JOSE M-BARCELONA
  77900021X 2014000834 VILACOBA MASSANELLA, RAM 13,81 INSS-BARCELONA
  77902649Q 2011000813 SABIDO MORCILLO, CAMILO 1416,32 ELECTRO SERVYCAT, S.L.-RIPOLL
  77905540D 2014000006 CAPELL BATCHELLI, JOAQUIM 312,73 S. VILARRASA,S.A.-BESALU
  77907765A 2014000709 BARCONS COSTA, ANNA 197,67 PIP,S.A.-VALL D’EN BAS, LA
  77908733M 2014002314 SOBRERROCA BASAGAÑAS, JOSEP 177,13 ASCENSORES SERRA,S.A.-OLOT
  77908745V 2012002389 PAGES SOLE, LLUIS 1729,73 555 PROJECT S.L.-OLOT
  77912144N 2014001658 SANCHEZ VILANOVA, JUAN 354,24 CON TRANS SANITARI R GIRONA SA-GIRONA
  77916258D 2013000894 BERGA SANTOS, MERITXELL 184,26 LLESCATS CALET,SL-S JOAN FONTS
  77919375K 2014000694 REYES ANSINO, PABLO 11,34 SOL Y MANTEN LA PLANA SL-CASTELLO PLA
  77920778K 2010001728 CARRERAS CERRO, ALBERT 536,63 CONSULT D’ACCIO TREBALL TEMP SL-OLOT
  77920870K 2013002158 PINEDA DEL POZO, JEZABEL 361,37 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  X1304401W 2011001958 NASRALLAH, MOHAMED 192,87 TRANSPORTES BADOSA,SA-PRESES, LES
  X2226797Y 2013001375 ABARKANE, MOHAMED 475,83 NICROCIN,SL-S JAUME LLIERCA
  X2353639A 2014001566 FOURNIER, MARINE ANNE 84,23 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  X2874158D 2011001843 CHENG, SHUGANG 45,73 SANCHEZ LOPEZ SALVADOR-MATARO
  X2955802A 2012000352 MARTYNCHUK, VIKTOR 898,77 CAL AMIC,S.L.-OLOT
  X3397922V 2014000051 SINGH, SUKH PAL 363,28 NOEL ALIMENT SAU-S JOAN FONTS
  X4534201G 2013001964 DEMBAGA, SEEDY 22,00 FLEXIPLAN, SA ETT-TORTOSA
  X6584723F 2013001878 SINGH, INDER PAL 171,84 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  X6586455Z 2014001073 DIAYE, MAMADOU 84,23 TECALUM,S.L.-TORTELLA
  X6891236E 2013001993 TACHARKIT, HOUSSAIN 11,22 DAVIMARC FITNESS, S.L.-OLOT
  X6964322Z 2014001476 SONI, VARUN 84,23 FONT SANS,SA-S FELIU PALLEROLS
  X7153690T 2011001747 KANE, MAMADOU 74,77 EUROFIRMS ETT S.L.U.-GIRONA
  X7169404M 2014001485 SUMBUNDU, BALLA 10,78 AGRI-PRAT MORELL SL-MASARAC
  X7289175S 2014001060 EL KHALIFI, YOUSSEF 118,07 LLEO PLASTICS, S.L.-PRESES, LES
  X7906433E 2013001935 SINGH, GURSAMAT 256,07 FONT SANS,S.A.-S FELIU PALLEROLS
  X7976018D 2013001929 WASALA, MAREK SEWERYN 171,84 NOEL ALIMENT SAU-S JOAN FONTS
  X8767853T 2014001459 FAHERTY, CIARAN ANTHONY 84,23 PFIZER OLOT, S.L.U.-VALL BIANYA, LA
  X9333031E 2014001481 AZIZI, EL HOUCINE 361,68 OBRES I CONS MEDIAMBI SL-PRESES, LES
  Per la qual cosa es fa públic ja que, per causes no imputables a aquesta Administració, no ha estat possible notificar als interessats
  o als seus representants les actuacions realitzades en els procediments de constrenyiment.
  Per la qual cosa se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent
  al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 10 de febrer de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 42. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 35 – 20 de febrer de 2015
  Núm. 1629
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar el títol executiu i la provisió de constrenyiment a diversos deutors
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors que ara es relacionaran, malgrat haver-se
  intentat en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim
  Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació,
  mitjançant aquest anunci.
  Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en
  compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el
  títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent:
  “PROVIDÈNCA DE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre
  (pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional), declaro que
  l’import dels deutes de l’anterior relació es troben sotmesosal recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei
  58/2003 de 17 de desembre, General tributària, i disposo que es procedeixi executivament contra el patrimoni dels deutors, o
  les garanties existents, en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a l’article 62.5 de la Llei esmentada”.
  Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i
  següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el
  pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els
  interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés,
  TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTES RELACIONATS:
  D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute
  tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
  a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins
  el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior.
  b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
  fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.
  LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis.
  Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot,
  transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
  AJORNAMENT DE PAGAMENT
  Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan
  les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval.
  RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de
  les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la
  notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposi recurs, únicament se suspendrà
  en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
  Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
  REQUERIMENTS.-
  Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es
  notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:
  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.

  RELACIÓ DELS DEUTORS:
  TAXA ANIMAL DE COMPANYIA 2014

  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIF I.NOMINAL
  41681452R ALMARAZ MADRID VERONICA J 2014AC000000001500 GOS02538 9,00
  44913422B ALONSO PARRA MARIA ESTELA 2014AC000000001800 GOS01530 9,00
  28938959Z ALVAREZ GUTIERREZ M AZUCENA 2014AC000000002300 GOS01577 9,00
  28938959Z ALVAREZ GUTIERREZ M AZUCENA 2014AC000000002400 GOS00074 9,00
  36519720K ALVAREZ PLA CRISTIAN 2014AC000000002600 GOS01748 9,00
  46353415C AMOROS MARTINEZ NOEMI 2014AC000000003600 GOS01519 9,00
  46353415C AMOROS MARTINEZ NOEMI 2014AC000000003500 GOS02774 9,00
  77899944W ANSINO PAVON M DEL TURA 2014AC000000004200 GOS02724 9,00
  25688501P ANTUNEZ MARTIN SANDRA 2014AC000000004300 GOS01059 9,00
  43635192Y ARJONA CABALLERO RUBEN 2014AC000000006300 GOS01371 9,00
  43635192Y ARJONA CABALLERO RUBEN 2014AC000000006200 GOS01200 9,00
  43628195R ARJONA CASADO JOSE LUIS 2014AC000000006400 GOS01854 9,00
  77920629X BADOSA CAMPOS XAVIER 2014AC000000008400 GOS01670 9,00
  43635137C BADOSA FONT MONTSERRAT 2014AC000000008500 GOS02965 9,00
  43636408A BAGUR JUNOY NATALIA 2014AC000000009200 GOS01567 9,00
  40212800Z BASEIRIA SALA DOLORES 2014AC000000011600 GOS01762 9,00
  43634366P BATALLE JORDA FERRAN 2014AC000000012800 GOS02122 9,00
  43634366P BATALLE JORDA FERRAN 2014AC000000012900 GOS01714 9,00
  X1767095M BENZAID MOHAMED 2014AC000000014900 GOS00405 9,00
  77916258D BERGA SANTOS MERITXELL 2014AC000000015100 GOS00034 9,00
  43632064Y BORREGO HORTELANO MIGUEL 2014AC000000017500 GOS00208 9,00
  77916324Y BOSCH CORTES RAMON 2014AC000000017600 GOS02149 9,00
  43631737R CABALLERO FARIÑA JUAN CARLOS 2014AC000000020400 GOS02613 9,00
  46056728X CABALLERO LAVERNIA SILVIA 2014AC000000020700 GOS01550 9,00
  46056728X CABALLERO LAVERNIA SILVIA 2014AC000000020600 GOS00758 9,00
  44981696K CALERO RAMIREZ SOFIA 2014AC000000022400 GOS02633 9,00
  40374427C CAMACHO REPISO SONIA 2014AC000000022900 GOS02158 9,00
  43632498A CARBO MASSEGUR CARLA 2014AC000000025700 GOS00088 9,00
  43632476G CARGOL PUJOLAS MARC 2014AC000000026500 GOS02910 9,00
  43632476G CARGOL PUJOLAS MARC 2014AC000000026600 GOS02911 9,00
  77920778K CARRERAS CERRO ALBERT 2014AC000000028200 GOS00858 9,00
  77911437H CARRERAS ROSER SUSANA 2014AC000000028300 GOS02995 9,00
  52152244C CARRILLO LOPEZ M DEL SALIENTE 2014AC000000028600 GOS02239 9,00
  40322282Q CASABO GRANADOS CARLES 2014AC000000029000 GOS00055 9,00
  40322122V CASABO GRANADOS M CARME 2014AC000000029200 GOS02358 9,00
  40322122V CASABO GRANADOS M CARME 2014AC000000029100 GOS02152 9,00
  43631165G CASADO PLANA JORDI 2014AC000000029900 GOS00059 9,00
  40261463D CASALS FONT MARIA 2014AC000000030100 GOS02696 9,00
  43636414D CASTRO SANTOS HUGO NUNO 2014AC000000031500 GOS02993 9,00
  77918474V CLEMENTE PEÑA FRANCISCO J 2014AC000000033400 GOS02932 9,00
  43635176J CODINA TIRADO MARC 2014AC000000033700 GOS02939 9,00
  40264286A COMA TORRENT ISIDRO 2014AC000000036300 GOS01991 9,00
  77917133X COMPTE GINER CLAUDI 2014AC000000036600 GOS00569 9,00
  43632724E COMPTE I ANGUELA M JOSEPA 2014AC000000036700 GAT00021 9,00
  43633108S COMPTE MAYA MONTSERRAT 2014AC000000036800 GOS02502 9,00
  41550211K CONGOST GALEGO ORIOL 2014AC000000037300 GOS02917 9,00
  43627123X CORDON LOPEZ ANTONIO 2014AC000000037900 GOS02378 9,00
  40325231K COSTA PAU JOANA 2014AC000000039500 GOS00675 9,00
  40302320H DALMAU BRUNET M ELENA 2014AC000000042500 GOS02116 9,00
  77913277H DANES FERRES OLGA 2014AC000000042800 GOS03040 9,00
  43630344B DEL POZO MORENO JAIME 2014AC000000044200 GOS02318 9,00
  77921184J DIAZ BARCONS JESSICA 2014AC000000045900 GOS02969 9,00
  43633688C DOMENECH CASTANYS ADRIA 2014AC000000047200 GOS02489 9,00
  40218052E DORCA TEIXIDOR JOSEP 2014AC000000048200 GOS00913 9,00
  40218052E DORCA TEIXIDOR JOSEP 2014AC000000048100 GOS01601 9,00
  43626006C ESPIN MARTINEZ ANTONIO 2014AC000000050800 GOS02027 9,00
  43632685Y ESPINAR MOLINA DANIEL 2014AC000000051100 GOS02954 9,00
  45643094P ESQUIUS BERNAD LAIA 2014AC000000052000 GOS01495 9,00
  43632653C ESTEVA IGLESIAS ANNA 2014AC000000052300 GOS01525 9,00
  77916673X FABREGA GOMEZ JUDIT MARIA 2014AC000000052800 GOS01676 9,00
  77893041E FABREGA SERRA JUAN 2014AC000000053500 GOS01088 9,00
  46577947A FLOS FERRIZ RAFEL 2014AC000000058000 GOS03113 9,00
  46577947A FLOS FERRIZ RAFEL 2014AC000000058100 GOS03112 9,00
  40922651Q FORNOS MATAMOROS M.TERESA 2014AC000000058700 GOS00235 9,00
  46066804N FRANCO PARRA MONTSERRAT 2014AC000000059000 GOS01260 9,00
  07264121P FUENTES JIMENEZ VANESSA 2014AC000000059700 GOS02912 9,00
  43632798G GABARRE FERNANDEZ ESTER 2014AC000000060300 GOS00609 9,00
  40354905W GAINZA GARRIDO JORDI 2014AC000000060400 GOS01390 9,00
  21939901V GARCIA DEL CASTILLO JOSE 2014AC000000062500 GOS01734 9,00
  40352765R GARCIA GARCIA CLARA 2014AC000000062600 GOS00137 9,00
  77919310W GARCIA HERRERO JOSE 2014AC000000062800 GOS01192 9,00
  46672579J GARCIA LINARES CONCEPCION 2014AC000000062900 GOS02062 9,00
  07264357Z GARCIA RUIZ ANNA 2014AC000000064000 GOS00750 9,00
  46714495T GARRIDO MORALES JONATHAN 2014AC000000064600 GOS01415 9,00
  43628940X GOMEZ LOPEZ MARCELO 2014AC000000067100 GOS00063 9,00
  76396311V GONZALEZ CABANA JACOBO A 2014AC000000067400 GOS02394 9,00
  43638184P GONZALEZ CARNEIRO CARMEN R 2014AC000000067500 GOS02985 9,00
  46670525Y GONZALEZ MOLINA ANTONIO 2014AC000000067800 GOS02460 9,00
  40280560Q GONZALEZ MORENO DOLORES 2014AC000000067900 GOS02251 9,00
  40364419V GONZALEZ MUÑOZ J ANTONIO 2014AC000000068000 GOS03078 9,00
  43531949X GRIÑO MECA BERTA 2014AC000000069300 GOS00169 9,00
  40356770G GUERRERO VARELA VANESA 2014AC000000070000 GOS00943 9,00
  77895236D GUIX FERRES ANA MARIA 2014AC000000070900 GOS00360 9,00
  44199551Z GUTIERREZ JULIA LAURA 2014AC000000071300 GOS01903 9,00
  77914726H HERNANDEZ VILLAR JOSE LLUIS 2014AC000000072200 GOS02088 9,00
  40246023W IGLESIAS MASDEU JOAN 2014AC000000073500 GOS01513 9,00
  40348782C IGLESIAS RODRIGUEZ VIRGINIA 2014AC000000073600 GOS02867 9,00
  43630656R JOU SEGOVIA INES 2014AC000000075200 GOS02930 9,00
  77915666S JULIA PONS IRINA 2014AC000000075700 GOS00971 9,00
  47169490D LATORRE LARROSA DENISE 2014AC000000077300 GOS01905 9,00
  77920939K LEGAZ JUVANTENY JOEL 2014AC000000077500 GOS02511 9,00
  52404611P LLAVERIA DIAZ MONTSERRAT 2014AC000000079400 GOS00668 9,00
  52404611P LLAVERIA DIAZ MONTSERRAT 2014AC000000079500 GOS00793 9,00
  77921264R LOPEZ PEÑAS MIGUEL 2014AC000000081600 GOS02665 9,00
  77922189Y LOPEZ USERO ERNEST 2014AC000000081700 GOS01474 9,00
  46670545A LORITE MANZANO DAVID 2014AC000000082300 GOS01406 9,00
  46670545A LORITE MANZANO DAVID 2014AC000000082200 GOS01447 9,00
  43632613A MARCE COLOMER DAVID 2014AC000000083500 GOS02590 9,00
  51638070B MARTIN FERNANDEZ ANTONIO 2014AC000000085000 GOS02289 9,00
  38854879J MARTINEZ ARTIGAS IRENE 2014AC000000085200 GOS03057 9,00
  77892768W MARTINEZ CASAS JOAN 2014AC000000085400 GOS00763 9,00
  77916122B MASANELLA CASTILLO M CARME 2014AC000000086500 GOS02916 9,00
  77916122B MASANELLA CASTILLO M CARME 2014AC000000086600 GOS02897 9,00
  46671947W MASSEGU ARNAU MANEL 2014AC000000088100 GOS02046 9,00
  47786257P MAYA REPISO LUIS 2014AC000000088500 GOS02013 9,00
  77916243V MEGIAS GIL OSCAR 2014AC000000089000 GOS02427 9,00
  40341303Q MENDAÑA PEREZ JUAN 2014AC000000089300 GOS02408 9,00
  43631512Y MERIN ESCARRA CARLOTA 2014AC000000089800 GOS01547 9,00
  43631934Z MERIN ESCARRA ENRIC 2014AC000000089900 GOS01370 9,00
  48919520S MERINO GONZALEZ DAVID 2014AC000000090000 GOS00170 9,00
  40338879F MILUDI AL-LAL LLIHAD 2014AC000000090300 GOS00010 9,00
  40355199C MIMOUN MARTINEZ LAILA 2014AC000000090400 GOS02889 9,00
  40345973V MIRAPEIX HERRERO DAVID 2014AC000000091000 GOS00120 9,00
  38808830X MONCAYO RODRIGUEZ JOSE M 2014AC000000092000 GOS01057 9,00
  43634569G MORALES DELGADO NOEMI 2014AC000000093300 GOS01572 9,00
  40321824H MORALES RODRIGUEZ FRANCISCO 2014AC000000093400 GOS00032 9,00
  43629066K MOYA CRUZ MARIA JESUS 2014AC000000095300 GOS00217 9,00
  77905270S MULI BOSCH LLUIS 2014AC000000095500 GOS00054 9,00
  77905270S MULI BOSCH LLUIS 2014AC000000095600 GOS00164 9,00
  43632340Y MUÑOZ MASO MARTA 2014AC000000096300 GOS00860 9,00
  43636191Q MUÑOZ MORON EVA 2014AC000000096400 GOS02709 9,00
  39923417V NEILA PEREZ ANTONIO 2014AC000000097700 GOS01545 9,00
  77921003Q OBRERO GUTIERREZ OSCAR 2014AC000000098500 GOS01377 9,00
  24798483K ORELLANA TORRES ROSARIO 2014AC000000100300 GOS02608 9,00
  77917007E PACHECO FORTET ANNA 2014AC000000101000 GOS00244 9,00
  77917007E PACHECO FORTET ANNA 2014AC000000100900 GOS01383 9,00
  28898243P PAEZ LOPEZ DE ROZAS RAFAEL 2014AC000000101800 GOS02130 9,00
  43628888G PALACIOS PAREJA JESUS 2014AC000000102600 GOS02531 9,00
  77917538R PANIAGUA SANCHEZ J MANUEL 2014AC000000103300 GOS01158 9,00
  77615933H PEREZ BRUNET EVA MARIA 2014AC000000105400 GOS01017 9,00
  77920781R PEREZ ESTEBAN JUAN FCO 2014AC000000105500 GOS01963 9,00
  77920781R PEREZ ESTEBAN JUAN FCO 2014AC000000105600 GOS00676 9,00
  41592934X PETIT OLARTE ROBERTA MARIA 2014AC000000106000 GOS00724 9,00
  47950365B PIJOAN MONFORT PAULA 2014AC000000106800 GOS02926 9,00
  43630897N PLANA BENITEZ MIRIAM 2014AC000000108100 GOS02837 9,00
  43632349S PLANA CASACUBERTA ESTEVE 2014AC000000108300 GOS00460 9,00
  77919280H PLANA MONT ANA 2014AC000000108600 GOS00150 9,00
  43630595D PLANELLA BURGOS DAVID 2014AC000000109500 GOS00211 9,00
  40435275X PONS POU JORDI LLUIS 2014AC000000111000 GOS02453 9,00
  77907736C PORT CASAMITJANA MANEL 2014AC000000111300 GOS02005 9,00
  40321512M PRADOS ALBA JORGE 2014AC000000111900 GOS00999 9,00
  77914050D PRAT MASOLIVER ALBERT 2014AC000000112700 GOS02989 9,00
  77920898A PUJOL SACREST RAMON 2014AC000000114900 GOS01821 9,00
  43634526F PUJOLAS JUVANTENY JOAN 2014AC000000115400 GOS01416 9,00
  36883071H QUILEZ TORRES JOSE MARIA 2014AC000000116600 GOS00048 9,00
  40271953B RAMIREZ COBOS EDUARDO 2014AC000000117500 GOS01680 9,00
  43638346D RAMIREZ TAPASCO LEONARDO F 2014AC000000118100 GOS02810 9,00
  43632054L REIXACH BERENGUER MARC 2014AC000000120000 GOS02992 9,00
  45174014J REVILLA ANGOLA NICOLE MICHELE 2014AC000000120900 GOS02744 9,00
  77919375K REYES ANSINO PABLO 2014AC000000121400 GOS02019 9,00
  40321938V RIVAS ARTACHO MANUEL 2014AC000000123400 GOS00146 9,00
  77912118D RIVERA VILLARINO ANTONIA RAMONA 2014AC000000123600 GOS02893 9,00
  43635497N ROA EL AZHARI CARLOS MANUEL 2014AC000000123800 GOS02896 9,00
  43630722K RODRIGUEZ ALMOHALLA BERNARDO 2014AC000000125000 GOS00560 9,00
  43630722K RODRIGUEZ ALMOHALLA BERNARDO 2014AC000000125100 GOS00760 9,00
  77902537L RODRIGUEZ DEL POZO FRANCISCO 2014AC000000125500 GOS01958 9,00
  77902537L RODRIGUEZ DEL POZO FRANCISCO 2014AC000000125400 GOS00382 9,00
  40213626N ROMERO GALVEZ MARIA 2014AC000000127800 GOS02215 9,00
  40367295H ROMERO LOPEZ SILVIA 2014AC000000128000 GOS02762 9,00
  05284040C RONCAL DUO ANA TERESA 2014AC000000128700 GOS02994 9,00
  07264260D ROPERO MATEU ANTONIO 2014AC000000128900 GOS02440 9,00
  42836405D ROS GOMEZ JUAN FRANCISCO 2014AC000000129100 GOS02488 9,00
  43634071N ROURA SOLER MIQUEL ANGEL 2014AC000000129800 GOS01578 9,00
  77913244P RUBIO HURTADO ESTER 2014AC000000130600 GOS01999 9,00
  40535132R RUIZ JIMENEZ JUAN LUIS 2014AC000000131500 GOS02980 9,00
  43633824H RUIZ PADILLA MANUEL 2014AC000000131700 GOS03121 9,00
  40337844F RUZ CORCHO PATRICIA 2014AC000000132200 GOS02492 9,00
  40337844F RUZ CORCHO PATRICIA 2014AC000000132100 GOS02436 9,00
  40286453K SABIDO MORCILLO PEDRO 2014AC000000132600 GOS02935 9,00
  40286453K SABIDO MORCILLO PEDRO 2014AC000000132500 GOS02934 9,00
  43631982Q SAEZ PUERTOLLANO FRANCISCO 2014AC000000132800 GOS02388 9,00
  46673308Y SAEZ PUERTOLLANO ROBERTO 2014AC000000132900 GOS01478 9,00
  41552092Q SALA FLORIDO JAUME 2014AC000000133300 GOS02866 9,00
  40997925B SALAS TURRAU JAIME 2014AC000000134000 GOS01402 9,00
  41550613D SALGADO BROSSA JUDIT GALA 2014AC000000134200 GOS02404 9,00
  77113582X SANCHIS BAUTISTA ESTEFANIA 2014AC000000136300 GOS01463 9,00
  41594021Q SANCHO URBANO EVA 2014AC000000136500 GOS03115 9,00
  06570440F SANZ GONZALEZ CONSTANCIA 2014AC000000136900 GOS02636 9,00
  43634930C SEBASTIAN CODONY OSCAR 2014AC000000138000 GOS02128 9,00
  40291418H SERRA CAUSADIAS ANNA 2014AC000000138700 GOS01651 9,00
  46671841B SERRAT COSTA MARIA DEL MAR 2014AC000000140200 GOS02532 9,00
  43634335T SOLERA CLAVERIAS PATRICIA 2014AC000000143000 GOS01237 9,00
  40363955J SOTO ROMERO EVA 2014AC000000143400 GOS03051 9,00
  77900426R SOY ANDRADE MARIANO 2014AC000000143800 GOS01536 9,00
  40355452C SOY CAMPS SANTI 2014AC000000143900 GOS00504 9,00
  45174423P SUAZA DUQUE YEINER ALONSO 2014AC000000144500 GOS03107 9,00
  07264200H TORRES MONELLS CRISTINA 2014AC000000149100 GOS02728 9,00
  07264200H TORRES MONELLS CRISTINA 2014AC000000149200 GOS02855 9,00
  40293844Y TRAYTE ROVIRA MIQUEL 2014AC000000149700 GOS01768 9,00
  40293844Y TRAYTE ROVIRA MIQUEL 2014AC000000149800 GOS01485 9,00
  43636018G TUSELL SANCHEZ HECTOR-M 2014AC000000150800 GOS01166 9,00
  43633021C VALENCIA RAMON ESTER 2014AC000000151400 GOS02040 9,00
  71103280E VALLEJO OLLER MARIA LUISA 2014AC000000152400 GOS03090 9,00
  77913147A VELASCO NAVARRO ANA 2014AC000000152800 GOS01756 9,00
  40369312B VERGÉS GARCIA CARLES 2014AC000000153600 GOS00487 9,00
  40424311V VICENTE OLIVER CARLOS 2014AC000000153700 GOS00947 9,00
  40338871E VILA CORNELLA IMMACULADA 2014AC000000154400 GOS01385 9,00
  77902826D VILA ESTUDIS RAMON 2014AC000000154500 GOS00788 9,00
  46673479Q YUSTA VILARO ENRIQUE 2014AC000000158400 GOS02159 9,00

  IAE 2014
  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIF I.NOMINAL
  A14010342 BANKIA SA 2014AE000000005100 8457007082230 1886,44
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014AE000000005300 8453009570205 320,23
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014AE000000005400 6171216018362 426,97
  B17231853 BASSEGODA CONSTRUCCIONS SL 2014AE000000005600 8904711531606 128,24
  B17231853 BASSEGODA CONSTRUCCIONS SL 2014AE000000005500 8904520347064 1016,98
  A08663619 CAIXABANK SA 2014AE000000006900 8455005875260 361,89
  A08663619 CAIXABANK SA 2014AE000000007200 8401018751650 1915,89
  B17462086 CAMOS COMUNICACIONS SL 2014AE000000007800 8951004861364 220,30
  B17087222 CATALANA DE GRUPATGES SL 2014AE000000010000 8451009353150 436,01
  A17087982 COEMPCO SA 2014AE000000011100 8401017838001 339,00
  A17087982 COEMPCO SA 2014AE000000011200 8458700048784 741,53
  B63027361 CONSTRUCCIONES JUVALLI SL 2014AE000000012500 8901616215502 320,23
  A25007071 GALERIAS TARRAGONA SA 2014AE000000020900 8454016454396 774,02
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014AE000000021400 8952003270280 320,23
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2014AE000000025300 8903002456302 339,00
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2014AE000000025200 8903002456320 973,62
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2014AE000000025400 8903002456311 317,80
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2014AE000000025100 8900716899304 146,04
  B64206535 SDAD PREVENCION ASEPEYO SL 2014AE000000036400 8901001996555 1072,01
  B17237173 TECNICAS FRIGO APLICADAS SL 2014AE000000037800 8901000672340 1712,84
  B17966441 TRAVESAS PROMOGRUP SL 2014AE000000038600 8918007936302 1968,35

  TAXA ESCOMBRARIES PART. 2014
  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIF I.NOMINAL
  45171651L ABARKANE EL OUTMANI N 2014ES000000000700 9412412023 138,00
  X2226797Y ABARKANE MOHAMED 2014ES000000000800 7294410003 130,00
  43628955W ABULI BARRANCO ALEXANDRE 2014ES000000002300 7302808033 79,00
  43628955W ABULI BARRANCO ALEXANDRE 2014ES000000002400 0002012001 57,00
  41066898F AGUIRRE ROMAN JOSE 2014ES000000006900 7801604004 146,00
  43633816X ALONSO CARRERAS PAU 2014ES000000018700 7705518018 138,00
  43434876C ALVAREZ PAIS JOSE 2014ES000000023500 8003608003 138,00
  45170919T AMAOUI GOUMRI ABDELILLAH 2014ES000000024600 5205901031 130,00
  46986769T AMES TERES GERARD 2014ES000000025700 8714723054 146,00
  41681959W AMHIOU ROUAN TAKAL LAHCEN 2014ES000000025800 8307105043 158,00
  77914511X ARANDA CAMPAÑA CARLOS 2014ES000000034500 8400503002 130,00
  46670521W ARCO TORO MONICA 2014ES000000041100 8911504025 158,00
  43635192Y ARJONA CABALLERO RUBEN 2014ES000000044300 7002109001 138,00
  41683960W ATWAL SANDHU HARDEEP-SINGH 2014ES000000062600 8409501035 138,00
  40359471Z AVELLANA BULLON SALVADOR 2014ES000000074200 9513514013 146,00
  40359471Z AVELLANA BULLON SALVADOR 2014ES000000074300 8206905012 138,00
  X6320505J AZOUAGHE MALIK 2014ES000000080000 8197503013 138,00
  46673201Z BACH PLANELLA NARCIS 2014ES000000081100 7592608003 146,00
  46673268N BAENA CORREDERA EMILIO JESUS 2014ES000000090600 8913214033 146,00
  41595295W BALDEH BALDEH DEMBA 2014ES000000096100 7093505019 130,00
  40260434S BALLESTEROS MINGO JUAN JOSE 2014ES000000097000 6689416003 138,00
  A48265169 BBVA 2014ES000000104500 6491205006 123,00
  A48265169 BBVA 2014ES000000104200 8409901107 138,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000112100 6291515001 158,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000113100 9412401017 146,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000113000 9412401015 146,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000112000 6585118004 123,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000112600 9412401009 146,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000112800 9412401011 146,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000113400 8711801043 146,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000109800 8408302021 146,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000109900 8308706001 186,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000111900 8408302018 146,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000110200 8003108002 130,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000112400 9412401005 146,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000110400 8711802011 138,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000111500 6490427002 130,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000111400 5205901042 130,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000111700 7093503023 138,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000113300 8302305001 146,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000110500 8711802012 138,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000111800 7393301043 138,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000110800 8714719010 130,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000110100 7602628003 123,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000111300 6607409001 146,00
  A14010342 BANKIA SA 2014ES000000111600 6491703001 130,00
  40218802J BARTRINA CORCO MARIA 2014ES000000127000 7005417001 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000129600 8504201038 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000130900 8504201050 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000131400 8297501002 158,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000130700 8504201047 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000130500 8504201044 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000130400 8504201043 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000130300 8504201042 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000130800 8504201048 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000130200 8504201041 138,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000130100 8504201040 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000130000 8504201039 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000129900 8504201037 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000129700 8504201033 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000131000 8504201051 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000130600 8504201045 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000129800 8504201034 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000129400 8504201055 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000131200 8504201053 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000131500 8297501004 158,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000131300 8297501001 158,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000129500 8504201056 146,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014ES000000131100 8504201052 146,00
  40277671W BATLLE PLANELLA JAVIER 2014ES000000145900 8911510038 138,00
  40336325Y BELMONTE ARIJON MARTIN 2014ES000000151700 6687901027 138,00
  46670057K BENITEZ CAMPOS MARIA JOSE 2014ES000000153900 7796411019 130,00
  41680873C BENZAID NASIR ABDERRAHIM 2014ES000001516500 9513508021 34,50
  41680873C BENZAID NASIR ABDERRAHIM 2014ES000000154900 9513508019 138,00
  45173178M BHAMRA BILKHU GURDIP SINGH 2014ES000000162700 7996802015 130,00
  40246813X BLANCH ROURA PEDRO 2014ES000000166300 8308714001 171,00
  40246813X BLANCH ROURA PEDRO 2014ES000000166200 8308703002 158,00
  43632485J BLAZQUEZ LARA JORDI 2014ES000000167400 6790804003 158,00
  46672894Y BLAZQUEZ LOPEZ ANGELA 2014ES000000167600 8814516022 158,00
  77885526M BOHIGAS SERRA M CARMEN 2014ES000001516800 7906102001 32,50
  46919127R BOUZAS LOSADA ALBERTO 2014ES000000185300 8397613001 146,00
  46672949S CABALLERO MOLINA ANDRES 2014ES000000206400 6890433059 138,00
  77907799Z CABALLERO ROLDAN JUANA M 2014ES000000206800 8812834001 146,00
  G08169781 CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASSA 2014ES000000211600 6704409008 146,00
  G08169781 CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASSA 2014ES000000211700 6704409005 146,00
  G08169781 CAIXA D’ESTALVIS DE TERRASSA 2014ES000000211800 6704409006 146,00
  41582263B CAMARA DANSIRA BALLA 2014ES000000223100 7193616012 130,00
  77905540D CAPELL BATCHELLI JOAQUIM 2014ES000000251100 7602611003 123,00
  45171978R CARIAS ORTIZ KARIM REYNIERI 2014ES000000256400 7813701058 146,00
  77914708T CARITG POLO ANA MARIA 2014ES000000259000 7204906026 158,00
  40364924Q CARRION MARTIN JONATHAN 2014ES000000268100 6890433062 138,00
  X3396875M CARVAJAL ALMAZAN RICARDO O 2014ES000000268400 8504209040 138,00
  40322122V CASABO GRANADOS M CARME 2014ES000000268700 6904228001 138,00
  46672063A CASADO ARENAS ESTER 2014ES000000276700 8197501028 146,00
  46670095J CASADO PEREZ JOSE MARIA 2014ES000000278300 8508509015 158,00
  40192093F CASALPRIM SALA NIEVES 2014ES000001520500 7103914001 69,00
  40261463D CASALS FONT MARIA 2014ES000000282300 8307105033 158,00
  40261463D CASALS FONT MARIA 2014ES000000282200 6004512001 138,00
  40211709G CASALS PALMAROLA JOSEFA 2014ES000000282800 7100605001 146,00
  77914920M CASALS TALAVERA MARC 2014ES000000283500 7404910012 158,00
  40325694R CASAS PIELLA MARC 2014ES000000290200 7105405003 138,00
  41682818X CASTAÑEDA RESTREPO LUZ MARY 2014ES000000292000 7406504002 130,00
  X1421388B CHAOUI ABDELHAKEM 2014ES000000308700 8000923001 158,00
  X1421388B CHAOUI ABDELHAKEM 2014ES000000308600 8000923001 158,00
  41596958D CHAOUI BENT AHMED AHMED 2014ES000000309000 8000922001 179,00
  41596958D CHAOUI BENT AHMED AHMED 2014ES000000308800 8000922001 158,00
  41596958D CHAOUI BENT AHMED AHMED 2014ES000000309100 8000922001 179,00
  41596958D CHAOUI BENT AHMED AHMED 2014ES000000308900 8000922001 158,00
  77916934H CIVICO QUILES SERGIO 2014ES000000316300 5607903001 130,00
  40975073K CLAVAGUERA CASTELLS INMACULADA 2014ES000000317900 6406402012 158,00
  46104327E CODES CHAMORRO ISABEL 2014ES000000326400 7294410001 130,00
  40261907Q COLL BUENO FELIX 2014ES000000332100 8000909007 43,33
  40261907Q COLL BUENO FELIX 2014ES000000332000 8000909004 43,33
  78002130E COLL COLOMER JENINA 2014ES000000332600 8206915004 130,00
  40324730A COLLMALIVERN REIG FRANCESC 2014ES000000346400 8096211045 158,00
  40321945R COLLMALIVERN REIG M CARMEN 2014ES000000346500 8295503002 158,00
  77905129N COLOMER TURON JOSEP 2014ES000000355800 6992308015 146,00
  40264286A COMA TORRENT ISIDRO 2014ES000000359300 9212201014 146,00
  37263860L COMAS SURROCA JORGE 2014ES000000364200 8107401002 138,00
  43633108S COMPTE MAYA MONTSERRAT 2014ES000000370200 6893303002 138,00
  40352404P CONCA PIELLA ABEL 2014ES000000372100 6490402001 123,00
  77892855C COROMINOLA PONS EMILIA 2014ES000000392100 7404907002 138,00
  43631608X CORONELLAS ARBUSA MERITXELL 2014ES000000392500 7496101030 138,00
  43639867N CORREIA CAVALHEIRO ANTONIO M 2014ES000000395200 6988101009 158,00
  43639716E COULIBALY COULIBALY ISSA 2014ES000000410900 7204910011 138,00
  43635343L COULIBALY DANCIRA TAHIROU 2014ES000000411000 8509801125 138,00
  40271602M CRESPO GRANADOS JOSE 2014ES000000411400 8402422002 123,00
  46671083N CROS GALCERAN MARIA DOLORS 2014ES000000413900 8400506001 171,00
  43630623Z CROS RIUS EVA 2014ES000000415400 7592603054 146,00
  77916486F CUENCA COROMINAS JESUS 2014ES000000420100 8711801035 73,00
  X5502401L DADRAO HARINDER SINGH 2014ES000000423700 8404403049 138,00
  40302320H DALMAU BRUNET MARIA ELENA 2014ES000000424300 6891102022 146,00
  77913277H DANES FERRES OLGA 2014ES000000427100 7514501006 158,00
  40228593Y DE SOLA-MORALES DOU FAUSTINA 2014ES000000434700 0021002001 123,00
  A58686320 DECORONA SA 2014ES000000436500 7496101018 138,00
  45172570H DELGADO CARRION ORLANDO SA 2014ES000000439500 8714723033 146,00
  X4500302F DHILLON MOHANJIT SINGH 2014ES000000445100 8913225011 130,00
  X2444822Z DIALLO MAHAMANE 2014ES000000445700 9412410055 138,00
  39023721N DIEZ DE LOS RIOS BURRUECOS ANT 2014ES000000447900 6889208004 138,00
  X8336927W DLUTEK ANDRZEJ 2014ES000000449500 8504201036 146,00
  40286137G DOMENECH GUELL JOAN 2014ES000000452100 7400609026 171,00
  36196592C DOMINGO CURTO ALBERTO 2014ES000000453600 7601706023 146,00
  45172361Q DOUAY EL OUTMANI HASSAN 2014ES000000460100 8197503011 130,00
  X1628804J DRAMMEH EBRIMA 2014ES000000460500 8308707036 158,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014ES000000460800 6890416004 130,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014ES000000461100 6890415001 146,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014ES000000460900 6890414001 130,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014ES000000461200 6890415001 146,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014ES000000461300 6890414001 130,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014ES000000460700 6890414001 130,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014ES000000461000 6890414001 130,00
  X5031418F DUKUREH MAMASA JANJU 2014ES000000461500 8714710017 65,00
  B17710401 EDIFICACIONS GARMISTER SL 2014ES000000464300 6890411047 158,00
  B17710401 EDIFICACIONS GARMISTER SL 2014ES000000464400 6890411048 158,00
  43638606Q EL OUAHABI IBNAICH EL HASSAN 2014ES000000467100 8398514001 158,00
  77923551B ENCISO SILVA ELSA 2014ES000000468700 8409601025 146,00
  B64754658 ENE DE NEGOCIOS SL 2014ES000000468800 8002508032 158,00
  A58574674 ENGINYERIA TEC PROMOCIONS SA 2014ES000000468900 7397324001 171,00
  B63445019 ENSADE-2000 SL 2014ES000000469000 8004704011 114,00
  A17142076 EQUIP TECNIC SANTANDREU SA 2014ES000000469200 7397321001 171,00
  45172135C ESCALANTE GONZALES CARLOS ED 2014ES000000469400 7092302037 146,00
  75626092E ESCOBAR ROLDAN MARIA 2014ES000001526800 7395602001 79,80
  77892699W ESPELT CORTALS XAVIER 2014ES000000476300 8403803001 158,00
  40218475P ESQUENA BERGA AGUSTIN 2014ES000000485000 7505303001 146,00
  40218475P ESQUENA BERGA AGUSTIN 2014ES000000485100 7506918001 138,00
  77907577E ESTRAGUES TEIXIDOR GEMMA 2014ES000000491100 7194410033 138,00
  B17837006 ESTUDIS I PROJECTES LA VALL SL 2014ES000000491800 8003906004 123,00
  B17837006 ESTUDIS I PROJECTES LA VALL SL 2014ES000000491700 7602610002 138,00
  B17837006 ESTUDIS I PROJECTES LA VALL SL 2014ES000000491900 8003906003 123,00
  B17837006 ESTUDIS I PROJECTES LA VALL SL 2014ES000000492000 7602610003 138,00
  B17837006 ESTUDIS I PROJECTES LA VALL SL 2014ES000000491600 7602610004 138,00
  77893041E FABREGA SERRA JUAN 2014ES000000504900 7305201007 138,00
  77893041E FABREGA SERRA JUAN 2014ES000000504800 6816614001 138,00
  77893396D FAGEDA CODINACH MONTSERRAT 2014ES000000508800 7182202001 130,00
  46346326S FALGUERA OLLER JOSE MARIA 2014ES000000515700 7203101030 138,00
  B63231765 FAMILY BUILDING SL 2014ES000000517600 7402209031 158,00
  B63231765 FAMILY BUILDING SL 2014ES000000517900 7402209034 146,00
  77885030S FARJAS COSTA CARME 2014ES000000518400 7906131005 130,00
  77885030S FARJAS COSTA CARME 2014ES000000518500 7906131004 146,00
  40232397S FARJAS COSTA ROSA 2014ES000000518600 7906131003 171,00
  43631577W FERNANDEZ MARTINEZ DAVID 2014ES000001528900 8814510001 6,90
  77902834V FERRES AULI MIQUEL 2014ES000000536400 8599604001 171,00
  43633554R FERRUSOLA RIBAS ANTONI 2014ES000000543800 7183215002 158,00
  40210818X FIGUERAS COMAS ESTHER 2014ES000000545300 7208106007 138,00
  40210818X FIGUERAS COMAS ESTHER 2014ES000000545400 7208106009 138,00
  40289464L FIGUERAS VENTURA ANGEL 2014ES000000548700 8504206046 73,00
  B17783655 FINQUES NIL-RUSTIC SL 2014ES000000549300 6708924004 158,00
  B17783655 FINQUES NIL-RUSTIC SL 2014ES000000549200 6708924003 158,00
  46324286D FLORES LOPEZ JUAN 2014ES000000552200 6491724001 138,00
  B17320656 GABITEC FIGUERES SL 2014ES000000576700 8103601023 123,00
  40354905W GAINZA GARRIDO JORDI 2014ES000000577100 5505603001 138,00
  41669977A GANDEGA SYLLA YERO 2014ES000000584100 8004808002 123,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000585100 8812834014 138,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000585200 8812834015 138,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000585300 8812834016 146,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000585400 8812834017 138,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000585500 8812834018 146,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000585700 8812834022 146,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000584200 8812834021 138,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000584800 8812834027 138,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000585000 8812834013 138,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000584900 8812834028 138,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000585600 8812834019 146,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000584400 8812834023 146,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000584500 8812834024 138,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000584600 8812834025 138,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000584700 8812834026 138,00
  B17404591 GAPROHA SL 2014ES000000584300 8812834020 138,00
  77893318T GARCIA ALBA DOLORS 2014ES000000586200 7405409001 138,00
  77893318T GARCIA ALBA DOLORS 2014ES000000586100 7397701016 146,00
  43631192P GARCIA DALMAU SALVADOR 2014ES000000588600 8096211034 158,00
  36975544P GARCIA EGEA JUAN MANUEL 2014ES000000589100 6592507003 158,00
  77918228R GARCIA GRANADOS MONICA 2014ES000000590600 5205901085 130,00
  77919310W GARCIA HERRERO JOSE 2014ES000000591100 8408605001 138,00
  46672579J GARCIA LINARES CONCEPCION 2014ES000000591500 8408611004 158,00
  77913504S GARCIA LINARES JUAN CARLOS 2014ES000000591600 6789319002 130,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000605400 9012811048 158,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000603700 9012811037 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000605200 9012811050 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000603500 9012811039 138,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000603400 9012811040 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000604100 9012811057 158,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000604200 9012811061 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000605600 9012811047 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000605500 9012811046 138,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000602900 9012811045 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000603000 9012811044 138,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000603600 9012811038 138,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000604000 9012811034 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000604600 9012811056 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000603200 9012811042 138,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000603300 9012811041 138,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000605000 9012811052 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000603900 9012811035 138,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000605100 9012811051 158,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000604900 9012811053 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000603800 9012811036 138,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000604500 9012811058 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000605300 9012811049 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000604700 9012811055 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000603100 9012811043 146,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000604300 9012811060 158,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000604800 9012811054 158,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014ES000000604400 9012811059 146,00
  B17911553 GIROLLOGUERS SL 2014ES000000627300 8508108008 158,00
  46673420A GODOY MARTOS DIEGO 2014ES000000630300 8096203060 158,00
  43638794C GOMEZ ALDAZ CLEVER SHIOBANI 2014ES000000631200 8307124010 138,00
  74905204T GOMEZ GRANADOS JESUS 2014ES000000632300 6884201001 79,00
  77916363E GOMEZ PEREZ LAURA 2014ES000000634000 8197501038 146,00
  33964996E GOMEZ PLA JAVIER 2014ES000000634100 7187907001 158,00
  46592391A GONZALEZ ATIENZA MIGUEL 2014ES000000635300 6984401001 146,00
  77903982S GONZALEZ CANTALEJOS JUAN 2014ES000000635700 7294407008 130,00
  46671833A GONZALEZ MOLINA JOAQUIM 2014ES000000638000 7395604002 146,00
  43632068X GORDILLO RODRIGUEZ ARACELI 2014ES000000640400 6691202001 138,00
  79295237T GRABALOSA BOADA ANA MARIA 2014ES000000641100 8505607022 138,00
  77906920D GRAU BALATEU JAVIER 2014ES000000651600 8815504015 138,00
  46779665B GUAL PONS DANIEL 2014ES000000653800 7208122015 146,00
  X3033472W GUAN ZHIJIN 2014ES000000654500 8307125007 138,00
  43632255J GUIBAS BASSOLS MONTSERRAT 2014ES000000663000 6906303008 138,00
  40278320F GUTIERREZ CRUZ MARIANO 2014ES000000677100 8509801109 138,00
  33867938R GUTIERREZ ESPEJO JUAN 2014ES000000677200 6990604021 130,00
  43629324A GUTIERREZ ESPUÑA SANTIAGO 2014ES000000677400 7507210042 138,00
  45083473T HAMED HAMU SOHORA 2014ES000000679300 8004207001 57,00
  46686627P HARO VITA CRISTOBAL 2014ES000000679900 8504201035 146,00
  X3056543G HASNI MOHAMMED 2014ES000000680100 8197503017 138,00
  52911691F HEREDIA LUGO MARIA LIDIA 2014ES000000680800 7903204014 130,00
  40426340E HERNANDEZ BELMONTE JOSE ANT 2014ES000000681500 5205901045 65,00
  77889639R HERNANDEZ SALA PASCUAL 2014ES000000682800 7395607043 158,00
  40353328N HERVAS GALEOTE MERCEDES 2014ES000000685600 6691309002 130,00
  77885636T HIDALGO HOYOS JERONIMO 2014ES000000685800 5205901044 138,00
  X6181700J HUSSAIN SHABIR 2014ES000000692200 8410813003 130,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000700200 7705514033 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000700300 7705514032 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000699400 7705514042 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000699900 7705514036 138,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000698700 7705514037 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000700100 7705514034 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000699800 7705514038 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000699700 7705514039 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000699500 7705514041 138,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000700000 7705514035 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000698800 7705514049 158,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000698900 7705514048 158,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000699000 7705514047 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000699100 7705514045 158,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000699200 7705514044 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000699300 7705514043 146,00
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014ES000000699600 7705514040 146,00
  B17638453 INMOBILPA OLOT SL 2014ES000000700700 7093505009 130,00
  B17638453 INMOBILPA OLOT SL 2014ES000000700800 7193620020 158,00
  B17638453 INMOBILPA OLOT SL 2014ES000000700900 6882315001 171,00
  B97288757 INSTALY MONTAJES TORAN SLU 2014ES000000702100 7504502004 138,00
  B97288757 INSTALY MONTAJES TORAN SLU 2014ES000000702000 7504502003 138,00
  B97288757 INSTALY MONTAJES TORAN SLU 2014ES000000702200 7504505002 130,00
  B97288757 INSTALY MONTAJES TORAN SLU 2014ES000000702300 7504505003 146,00
  B97288757 INSTALY MONTAJES TORAN SLU 2014ES000000701900 7504505004 146,00
  A17551656 INVERSIONS LANCELAN SA 2014ES000000706700 9011806001 158,00
  A17551656 INVERSIONS LANCELAN SA 2014ES000000706600 9011806001 158,00
  N0362543A JANNA SA 2014ES000000709500 0014001001 186,00
  40343624Z JIMENEZ DAVILA MIGUEL 2014ES000000711700 7403410019 171,00
  77915274Z JOU TEMPLE JORDI 2014ES000000721700 6687901037 138,00
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2014ES000000734900 8103603001 123,00
  46671022C JUVANTENY VILARNAU MIGUEL 2014ES000000735700 6589908001 130,00
  46671022C JUVANTENY VILARNAU MIGUEL 2014ES000000735600 6589908001 130,00
  43637619H KABBA TUNKARA EBRAHIMA 2014ES000000737300 8409601040 138,00
  X6684570B KADRI ISMAIL 2014ES000000737400 8298202021 138,00
  45174335N KANG KANG AMANDEEP 2014ES000000737500 8406535021 146,00
  43634245W KHARBOUCH REINA YASMINA 2014ES000000740100 8410813002 130,00
  43634245W KHARBOUCH REINA YASMINA 2014ES000000740200 7093505014 130,00
  45548419R KHLIFI HAJJI ABDELILAH 2014ES000001536500 5205901105 6,50
  45174229K KOULIBALY KANOUTE MOUSSA 2014ES000000740400 9012810015 138,00
  41575537R KRUBALLY DAMBA NYUMA 2014ES000000740800 7693929001 171,00
  X2639847E KUMAR NARESH 2014ES000000741300 9011802027 130,00
  X7247947A KUMAR SURJIT 2014ES000000741900 8714717002 138,00
  X6175838Q KUZMICKIENE DZEFRIDA 2014ES000000742000 6491205003 130,00
  77913614X LLAGOSTERA CASALS JAUME 2014ES000000762400 7504513003 123,00
  77913614X LLAGOSTERA CASALS JAUME 2014ES000000762300 7504512003 130,00
  46670587E LLONGARRIU REIXACH AGUSTIN 2014ES000000768800 8206919023 146,00
  37742081R LLUIS TOMAS JOSE 2014ES000000771800 7705518010 130,00
  B61682076 LONGITUD OESTE SL 2014ES000000774400 8103409001 114,00
  B61682076 LONGITUD OESTE SL 2014ES000000774300 8003302001 138,00
  B61682076 LONGITUD OESTE SL 2014ES000000774100 8003604001 123,00
  B61682076 LONGITUD OESTE SL 2014ES000000774000 8103409001 114,00
  B61682076 LONGITUD OESTE SL 2014ES000000774200 8103409001 114,00
  47530210C MACIAS MOLEDO ANIBAL 2014ES000000792700 8102410003 123,00
  41684979D MALHI RAI NIRMAL SINGH 2014ES000000795700 5205901110 130,00
  46346695Q MARANTE QUIROS MIGUEL ANGEL 2014ES000000801900 7705116001 138,00
  51638070B MARTIN FERNANDEZ ANTONIO 2014ES000000814700 8709911044 146,00
  24774271M MARTIN NAVAS JOAQUIN 2014ES000000816200 9212201013 146,00
  41643413G MARTINESCU MARTINESCU MIRELA 2014ES000000818200 5904623001 158,00
  77892768W MARTINEZ CASAS JOAN 2014ES000000818900 0018006001 123,00
  43625378J MARTINEZ SOLER ANDREU 2014ES000000822900 8404403046 138,00
  46673257R MARTOS LOBATO ENRIC 2014ES000000825300 6491715001 130,00
  46671947W MASSEGU ARNAU MANEL 2014ES000000849600 6704409003 146,00
  77912665G MASSEGUR BORRELL GEMMA 2014ES000000850100 8500213001 171,00
  45172922W MBALLOW BALDEH MOMODOU 2014ES000000859500 5205901099 130,00
  41595594W MBALLOW BALDEH SAMBA 2014ES000000859600 7093504030 138,00
  38124910H MEDIANO GARCIA ALEJANDRO 2014ES000000860000 7693953001 171,00
  X2138505B M’HENNI BOUCHRA 2014ES000000868500 6691804002 123,00
  40345973V MIRAPEIX HERRERO DAVID 2014ES000000877300 8602419025 146,00
  40431036A MOLINA GEA MARIA CARMEN 2014ES000000883100 5205901045 65,00
  77895360H MONTEIS CASTELLS LORETO 2014ES000000892600 8096211043 158,00
  41592591N MONTOYA CASTAÑO JAIME 2014ES000000897700 7292903041 138,00
  40289809L MORA DOMINGUEZ FRANCISCO 2014ES000000899500 7193620015 146,00
  40363987E MORALES LOBATO ANTONIO 2014ES000000901300 8299701051 158,00
  40321824H MORALES RODRIGUEZ FCO 2014ES000000902000 6004520001 138,00
  40522632J MORENO GOMEZ JOSE MARIA 2014ES000000908200 8004304006 123,00
  77902873X MORENO MUÑOZ JESUS 2014ES000000909400 7193613020 146,00
  B64421159 MSM PERSONAL BUSINESS SL 2014ES000000913500 6491711001 158,00
  41681713D NAHAL SARAI GURDEV SINGH 2014ES000000920700 5205901059 130,00
  B17907445 NATER PROMOTIONS 2006 SL 2014ES000000921700 8102410004 130,00
  B17907445 NATER PROMOTIONS 2006 SL 2014ES000000921800 8102410002 123,00
  B17907445 NATER PROMOTIONS 2006 SL 2014ES000000921600 8306507001 123,00
  B17907445 NATER PROMOTIONS 2006 SL 2014ES000000921500 8306507001 123,00
  B17907445 NATER PROMOTIONS 2006 SL 2014ES000000921900 8306507001 123,00
  40341422C NAVARRO CURIEL LEOPOLDO 2014ES000000922300 6591716001 158,00
  X3112212J NIAKHATE LASSANA 2014ES000000925200 8096205034 123,00
  B63643142 OBRA Y DESARROLLO INTEGRAL SL 2014ES000000941200 9412415001 179,00
  40309188D OBRERO FERNANDEZ MARTIN 2014ES000000942100 7082910001 158,00
  77899863J OLIVERAS NOGUE JOAN 2014ES000000948500 7398518001 171,00
  43639301K OROZCO SANCHEZ DAVID ISRAEL 2014ES000000955800 8504201054 146,00
  40286678Q ORTIZ GALA ENCARNACION 2014ES000000960300 6607513001 146,00
  77920622A OUSTI EL KADERI NORDIN 2014ES000000962500 7102211001 130,00
  41568505F PACHECO PACHECO VICTOR AL 2014ES000000963200 8298206004 138,00
  40237647K PAGES PONS JORDI 2014ES000000973300 8309602001 138,00
  77908745V PAGES SOLE LLUIS 2014ES000000975200 7101904001 146,00
  77916303P PAIRO AULINA CARLES 2014ES000000976100 7306513020 138,00
  43628888G PALACIOS PAREJA JESUS 2014ES000000979200 6689204001 146,00
  77285458F PALOMAR PIMENTEL MANUEL 2014ES000000982500 6003605001 158,00
  77285458F PALOMAR PIMENTEL MANUEL 2014ES000000982400 6406401010 158,00
  77899931N PALOMINO REY MANUELA 2014ES000000984900 8295503016 171,00
  77900062M PARAROLS FIGUERAS JAIME 2014ES000000988600 7203701006 146,00
  77900062M PARAROLS FIGUERAS JAIME 2014ES000000988700 7702112001 171,00
  45171769E PARRA ARISTIZABAL DUVERNEY 2014ES000000993700 7393301033 138,00
  77920951X PEDRO ANFRUNS JORGE 2014ES000001002100 8508509024 158,00
  77913563M PEREZ LARA JOSE VICENTE 2014ES000001010700 6389610001 146,00
  25972994Z PEREZ LARA ROCIO 2014ES000001010800 6491714002 130,00
  40347922B PIJOAN LLUIS DANIEL 2014ES000001020300 6891102026 146,00
  46672184D PIÑERO GRANADOS M DEL MAR 2014ES000001023700 7002112001 138,00
  X0952405K PINTO CARLOS AUGUSTO 2014ES000001023200 9412412019 146,00
  43634822G PIZARROSO SOLERA FRANCISCO J 2014ES000001024500 7101632001 138,00
  77893127Q PLANA DOMENECH PEDRO 2014ES000001029600 6503801001 158,00
  43630595D PLANELLA BURGOS DAVID 2014ES000001046900 8714723052 146,00
  77893073P PLANELLA DOMENECH JUAN 2014ES000001049000 7302804025 138,00
  77907736C PORT CASAMITJANA MANEL 2014ES000001063700 8602822001 186,00
  B17565136 PROMOLOT GARROTXA SL 2014ES000001085400 8103601008 123,00
  B17565136 PROMOLOT GARROTXA SL 2014ES000001085300 8103601013 123,00
  B17565136 PROMOLOT GARROTXA SL 2014ES000001085200 8103601016 130,00
  40319502L PRUNELL MELLADO JUAN 2014ES000001086900 7904609002 114,00
  40344372A PUIG ESTARTUS DANIEL 2014ES000001089100 8203601013 146,00
  40950411S PUIG VIVES LLUÍS 2014ES000001093600 8307105029 158,00
  77899997D PUIGDEMONT SERRA JAUME 2014ES000001097400 7106606001 130,00
  77899997D PUIGDEMONT SERRA JAUME 2014ES000001097300 7106606001 130,00
  40210246J PUIGDEVALL TEIXIDOR JOAQUIM 2014ES000001099600 9312409001 186,00
  77899914H PUIGMAL FERNANDEZ JOAN 2014ES000001101000 7005419001 158,00
  45173751A PULGARIN SANCHEZ CESAR A 2014ES000001131200 6585118005 130,00
  79295045S QUINTANA SALA JESUS 2014ES000001138600 7705503066 138,00
  B17966243 RACO DEL COLOR, SL 2014ES000001139900 7602634001 123,00
  37405296M RADUA COLL CONCEPCIO 2014ES000001140000 8509801119 138,00
  37405296M RADUA COLL CONCEPCIO 2014ES000001140100 7906118007 123,00
  40280201W RAFART BOIX JOSE 2014ES000001140400 7402208003 146,00
  X1471513L RAM MAKHAN 2014ES000001142000 8714717003 138,00
  X1102759R RAMI MOHAMED 2014ES000001550800 9012807001 6,50
  B64963804 RENTESPAIS PENEDES SL 2014ES000001161600 8409601051 138,00
  B64963804 RENTESPAIS PENEDES SL 2014ES000001161700 5205901102 130,00
  B64963804 RENTESPAIS PENEDES SL 2014ES000001161800 7996806109 146,00
  B64963804 RENTESPAIS PENEDES SL 2014ES000001161500 8206902034 146,00
  46670529X RIGALL PUNSET DAVID 2014ES000001174500 8611604011 138,00
  29386199L RIVERA GARCIA RAMON 2014ES000001182100 8107406001 130,00
  77912977V RODEJA CAMPOS FCO JAVIER 2014ES000001194100 7813201029 146,00
  43631741M RODRIGUEZ DELGADO ARTURO 2014ES000001198000 8103601004 123,00
  11973443B RODRIGUEZ DOSANTOS JESUS 2014ES000001198100 6390308001 171,00
  40527579S RODRIGUEZ GUZMAN JOSE M 2014ES000001199000 8408611014 146,00
  46672145Q RODRIGUEZ ORTIZ RAMON 2014ES000001200400 9311501002 146,00
  X6949078L ROMAN LEONTIN 2014ES000001204500 8310108001 138,00
  40299479Y ROURA FABREGA LLUIS 2014ES000001219300 6990604020 123,00
  77900302S RUBIO PUIG FRANCESC 2014ES000001228300 8096211047 171,00
  X3972754X RUBIOLO LORENA ANA 2014ES000001229300 7904602002 123,00
  77900051V RUZ GARCIA MIGUEL 2014ES000001236700 6883410001 138,00
  77900051V RUZ GARCIA MIGUEL 2014ES000001236800 6491702001 146,00
  77900051V RUZ GARCIA MIGUEL 2014ES000001236900 6783405001 171,00
  X4730591C SABALY MAMADOU 2014ES000001237500 9012810007 138,00
  40789789W SAEZ RUEDA MARIA 2014ES000001243600 7294411010 130,00
  X3164457W SAHO HAJIE 2014ES000001244100 8105703007 123,00
  41550613D SALGADO BROSSA JUDIT GALA 2014ES000001255500 6489402007 130,00
  30892762J SALIDO ALARCON ANTONIA 2014ES000001256200 8096203062 158,00
  43637326R SAMARA MAKANYI HAJI KABA 2014ES000001257800 9011802020 130,00
  40350607M SANCHEZ COLL SANTIAGO 2014ES000001260400 6487505026 130,00
  77905454S SANCHO MOLINA ANTONIO 2014ES000001266500 5205901080 130,00
  46673673A SANTAELLA MELERO ISIDRO 2014ES000001268700 6489809001 138,00
  43636457Y SARRATS ROMERO JENIFER 2014ES000001275600 8714723044 146,00
  B61918785 SAVIGNY STUDIO SL 2014ES000001279500 8000921012 138,00
  B61918785 SAVIGNY STUDIO SL 2014ES000001279400 8000921013 146,00
  43551553H SELVA MORAN LAIA 2014ES000001283600 8508509032 158,00
  46672804P SERRAT CABAÑO MIQUEL 2014ES000001556900 7208119001 6,90
  45173239C SILLAH BAYO KALILU 2014ES000001320800 8302916002 123,00
  45170213F SILLAH DEMBAGA KALILU 2014ES000001320900 7294410007 130,00
  43635742G SIMAHA SIMAHA KOLY 2014ES000001321800 7093505022 130,00
  X4053436P SINGH BALWINDER 2014ES000001324500 9412410054 138,00
  X3882918N SINGH CHAMKAUR 2014ES000001325000 9011802005 123,00
  41656989X SINGH DHINDSA PARDEEP 2014ES000001325400 9412413025 138,00
  41680104X SINGH DHINDSA RANJIT 2014ES000001325500 8409901118 138,00
  41656799G SINGH KAUR NARINDER 2014ES000001328600 8508509014 158,00
  41569181Q SINGH KHABRA AMRIK 2014ES000001328700 8409901110 146,00
  X3715462L SINGH MANJIT 2014ES000001329700 5205901026 130,00
  X2202681V SINGH MANJIT 2014ES000001329900 9211101041 138,00
  X2839917S SINGH PUREWAL BALJIT 2014ES000001330400 8509801136 138,00
  X1533966G SINGH RAJINDER 2014ES000001330500 9412412022 146,00
  X3642033Y SINGH REET MOHINDER 2014ES000001331100 8714717007 130,00
  X3555392Y SINGH SARVJIT 2014ES000001331600 8409901096 138,00
  X3397922V SINGH SUKH PAL 2014ES000001332200 8911504021 146,00
  X1361909X SISOHO BANGALLY 2014ES000001333300 8509801070 138,00
  43637037B SISSOHO SAKILIBA OUDOU 2014ES000001333600 8509801075 138,00
  43637037B SISSOHO SAKILIBA OUDOU 2014ES000001333500 8509801117 138,00
  77908733M SOBRERROCA BASAGAÑAS JOSEP 2014ES000001335700 8706905001 171,00
  A86602158 SDAD GESTION ACTIVOS PROC REEST BANC 2014ES000001336200 9513514009 146,00
  B17641879 SOCIETAT PATRIMONIAL RIU TER SL 2014ES000001336300 8409901085 138,00
  X3410579R SODHI AJIT SINGH 2014ES000001336400 8096205017 130,00
  77900081R SOLA BATLLE MARIA 2014ES000001336800 8611617001 158,00
  40222329K SOLA PUIG LUIS 2014ES000001339900 9312417001 171,00
  77916302F SOTOS IBAÑEZ VICTOR MANUEL 2014ES000001366200 8503102004 158,00
  X4230084Q SOUIDI MOHAMMED 2014ES000001366600 5205901036 130,00
  45170413T SOUMARE SOUMARE SIKHOUNA 2014ES000001366700 7294407002 146,00
  46672432G SOY FARJAS CARME 2014ES000001368300 7906917005 179,00
  43638798R STITOU BADRI RACHID 2014ES000001369800 9412412017 138,00
  X8511861K SYLLA FODIE 2014ES000001377700 7103921005 138,00
  40269957Q TEIXIDOR CASAMITJANA JOSE 2014ES000001391400 8307102001 138,00
  77914948X TEIXIDOR FONT JORDI 2014ES000001392600 8505603013 138,00
  43636919P TOMAS MENDOZA ANTHONY 2014ES000001406200 9412401006 138,00
  40302210T TORRENTA BERTRAN NATIVIDAD 2014ES000001414300 8505605013 138,00
  52151144R VALLESPI VERNEDA JOSE MARIA 2014ES000001438300 8204206021 138,00
  B17465493 VALLS FOSQUES SL 2014ES000001438700 7397701032 146,00
  B17465493 VALLS FOSQUES SL 2014ES000001438600 7796709002 171,00
  B55049654 VALLVELLA FINQUES SL 2014ES000001439100 7294419001 114,00
  43638081C VASQUEZ IZAGUIRRE PATRICIA R 2014ES000001441100 7997616028 146,00
  46672026N VAYREDA PUIGVERT MARIA LLUISA 2014ES000001442300 7903906002 130,00
  46672880S VELASCO MONTENEGRO JUAN JOSE 2014ES000001444400 8404403040 138,00
  40218538W VERDAGUER JUNCA MONTSERRAT 2014ES000001449900 7104904002 130,00
  77895242S VERDAGUER PUNSET ESTEVE 2014ES000001450700 7600914033 171,00
  37870546B VERDIELL MARIN ENGRACIA 2014ES000001560200 6591717001 6,50
  43629073M VIDAL AZNAR ISMAEL 2014ES000001457300 8508114041 158,00
  77900184N VILA URGELL JOSEP MARIA 2014ES000001473800 7405201014 158,00
  77919759Z VILANOVA VILA SILVIA 2014ES000001483600 7105114001 171,00
  X4039139V WANG GUICHUN 2014ES000001500800 8409901120 138,00
  X1144638C XU CHENWEI 2014ES000001505000 7499206026 138,00
  41687454T YERROU AHAIDAR TOURIA 2014ES000001562000 8400514021 7,30
  46673479Q YUSTA VILARO ENRIQUE 2014ES000001507600 7104902045 146,00
  Olot, 10 de febrer de 2015
  Alicia Vila i Torrents
  Secretària

 43. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 35 – 20 de febrer de 2015
  Núm. 1617
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar l’audiència als administradors de societats que han cessat en les seves activitats, prèvia a la derivació de responsabilitat
  subsidiària per deutes tributaris pendents
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal de l’audiència als administradors, com a conseqüència
  de la derivació de responsabilitat subsidiària per deutes de societats, que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat en la
  forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de les
  Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest
  anunci.
  NIF SOCIETAT ADMINISTRADOR NIF IMPORT NOMINAL
  B17595943 OLOT FARMA SL JUVANTENY REIXACH, JOSEP LLUIS 40269460W 1.593,31
  B17685074 OLOTALMON SL FERNANDEZ GONZALEZ, FRANCISCO 40322447C 286,00
  B17726860 CONST OBRA PUBLICA, PROM. I GESTIO IMMOB… DELGADO GOMEZ, JUAN PEDRO 40328717N 3.448,66
  B17726860 CONST OBRA PUBLICA, PROM. I GESTIO IMMOB… LOPEZ PORTELA, GREGORIA 40436994G 3.448,66
  B17820564 MAS ARCODIL SL CODERCH COLLELL, DAMIÀ 40280729H 1.571,76
  B17876889 MAS SECTOR SL ORPI CASAJUANA, JUAN 33875493N 27.483,30
  B17878125 INSTAL. PROC AIGUA I ELECTRICITAT SERRAT JUANOLA, FC XAVIER 40320902Q 823,79
  B55110191 PARF RECORDS 2011 SL ALONSO GIFREU, OSCAR 43628294P 526,65
  B55111579 AUTOFIRA DE LA GARROTXA SL OTERO LOPEZ, DOLORS 46616501D 371,40
  B61352142 DISTRIB ALIMENTA. OSEDO SL FERNANDEZ DOMINGUEZ, FCO JAVIER 35006724B 744,20
  B62050661 DF3 GESTION OBRAS ESCOBAR MERINA, FRANCISCO 40556308V 1.509,94
  B64454861 GESTION ESPONENCIAL SL CELLA BOSCH, OSCAR 38127463H 142,10
  B65290298 NATURCAN PET FOOD SL VASQUEZ IZAGUIRRE, PATR ROXANA 43638081C 99,36
  Als administradors, la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en
  dies i hores diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent
  al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 9 de febrer de 2015
  Alícia Vila i Torrent
  Secretària

 44. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 35 – 20 de febrer de 2015
  Núm. 1615
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar l’audiència als adquirents d’immobles, prèvia a la derivació de responsabilitat subsidiària d’afecció de béns per deutes
  d’IBI pendents
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors, com a conseqüència de la derivació de
  responsabilitat subsidiària d’afecció de béns per deutes d’ IBI pendents, malgrat haver-se intentat en la forma deguda, es
  procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de les Administracions
  Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest anunci.
  NIF ADQUIRENT TITULAR REBUT-NIF Referència IMPORT
  NOMINAL
  40309969P CARRERAS VERGES, ESTER RUBIO PUIG, FRANCESC- 77900302S 8096211024 24,89
  40309969P CARRERAS VERGES, ESTER RUBIO PUIG, FRANCESC – 77900302S 8096211025 24,89
  40309969P CARRERAS VERGES, ESTER RUBIO PUIG, FRANCESC – 77900302S 8096211047 606,97
  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 9 de febrer de 2015
  Alícia Vila i Torrent
  Secretària

 45. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 35 – 20 de febrer de 2015
  Núm. 1619
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar l’audiència als copartíceps de societats civils o de comunitats de béns, prèvia a la derivació de responsabilitat solidària
  per deutes tributaris pendents
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors, com a conseqüència de la derivació de
  responsabilitat solidària per deutes de societats civils o comunitat de béns, que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat
  en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de
  les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest
  anunci.
  NIF SOCIETAT COPARTÍCEP – %PARTICIPACIÓ NIF IMPORT NOMINAL
  J55038558 LA TAVERNA SC TOCA VIÑOLAS ALEIX – 33,34% 77918759A 119,47
  E17699026 SPORTS DURAN CB DURAN DORCA, Ma LUISA – 50% 46673107N 207,69
  E17699026 SPORTS DURAN CB SALA SURIÑACH, SANTIAGO – 50% 46672013E 207,69
  J55073563 NETEGES MACAR SC MASSEGU ARNAU, MANUEL – 50% 46671947W 42,00
  J55073563 NETEGES MACAR SC MERIN ESCARRA, CARLOTA – 50% 43631512Y 42,00
  J55111231 LA SIDRERIA CCS SC DIAZ GARCIA, LAURA – 50% 71766779V 374,57
  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 9 de febrer de 2015
  Alícia Vila i Torrent
  Secretària

 46. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 36 – 23 de febrer de 2015
  Núm. 1741
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Edicte de notificació de denúncies
  Atès que ha estat impossible la notificació de les denúncies que es detallen en fulls annexos (bé sigui per tractar-se de titulars
  desconeguts, amb domicili desconegut o bé intentada la notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara
  al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei de Procediment Administratiu.
  Contra aquesta notificació podeu presentar un escrit d’al.legacions davant l’Ajuntament i proposar proves en el termini de
  15 dies hàbils.
  Podeu satisfer la multa en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la denúncia.
  Olot, 13 de febrer de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària
  Expedient Infractor Nom Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
  1503000004 X4902332C ALVAREZ PAREDES, LUZ LORENA 43 a 6 ORDENANÇA DE GOSSOS 13/01/2015 11:55 C ABAT RACIMIR 0043 100,00
  1503000003 X4902332C ALVAREZ PAREDES, LUZ LORENA 43 a 5 ORDENANÇA DE GOSSOS 13/01/2015 11:55 C ABAT RACIMIR 0043 150,00
  1503000199 78101997T CEBADERO TUDO, CAIN 43 a 4 ORDENANÇA DE GOSSOS 30/12/2014 08:34 AV GIRONA 0011 50,00
  1503000198 78101997T CEBADERO TUDO, CAIN 43 a 4 ORDENANÇA DE GOSSOS 30/12/2014 06:44 C SANT PERE MÀRTIR 0042 50,00
  1503000001 78101997T CEBADERO TUDO, CAIN 43 a 4 ORDENANÇA DE GOSSOS 01/01/2015 09:20 C PARE ANTONI SOLER 0006 50,00
  1503000197 78101997T CEBADERO TUDO, CAIN 43 a 6 ORDENANÇA DE GOSSOS 30/12/2014 06:40 C SANT PERE MÀRTIR 0042 100,00
  1503000195 40335342N PAVIA DOMINGUEZ, ANTONIO 43 a 4 ORDENANÇA DE GOSSOS 29/12/2014 12:15 PL LLIÇA 0000 50,00
  SNC1201501 77918474V FRANCISCO JOSÉ CLEMENTE PEÑAa 4-5 OMM ANIMALS DOMÈSTICS 28/01/2015 250,00

 47. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 36 – 23 de febrer de 2015
  Núm. 1744
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Edicte de notificació de sancions
  Atès que ha esta impossible la notificació de les sancions que es detallen en fulls annexos, les quals van estar degudament
  aprovades per Decret d’Alcaldia (bé sigui per tractar-se de titulars desconeguts, amb domicili desconegut o bé intentada la
  notificació per 2 vegades, no s’ha pogut practicar), es publiquen ara al BOP, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5
  de la Llei de Procediment Administratiu.
  Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes,
  un recurs de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podeu interposar recurs contenciós administratiu
  fins que aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes
  sense resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del
  dia següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del
  dia següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació.
  No obstant això, si ho estimeu convenient, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu oportú.
  Podeu satisfer la multa en el termini d’un mes i quinze dies hàbils a les oficines de Recaptació de l’Ajuntament d’Olot (pg.
  Bisbe Guillamet 10, 1ª planta) següents a la notificació d’aquesta resolució. Transcorregut aquest termini sense fer efectiu el
  deute, s’exigirà per via executiva, amb un recàrreg de constrenyiment del 20% i, si s’escau, els corresponents interessos de
  demora.
  Olot, 13 de febrer de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària
  Expedient Infractor Nom Infracció DATA Hora Carrer Num. Import
  1403000189 43634243T BELASTEGUI CLAVERIAS, JOSE 4 4 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 25/11/2014 01:06 C CARME 0015 100,00
  1403000175 X7786251S FLORES CANALES, MILAGRO IDALIA 4 4 00 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA 25/10/2014 23:35 C VERGE DE FÀTIMA 0010 100,00

 48. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 41 – 2 de març de 2015
  Núm. 2216
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 25 de febrer de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general
  EXPEDEINT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1501000812 43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 005188GJF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/01/15 11:16 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1501000873 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/01/15 10:13 PL VAYREDA 0004 50,00
  1401014333 46519909V ARNEDO GOMEZ, MONTSERRAT 009026DYH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/12/14 17:53 C PARE ROCA 0006 50,00
  1501000033 77904040G AULINA VALLMAJO, ALBA GI004834 AZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/12/14 18:14 PL PALAU 0008 50,00
  1401014076 X1457350R AZAHAF , AMAROUCH GI002110 AM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/12/14 17:31 PG BLAY 0019 50,00
  1504000261 41688721W AZZOUZ EL BASKI, SALAH B 000650 OY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 31/12/14 13:56 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1400002827 40362440Q BASSOLS LLACH, JOAN 000206FXL 20 1 1 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/12/14 09:36 LLOC PARQUING DE CAN TANÉ 0000 50,00
  1501000144 40442389V BERTRAN TRAVE, EVA 005267HRF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/12/14 19:34 C HOSPICI 0009 50,00
  1504000141 43714236E BLANCO ESPAX, CARLOS MACARIO 008557HYF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/12/14 11:50 AV SANT JORDI 188 100,00
  1400003051 77919712J BORREGO ESCRICH, JULIO 001297CDK 38 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/12/14 11:33 AV ONZE DE SETEMBRE 0004 80,00
  1501000159 46672125L CALM MIR, JORDI 000975CCM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/12/14 17:37 C PARE ROCA 0001 50,00
  1501001391 77916241S CAÑADA CAMPOS, ANTONIA 009582FGJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/01/15 11:52 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1504000246 43675571C CARANDELL BAGUE, XAVIER GI004137 AG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/12/14 05:56 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1501000471 40322122V CASABO GRANADOS, MARIA CARME 003436HCF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/12/14 11:47 PG BLAY 0017 50,00
  1401014247 77919992V CASTRO COROMINA, ELOI 000234FGT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/12/14 18:21 PL CLARÀ 0009 50,00
  1401014031 77893310S COLL BARNES, LUISA GI004774 BN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/12/14 19:48 C VALLS NOUS 0003 50,00
  1504000152 40321945R COLLMALIVERN REIG, MARIA CARMEN 009191HBD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/12/14 14:39 AV SANT JORDI 188 100,00
  1401014111 46671294Q COMPTE PRAT, MARIA ROSA 004475BXJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/12/14 18:29 C JOAQUIM VAYREDA 0006 50,00
  1501001195 40595642K CORBATON LLAGOSTERA, JORDI 000520FZF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/01/15 19:49 PG BLAY 0023 50,00
  1500000226 47887689X CORTES DE DIOS, ALEIX 008546BPM 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 20/01/15 19:34 RDA PARAIRES 0000 80,00
  1504000369 77908611K CROS OLIVET, PERE 001267CGJ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/01/15 15:02 AV SANT JORDI 188 100,00
  1404003271 77902661M DANES VALERI, JOAQUIM 005026HSB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/11/14 07:51 AV SANT JORDI 188 100,00
  1504000204 77902661M DANES VALERI, JOAQUIM 005026HSB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/12/14 17:26 AV SANT JORDI 188 100,00
  1404003274 X6515634X DASCALU , DUMITRU DORU 005449BHY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/11/14 08:49 AV SANT JORDI 188 100,00
  1501000244 43636613R DE LA CRUZ MORENO, VICTOR 008848CXP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/12/14 18:12 PL VAYREDA 0004 50,00
  1504000176 41687144N DEMBAGA MAHANERA, YUSUPHA GI007436 AT 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 26/12/14 14:33 AV SANT JORDI 188 300,00
  1401014089 40524660V DEU AVILES, RAMON 000475FNB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/12/14 17:06 AV GIRONA 0011 50,00
  1404003223 40299482D DEVESA ROURA, JOSE 005603GGV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/10/14 08:30 CTRA RIUDAURA 0085 100,00
  1400002786 40352840F DILME MARSANS, LAURA 006304DJT 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 01/12/14 17:05 C MACARNAU 0000 200,00
  1500000199 36531174K DOMINGUEZ DE PFAFF, SILVIA 008501HCS 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 17/01/15 21:30 PL LLIÇA 0000 80,00
  1504000156 41581641X EL GAMOUCHI DARRAS, NABILA GI008293 BH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/12/14 15:24 AV SANT JORDI 188 100,00
  1501000004 77906809J ESPIGULE CULEBRAS, LOURDES 007337CCT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/12/14 13:06 C SERRA I GINESTA 0015 50,00
  1501001374 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/01/15 12:06 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1404003313 46341807G ESTELLE JACINTO, WERNER 009740DRY 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 04/11/14 16:06 AV SANT JORDI 188 300,00
  1501000102 40325696A FAJARDO LOPEZ, ANA 003410DFW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/12/14 17:41 C PARE ROCA 0005 30,00
  1501001389 X1152354P FDIL , MOHAMMED GI008725 AY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/01/15 11:29 C LLOSA 0010 30,00
  1501000141 40437454G FERRER PADROSA, JORGE 005102FPB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/12/14 18:44 PL CATALUNYA 0015 30,00
  1504000289 46673563P FONT VILA, ROSO GI003270 BL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/01/15 10:56 AV SANT JORDI 188 100,00
  1504000313 40461877R GARCIA CANTERO, JUAN MANUEL 002583FSG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/01/15 12:52 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1504000259 11946369P GONZALEZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER B 003237 PC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 31/12/14 12:05 AV SANT JORDI 188 100,00
  1501000592 39387641A GONZALEZ GIMENEZ, JUAN JOSE 007909CMJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/12/14 10:37 C PARE ROCA 0007 30,00
  1501000786 43434076W GONZALEZ PUJOL, NURIA 009792HDY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/01/15 17:21 C JOSEP AYATS 0003 50,00
  1501000620 46136479C GRAS CASTELLO, EVA 002490GKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/14 10:32 C BOLÒS 0020 50,00
  1504000140 34751472J GRAU LOPEZ, EVA GI008735 BJ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/12/14 11:48 AV SANT JORDI 188 100,00
  1400002734 43631760R GUERRA CASADO, SERGIO GI008689 AW 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 27/11/14 17:00 C SERRA I GINESTA 0019 200,00
  1501000534 43631760R GUERRA CASADO, SERGIO GI008689 AW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/12/14 16:50 C MIRADOR 0012 50,00
  1501000274 40593149N GUILLAMET GUILLAMET, MARIA 006311DJT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/12/14 13:02 PL VAYREDA 0004 30,00
  1501001401 G17800160 INSTAL¿LACIONS QUIMCAR SC GI006766 BK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/01/15 10:24 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1400002789 X3190499P JAITEH , BASARJO B 005171 OW 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/14 20:18 RDA FLUVIÀ 0003 80,00
  1501000690 08947501H JIMENEZ-VALLADOLID GATO, ARANTZAZU M 003056 VZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/12/14 13:02 PL CLARÀ 0009 30,00
  1400002856 X7191606N KHALDYEYEV , VADYM T 009822 AW 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/12/14 07:00 C ALFONS V 0006 80,00
  1400003039 40285350E LLAGOSTERA GRABOLEDA, M.ANGELES 001346DPT 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/12/14 10:16 C JOAQUIM VAYREDA 0012 80,00
  1404003289 46670587E LLONGARRIU REIXACH, AGUSTIN 005154BHR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/11/14 15:07 AV SANT JORDI 188 100,00
  1400002950 77900043D LLORENS BASTIAN, AGUSTI 009721HTD 94 2d 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 14/12/14 20:21 AV PAÏSOS CATALANS 0000 200,00
  1504000371 43534141V LOPEZ ROMERO, SANDRA B 005553 WD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/01/15 15:29 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1401013999 40292071G MALLART GELI, JORDI 006867GHZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/12/14 19:20 C PARE ROCA 0004 30,00
  1501000660 43627927D MARTI DEL POZO, MARIO 006971HJZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/14 19:26 C SABINA SUREDA 0006 30,00
  1400002994 07263227B MARTIN PUIGDEMONT, MARC 007133FLN 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 19/12/14 16:09 PL CLARÀ 0010 80,00
  1500000106 X2955802A MARTYNCHUK , VIKTOR 009194FJL 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 09/01/15 13:11 C ESTIRES 0000 80,00
  1504000150 40450023S MASDEU PLANA, JOEL 007826DDR 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 25/12/14 14:35 AV SANT JORDI 188 400,00
  1400003043 40288267H MENDEZ SORIANO, JAVIER 001153DYY 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 22/12/14 11:28 C ESTIRES 0022 80,00
  1501001060 X8364254M MIHAI , ANDREI TEOFIL GI005268 BJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/01/15 18:43 PL PALAU 0015 50,00
  1401013983 X8364254M MIHAI , ANDREI TEOFIL GI005268 BJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/12/14 13:01 C MIRADOR 0012 50,00
  1501000584 40363987E MORALES LOBATO, ANTONIO B 008161 WG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/12/14 19:31 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1401014349 40363987E MORALES LOBATO, ANTONIO B 008161 WG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/12/14 19:53 C PARE ROCA 0004 50,00
  1504000400 43626566M MOYA MARTINEZ, MIGUEL 007521BBW 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 08/01/15 21:31 AV SANT JORDI 188 300,00
  1501000337 78003072K MOYA MORENO, SUSANA GI005305 BL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/12/14 13:10 AV SANT JOAN 0007 50,00
  1401014391 78003072K MOYA MORENO, SUSANA GI005305 BL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/12/14 17:11 PL PALAU 0015 50,00
  1504000165 46673356P MURO RUEDA, MARIA ESTER 007231FJG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/12/14 00:13 AV SANT JORDI 188 100,00
  1404003221 39152711H OLLE BIOSCA, MIQUEL 006515DRH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 10/10/14 15:12 CTRA RIUDAURA 0085 100,00
  1501000137 77919282C ORRI GELIS, JOAN 006281CMY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/12/14 19:47 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1400002818 40329033M PAGES COLL, OLGA GI007895 BS 154 00 5RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 03/12/14 14:35 C PARE ANTONI SOLER 0000 80,00
  1501000372 46671606Y PAGES MONELLS, MARIA DOLORS GI004002 BT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/12/14 19:29 PG BLAY 0027 30,00
  1400002923 77905193F PALOMER ESPUÑA, MARIA ASCENSIO 009485BJF 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 12/12/14 17:44 PL CLARÀ 0010 80,00
  1501000523 46670008H PAPASEIT PIJUAN, MARIA GI009733 BG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/12/14 12:54 PL VAYREDA 0004 30,00
  1400003013 77914887H PARAROL CARAVACA, JORDI 008887DSM 15 10 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/12/14 15:22 C POU DEL GLAÇ 0000 80,00
  1401014252 77913206Q PASTOR ASPERO, MARIA CARME 004226HLF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/12/14 19:44 PL VAYREDA 0004 50,00
  1501000088 B17604612 POLICAT DOS MIL SL 009852DBK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/12/14 18:06 PL CATALUNYA 0004 50,00
  1500000059 77897554G PRAT SALA, JOAN 006635GVP 159 00 1RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 05/01/15 05:18 C MIGUEL DE CERVANTES 0025 80,00
  1401014015 77896304L PRIETO RUZ, DIEGO GI003755 AG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/12/14 17:05 C FONTANELLA 0002 50,00
  1400002878 43634933T PRUNES AGUILAR, ALEIX 008045GJV 154 00 5RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 08/12/14 06:54 C SANT PERE MÀRTIR 0033 80,00
  1404003304 46672736D PUIGVERT GURT, CARLES 006701GTT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 04/11/14 09:36 AV SANT JORDI 188 100,00
  1400002809 X3559235P RAHMAOUI , WARDA B 003920 ON 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 03/12/14 17:42 C BERGA I BOADA 0011 80,00
  1400002889 77917145E RAMS BERNABEU, OCTAVI 004863CSW 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 09/12/14 18:07 PG BLAY 0047 80,00
  1501000543 77893317E RAS OLIVAS, BENET 000502CNN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/12/14 10:39 PL PALAU 0015 50,00
  1504000251 77917092S REYES FERNANDEZ, ANGEL 006754GVL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 30/12/14 15:44 AV SANT JORDI 188 300,00
  1501000531 40233401F RIGAU REVERTER, LUIS 003206CCF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/12/14 09:34 PL CATALUNYA 0006 50,00
  1400002942 X8772752T RILA , AHMED 006628BDJ 94 2a13 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 13/12/14 21:20 C MULLERAS 0000 200,00
  1501000385 40315742P RISCO PEREZ, DAVID 005966DXZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/12/14 17:19 PG BLAY 0028 50,00
  1501000175 40315742P RISCO PEREZ, DAVID 005966DXZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/12/14 18:16 PL VAYREDA 0004 30,00
  1400003046 40357459A ROCA GUITART, SERGI 002678GKS 154 00 5RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 22/12/14 17:22 RDA PARAIRES 0000 80,00
  1504000504 36076037P RODRIGUEZ BALLESTEROS, MANUEL PO004572 BT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 20/01/15 23:32 CTRA CANYA 47 100,00
  1501000651 X1873972R RODRIGUEZ OLIVA, MARIA DEL CARMEN B 008794 WN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/14 12:55 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1501000146 43633733L RUBIO ESTARTUS, JORDI 004678DPS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/12/14 18:44 PG BLAY 0006 30,00
  1401013918 40559123A RUEDA PAREJA, LEONARDO 004917BDX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/11/14 11:37 C VALLS NOUS 0004 30,00
  1504000169 40328417X RUIZ PEREZ, FRANCISCO 002873CJK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/12/14 09:27 AV SANT JORDI 188 100,00
  1504000288 07264484A RUSIÑOL RIGART, RICARD 002047GDR 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 02/01/15 10:46 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1401014288 46670185B SACREST DANES, LLUIS 006434GBY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/12/14 11:32 C MACARNAU 0008 30,00
  1400002813 X3164457W SAHO , HAJIE GI003586 BC 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 03/12/14 09:50 C ALFONS V 0003 80,00
  1404003237 46671416T SALA SALA, IGNASI 005574HLD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/10/14 16:22 AV SANT JORDI 188 100,00
  1501001088 X3410579R SODHI , AJIT SINGH 008293CRD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/01/15 13:19 C PARE ROCA 0010 50,00
  1400002974 X8101341M STEFANUTIU , VASILE-ION 003984CPJ 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 16/12/14 12:12 CTRA TRIES 0094 200,00
  1504000121 X9059844Y STEWART , GEORGE 002256GFY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/12/14 09:39 AV SANT JORDI 188 100,00
  1400003005 Y0375211A SUMAREH , MAHAMADOU GI001585 BB 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 19/12/14 12:12 RDA SANT BERNAT 0004 80,00
  1501001197 B17628223 TERRADAS COMUNICACIO SL 003065HYT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/01/15 19:24 C HOSPICI 0011 30,00
  1404003324 77918375X TORRALBA SERRA, JOAQUIM 005675HLN 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 06/11/14 05:20 AV SANT JORDI 188 300,00
  1400002815 40265024M TORRENT BASSOLS, ANNA 001959CNJ 94 2a 13 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 03/12/14 12:45 C MULLERAS 0011 200,00
  1401014343 38807215M TORT PAULS, CRISTINA 000426HGX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/12/14 19:41 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1501000498 45173689X TRAWALLY JALLOW, ALIEU GI002265 AN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/12/14 09:19 C PARE ROCA 0001 50,00
  1501000262 45173689X TRAWALLY JALLOW, ALIEU GI002265 AN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/12/14 20:00 C BOLÒS 0020 30,00
  1501000953 40289316D TUBERT PLANAS, JOSEP MARIA 003036GVM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/01/15 19:25 C PARE ROCA 0010 50,00
  1404003310 77916331J VALLES ROCHA, LAURA GI006144 BL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 04/11/14 15:13 AV SANT JORDI 188 100,00
  1501000613 77913147A VELASCO NAVARRO, ANA GI007908 AW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/12/14 11:42 C SERRA I GINESTA 0015 30,00
  1501001365 77913147A VELASCO NAVARRO, ANA GI007908 AW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/01/15 17:21 AV GIRONA 0007 50,00
  1501000256 40424311V VICENTE OLIVER, CARLOS 002339BRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/12/14 19:33 PG BLAY 0043 30,00
  1501000254 43630452G VILA GRABULOSA, DAVID 009594HJL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/12/14 10:16 C MACARNAU 0009 50,00
  1401014092 46672260Q VILAR LOPEZ, RAQUEL 008465HCH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/12/14 09:27 C MACARNAU 0009 50,00

 49. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 41 – 2 de març de 2015
  Núm. 2231
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.4
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 25 de febrer de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIÓ G P DATA HORA CARRER NÚM IMPORT
  1404002775 40308674R ALBERTI PUNSI, ISMAEL GI002088 AV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 10/08/14 23:21 CTRA TRIES 0075 300,00
  1400001999 X5996575S ANTAR , ABDELILAH 004920FRJ 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 25/09/14 14:55 C AIGUA 0000 80,00
  1401010813 46519909V ARNEDO GOMEZ, MONTSERRAT 009026DYH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/09/14 17:45 C BOLÒS 0020 50,00
  1404003140 77913878K BADOSA MOLAS, SANTIAGO GI009787 BM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 12/09/14 08:58 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1400001964 77916925D BAREA LEDESMA, MONICA 000884BBC 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 18/09/14 12:26 C SANT RAFEL 0036 80,00
  1400001751 43743658G BINEFA BLANCO, ANTONI 004775CPJ 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 03/09/14 11:02 C BOLÒS 0016 80,00
  1401010932 43743658G BINEFA BLANCO, ANTONI 004775CPJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/09/14 10:51 C PARE ROCA 0005 30,00
  1404002477 40318332E BLASCO LOPEZ, ANTONIO 007811HMX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/07/14 13:41 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1404002997 40321496N BOIX JUANOLA, ALBERT 007469DXY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/08/14 20:38 AV SANT JORDI 188 100,00
  1401010688 43632141Z BUSQUETS CRISTINA, ANNA ISABEL 004818GTV 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/09/14 18:57 C PARE ROCA 0012 30,00
  1401011300 46672125L CALM MIR, JORDI 002321FLY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/09/14 11:40 C JOAQUIM VAYREDA 0006 30,00
  1401011462 46672125L CALM MIR, JORDI 002321FLY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/09/14 19:34 PL CATALUNYA 0006 30,00
  1400002993 40332632Q CAÑADELL YSAC, SERGIO LUIS B 007931 OU 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 19/12/14 14:32 C ESTADI 0000 80,00
  1400001778 X5262145K CASTRO GUTIERREZ, MABEL JANET C 004975BTJ 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/09/14 15:32 PG BLAY 0055 80,00
  1404003205 X3054184Z COCA , EUGHEN 006372DRZ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 04/10/14 10:31 AV SANTA COLOMA 51 300,00
  1401011559 40448535E COMAMALA PUMAR, JESUS DAVID 007368CNR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/10/14 12:09 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1404002844 Y002082R DIELING , CHRISTINA 003599HDX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 16/08/14 17:27 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1401011341 40352840F DILME MARSANS, LAURA 006304DJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/09/14 16:59 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1400002260 40871855G DOMINGO BAUTISTA, JUAN RAMON 005626BBJ 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 18/10/14 13:03 C FRANCESC MONSALVATJE 0010 200,00
  1401011646 43633586X FARRE BORDAS, CORALI LU009193 V 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/10/14 17:32 AV REIS CATÒLICS 0015 30,00
  1401011249 43628633W FONT JUVANTENY, JOAQUIM GC005809 V 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/09/14 19:07 C PARE ROCA 0004 50,00
  1404002980 40316546F GALAY TRIAS, IRENE 003591DRT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/08/14 17:26 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1400001980 34919310C GARCIA FERREIRO, ANTONIO 003384BDJ 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 23/09/14 17:55 C SANT RAFEL 0026 80,00
  1401011516 40293563R GARCIA TARRIDA, RAMON GI007686 AD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 01/10/14 10:33 PL PALAU 0010 50,00
  1401011196 43627725Z GENIS MORCILLO, ELISABET GI001313 BP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/09/14 19:34 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1404003172 11946369P GONZALEZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER B 003237 PC 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 22/09/14 00:40 AV SANTA COLOMA 51 300,00
  1400002407 40239428P GOU TORRENT, JOSE 005282FWK 18 2 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 3 01/11/14 13:28 AV MORROT 0001 200,00
  1400002593 X6081889E LAZOV , IVAN DIMITROV E 003931BBY 15 19 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 18/11/14 10:59 C BISBE LORENZANA 0001 200,00
  1404002760 46313863M LLIMARGAS CASAS, PERE GI009566 AW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 10/08/14 13:17 CTRA TRIES 75 100,00
  1401011182 39640721Z LLOP SANCHEZ, ANGELS GI007605 BF 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/09/14 19:39 C JOSEP AYATS 0001 30,00
  1404002134 77744843J LOPEZ MARTINEZ, PEDRO 008563DSZ 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 29/04/14 13:50 CTRA TRIES 0075 400,00
  1404002496 40344116T LOPEZ PUJOL, MARIA 001839BTC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/07/14 00:39 CTRA CANYA 0047 100,00
  1404003153 46727018B MARTINEZ MORENO, MIGUEL 001041FXT 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 14/09/14 12:01 AV SANTA COLOMA 51 300,00
  1400001885 40320130A MASSAGUER MATEU, JAIME 005174CCB 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 12/09/14 09:43 C SANT RAFEL 0028 80,00
  1404002799 40519839A MAYOLA PERDIGO, JOSE 001675DGC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/08/14 15:32 CTRA TRIES 0075 100,00
  1401010924 X8364254M MIHAI , ANDREI TEOFIL GI005268 BJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/09/14 09:45 AV SANT JOAN 0007 50,00
  1404002604 43509361P MIRAVET SUBIRATS, MONICA 009434FMV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/07/14 18:52 CTRA CANYA 0047 100,00
  1404003197 46671511A MOLINE RODRIGUEZ, XAVIER 009215DVY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/10/14 13:17 AV SANTA COLOMA 51 100,00
  1400002038 46671511A MOLINE RODRIGUEZ, XAVIER 009215DVY 94 2a 13 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 30/09/14 11:20 CTRA TRIES 1110 200,00
  1401011432 40363987E MORALES LOBATO, ANTONIO 001236CXY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/09/14 13:00 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1401010684 G17444282 MOSAIC ASSOC.SOCIO PED PER RELACIONS INT 001311GNH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/09/14 19:26 AV SANT JOAN 0013 30,00
  1404003094 40364375L ORPELLI LOVESE, GABRIELA 004751DWL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/09/14 14:47 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1404003030 40328390Y PAGANS GARRIGA, MARTA 003315FZW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/08/14 07:58 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1404002707 40406644Z PALLISERA VIDAL, JUAN 006350DLD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 07/08/14 11:23 CTRA TRIES 0075 300,00
  1401011367 77914887H PARAROL CARAVACA, JORDI 008887DSM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/09/14 18:44 C VALLS NOUS 0017 30,00
  1404002602 40307408T PARAROLS CULLELL, JAUME 004324GRG 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 30/07/14 13:51 CTRA CANYA 0047 300,00
  1401011325 33873950X PASTOR MOYA, MANUELA B 004965 VZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/09/14 10:26 PL PALAU 0015 50,00
  1401011191 52304324R PUERTAS MORANTE, MONICA GI007285 BG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/09/14 12:36 C MIRADOR 0012 30,00
  1401011372 40271953B RAMIREZ COBOS, EDUARDO 008888DVM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/09/14 17:48 PL PALAU 0015 30,00
  1404002933 46671494D RAMOS HERRERO, JUAN 005000GCL 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 23/08/14 05:06 AV SANT JORDI 188 300,00
  1401010750 77917145E RAMS BERNABEU, OCTAVI 004863CSW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/09/14 17:52 PG BLAY 0027 50,00
  1404002821 40300122M RIBERA ESPIGOL, JUDITH 003979CCH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 15/08/14 13:43 CTRA TRIES 75 100,00
  1401011720 43625526T RIERA MARTORELL, PERE 004285BDJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/10/14 18:43 PL CLARÀ 0009 30,00
  1400001817 46747792Q ROCA SOLA, VERONICA 005913FHN 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/09/14 15:16 C NOTARI CLOSELLS 0012 80,00
  1404003057 41652761Z ROJAS MONTAÑA, JAVIER ADOLFO 009442DZJ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 30/08/14 23:28 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1401011402 40354543P RUIZ DEL POZO, BEATRIZ 008753FKF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/09/14 19:59 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1401011370 43628825X SALA NAVARRO, ARIADNA 006124DYT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/09/14 12:04 C VALLS NOUS 0013 30,00
  1400002053 43635100Y SALA VERDAGUER, NARCIS C 000755BTL 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 01/10/14 18:54 C PINTOR GALWEY 0000 200,00
  1401011383 X6234012T SAMADI , OUIAM GI003980 BJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/09/14 10:00 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1400002036 40365156H SAN ROMAN RIVERA, MARIA JOSE 009519FJP 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 29/09/14 15:08 PG BLAY 0000 80,00
  1401011507 43634023X SANTAEULARIA CAÑADA, ESTANISLAU 009617CCR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/09/14 17:19 C FONTANELLA 0002 50,00
  1401011376 09684590A SARMIENTO JAÑEZ, MARIA SOFIA 008758FHS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/09/14 10:46 C JOAQUIM VAYREDA 0006 30,00
  1400001788 40334142P SERRAT VIÑALS, SUSANNA 003577FZD 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/09/14 16:23 PG BLAY 0035 80,00
  1400002602 41636067H SILLAH TAWREDU, BULLY GI003483 BT 117 1 1 RD 1428/2003, DE 21 de novembre (RGC) G 3 19/11/14 12:02 AV SANT JORDI 0000 200,00
  1400001798 X1385841E SYLLA , LANSANA GI001005 AC 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/09/14 16:55 AV REI JAUME II 0000 80,00
  1400002601 X9792769J TANGOUDIA , MAKHA SOUMAILA GI003483 BT 117 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 19/11/14 11:45 AV SANT JORDI 0000 200,00
  1400002285 X9792769J TANGOUDIA , MAKHA SOUMAILA GI002265 AN 117 1 1 RD 1428/2003, DE 21 de novembre (RGC) G 3 20/10/14 18:35 CTRA TRIES 0006 200,00
  1400001528 46673329G TEIXIDOR MARCE, XAVIER 000821FWK 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 31/07/14 18:32 C PINTOR GALWEY 0000 200,00
  1404002743 40434972Y TEIXIDOR MIQUEL, JAVIER GI002234 BN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/08/14 15:13 CTRA TRIES 0075 100,00
  1400002293 41684212R TRAWALLY DAMBA, HUSSEN GI002265 AN 117 1 1 RD 1428/2003, DE 21 de novembre (RGC) G 3 20/10/14 18:33 CTRA TRIES 0006 200,00
  1400001713 77916199L VALES GARCIA, SANDRA 008968DJD 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 29/08/14 16:52 C PERE LLOSAS 0000 80,00
  1400001810 X5236448S VARELA LAGOS, MILGIAN LAURIB 004056DWN 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/09/14 15:35 PL CATALUNYA 0006 80,00
  1401011251 43638081C VASQUEZ IZAGUIRRE, PATRICIA ROXANA 006295FWG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/09/14 10:45 PL PALAU 0015 30,00
  1401010739 77916621G VERDAGUER PRAT, MIQUEL B 001362 VH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/09/14 20:00 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1401010660 77916621G VERDAGUER PRAT, MIQUEL B 001362 VH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/09/14 19:05 PG BLAY 0034 50,00
  1401011328 40424311V VICENTE OLIVER, CARLOS 002339BRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/09/14 19:53 PG BLAY 0034 30,00
  1401010851 40424311V VICENTE OLIVER, CARLOS 002339BRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/09/14 19:08 PG BLAY 0019 30,00
  1401011478 40424311V VICENTE OLIVER, CARLOS 002339BRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/09/14 20:06 PG BLAY 0019 30,00

 50. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 44 – 5 de març de 2015
  Núm. 2269
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Secció d’Ingressos
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es detallen
  a continuació, i havent intentat la seva notificació sense que s’hagi tingut constància de la seva recepció pels contribuents
  afectats i d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària es citat als
  obligats tributaris o als seus representants per tal que siguin notificats per compareixença:
  NOM I COGNOM DNI LIQUIDACIÓ IMPORT
  NATALINO CARLOS GUERREIRO RAMOS X4350616M PLL 2014 801424 188,41€
  FAMILY BUILDING SL B63231765 PLL 2015 800021 491,75€
  EDIFICACIONS GARMISTER SL B17710401 PLL 2015 800183 2.779,75€
  EDIFICACIONS GARMISTER SL B17710401 PLL 2015 800184 3.415,12€
  JUVANTENY IMMOBLES SL B17795758 PLL 2015 800303 1.412,82€
  JUVANTENY IMMOBLES SL B17795758 PLL 2015 800304 1.284,38€
  MULTITECNICS DE MUEBLES, SA A17646449 PLL 2015 800315 237,24€
  INVERSIONS LANCELAN SA A17551656 PLL 2015 800320 8.600,16€
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí
  Oficial de la Província. Un cop transcorregut aquest termini i sense haver comparegut, la notificació s’entendrà efectuada a
  tots el efectes legals el dia següent al del venciment de termini per comparèixer.
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Secció d’Ingressos – Pg. Bisbe Guillamet, 10 – 1r pis de l’Ajuntament d’Olot. Horari: de dilluns
  a divendres de 10 a 14 hores
  RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIÓ:. Contra aquesta notificació es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós
  administratiu, davant de l’Alcalde de l’Ajuntament en el termini de 30 dies de la data de publicació al BOP del present Edicte.
  Olot, 25 de febrer de 2015
  Alícia Vila Torrents
  Secretària

 51. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 58 – 25 de març de 2015
  Núm. 3288
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 20 de març de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT

  1501000897 40340848K ABAL SINGH, ALBERTO 001191DMW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/01/15 17:41 PL CLARÀ 0009 30,00
  1501001798 X6488664L ACHOUYAD , SAID 003217DWK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/01/15 12:30 C LLOSA 0008 30,00
  1500000031 46670182P AIGUABELLA VIROSTA, JOSEP 008638BCB 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 04/01/15 12:10 CTRA S. JOAN DE LES ABADESSES 0000 200,00
  1501001877 B17561408 ALICIA COSMETICS SL 008587DFD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/01/15 13:13 C PARE ROCA 0006 50,00
  1504000390 40295147K ANGELATS MORATO, ESTEVE 007398GDG 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/01/15 16:02 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1501001949 25215220K ARANDA LOPEZ, ERNESTO 000827CSR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/01/15 10:22 C SERRA I GINESTA 0015 50,00
  1504000490 X6424051J ARAUJO DOS SANTOS, ARMINDA MARIA 006549BKY 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/01/15 12:32 CTRA CANYA 47 300,00
  1500000052 43635192Y ARJONA CABALLERO, RUBEN GI003794 BB 143 1 00 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 05/01/15 16:55 C BOLÒS 0000 200,00
  1501001316 46519909V ARNEDO GOMEZ, MONTSERRAT 005080FCP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/01/15 12:14 C PARE ROCA 0006 50,00
  1501001786 40179232A ASPERO FAGEDA, VICENTE 000995GKS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/01/15 18:57 PG BLAY 0046 50,00
  1500000017 77904039A AULINA VALLMAJO, MONTSERRAT 000605GFH 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 03/01/15 23:50 C JOSEP SOLER 0000 80,00
  1501001013 77904039A AULINA VALLMAJO, MONTSERRAT 000605GFH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/01/15 19:38 PG BLAY 0017 50,00
  1501001058 79295581E AYATS VERGES, PILAR 003904GCK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/01/15 09:28 PG BLAY 0052 50,00
  1501001730 46671656X AYGUABELLA PUIGDEMONT, ALICIA 007773CLX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/01/15 20:10 PG BLAY 0034 30,00
  1404003231 46673235W AYGUABELLA PUIGDEMONT, JUAN 002538HFN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/10/14 20:33 CTRA RIUDAURA 0085 100,00
  1504000173 46673235W AYGUABELLA PUIGDEMONT, JUAN 002538HFN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/12/14 11:32 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1500000015 02542683X BACARIZA FERNANDEZ, BEATRIZ 005103BYS 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 03/01/15 23:41 C JOSEP SOLER 0000 80,00
  1504000235 18208760M BALEZTENA ALBISTUR, MARIA MERCEDES 004804FFY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/12/14 12:22 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1504000249 40435021D BARCO BARCO, MAXIMINO 007297DBB 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 30/12/14 12:48 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1501000780 40348420A BARNADAS REGIDOR, CARLES 003565HCK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/01/15 17:51 PG BLAY 0023 30,00
  1504000507 77918004F BASSOLS SERRA, LAURA 005350BWW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 21/01/15 12:11 CTRA CANYA 47 100,00
  1501000874 40357099B BAUTISTA PUBILL, ANTONIO 008211CYW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/01/15 10:11 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1501002141 47702733C BENDALA BENITO, MARIO 003640FCH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/02/15 18:45 C VALLS NOUS 0007 30,00
  1504000518 41680873C BENZAID NASIR, ABDERRAHIM 006974BMF 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 23/01/15 22:06 CTRA CANYA 47 300,00
  1504000301 43680249Y BORRAS PRAT, INES GI004927 AT 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 02/01/15 21:02 AV SANT JORDI 0188 400,00
  1500000102 46654073E CABA FERNANDEZ, MIGUEL GI003579 BK 15 8 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/01/15 13:15 C SANTIAGO RUSIÑOL 0000 80,00
  1501001484 X9872390P CABALLERO OLMEDO, JUAN GREGORIO 007118GJZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/01/15 19:03 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1501001116 40325226Q CALVERA MONTAGUT, JOAN 005830GNS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/01/15 19:53 C PARE ROCA 0010 50,00
  1501001550 77311350R CAMPDELACREU RODRIGUEZ, ESTER 003847GVD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/01/15 10:39 PL CLARÀ 0009 30,00
  1504000335 40310433N CANAL VALLRIBERA, JOSE GI003049 BC 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 04/01/15 11:52 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1501001594 77907721M CANO CANO, ANTONIO 000422CRV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/01/15 18:17 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1504000287 77287686G CAÑADA JODAR, JOSE ANTONIO 002422BLD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 02/01/15 09:35 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1501001102 77918717F CASTILLO HERRERO, ANA 007950GPR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/01/15 17:27 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1501001310 77918717F CASTILLO HERRERO, ANA 007950GPR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/01/15 13:10 PG BLAY 0019 50,00
  1404003315 40438427B CAULA ROS, JACINT ANGEL 008891GJX 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 05/11/14 12:19 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1501002112 35103080C CIRERA FAIBELLA, JORDI 006083CMY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/02/15 10:22 C SERRA I GINESTA 0015 50,00
  1504000366 77916988A CLAPERA VIDAL, MARC 001247FSH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/01/15 11:43 AV SANT JORDI 188 100,00
  1501001238 43635175N CODINA TIRADO, ALEXANDRA 006576GHX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/01/15 19:55 C HOSPICI 0011 30,00
  1500000041 77893310S COLL BARNES, LUISA GI004774 BN 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 04/01/15 18:30 C S. JOSEP DE CALASSANÇ 0000 200,00
  1504000138 40348732Q COLOM COLOMER, FRANCESC XAVIE 006647GYS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/12/14 10:00 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1501001343 77895286J COMAS FRAGUELL, TERESA 007966HBR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/01/15 11:52 C SECRETARI DAUNIS 0001 30,00
  1501001032 77907312X COMAS PLANELLA, ROSA 003665DFB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/01/15 17:39 AV GIRONA 0011 50,00
  1501000888 46670887T COMI ARDILA, FRANCESC 001165BYW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/01/15 18:51 AV GIRONA 0011 50,00
  1501001025 46670887T COMI ARDILA, FRANCESC 001165BYW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/01/15 13:10 C JOAQUIM VAYREDA 0006 50,00
  1504000376 46670887T COMI ARDILA, FRANCESC 001165BYW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/01/15 16:44 AV SANT JORDI 188 100,00
  1504000448 40365114E CONDE CARBO, JUST 000132GCK 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 11/01/15 14:51 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1504000583 78021527F COSTA CAMBRAS, LUIS 009744HHX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/02/15 07:01 CTRA CANYA 47 100,00
  1501002099 40332808P COSTA OBRADOR, JORDI GI005597 BK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/02/15 10:57 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1404003318 40322116B CROUS FAJARDO, JUAN ANTONIO 001173GMY 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 05/11/14 14:15 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1504000343 X9994400A CRUZ BOLAÑOS, AMIR 006347HTT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 04/01/15 17:37 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1504000553 41643138M CUBERTA MARTIN, IVAN 006768BRW 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 28/01/15 23:02 CTRA CANYA 47 300,00
  1400002957 X2942392W DE CLERCQ , EMILE JEAN AIM B 001038 NM 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 15/12/14 17:45 C VERGE DE FÀTIMA 0010 200,00
  1504000306 43626275J DELOS BASAGAÑAS, MANEL 001163FVR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/01/15 07:56 AV SANT JORDI 188 100,00
  1500000235 77912818L DOMENECH FAGEDA, DAVID 005017BRM 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 22/01/15 17:30 PG BARCELONA 0000 80,00
  1500000296 43709290K DOMINGO BATISTA, NATIVIDAD 004784DSZ 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 02/02/15 09:52 C SANT PERE MÀRTIR 0033 80,00
  1501001206 39881316Y DOSSETTI FERREYRA, M.CARMEN 005503DBN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/01/15 11:46 C PARE ROCA 0007 30,00
  1501001293 39881316Y DOSSETTI FERREYRA, M.CARMEN 005503DBN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/01/15 11:14 C VALLS NOUS 0016 50,00
  1501001386 39881316Y DOSSETTI FERREYRA, M.CARMEN 005503DBN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/01/15 10:12 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1501001510 39881316Y DOSSETTI FERREYRA, M.CARMEN 005503DBN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/01/15 11:59 C VALLS NOUS 0006 50,00
  1501001542 39881316Y DOSSETTI FERREYRA, M.CARMEN 005503DBN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/01/15 18:26 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1501001590 39881316Y DOSSETTI FERREYRA, M.CARMEN 005503DBN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/01/15 18:42 C VALLS NOUS 0017 30,00
  1501001679 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/01/15 17:48 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1501001928 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/01/15 18:38 AV SANT JOAN 0017 50,00
  1501001893 40287232H ESTEBAN PLANES, EMILIO 003824HWS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/01/15 10:33 PG BLAY 0052 30,00
  1501001854 40337455D ESTEPA NUÑEZ, ANA MARIA B 002802 ON 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/01/15 11:32 PL CLARÀ 0009 50,00
  1504000585 77903906P FABREGO SERRA, XAVIER 009978FYZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/02/15 14:25 CTRA CANYA 47 100,00
  1501001269 46673390L FAGELLA JURADO, DAVID 007424CCK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/01/15 19:24 C JOAQUIM VAYREDA 0006 50,00
  1501001446 X8767853T FAHERTY , CIARAN ANTHONY GI002737 BS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/01/15 18:25 C LLOSA 0010 30,00
  1501001602 X8767853T FAHERTY , CIARAN ANTHONY GI002737 BS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/01/15 17:03 PL PALAU 0015 50,00
  1501001734 X1868365Y FELLAH , SAMIR 000834DZN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/01/15 09:50 C LLOSA 0010 50,00
  1504000447 40450161S FERNANDEZ FERNANDEZ, ROSA GI004604 BL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/01/15 13:15 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1501000766 77920809Y FERNANDEZ MARTINEZ, ESMERALDA 007259BXN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/01/15 19:33 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1501001242 43630734X FERNANDEZ MONTEIS, NORBERTO 005421FJM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/01/15 19:56 PG BLAY 0043 50,00
  1501002032 40259248W FERRAN BASSOLS, MARIA NURIA 000047DDS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/01/15 10:37 PL CATALUNYA 0006 30,00
  1501001229 40336392G FLORES FERNANDEZ, YOLANDA GI000287 BK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/01/15 12:56 PL PALAU 0008 50,00
  1501002066 43633082N GALEOTE RODRIGUEZ, ELOI B 008248 SX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/02/15 17:09 PL CATALUNYA 0004 30,00
  1504000578 77913631G GARCIA CAMARGO, JOSE GI005251 BT 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 02/02/15 14:43 CTRA CANYA 47 300,00
  1501000922 46673483C GIFRE REIXACH, FRANCISCO JAVIER 007511FRW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/01/15 19:14 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1504000364 40331989V GOMEZ PEREZ, GLORIA 002603DLH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 06/01/15 10:49 AV SANT JORDI 188 100,00
  1501000861 39387641A GONZALEZ GIMENEZ, JUAN JOSE 007909CMJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/01/15 10:12 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1504000568 40273971M GOU TRIADU, M TERESA 003164FDD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 31/01/15 15:17 CTRA CANYA 47 100,00
  1501001061 77915619Z GRABOLEDA PUJEU, OLGA 005912GCD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/01/15 13:11 C PARE ROCA 0004 30,00
  1500000152 40292738G GRANADOS MATEOS, VICTOR 000732CPP 159 00 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 14/01/15 10:43 AV PAÏSOS CATALANS 0000 80,00
  1501000920 40210923T GRANADOS SAU, FRANCISCA 001084CPD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/01/15 11:42 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1501001547 43531949X GRIÑO MECA, BERTA 001428HFW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/01/15 13:05 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1500000125 X7637539K HALBOUBCH , SOUMAYA 008427GKS 22 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/01/15 18:12 PL BALMES 0009 80,00
  1501002043 40593583D JIMENEZ GARCIA, EVA 006919BRG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/01/15 19:15 PG BLAY 0050 50,00
  1500000305 46673608F JOFRE PARAROLS, JUAN 009909GVH 15 10 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/02/15 12:40 C POU DEL GLAÇ 0000 80,00
  1500000011 X6304940L KARIDOVA , MARGARITA STEF 006199BFT 15 10 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/01/15 21:09 C POU DEL GLAÇ 0000 80,00
  1500000184 X3196472R KUHN , CATHLEEN WB001994 KN 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 16/01/15 11:09 PL HOSPITAL 0000 200,00
  1501001958 40350296Q LARA GARCIA, JOSE LUIS 008793DSK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/01/15 18:24 PG BLAY 0051 50,00
  1504000355 18024808F LASCORZ ROBERT, SANTIAGO 006363HLF 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 05/01/15 13:45 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1504000437 77920939K LEGAZ JUVANTENY, JOEL 005190CLV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/01/15 08:14 AV SANT JORDI 188 100,00
  1501000914 40321542N LLADO MARGADAS, JUANA 001127DFT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/01/15 11:20 C FONTANELLA 0008 30,00
  1504000341 46670587E LLONGARRIU REIXACH, AGUSTIN 005154BHR 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 04/01/15 14:39 AV SANT JORDI 188 100,00
  1500000070 39640721Z LLOP SANCHEZ, ANGELS GI007605 BF 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 07/01/15 11:31 PL PALAU 0005 80,00
  1501002007 37372595X LOPEZ BUSTOS, MARIA VICTORIA 003994FGD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/01/15 19:29 PG BLAY 0019 50,00
  1504000346 40297524Y MARTIN RODAS, ROGER 000479GZL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/01/15 05:53 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1501002039 X3563556M MARTINEZ MEDINA, JUNIOR NOEL GI005664 AU 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/01/15 16:55 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1504000546 46727018B MARTINEZ MORENO, MIGUEL 001041FXT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/01/15 22:12 CTRA CANYA 47 100,00
  1500000221 77727429X MARTINEZ TUBAU, JESUS 005447CPD 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 21/01/15 17:32 C BOLÒS 0016 80,00
  1504000151 40449977S MASDEU PLANA, POL 009843GVV 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 25/12/14 14:35 AV SANT JORDI 0188 400,00
  1404003224 40352551V MATAS PARETAS, ALBERT 003913GPN 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/10/14 09:21 CTRA RIUDAURA 0085 100,00
  1504000153 X7456256R MELGAREJO DARDANELLI, ANDREA 008925DYH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/12/14 14:45 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1504000197 90002664F MENA GARCIA, PALMIRA MONTSE 007688FDW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 27/12/14 15:01 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1500000101 40288267H MENDEZ SORIANO, JAVIER 001153DYY 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 09/01/15 13:05 C ESTIRES 0000 200,00
  1504000116 40358967Q MOLINS SAURA, BARBARA 000479HSF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/12/14 05:42 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1504000432 41553264S MONTANER MASO, LAIA 000117CYK 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 11/01/15 07:27 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1501001677 40366735X MONTGE CORDOBA, EULALIA 005418BZS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/01/15 20:02 C MACARNAU 0007 30,00
  1501000906 39337061T MORENO GARCIA, JOSE ANTONIO 007741CFK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/01/15 17:23 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1501001225 43631278W MUNTANYA MASANA, EDUARD 008166FRX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/01/15 19:35 PL VAYREDA 0006 50,00
  1504000533 77912242H MUÑOZ GOMEZ, DAVID 003082CVS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/01/15 08:43 CTRA CANYA 47 100,00
  1501002073 46673047K NADAL MOLAS, LOURDES GI008011 BT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/02/15 17:37 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1500000047 X7095520C NJAI , ALI C 007732BFC 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/01/15 16:07 C SERRA I GINESTA 0019 80,00
  1504000445 77999681B OJEDA CORONILLA, JOSE MANUEL 006662DYZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/01/15 13:08 AV SANT JORDI 188 100,00
  1504000347 77919282C ORRI GELIS, JOAN 006546JBD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/01/15 07:13 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1501001403 X5050131K OUBALLA , AZIZ 000541CXP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/01/15 11:23 C VALLS NOUS 0003 30,00
  1501001103 77908071X PAGES COLOM, FRANCESC 006764CLH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/01/15 19:52 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1500000139 77905193F PALOMER ESPUÑA, MARIA ASCENSIO 009485BJF 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 12/01/15 18:58 PG BLAY 0000 80,00
  1501001544 46670008H PAPASEIT PIJUAN, MARIA GI009733 BG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/01/15 19:43 PL VAYREDA 0006 30,00
  1501001912 43631031P PASTORET FONT, SERGI 000219DWS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/01/15 18:02 C SERRA I GINESTA 0015 30,00
  1501000947 40313946Y PERADALTA PALAU, NURIA GI007564 BM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/01/15 17:54 C FONTANELLA 0006 30,00
  1501000583 41527169W PERALTA HUETE, ANNA GI000190 BD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/12/14 10:17 C VALLS NOUS 0009 50,00
  1501000662 41527169W PERALTA HUETE, ANNA GI000190 BD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/14 17:48 C VALLS NOUS 0009 50,00
  1504000377 78022480V PERALTA MARTINEZ, SUSANA 004577GVG 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 06/01/15 17:05 AV SANT JORDI 188 300,00
  1504000378 78022480V PERALTA MARTINEZ, SUSANA 004577GVG 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 06/01/15 18:03 AV SANT JORDI 188 400,00
  1504000412 40310696E PRAT JUANOLA, LUIS 001969CFP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 09/01/15 19:54 AV SANT JORDI 188 100,00
  1504000354 44188033L PRAT MARTINEZ, JOSE 005156DHT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/01/15 13:45 AV SANT JORDI 188 100,00
  1501001417 40324851D PRAT MERCADO, MARIA CARMEN 007452CKB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/01/15 19:34 PL VAYREDA 0004 50,00
  1504000573 40437219E PUJOL PUIGVEHI, ROMA ALEXANDRE 008709GPF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/02/15 10:27 CTRA CANYA 47 100,00
  1501000612 40315771Z PUJOLRAS ARBAT, RAMON 000625CPN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/12/14 18:46 PL CLARÀ 0009 30,00
  1504000440 77912987G REINA MOREJON, RAFAEL 007132DRH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/01/15 09:51 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1501002133 77896663X REVERTER SAU, PEDRO 003949BKZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/02/15 19:52 C FONTANELLA 0008 50,00
  1504000544 40414385G RIBAS SOLER, FERRAN 008184BNH 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 26/01/15 10:07 CTRA CANYA 47 300,00
  1501002090 40438253K RIERA PALOMER, JOSE M. 002510BTH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/02/15 12:21 C MACARNAU 0009 30,00
  1501001846 77891442X ROCA CASAS, MELCHOR 008259CVP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/01/15 09:14 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1500000146 40357459A ROCA GUITART, SERGI 002678GKS 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 13/01/15 19:19 PG BLAY 0047 80,00
  1501002142 40357459A ROCA GUITART, SERGI 002678GKS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/02/15 09:48 PG BLAY 0006 50,00
  1504000500 77912977V RODEJA CAMPOS, FRANCISCO JAVIER 006417FYX 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 18/01/15 14:25 CTRA CANYA 47 100,00
  1504000513 36076037P RODRIGUEZ BALLESTEROS, MANUEL PO004572 BT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 23/01/15 12:22 CTRA CANYA 47 100,00
  1504000529 36076037P RODRIGUEZ BALLESTEROS, MANUEL PO004572 BT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/01/15 16:56 CTRA CANYA 47 100,00
  1501000822 X1873972R RODRIGUEZ OLIVA, MARIA DEL CARMEN B 008794 WN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/01/15 19:45 C SERRA I GINESTA 0015 50,00
  1504000300 40454399K RODRIGUEZ VERDAGUER, VICTOR 000766CPW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 02/01/15 17:07 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1500000016 77919490K ROMERO BARRANCO, DAVID 001694BSN 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 03/01/15 23:42 C JOSEP SOLER 0000 80,00
  1500000019 77919490K ROMERO BARRANCO, DAVID 001694BSN 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 03/01/15 00:09 C JOSEP SOLER 0000 80,00
  1500000194 26468593D ROMERO FERNANDEZ, LORENZO 009078BZD 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 15/01/15 15:55 C MACARNAU 0000 80,00
  1501001665 77914862Q ROMERO MOLINA, M.PILAR 007270CRB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/01/15 10:52 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1404003262 40331836W ROS MORENO, SALVADOR 008400HVF 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 31/10/14 15:21 AV SANT JORDI 0188 400,00
  1501000950 39333592G RUBIO LANCHO, JUAN ANDRES 002990FJL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/01/15 11:45 C PARE ROCA 0005 50,00
  1501001284 40354543P RUIZ DEL POZO, BEATRIZ 008753FKF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/01/15 18:26 C SECRETARI DAUNIS 0005 50,00
  1501001264 41554889F RUIZ VIRGILI, LAIA 006214CSZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/01/15 19:02 C PARE ROCA 0001 50,00
  1500000142 47272169Q SADEN PEREZ, ANGEL JOSE B 005800 JV 15 10 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/01/15 12:42 PL PLA DE DALT 0000 80,00
  1501001748 40347894Y SALA RIGAT, MARIA CARMEN 005657FNK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/01/15 11:55 PG BLAY 0034 30,00
  1501001467 77893448S SALAVEDRA FEIXAS, JOSE B 006848 SH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/01/15 19:44 PL PALAU 0015 50,00
  1501000626 45541026Z SANCHEZ BORREGO, JAVIER GI006874 BN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/12/14 19:42 C PARE ROCA 0001 50,00
  1500000282 74629482W SEDANO SIERRA, JUAN 008082GSP 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 29/01/15 16:08 RDA SANT BERNAT 0004 80,00
  1501001531 40278676H SERRA MASJOAN, JUAN 003347GKP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/01/15 13:03 C SERRA I GINESTA 0017 30,00
  1404003233 77910302X SERRA ROQUETA, JOAN 009959GMB 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 28/10/14 12:13 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1501001552 43630647S SERRA XIQUES, ROSA 004042DNJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/01/15 18:41 C SECRETARI DAUNIS 0001 30,00
  1404003251 43630377K SOLDEVILA AIGUABELLA, ADELA 005545GSD 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 31/10/14 09:07 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1504000236 X4786200S SOUISS , HICHAM 001176CSZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 29/12/14 12:40 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1501001052 40317593L SUCARRAT ORTIZ, NURIA 009085FTS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/01/15 19:21 C PARE ROCA 0003 50,00
  1501001333 40317593L SUCARRAT ORTIZ, NURIA 009085FTS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/01/15 18:37 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1501001453 46673329G TEIXIDOR MARCE, XAVIER 000821FWK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/01/15 18:04 PG BLAY 0023 50,00
  1501000807 77890720R TERRADELLAS REDON, ROSA GI001046 BN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/01/15 19:53 C PARE ROCA 0010 50,00
  1501000862 77890720R TERRADELLAS REDON, ROSA GI001046 BN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/01/15 09:49 C PARE ROCA 0010 50,00
  1500000216 41688000V TERRAZAS HOYOS, MARIA ASSUMPCI 002433HWW 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 20/01/15 17:35 C VALLS VELLS 0003 200,00
  1504000495 41688000V TERRAZAS HOYOS, MARIA ASSUMPCIÓ 002433HWW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 18/01/15 08:40 CTRA CANYA 47 100,00
  1501001440 77914777T TOMAS FIGUERAS, LLUIS 005499CFJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/01/15 12:10 PL VAYREDA 0005 50,00
  1500000079 45170398P TOURAY DUKARA, MUSA GI001969 AK 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 07/01/15 12:34 C BISBE VILANOVA 0002 80,00
  1501000796 45173689X TRAWALLY JALLOW, ALIEU GI002265 AN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/01/15 11:54 C BOLÒS 0015 50,00
  1501001272 46663069W TUELLS GALVEZ, JORGE 004218FFP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/01/15 17:53 PL CLARÀ 0009 30,00
  1500000198 90002302J VERDAGUER GIRGAS, DANIEL 004145HJB 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 16/01/15 18:20 C ESTEVE CASTELLÀ I LLOVERA 0003 80,00
  1501001274 77916621G VERDAGUER PRAT, MIQUEL B 001362 VH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/01/15 13:08 PG BLAY 0044 50,00
  1501001222 40424311V VICENTE OLIVER, CARLOS 002339BRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/01/15 20:03 PG BLAY 0046 30,00
  1501001993 40424311V VICENTE OLIVER, CARLOS 002339BRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/01/15 19:19 PG BLAY 0043 30,00
  1504000430 46319283C VICTORIA BLANCO, JOSE MARIA 003984DWF 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 10/01/15 16:25 AV SANT JORDI 188 100,00
  1504000449 40303420Z VILA MORERA, RAMON MARIA 007954CKK 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 11/01/15 15:05 AV SANT JORDI 188 100,00
  1504000120 71546703M VILLALBA CARNICERO, FRANCISCO JAVI B 005682 TP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/12/14 09:33 AV SANT JORDI 0188 100,00

 52. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 58 – 25 de març de 2015
  Núm. 3289
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat, o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.4
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 20 de març de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT

  1500000115 40340848K ABAL SINGH, ALBERTO 001191DMW 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 11/01/15 20:48 AV REI JAUME II 0000 80,00
  1401012494 43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 005188GJF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/10/14 11:18 AV GIRONA 0011 50,00
  1401011797 B17561408 ALICIA COSMETICS SL 008587DFD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/10/14 12:27 C PARE ROCA 0004 50,00
  1500000076 40600340G ALONSO SOMS, JOSE 008007BSH 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 07/01/15 11:03 PL CLARÀ 0011 80,00
  1401011937 B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 005299FKN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/10/14 12:24 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1400002185 X2116974P AMSALKHIR , AISSA GI006009 AY 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 13/10/14 17:36 C FRANÇA 0000 200,00
  1401011447 43628166H AVILA MARTINEZ, JUAN CARLOS B 008273 WJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/09/14 19:48 C PARE ROCA 0006 50,00
  1404002801 40205548F BADIA CLOS, JOSEP MARIA GI002644 X 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 13/08/14 15:45 CTRA TRIES 0075 100,00
  1400002268 Y1595585C BELLAGNECH , FAISSAL 006505DGB 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 18/10/14 13:27 C ESCULTOR AMADEU 0000 200,00
  1404002885 40277619L BLAYA TORTOSA, FRANCISCO 002427CDP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 19/08/14 13:05 AV SANT JORDI 0188 100,00
  1401011830 40303907H BOSSOMS COLLELLDEVALL, JOSE MARIA 002183BYK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/10/14 17:26 PG BLAY 0017 50,00
  1400002106 X2012164D CAMARA , OUMAROU GI001393 AJ 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 07/10/14 12:09 C JOAN MARAGALL 0000 200,00
  1401012199 43639867N CORREIA CAVALHEIRO, ANTONIO MANUEL 007169DTL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/10/14 12:56 AV SANT JOAN 0005 50,00
  1401011928 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/10/14 17:37 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1401012372 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/10/14 17:58 AV SANT JOAN 0006 50,00
  1401012407 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/10/14 11:43 C LLOSA 0012 50,00
  1500000109 41547908H GONZALEZ FERNANDEZ, AITOR B 005982 WW 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 09/01/15 16:19 CTRA SANTA PAU 0012 200,00
  1401012188 B17731076 INDOPLAST SL 004332FNN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/10/14 17:00 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1404003211 38558049K LOPEZ CORNELLES, JUAN 003074DKS 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 08/10/14 11:28 CTRA RIUDAURA 0085 300,00
  1401011868 40308865P MARTINEZ HOYOS, RAFAEL 005932GVJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/10/14 11:25 PL CLARÀ 0009 50,00
  1401012313 40348161C MAS BERNATALLADA, EVA 003981FBM 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/10/14 19:08 PG BLAY 0019 30,00
  1502000002 07265050V MOHAMED DRIS, MOHAMED 000000 121 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 13/01/15 15:30 CTRA TRIES 0000 80,00
  1401011856 40366735X MONTGE CORDOBA, EULALIA GI001469 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/10/14 10:40 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1401011827 40451347M RIVERO VERGEL, SUSANA 003513HMT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/10/14 19:57 PL CATALUNYA 0006 50,00
  1500000149 X7646672T ROBLES COCA, GUSTAVO 009276FHD 117 1 1 RD 1428/2003, DE 21 de novembre (RGC) G 3 13/01/15 17:15 AV SANT JORDI 0000 200,00
  1400002196 50565750C SALAZAR GRAJALES, ANGELA MARIA 008365GGN 18 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/10/14 11:30 C PINTOR GALWEY 0000 80,00
  1400002217 G17923970 STIL COPY SCP 000672GDT 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/10/14 15:40 PL CLARÀ 0009 80,00
  1400002347 45170599W TABARES SANTA, MONICA MARIA 006380CSR 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 27/10/14 10:57 C SANT PERE MÀRTIR 0035 80,00
  1401012181 40455562B TORRAS ALABERN, MARC 000289DHF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/10/14 19:52 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1404003198 46740843J URPI PERPTUSA, MARC B 003386 OD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/10/14 16:49 AV SANTA COLOMA 0051 300

 53. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 58 – 25 de març de 2015
  Núm. 3290
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de propostes de resolució en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle, la proposta de resolució que se li ha formulat
  a partir de la resolució de les al·legacions presentades, o que l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de
  conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
  públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels
  conceptes de la infracció i sanció imposada i la Resolució de l’Alcalda-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte
  de notificació supletòria, tal com determina l’article 59 de l’expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que en el termini de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la
  notificació podran formular les al·legacions i presentar els documents que es considerin convenients.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 20 de març de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general
  EXPEDIENT NIF CONGOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1400001537 X0834328A BRULLO , ANNA M 004915HHY 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 01/08/14 17:18 PG BARCELONA 0010 200,00

 54. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 66 – 7 d’abril de 2015
  Núm. 3626
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Oficines de Tresoreria / Recaptació
  Edicte per notificar procediments d’embargament a diversos deutors
  En els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen a les oficines de recaptació, s’ha procedit segons allò
  disposat a l’article 76 del RD 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el reglament general de recaptació, en les dates i contra
  els deutors que ara s’especificaran, a l’embargament de béns que es detallen:
  • Embargament de comptes corrents i d’estalvis. Data: 15/01/2015
  NIF NOM ENTITAT I.EMBARGAT
  08674566R CASADO MORENO, EMILIA 0182 165,74
  25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO 0182 27,50
  37673559L FISAS ARMENGOL, FRANCISCO JAVIER 0182 293,58
  38307286G ALSINA AMILS, RAMON 0182 177,25
  40221836B GARRIDO BERASTEGUI, MA ANGELES 0182 62,18
  40232397S FARJAS COSTA, ROSA 0182 179,12
  40264658F BARTRINA SALA, JOAN 2100 130,31
  40280947N PASCUAL AGUSTI, MARGARITA 0081 109,58
  40296711K MORENO REY, ANTONIO 2100 36,97
  40309969P CARRERAS VERGES, ESTER 0075 165,65
  40342909N NUÑEZ CHACON, SILVIA 2100 320,93
  40356067Z SEGURA SANCHEZ, DAVID 2038 223,22
  40430284X SOLA GUTIERREZ, LUIS 0182 33,72
  40455560D MAS GAMEZ, JOSE 0182 114,90
  40520772Q PEREZ ALBIOL, JULIO 1465 372,01
  40595277R RIBAS ENCINAS, VICTOR ANTONIO 1465 84,28
  41648439Q EL HAJJI BIRCHE, ABDERRAHIM 0182 21,45
  41672993Y REEHAL BANSAL, PARAMJIT SINGH 0081 10,79
  41675903H BORGOÑO TIGRERO, MARIA ANTONIETA 2100 195,54
  41683960W ATWAL SANDHU, HARDEEP-SINGH 0182 796,83
  43508940R GRANADOS ESPEJO, MARCO ANTONIO 2100 774,81
  43628820M SUAREZ CAPDEVILA, RICARD 0182 37,21
  43634933T PRUNES AGUILAR, ALEIX 2100 12,90
  43635392E HIDALGO RUZ, YAIZA 0075 38,89
  43635812M CAPDEVILA FAJULA, ANNA 2100 10,79
  43636343F AMAGAT SANZ, MERITXELL 0182 10,79
  43636876B CEESAY SISAY, MAHAMADOU 2100 84,28
  43637808T LOPEZ CORREA, ERIC 0075 133,45
  43679322E SORIANO MUÑOZ, FRANCISCO 0182 84,28
  45173178M BHAMRA BILKHU, GURDIP SINGH 2013 214,74
  45174221J ALVAREDO GUARINO, ANALIA ANDREA 0182 19,03
  46670582V GOMEZ CACHO, JOSE LUIS 0182 17,30
  46670699L ROURA AGUSTI, NARCIS 1465 150,16
  46671925A FERRES MATABOSCH, ISABEL 0182 124,36
  46672894Y BLAZQUEZ LOPEZ, ANGELA 0182 140,38
  46673479Q YUSTA VILARO, ENRIQUE 2100 62,93
  46673740R JIMENEZ RECUERDA, ISABEL 0182 26,23
  77896192E REGIDOR GARCIA, MARIA INMACULADA 2100 44,22
  77897618E CORONELLAS PUJOL, JOSEP 2100 21,57
  77900450W BARRIS MASOLIVER, PERE 0081 1867,68
  77900450W BARRIS MASOLIVER, PERE 0081 173,85
  77900450W BARRIS MASOLIVER, PERE 2100 48,06
  77900450W BARRIS MASOLIVER, PERE 0081 33,87
  77905540D CAPELL BATCHELLI, JOAQUIM 0182 19,86
  77912785D LUCENA CEBRIAN, ENCARNACION 2100 10,92
  77916673X FABREGA GOMEZ, JUDIT MARIA 0182 10,79
  77916997N AULINAS GARRIDO, FRANCESC 0182 75,05
  77917145E RAMS BERNABEU, OCTAVI 0182 177,25
  77919782Z BATLLE COLL, EDUARD 0182 10,79
  77921003Q OBRERO GUTIERREZ, OSCAR 2100 719,18
  77921427A ORTIZ ARCAS, JOSE MANUEL 2100 135,67
  79295206S FONT RIVAS, CARLOS 0182 23,93
  B17200874 ESTRUCTURA 3 SL 0182 1247,04
  X3519722D SINGH, BALJIT 0075 18,46
  X3882918N SINGH, CHAMKAUR 0182 84,28
  Y0443808Z CARRANZA PEÑA, ALBA MARYLU 2100 11,35

  • Embargament de devolucions tributàries.
  NIF DEUTOR I.EMBARGAT DATA
  40602138P CASANOVA COLOMER, ENRIQUE 26,54 20/02/2015

  • Embargament de sous, salaris i pensions. Data diligència: 12/02/2015
  NIF REXE NOM IMPORT EMPRESA
  46670095J 2012000704 CASADO PEREZ, JOSE Ma 1.321,66 CASA AMETLLER SL-OLOT

  Per la qual cosa es fa públic ja que, per causes no imputables a aquesta Administració, no ha estat possible notificar als interessats
  o als seus representants les actuacions realitzades en els procediments de constrenyiment.
  Per la qual cosa se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent
  al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 24 de març de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 55. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 66 – 7 d’abril de 2015
  Núm. 3627
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a deutors, com a conseqüència de la derivació de responsabilitat subsidiària
  per deutes de societats
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors, com a conseqüència de la derivació de
  responsabilitat subsidiària per deutes de societats, que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat en la forma deguda, es
  procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de les Administracions
  Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest anunci.
  Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en
  compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el
  títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent:
  “PROVIDÈNCA DE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre
  en relació a l’article 106 del Reglament general de recaptació, declaro que l’import dels deutes de la relació anterior, es troben
  sotmesos en el recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, i
  disposo que es procedeixi a l’embargament dels béns afectes en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a
  l’article 62.5 de la Llei esmentada”
  Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i
  següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el
  pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els
  interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés,
  TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTES RELACIONATS:
  D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute
  tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
  a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins
  el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior.
  b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
  fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.
  LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis, dins de
  l’horari especificat a la capçalera d’aquesta notificació.
  Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot,
  transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
  AJORNAMENT DE PAGAMENT
  Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan
  les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval.
  RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de
  les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la
  notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposi recurs, únicament se suspendrà
  en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
  Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
  REQUERIMENTS.-
  Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es
  notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:

  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.

  RELACIÓ DELS DEUTORS
  NIF NOM ANY NÚM. REBUT CONCEPTE TITULAR DEL REBUT IMPORT NOMINAL.
  38811684N MORELL ESPINOSA, VICENTE 2012 2012CI10282 IVTM 1369FCX H VETERINARI GARROTXA 8,70
  38811684N MORELL ESPINOSA, VICENTE 2012 2012CI10281 IVTM GI8126BD H VETERINARI GARROTXA 84,00
  38811684N MORELL ESPINOSA, VICENTE 2013 2013CI10103 IVTM GI8126BD H VETERINARI GARROTXA 84,00
  38811684N MORELL ESPINOSA, VICENTE 2013 2013CI10104 IVTM 1369FCX H VETERINARI GARROTXA 8,70
  38811684N MORELL ESPINOSA, VICENTE 2014 2014CI09850 IVTM GI8126BD H VETERINARI GARROTXA 84,00
  38811684N MORELL ESPINOSA, VICENTE 2014 2014CI09851 IVTM 1369FCX H VETERINARI GARROTXA 8,70
  Olot, 24 de març de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 56. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 66 – 7 d’abril de 2015
  Núm. 3625
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Servei Municipal de Recaptació
  Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a diversos deutors
  En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors que ara es relacionaran, malgrat haver-se
  intentat en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim
  Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació,
  mitjançant aquest anunci.
  Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en
  compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el
  títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent:
  “PROVIDÈNCA DE CONSTRENYIMENT: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre
  (pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional), declaro que
  l’import dels deutes de l’anterior relació es troben sotmesosal recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei
  58/2003 de 17 de desembre, General tributària, i disposo que es procedeixi executivament contra el patrimoni dels deutors, o
  les garanties existents, en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a l’article 62.5 de la Llei esmentada”.
  Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT, en la forma que disposen els articles 109 i
  següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
  jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el
  pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els
  interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés,
  TERMINIS DE PAGAMENT DELS DEUTES RELACIONATS:
  D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute
  tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis:
  a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins
  el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior.
  b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació
  fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior.
  LLOC I FORMES DE PAGAMENT: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis.
  Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot,
  transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada.
  AJORNAMENT DE PAGAMENT
  Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei
  58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan
  les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval.
  RECURSOS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  la Sra. TRESORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de
  les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la
  notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposi recurs, únicament se suspendrà
  en els casos i condicions previstes a la normativa tributària.
  Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
  REQUERIMENTS.-
  Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es
  notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors:
  Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores
  diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària,
  en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la
  Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats.
  En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment
  del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment.
  Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.

  RELACIÓ DELS DEUTORS:

  NIF/CONCEPTE NOM REBUT IDENTIF NOMINAL

  INGRESSOS FESTES DEL TURA

  X4034054S KUMAR AMIT 2014BF000080004700 14BFL800047 36,00
  X9794117G MA YUNHUI 2014BF000080004600 14BFL800046 15,00
  CE MILLORA 2014 Urb Verge de Nuria
  40218802J BARTRINA CORCO Ma HER JACENT 2014CE000080002402 7005417001 1025,55
  IVTM 2014
  X1304401W NASRALLAH, MOHAMED 2014CI000000363100 GI7257BJ 143,00

  TAXA CEMENTIRI 2014

  04526317D ANGULO ROMERO VICTORIANO 2014CM000000016100 UNI06520 11,00
  77904039A AULINA VALLMAJO MONTSERRAT 2014CM000000030900 UNI06379 11,00
  46671656X AYGUABELLA PUIGDEMONT ALICIA 2014CM000000035100 UNI06189 11,00
  40222898S BACH MARGUI PERE 2014CM000000036200 UNI08758 11,00
  40283360X BALIARDA LOPEZ MARIA ANGELA 2014CM000000040400 UNI05870 11,00
  77885445Q BARTRINA RALITA JOSEP ANTONI 2014CM000000048800 UNI05822 11,00
  43632485J BLAZQUEZ LARA JORDI 2014CM000000066100 UNI08791 11,00
  77885526M BOHIGAS SERRA M CARMEN 2014CM000000067500 UNI05750 11,00
  31506241J CABALLERO MARTIN PAULA 2014CM000000086200 UNI00382 11,00
  40221662K CAMPS VENTOLA DOLORES 2014CM000000094700 UNI08054 11,00
  40223034J CAPDEVILA MASO PILAR 2014CM000000102800 UNI07972 11,00
  77902556S CARGOL ROCA M.CARMEN 2014CM000000106400 UNI06139 11,00
  77902556S CARGOL ROCA M.CARMEN 2014CM000000106300 UNI06786 11,00
  01057352L CARRILLO BELLIDO TOMAS 2014CM000000110600 UNI07857 11,00
  77893279F CASADEMONT CANALIAS JOAQUIM 2014CM000000113500 UNI01772 11,00
  77897865Q CODES CHAMORRO JOSE ANTONIO 2014CM000000134000 UNI07764 11,00
  37263860L COMAS SURROCA JORGE 2014CM000000151400 UNI05624 11,00
  46672662G COROMINOLA GONZALEZ MIQUEL 2014CM000000167800 UNI01870 11,00
  40248080N DARIAS FERRER CARMEN 2014CM000000184400 UNI00278 11,00
  40218475P ESQUENA BERGA AGUSTIN 2014CM000000204900 UNI00816 11,00
  40178589G FABREGA SERRAT JOAN 2014CM000000211000 UNI06839 11,00
  40214487E FERRES COMPTE MARIA 2014CM000000225700 UNI07671 11,00
  77907450X FERRES MASO LUIS 2014CM000000227200 UNI08262 11,00
  46670640Y FITE AULINA JOSEP 2014CM000000231000 UNI06238 11,00
  43630682G FUMANAL PAGES MIQUEL A 2014CM000000242100 UNI00113 11,00
  40281259W GALVEZ LINARES MARIA 2014CM000000245700 UNI06426 11,00
  77893318T GARCIA ALBA DOLORS 2014CM000000245900 UNI00786 11,00
  46673420A GODOY MARTOS DIEGO 2014CM000000259500 UNI04569 22,00
  77908739B GONZALEZ CANTALEJOS ANTONIO 2014CM000000262000 UNI07318 11,00
  40190978L GONZALEZ FABREGA ANTONIA 2014CM000000262500 UNI07215 11,00
  77895626P GUELL ENSESA FEDERICO 2014CM000000271600 UNI05714 11,00
  77889639R HERNANDEZ SALA PASCUAL 2014CM000000280000 UNI01807 11,00
  77889639R HERNANDEZ SALA PASCUAL 2014CM000000279900 UNI01789 11,00
  40269460W JUVANTENY REIXACH JOSEP LLUIS 2014CM000000298400 UNI03561 22,00
  77900352L LOPEZ PARBORELL JOSEP 2014CM000000314800 UNI07153 11,00
  40283936B LOPEZ VARGAS NICOLAU 2014CM000000315400 UNI05589 11,00
  77918205R LORENTE GARCIA ANTONIO 2014CM000000315600 UNI00894 11,00
  46672682R MARTINEZ LABRADOR MANUEL V 2014CM000000329100 UNI06374 11,00

  25885502Z MARTINEZ LOPEZ ROSA 2014CM000000329200 UNI01406 11,00
  40205137X MAS BATALLE TERESA 2014CM000000331400 UNI07579 11,00
  46671947W MASSEGU ARNAU MANEL 2014CM000000341800 UNI08454 11,00
  40211208D MATABOSCH GUILLAUMES MIQUELA 2014CM000000344300 UNI06502 11,00
  40345973V MIRAPEIX HERRERO DAVID 2014CM000000353500 UNI03229 6,60
  40223115W MOLI SIBIDI M.LOURDES 2014CM000000355900 UNI06557 11,00
  77905270S MULI BOSCH LLUIS 2014CM000000367400 UNI05933 11,00
  37169195E OREJON FERNANDEZ Ma FERNANDA 2014CM000000383900 UNI06312 11,00
  40355233P ORTIZ SOTILLO PATRICIA 2014CM000000387300 UNI01627 11,00
  40217576Y PAIRO TRIAS EMILIO 2014CM000000397000 UNI00419 11,00
  40270202P PEREZ ACEDO FRANCISCO 2014CM000000408600 UNI01037 11,00
  46671677P PEREZ DEL POZO JUAN 2014CM000000408900 UNI01698 11,00
  77893127Q PLANA DOMENECH PEDRO 2014CM000000417800 UNI00951 11,00
  77893127Q PLANA DOMENECH PEDRO 2014CM000000417700 UNI03037 22,00
  77897554G PRAT SALA JOAN 2014CM000000440700 UNI08709 11,00
  77899997D PUIGDEMONT SERRA JAUME 2014CM000000448000 UNI05100 22,00
  77887061E PUJEU DANES MARTA 2014CM000000454400 UNI06305 11,00
  40190967P PUJOLAR PLANA NIEVES 2014CM000000462300 UNI06607 11,00
  77896192E REGIDOR GARCIA Ma INMACULADA 2014CM000000471300 UNI08996 11,00
  40303762B REIXACH TARRES LLUIS 2014CM000000476200 UNI07858 11,00
  39258871X ROCA GARCIA RAFAEL 2014CM000000485800 UNI00388 11,00
  37308228C RUIZ BARBA CARME 2014CM000000506100 UNI05980 11,00
  46670297P SALA FONT MARIA ROSA 2014CM000000514400 UNI08902 11,00
  40211373J SANCHEZ FAJA EULALIA 2014CM000000520300 UNI06654 11,00
  40285764E SANCHO GARCIA MARIA PILAR 2014CM000000522700 UNI06229 11,00
  40210844J SERQUELLA BARTROLI MANUEL 2014CM000000531500 UNI04512 22,00
  77900081R SOLA BATLLE MARIA 2014CM000000543500 UNI00705 11,00
  40222329K SOLA PUIG LUIS 2014CM000000545700 UNI00458 11,00
  40212632F SUBIRANA CANAL MARIA 2014CM000000556400 UNI01617 11,00
  77895242S VERDAGUER PUNSET ESTEVE 2014CM000000593000 UNI05824 11,00
  37870546B VERDIELL MARIN ENGRACIA 2014CM000000593900 UNI08452 11,00
  77902826D VILA ESTUDIS RAMON 2014CM000000599000 UNI04572 22,00
  77900021X VILACOBA MASSANELLA RAMONA 2014CM000000604400 UNI08831 11,00
  77885004N VIVES VILARRASA RAMONA 2014CM000000615600 UNI07143 11,00

  TAXA OCUPACIONS DIVERSES 2014

  43637574L MBALLO BALDE WOULA 2014DP000000009603 TC0048 220,00
  ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 2014
  B17255001 AFITEX SL 2014EE000000001200 8953501425635 372,70
  B17382730 AG I AS TECNIQ MONEMAR SL 2014EE000000001800 8454005642835 186,90
  B17722026 ALBERT D’OLOT SL 2014EE000000003000 8952003154315 207,69
  A17159880 ALIMENTOS ANIMALES COMPAN. SA 2014EE000000003600 8911009435160 415,38
  B55070650 ALUMINIS I MUNTATGES ALBERT SL 2014EE000000003900 8914002318925 174,07
  B17446444 AMBIT INTERIORS OLOT SL 2014EE000000004500 8455005198665 207,69
  77912711G ANGLADA CURTO ELISABET 2014EE000000005300 8909002609315 374,57
  J17637679 ANTENES GARROTXA SC 2014EE000000005800 8450002257645 256,54
  B55041008 ARGELAGUER FRESCH SL 2014EE000000006800 8912004135894 207,69
  B17920190 ART PILPE SL 2014EE000000007700 8907008614515 1111,73
  41590800S AUZA CAMACHO XIMENA ALEJANDRA 2014EE000000010800 8908004373773 93,64
  B17391459 BACH ELECTRICITAT INTEGRAL SL 2014EE000000011500 8453012809866 256,54
  40283360X BALIARDA LOPEZ MARIA ANGELA 2014EE000000012300 8453000403470 194,35
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014EE000000015300 8453009570205 186,90
  B17231853 BASSEGODA CONSTRUCCIONS SL 2014EE000000015600 8904711531606 134,90
  40276855Z BORRELL CASALS JOAN 2014EE000000019000 8411005782121 192,85
  B17462086 CAMOS COMUNICACIONS SL 2014EE000000022400 8951004861364 64,14
  41546579T CARNERO JUVANTENY AARON 2014EE000000025000 8917009747694 126,02
  B17087222 CATALANA DE GRUPATGES SL 2014EE000000027500 8451009353150 222,56
  X5380161R CEGLIA FERNIDANDO 2014EE000000027800 8916000872493 3344,52
  B17974049 CENTRE GESTIO SANITARI I TEC SL 2014EE000000028200 8909004183965 186,90
  B55074207 CHEMICAL ENG PARTNERS GROUP SL 2014EE000000029200 8914002274536 93,45
  J17918087 CLIP SC 2014EE000000030400 8907009631886 138,20
  G17358763 CLUB HIPIC OLOT 2014EE000000030600 8453000514253 111,27
  A17043910 COMERCIAL FAJA SA 2014EE000000032500 8449100300724 207,69
  B55072938 COMPONENTES DEL CAFE SL 2014EE000000033900 8914002885426 103,85
  B55073639 DAVIMARC FITNESS SL 2014EE000000039600 8916007645264 439,23
  E55079941 D-CINE CB 2014EE000000039800 8914005793481 374,57
  B17511890 DISTRIOLOT SL 2014EE000000042800 8455018778035 93,45
  B17784877 DORIATH SOLUTIONS SL 2014EE000000043900 8903002758991 103,85
  J55177638 EL RACO DE L’AINA SC 2014EE000080014300 8923008994505 97,18
  B17798075 EL SEÑOR DE LOS LADRILLOS 2014EE000000045400 280 103,85
  J17545427 ENVERNISSATS CROSCAT SC 2014EE000000048000 9 518,81
  B98266794 EXTENDER CREATIVA SL 2014EE000000051000 8916004516160 93,45
  B17878091 FLUVIA CONSERVAR RESTAURAR SL 2014EE000000056900 8908000082335 259,40
  B17360231 FORN VILANOVA SL UNIPERSONAL 2014EE000000058700 8902698944255 388,71
  B17360231 FORN VILANOVA SL UNIPERSONAL 2014EE000000059000 15 1110,71
  B17360231 FORN VILANOVA SL UNIPERSONAL 2014EE000000058800 8455008844721 194,35
  B17360231 FORN VILANOVA SL UNIPERSONAL 2014EE000000058900 8454002252412 194,35
  B17360231 FORN VILANOVA SL UNIPERSONAL 2014EE000000058600 8454009279450 48,59
  B17360231 FORN VILANOVA SL UNIPERSONAL 2014EE000000058500 8453012802385 194,35
  J17884685 FRANKFURT MIRALL SC 2014EE000000060000 8906006604564 749,15
  B17786799 FUSTERIA CABISTANY SL 2014EE000000062300 8903003230064 1111,73
  A25007071 GALERIAS TARRAGONA SA 2014EE000000063500 8454016454396 207,69
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014EE000000065600 8952003270280 186,90
  46671462T GIL RIVAS DIEGO 2014EE000000067800 8917002391342 57,81
  B55076392 GODIET-PLANT SL 2014EE000000068100 8914003441226 134,09
  40358703M GONZALEZ MARTINEZ GOPAL 2014EE000000068800 8918009015745 780,39
  79295237T GRABALOSA BOADA ANA MARIA 2014EE000000068900 8910007734363 93,45
  40342532A HEREDIA MUÑOZ CAROLINA 2014EE000000071200 8919004282133 374,58
  X3438366G HUSSAIN IBRAR AHMED 2014EE000000073200 8908003282473 207,69
  X3295116K HUSSAIN IQBAL 2014EE000000073300 8914005393596 194,35
  B55116701 I.R.A. SPEED S.L. 2014EE000000077300 8917008228125 128,27
  A17081258 IMMOBILIARIA PUIGSACALM SA 2014EE000000074000 8456002497320 186,90
  B17878125 INSTAL. PROCESSOS DE L’AIGUA SL 2014EE000000075600 8918003961142 252,03
  B17878125 INSTAL. PROCESSOS DE L’AIGUA SL 2014EE000000075500 8906005066786 126,02
  B17983404 INSTIT EUROPEO SEGUR LAB SL 2014EE000000076300 8912009367615 186,90
  B17508243 JERONI FRUITS SL 2014EE000000077900 8458008954875 194,35
  B17392259 JOSEP TEIXIDOR CASAMITJANA SL 2014EE000000079100 8911005709270 93,45
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2014EE000000079800 8900716899304 93,45
  X6172520X KAUR RUPINDER 2014EE000000080100 8916004180720 194,35
  A43345594 LEMUR CARIBU SA 2014EE000000082500 8901001383960 189,88
  43637574L MBALLO BALDE WOULA 2014EE000000089300 8951004535776 187,29
  X2190393B MC LAUGHLIN GABRIEL 2014EE000000089400 8919007500112 93,45
  41545210B MINGO DE CASTILLO MARTA 2014EE000000091700 8919006319605 97,18
  B17818857 MONTY 33 SLU 2014EE000000094600 8904002737061 186,90
  B17994591 NORD PELL 5K GIRONA, SL 2014EE000000097900 8910002317011 189,88
  B17989906 OLOT BANYS SL 2014EE000000099200 8910000349345 207,69
  77919281L ORRI GELIS DAVID 2014EE000000101000 8916008576316 749,15
  77899086H PEREZ DOGA LEONOR 2014EE000000104900 8456002496121 278,98
  B17711169 PROM I GESTIO TEC FINQUES SL 2014EE000000110800 8951003011413 93,45
  28618903A RAMOS ABAD PEDRO PABLO 2014EE000000114600 8952007774552 219,62
  J17892662 RESTAURANT LA FAGEDA SC 2014EE000000117000 8907008035414 836,13
  40356342J ROCA MARTI CRISTINA 2014EE000000118800 8918001585430 189,88
  E17699026 SPORTS DURAN CB 2014EE000000132300 8450009460550 207,69
  J17966797 THE GRAPHIC ROOM SC 2014EE000000134800 8918005276284 94,17
  46672880S VELASCO MONTENEGRO JUAN J 2014EE000000138900 8909004367130 1780,98
  B17964883 VERTEX PROJECTES EMPRES SL 2014EE000000139800 8912003717400 186,90
  77902826D VILA ESTUDIS RAMON 2014EE000000142000 8459700061610 103,85
  X4042234F VIR DHARM 2014EE000000143900 8909002000290 112,77
  B17974064 WATCH EXPERT SHOP SL 2014EE000000144100 8910002812681 207,69
  X1144638C XU CHENWEI 2014EE000000144600 8453000715275 780,39
  X3557091A YI XUEHUA 2014EE000000144900 8912005235305 415,38

  TAXA ESCOMBRARIES PART. 2014

  41699769X JULCA HORNA ROCIO DEL PILAR 2014ES000000726500 8911504034 146,00
  X3196231J LAMRINI MOHAMED 2014ES000000744902 8911510032 69,00
  45172956J LOOR FAJARDO EDGAR EFREN 2014ES000000774500 5205901082 138,00
  77916849W PONS DELGADO JORDI 2014ES000001059301 6390214001 68,19
  77896192E REGIDOR GARCIA MARIA INMA 2014ES000001149000 6885109001 146,00
  X4966686C TEJADA SUAREZ ALIPIO NIC 2014ES000001396703 8714717001 46,00

  ENTRADA DE VEHICLES 2014

  43628955W ABULI BARRANCO ALEXANDRE 2014EV000000000700 0002012001 32,00
  B17255001 AFITEX SL 2014EV000000001600 7715918001 90,00
  74787846B ARCO JIMENEZ JUAN 2014EV000000018300 7114510001 64,00
  40260434S BALLESTEROS MINGO JUAN J 2014EV000000038000 6689416003 32,00
  77885445Q BARTRINA RALITA JOSEP ANT 2014EV000000051900 7513914007 64,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014EV000000053100 8714711001 64,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014EV000000052800 8611605001 64,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014EV000000053300 8297501001 64,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014EV000000053000 8714711001 64,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014EV000000053200 8297501004 64,00
  B17332677 BARTRINA TRAVESAS SL 2014EV000000052900 8297501002 64,00
  77918321W BASSAGAÑAS SALA JORDI 2014EV000000056100 7514501005 15,96
  45306023W BOUJEMAA DRIS IKARAM 2014EV000000077500 8509801047 64,00
  40328254P CALM LARA ANTONIO 2014EV000000092900 6990639001 64,00
  40328254P CALM LARA ANTONIO 2014EV000000093000 6990639001 64,00
  40322122V CASABO GRANADOS M CARME 2014EV000000116800 6904228001 64,00
  40211709G CASALS PALMAROLA JOSEFA 2014EV000000123400 7100605001 64,00
  77897865Q CODES CHAMORRO JOSE ANT 2014EV000000142300 7502422001 64,00
  37263860L COMAS SURROCA JORGE 2014EV000000164100 8107401002 64,00
  37263860L COMAS SURROCA JORGE 2014EV000000164200 8107401002 64,00
  H17897711 COM PROP CANDI AGUSTI 9 2014EV000000177300 7203103000 201,00
  H17547985 COM PROP CR LA CANYA, 93 2014EV000000179800 8714701000 158,50
  H17394313 COM PROP J.VAYREDA, 1 2014EV000000188000 7801601000 315,00
  H17813312 COM PROPIREIS CATOLICS 5 2014EV000000199200 7301720000 190,00
  43639867N CORREIA CAVALHEIRO A MANUEL 2014EV000000214400 6988101009 13,68
  46671083N CROS GALCERAN M DOLORS 2014EV000000222400 8400506001 64,00
  46671083N CROS GALCERAN M DOLORS 2014EV000000222500 8400506001 64,00
  X1079270H DEMBAGA SAIHOU 2014EV000000235100 5305902004 7,70
  X1079270H DEMBAGA SAIHOU 2014EV000000235000 5305902004 7,70
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014EV000000243500 9011804009 64,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014EV000000243800 6890415001 64,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014EV000000243600 6890415001 64,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014EV000000243700 9011802001 64,00
  B65099434 DRUM TRADE SL 2014EV000000243900 9011802001 64,00
  77892699W ESPELT CORTALS XAVIER 2014EV000000251800 8403803001 64,00
  40218475P ESQUENA BERGA AGUSTIN 2014EV000000257100 7505303001 64,00
  40232397S FARJAS COSTA ROSA 2014EV000000273400 7906131001 64,00
  77907450X FERRES MASO LUIS 2014EV000000285000 8621301001 90,00
  77907450X FERRES MASO LUIS 2014EV000000284900 8621301001 64,00
  36975544P GARCIA EGEA JUAN MANUEL 2014EV000000310100 6592507003 64,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014EV000000317300 8298203001 168,00
  B17714775 GARROTXA LLARS SL 2014EV000000317400 7294412001 64,00
  74905204T GOMEZ GRANADOS JESUS 2014EV000000326800 6884201001 32,00
  33964996E GOMEZ PLA JAVIER 2014EV000000327100 7187907001 17,27
  33964996E GOMEZ PLA JAVIER 2014EV000000327000 7187907001 17,27
  43632255J GUIBAS BASSOLS MONTSERRAT 2014EV000000341200 6906303005 64,00
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000351000 5305902042 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000350600 5305902002 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000350700 5305902042 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000351700 5305902002 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000351800 5305902038 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000350800 5305902040 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000351600 5305902038 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000350900 5305902041 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000351300 5305902039 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000351400 5305902037 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000351200 5305902037 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000351900 5305902039 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000351100 5305902041 7,70
  J17258336 HERMANOS LUQUE SC 2014EV000000351500 5305902040 7,70
  40426340E HERNANDEZ BELMONTE JOSE ANT 2014EV000000352100 5305902033 3,85
  40426340E HERNANDEZ BELMONTE JOSE ANT 2014EV000000352200 5305902033 3,85
  77885636T HIDALGO HOYOS JERONIMO 2014EV000000353600 5305902010 7,70
  77885636T HIDALGO HOYOS JERONIMO 2014EV000000353700 5305902010 7,70
  B17787946 INIM INVERSIONS SL 2014EV000000360700 7705514000 190,00
  B17638453 INMOBILPA OLOT SL 2014EV000000360800 6882315001 64,00
  B97288757 INSTAL Y MONTAJES TORAN SLU 2014EV000000361200 7504505001 64,00
  A17551656 INVERSIONS LANCELAN SA 2014EV000000362900 8509510001 64,00
  N0362543A JANNA SA 2014EV000000364800 0014001001 64,00
  46672800G JIMENEZ RECUERDA JAIME 2014EV000000367000 8701505001 64,00
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2014EV000000377300 8103603001 64,00
  B17795758 JUVANTENY IMMOBLES SL 2014EV000000377200 8105703002 64,00
  B17978156 KRATER FINQUES SL 2014EV000000379100 8611610001 64,00
  B17978156 KRATER FINQUES SL 2014EV000000379000 8297401001 194,00
  41575537R KRUBALLY DAMBA NYUMA 2014EV000000379300 7693929001 64,00
  77900352L LOPEZ PARBORELL JOSEP 2014EV000000398200 6803405001 64,00
  46673257R MARTOS LOBATO ENRIC 2014EV000000418400 6491715001 64,00
  77912665G MASSEGUR BORRELL GEMMA 2014EV000000432500 8500213001 64,00
  38124910H MEDIANO GARCIA ALEJANDRO 2014EV000000437100 7693953001 64,00
  40431036A MOLINA GEA MARIA CARMEN 2014EV000000446600 5305902033 3,85
  40431036A MOLINA GEA MARIA CARMEN 2014EV000000446500 5305902033 3,85
  A17646449 MULTITECNICS DE MUEBLES SA 2014EV000000461100 9113904001 64,00
  A17646449 MULTITECNICS DE MUEBLES SA 2014EV000000460900 9113904001 23,88
  A17646449 MULTITECNICS DE MUEBLES SA 2014EV000000461000 9213210001 23,88
  A17646449 MULTITECNICS DE MUEBLES SA 2014EV000000460800 9213210001 23,88
  A17646449 MULTITECNICS DE MUEBLES SA 2014EV000000460700 9113904001 23,88
  40299763Z MUÑOZ OSUNA JOSE 2014EV000000463500 7085511001 64,00
  B63643142 OBRA Y DESAR INTEGRAL SL 2014EV000000475300 9412415001 64,00
  B63643142 OBRA Y DESAR INTEGRAL SL 2014EV000000475200 9412415001 64,00
  40309188D OBRERO FERNANDEZ MARTIN 2014EV000000475700 7082910001 64,00
  40309188D OBRERO FERNANDEZ MARTIN 2014EV000000475800 7082910001 64,00
  B17989906 OLOT BANYS SL 2014EV000000481800 8911504018 64,00
  43628888G PALACIOS PAREJA JESUS 2014EV000000496100 6689204001 64,00
  40210246J PUIGDEVALL TEIXIDOR JOAQUIM 2014EV000000551600 9312409001 64,00
  B17795691 QUIROSIMOCOM SL 2014EV000000568400 8410808001 64,00
  B17966243 RACO DEL COLOR, SL 2014EV000000568700 7602634001 64,00
  77896192E REGIDOR GARCIA MARIA INMA 2014EV000000573000 6885109001 64,00
  B64963804 RENTESPAIS PENEDES SL 2014EV000000580300 9012808001 64,00
  11973443B RODRIGUEZ DOSANTOS JESUS 2014EV000000597000 6390308001 21,38
  77900051V RUZ GARCIA MIGUEL 2014EV000000613400 6883410001 64,00
  77900051V RUZ GARCIA MIGUEL 2014EV000000613600 6783405001 64,00
  77900051V RUZ GARCIA MIGUEL 2014EV000000613500 6491702001 116,00
  46672655C SABIDO MORCILLO MAXIM 2014EV000000614700 9212603002 64,00
  77908733M SOBRERROCA BASAGAÑAS JOSEP 2014EV000000655200 8706905001 64,00
  77900081R SOLA BATLLE MARIA 2014EV000000655400 8611617001 64,00
  77916302F SOTOS IBAÑEZ VICTOR MANUEL 2014EV000000665100 8503102004 23,88
  40222384F SOY BARTRINA JAUME 2014EV000000665200 7906917001 64,00
  40222384F SOY BARTRINA JAUME 2014EV000000665300 7906917001 64,00
  52593160A TRAVERIA SERRANO DAVID 2014EV000000687800 6904211001 64,00
  B55049654 VALLVELLA FINQUES SL 2014EV000000697500 7294416001 116,00
  B55049654 VALLVELLA FINQUES SL 2014EV000000697700 7294414001 64,00
  B55049654 VALLVELLA FINQUES SL 2014EV000000697800 7294406001 64,00
  B55049654 VALLVELLA FINQUES SL 2014EV000000697400 7294406001 64,00
  B55049654 VALLVELLA FINQUES SL 2014EV000000697600 7294406001 64,00
  A82193327 VIVIENDAS JARDIN SA 2014EV000000725100 8611614001 545,00

  IBI 2014

  77900474A AGUILERA REY ANTONI 2014IB000000009803 6892709004 141,32
  46919127R BOUZAS LOSADA ALBERTO 2014IB000000340403 8397613001 94,76
  B17476961 CETOSMEN SL 2014IB000000547201 8300612001 132,75
  B17476961 CETOSMEN SL 2014IB000000546601 8812825001 242,73
  B17476961 CETOSMEN SL 2014IB000000547202 8300612001 699,61
  B17476961 CETOSMEN SL 2014IB000000546801 8812825003 273,52
  B17680653 LUGIPSE GIRONA SL UNIP 2014IB000001363002 7507210029 151,82
  B17680653 LUGIPSE GIRONA SL UNIP 2014IB000001362901 7507210031 89,18
  B17680653 LUGIPSE GIRONA SL UNIP 2014IB000001362902 7507210031 247,41
  77895094M MARTI JULIA JOSE 2014IB000001395503 7395605029 123,51
  77895094M MARTI JULIA JOSE 2014IB000001395703 7395601004 27,17
  77895094M MARTI JULIA JOSE 2014IB000001395903 7395601006 28,92
  77895094M MARTI JULIA JOSE 2014IB000001395403 0005007001 34,30
  77895094M MARTI JULIA JOSE 2014IB000001395203 7395601003 28,92
  40332121B MENCION ESTARRIOLA MONTSE 2014IB000001475803 7203103008 108,74
  A17044835 PRACOBA SA 2014IB000001812406 9511201001 444,87
  A17044835 PRACOBA SA 2014IB000001812405 9511201001 444,87
  INFRACCIONS GOVERNATIVES 2014
  43634243T BELASTEGUI CLAVERIAS JOSE 2014IN000030002000 50,00
  43634243T BELASTEGUI CLAVERIAS JOSE 2014IN000030001900 80,00
  40353719N BLAYA CASAPONSA DAVID 2014IN000030003400 80,00
  36163869A CANCELA GONZALEZ RODRIGO 2014IN000030000900 80,00
  0987779 CURT LUCIAN 2014IN000030001700 50,00
  0987779 CURT LUCIAN 2014IN000030002500 50,00
  Y1434399H CURT PAUL 2014IN000030002900 50,00
  X9429103T CURT SANDA 2014IN000030001600 50,00
  X9429103T CURT SANDA 2014IN000030002600 50,00
  X9429103T CURT SANDA 2014IN000030001200 50,00
  X9429103T CURT SANDA 2014IN000030001000 50,00
  Y1650058Y CURT TUDOREL 2014IN000030002400 50,00
  41648439Q EL HAJJI BIRCHE ABDERRAHIM 2014IN000030003100 50,00
  Y1434355C IORDAN FLORINA 2014IN000030003000 50,00
  X9815014V JAMMEH ALIE 2014IN000030001800 80,00
  X7594710H MANEA LUMINITA 2014IN000030001300 50,00
  X2073130W MISSAOUI AHMED 2014IN000030002100 150,00
  AX223919 NOTAR MARINELA RAMON 2014IN000030000600 50,00
  40366257S PERALES NAVARRO CRISTIAN 2014IN000030002700 100,00
  53398814J PINILLA CRUELLAS POL 2014IN000030000800 50,00
  53398814J PINILLA CRUELLAS POL 2014IN000030000700 50,00
  GG235944 TUDOR NICOLETA 2014IN000030001400 50,00
  X7288267G VARELA MILGIAN LETICI 2014IN000030003800 100,00

  MERCAT DE DILLUNS 2014

  38808525G LLORENS ESTEVE J ANTONIO 2014MD000000007606 MS0085 32,44
  38808525G LLORENS ESTEVE J ANTONIO 2014MD000000007608 MS0085 56,25
  38808525G LLORENS ESTEVE J ANTONIO 2014MD000000007607 MS0085 56,25

  INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ 2014

  41551021A AGUSTI LLAGOSTERA QUIM 2014MU000100481400 0446HGM 50,00
  41551021A AGUSTI LLAGOSTERA QUIM 2014MU000400186700 0446HGM 300,00
  41681959W AMHIOU ROUAN TAKAL LAHCEN 2014MU000400182900 GI7963BT 300,00
  40430796Q ARIZA GOMEZ ANA 2014MU000400223800 4125FBH 300,00
  40325689L AULET SERRALLONGA SILVIA 2014MU000100496300 1218HGG 50,00
  77904039A AULINA VALLMAJO MONTSERRAT 2014MU000400195500 0605GFH 300,00
  77914888L BADOSA FERNANDEZ FCO.JAVIER 2014MU000400222200 GI2935BN 100,00
  40303907H BOSSOMS COLLELLDEVALL JOSE M 2014MU000100518600 2183BYK 50,00
  40303907H BOSSOMS COLLELLDEVALL JOSE M 2014MU000100561400 2183BYK 50,00
  40303907H BOSSOMS COLLELLDEVALL JOSE M 2014MU000400219700 B 2419TD 300,00
  X1347222C BOUCHAIKHI ABDESLAM 2014MU000100613700 GI6374BC 50,00
  43631810M BURELL COLLELLDEVALL RAFAEL 2014MU000400215200 8928GDP 100,00
  77905540D CAPELL BATCHELLI JOAQUIM 2014MU000400216200 5566BPF 100,00
  77918717F CASTILLO HERRERO ANA 2014MU000100624200 7950GPR 50,00
  38820021T CHACON SUAREZ FELIPE AQUILIN 2014MU000100481300 9566CHP 50,00
  43639867N CORREIA CAVALHEIRO ANTONIO M 2014MU000000055100 7169DTL 80,00
  Y1107264N CRETU OVIDIU 2014MU000400213500 5987BPT 300,00
  40354188K CUERVAS HERNANDEZ RAUL 2014MU000400151000 5845FCS 300,00
  41081276X DA MATA VALVERDE MANUEL A 2014MU000000058900 5276FYC 80,00
  X2942392W DE CLERCQ EMILE JEAN AIM 2014MU000400203400 B 1038NM 100,00
  41548060D DIEZ DE LOS RIOS RIQUELME ERIC 2014MU000400177800 7998DMX 400,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2014MU000100592400 6304DJT 50,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2014MU000100588800 6304DJT 30,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2014MU000100602900 6304DJT 50,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2014MU000400200700 6304DJT 100,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2014MU000000048400 6304DJT 200,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2014MU000000064700 6304DJT 200,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2014MU000100582200 6304DJT 50,00
  40352840F DILME MARSANS LAURA 2014MU000000057800 6304DJT 200,00
  X6235036N DUMITRESCU GHEORGHE 2014MU000100518200 8239HDJ 30,00
  07264453H FAJARDO I PIÑERO ALBA 2014MU000000046400 7309CGH 80,00
  77905205L FEIXAS MASIAS JOSEP 2014MU000000046300 4667BCS 200,00
  B17104647 FORUM DE INVERSIONES SL 2014MU000100669500 GI5230BN 50,00
  35031656B GALLEGO RODRIGUEZ FRANCISCO 2014MU000000047200 B 4919UF 200,00
  46673483C GIFRE REIXACH FRANCISCO JAVI 2014MU000100538300 7511FRW 50,00
  40512441B GIRONELLA LLONGA PERE 2014MU000000047800 2135FYZ 200,00
  46754034W HERNANDEZ GARCIA ALEJANDRO 2014MU000100652200 B 1302XF 30,00
  40441819E HERNANDEZ SEGURA DANIEL 2014MU000400218800 0508CPD 300,00
  08947501H JIMENEZ-VALLADOLIDGATO AR 2014MU000100676300 M 3056VZ 30,00
  08947501H JIMENEZ-VALLADOLIDGATO AR 2014MU000000049400 M 3056VZ 80,00
  X6430225T JORE SABRINA LYDIA 2014MU000100631100 B 8210VP 50,00
  40350296Q LARA GARCIA JOSE LUIS 2014MU000100617900 8793DSK 50,00
  X3941538M LIMONTA SANTOS ALBERTO 2014MU000400181600 GI0436BH 100,00
  40355679V LLORENTE MARTIN BENJAMIN 2014MU000000048600 B 2515SS 200,00
  Y0948037Z LOPEZ ESPINALES ALLAN MICHAEL 2014MU000400211000 6509DFZ 100,00
  46671302R LUCENA CEBRIAN CARMEN 2014MU000100635200 GI5230BG 30,00
  43632613A MARCE COLOMER DAVID 2014MU000100639600 5845FDD 50,00
  43632613A MARCE COLOMER DAVID 2014MU000400198700 5845FDD 100,00
  43631934Z MERIN ESCARRA ENRIC 2014MU000000119900 C4788BVP 80,00
  X8364254M MIHAI ANDREI TEOFIL 2014MU000000055200 GI5268BJ 200,00
  B17902404 MOVALTEC 2006 SL 2014MU000000063400 8565FRW 80,00
  77918014V ORRI GELIS JORDI 2014MU000100651100 9033CHP 50,00
  40329033M PAGES COLL OLGA 2014MU000100619100 GI7895BS 30,00
  77914887H PARAROL CARAVACA JORDI 2014MU000100601000 8887DSM 50,00
  46673697G PARDO ROURA JORDI 2014MU000100637700 B 6068SB 50,00
  07263093S PEÑA FERNANDEZ MANUEL JOSE 2014MU000400179700 6192HLB 100,00
  43553294B PEREZ BIETO CLARA 2014MU000100559800 B 3063VN 50,00
  43553294B PEREZ BIETO CLARA 2014MU000100566500 B 3063VN 50,00
  43553294B PEREZ BIETO CLARA 2014MU000100576000 B 3063VN 50,00
  39846181S PEREZ VAZQUEZ JUAN 2014MU000000049200 0791BXZ 80,00
  07263282C PLANA TORRES IVETTE 2014MU000100530100 GI2317BG 50,00
  07263282C PLANA TORRES IVETTE 2014MU000100529800 GI2317BG 50,00
  07263282C PLANA TORRES IVETTE 2014MU000000052500 GI2317BG 80,00
  07263282C PLANA TORRES IVETTE 2014MU000100538100 GI2317BG 50,00
  41630480C PLANAS SALVADOR JONATAN 2014MU000000152000 3508BRS 200,00
  77908713P PRAT VILALTA ADRIANA 2014MU000400207500 1650FPZ 100,00
  77908713P PRAT VILALTA ADRIANA 2014MU000400216400 1650FPZ 100,00
  40303504Y RAMIREZ POCH M ROSA 2014MU000100627400 9057CYN 50,00
  77917895J RAMOS FLORES MARTA 2014MU000400217500 7556BMF 100,00
  X6271786P RILA BOUSSELHAM 2014MU000000054800 GI5267BC 200,00
  43631600W RIVERA VILLARINO VANESSA 2014MU000100666600 5537BWV 50,00
  43635081X RODRIGUEZ CAMACHO JENNIFER 2014MU000100651700 8306GZL 30,00
  77914862Q ROMERO MOLINA M.PILAR 2014MU000400219800 7270CRB 100,00
  77914862Q ROMERO MOLINA M.PILAR 2014MU000400210400 7270CRB 100,00
  77914862Q ROMERO MOLINA M.PILAR 2014MU000400205100 7270CRB 100,00
  40337435N RUBIO VICENS ELENA 2014MU000400190100 0872BBC 100,00
  40275694A RUEDA RODRIGUEZ CARMELO 2014MU000400208000 9647BNN 100,00
  37308228C RUIZ BARBA CARME 2014MU000400070300 3156HTZ 300,00
  77912183M RUIZ MORALES FRANCISCO 2014MU000400180300 6235HBV 100,00
  35041438H SALVAT DURAN ELENA 2014MU000100562500 8843DZZ 50,00
  43637280R SASETA GALA SALVADOR 2014MU000000043800 1702DKY 200,00
  X3398797H SCHENKEL CHRITOPHE 2014MU000000022500 1672HJV 200,00
  77916349P SEGOVIA ESPARCIA ANSCARI 2014MU000000112500 GI4005BK 80,00
  40344225V SEGURA SANCHEZ DANIEL 2014MU000400203300 GI7315BC 100,00
  B17462433 SHIFT OFICINA SL 2014MU000100532400 5485DBG 50,00
  B17462433 SHIFT OFICINA SL 2014MU000100529200 5485DBG 50,00
  40327415C SILVA SILVA CARMO 2014MU000000051800 3501BDJ 80,00
  X4497531L SILVANA BIANCHI LUCRECIA 2014MU000400223100 7354DYJ 100,00
  B55092407 SIM NETEGES 2011 SLU 2014MU000100524700 9344CDD 50,00
  77916174V SOLERA CLAVERIAS JULIAN 2014MU000400202200 5038CND 100,00
  40527456F SUBIRA RIPOLL DANIEL 2014MU000400195200 0821FVK 100,00
  46673329G TEIXIDOR MARCE XAVIER 2014MU000100586400 0821FWK 50,00
  77902968J TIO ROS ANGEL 2014MU000100658000 6835FRB 50,00
  43637620L TOURAY JUWARA BUNDA 2014MU000000149300 GI5589BL 170,00
  46670635R TURRO CABRAFIGA RAFAEL 2014MU000100588200 9063GRT 50,00
  34763236R UREÑA OLMEDO LORENZO 2014MU000400169400 2301FKT 300,00
  77903001T VILALTA JORDI 2014MU000400223900 4828CNZ 100,00
  X0118906L VISSER LEONIE 2014MU000000060400 9277BJM 80,00

  PLUSVALUES 2014

  A17142076 EQUIP TECNIC SANTANDREU SA 2014PL000080101700 7397322001 9281,68
  A17142076 EQUIP TECNIC SANTANDREU SA 2014PL000080101800 7397301001 7095,13
  40248206T ROTA CALM DOLORS 2014PL000080092802 6406401002 133,47
  40248206T ROTA CALM DOLORS 2014PL000080092803 6406401002 133,47
  X1533966G SINGH RAJINDER 2014PL000080105700 9412412022 1715,16
  77904061W VEGAS FERNANDEZ MANUEL 2014PL000080102300 7183811001 240,45

  Olot, 24 de març de 2015
  Alicia Vila i Torrents
  Secretària

 57. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 75 – 20 d’abril de 2015
  Núm. 4255
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’infraccions
  per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 15 d’abril de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM IMPORT
  1500000607 43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 005188GJF 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 26/02/15 18:01 C. HOSPICI 0008 80,00
  1501002510 43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 005188GJF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/02/15 17:17 C. PARE ROCA 0004 50,00
  1501002540 43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 005188GJF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/02/15 12:21 PL. CLARÀ 0009 50,00
  1504000621 X6343516R AHAIK , ABDELKADER 009311GKL 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/02/15 12:50 CTRA. CANYA 0047 100,00
  1500000340 43633816X ALONSO CARRERAS, PAU GI004683 BH 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 05/02/15 08:25 PL. GIL VIDAL I FORGA 0000 200,00
  1501002325 43633816X ALONSO CARRERAS, PAU 000849BRB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/02/15 17:09 C. SERRA I GINESTA 0015 30,00
  1501002352 43633816X ALONSO CARRERAS, PAU 000849BRB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/02/15 09:41 C. SERRA I GINESTA 0015 50,00
  1504000537 40294100D AMICH RAURICH, JOAN 001731HHS 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 25/01/15 14:19 CTRA. CANYA 0047 100,00
  1501002653 B17537697 APLICACIONS PONT I GRI SL 008799GDV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/02/15 12:33 C. MIRADOR 0012 50,00
  1501002819 77904039A AULINA VALLMAJO, MONTSERRAT 000605GFH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/02/15 18:05 C. HOSPICI 0009 30,00
  1501002332 J55008064 AUTOSCOT SC. 008007BSH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/02/15 12:03 PL. VAYREDA 0006 50,00
  1501002390 46671402D BASSAGAÑAS BADIA, MARTA 009036BFD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/02/15 10:58 PG. BLAY 0029 50,00
  1501002493 46671402D BASSAGAÑAS BADIA, MARTA 009036BFD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/02/15 12:59 AV. GIRONA 0009 50,00
  1500000492 77914005X BATLLE COMPTA, FRANCESC XAVIE B 009756 UJ 15 8 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/02/15 08:01 PL. PIUS XII 0002 80,00
  1501002313 40320848P BECERRA COMA, MONTSERRAT 007183CTM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/02/15 19:16 AV. SANT JOAN 0013 50,00
  1504000627 36968453R BOTILLER RADUA, JORDI 005292DXF 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 08/02/15 17:49 CTRA. CANYA 47 300,00
  1504000321 45827832X BUENO ROMERO, SERGIO 009738HTW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/01/15 16:18 AV. SANT JORDI 0188 100,00
  1504000617 40321304G BURRISE FORNELLS, ROBERTO 008242DDW 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/02/15 08:16 CTRA. CANYA 47 100,00
  1501002248 43632141Z BUSQUETS CRISTINA, ANNA ISABEL 004818GTV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/02/15 11:43 AV. SANT JOAN 0009 50,00
  1501002539 X9872390P CABALLERO OLMEDO, JUAN GREGORIO 007118GJZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/02/15 10:16 C. PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1500000420 40325226Q CALVERA MONTAGUT, JOAN 005830GNS 15 10 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/02/15 19:20 C. POU DEL GLAÇ 0000 80,00
  1501002129 40312509H CAMPASOL LLINAS, MIGUEL 008702HPZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/02/15 12:19 C. PARE ROCA 0002 50,00
  1500000338 40295480D CARDONA SERRA, MONTSERRAT GI000775 BL 23 6a 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/02/15 17:41 C. ESTEVE CASTELLÀ I LLOVERA 0001 80,00
  1400002835 40249014A CASAPONSA SACREST, MIQUEL 004701BVB 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 04/12/14 18:01 AV. PALUZIE 0006 200,00
  1501003295 43632077L CASAS TEJADA, DAVID 002288FVH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/02/15 11:36 AV. REIS CATÒLICS 0019 50,00
  1501002499 75672005G CASTRO POVEDANO, FRANCISCO 009299CSF 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/02/15 19:44 PL. CATALUNYA 0015 30,00
  1500000395 X3054184Z COCA , EUGHEN 006372DRZ 15 10 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/02/15 11:28 C. POU DEL GLAÇ 0000 80,00
  1501002937 40448535E COMAMALA PUMAR, JESUS DAVID 007368CNR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/02/15 17:15 PL. CATALUNYA 0015 50,00
  1501001907 77907312X COMAS PLANELLA, ROSA 003665DFB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/01/15 17:14 AV. REIS CATÒLICS 0013 50,00
  1501002468 38849845Q CONEJERO PEREZ, MARIA ELENA B 001801 TH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/02/15 11:25 PG. BLAY 0019 30,00
  1501002756 41567391C. COSSIO RUA, CAMILO ANDRES 000196FNV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/02/15 10:37 C. PARE ROCA 0001 50,00
  1500000532 38848051Q CRUZ ASTILLEROS, JESICA 009572BLY 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 23/02/15 07:16 PG. BLAY 0019 80,00
  1501002171 38848051Q CRUZ ASTILLEROS, JESICA 009572BLY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/02/15 19:39 PG. BLAY 0017 50,00
  1501002241 38848051Q CRUZ ASTILLEROS, JESICA 009572BLY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/02/15 19:26 PG. BLAY 0023 50,00
  1501002657 38848051Q CRUZ ASTILLEROS, JESICA 009572BLY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/02/15 13:03 C. PARE ROCA 0002 50,00
  1501002947 38848051Q CRUZ ASTILLEROS, JESICA 009572BLY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/02/15 19:51 PG. BLAY 0019 50,00
  1501001663 77910027B DARNÉS DELOS, JOSEP GI005258 AU 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/01/15 18:09 C. VALLS NOUS 0017 50,00
  1501002505 45417415M DE DIEGO CASADO, ANTONIO 008924BVP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/02/15 19:16 PL. PALAU 0008 50,00
  1504000493 41527611F DE LA HOZ MONTALVO, ABEL GI005680 AV. 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 18/01/15 08:04 CTRA. CANYA 0047 300,00
  1500000497 43634460X DEL EGIDO PEREA, DAVID 003254CWY 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 20/02/15 18:03 C. POU DEL GLAÇ 0008 80,00
  1501001709 39881316Y DOSSETTI FERREYRA, M.CARMEN 005503DBN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/01/15 19:11 C. VALLS NOUS 0006 50,00
  1501002271 39881316Y DOSSETTI FERREYRA, M.CARMEN 005503DBN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/02/15 11:37 PL. CLARÀ 0009 50,00
  1501002389 39881316Y DOSSETTI FERREYRA, M.CARMEN 005503DBN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/02/15 12:43 C. VALLS NOUS 0003 30,00
  1501002781 39881316Y DOSSETTI FERREYRA, M.CARMEN 005503DBN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/02/15 12:41 C. PARE ROCA 0004 30,00
  1501003098 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/03/15 19:57 AV. SANT JOAN 0006 50,00
  1501003222 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/03/15 19:26 AV. SANT JOAN 0006 50,00
  1501003298 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/02/15 12:36 AV. SANT JOAN 0006 30,00
  1501002875 46670860L FAJARDO LOPEZ, ANTONIO GI006237 BB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/02/15 17:28 PL. CATALUNYA 0015 50,00
  1500000354 46346326S FALGUERA OLLER, JOSE MARIA 002170BPZ 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 06/02/15 20:25 AV. PAÏSOS CATALANS 0000 200,00
  1501002523 77905205L FEIXAS MASIAS, JOSEP 002690BZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/02/15 10:20 C. PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1501002544 77905205L FEIXAS MASIAS, JOSEP 002690BZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/02/15 17:48 C. PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1501002691 X1868365Y FELLAH , SAMIR 000834DZN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/02/15 18:56 PL. CATALUNYA 0004 30,00
  1501002158 38143786B FERNANDEZ CASTRO, SUSANNA C 004631BFT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/02/15 12:34 PG. BLAY 0006 30,00
  1501003022 J17691684 FLOR I PARC SC. 002029CHD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/03/15 11:03 C. SABINA SUREDA 0006 30,00
  1500000553 77902471E FONT RIBAS, ISIDRE 006249DPD 15 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/02/15 17:49 C. SEBASTIÀ SANS I BORI 0000 80,00
  1501002470 X9623181G FURTADO DE LIMA, SELENA 005651BZS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/02/15 18:40 AV. GIRONA 0011 50,00
  1501002381 39178857J GARCIA CARMENA, ESTHER J 003732 AB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/02/15 11:28 PL. PALAU 0008 30,00
  1504000608 40443687G GARCIA MARTINEZ, JOSE MANUEL B 003546 XC. 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/02/15 19:47 CTRA. CANYA 0047 100,00
  1501002644 B17964321 GERPONT SL 005666DZX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/02/15 13:09 PL. CATALUNYA 0015 50,00
  1501001650 40361179C. GIMENEZ GOMEZ, PIEDAD B 000318 TN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/01/15 16:51 AV. REIS CATÒLICS 0018 50,00
  1501001703 40361179C. GIMENEZ GOMEZ, PIEDAD B 000318 TN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/01/15 16:54 C. PARE ROCA 0004 50,00
  1500000311 77914994X GIRONA LEON, EDUARD GI009274 BG 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 03/02/15 11:21 C. SANT RAFEL 0027 200,00
  1504000574 74175670A GOMEZ AGUILAR, FRANCISCO 001340FRC. 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/02/15 14:23 CTRA. CANYA 0047 300,00
  1504000590 78022273V GOMEZ DE LA TORRE SOLE, JOSEP C 003348BSP 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/02/15 09:58 CTRA. CANYA 0047 100,00
  1504000227 77908561V GRABULOSA AYATS, ESTEVE 000538HTR 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 29/12/14 08:14 AV. SANT JORDI 0188 300,00
  1500000039 B17339326 GRANJA LES OLIVES SL 007144DHK 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 04/01/15 12:08 CTRA. S. JOAN DE LES ABADESSES 0000 200,00
  1504000615 41559347A GUIBAS CASTILLO, JONATAN 002006CPM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 08/02/15 07:46 CTRA. CANYA 47 100,00
  1501002445 07959905L HERNANDEZ COLLADO, MARIA DEL PILAR 001723CVW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/02/15 18:35 PL. PALAU 0015 50,00
  1501002459 40424838S HERRERO ASPARO, PEDRO GI004179 BP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/02/15 11:49 PL. PALAU 0008 30,00
  1501002712 40424838S HERRERO ASPARO, PEDRO GI004179 BP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/02/15 18:58 AV. REIS CATÒLICS 0003 50,00
  1501002545 40285723G LLONGARRIU VERDAGUER, JOSEP 006228BFT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/02/15 19:18 PL. PALAU 0015 30,00
  1501001804 X3048283R MANNEH , BILALI M 000236 LF 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/01/15 11:05 C. VALLS NOUS 0003 30,00
  1501003049 J17566555 MAPEC SC. 009182CYK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/03/15 10:45 C. LLOSA 0010 50,00
  1404003276 43629852W MARTI HERRERA, MARTA 006667DYV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 01/11/14 11:18 AV. SANT JORDI 0188 100,00
  1501002207 43629075F MARTIN MOTA, ISABEL 000389BCC. 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/02/15 19:39 C. PARE ROCA 0008 50,00
  1504000484 X3300754R MGHIZOU , SANAE 007057DSV 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 16/01/15 13:56 CTRA. CANYA 0047 100,00
  1500000487 B17837220 MONT FOREST CASTAÑE SL 009619GYM 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 20/02/15 17:40 C. MARTÍ PARAROLS 0000 200,00
  1501002458 40366735X MONTGE CORDOBA, EULALIA GI001469 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/02/15 12:53 C. PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1501002681 40366735X MONTGE CORDOBA, EULALIA GI001469 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/02/15 12:36 C. PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1501002888 40366735X MONTGE CORDOBA, EULALIA GI001469 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/02/15 12:11 C. PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1501002931 40366735X MONTGE CORDOBA, EULALIA GI001469 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/02/15 12:11 C. PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1500000264 46579967E MORANDO BOBER, BEGOÑA 006272DTM 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 23/01/15 15:30 C. ESTIRES 0000 80,00
  1504000144 43630532S MUÑOZ PEÑA, MARIA DEL CARM 003092CCD 50 1 4 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 6 25/12/14 12:03 AV. SANT JORDI 0188 500,00
  1501002354 77917144K OLMEDO ALMOHAYA, MARIA CARMEN 005472JCB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/02/15 19:15 PL. VAYREDA 0004 30,00
  1501002660 77916304D PAIRO AULINA, JORDI V 007087 DY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/02/15 17:50 C. JOAQUIM VAYREDA 0007 50,00
  1501002892 77916304D PAIRO AULINA, JORDI V 007087 DY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/02/15 17:15 C. JOSEP AYATS 0003 50,00
  1500000398 77914887H PARAROL CARAVACA, JORDI 008887DSM 94 1c 1 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 11/02/15 11:57 AV. FRANCESC MACIÀ 0000 200,00
  1500000522 77914887H PARAROL CARAVACA, JORDI 008887DSM 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 21/02/15 18:20 PL. CLARÀ 0009 80,00
  1501002914 77914887H PARAROL CARAVACA, JORDI 008887DSM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/02/15 18:31 AV. REIS CATÒLICS 0013 50,00
  1501002168 43631031P PASTORET FONT, SERGI 000219DWS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/02/15 17:42 C. HOSPICI 0011 50,00
  1501002619 77914764X PLADEVEYA PLANA, IMMACULADA 001150CPR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/02/15 18:08 C. VALLS NOUS 0009 30,00
  1501001632 77902771T PLANAS BASAGAÑAS, ALBERT GI002971 AP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/01/15 13:00 C. VALLS NOUS 0003 30,00
  1501002474 77902771T PLANAS BASAGAÑAS, ALBERT GI002971 AP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/02/15 12:55 C. SABINA SUREDA 0006 30,00
  1504000612 40324851D PRAT MERCADO, MARIA CARMEN 007452CKB 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 07/02/15 23:39 CTRA. CANYA 47 300,00
  1501002206 40310190E REYES CORTES, JOSEFA MANUELA 004011DLJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/02/15 11:55 C. PARE ROCA 0004 50,00
  1500000275 40438253K RIERA PALOMER, JOSE M. 002510BTH 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 29/01/15 18:38 PG. BLAY 0006 80,00
  1501001797 40438253K RIERA PALOMER, JOSE M. 002510BTH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/01/15 19:21 PG. BLAY 0043 50,00
  1501002329 40438253K RIERA PALOMER, JOSE M. 002510BTH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/02/15 19:07 PG. BLAY 0019 30,00
  1501002154 77919264W RIERA PRUNÉS, INGRID 009787BLY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/02/15 12:49 C. VALLS NOUS 0007 50,00
  1501002762 77919264W RIERA PRUNÉS, INGRID 009787BLY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/02/15 13:08 AV. REIS CATÒLICS 0005 50,00
  1501002547 40321938V RIVAS ARTACHO, MANUEL 005092GZD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/02/15 19:57 AV. REIS CATÒLICS 0015 50,00
  1501001945 40245616D RIVERA SELLAS, EMILIANO 002381GPH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/01/15 19:31 PG. BLAY 0040 30,00
  1500000419 77912080V RODEJA COMADEVALL, GEMMA 007894GLZ 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 13/02/15 19:10 C. RICARD JORDÀ 0004 80,00
  1504000595 36076037P RODRIGUEZ BALLESTEROS, MANUEL PO004572 BT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 05/02/15 23:15 CTRA. CANYA 47 100,00
  1500000666 43632528X ROMERO MOLINA, ERNESTO 007987FHF 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 07/03/15 11:44 C. S. JOSEP DE CALASSANÇ 0014 200,00
  1501002276 46671099M ROURA SERRAT, CARME GI000104 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/02/15 17:17 AV. REIS CATÒLICS 0013 50,00
  1501002646 40354543P RUIZ DEL POZO, BEATRIZ 008753FKF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/02/15 09:41 PL. CATALUNYA 0017 50,00
  1504000526 77893448S SALAVEDRA FEIXAS, JOSE B 006848 SH 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 24/01/15 15:42 CTRA. CANYA 47 100,00
  1400002777 38782497N SALVADO BORIA, JOAN VICENÇ 001637DVM 94 2d 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 01/12/14 17:24 AV. PAÏSOS CATALANS 0000 200,00
  1501002317 40602757Y SERRA VIÑAS, JOSE GI004446 AY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/02/15 19:56 C. PERE LLOSAS 0002 50,00
  1500000456 77912291K SERRET POUS, JORDI 001689HVT 22 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/02/15 19:54 PL. BALMES 0000 80,00
  1501002553 X2955916W SHPYLCHYN , BOGDAN 008294FTN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/02/15 10:26 C. PARE ROCA 0004 50,00
  1504000610 X6723850F SISSOKO , TIJANI 006002DTC. 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 07/02/15 23:08 CTRA. CANYA 0047 100,00
  1501002050 77896625H SOLA TARRES, LLUIS 004406GMK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/01/15 19:16 PL. CATALUNYA 0015 50,00
  1501002664 43628820M SUAREZ CAPDEVILA, RICARD 001392HJT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/02/15 13:14 PL. CATALUNYA 0006 50,00
  1501002488 Y0375211A SUMAREH , MAHAMADOU GI001585 BB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/02/15 12:46 C. FONTANELLA 0002 50,00
  1501002051 78021294G SURROCA COMPAÑO, JORDI 007610CJK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/01/15 17:20 C. LLOSA 0008 50,00
  1504000531 77914235X TARRES SOLER, DAVID 000257FNR 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 25/01/15 00:00 CTRA. CANYA 0047 300,00
  1501002367 B17628223 TERRADAS COMUNICACIO SL 003065HYT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/02/15 18:34 C. SERRA I GINESTA 0015 30,00
  1501002198 77890720R TERRADELLAS REDON, ROSA GI001046 BN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/02/15 12:10 C. JOAQUIM VAYREDA 0006 50,00
  1501003193 40455562B TORRAS ALABERN, MARC. 000289DHF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/03/15 19:38 C. VALLS NOUS 0016 50,00
  1501002758 43637140E TUSELL SÁNCHEZ, AROA 001977BWK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/02/15 10:35 C. MACARNAU 0013 50,00
  1501003109 40334068A URANGA ANDREU, ENRIQUE 008497CPM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/03/15 09:33 C. FONTANELLA 0004 50,00
  1500000524 35020794M VIDAL NEACH, HECTOR 008025BSG 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 21/02/15 18:24 PL. CLARÀ 0009 80,00
  1501002047 X7976018D WASALA , MAREK SEWERYN B 004985 UU 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/01/15 17:59 C. PARE ROCA 0003 50,00
  1501003188 X7976018D WASALA , MAREK SEWERYN B 004985 UU 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/03/15 13:13 PG. BLAY 0043 50,00
  1501002320 X3403428A YU , DONGHUI 009910FGJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/02/15 19:44 C. MIRADOR 0015 50,00

  Núm. 75 – 20 d’abril de 2015
  Núm. 4260
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.4
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 15 d’abril de 2015
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM.IMPORT
  1400002896 X3860731C. ABATELLI , SEBASTIAN FEDE S 007478DKM 146 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 10/12/14 13:50 AV. SANT JORDI 0039 200,00
  1401012928 43630009K AGUSTÍ NOGUÉ, MERCÈ 009548FBV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/14 17:39 AV. SANT JOAN 0006 50,00
  1401012945 B17561408 ALICIA COSMETICS SL 008587DFD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/14 16:50 C. PARE ROCA 0006 50,00
  1500000421 40600340G ALONSO SOMS, JOSE 008007BSH 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 13/02/15 18:01 RDA. SANT BERNAT 0004 80,00
  1401013350 25215220K ARANDA LOPEZ, ERNESTO 000827CSR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/11/14 12:54 C. FONTANELLA 0008 50,00
  1400002611 77919712J BORREGO ESCRICH, JULIO 001297CDK 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 19/11/14 09:16 AV. ONZE DE SETEMBRE 0006 80,00
  1400002450 X4082605J CAMARA , MAHAMADOU 002256CLT 20 1 1 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/11/14 21:14 LLOC. PARQUING DE CAN TANÉ 0000 50,00
  1400002525 40322469L CANO SANCHEZ, IMMACULADA 006212GST 94 2a 13 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 12/11/14 17:55 C. MULLERAS 0014 200,00
  1400002688 77918717F CASTILLO HERRERO, ANA 007950GPR 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 25/11/14 16:08 AV. PAÏSOS CATALANS 0000 80,00
  1401013286 43630964X CLAVERIAS MACH, MIQUEL FELIP 008594FHW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/11/14 12:13 C. JOSEP AYATS 0003 50,00
  1404002993 46670371J COLOM GUELL, ESTRELLA 000365FKM 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 26/08/14 17:55 AV. SANT JORDI 0188 100,00
  1401013034 77904124L COSTA MARTI, JOSEP 000837FGT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/14 11:16 C. PARE ROCA 0008 50,00
  1404003141 X6515634X DASCALU , DUMITRU DORU 005449BHY 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 12/09/14 10:51 AV. SANTA COLOMA 0051 100,00
  1404003191 X6515634X DASCALU , DUMITRU DORU 005449BHY 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 27/09/14 14:18 AV. SANTA COLOMA 0051 300,00
  1400001590 X6515634X DASCALU , DUMITRU DORU 005449BHY 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 16/08/14 18:55 C. PROA 0018 200,00
  1401013004 43636613R DE LA CRUZ MORENO, VICTOR 008848CXP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/14 11:42 PL. VAYREDA 0004 50,00
  1400002510 X5318604S DIALLO , LASSANA C 009140BNT 29 0 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 G 0 11/11/14 09:30 C. ABAT BERNAT DE PERAMOLA 0020 200,00
  1401012704 46672582Q ESTARTUS SENEGRA, JUAN 004419FZG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/10/14 17:15 PL. CATALUNYA 0006 50,00
  1404003202 X1460043A ETTAYBI , MHAMED B 004160 OZ 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 03/10/14 07:56 AV. SANTA COLOMA 0051 100,00
  1400002526 43633586X FARRE BORDAS, CORALI LU009193V 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 11/11/14 12:27 PG. BLAY 0000 80,00
  1401012984 X1868365Y FELLAH , SAMIR 000834DZN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/14 19:26 PL. PALAU 0008 50,00
  1500000405 40334756R FUMADO DUBE, BARBARA 009051BNH 146 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 12/02/15 16:58 C. MARIÀ VAYREDA 0000 200,00
  1401013207 43633082N GALEOTE RODRIGUEZ, ELOI B 008248 SX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/11/14 11:57 PL. CLARÀ 0009 50,00
  1401012811 79295276Q GELADA PLANELLA, MONTSERRAT GI007646 BG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/14 18:35 C. JOAQUIM VAYREDA 0006 30,00
  1404003151 36974142D GIMENO PEREZ, DAVID GI009994 AT 50 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 14/09/14 08:50 AV. SANTA COLOMA 0051 100,00
  1400002562 X0862906S KANE , SOBE GI009139 AZ 20 1 1 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/11/14 01:44 LLOC. PARQUING DE CAN TANÉ 0000 50,00
  1404003095 X2392436E LAMLA , MARCEL GEORG 006739DXK 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 02/09/14 14:52 AV. SANT JORDI 0188 400,00
  1401012794 40350296Q LARA GARCIA, JOSE LUIS 008793DSK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/14 10:28 C. VALLS NOUS 0007 50,00
  1400002635 28684728W MARQUEZ CASTRO, MARIA ISABEL 001385BCL 15 10 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 21/11/14 17:45 C. POU DEL GLAÇ 0000 80,00
  1401012900 77279554Z MATEU MONTASELL, MARTIN 002952GVM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/14 19:36 C. PARE ROCA 0001 50,00
  1401012817 G17346867 M.B. PUNT SOCIETAT CIVIL GI005553 BD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/14 11:49 C. VALLS NOUS 0009 30,00
  1401012865 43633124P MEGIAS DELGADO, JUAN DIEGO 003942HCD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/14 12:38 C. PARE ROCA 0006 50,00
  1401013983 X8364254M MIHAI , ANDREI TEOFIL GI005268 BJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/12/14 13:01 C. MIRADOR 0012 50,00
  1400002627 X8364254M MIHAI , ANDREI TEOFIL GI005268 BJ 94 2a 13 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 21/11/14 13:33 PL. CLARÀ 0012 200,00
  1400002174 77919282C. ORRI GELIS, JOAN 006281CMY 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 12/10/14 12:33 C. FRANCESC BARTRINA 0000 200,00
  1401013312 46673697G PARDO ROURA, JORDI 004720HND 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/11/14 19:44 PL. PALAU 0008 30,00
  1504000130 78022480V PERALTA MARTINEZ, SUSANA 004577GVG 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 25/12/14 03:26 AV. SANT JORDI 188 300,00
  1400002654 77914567C. PEREZ PUJAZON, ARACELI 004048GTD 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 20/11/14 11:00 C. ALFONS V 0006 80,00
  1401012898 X8763652P PULGARIN SANCHEZ, JORGE IVAN 008423CLC. 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/11/14 19:08 C. LLOSA 0010 50,00
  1401012726 46672354H REIXACH CORCOY, AURORA 005157FVJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/10/14 19:45 PG. BLAY 0029 30,00
  1401012705 40438253K RIERA PALOMER, JOSE M. 002510BTH 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/10/14 11:51 C. PARE ROCA 0005 30,00
  1401012802 40985621N RIUS FERRER, GLORIA B 009410 XD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/14 11:50 C. PARE ROCA 0003 30,00
  1401013065 40357459A ROCA GUITART, SERGI 002678GKS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/11/14 17:23 PG. BLAY 0045 50,00
  1401013133 40297136D RODRIGUEZ LOPEZ, CRISTOBAL 007209BBW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/11/14 11:07 C. MIRADOR 0015 50,00
  1401013086 40297136D RODRIGUEZ LOPEZ, CRISTOBAL 007209BBW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/11/14 19:03 C. MIRADOR 0017 50,00
  1401013274 77900302S RUBIO PUIG, FRANCESC. 007923BSX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/11/14 11:26 PG. BLAY 0043 30,00
  1400002466 77900302S RUBIO PUIG, FRANCESC. 007923BSX 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 08/11/14 15:39 PG. BLAY 0047 80,00
  1400002555 77900302S RUBIO PUIG, FRANCESC. 007923BSX 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/11/14 13:15 PL. CLARÀ 0000 80,00
  1400002569 77922478L RUIZ CID, TANIA L 008523 P 94 2e ORD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 17/11/14 08:17 C. SANT FELIU 0020 200,00
  1500000384 43631982Q SAEZ PUERTOLLANO, FRANCISCO GI005094 AV. 117 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 10/02/15 11:10 AV. SANT JORDI 0000 200,00
  1500000388 46673308Y SAEZ PUERTOLLANO, ROBERTO GI005094 AU 117 1 1 RD 1428/2003, DE 21 de novembre (RGC) G 3 10/02/15 11:08 AV. SANT JORDI 0000 200,00
  1401012918 43628825X SALA NAVARRO, ARIADNA 006124DYT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/14 17:03 C. VALLS NOUS 0017 50,00
  1401012942 43630647S SERRA XIQUES, ROSA 006047BFY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/14 17:31 C. SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1401012966 43630647S SERRA XIQUES, ROSA 004042DNJ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/14 19:24 AV. REIS CATÒLICS 0013 30,00
  1401012858 43630647S SERRA XIQUES, ROSA 006047BFY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/11/14 18:28 C. SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1400002444 43627524C. SOLDADO MUÑOZ, MARIA ISABEL 001907CKZ 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 06/11/14 16:30 PL. CATALUNYA 0000 80,00
  1400002534 B17222845 TELESERVEI SPAIN SL GI002757 BL 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 13/11/14 17:50 C. PINTOR J.MARSILLACH 0000 80,00
  1401012883 77890720R TERRADELLAS REDON, ROSA GI001046 BN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/11/14 18:58 C. SERRA I GINESTA 0015 50,00
  1401012923 43637140E TUSELL SÁNCHEZ, AROA 002104HSY 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/11/14 19:31 PG. BLAY 0006 30,00
  1501000613 77913147A VELASCO NAVARRO, ANA GI007908 AW 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/12/14 11:42 C. SERRA I GINESTA 0015 30,00
  1401012752 40424311V VICENTE OLIVER, CARLOS 002339BRN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/11/14 12:34 C. MACARNAU 0008 30,00

  Núm. 75 – 20 d’abril de 2015
  Núm. 4296
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Secció d’Ingressos
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es detallen
  a continuació, i havent intentat la seva notificació sense que s’hagi tingut constància de la seva recepció pels contribuents
  afectats i d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària es citat als
  obligats tributaris o als seus representants per tal que siguin notificats per compareixença:

  NOM I COGNOM DNI LIQUIDACIÓ IMPORT

  AFITEX SL B17255001 PLL 2015 800444 2.451,29€
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí
  Oficial de la Província. Un cop transcorregut aquest termini i sense haver comparegut, la notificació s’entendrà efectuada a
  tots el efectes legals el dia següent al del venciment de termini per comparèixer.
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Secció d’Ingressos – Pg. Bisbe Guillamet, 10 – 1r pis de l’Ajuntament d’Olot. Horari: de dilluns
  a divendres de 10 a 14 hores
  RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIÓ:. Contra aquesta notificació es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós
  administratiu, davant de l’Alcalde de l’Ajuntament en el termini de 30 dies de la data de publicació al BOP del present Edicte.
  Olot, 15 d’abril de 2015
  Alícia Vila Torrents
  Secretària

 58. lejarza said

  Amargant denuncia Salellas per vulneració de la llei de protecció de dades

  26.05.2016

  GIRONA | P.ESPARCH

  El cap de protocol, premsa i comunicació de la Diputació de Girona, Josep Maria Amargant, va presentar ahir una denúncia contra el diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, per vulneració de la llei de protecció de dades. El document, lliurat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), exposa que Salellas ha demanat a la corporació informació sobre Amargant fent referència al seu número de DNI. Per això, Amargant qüestiona com Salellas «ha accedit» al seu número de DNI i destaca que és «l’únic funcionari» de la Diputació de qui la CUP ha sol·licitat informació concreta, a part d’identificar-lo -en alguna de les peticions- només amb el DNI. Amargant valora que s’han vulnerat els seus drets, segons la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

  També subratlla que alguna de les peticions d’informació de Salellas sobre ell: «Fan referència a aspectes que no tenen res a veure amb l’acció política de govern ni en relació a l’exercici del meu càrrec». Amargant posa com a exemple que la CUP ha «exigit fotocòpies de la documentació» del seu procés selectiu com a funcionari de la corporació, que defensa que «es va dur a terme el seu dia a través del corresponent concurs-oposició». Afirma que és «sorprenent que, després de més de 20 anys, Salellas s’interessi per aquesta informació» -que considera que forma part del seu «expedient personal»- i afegeix que aquesta sol·licitud «no té res a veure amb el control a l’equip de govern» que, segons Amargant, és «la comesa atribuïble a un diputat de l’oposició».

  En la mateixa línia, Amargant considera que Salellas no pot utilitzar la seva condició de diputat «com a eina per anar contra un funcionari de carrera que també és membre del sindicat CSI-F», mentre assegura: «Em sento objecte de persecució laboral». Per tot plegat, demana a l’AEPD que investigui si Salellas ha vulnerat la llei de protecció de dades en relació a la seva persona. A part del procés de contractació, Salellas ha sol·licitat informació del sou d’Amargant i dels canvis de la seva retribució, a més de factures i justificacions de les seves obligacions reconegudes i dels moviments de la bestreta de la seva àrea.

  Amargant va explicar ahir que la setmana vinent presentarà la mateixa denúncia a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. També va avançar que el sindicat CSI-F preveu presentar a la Fiscalia una denúncia per persecució laboral i sindical per l’acció del diputat de la CUP.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión: