Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´ Argelaguer incoació d’expedient per l’alteració jurídica d’un tram del camí de Castellar

Posted by lejarza en 5 agosto, 2013


Ajuntament d´ Argelaguer incoació d’expedient per l’alteració jurídica d’un tram del camí de Castellar

Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona:

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 149 – 5 de agost de 2013 Núm. 8983 Ajuntament d´Argelaguer (Girona).
Edicte referent a la incoació d’expedient per a l’alteració jurídica d’un tram de camí.
El Ple de l’ajuntament de data 24 de juliol de 2013, per unanimitat va aprovar, el següent, en relació a l’alteració jurídica d’un tram del camí de Castellar:
“Vist el projecte tècnic d’Arranjament i millora del camí vell de Sant Jaume a Montagut –tram de Castellar- redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, aprovat prèviament en el Ple d’avui, el qual preveu el canvi de traçat d’un tram de 30,66 ml. i d’aproximadament 4 metres d’amplada.
Vist l’informe de justificació de la desafectació d’aquest tram de camí, i la possibilitat de permutar aquests terrenys per uns altres d’igual valor, avui, propietat del Sr. Joan Sorribas i Llansó, que seran afectats com a nou camí públic d’un nou traçat del tram de Castellar que uneix Argelaguer amb els municipis de Sant Jaume de Llierca i Montagut i Oix, millorant les condicions de traçat i emplaçament separat de les edificacions.
Atès que el Sr. Joan Sorribas i Llansó ha donat el vist-i-plau a aquesta permuta.
Vist l’informe-taxació redactat per l’arquitecta del Consell Comarcal de la Garrotxa, Sra. Teresa Ercilla i Sans, de data 14-05-2013
El Ple aprova:
PRIMER.- INCOAR expedient per alterar la qualificació jurídica d’un tram de camí públic GA016 “Camí de Castellar” inclòs en l’inventari de camins municipals, desafectant el domini públic i el servei públic d’aquest tram, i qualificant-lo com a bé patrimonial, d’acord amb l’expedient administratiu tramitat.
SEGON.- INCOAR expedient per l’afectació de 111 m2 de terreny propietat del Sr. Joan Sorribas i Llansó per destinar-los a bé de domini públic, com a nou camí públic d’un nou traçat del tram de Castellar que uneix Argelaguer amb els municipis de Sant Jaume de Llierca i Montagut i Oix, d’acord amb l’expedient administratiu tramitat.
TERCER.- APROVAR INICIALMENT la proposta de permuta dels terrenys descrits en el punt anterior, d’acord amb l’informe-taxació redactat per l’arquitecta del Consell Comarcal de la Garrotxa, Sra. Teresa Ercilla i Sans, de data 14-05-2013
QUART.- SOTMETRE a informació pública aquest expedient d’alteracioó jurídica, per un període de 30 dies, mitjançant la publicació del corresponent edicte al BOP de la província i en el taulell d’anuncis d’aquest ajuntament. Un cop transcorregut el termini sense haver-se presentat al·legacions, de la qual cosa en quedarà constància mitjançant certificació expedida per la secretària de la corporació, es considerarà definitivament aprovada la desafectació del bé sense necessitat d’adoptar nou acord”.
Argelaguer, 26 de juliol de 2013 Josep Dorca Serrat L’alcalde

Anuncios

7 comentarios to “Ajuntament d´ Argelaguer incoació d’expedient per l’alteració jurídica d’un tram del camí de Castellar”

 1. lejarza said

  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres
  Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona:
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 149 – 5 d’agost de 2013
  Núm. 8977
  Anunci sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres
  Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2013, el projecte d’obres de rehabilitació d’un tram de camí rural de Sadernes a Sant Aniol d’Aguja i Bassegoda al municipi de Montagut i Oix, redactat pels serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA), amb un pressupost d’execució per contracta de 121.795,20 euros, se sotmet a informació pública, pel
  termini de quinze dies hàbils, als efectes que es pugui examinar i formular les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  En cas de no presentar-se reclamacions ni al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un ulterior acord.
  Montagut, 26 de juliol de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa


  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA .

 2. lejarza said

  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d’aprovació prèvia d’un projecte
  Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona:
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 149 – 5 d’agost de
  Núm. 8949

  Anunci d’aprovació prèvia d’un projecte
  Per Providència d’Alcaldia de data 22 de juliol de 2013, es va acordar sotmetre a exposició pública el projecte de línia elèctrica subterrània i centre de repartiment 581 can Prat al terme municipal de Tortellà en sòl no urbanitzable, pel termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci en el BOP de Girona, tot això de conformitat amb l’ article 48.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost.
  Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les oficines municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
  Tortellà, 22 de juliol de 2013
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 151 – 7 d’agost de 2013
  Núm. 9070
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Anunci sobre notificació d’un acte administratiu
  De conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
  de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i atès que intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, es procedeix, per mitjà d’aquest anunci, a notificar a l’empresa Obres Integrals Mont S. L. l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2013, en que s’acorda desestimar l’al·legació presentada pel
  senyor Pere Sànchez Palomeras en representació de la citada empresa d’acord amb els motius expressats en l’informe redactat, en data 25 de juny de 2013, pel director facultatiu de l’obra Adequació per la millora de l’eficiència energètica de l’escola de Montagut i es requereix a l’entitat Caixabank S. A. l’execució de la garantia definitiva del contracte de l’obra de referència, per import de 3.358,54 euros, dipositada pel contractista adjudicatari Obres Integrals Mont SL, mitjançant aval bancari inscrit en el Registre d’Avals amb el nº 9340.03.1072509-01.
  L’expedient es troba a disposició de l’interessat pel coneixement íntegre de l’esmentat acte en horari d’atenció al públic a la Secretaria de l’Ajuntament.
  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
  Montagut, 29 de juliol de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA .

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre informació pública del projecte d’ampliació d’una explotació ramadera
  Núm. 152 – 8 d’agost de 2013
  Núm. 9171

  Edicte sobre informació pública del projecte d’ampliació d’una explotació ramadera
  De conformitat amb el que disposa l’article 49.3 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, se sotmet a informació pública, pel termini de vint dies, el projecte d’ampliació de l’explotació ramadera situada a la finca Mas Blanch al municipi de Montagut i Oix, promogut per Selecció Batallé SA, a fi que qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.
  L’expedient es pot consultar a la secretaria d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres de 8h. a 15h.
  Montagut, 31 de juliol de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 153 – 9 d’agost de 2013
  Núm. 9211

  Ajuntament de Tortellà

  Edicte d’aprovació de la modificació d’un fitxer
  El Ple de l’Ajuntament de Tortellà, en sessió ordinària de data 26 dejuliolde 2013, va adoptarl’acordde modificar el nivellde seguretat,de nivell bàsic a mitjà, del fitxer
  “Padró i gestió d’aigües”.
  El qual s’exposarà a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci inserit en el BOP i en el taulelld’anuncis de la corporació, durant el qual es podrà examinari formularles reclamacions que es considerin oportunes.
  Aquest acordes consideraràdefinitivament aprovat sidurant elterminid’exposiciópúblicano s’hanpresentatreclamacions.Enaquest cas, es publicarà l’edicte corresponent al BOP de Girona.
  Tortellà, 31 de juliol de 2013
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 239 – 16 de desembre de 2013

  Núm. 13769
  AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
  Edicte sobre l’aprovació inicial d’un projecte
  El ple de data 28 de novembre de 2013, va aprovar inicialment el següent projecte:
  PROJECTE DEL CAMÍ DE BORRÓ
  De conformitat amb el que disposa l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a un termini d’informació pública pel termini de 30 dies als efectes de poder presentar-hi reclamacions i/o al·legacions.
  Si durant el termini d’informació pública no es formula cap al·legació, s’entendrà definitivament aprovat.
  Sales de Llierca, 5 de desembre de 2013
  Miquel Palomeras i Anglada
  Alcalde

 7. lejarza said

  Ajuntament de Sant Aniol de Finestres Pavimentació Camí de la Barroca Adjudicació Agustí i Masoliver, SA (AMSA) 562.679,49€

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: