Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Posted by lejarza en 1 agosto, 2013


Ajuntament de Sant Jaume de Llierca treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona:

Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 147 – 1 de agost de 2013 Núm. 8813 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre aprovació inicial d’un plec de clàusules i un plec de prescripcions tècniques.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 18 de juliol de 2013, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, per procediment obert, dels treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Jaume de Llierca (POUM).
En compliment del que disposa l’article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, se sotmeten a informació pública, pel termini de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al BOP de Girona i al DOGC, als efectes de presentació de reclamacions, al·legacions o suggeriments. En el supòsit de formular-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
El text íntegre d’aquests plecs es podrà consultar en l’apartat del perfil del contractant de l’Ajuntament (http://www.santjaumedellierca.cat).
Sant Jaume de Llierca, 22 de juliol de 2013 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

Anuncios

4 comentarios to “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)”

 1. lejarza said

  CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES PRESES I A LA GARROTXA Edicte d’aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l’exercici 2013

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 147 – 1 d’agost de 2013
  Administració Local Consorcis
  Núm. 8784
  CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES PRESES I A LA GARROTXA

  Edicte d’aprovació inicial del pressupost i la plantilla per a l’exercici 2013
  La Junta General del Consorci per a la Promoció Econòmica de les Preses i a la Garrotxa, en la sessió ordinària de 20 de maig de 2013,
  ha aprovat inicialment el Pressupost del Consorci per a l’any 2013, conjuntament amb les Bases d’execució del Pressupost i la Plantilla
  de personal per a l’any 2013.
  L’expedient es troba exposat al públic, a les oficines del Consorci, durant el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de la publicació del present edicte en el BOP de Girona, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions, tal com disposa l’article 169 del
  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
  Hisendes Locals. Si, transcorregut aquest termini, no s’ha presentat cap al·legació, l’acord inicial esdevindrà definitiu. D’altra manera,
  la Junta General disposarà d’un mes per resoldre-les i procedir a l’aprovació definitiva de l’acord adoptat.
  Les Preses, 21 de maig de 2013
  Pere Vila Frigola
  President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 221 – 19 de novembre de 2013

  Núm. 12668
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci sobre aprovació definitiva d’un plec de clàusules i un plec de prescripcions tècniques
  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 10 d’octubre de 2013, va adoptar els
  següents acords:
  “Primer.- ESTIMAR EN PART les al·legacions interposades pel senyor Frederic Cabré i Segarra, com a president i en nom i
  representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Demarcació de Girona), en els termes i pels motius indicats en l’informe
  emès per l’arquitecte municipal, Joan Carles i Roqué, de data 14 d’octubre de 2013, del qual es remetrà còpia compulsada a
  l’interessat junt amb la notificació d’aquest acord.
  Segon.- MODIFICAR la despesa plurianual autoritzada per la Junta de Govern Local, en la sessió de data 30 de maig de 2013,
  en relació a l’execució del contracte de serveis “Treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
  Sant Jaume de Llierca, d’acord amb el següent nou règim financer periodificat:
  ESTAT DE DESPESES
  2013 2014 2015
  Destí Redacció POUM, 1a fase Redacció POUM, 2a fase Redacció POUM, 3a fase
  Partida 1.151.640.00 1.151.640.00 1.151.640.00
  Import 5.523,00 € 60.753,00 € 44.184,00 €
  Total despesa 110.460,00 €
  1a fase: Formalització contracte.
  2a fase: Exposició pública avanç de planejament i aprovació inicial.
  3a fase: Aprovació provisional i resolució CTU de Girona i publicació DOGC
  ESTAT D’INGRESSOS
  2013 2014 2015
  Finançament Recursos generals ajuntam. Recursos generals ajuntam. Recursos generals ajuntam.
  Partida — — —
  Import 5.523,00 € 60.753,00 € 44.184,00 €
  Total ingressos 110.460,00 €
  Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
  que han de regir la contractació, per procediment obert, dels treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
  de Sant Jaume de Llierca, amb la incorporació de les al·legacions estimades en el Plec de clàusules administratives particulars:
  1. S’elimina l’experiència professional com a criteri d’adjudicació del procediment de contractació.
  2. La solvència econòmica i financera es podrà acreditar per declaracions apropiades d’institucions financeres o, en el seu cas,
  mitjançant justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
  3. Es modifica el percentatge del pagament d’honoraris, quedant establert de la forma següent: a la firma del contracte (5%);
  a l’aprovació de l’avanç (20%); a l’aprovació inicial (35%); a l’aprovació provisional (20%); a l’aprovació definitiva (10%); a
  la publicació del text refós (10%).
  4. S’amplia el límit de la solvència requerida fins als darrers 8 anys.
  Quart.- NOTIFICAR els presents acords al Col·legi d’arquitectes de Catalunya (Demarcació de Girona).
  Cinquè.- PUBLICAR aquests acords al BOP de Girona, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, fent avinent que els
  Plecs definitivament aprovats es podran consultar al perfil del contractant de l’Ajuntament (http://www.santjaumedellierca.
  cat).”

  Contra aquests acords, que són definitius en via administrativa, es podrà interposar, potestivament, recurs de reposició
  davant el Ple de l’Ajuntament en el termini d’un mes o bé recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos
  Administratius de Girona, en el termini de dos mesos, en ambdós casos a comptar des de l’endemà de l’última publicació
  d’aquest anunci al BOP o al DOGC. Tot això sens perjudici d’exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
  Sant Jaume de Llierca, 28 d’octubre de 2013
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 227 – 27 de novembre de 2013

  Núm. 13023
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci sobre la convocatòria de licitació d’un contracte de serveis
  De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquesta corporació, en la sessió de data 14 de novembre de 2013, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de serveis dels treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Jaume de Llierca, d’acord amb les dades següents:

  1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció d’informació:
  a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
  c) Obtenció de documentació i informació:
  1. Dependència: Secretaria
  1. Domicili: C/. Àngela Brutau, 1
  2. Municipi i codi postal: Sant Jaume de Llierca (17854)
  3. Telèfon: 972 68 70 05
  4. Telefax: 972 68 78 54
  5. Correu electrònic: ajuntament@santjaumedellierca.cat
  6. Direcció d’internet del perfil del contractant: http://www.santjaumedellierca.cat
  7. Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a l’últim dia en què es puguin presentar les ofertes.
  d) Número de expedient: 11/2013
  2. Objecte del contracte:
  a) Tipus: contracte de serveis
  b) Descripció de l’objecte: treballs de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Jaume de Llierca
  c) Divisió per lots i número de lots/unitats: no
  d) Lloc d’execució/lliurament: municipi de Sant Jaume de Llierca/Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  e) Termini d’execució/lliurament: 4 anys
  f) Admissió de pròrroga: si
  3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
  a) Tramitació: ordinària
  b) Procediment: obert
  c) Subhasta electrònica: no
  d) Criteris d’adjudicació: clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars
  4. Pressupost base de licitació (preu màxim del contracte): 91.289,26 euros (IVA exclòs)
  5. Garanties exigides:
  a) Provisional (import): no
  b) Definitiva (import): 5% de l’import de l’adjudicació, exclòs l’IVA
  6. Requisits específics del contractista:
  a) Classificació: no es requereix
  b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars
  7. Presentació de les proposicions i sol·licituds de participació:
  a) Data límit de presentació: 30 dies naturals, a comptar des de la darrera publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP de Girona), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o en el perfil del contractant.
  En el cas que el darrer dia s’escaigui en dissabte o festiu, la presentació de proposicions s’entendrà prorrogada al primer dia hàbil següent. Als efectes esmentats, no tindran la consideració de dies hàbils els dies 24 i 31 de desembre.
  b) Modalitat de presentació: segons es descriu en el plec de clàusules
  c) Lloc de presentació:
  a. Dependència: Secretaria
  b. Domicili: C/. Àngela Brutau, 1
  c. Municipi i codi postal: Sant Jaume de Llierca (17854)
  d. Direcció electrònica: ajuntament@santjaumedellierca.cat
  e. Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 hores i els dijous, de 16:30 a 20:00 hores)
  d) Admissió de variants, si s’escau: no
  e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a l’adjudicació definitiva
  8. Obertura d’ofertes:
  a) Direcció: C/ Àngela Brutau, 1
  b) Municipi i codi postal: Sant Jaume de Llierca (17854)
  c) Data i hora: el primer dijous hàbil posterior al dotzè dia hàbil següent a la finalització del termini per a la presentació de les proposicions, a les 19:00 hores.
  9. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari
  Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), 15 de novembre de 2013
  Ferran Puig i Estartús Alcalde

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 98 – 23 de maig de 2014
  Núm. 5346
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci de formalització d’un contracte de serveis
  Per acord de la Junta de Govern Local, de data 27 de març de
  2014, es va adjudicar el contracte administratiu relatiu al servei
  plurianual anomenat TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PLA
  D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT JAUME
  DE LLIERCA, i la seva formalització es publica als efectes
  de l’article 154 del Text refós de la Llei de contractes del sector
  públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
  1. Entitat adjudicadora:
  a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
  c) Número de expedient: 11/2013
  d) Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.santjaumedellierca.
  cat
  2. Objecte del contracte:
  a) Tipus de contracte: Serveis
  b) Descripció de l’objecte: L’execució dels treballs i tasques que
  comporta la revisió de les Normes subsidiàries de Sant Jaume
  de Llierca, que has de culminar amb la formulació del Pla
  d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Jaume de Llierca
  (POUM).
  c) CPV (referència de nomenclatura): 71240000-2 Serveis
  d’arquitectura, enginyeria i planificació.
  d) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: perfil del contractant
  de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, BOP i DOGC.
  e) Data de publicació de l’anunci de licitació: perfil del contractant
  (28-11-2013); BOP (27-11-2013) i DOGC (25-11-2013).
  3. Tramitació i procediment:
  a) Tramitació: Ordinària
  b) Procediment d’adjudicació: Obert, oferta econòmica més avantatjosa,
  diversos criteris d’adjudicació.
  4. Valor estimat del contracte:
  a) Import: noranta-un mil dos-cents vuitanta-nou euros amb vinti-
  sis cèntims (91.289,26 €) IVA exclòs.
  5. Pressupost base de licitació:
  a) Pressupost: noranta-un mil dos-cents vuitanta-nou euros amb
  vint-i-sis cèntims (91.289,26 €) IVA exclòs.
  6. Adjudicació:
  a) Data: Junta de Govern Local de 27 de març de 2014
  b) Contractista: TERRITORIS XLM, S.C.P.
  c) Nacionalitat: espanyola
  d) Import d’adjudicació: vuitanta-un mil dos-cents vuitanta-nou
  euros (81.289,00 €) IVA exclòs.
  e) Durada del contracte: 4 anys, a partir de la data de formalització
  del contracte, i es podrà prorrogar fins a un màxim de 2 anys
  més.
  7. Formalització del contracte:
  a) Data: 8 de maig de 2014
  Sant Jaume de Llierca, 13 de maig de 2014
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: